Sanyo Shinkansen Jonan-dori St San-yo Line Hiroshima ...Jogakuin-mae Sta. Shukkeien-mae Sta. Katei...

of 1 /1
6 Kansai-airport Okayama Hiroshima Shin-Yamaguchi Shin-Iwakuni Shin-Shimonoseki Hakata Fukuoka Airport Shin-Osaka Osaka Miyajimaguchi 3 Kansai-airport Okayama Hiroshima Shin-Yamaguchi Hakata Fukuoka Airport Shin-Osaka Osaka Shimonoseki Sta. Agawa Sta. Kottoi Sta. Iwakuni Sta. Shin-Iwakuni Sta. Sanyo Shinkansen Seamall Shimonoseki City Hall Shimonoseki Port International Terminal Yokocho Hinoyama Park Tsunoshima Is. Sanyo Shinkansen San-yo Line San-yo Line Gantoku Line Shimonoseki Bay 187 191 191 191 435 9 9 57 276 275 1 2 3 4 5 7 8 Hakata Sta. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Hiroshima Sta. San-yo Line Miyajimaguchi Sta. Hiroshima Sta. Matoba-cho Sta. Momijidani Kayatani Shishiiwa Inari-machi Sta. Kanayama-cho Sta. Kamiyacho-higashi Sta. Jogakuin-mae Sta. Shukkeien-mae Sta. Katei Saibansho-mae Sta. Genbaku Dome-mae Sta. Hondori Sta. Fukuro-machi Sta. Chuden-mae Sta. Shiyakusho-mae Sta. Kamiyacho-nishi Sta. Ebisu-cho Sta. Tate-machi Sta. Hatchobori Sta. Sanyo Shinkansen San-yo Line Hiroshima Electric Railway Main Line Hiroshima Castle Sogo Hiroshima Pref. Gov. O⒏ce Genbaku Dome Hiroshima Peace Memorial Museum Mitsukoshi Miyajima Ferry Terminal Miyajima Ferry Terminal Itsukushima Is. ʢMiyajima Is.ʣ Hiroshima City Hall Heiwa-odori St. Ekimae-dori St. Jonan-dori St. Peace Memorial Park Chuo Park Hakushima-dori Ave. Hiroshima Electric Railway Hakushima Line Hiroshima Electric Railway Ujina Line

Embed Size (px)

Transcript of Sanyo Shinkansen Jonan-dori St San-yo Line Hiroshima ...Jogakuin-mae Sta. Shukkeien-mae Sta. Katei...

Page 1: Sanyo Shinkansen Jonan-dori St San-yo Line Hiroshima ...Jogakuin-mae Sta. Shukkeien-mae Sta. Katei Saibansho-mae Sta. Genbaku Dome-mae Sta. Hondori Fukuro-machi Sta. Chuden-mae Sta.

6 Kansai-airportOkayama

HiroshimaShin-Yamaguchi

Shin-IwakuniShin-Shimonoseki

Hakata Fukuoka Airport

Shin-OsakaOsakaMiyajimaguchi

3 Kansai-airportOkayama

Hiroshima

Shin-YamaguchiHakata

Fukuoka Airport

Shin-OsakaOsaka

ShimonosekiSta.

Agawa Sta.

Kottoi Sta.

IwakuniSta.Shin-Iwakuni

Sta.

Sanyo Shinkansen

Seamall

Shimonoseki City Hall

Shimonoseki PortInternational Terminal

Yokocho

HinoyamaPark

Tsunoshima Is.

Sanyo Shinkansen

San-yo Line

San-yo Line

Gantoku Line

Shimonoseki Bay

187

191

191

191

435

9

957

276

275

1

2

3

4

5

7

8

Hakata Sta.

1

2

4

5

6

78

9

10

Hiroshima Sta.

San-yo LineMiyajimaguchi Sta.

Hiroshima Sta.

Matoba-choSta.

Momijidani

KayataniShishiiwa

Inari-machiSta.

Kanayama-choSta.

Kamiyacho-higashiSta.

Jogakuin-mae Sta.

Shukkeien-maeSta.

Katei Saibansho-maeSta.

GenbakuDome-maeSta.

HondoriSta.

Fukuro-machi Sta.

Chuden-maeSta.

Shiyakusho-mae Sta.

Kamiyacho-nishiSta. Ebisu-cho

Sta.

Tate-machiSta.

HatchoboriSta.

Sanyo ShinkansenSan-yo Line

Hiroshima

Electric Rai

lway

Main Line

Hiroshima Castle

Sogo

Hiroshima Pref.Gov. Office

GenbakuDome

Hiroshima PeaceMemorial Museum

Mitsukoshi

MiyajimaFerry Terminal

JR MiyajimaFerry Terminal

Itsukushima Is.(Miyajima Is.)

Hiroshima City Hall

Heiwa-odori St.

Ekimae-dori St.

Jonan-dori St.

Peace MemorialPark

Chuo Park

Hakushim

a-dori Ave.

Hiroshima Electric Railway

Hakushima Line

Hiroshima Electric Railway

Ujina Line