Tema 1: O século XVIII: a crise do antigo réxime

of 39 /39
TEMA 1: O SÉCULO XVIII: A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 1. Economía agraria e desenvolvemento comercial 2. Sociedade estamental e monarquía absoluta 3. O pensamento ilustrado 4. A creba do absolutismo 5. A Revolución amerciana 6. O século XVIII en España: a monarquía borbónica 7. O reformismo ilustrado en España 8. Galicia no século XVIII Antía Sanmarco Martínez 4ºESO

Embed Size (px)

Transcript of Tema 1: O século XVIII: a crise do antigo réxime

Diapositiva 1

Tema 1: O sculo xviii: a crise do antigo rximeEconoma agraria e desenvolvemento comercialSociedade estamental e monarqua absolutaO pensamento ilustradoA creba do absolutismoA Revolucin amercianaO sculo XVIII en Espaa: a monarqua borbnica O reformismo ilustrado en EspaaGalicia no sculo XVIII Anta Sanmarco Martnez 4ESO1. Economa agraria e desenvolvemento comercialAntigo Rxime, isto refrese as sociedades europeas da Idade Moderna, que superan a etapa medieval e feudal, pero que continuaban a manter un xeito de vida baseado na economa agraria de tipo seorial.

1.1. O mantemento da economa agrariaAgricultura de subsistencia e rotacin trienal con barbeito. Crises de subsistenciaA maiora da poboacin eran campesios que traballaban as terras dos seus seores, que estaban sometidos ao pagamento de fortes impostos. As terras eran dos nobles e o clero.

1.2. O crecemento demogrfico e econmicoCausas do crecemento demogrfico:Melloras dos cultivosEscasas epidemiasAumento da producinDesenvolvemento en certas manufacturasCompaas comerciaisComercio colonial (tringulo comercial)

2. Sociedade estamental e monarqua absoluta2.1. Unha sociedade desigualSociedade estamental quere decir que haba dous grupos sociais ben diferenciados. Haba os privilexiados e os non privilexiados.Tratbase dunha sociedade cerrada, na que se perteneca a un estamento por nacemento.

Os privilexiadosA nobreza: eran os propietarios das terras.O clero: viva das rendas da explotacin do seu gran patrimonio.

Os non privilexiadosA burguesa: eran artesns, comerciantes e banqueiros.As clases populares urbanas: eran os pequenos artesns, serventes, soldados, obreiros das manufacturasOs campesios: traballaban as terras dos privilexiados, aos que lle pagaban impostos

2.2. a monarqua absolutaO rei tia un poder absoluto. A monarqua era hereditaria e de dereito divino. Non tia ningn control. Ao rei asistano Consellos do Estado, que eran unha gran cantidade de funcionarios que cumpran as sas ordes.Algns asuntos deban ser aprobados polos Parlamentos.

3. O pensamento ilustrado3.1. Que foi a Ilustracin?A Ilustracin foi un movemento de carcter intelectual, desenvolvido na Europa do sculo XVIII, que puxo en cuestin todos os principios do Antigo Rxime.Precedentes: John Locke e Isaac NewtonA Ilustracin defenda a fe absoluta na razn.Felicidade basada no coecementoDefensa da tolerancia

3.2. Os filsofos das LucesPropagadas por: Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, DAlembert, etc.Defenderon os principios de liberdade e igualdade.Cdigo moral universal.

O pensamento econmicoDefenderon a fisiocracia e o liberalismo econmico. As das opoanse ao mercantilismo. Defendan a propiedade privada e liberdade de comercio e industria.

O pensamento polticoAntecedentes do liberalismo poltico. Opxose de modo radical ao absolutismo.Montesquieu, propuxo a divisin de poderes (lexislativo, executivo e xudicial)Rousseau, definiu o contrato social. Formulou o principio de soberana nacional.Voltaire, defendeu a necesidade dun parlamento que limite o poder do rei.

Montesquieu

RousseauVoltaire3.3. A enciclopediaDous pensadores ilustrados, Diderot e DAlembert, puxeron en marcha un ambicioso proxecto: a Enciclopedia.Empezou a publicarse en 1751Orixinou a creacin de numerosos salns e academias

DiderotDAlembert4. A creba do absolutismo4.1. A revolucin inglesaO poder real estaba limitado por das cmaras do Parlamento:Parlamento dos Lores: nobres e clrigosParlamento dos Comns: burgueses e representantes das cidades

A Guerra Civil e a RepblicaO absolutismo dos Estuardo. O feito de gobernar sen o control do Parlamento dou lugar a unha Guerra Civil entre os defensores do Parlamento e os da monarqua absoluta.Oliver Gromwell foi o principal impulsor do cambio poltico.

A limitacin do poder do reiHbeas corpus: texto que garanta as liberdades individuais e impedalle ao rei toda detencin arbitrariaEn 1689 prodcese a segunda revolucin inglesa.A Guillerme de Orange, xenro do rei holands, foiselle ofrecida a coroa inglesa. Estivo disposto a xurar a Declaracin dos Dereitos (Bill of Rights) , que limitaba os poderes do monarca. Aparece a monarqua limitada polo Parlamento, a separacin de poderes e agaranta a defensa das liberdades individuais.4.2. O Despotismo Ilustrado un conceptopolticoque se enmarca dentro dasmonarquas absolutas incluindo as ideas filosficas da Ilustracin.Todo para o pobo, pero sen o poboPrincipais representantes: Federico II de Prusia, Mara Teresa de Austria, Catarina de Rusia e o monarca espaol Carlos III. unha poltica reformista caracterizada pola racionalizacin da administracin do Estado.Existen grandes contradiccins.5. A revolucin americana5.1. A guerra de independencia americanaAs trece colonias inglesas da costa Leste de Amrica do Norte foron protagonistas da primeira insurreccin colonial contra a metrpole.Razns:As ideas ilustradasIntereses econmicos (Taxas, impostos e monopolio comercial)Descriminacin polticaO 4 de xullo de 1776 redctase a Declaracin de Independencia dos Estados Unidos de Amrica.Principios da declaracin:Liberdade das persoasBusca da felicidadeDeber dos gobernantes de respetar os dereitos inalienables do poboDereito de revelin

5.2. A formacin de Estados UnidosEn 1783 remata a Guerra da Independencia de EEUU grazas a vitoria das tropas de EEUU na batalla de YorktownGeorge Washington o primeiro presidente.En 1787 dase lugar primeira Constitucin escritaDeclaracin dos DereitosParlamento bicameral, conxunto do congreso e o senadoGoberno federal, descentralizadoAutogoberno nos 13 estadosGaranta xudicial

6. O sculo XVIII en Espaa: a monarqua borbnica6.1. A guerra de Sucesin (1701-1714)Felipe V o problema da sucesin da casa de Austria. O conflicto internacional: arquiduque Carlos de Austria e a Guerra da Sucesin.Guerra Civil, un conflicto interno que vai dividir aos espaoles, sera Castela fronte a Coroa de aragn. Batalla de Almansa (1707)Triunfo de Felipe V na pennsulaFinal da guerra de SucesinO Tratado de Utrecht (1714) puxo fin a este conflicto. Consecuencias:Final da Guerra de SucesinFelipe V instaura a dinasta dos terreos europeos de EspaaPrdida da maiora dos terreos europeos de EspaaPrdida de Xibraltar

6.2. O absolutismo borbnicoAbsolutismo centralista, poer as leis dende Castilla a toda Espaa.O monarca axudbase duns asesores ou secretarios, nomeados directamente polo rei, e que se reunan no Gabinete. As Cortes desapareceron, ags as castels.

6.3. O uniformismo territorialOs Borbn impoeron unhas leis nicas, unha idntica administracin e a homoxenizacin de todas as sas institucins.Decretos de Nova Planta impxose o sistema administrativo castel.Territorio dividido en provincias, o monarca colocou un capitn xeral con poder militar e administrativo. En cada provincia creronse audiencias. Corrixidores para o goberno dos municipios e intendentes para a recadacin de impostos.7. O reformismo ilustrado en Espaa7.1. Os ilustrados espaoisFixronse como principais obxectivos o crecemento econmico, a reforma da sociedade, a mellora do ensino e a modernizacin da cultura.Salientan: Gaspar Melchor de Jovellanos, o conde de Floridablanca, o conde de Campomanes, Pablo de Olavide, o marqus da Ensenada e o conde de Aranda.

7.2. O Despostismo Ilustrado de Carlos IIIAcometeu unha serie de reformas. As mis importantes:Impoer a autoridade real sobre a Igrexa, ata chegar a expulsar os xesuitas de Espaa (1767)Crear novas escolas dedicadas ensinanza primaria e reformar os estudos universitariosDecretar honestas todas as profesins (1783)Limitar os privilexios da Mesta e colonizar novas terras Liberalizar os prezos do trigo (1765) e decrtar a liberdade de comercio con Amrica para todos os portos espaois (1778)Impulsar e protexer as Sociedades Econmicas de Amigos do Pas, dedicadas ao fomento da agricultura, da industria e do comercio

7.3. O crecemento econmico do sculo XVIIIContinuaba a ser unha sociedade esencialmente rural. Houbo un gran crecemento demogrfico.En segundo lugar, unha serie de melloras agrcolas, permitiron o incremento da producin agricola.En terceiro lugar, a liberalizacin do comercio permitiu a expansin do comercio de Ultramar a partir das compaas comerciais.Finalmente, a creacin das manufacturas reais ademais da proteccin das manufacturas privadas permitiron o aumento da produccin.O principal obstculo para o desenvolvemento industrial: a escasa demanda e a necesidade dunha reforma agraria.8. Galicia no Sculo XVIII8.1. Unha economa agrariaInnovacins tcnicas en agricultura e autoabastecementoA Galicia do sculo XVIII era eminentemente rural e agraria. A meirande parte dos habitantes se espallaban polo campo en aldeas ou en pequenas vilas.Galicia era unha das rexins mis evolucionadas de Espaa en materia de tcnicas produtivas. Isto debase a que os galegos introducian novos cultivos.As familias campesias despois de lles pagaren as rendas aos propietarios, apenas lle quedaban o xusto para sobrevivir. Por iso buscaban fontes complementarias de ingresos, como a industria domstica.

Unha industria incipienteAo longo do sculo XVIII desenvolvronse as industrias rurais, principalmente do tecido de lenzos de lio. Establecronse manufacturas impulsadas pola iniciativa privada. As mis coecidas: mantelara da Corua, a fundicin de Sargadelos, unha fbrica de louza. Duselle un impulso conserva das sardiasO comercio martimoA actividade comercial mis destacable en Galicia foi o comrcio martimo a longa distancia.8.2. A sociedade seorialA nobreza mis o clero ocupaban os mis altos chanzos polticos. Entre os non privilexiados salientaban os campesios, a gran maiora da poboacin, e os pequenos burgueses.

8.3. O movemnto ilustradoOs ilustrados galegos amosaron a sa preocupacin polos problemas de GaliciaO mis destacado foi o padre Benito FeixooA obra de Feixoo foi continuada polo seu discpulo, o padre Sarmiento.Outros ilustrados foron Jos Andrs Cornide e Lucas Labrada.As institucins mis coecidas foron: a Academia de Agricultura e as Sociedades Econmicas de Amigos do Pas de Santiago e Lugo