Subvenciones consolidaci³n14

download Subvenciones consolidaci³n14

of 22

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Convocatoria 2014 de las ayudas del "Programa para el acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial" de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Transcript of Subvenciones consolidaci³n14

 • GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

  BERRIKUNTZAKO, LANDA GARAPENEKO ETATURISMOKO DEPARTAMENTUA

  Enpresak sortu eta gara tzeko prozesuan lagun tzekoprogramaren diru lagun tzen 2014ko deialdia.

  Gipuzkoako Foru Aldundiak, Berrikun tzako, LandaGarapeneko eta Turismoko Departamentuaren bidez, jakin tza -ren gizartean oinarritutako Gipuzkoa eraiki tzen lagundu nahidu. Hau da, gizarte iraunkortasunean (gizarte kohesioa), eko-nomi iraunkortasunean (berrikun tza eta lehiakortasuna) etaingurumen iraunkortasunean oinarritutako gizarte bat.

  Foru Aldundiak gizarte mailan eran tzule izango den lurral-dea eraiki tzen lagundu nahi du, hau da, iraunkortasunaren aldeegiten duen lurraldea, erronka ekonomikoei, sozialei eta ingu-rumenari lotuei proaktibitatearen bidetik hel tzen diena, lankide -tzan eta alde ani tzeko konpromisoan oinarritutako estrategiakjorratuz, alderdi guztien tzat balioa sor tzen duten aukera eragin-korrak sor tzeko; eta aktibo ukigarri eta ukiezin propioak kude-atuz eta lurraldearen gaineko ikuspegi iraunkor batera gidatuz.Azken finean, gizarte kapitala eta lurraldea osa tzen dutenenartean konfian tzazko harremanak sor tzen dituen lurraldea.

  Eta uste osoa dugu gizarte baten lehiakortasun ekonomi-koak lotura zuzena duela bere berrikun tza ahalmenarekin etaguzti horren oinarria osa tzen dutela, lehenik, per tso nek etajakin tzak eragile eta eduki gisa, bigarrenik, sormenak eta talen-tuak ahalmen gisa, eta azkenik, ekin tzailetasunak jarrera gisa.

  Hori dela eta, Berrikun tzako, Landa Garapeneko etaTurismoko Departamentua Gipuzkoa, ekiten duen lurraldeaizeneko estrategia gara tzen aritu da, eta proposatu ziren helbu-ruak lortu baditu ere, estrategia bera defini tzen duen ebaluazioiraunkorreko dinamikak beharrezko egin du helburu operati-boak eta lagun tza programak berregoki tzea.

  Zen tzu horretan, eta kontuan hartuta:

  Krisialdi sozio-ekonomikoaren iraunkortasuna, zeinakzaildu egiten baitu enpresa berrien sorrera eta enpresa horiekfinka tzea eta irautea;

  Ekin tzaile tza bul tza tzeko abian jarritako erakundeartekoprozesua;

  Enpresen sorrera eta horien ezaugarriak (kolektiboak etatipologia), eta enpresa berriak sor tzeko prozesuaren testuingu-rua; eta,

  Enpresak sor tzeko eta prozesu horren hastapen, sustapeneta finka tze faseak bul tza tzeko bideratutako jarduera ezberdi-nen eraginkortasuna eta eragimena indar tzeko premia;

  Beharrezkoa izan da enpresen sorrera eta garapena bul tza -tzeko ildoak ardaztea enpresak sortu eta finka tzeko ekosistemabat susta tze arren, arreta berezia jarrita ondorengoetan: ekono-mia berdean, ekonomia zurian eta sormen industrian, mikroen-presetan, emakumeek bul tza tutako enpresa proiektuetan, oinarriteknologikoko enpresa berrietan edota enpresa berri tzai leetan,eta barne ekin tzaile tza korporatiboan.

  Horrek guztiak ekarri du jardueren berrantolaketa operati-boa, hau da:

  DIPUTACIN FORAL DE GIPUZKOA

  DEPARTAMENTO DE INNOVACIN, DESARROLLORURAL Y TURISMO

  Convocatoria 2014 de las ayudas del Programapara el acompaamiento en el proceso de creacin ydesarrollo empresarial.

  La Diputacin Foral de Gipuzkoa, en concreto, desde elDepartamento de Innovacin, Desarrollo Rural y Turismo,quiere contribuir a construir una Gipuzkoa basada en laSociedad del Conocimiento. Es decir, una sociedad basada en laintegracin de la sostenibilidad social (cohesin social), la sos-tenibilidad econmica (innovacin y competitividad) y la sos-tenibilidad medio-ambiental.

  Desde la Diputacin Foral se quiere contribuir a desarrollarun territorio socialmente responsable que apuesta por la soste-nibilidad afrontando proactivamente sus retos econmicos,sociales y medioambientales, por medio de las estrategias cola-borativas y el compromiso multilateral, con soluciones eficien-tes que creen valor para todas las partes, gestionando los pro-pios activos tangibles e intangibles y alinendolos hacia unavisin sostenible del territorio. Un Territorio que genera capitalsocial y relaciones de confianza entre quienes lo conforman.

  Y, con el convencimiento de que la competitividad econ-mica de una sociedad est estrechamente relacionada con sucapacidad de innovacin, y est sustentada en una base estruc-turada por las personas y el conocimiento como agentes y con-tenido, por la creatividad y el talento como capacidades; y, porel emprendimiento como actitud.

  Y, para ello, desde el Departamento de Innovacin,Desarrollo Rural y Turismo, se ha venido desarrollando la estra-tegia denominada Gipuzkoa, un Territorio que Emprende,que si bien ha ido alcanzando los objetivos propuestos, la din-mica de evaluacin permanente que la define ha hecho necesa-rio readecuar los objetivos operativos as como los programasde apoyo que la configuran.

  En este sentido, y teniendo en cuenta:

  La persistencia de una crisis socio-econmica que hacems dificultosos tanto los procesos de creacin de nuevasempresas como la consolidacin y la pervivencia de las mismas;

  La puesta en marcha de un proceso interinstitucional deapoyo a la actividad emprendedora;

  La actividad de creacin de empresas y sus caractersti-cas (colectivos y tipologa), as como el contexto en el que sedesarrolla el proceso de creacin de nuevas empresas; y,

  La necesidad de reforzar la eficacia y eficiencia de lasdiferentes actuaciones orientadas a la creacin de empresas y alapoyo en sus fases de nacimiento, lanzamiento, y consolida-cin;

  Han hecho necesario focalizar las lneas de apoyo a la cre-acin y al desarrollo empresarial con el objetivo de potenciar unecosistema para la creacin y consolidacin de empresas conuna atencin especfica a la denominada economa verde, laeconoma blanca y la industria creativa, a las microempresas, alos proyectos empresariales promovidos por mujeres, a las nue-vas empresas de base tecnolgica y/o innovadoras; y alintraemprendimiento corporativo.

  Todo ha llevado a reconformar operativamente las actua-ciones, lo que supone:

  GIPUZKOAKO A.O.2014ko ekainaren 9a N. 107 B.O. DE GIPUZKOA9 de junio de 2014 11

 • Berariazko programa hau antola tzea;

  Ekin tzaile tza bul tza tzeko ekosisteman eragina dutenDepartamentuko beste sail batzuekin lotzea: jakin tza ren sorreraeta transferen tzia, enpresen internazionalizazioa susta tzenduten jarduerak, azpiegitura fisikoak eta zerbi tzu aurreratuenak,ekin tzailetasuna, finan tza keta, etab; eta.

  Alderdi sektorialetara bideratutako lan ildo berriak edotaenpresen lehiakortasuna (kudeaketa aurreratua) susta tzeko jar-duerak gara tzea; eta per tso nak eta partaide tza ereduak oinarridituzten enpresen antolamendu eredu berrien alde egitea.

  Horrenbestez, enpresa sorkun tza ren eta enpresa finkapena-ren arloan, hari eroalea izango da ideia berrien garapena etaideia horiek enpresa bideragarri bilaka tzea modu azkarragoanahalbidetuko duen ekosistema bat bul tza tzea, zeinaren oina-rrian bide-orri bat egongo baita honako hauek sustatukodituena: enpresa-kon tzien tzia, enpresa-trebetasunen garapena,aukeraren ebaluazioaren eta aitorpenaren ideia, eta negozioengarapena; betiere enpresa-sorreraren faserik kritikoenetan etalehen finka tze fasean jardunez. Hau da, bat egingo du enpresaksor tzeko prozesuarekin: ideia, hastapena, hazkundea, helduta-suna eta hedapena.

  Ekosistema horrek zien tziaren eta teknologiaren euskalsarearen eta barne ekin tzaile tza korporatiboaren protagonismoaaldarrikatuko du, fun tsezko arda tzak baitira enpresa berriaksor tzeko. Halaber, berariazko lagun tza sistema integralak gara-tuko ditu mikroenpresen tzat, emakumeek sustatutako enpresaproiektuen tzat, eta oinarri teknologikoko enpresa berrien tzatedo enpresa berri tzaileen tzat; eta lehentasuna emango die sor-men industria osa tzen duten enpresa proiektuei, eta gizakiarenongizatea eta gizarte ekitatea hobe tzea helburu duten enpresaproiektuei, ingurumen arriskuak eta urritasun ekologikoa modunabarmenean murriztuz. Beste modu batera esanda, inguruneekonomiko bat ekonomia berdea-, baliabideen erabilera era-ginkorra lor tzen lagunduko duena eta, aldi berean, sozialkiinklusiboa izango dena.

  Sustatu beharreko jarduerek identifikatu eta bul tzatu nahidituzte Lurraldearen etorkizuneko lehiakortasun ekonomikoa,soziala eta ingurumen arlokoa ziurtatuko dituzten aberastasuneta enplegu iturri berriak. Ekin tzaile tza rako ekosistema egokibat sustatu eta bul tzatu nahi da ekin tza zeha tzak eginez enpresaberrien sorrera ahalbide tzeko, enpresa sorreraren etapa kritiko-etan lagun tzeko, eta jarduera ekonomikoaren hazkundea, finka-pena eta transmisioa errazteko.

  Horrek, maila operatiboan, ekarriko du politika, tresna etaeuskarri baliabide ezberdinen integrazioa.

  Azkenik, jarduketa programa honen bitartez GipuzkoakoForu Aldundiaren konpromisoari eran tzun nahi zaio, bereasmoa egungo egoera sozioekonomikoari aurre egiteko formu-lak egitura tzea eta komunitate mailan esandakoarekin bat dato-rren etorkizun koherente baterako eskuhar tze publikokomoduak plantea tzea baita, lurraldeko estrategia inteligente gisa.

  Erabaki honen bidez onar tzen dira Enpresak sortu etagara tzeko prozesuan lagun tzeko programa delakoaren dirulagun tzen oinarri arau tzaileak eta 2014ko deialdia.

  Horiek horrela, Berrikun tzako, Landa Garapeneko etaTurismoko Departamentuko diputatuak proposatuta eta eztabai-datu ondoren, Diputatuen Kon tseiluak.

  La articulacin del presente Programa especfico;

  La incardinacin con otras reas del Departamento queinciden en el ecosistema de apoyo a la actividad emprendedora:generacin y transferencia del conocimiento, actuaciones quepromueven la internacionalizacin de las empresas, infraestruc-turas fsicas y de servicios avanzados, cultura emprendedora,financiacin, etc; y.

  el desarrollo de nuevas lneas de trabajo centradas enaspectos sectoriales y/o de actuaciones que inciden en promo-ver una mayor competitividad de las empresas (gestin avan-