Tend¨ncies n10. Butllet­ sobre innovaci³ en turisme

download Tend¨ncies n10. Butllet­ sobre innovaci³ en turisme

of 12

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Business

 • view

  89
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Tend¨ncies n10. Butllet­ sobre innovaci³ en turisme

 • 1. PROGRAMA THINK TANKMAIG 2013N 10Noves tendncies del 2013se solen pronosticar noves tendncies turstiques. Enguany shadestacat la innovaci en el sector aeroportuari i aeri. Aquest resulta ser un delsmbits que ms ha evolucionat en els darrers anys, des dels nous serveisincorporatsreestructuraci dels espais dels aeroports. Tant la revista especialitzada Skiftprojectant-se com a veritables destinacions en si mateixes. Les actuals reescomercials dels aeroports es reconvertiran en espais on cohabitin centres deconvencions, oficines, allotjaments, parcs temtics, centres mdics, altres, etc. Els aeroports de Zurich, Singapur o Sel ja estan planificantaquesta remodelaci.est canviant de localitzaci, dirigint-se Orient Mitj. La localitzacigeogrfica central, per aquest sector, la planificaci deyies de low cost snalguns dels motius que estan fent canviar el mapa dels fluxos aeris mundials.Les publicacions especialitzades tamb parlen de canvis en la pauta decomportament dels viatgers de negocis, com a resposta a la introducci de clientsmscom s el cas dels hotels Camper o Pacha. Pel que fa a les destinacions, segonsSkift, es mostra una aposta cada vegada ms clara cap a la potenciaci de laescenaris cinematogrfics. Tot aix sense oblidar els nous segments de demandaapareguts en els darrers anys (only woman, only adults, segment LGTB), el valorla potencialitat dels mercats BRIC, en especial el xins.destinacions gastronmiquesNDEXEgipteEl Turisme de GolfLes einestecnolgiques i elPCTEl concepte SmartEl Turisme Rural endestinacions litoralsvalor de la formaci enels recursos humansEL MS DESTACATCom s el turista que viatja motivat perla prctica del golf? Coneix els tretsdistintius (pg. 2)La tecnologia que millorar la gesti deTarragona (pg. 4)La presncia creixent del sector privaten entitats de gesti pbliques (pg. 6)es concentra als clsters turstics delMar Roig (pg. 8)Anlisi de dades del turisme rural en(pg.10)el xeftrip (pg. 11)82410La introducci deals organismes pblicsEls esdevenimentsturstics culturals6
 • 2. Font: Elaboraci prpia a partir dades de European GolfAssociation.Nota: Al mercat suec, les dades de 2012 corresponen al2011.Font: Estudi de la Cambra de Comer de Mlaga i AGTO20021.02004006008001.0001.2001.4001.6001990 1995 2000 2005 2010 2012mercat britnicmercat alemanymercat suecmercat francsmercatbritnicmercatalemanymercatsuecmercatfrancsEspanya Espanya Espanya MarrocPortugal Portugal EUA EspanyaFrana EUA Irlanda EUAEUA Marroc Tailndia TunsiaIrlanda Tunsia Itlia Esccia* Turquia * CaribMERCATS2El Turisme de Golfs un dels productes ms desitjats per les destinacions litorals perpoder desestacionalitzadorsegments de demanda complementaris de la Costa Daurada que calanalitzar pel seu poder desestacional i per la complementarietatque aporta a la destinacidels grans desconeguts de la una modalitat desestacionalvinculada a un turista de clase alta i amb una despesa superior a lanecessitatsLes diverses motivacions del turista fan complex concretar un perfildel turista de compres pel que resulta difcil establir un model dedestinaci de shopping. Nova York, Duba o Hong Kong no tenen res. Models diferents representen Duba o Hong Kong i Nova York,vinculat a un turisme de compres relacionat amb productes de liuxegggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggEl perfil dels turistes potencials, el coneixement de les destinacionsdels tour operadors especialitzats serviranal sector per prendre mesures i adaptar-se a les noves tendnciesXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEl golf s un esport en expansi. Escalcula que al 2020 arribar als 120milions de jugadors a escala mundial1,duplicant les xifres actuals. Hi ha unarelaci directa entre els principalspunts emissors de jugadors i lesdestinacions referents. Aix, els EUA(on la prctica del golf ocupa el tercerlloc en el rnquing de les indstriesdel pas, per sobre de la indstriacinematogrfica), concentren el 60%de camps de golf del mn amb 30milions de practicants. Els nord-aquest ordre, al Regne Unit, Canad iMxic1. El mercat japons, el segon ennombre de jugadors a escala mundial,consumeix destinacions asitiquesproperes, no tenint presncia aEuropa. Pel que fa al continent euro-peu, els principals pasos emissorssn el Regne Unit, Alemanya, Sucia idel centre i norpracticar esport al seu pas. Espanyaresulta ser la principal destinacimercats, a excepci del mercatfrancs que viatja al Marroc (TAULA1). Per comunitats, Andalusia,Catalunya i la Comunitat Valencianasn les referents.Qu es una destinaci degolf?Per a quen la prctica de golf necessita unmnim de 6-7 camps situats en un radimxim de 40 o 50 km., una mpliamitjans de comunicaci que facilitin lamobilitat entre camps de golf, aixcom un clima suau per a la prctica2. LaCosta Daurada disposa de 7 recorre-guts en 6 camps de golf, en un radiVila-seca. La inauguraci, el 2008 detres nous camp de golf a Port Aventu-ra, amb una visi ms turstica, ici tamb recent de -ciaci Costa Daurada Destinaci deGolf i Pitch&Putt permet constatarque ens trobem davant una destinaciemergent que ser la seu propera-ment de la International Golf TravelMarket, la principal fira del sector.El turisme de golf ofereix grans avan-tatges a la destinaci: s una activitatdesestacional condicionada pel-rada va de setembre a abril) i generaun elevat impacte econmic alterritori, ats que el jugador s declasse mitjana-alta caracteritzat peruna despesa superior a la mitjana. Ams, t un elevat efecte multiplicadorhavent implicats una gran quantitatde sectors tant directes com indirec-tes i aporta una bona imatge a ladestinaci, vinculada a valors com lamodernitat i el prestigi.El mercat europeuTot i que la tendncia general del(incrementEuropa), els principals mercatseuropeus han experimentat unadesacceleraci els darrers anysarribant a perdre, en el cas britnic el14% de jugadors entre 2005 i 2012(GRFIC 1). Per contra, es presenten2005 i 2013) o el serbi (creixement del225,3% pel mateix perode), tot i queamb volums absoluts poc significatiusen el mercat global.MAIG 2013-N10 TENDNCIESGRFIC1: Evoluci del nombre dejugadors de golf per nacionalitats, 1990-2012, (en milers).MILERSTendncies del turisme de luxe.elaci destinacions europees segonsnombre turistes xinesos i connexionsaries. Any 2010.TAULA 1: Principals destinacions de golfper nacionalitats.Fonts consultades:1Cambra de Comer de Mlaga i Centro Euromediterrneo de Conocimiento, Innovacin y Formacin Turstica. El producto turstico delgolf en los pases del Mediterrneo.2Associaci Costa Daurada Destinaci de Golf i Pitch&Putt.
 • 3. 1Recomanacions dels amics2 TTOO especialitzats3 Revistes de gol4TTOO on-line5 Recomanci de professionalsdel golf6 Blogs en lnia7 Publicitat a la TV8 Publicitat exterior9 Mitjans socials1011Classe social mitjana (40,9%) imitjana alta (26,2%).12El 79,2% sn estrangers,principalment de Frana i elRegne Unit.13El 46,8% sn famlies ambnens.14El 40,4% representen famliesamb adults.15Entre 35 i 44 anys (27,2%) ientre 45 i 54 anys (24,6%).16El 54,6% sn homes.Font: IGTM 6.Elaboraci prpia a partir de dades deTurismede Catalunya.Font: Elaboraci prpia a partir de dades de4i delInforme especial SAVIA, juliol i agost 2008.Nota: nombre de centres referents a gener de 2009. Elsque tenen* fa referncia a 2012.Elaboraci prpia a partir de dades de Turespanya ie Turisme de Catalunya.Al 2012 es van vendre 15.250entrades als camps de golf de laprovncia de Tarragona2122Classe social mitjana (40,9%) imitjana alta (26,2%).Font: Associaci Costa Daurada Destinaci deGolf i Pitch&Putt.Nota: entrades venudes a travs dels hotels iTTOO. No es comptabilitzen les entrades venudesdirectament als camps de golf per usuarisindividuals.Elaboraci prpia a partir de dades de TurespanyaCosta delSolCostaDauradaedat1r: 56,2%majors de50 anys1r: entre 35-44 anys(27,6%)2n: entre55-64 anys(20,4%)sexe85,8%homes65,3%homesformaci27,8%professionalliberal23,0%jubilat26,4%professionalassalariat23,6%jubilatestadamitjana12 dies 15 diesMERCATSSegons diferents fonts1, 2, 3el perfil delturista de golf europeu correspon a unhome, major de 50 anys i professionalliberal. Pel que fa al comportament apreferiblement en hotels, en mitjapensi i acostuma a repetiruna i dues setmanes i utilitza untouroperador per fer la reserva. Esconstaten diferncies significativessegons nacionalitats1. Aix, elsdepropietat mentre que el mercat suecopta per vivendes llogades. Pel que faalemanyspresenten una estada superior a lamitjana (3 setmanes). Respecte alprefereix la mitja pensi, els france-sos opten pel tot incls3.Pel que fa als turistes de la CostaDaurada que sn practicantshabitu 4, presentenalgunes diferncies. Aix, destaca unpercentatge elevat de turistes msjoves (el 27,6% t entre 35 i 44 anys),viatge, el 76,4% ho reservadirectament, sense intermediaris.Respecte a la despesa en destinaciper persona (399,9 euros), aquestturista dobla la mitjana global5.Aquest segment esdevenenpotencials jugadors de golf a la CostaDaurada, que ha de competir amb lesaltres dues destinacions referentscom sn la Costa del Sol (Mlaga) i.TendnciesLes tendncies turstiques mundialstamb influeixen en aquest mercat. Laproliferaci de destinacions competi-dores sn una amenaa per a destina-cions tradicionals. Els darrers anysestan sorgint al mercat noves destina-cions vinculades al gnere Golf Extic,com Marroc, Tunsia, Turquia, Dubai iSud-frica. De forma complementriaEsccia, Anglaterra, Irlanda i Carolinadel Sud (als EUA)1. Una altra tendn-viatges en un any. Tot i que el mercatdel golf presenta una estada mitjanaalta, les destinacions amb unaelevada concentraci espacial decamps seran les ms