TFG EN ENGINYERIA INFORMأ€TICA, ESCOLA D’ENGINYERIA (EE ... Paraules clau—Centre...

download TFG EN ENGINYERIA INFORMأ€TICA, ESCOLA D’ENGINYERIA (EE ... Paraules clau—Centre penitenciari, Mأ¨xic,

of 9

 • date post

  28-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TFG EN ENGINYERIA INFORMأ€TICA, ESCOLA D’ENGINYERIA (EE ... Paraules clau—Centre...

 • TFG EN ENGINYERIA INFORMÀTICA, ESCOLA D’ENGINYERIA (EE), UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) 1

  Sistemes biomètrics: Identificar, registrar i autentificar civils i presos.

  Sergi Vila Molero

  Resum— Morelos és l’estat de Mèxic amb més índex de violència i de criminalitat. Degut aquest fet, els governants del estat de Mo- relos, s’han vist obligats a ampliar els diferents centres penitenciaris existents, inclús a construir-ne de nous per poder fer front a tants criminals. La empresa on estic desenvolupant les pràctiques, especialitzada en la realització de projectes d’ automatització i control en el sector de la seguretat , se li va demanar realitzar un software utilitzant diferents dispositiu facilitats pel client. Aquets dispositius son de la empresa Crossmatch Technology, una empresa encarregada de dissenyar dispositius per extreure dades biomètriques. La nostra tasca, es implementar un software a partir d’aquets dispositius i obtenir les dades biomètriques de tota aquella persona que en- tri o surti de la presó, ja sigui un pres, civil o un treballador del centre penitenciari.

  Paraules clau—Centre penitenciari, Mèxic, control accessos, sistemes biomètrics, sistemes de seguretat, Scrum, Dll, Pascal, C++

  Abstract—Morelos, in Mexico, is the State with the highest rates of violence and crime. Because of this, the government of this state has been forced to expand their existing prisons even build new ones to deal with so many criminals. The company where I’m doing my external practices, is specialized in projects of automation and control in the security sector, was asked to make a software using different biometrical devices. These devices are from Crossmatch Technology company, that is responsible for designing devices for extracting biometric data. Our task is to implement software from these devices and obtain the biometric data of any person entering or leaving the prison, either a prisoner or a civilian employee of the prison.

  Index Terms—Prison, Mexico, acces control Systems, biomètrics security Systems, Scrum, Dll, Pascal, C++

  ——————————  ——————————

  1 INTRODUCCIÓ

  orelos és un estat de Mèxic, amb més de 100 mil

  habitants, situat al centre del país mexicà. És consi-

  derat l’estat més violent respecte els altres 32 estats del

  país, duplicant gairebé la mitjana nacional de violència [4].

  La situació actual del estat de Morelos es bastant caò-

  tica, doncs es l’estat amb l’índex de delinqüència més

  elevat de tot Mèxic. El govern ha demanat millorar les

  instal·lacions penitenciaries existents i construir nous

  centres penitenciaris, ja que hi ha tants presos que no els

  poden controlar, la majoria de centres penitenciaris tenen

  fuges de presos, altercats... [5].

  A causa d’aquest fet, la empresa on estic desenvolupant

  les practiques Desico, especialitzada en la realització de

  projectes d’ automatització i control en el sector de la

  seguretat, va arribar el projecte d’una presó de dones del

  estat de Morelos.

  Aquest projecte consisteix en la implementació d’un

  control d’accessos per un nou centre penitenciari, que

  s’està construint.

  Aquest sistema de control d’accessos haurà de poder

  identificar, registrar i autentificar qualsevol persona que

  accedeixi o surti del centre penitenciari, mitjançant un

  conjunt de dades personals (nom, DNI, telèfons...) i dife-

  rents sistemes biomètrics. Totes aquestes dades

  s’emmagatzemaran en una base de dades.

  La recollida de dades biomètriques, és realitzarà utilit-

  zant 4 dispositius proporcionats per l’empresa Cross-

  match Technology. Aquets dispositius són:

  - IScan Crossmatch Technology: lector d’iris

  - DScan Crossmatch Technology: És un lector de do- cuments d’identitat (DNI, passaport, NIE…).

  - LScan Crossmatch Technology: Lector d’empremtes dactilars

  - 3D Morpho Crossmatch Technology: Reconeixe- ment facial 3D.

  Amb aquest projecte, s’intentarà realitzar una sèrie

  d’objectius, que ens permetran establir un punt de partida

  i finalment unes conclusions de tot el nostre procés.

  M

  ————————————————

   E-mail de contacte: sergi.vilam@e-campus.uab.cat

   Menció realitzada: Enginyeria del Software.

   Treball tutoritzat per: Debora Gil - (Centre de Visió per Com-

  putadors)

   Curs 2015/16

 • 2 EE/UAB TFG INFORMÀTICA: SISTEMES BIOMÈTRICS: IDENTIFICAR, REGISTRAR I AUTENTIFICAR CÍVILS I PRESOS

  Durant els pròxims 3 mesos de realització del projecte,

  el nostre principal objectiu es complir i assegurar els re-

  queriments que ens ha transmès el client (recopilant la

  informació que ens demanen), per posteriorment repre-

  sentar-les en una interfície per l’usuari final.

  Aquest sistema, ha de ser capaç de realitzar

  extraccions automatitzades de dades, mitjançant els

  diferents dispositius de manera automàtica o bé de

  manera manual i mostrar-los a una interfície d’usuari de

  manera automàtica i en temps real.

  2 ESTAT DEL ART

  Les tècniques biomètriques més utilitzades en

  l’actualitat inclouen empremtes dactilars, reconeixement facial, reconeixement de iris, enregistrador de veu, la firma personal i la geometria de la mà.

  No existeix una modalitat biomètrica que sigui millor

  per totes les implementacions, ja que això pot dependre de molts factor alhora d’implementar un dispositiu de dades biomètriques, ja sigui la ubicació, riscos de segure- tat, les tasques (ja sigui d’identificació o de verificació), quantitat d’usuaris esperables, circumstancies d’utilització...

  Actualment, les dades biomètriques son recollides mit-

  jançant un dispositiu anomenat sensor. Aquets sensors son usats per recol·lectar les dades necessàries pel reco- neixement i per convertir les dades obtingudes a dades digitals. La qualitat del sensor té un impacte important respecte als resultats del reconeixement. Alguns exemples de sensors poden ser: càmeres digitals (per reconeixement facial... ) o un telèfon (reconeixement de veu) entre altres.

  Un cop extretes les dades, existeix una plantilla biomè-

  trica, que es la representació digital d’una característica distintiva d’un individu, representen tota la informació extreta d’una mostra biomètrica. Les plantilles biomètri- ques son el que es compara en un sistema de reconeixe- ment biomètric.

  Per poder realitzar la captura de dades biomètriques

  cal tindre molt clar la diferencia entre els conceptes reco- neixement, verificació i identificació.

  - Reconeixement: tots els sistemes biomètriques uti-

  litzen el reconeixement per “tornar a conèixer” a una persona que hagi sigut registrada anterior- ment.

  - Verificació: el sistema biomètric intenta confirmar la identitat d’un individu mitjançant la comparació d’una mostra amb una o més plantilles obtingudes prèviament.

  - Identificació: es la tasca amb la qual el sistema bi- omètric intenta determinar la identitat de un indi- vidu. Les dades biomètriques son comparades contra totes les dades emmagatzemades a la base de dades. El sistema ha de determinar si l’individu es troba dins de la base de dades.

  Les dades biomètriques, s’utilitzen en múltiples loca-

  litzacions per ampliar la seguretat i comoditat, a part d’organismes de govern, moltes empreses privades estan implementant tecnologies biomètriques per assegurar diferents departaments, dur a terme registres de temps ...

  3 TASQUES A REALITZAR, OBJECTIUS DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU I MOTIVACIONS

  3.1 Objectius generals del projecte

  L’objectiu general d’aquest projecte, es obtenir dades biomètriques de les diferents persones que accedeixin a la presó, ja siguin internes del centre, civils o el propi perso- nal mitjançant uns dispositius i emmagatzemar-les [Taula 1]

  Taula 1: Taula amb els objectius generals del projecte.

  3.2 Objectius del treball de final de grau

  Aquest projecte s’ha desenvolupat en un grup de 4

  persones. Un cop vam saber de que tractava el projecte i

  veure quins eren els seus objectius, vam procedir al repar-

  timent de les tasques.

  Les meves tasques que s’ hem van assignar durant el

  desenvolupament del treball van ser les següents [Taula

  2]:

  Objectius

  1 Aplicant la tecnologia de Crossmatch i les seves llibreries per realitzar una dll per cada dispositiu

  2 Transformació de les dades extretes en cada dispositius per poder visualitzar- les de forma correcta a la interfície d’usuari

  3 Creació de la interfície d’usuari per po- der interactuar amb els diferents disposi- tius

  4 Creació de la Base de Dades per emma- gatzemar les dades dels usuaris/presos per separat

  5 Testejar els sistema en l’entorn peniten- ciari

 • SERGI VILA MOLERO: SISTEMES BIOMÈTRICS: IDENTIFICAR, REGISTRAR I AUTENTIFICAR CÍVILS I PRESOS 3

  Taula2: Taula amb l’estat actual dels objectius personals del

  projecte.

  1. Compressió del dispositiu DSCAN (lector de pas- saports): Es