s 0...metria, atzar i mesura. Matem tiques 4. Murals (taula pitag rica, unitats de me - sura, rectes...

of 26/26
 • date post

  28-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of s 0...metria, atzar i mesura. Matem tiques 4. Murals (taula pitag rica, unitats de me - sura, rectes...

 • Índex

  Els nombres de fins a quatre xifres ................................................... 10

  Els nombres de fins a quatre xifres ................................................... 25

  1

  1

  Peça a peça ................................................................................................................... 4Materials per a l’etapa .................................................................................. 8Proposta didàctica

  Recursos

  DEMODEMO

  DEMODEMO

 • Un projecte basat en l’aprenentatge

  competencial

  4

  Peça a peça oferix, amb el contrastat rigor curricular d’Anaya, un projecte en el qual el professorat i l’alumnat cobren el màxim protagonisme gràcies a la me-todologia competencial. Aquesta con-necta amb la realitat personal i social pròxima a l’alumnat de manera que ge-nera curiositat i planteja activitats i tas-ques emocionants que suposen reptes motivadors en què destaquen dos ele-ments bàsics: la investigació i aprendre fent. Tot això, des d’una seqüenciació de continguts coherent i coordinada entre totes les àrees al llarg de l’etapa.

  Des d’aquest enfocament, i de manera flexible, el projecte brinda la possibilitat d’incorporar metodologies actives, estra-tègies cooperatives i habilitats personals i socials per a la gestió de les emocions i per al desenvolupament de l’emprene-doria, alhora que aposta per la igualtat i la inclusió. Així mateix, és prioritari pro-posar metodologies que generen estra-tègies de pensament en l’alumnat per-què memoritze, recorde, analitze i valore els aprenentatges propis.

  La competència en comunicació lin-güística és primordial per a accedir al coneixement que permet comprendre el món que ens envolta i desenvolu-par habilitats de convivència. Per això, Peça a peça incorpora un Pla lingüístic organitzat i seqüenciat en el qual par-ticipen totes les àrees de manera coor-dinada i que facilita l’adquisició de les

  P E Ç AP E Ç A

  A

 • 5

  destreses de comprensió i d’expressió oral i escrita.

  En relació amb l’avaluació, i més enllà de la qualifica ció, és essencial que l’alumnat desenvolupe estratègies d’autoavaluació per a reflexionar sobre el que van apre-nent i per a analitzar, valorar i evidenciar els seus avanços, els assoliments i les di-ficultats.

  De forma transversal, en totes les àrees i cursos de l’etapa, la clau TIC afavorix l’adquisició de competències relaciona-des amb la planificació, la gestió i l’elabo-ració de treballs, la comunicació i la col-laboració en la xarxa i l’ús responsable de les tecnologies, comptant sempre amb la col·laboració de la família.

  Peça a peça és un projecte flexible, en el qual el professorat i l’alumnat tenen un au-tèntic protagonisme que posa en joc les estratègies més adequades per a aconse-guir aprenentatges competencials.

  Peça a peçaEl projecte on tot encaixa

 • Aquests són els pilars del projecte:

  Sobre aquests pilars es construïxen 8 peces clau, que encaixen, de manera flexible,

  en totes les àrees de tots els cursos de Primària.

  Motivació

  Inclusió

  Igualtat

  FamíliaFlexibilitat

  Rigor curricular

  Aprenentatge competencial

  Tasques emocionants

  Metodologies actives

  Projecte coordinat i cohesionat

  6

  P E Ç AP E Ç A

  A

 • Les peces clau

  L’aprenentatge basat en Reptes és una de les metodologies més mo-tivadores. Es fonamenta en l’apre-nentatge competencial i dóna un sentit pràctic als coneixements adquirits perquè els vincule amb l’àmbit personal, familiar i social de l’alumnat.

  Metodologia

  Organitzat, seqüenciat i integrat en totes les àrees, contribuïx al des-envolupament d’habilitats orals i escrites i a l’aprenentatge dels di-ferents aspectes relacionats amb l’ús del llenguatge.

  Pla lingüístic

  Promou les diferents habilitats d’emprenedoria en les tres dimen-sions: personal, social i productiva; de manera transversal en totes les àrees i a través d’una seqüència progressiva d’activitats al llarg de tota l’etapa.

  Cultura emprenedora

  Les estratègies de pensament fo-menten la competència d’apren-dre a aprendre; contribuïxen que l’alumnat prenga consciència dels processos mentals i que actue de forma reflexiva i crítica.

  Desenvolupament del pensament

  Integra l’ús de les TIC com a recurs per a obtindre informació, seleccionar-la i usar-la amb una finalitat concreta: desenvolupar la ciutadania digital i les competències de planificació, gestió i elaboració de treballs. Passa a tindre, doncs, un ús per a l’aprenen-tatge i el coneixement (TAC).

  TIC

  Incorpora estratègies que per-meten que l’alumnat participe en l’avaluació del seu aprenentatge analitzant «què ha aprés» i «com ha aprés» i acompanyant aquesta anàlisi amb l’ús del dossier d’apre-nentatge i d’altres instruments que faciliten una valoració objectiva.

  Avaluació

  Oferix situacions d’aprenentatge seqüenciades en totes les àrees que atenen el creixement personal i so-cial de l’alumnat, perquè siga cons-cient de les seues emocions i de les dels altres i puga comprendre-les, controlar-les i modificar-les.

  Educació emocional

  L’aplicació de tècniques coopera-tives afavorix l’aprenentatge, in-crementa la participació i el sentit de responsabilitat de l’alumnat i genera capacitats de comunicació i cooperació.

  Aprenentatge cooperatiu

  7

 • Primer trimestre 33

  MatemàtiquesPrimària

  P E Ç AP E Ç A

  A

  Primer trimestre

  5

  MatemàtiquesPrimària

  C. Valenciana

  P E Ç AP E Ç A

  A

  5

  121

  2

  56

  7

  48

  10

  11

  9 3

  Primaria

  4Matemàtiques

  Primària

  C. Valenciana

  P E Ç AP E Ç A

  A

  6Matemàtiques

  Primària

  C. Valenciana

  P E Ç AP E Ç A

  A

  8

  Materials per a l’etapa

  Material per a l’alumnat

  Les claus del projectePresenta, de manera senzilla i pràctica, cada una de les claus didàctiques del projecte, els seus objectius, la fonamentació, la seqüencia-ció al llarg de l’etapa, les tècniques o les estruc-tures associades, etc.

  Propostes didàctiques Oferixen un recurs valuós per a guiar els pro-cessos d’ensenyament-aprenentatge. Repro-duïxen les pàgines del llibre de l’alumnat per a fer-ne més pràctica l’aplicació, així com també les solucions de les activitats proposades, els suggeriments d’aplicació de les peces clau del projecte i els recursos complementaris.

  Recursos Presenten, per a cada unitat, fitxes fotocopiables per a l’atenció a la diversitat i proves d’avaluació. A més, en la web d’Anaya, www.anayaeducacion.es, s’oferixen més recursos complementaris impri-mibles.

  Material per al professorat

  LlibresUn llibre per curs amb un enfocament compe-tencial per a aprendre mentre s’aplica el que s’ha estudiat. Els llibres estan organitzats en dotze unitats i es presenten en volums trimestrals. S’hi inclou material manipulatiu encunyat (monedes, bitllets, rellotge, etc.).

  Per a cada curs

  Per a cada curs

 • 6Quadern 1

  P E Ç AP E Ç A

  A

  MatemàtiquesPrimària

  C. Valenciana

  Quadern 1

  P E Ç AP E Ç A

  A

  MatemàtiquesPrimària

  5C. Valenciana12 12

  567

  48

  10

  11

  93

  4Quadern 1

  P E Ç AP E Ç A

  A

  Matemàtiques

  Primària

  C. Valenciana

  3Quadern 3

  P E Ç AP E Ç A

  A

  MatemàtiquesPrimària

  C. Valenciana

  Material d’aula Matemàtiques 1. Peces manipulatives d’unitats i desenes, pissarra amb taula 10, fitxes per a comptar, rectes numèri-ques del 0 al 99, mural numèric del 0 al 99, creu d’operaci-ons i segell amb tinta.Matemàtiques 2. Peces manipulatives d’unitats, desenes i centenes; set de daus; recta numèrica del 0 al 999; cintes mètriques; murals (numèric de l’1 al 100, taules de multipli-car, taula pitagòrica de multiplicar) i segell amb tinta.Matemàtiques 3. Murals (taules de multiplicar; calenda-ri; mesures de longitud, capacitat i massa; figures planes); rellotges digital i analògic; monedes i bitllets; sets de geo-metria, atzar i mesura. Matemàtiques 4. Murals (taula pitagòrica, unitats de me-sura, rectes i angles, figures planes), set de fraccions, rellot-ge d’agulles, monedes i bitllets, cossos geomètrics, cinta mètrica, got per a mesures de volum, tangram i set de daus.Matemàtiques 5. Murals (fraccions i operacions amb frac-cions, canvis d’unitats, figures planes, càlcul d’àrees), set d’operacions (taules, nombres i signes), dòmino de càlcul, rellotge, mur de fraccions, sets de decimals i de represen-tació gràfica (diagrama de barres).Matemàtiques 6. Murals (unitats de mesura, àrees i perí-metres; cossos geomètrics: àrees i volums; garbell d’Eratò-stenes; nombres positius i nombres negatius; operacions amb fraccions), taula de fraccions i geoplà.

  Pr

  ojec

  te d

  igita

  l Web de l’alumnat i de la famíliaEn www.anayaeducacion.es trobareu recursos educatius i d’oci cultural, com activitats interactives, informació d’inte-rés per a l’alumnat i la família, etc.

  Llibres digitals per al professoratPer a cada curs, un llibre digital que reproduïx el llibre de l’alumnat, amb recursos digitals i la proposta didàctica. A partir de tercer, l’alumnat disposa també d’un llibre di-gital per a ampliar i treballar els continguts a través d’ei-nes TIC.

  Web del professoratLa web www.anayaeducacion.es presenta per a cada curs: Programació i documentació del projecte. Proposta didàctica, que també oferix, en format impri-mible, les fitxes per a l’atenció a la diversitat i les proves d’avaluació incloses en els recursos. Banc de recursos amb:– Pla lingüístic.– Producte acabat (ajudes per a l’elaboració del repte). – Aprén jugant (aprenentatge lúdic).– Codis QR (recopilació dels recursos vinculats als QR dels

  llibres).– Càlcul mental i Problemes.– Recursos per a cada unitat: fitxes per a saber utilitzar les

  TIC (ciutadania digital), Vídeo LAB, Activitats interacti-ves...

  – De 3r a 6é: Versions imprimibles d’«Organitze la ment», «Dossier d’aprenentatge» i «Per a estudiar» (resums, es-quemes, taules, etc.).

  Generador de proves d’avaluació i d’exercitació.

  9

  QuadernsTres quaderns per curs, un per a cada trimestre. Amb aquests quaderns es reforça el que s’ha estu-diat i s’aprén fent, gràcies al nou enfocament, mo-tivador i competencial. Disposeu d’un lloc web a www.anayaeducacion.es en el qual trobareu les so-lucions de totes les activitats.

  Els meus recursos en la web

  Programació

  i documentació

  del projecte

  Proposta didàctica

  Generador de

  proves escrites

  Peça a peça

  PrimàriaBanc

  de recursos

  Matemàtiques 5

  QUÈ FAIG? CLAUS DEL MÈTODEÍNDEX

  AJUDA

  ELS MEUS RECURSOS EN LA WEB

  ANNEXOS

  Matemàtiques 3Primària

 • 1 Els nombres de fins a quatre xifresPresentació de la unitatIniciem el curs amb aquesta primera unitat didàctica abordant el bloc de continguts dedicat als nombres. Tal com recull el currículum de l’àrea, a través d’aquest bloc de continguts es perseguix assolir una eficaç alfabetització numèrica i opera-cional, entesa com la capacitat per a enfrontar-se amb èxit a situacions reals en les quals intervinguen els nombres, les seues relacions i les operacions, entenent correctament el significat dels nombres, els usos i el valor, i interpretant-los en contextos numèrics de la vida quotidiana, permetent obtindre informació efectiva, directament o a través de la comparació, l’estimació i el càlcul mental o escrit. L’alumne i l’alumna han de ser capaços de llegir, escriure, comparar, ordenar, representar, descompondre i compondre, arredonir, estimar... diferents classes de nombres i aplicar aquestes destreses en la resolució del repte.Hem de reforçar la comprensió de les equivalències entre unitats, desenes i centenes, i la importància, per al sistema de numeració decimal, del valor de posició d’una xifra dins d’un nombre. En la unitat es desenvolupen els continguts següents:

  Es presenten els nombres de quatre xifres, tenint com a suport els àbacs i les taules de valors. Les equivalències entre els diferents ordres d’unitats. El valor de posició de les xifres d’un nombre. La composició i descomposició de nombres segons el valor posicional de les xifres i segons l’ordre d’unitats. Les relacions de comparació i ordenació de nombres: major que, menor que o igual a.L’aproximació de nombres a la desena, centena o unitat de miler més pròxima. Finalment, s’estudia la utilitat dels nombres per a indicar ordre.

  En el «Càlcul mental», sumem i en restem deu a nombres de dues xifres. En l’apartat «Resolc problemes» s’introduïx la necessitat de sistematitzar uns passos a l’hora d’enfrontar la resolució d’un problema i la necessitat de diferenciar dades, operacions i solució.En el repte de la unitat, s’apliquen els continguts treba-llats, al llarg dels diferents epígrafs, en un context familiar i quotidià.

  La competència matemàtica de l’alumnat s’adquirix no tant pels continguts apresos en la unitat, com per la seua capacitat d’aplicar-los en situacions de la vida real.

  Recursos i materialsPer al tractament de la unitat, a més del llibre de l’alumnat, la proposta didàctica i les fitxes del volum Recursos, li seran de gran utilitat:

  Els materials digitals inclosos tant al llibre digital com en la web d’Anaya Educació (www.anayaeducacion.es). Alguns són:

  – Infografies per a treballar les destreses lingüístiques: llegir/escriure/parlar/escoltar.

  – Vídeos i activitats de repàs sobre els nombres, així com plantilles per a treballar amb l’àbac.

  – Problemes resolts i galeries d’activitats complementàries en format interactiu per a l’explicació o correcció a l’aula.

  – Fitxes d’activitats per al desenvolupament de la intel·li-gència (ADI).

  – Versió imprimible de les pàgines dels apartats «Organitze la ment» i «Dossier d’aprenentatge».

  – Resum i esquema per a repassar la unitat en l’apartat «Per a estudiar».

  –Activitats de caràcter lúdic en l’apartat «Aprén jugant».

  Àbacs, regletes, blocs multibase, etc.

  Plantilles en les quals estiguen representades diverses taules de valors.

  Rectes numèriques mudes.

  Targetes amb les deu xifres per a organitzar activitats de composició de nombres i investigacions senzilles, com, per exemple, la recerca de tots els nombres que es poden formar amb unes xifres determinades.

  Retalls de premsa, publicitat i llibres que continguen informa-cions de nombres (poblacions, extensions, distàncies, etc.).

  Dòminos i altres jocs per a exercitar el càlcul mental de sumes i restes.

  Introducció

  10

 • Continguts i competències

  Continguts de la unitat Competències clau

  Pàgina inicial – Situació de partida. – El repte. – Producte acabat.

  CCLCMCTCAACSC

  Els nombres de quatre xifres – La centena i la unitat de miler. Equivalències. – Lectura i escriptura de nombres de fins a quatre xifres. – Representació de nombres a l’àbac i en la recta numèrica.

  – Càlcul mental: sumar-ne 10 a nombres de dues o tres xifres.

  CCLCMCTCAACSCSIEE

  El valor de les xifres d’un nombre – Valor de posició d’una xifra dins d’un nombre. – Composició i descomposició de nombres segons el valor de posició.

  – Representació de nombres a l’àbac. – Zona raona: pensament lògic.

  CCLCMCTCAACSCSIEE

  Comparació i ordenació de nombres – Comparació de quantitats amb diferent nombre de xifres.

  – Comparació de quantitats amb igual nombre de xifres.

  – Ordenació de nombres (>, < o =). – Zona raona: pensament lògic.

  CCLCMCTCAACSC

  Aproximació de nombres – Arredonir una quantitat a la desena, a la centena o al miler més pròxim.

  – Zona raona: pensament lògic.

  CCLCMCTCAACEC

  Els nombres ordinals del 1r al 30é – Utilitat dels nombres ordinals. – Lectura i escriptura. – Càlcul mental: restar-ne 10 a nombres de dues o tres xifres.

  CCLCMCTCAA

  Pàgines finals – Resolc problemes: seguisc uns passos. – Organitze la ment. – Què he aprés. – Com he aprés.

  CCLCMCTCAACSCSIEE

  CC: Competències clau, CCL: comunicació lingüística, CMCT: ccompetència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia, CD: competència digital, CAA: aprendre a aprendre, CSC: competències socials i cíviques, SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor i CEC: consciència i expressions culturals.

  Trobareu desenvolupades les tècniques associades a les claus en

  Peça a peça. Les claus del projecte.

  Peces clauPla lingüístic

  Fer un mural (text expositiu)

  Desenvolupament del pen-samentTècnica:

  Pensa i compartix en parella

  Organitze la ment:Mapa conceptual de nivell 2

  Aprenentatge cooperatiuTècniques:

  Llapis al centreCaps pensants1-2-4

  Educació emocionalConsciència emocional: generar emocions positives quan es realitza una activitat

  Cultura emprenedoraCreativitat i creació (dimensió personal): les meues creacions

  TICRecursos de la unitat«Dossier d’aprenentatge» i «Organitze la ment»: versió imprimible d’aquestes pàgines«Aprén jugant» i «Per a estudiar»Ús de dispositius mòbils: Codi QR

  AvaluacióAprenc millor quan...El que més i el que menys m’ha agradatQuè he sentit?

  11

 • 12

  AL 71 14DK

  Una altra matrícula de quatre xifres!

  La sisena hui!

  A-7Alacant 79

  Els nombres de fins a quatre xifres1

  Detecció d’idees prèviesAbans de l’inici del treball amb la unitat convé detectar idees prèvies de l’alumnat sobre els continguts a treballar. L’ús i significat dels nombres, la presència i utilitat en la vida quotidiana, el coneixement de l’estructura i la relació entre els ordres d’unitats del nostre sistema de numeració són imprescindibles per a avançar en la unitat.Per a iniciar el treball, és convenient que els alumnes i les alumnes dominen els continguts següents:

  Lectura i escriptura de nombres fins al 999.Equivalències entre els diferents ordres d’unitats fins a la centena.Composició i descomposició, comparació i ordenació de nombres de fins a tres xifres.

  Seqüència del repte

  Recapitulem la situació de partida

  Proposem el repte

  Els nombres estan al nostre voltant i ens permeten comp-tar, identificar, ordenar, com-parar, calcular o mesurar. A més, els nombres poden resul-tar divertits!

  Organitzem un joc de targetes amb nombres, per parelles, per representar, llegir, comparar i ordenar nombres de fins a tres xifres.

  La imatge ens mostra una escena quotidiana durant un viatge. Es desplacen amb el seu au-tomòbil de tornada de les vacances. Mentre la mare conduïx, el pare i la filla juguen amb els nombres a través de les matrícules dels vehicles que es troben a la carretera.L’anàlisi col·lectiva a l’aula, en grup xicotet, de la situació inicial i/o la recerca de situacions similars en les quals juguem amb els nombres n’afavorirà l’aprenentatge cooperatiu. La dis-cussió i intercanvi d’opinions són recursos po-derosos per al foment de l’aprenentatge.

  Comencem

 • 13

  Per a superar el repte…

  investigue i aprenc

  Els nombres de quatre xifres

  El valor de les xifres d’un nombre

  Comparació i ordenació de nombres

  Aproximació de nombres

  Els nombres ordinals del 1r al 30é

  Durant les vacances, hem pogut comprovar que

  les matemàtiques, a més d’estar pertot arreu,

  poden ser molt divertides!

  Et proposem un repte

  T’agradaria passar estones divertides jugant amb els nombres?

  Per a demostrar que l’he superat…

  organitze un torneig de cartes

  Elaborem les cartes.

  Practiquem amb les cartes.

  Fixem les normes del joc.

  Comencem el torneig.

  3Pas

  4Pas

  1Pas

  2Pas

  El repte amb què s’inicia aquest curs es basa en l’aprenentatge actiu mitjançant la utilització de targetes que representen totes les xifres, amb les quals podem compondre, comparar i ordenar nombres de quatre xifres.L’elaboració d’un joc de targetes a tall de ba-ralla de cartes, l’establiment de les normes del joc, i la pràctica, per parelles, del joc esmentat permetran a l’alumnat pensar de forma reflexiva sobre les mateixes realitzacions i les dels altres. Centrem així la seua atenció a través del joc per aprendre de manera significativa.Davant dels epígrafs de continguts que es treba-llen en la unitat s’enuncien els passos del repte que anirem resolent.

  Presentem el repte

  Com superar el repte Com demostrar que l’he superat

  Per a superar el repte, hem de:Construir targetes, de la mida d’una carta aproximadament, per escriure les xifres, una a cada tar-geta i totes diferents.Construir nombres de quatre xi-fres manejant les targetes.Comparar nombres.Escriure nombres de quatre xifres majors que l’adversari.

  Per a demostrar que hem superat el repte, realitzarem el producte final seguint aquests passos:L’alumnat s’organitza en parelles i, per torns, cada jugador o jugadora, una vegada barrejades les targe-tes, n’agafa quatre.Cada jugador combina les quatre targetes de manera que es forme el major nombre possible de 4 xifres. Després, en comparen els nombres i guanya el que haja compost el major nombre de quatre xifres pos-sible. Queda campió el que aconseguisca primer tres victòries, que es classifica per a la ronda següent. Es continuen disputant rondes per parelles fins que quede una parella finalista, que s’enfrontarà per a decidir el campió.

 • 14

  10

  Els nombres de quatre xifres

  1 Copia i completa en el quadern:

  a) 2 UM = ? C = ? D = ? U

  b) ? UM = 50 C = ? D = ? U

  c) 7 UM = ? C = ? D = ? U

  d) 3 UM = ? C = ? D = ? U

  2 Escriu amb xifres i amb lletres els nombres representats:

  UDCUMUDCUM

  3 Copia la recta numèrica en el quadern i situa-hi aquests nombres:

  A = 3 400 B = 3 600 C = 4 200

  4 Escriu amb lletres els nombres següents:

  Quin lloc ocupa la xifra tres en cada un dels nombres?

  Nombres de quatre xifres

  Deu centenes fan una unitat de miler (1 UM).

  1C D UUM

  10C D U

  1 UM = 10 C = 100 D = 1 000 U

  3000 4000 5000

  Es llig: quatre mil set-cents

  seixanta-huit.

  4 7 6 8C D UUM

  4768 MTME

  32846321

  4703

  Suggeriments metodològicsIntroduïm la centena i la unitat de miler amb el suport gràfic de l’àbac i de la taula de valors. Per facilitar la comprensió de l’equivalència entre els diferents ordres d’unitats i la representació mental intuïtiva de la mida de cada ordre d’unitats, se sug-gerix manipular i/o experimentar amb su-port de l’àbac o el material multibase.

  Treballarem la composició i descomposició de la unitat de miler en deu centenes, de la centena en deu desenes i d’una desena en deu unitats. La composició i descomposi-ció de nombres segons el valor posicional o segons l’ordre d’unitats ha d’estar present contínuament.

  Solucions1 a) 2 UM = 20 C = 200 D = 2 000 U

  b) 5 UM = 50 C = 500 D = 5 000 Uc) 7 UM = 70 C = 700 D = 7 000 Ud) 3 UM = 30 C = 300 D = 3 000 U

  2 8 600 = huit mil sis-cents. 3 971 = tres mil nou-cents setanta-u.

  3 A B C3 000 4 000 5 000

  4 3 284 = tres mil dos-cents huitanta-quatre. Ocupa el lloc de les unitats de miler.6 321 = sis mil tres-cents vint-i-u. Ocupa el lloc de les centenes.4 703 = quatre mil set-cents tres. Ocupa el lloc de les unitats.

  5 a) 4 675 b) 6 149 c) 3 111 d) 7 008

  6 a) 6 UM = 6 000 Ub) 9 UM = 9 000 Uc) 71 C = 7 100 Ud) 426 D = 4 260 Ue) 7 UM = 7 000 Uf ) 25 C = 2 500 U

  7 Li falten 7 UM i 5 C.

  8 El 999 i el 100.

  9 El 9 761.

  Peces clau

  Aprenentatge cooperatiuLlapis al centreEn equips (mínim dues persones i màxim qua-tre), cada alumne i alumna assumix el paper d’explicar la resposta a cada una de les pre-guntes plantejades en les activitats 6, 7, 8 i 9. Es partix d’un pensament individual per, a conti-nuació, debatre’l amb els altres i considerar una única resposta abans de passar a escriure-la. La intenció de la tècnica és que s’ajuden els uns als altres (de manera expositiva i argumentativa) a comprendre els nombres de quatre xifres.

  Cultura emprenedoraImaginació creativa(dimensió personal): les meues creacionsLa realització de les cartes numèriques posarà a prova la creativitat i la imaginació de l’alumnat.

  Desenvolupament del pensamentLes variacionsEstimule el pensament divergent amb l’activitat 9 demanant a l’alumnat que ordene les xifres per formar el menor nombre. A més, pregunte quina xifra llevaria i com ordenaria les tres res-tants per a formar el major nombre possible. Faça que torne a repetir el procés (llevar una xifra i ordenar les tres restants) per a formar el menor nombre possible.

  Per a ampliar, aprofundir...

 • 15

  11

  U·15 Escriu amb xifres aquests nombres:

  a) Quatre mil sis-cents setanta-cinc. b) Sis mil cent quaranta-nou.c) Tres mil cent onze.d) Set mil huit.

  6 Copia en el quadern i escriu el nombre que corresponga, com en l’exem-ple següent:

  5 0 0 0C D UUM5 unitats

  de miler 5 UM = 5 000 U

  a) 6 unitats de miler = ? U

  b) 9 unitats de miler = ? U

  c) 71 centenes = ? U

  d) 426 desenes = ? U

  e) 7 unitats de miler = ? U

  f ) 25 centenes = ? U

  7 Marta vol representar en l’àbac el nombre 8 924. Què li falta o li sobra?

  8 El major nombre d’una xifra és el 9. Quin és el major nombre de tres xifres? I el menor?

  9 Quin és el major nombre que podem formar amb aquestes xifres?

  Elaborem les cartes.

  El primer pas és confeccionar les cartes amb les quals jugarem a formar nombres de quatre xifres. Poden ser de cartolina o de paper, i han de tindre la grandària apropiada perquè pugues subjectar-les amb una sola mà.Dibuixa en cada carta una xifra del 0 al 9, com les que et mostrem d’exemple:

  31Pas 42

  Càlcul mental

  Suma 10 a un nombre de dues o de tres

  xifres com s’indica en l’exemple:

  437 + 10 = 447

  +

  34 + 10261 + 10

  67 + 10781 + 10

  107 + 1039 + 10

  44 + 10474 + 10

  623 + 1095 + 10

  UDCUM

  Càlcul mentalL’estratègia desenvolupada en aquesta uni-tat és la suma de 10 (una desena) a nom-bres de dues i tres xifres, per a la qual cosa n’hi ha prou amb sumar-ne un a la xifra de les desenes. Es proposa el treball diari del càlcul mental, en sessions curtes de 5-10 minuts, i treballar una estratègia diferent setmanalment. Al final de cada sessió n’anotem els resultats i en fem una valora-ció setmanal.

  Solució:34 + 10 = 44 44 + 10 = 54 107 + 10 = 117261 + 10 = 271 474 + 10 = 484 39 + 10 = 49 623 + 10 = 633 67 + 10 = 77 95 + 10 = 105 781 + 10 = 791

  Activitat de reforç Disponibles en galeria d’activitats «Exercita» (nombres de quatre xifres)

  1 Escriu com es lligen aquests nombres:a) 3 456 b) 4 653 c) 3 584 d) 4 809Solució: a) Tres mil quatre-cents cinquanta-sis.b) Quatre mil sis-cents cinquanta-tres.c) Tres mil cinc-cents huitanta-quatre.d) Quatre mil huit-cents nou.

  2 Quin és el nombre anterior a mil? I el posterior?Solució: El nombre anterior és el 999, i el poste-rior, el 1 001.

  Activitat d’ampliacióDisponible en galeria d’activitats «Pensa un poc» (nombres de quatre xifres). 1 Quin nombre és major, un que té 84 cen-

  tenes o un altre que té 8 unitats de mil i quatre centenes?

  Solució: Són iguals.

  Disposa de més activitats de reforç i d’am-pliació sobre els nombres de quatre xifres en «Activitats complementàries», del banc de recursos, incloses també a les galeries d’activitats «Exercita» i «Pensa un poc» del llibre digital.

  Repte: pas 1

  Per al desenvolupament d’aquest primer pas del repte construirem amb cartolina les 10 targetes prenent les mesures d’una carta com a referèn-cia (9 cm × 6 cm, aproximadament).A cada targeta escrivim una xifra del 0 al 9, de manera que a cada una de les 10 targetes figure una xifra diferent.

  TICanayaeducacion.es

  Producte acabat (ajudes per a la realització): trobarà unes plantilles per facilitar l’elaboració de les cartes als alumnes o les alumnes que no desitgen realitzar-les. Recursos per a cada unitat: la videoactivitat «Repassa els nombres de tres xifres» i l’activi-tat interactiva «Repassa els nombres de fins a tres xifres» poden servir per a comprovar i re-forçar les idees prèvies de l’alumnat sobre els nombres, la qual cosa els ajudarà a afrontar amb seguretat l’inici del curs.

  Recursos del llibre digital del professoratProblema resolt 7. Presentació interactiva de la resolució d’aquest problema.Galeries d’activitats «Exercita» i «Pensa un poc». Presentacions interactives d’activitats comple-mentàries que simplifiquen el dictat dels enun-ciats a l’aula. Inclouen un botó amb la solució per a facilitar-ne la correcció.L’àbac interactiu l’ajudarà a treballar a l’aula les equivalències entre ordres d’unitats.

 • 16

  12

  El valor de les xifres d’un nombre

  1 Observa les distàncies que ens falten per recórrer fins a aquestes dues ciutats de França i contesta:

  a) Tenen les mateixes xifres? Tenen el mateix valor? Per què?b) En quin nombre hi ha una xifra el valor de posició de la qual és de

  30 unitats?

  2 Copia i completa la taula en el quadern, seguint l’exemple:

  8 657 8 000 + 600 + 50 + 7 8 UM + 6 C + 5 D + 7 U4 000 + 700 + 80 + 4

  7 1642 000 + 700 + 9

  7 UM + 4 C + 6 D + 3 U

  Quin és el valor de la xifra 3 en cada un d’aquests nombres?

  A B

  El valor d’una xifra en un nombre depén del lloc o la posició que hi ocupa.

  4 637 = 4 UM + 6 C + 3 D + 7 U4 637 = 4 000 + 600 + 30 + 7El valor de la xifra 3 en el nom-bre 4 637 és de 30 unitats.

  5 346 = 5 UM + 3 C + 4 D + 6 U5 346 = 5 000 + 300 + 40 + 6El valor de la xifra 3 en el nom-bre 5 346 és de 300 unitats.

  UM C D U UM C D U

  Poitiers 436Orléans 643

  Suggeriments metodològicsA través de la representació a l’àbac de dos nombres amb una xifra en comú, situada en diferent posició, es reforça el valor de posició amb vista a afrontar amb èxit l’am-pliació del camp numèric.Convé mantindre el suport de l’àbac i de plantilles en les quals representem els or-dres d’unitats per a realitzar la descomposi-ció de nombres.Realitzarem múltiples activitats reforçant les dues característiques bàsiques del nos-tre sistema de numeració: decimal, cada deu unitats formem una unitat d’ordre su-perior, i posicional, el valor relatiu que ad-quirixen les xifres en funció de la posició dins del nombre.

  Solucions1 a) Sí, tenen les mateixes xifres. Cap xi-

  fra no té el mateix valor perquè ocu-pen posicions diferents dins dels nombres.

  b) En el nombre 436, el valor de posició de la xifra 3 és de 30 unitats.

  2 8 657 8 000 + 600 + + 50 + 7

  8 UM + 6 C + + 5 D + 7 U

  4 784 4 000 + 700 + + 80 + 44 UM + 7 C + + 8 D + 4 U

  7 164 7 000 + 100 + + 60 + 47 UM + 1 C + + 6 D + 4 U

  2 709 2 000 + 700 + + 92 UM + 7 C +

  + 9 U

  7 463 7 000 + 400 + + 60 + 37 UM + 4 C + + 6 D + 3 U

  3 a) La xifra 5 val 500 unitats.b) La xifra 5 val 5 000 unitats.c) La xifra 5 val 5 unitats.d) La xifra 5 val 500 unitats.

  4 En els dorsals 3 678, 2 630, 7 637 i 4 634, la xifra 6 val 600 unitats.

  5 a) 4 936 = 4 000 + 900 + 30 + 6b) 4 375 = 4 000 + 300 + 70 + 5c) 8 259 = 8 000 + 200 + 50 + 9d) 2 823 = 2 000 + 800 + 20 + 3e) 5 496 = 5 000 + 400 + 90 + 6f ) 8 021 = 8 000 + 20 + 1

  6 a) 6 457 c) 5 248b) 8 984 d) 4 205

  EndevinallaQuedes el segon.

  Peces clau

  Aprenentatge cooperatiu Lectura compartidaEn parelles, permeta que l’alumnat llija i inter-prete de forma compartida el valor de les xifres d’un nombre representat a l’àbac de manera ar-gumentada. Demane que se’n donen totes les explicacions per a respondre d’una manera o una altra. És una situació propícia per a treba-llar la comunicació, el convenciment i el con-sens dialogat.

  Cultura emprenedoraAutoconeixement (dimensió personal):Les meues fortaleses i debilitats L’activitat 4 pot servir perquè l’alumnat recone-ga les seues habilitats motrius i aprenga a accep-tar-les. Pregunte quins jocs i esports els agrada practicar i quins no. Entaule un debat partint de les qüestions següents: és normal que se’ns donen millor uns jocs i esports que d’altres? Per què? Hem de practicar únicament els que se’ns donen bé? Què ocorre si algun joc o esport se’ns dóna malament o regular practicar-ho? Passaria alguna cosa?La idea és que l’alumnat reconega les seues pos-sibilitats i limitacions, en aquest cas, relaciona-des amb els jocs i els esports, i aprenga a accep-tar la seua realitat motriu.

  Per a ampliar, aprofundir...

 • 17

  13

  U·13 Quantes unitats val la xifra 5 en cada un d’aquests nombres?

  a) 4 582 b) 5 208 c) 1 925 d) 8 574

  4 Quins participants de la carrera tenen un dorsal on la xifra 6 val 600 uni-tats?

  5 Observa com descomponem el nombre 6 493:

  6 493 = 6 000 + 400 + 90 + 3

  Seguint l’exemple anterior, descompon en el quadern aquests nombres:

  a) 4 936 b) 4 375 c) 8 259 d) 2 823 e) 5 496 f ) 8 021

  6 Quin nombre correspon a cada descomposició?

  a) 6 000 + 400 + 50 + 7 c) 5 000 + 200 + 40 + 8

  b) 8 000 + 900 + 80 + 4 d) 4 000 + 200 + 5

  Practiquem amb les cartes.

  Mescla les cartes i agafa’n 4 a l’atzar. Orde-na-les per a formar el nombre de 4 xifres més alt que pugues.

  Torna-ho a fer diverses vegades i millora la teua habilitat amb els nombres.

  A continuació, torna les cartes a la baralla i pensa quines cartes triaries, i en quin ordre, per a formar el valor més alt possible amb quatre xifres totes diferents.

  31 2Pas 4Quin és el major nombre que té quatre xi-fres? I el menor?

  Inventa una altra situació en la qual utilit-zem nombres i planteja-la als companys i companyes.

  Zona raona

  4236 3678 2630 3417 7637 4634 Endevinalla

  En una carrera, si avances el segon corredor, en quina posició quedes?

  Zona raonaEn aquest apartat abordem el maneig del nostre sistema de numeració i del valor posi-cional de les xifres. El major nombre de cinc xifres és el 9 999. El menor és 1 000.

  Activitats de reforç Disponibles en galeria d’activitats «Exercita» (valor de les xifres d’un nombre) 1 Indica quin és el valor de la xifra 7 en ca-

  da un dels nombres:a) 9 975 b) 790 c) 7 485Solució:a) El 7 val 70 unitats.b) El 7 val 700 unitats.c) El 7 val 7 000 unitats.

  2 Copia els nombres següents i senyala-hi la xifra de les desenes:a) 9 827 c) 5 512b) 6 432 d) 5 461Solució:a) 9 827 c) 5 512b) 6 432 d) 6 461

  3 Amb les xifres 1, 2, 4 i 7 escriu:a) Un nombre inferior a 1 700.b) Un nombre major que 7 000.c) Un nombre comprés entre 4 000 i

  7 000.Solució:a) Per exemple: 1 247.b) Per exemple: 7 421.c) Per exemple: 4 217

  Activitat d’ampliacióDisponible en galeria d’activitats «Pensa un poc» (valor de les xifres d’un nombre)1 Observa aquests cinc nombres:

  870, 3 235, 6 521, 5 454, 2 456.a) Quin nombre té cinc centenes?b) Quin nombre és menor de 1 000?c) Quin nombre és el major?Solució: a) 6 521 b) 870 c) 6 521

  Disposa de més activitats de reforç i d’am-pliació sobre el valor de les xifres d’un nombre en «Activitats complementàries», del banc de recursos, incloses també a les galeries d’activitats «Exercita» i «Pensa un poc» del llibre digital.

  En aquest segon pas del repte es tracta d’ad-quirir destresa en el maneig de les targetes; per a això, individualment, els alumnes i les alum-nes agafaran quatre targetes a l’atzar i formaran nombres de quatre xifres amb les xifres contin-gudes a les targetes. Després de repetir diverses vegades l’exercici, millorarà la nostra habilitat per a formar nombres. Alhora, ja sense el suport de les targetes, hem de formular hipòtesis sobre com formar el major nombre de quatre xifres totes diferents.Se suggerix la correcció d’aquesta activitat en grup gran, per a valorar els pros i els contres, i analitzar les diferents respostes de l’alumnat.

  Repte: pas 2

  TICanayaeducacion.esRecursos per a cada unitat: videoactivitat «Re-passa la descomposició de nombres» (també inclosa en la web de l’alumnat). Pot servir per a consolidar els coneixements sobre el valor de les xifres d’un nombre.

  Recursos del llibre digital del professoratProblemes resolts 4 i 5. Presentacions interac-tives de la resolució d’aquests problemes per a l’explicació a l’aula.Galeries d’activitats «Exercita» i «Pensa un poc». Presentacions interactives d’activitats comple-mentàries que simplifiquen el dictat dels enun-ciats a l’aula. Inclouen un botó amb la solució per a facilitar-ne la correcció.

 • 18

  Suggeriments metodològicsEn aquest epígraf introduïm la comparació de nombres utilitzant els símbols corres-ponents.

  Per comparar nombres, primer partim de la comparació de nombres amb diferent nombre de xifres, on és major el nombre que més xifres té. A continuació, abordem el cas de nombres amb igual nombre de xi-fres. En aquest cas, anirem comparant xifra a xifra començant per les de més valor fins a trobar dues xifres diferents, resultant ma-jor el nombre la xifra del qual és major. Per a aquesta comparativa resulta útil l’ús de taules en les quals situar els nombres i com-parar xifra a xifra, començant per l’ordre d’unitats major.

  Solucions1 200 mL < 250 mL < 330 mL < 500 mL2 706 < 760

  7 218 < 7 2442 016 < 9 9995 000 + 800 + 20 = 5 8203 UM + 2 C + 4 U < 3 2403 UM + 4 D > 3 004

  3 a) Per exemple: 7 451b) Per exemple: 7 541c) 5 714, 5 741, 7 415, 7 451, 7 145 i 7 154.

  4 9 654 > 9 586Ha recorregut menys distància el cotxe blau.

  5 9 612 > 9 261 > 9 162 > 6 921

  6 Nombre Nom21 Patrícia22 Carla23 Miquel24 Laura

  Laura > Miquel > Carla > Patrícia

  Zona raonaEn aquest apartat es planteja una situació on hem de tindre en compte totes les dades que se’ns oferixen per a anar delimitant de quin nombre es tracta. La combinació de tots aquests requisits només ens deixa una solució possible: 348.

  14

  Comparació i ordenació de nombres

  1 Ordena en el quadern de menor a major la capacitat d’aquests recipients:

  2 Copia en el quadern i escriu el signe >, < o =:

  706 760 5 000 + 800 + 20 5 820

  7 218 7 244 3 UM + 2 C + 4 U 3 240

  2 016 9 999 3 UM + 4 D 3 004

  3 Utilitzant una sola vegada, en cada cas, cada una d’aquestes xifres:

  5 4 1 7a) Escriu un nombre inferior a 7 500.

  b) Escriu un nombre superior a 5 000.

  c) Escriu tots els nombres compresos entre 5 700 i 7 500.

  Per a comparar dos nombres, seguim aquests passos:

  1

  Quan un nombre és major que un altre, ho indiquem amb el sig-ne >, però si el primer és menor que el segon, utilitzem el signe 1 391

  900 és menor que 980900 < 980

  6 421>

  1 391 9 0 0=

  <

  9 8 0

  6 421 és major que 9006 421 > 900

  Parìs 900 km

  Nova York

  6421 km

  Londres 1 391 km

  Amsterdam980 km

  6 421 9004 xifres 3 xifres

  330 mL 250 mL 200 mL500 mL

  Peces clau

  Aprenentatge cooperatiu Foli giratoriUtilitze com a exemple les activitats d’aquesta secció per a demanar a l’alumnat que escriga al-tres exemples de situacions de la vida quotidia-na on comparar i ordenar nombres.

  Desenvolupament del pensamentLínia del temps Consolide el pensament logicomatemàtic dema-nant a l’alumnat que ordene en un eix cronològic (línia del temps) els invents següents:

  Tren: 1814Telescopi: 1590Impremta: 1450

  Telèfon: 1876Bicicleta: 1839Internet: 1985

  Si ho desitja, pot demanar a l’alumnat que in-vestigue i afija altres invents a l’eix cronològic.

  Per a ampliar, aprofundir...

  Peces clau

  Aprenentatge cooperatiuLlapis al centreConsolide el coneixement en la compara-ció i ordenació de nombres treballant en equip (per parelles). Primer, un alumne o una alumna assumix el paper d’expli-car com procedir per a ordenar de major a menor segons l’ordre de llista a Miquel i Laura. Es partix d’un pensament indivi-dual per, a continuació, debatre’l amb el company o la companya i considerar si la resposta és correcta o no. A continuació, l’altre alumne o alumna continua explicant com procedir per a continuar ordenant per ordre de llista Carla i Patrícia.

 • 19

  Activitats de reforç Disponibles en galeria d’activitats «Exercita» (comparació i ordenació de nombres)1 Ordena de major a menor els nombres:

  7 587 - 7 857 - 7 758Què has fet per a ordenar-los?Solució: 7 857 > 7 758 > 7 587Per a ordenar-los, els comparem xifra a xifra començant per l’esquerra.

  2 Ordena de menor a major el nombre d’habitants d’aquestes poblacions:a) Villar: 2 615b) Benisud: 4 716

  c) Coves: 6 304d) Rierol: 4 058

  Solució: 2 615 < 4 058 < 4 716 < 6 304

  Activitats d’ampliacióDisponibles en galeria d’activitats «Pensa un poc» (comparació i ordenació de nombres)

  1 Entre dos nombres de quatre xifres, quin és major, el que en les unitats de mil té la xifra 5 o el que en les unitats de mil té la xifra 9? Raona la resposta.Solució:És major el que en les unitats de mil té la xifra 9 perquè aquest 9 equival a 9 000 unitats, en tant que la xifra 5 equival a 5 000 unitats.

  2 Escriu quatre nombres majors que 5 600 i menors que 5 605.Solució: 5 601, 5 602, 5 603 i 5 604

  3 Ordena de menor a major els nombres següents:

  2 659 - 2 656 - 2 658 - 2 657Solució: 2 656 < 2 657 < 2 658 < 2 659

  4 Ordena de major a menor els nombres següents:5 324 - 5 234 - 5 124 - 5 423 - 5 343 - 5 454

  Solució: 5 454 > 5 423 > 5 343 > 5 324 > 5 234 > > 5 124

  Disposa de més activitats de reforç i d’am-pliació sobre la comparació i ordenació de nombres en «Activitats complementàries» del banc de recursos.

  15

  U·14 Quin dels dos vehicles ha recorregut una distància menor?

  5 Ordena de major a menor aquestes matrícules:

  6 Llapis al centre En la llista de classe, Miquel és l’anterior a Laura, i Carla és l’anterior a Miquel i la posterior a Patrícia. Si Patrícia té el nombre 21, quin nombre tenen els altres? Ordena’ls de major a menor, utilitzant el signe >.

  Fixem les normes del joc.

  En cada partida, s’enfronten 2 participants que han d’ajuntar les seues 8 cartes. Cada contrincant agafarà 4 cartes i, amb aquestes, intentarà formar el nombre més alt possible.

  Guanya qui obtinga el nombre més alt. Si hi ha empat, s’anul·la la jugada. Es continua fins que algú aconseguisca tres victòries.Els qui guanyen, passen a la ronda següent i s’enfronten fins que hi haja un guanyador o guanyadora final.

  1 42 3PasEndevina quin és el meu nombre sabent que: És inferior a 500. És un nombre de tres xifres diferents. La xifra de les unitats és el doble que la de les desenes. La suma de les tres xifres és quinze.

  9612 MTME

  Zona raona

  10 2

  0 3

  0 4

  0 50

  60 70 80 90 100 110

  10 2

  0 3

  0 4

  0 50

  60 70 80 90 100 110

  95869654

  42 7 142 653

  63 284

  9

  8 4

  53729

  1

  9162 MTME

  6921 MTME9261 MTME

  Problemes

  Educació emocionalConsciència emocional Aprofite el tercer pas del repte perquè l’alumnat prenga consciència de les seues qualitats i de-fectes mentre fixa les normes del joc: si es con-centra, si és persistent, ràpid en les decisions, positiu, crític amb els resultats i cordial amb l’oponent.Intente fer explícites aquestes qualitats mentre es juga i destaque’n el valor.

  TICRecursos del llibre digital del professorat

  Problemes resolts 4 i 6. Presentacions interac-tives de la resolució d’aquests problemes per a l’explicació o correcció a l’aula.Galeries d’activitats «Exercita» i «Pensa un poc».

  Una vegada construïdes les targetes amb què jugar i haver practicat la formació de nombres manejant les targetes esmentades, arriba el mo-ment de jugar per parelles.Per començar a jugar, els dos contrincants ajun-ten les targetes (20 cartes en total), i després de barrejar-les, cadascú n’agafa quatre. Amb les xi-fres contingudes a les targetes formen un nom-bre el més alt possible. Una vegada format es comparen ambdós i guanya la basa el jugador o jugadora que tinga el nombre més alt. Es conti-nua així fins que algun dels membres de la pare-lla aconseguisca tres victòries; queda classificat per a la ronda següent.

  Repte: pas 3

 • 20

  16

  1 Copia en el quadern i encercla, en cada cas, la quantitat més pròxima:

  a) 37 20 30 40 c) 515 400 500 600

  b) 780 700 800 900 d) 5 840 4 000 5 000 6 000

  2 Aproxima a les desenes, en el quadern, les marques obtingudes en aquests llançaments de javelina:

  Arredoniment a la centena

  La centena més pròxima a 436 és 400. La compra ha costat

  uns 400 euros.

  400 450

  436

  500

  436€

  90 80 70

  94 m 89 m 82 m

  Recorda-hoSi un nombre aca-ba en una xifra in-ferior a 5, s’apro-xima a la desena inferior:

  13 10En canvi, si acaba en 5 o més de 5, s’aproxima a la de-sena superior:

  18 20

  Arredoniment a la desena

  La desena més pròxima a 64 és 60. El llibre té

  unes 60 pàgines.

  60 65

  64

  70

  LITERATURA INFANTIL

  64 pàgines il·lustrades

  Aproximació de nombres

  Arredoniment al miler

  El miler més pròxim a 7 560 és 8 000. Colòmbia està a uns 8 000 quilòmetres.

  7000 7500

  7560

  8000

  7560 km

  Espanya

  Colòmbia

  Peces clau

  Aprenentatge cooperatiuCaps pensantsDesprés de realitzar de manera individual el que es planteja en l’apartat «Zona rao-na», suggerim que el mestre o la mestra possibilite la comprovació de resultats en-tre iguals. En equips (de 2 a 4 persones), cada un mostra el que ha fet a fi de com-provar i posar en comú la tasca resolta.D’aquesta manera es potencia el treball in-dividual per a, posteriorment, posar-lo en comú amb els altres companys i compa-nyes de classe i fomentar així la coavalua-ció del que ha aprés.

  TICanayaeducacion.esRecursos per a cada unitat: activitats in-teractives per a practicar la comparació i l’aproximació de nombres.

  Suggeriments metodològicsL’aproximació de nombres a la desena, centena o miler més pròxim constituïx un aprenentatge útil per a un gran nombre de situacions de la vida quotidiana. El suport gràfic de la recta numèrica és un recurs va-luós per a l’aproximació. En infinitat de si-tuacions de la vida diària ens veiem obligats a utilitzar el càlcul aproximat per a estimar quantitats: el preu d’una compra, la distàn-cia que queda fins a arribar a una destina-ció, el nombre d’estudiants que té l’escola... Realitzem una aproximació quan un valor numèric exacte no és necessari i l’obtenció és més difícil que el valor aproximat, ja que aquest no presenta desviacions significati-ves respecte de l’exacte.

  Solucions1 a) 37 → 40 c) 515 → 500

  b) 780 → 800 d) 5 840 → 6 0002 94 → 90; 89 → 90; 82 → 803 a) 476 → 500 216 → 200

  434 → 400 832 → 800b) 4 669 → 5 000 8 827 → 9 000 3 376 → 3 000 1 791 → 2 000

  4

  Nre.Desena

  més pròxima

  Centena més

  pròxima

  Miler més

  pròxim4 569 4 570 4 600 5 000836 840 800 1 000

  7 827 9 830 9 800 8 0004 628 4 630 4 600 5 0004 487 4 490 4 500 4 0002 802 2 800 2 800 3 000

  5 50 – 29 = 21 €Com a màxim li tornen dos bitllets de 10 €.

  6 És més correcte dir «N’hem utilitzat, aproximadament, 500 L» perquè 469 és més pròxim a 500 que a 400.

  Zona raonaDe nou, en aquest apartat plantegem una situació on hem de tindre en compte les da-des que s’hi oferixen per trobar un nombre. El problema implica relacionar diferents requisits per a anar delimitant de quin nombre es tracta. Combinant tots els re-quisits, només ens deixa una solució possi-ble: 1 222.

 • 21

  17

  U·13 Arredonix en el quadern cada nombre:

  a) A la centena més pròxima. b) Al miler més pròxim.

  476 216 434 832 4 669 9 827 3 376 1 791

  4 Copia i completa aquesta taula en el quadern:

  Nombre Desena més pròximaCentena més

  pròximaMiler més

  pròxim

  4 569

  836

  7 827

  4 628

  4 487

  2 807

  5 Enric va comprar una motxilla que costava 29 € i va pagar amb un bitllet de 50 €. Quants bitllets de 10 € li van tornar com a màxim?

  6 Per a omplir d’aigua una banyera, se n’han utilitzat 469 litres. Què és més correcte dir?

  a) N’hi hem utilitzat, aproximadament, 500 litres.

  b) N’hi hem utilitzat, aproximadament, 400 litres.

  Caps pensants Esbrina, amb aquestes dades, el

  nombre de persones que hi ha al col·legi de Pau: És un nombre de quatre xifres. La xifra de les unitats de mil és el menor nombre imparell.

  La xifra de les centenes és dues vegades la de les unitats de mil.

  Té dues desenes. La xifra de les unitats és igual que la de les centenes.

  Problemes

  anayaeducacion.es Consul-ta les activitats interactives que t’oferim en el banc de recursos d’aquesta unitat per a practicar la comparació i l’aproximació de nombres.

  Zona raona

  Peces clau

  Desenvolupament del pensamentEls desavantatges o inconvenientsDesprés de la realització de les activitats d’aquesta secció, li suggerim que possibilite a l’alumnat aprofundir en el coneixement dema-nant-li que escriga els possibles desavantatges de l’aproximació de nombres i, per què no, també els avantatges.Avantatges: facilita els càlculs de nombres grans.Desavantatges: en donar valors aproximats, les dades no són precises. En operar amb valors aproximats, s’acumulen errors d’arredoniment que poden allunyar significativament el valor estimat obtingut respecte del valor real.

  TICanayaeducacion.esRecursos per a cada unitat: videoactivitat «Re-passa l’arredoniment a les desenes, centenes o milers» (també inclosa en la web de l’alumnat). Pot servir per a consolidar l’aproximació de nombres.

  Recursos del llibre digital del professoratProblemes resolts 5 i 6. Presentació interactiva de la resolució d’aquest problema per a l’expli-cació o correcció a l’aula.Galeries d’activitats «Exercita» i «Pensa un poc». Presentacions interactives d’activitats comple-mentàries que simplifiquen el dictat dels enun-ciats a l’aula. Inclouen un botó amb la solució per a facilitar-ne la correcció.

  Per a ampliar, aprofundir...

  Activitats de reforç Disponibles en galeria d’activitats «Exercita» (aproximació de nombres)

  1 Aproxima cada nombre a la desena més pròxima:a) 985 - 798 - 184 - 357 - 422 - 349b) 732 - 569 - 163 - 547 - 832 - 912

  Solució:a) 985 → 990 798 → 800 184 → 180 357 → 360 422 → 420 349 → 350b) 732 → 730 569 → 570 163 → 160 547 → 550 832 → 830 912 → 910

  2 Aproxima a la centena els nombres se-güents: 2 458 - 3 895 - 4 165 - 3 089 - 7 689 - 8 694

  Solució:2 458 → 2 500 3 895 → 3 9004 165 → 4 200 3 089 → 3 1007 689 → 7 700 8 694 → 8 700

  3 Aproxima a les unitats de mil aquests nombres: a) 4 867b) 1 592c) 3 583

  d) 7 343e) 2 489f ) 6 198

  Solució:a) 4 867 → 5 000 b) 1 592 → 2 000 c) 3 583 → 4 000d) 7 343 → 7 000e) 2 489 → 2 000f ) 6 198 → 6 000

  Activitat d’ampliacióDisponible en galeria d’activitats «Pensa un poc» (aproximació de nombres)

  1 Quina és la unitat de miler més pròxima a cada nombre?a) 4 499b) 8 999

  c) 3 499d) 6 899

  e) 9 399f ) 2 999

  Solució: a) 5 000b) 9 000

  c) 3 000d) 7 000

  e) 9 000f ) 3 000

  Disposa de més activitats de reforç i d’am-pliació sobre aproximació de nombres en «Activitats complementàries», del banc de recursos, incloses també a les galeries d’ac-tivitats «Exercita» i «Pensa un poc» del lli-bre digital.

 • 22

  18

  Els nombres ordinals del 1r al 30é

  1 Copia i completa les taules en el quadern:

  Cinqué 5éSisé

  11éCatorzé

  30é

  13éNové

  16éQuinzé

  27é

  2 Continua en tres termes cada sèrie:

  a) Segon - quart - sisé - huité - ?

  b) 1r - 5é - 10é - 15é - ?

  c) Tercer - sisé - nové - ?

  3 Copia i completa la taula en el quadern:

  Ordinal anterior Nombre ordinal Ordinal posteriorHuitéDesé

  Vint-i-cinqué

  Els nombres ordinals s’utilitzen per a expressar la posició o el lloc que s’ocupa.

  Altres nombres ordinals:

  10é Desé 11é Onzé 12é Dotzé 13é Tretzé

  20é Vinté 21é Vint-i-uné … 30é Trenté

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Primer 1r

  Tercer 3r

  Quarta 4a

  Cinqué 5é

  Sisena 6a

  Seté 7é

  Huité 8é

  Novena 9a

  Segona 2a

  Pla lingüísticDestresa: escriureOptimitzarem la consecució del quart pas del repte treballant en l’alumnat l’expressió escrita: fer un mural on es recullen els resul-tats de les diferents rondes, numerant-les amb nombres ordinals, fent servir textos expositius. Per a això, serà de gran utilitat recórrer a l’esquema visual «Per a escriu-re millor...» del Pla lingüístic, ubicat en el banc de recursos d’anayaeducacion.es.

  Cultura emprenedoraCreativitat i creació (dimensió personal): les meues creacionsDe la mateixa manera, li suggerim que aprofite el quart pas del repte per a desen-volupar la creativitat demanant als alum-nes i les alumnes que plantegen formes diferents de jugar amb les cartes. Faça que escriguen les normes que inventen en el quadern donant-se suport novament en l’esquema visual «Per a escriure millor...» del Pla Lingüístic, ubicat en el banc de re-cursos d’anayaeducacion.es.

  TICanayaeducacion.esProducte acabat (ajudes per a l’elaboració): models de murals que es poden utilitzar per a recollir els resultats del torneig.

  Peces clau

  Suggeriments metodològicsL’ordre a la fila ens ajuda a introduir els nombres ordinals com nombres que ens permeten indicar la posició d’un ele-ment o un conjunt d’elements en una successió ordenada. Insistirem en l’ús correcte dels ordinals evitant expressi-ons com «el quinze aniversari», tot asse-nyalant que la forma correcta és dir «el quinzé aniversari».

  Partir del context pròxim, amb activitats d’ordenació –com, per exemple, la clas-sificació en la consecució del repte o en algun dels jocs que desenvolupem a classe– ens permetrà abordar els ordi-nals de forma contextualitzada i pròxi-ma als interessos de l’alumnat.

  Solucions1

  Cinqué 5éSisé 6é

  Onzé 11éCatorzé 14éTrenté 30é

  13é Tretzé9é Nové

  16é Setzé15é Quinzé27é Vint-i-seté

  2 a) Segon - quart - sisé - huité - desé - dotzé - catorzé.

  b) 1r - 5é - 10é - 15é - 20é - 25é - 30é.c) Tercer - sisé - nové - dotzé - quinzé - dihuité.

  3 Ordinal anterior

  Nombre ordinal

  Ordinal posterior

  Seté Huité Nové

  Nové Desé Onzé

  Vinté Vint-i-quatré Vint-i-cinqué

  4 a) El tercer mes de l’any és març. El seté mes de l’any és juliol.

  b) El maig hi ocupa el cinqué lloc. El no-vembre hi ocupa l’onzé lloc.

  5 Nové, desé i onzé.

  6 He llegit 17 capítols. Em falten per llegir 13 capítols.

  7 Hi va arribar primer Isabel, després Miquel, després Juli i, finalment, Clara.

 • 23

  19

  U·1

  Comencem el torneig.

  Una vegada que les regles estan clares, es juguen totes les rondes necessàries fins que hi haja un guanyador o una guanyadora.

  Fes un mural on s’arrepleguen els resultats de les diferents rondes numerant-les amb nombres ordinals.

  Inventa una manera diferent de jugar amb les cartes i torna a posar a prova la teua habilitat amb els nom-bres. Podries fer-ne cap en el qual es jugara en grups?

  31 2 4Pas

  Ja heu completat

  el vostre torneig.Ara,

  feliciteu el campió!

  Repte aconseguit !

  4 Pensa i contesta en el quadern:a) Quin és el tercer mes de l’any? I el seté?b) Quin lloc hi ocupa maig? I novembre?

  5 Aquest corredor entra el huité en meta. En quins llocs hi entren els tres corredors que el seguixen?

  6 He acabat el capítol desseté dels trenta que té el llibre que estic llegint. Quants capítols he llegit? Quants me’n falten?

  7 Juli, Isabel, Clara i Miquel van quedar a les set al parc. Clara va ser l’única que es va endarrerir i va arribar després de l’hora. Miquel no va ser el primer. Juli va aparéixer immediatament després de Miquel.

  En quin ordre van arribar a la cita?

  Resta 10 a un nombre de dues o de tres xifres, com en l’exemple:

  683 – 10 = 673

  29 – 10315 – 1045 – 10

  428 – 10537 – 10

  70 – 10690 – 1096 – 1084 – 10743 – 10

  Càlcul mental

  ProblemesMET

  A

  anayaeducacion.es Al web d’Anaya tens alguns models de murals que pots utilitzar.

  Peces clau

  Educació emocionalConsciència emocional: prendre consciència de les qualitats i dels defectes propisLi suggerim que, partint de la realitat pròxima de l’alumnat quant a la possibilitat de guanyar o perdre quan juga amb els amics i amigues, en-senye a l’alumnat que després de guanyar o per-dre, un no s’ha de comportar amb els altres com no li agradaria que ho feren amb ell.Qui guanya ha d’animar el qui perd i desta-car-ne allò que ha fet bé. Qui perd ha de felicitar el que guanya i animar-se a si mateix a fer-ho millor en la pròxima ocasió.

  TICRecursos del llibre digital del professorat

  Problema resolt 7.Galeries d’activitats «Exercita» i «Pensa un poc». Presentacions interactives d’activitats complementàries.

  Per a ampliar, aprofundir...

  Estant clares les normes del joc, s’han de jugar totes les rondes necessàries fins que quede una parella que jugue la final per a establir un gua-nyador o una guanyadora.La construcció d’un mural en el qual recollim des dels quarts de final fins a la final i el guanyador ens permet contextualitzar els nombres ordinals i utilitzar-los per a denominar les rondes. Si par-tim dels quarts de final (huit jugadors finalistes), aquests seran la 1a ronda, les semifinals seran la 2a ronda i la final serà la 3a ronda.

  Repte: pas 4

  Càlcul mentalL’estratègia desenvolupada en aquesta unitat és restar-ne 10 (una desena) a nombres de du-es i tres xifres, per a la qual cosa n’hi ha prou amb restar-ne un a la xifra de les desenes.

  Solucions:29 – 10 = 19315 – 10 = 30545 – 10 = 35428 – 10 = 418537 – 10 = 527

  70 – 10 = 60690 – 10 = 68096 – 10 = 8684 – 10 = 74743 – 10 = 733

  Activitats de reforç Disponibles en galeria d’activitats «Exercita» (els nombres ordinals del 1r al 30é)

  1 Quin lloc ocupa un corredor que entra a la meta darrere del setzé? I el que entra per davant?Solució:Entra el desseté i el que entra per davant del setzé és el quinzé.

  Activitats d’ampliacióDisponibles en galeria d’activitats «Pensa un poc» (els nombres ordinals del 1r al 30é)

  1 Anna, Berta, Jordi i David van quedar a les sis a la plaça del barri. Jordi no va arribar el primer. David va arribar després de Berta.

  Anna va aparéixer immediatament des-prés de David.

  En quin ordre van arribar a la cita?Solució:Berta, David, Anna i Jordi.

  2 Busca informació en Internet sobre la manera d’escriure els ordinals. És cor-recte escriure «sext» en lloc de sisé?Solució:Són correctes ambdues formes. Els ordi-nals, anomenats llatinitzants (quint, sext, sèptim, etc.), s’utilitzen a sovint en el llenguatge col·loquial, però també en el llenguatge musical (octava) o en la poesia (octava, estrofa de huit versos).

 • 24

  20

  Resolc problemes Seguisc uns pass

  os

  A l’hora de resoldre problemes, és molt important seguir uns passos que ens guien en el procés de resolució i que haurem d’aplicar per a arribar a la solució final.Al llarg del curs veurem la forma d’aplicar aquests passos a través d’exem-ples diferents.

  Llig unes quantes vegades l’enunciat, fins que l’entenc.Sònia col·lecciona cromos de la lliga de bàsquet. La col·lecció consta de 155 cromos i ja en té 43. Quants cromos li falten per a completar la col·lecció?

  1

  Aclarisc les dades i la pregunta.– Dades:

  La col·lecció completa té 155 cromos.Sònia té 43 cromos.

  – Pregunta: Quants cromos li falten a Sònia per a completar la col·lecció?

  2

  Escric una oració amb la solució.A Sònia li falten 112 cromos per a completar la col·lecció.

  4

  Plantege i realitze les operacions necessàries.Al total de cromos de la col·lecció, reste els que ja té Sònia:

  155 – 43 = 112 cromos

  3

  Exemple

  1 Valentina posa el comptaquilòmetres de la bicicleta a zero i recorre dilluns 25 quilòme-tres; dimarts, 23 quilòmetres; i al final del recorregut de dimecres, el comptaquilòmetres marca 79 quilòmetres. Quants quilòmetres va recórrer dimecres?

  2 Un equip de bàsquet ha jugat un partit en el qual ha anotat 16 punts en el primer quart, 20 en el segon i 14 en el tercer.Si ha acabat el partit guanyant amb 76 punts, quants punts ha obtingut l’equip en l’últim quart?

  Ara tu 1-2-4

  Resolc problemesEn aquest apartat es pretén habituar els alumnes i les alumnes que seguisquen uns passos a l’hora d’afrontar la resolució d’un problema. Aquests passos bàsics són:a) Llegir l’enunciat del problema fins a en-

  tendre’l.b) Aclarir les dades i la pregunta del pro-

  blema.c) Plantejar i realitzar les operacions neces-

  sàries.d) Escriure una oració amb la solució.Aquests poden considerar-se com a pas-sos bàsics que hauran d’aplicar en aquells problemes on caldrà organitzar la infor-mació.

  Solucions1 Aclarisc les dades.

  Dilluns: 25 quilòmetres.Dimarts: 23 quilòmetres.Dimecres: el comptaquilòmetres marca 79 quilòmetres.

  Identifique la pregunta.Quants quilòmetres va recórrer dime-cres?

  Plantege i realitze les operacions.23 + 25 = 48 km79 – 48 = 31 km

  Escric una oració amb la solució.Dimecres recorre 31 km.

  2 Aclarisc les dades.Primer quart: 16 punts.Segon quart: 20 punts.Tercer quart: 14 punts.El partit acaba amb 76 punts.

  Identifique la pregunta.Quants punts va marcar l’equip en l’úl-tim quart?

  Plantege i realitze les operacions.16 + 20 + 14 = 50 punts76 – 50 = 26 punts

  Escric una oració amb la solució.En l’últim quart, l’equip va marcar 26 punts.

  Peces clau

  Aprenentatge cooperatiu1-2-4Després de realitzar les dues activitats plantejades a la secció «Resolc problemes», el mestre o la mestra pot fer que l’alumnat comprove les respostes entre iguals i s’enri-quisca amb les aportacions dels altres.

  Desenvolupament del pensamentMapa conceptual de nivell 2Amb l’apartat «Organitze la ment» es pre-tén estimular la reflexió sobre els aprenen-tatges adquirits i la relació entre ells, així com el nou vocabulari que s’ha aprés i s’ha incorporat al coneixement de l’alumnat.S’intenta plantejar d’una manera visual els aprenentatges esmentats mitjançant l’orga-nitzador gràfic: mapa conceptual de nivell 2. Aquest esquema ens permetrà, al costat de les preguntes que l’acompanyen, organitzar i comprendre millor les idees treballades.

  TICanayaeducacion.es

  L’apartat «Per a estudiar», del banc de re-cursos, pretén proporcionar a l’alumnat algunes eines d’estudi (resum, esquema complet de la unitat) que faciliten el repàs dels continguts més importants de la unitat. En l’apartat «Aprén jugant», es posen a disposició de l’alumnat diferents jocs que faciliten l’aprenentatge i el repàs dels continguts.

 • 25

  21

  U · 1

  anayaeducacion.es Disposes d’una versió imprimible d’aquesta pàgi-na en l’apartat «Organitze la ment» del banc de recur-sos..

  anayaeducacion.es No oblides consultar els apartats «Per a estudiar» i «Aprén jugant» en el banc de recursos.

  Col·leccione paraules

  1 Escriu en el quadern la diferència que hi ha entre xifra i nombre.

  2 Pensa i compartix en parella Explica el significat de tres paraules que hages aprés en aquesta unitat.

  1 Copia aquest esquema en el quadern i respon els exercicis que et pro-posem a continuació:

  2 Cada branca de l’esquema es pot llegir unint els conceptes per mitjà de les línies connectores.

  Per exemple, seguint part de la branca de la dreta podem llegir:

  «Els nombres de quatre xifres s’ordenen de menor a major amb el signe

 • 26

  2222

  1 Escriu com es lligen aquests nombres:

  a) 5 679 c) 4 083 e) 8 862

  b) 7 142 d) 6 896 f ) 3 042

  2 Completa en el quadern:

  a) 9 UM = ? C = ? D = ? U

  b) 5 UM = ? C = ? D = ? U

  c) 6 UM = ? C = ? D = ? U

  3 Copia en el quadern i escriu el nombre que corresponga:

  a) 8 unitats de miler = ? C

  b) 321 desenes = ? U

  c) 6 unitats de miler = ? D

  d) 7 unitats de miler = ? C

  4 Descompon els nombres com en l’exemple:

  5 023 = 5 UM + 2 D + 3 U5 000 + 20 + 3

  a) 4 563 b) 8 694 c) 5 714

  5 Escriu el nombre que corresponga:

  a) 5 UM + 7 C + 2 D + 3 U

  b) 4 C + 6 D + 9 U

  c) 8 UM + 4 C + 9 U

  d) 5 UM + 7 C + 6 D + 2 U

  6 Ordena de menor a major aquests nombres:

  3 090 9 300 3 900 9 003 3 009 3 030

  7 Escriu els tres nombres majors que es poden formar amb aquestes xifres:

  1 9 2 5

  8 Contesta:a) Quants nombres menors que 200 acaben

  en zero?b) Quants nombres menors que 200 es lligen

  igual del dret que de l’inrevés?9 Jordi i Alexandra han utilitzat una baralla

  de cartes numèriques per a formar aquests nombres:

  Qui ha format el nombre major?

  10 Arredonix a les unitats de miler, a les cen-tenes i a les desenes les distàncies marcades en el mapa.

  11 Continua cada sèrie en tres termes.a) Huité - nové - desé - ?

  b) Tretzé - catorzé - ?

  12 Al col·legi de Paula s’ha celebrat una carre-ra. Ella hi ha arribat la huitena; la seua ami-ga Marta, quatre llocs per davant, i el seu amic Marc, sis llocs per darrere. En quina posició ha quedat cada u?

  Londres

  París

  Roma Ankara

  1117 km

  2835 km

  5 6 4 9 5 38 2

  Què he aprésPeces clau

  TICanayaeducacion.es

  Versió imprimible de la pàgina del dossi-er d’aprenentatge 1 (també disponible en la web de l’alumnat), preparada per a ser complimentada i arxivada, per si considera d’interés que l’alumnat guarde en el dossier d’aprenentatge personal la reflexió sobre el treball que ha realitzat en aquesta unitat.Descobrix i compartix en família: codi QR que vincula un vídeo, també disponible al banc de recursos, que recull un resum rimat de la unitat. El visionat ajudarà a compartir amb familiars i amics els continguts treballats i apresos sobre els nombres de fins a sis xifres.Preguntarem a l’alumnat de què tracta el vídeo i quins aspectes del que ha aprés s’hi esmenent.

  AvaluacióL’apartat «Com he aprés» amb el qual fi-nalitza cada unitat perseguix la reflexió de l’alumnat sobre el seu aprenentatge. S’hi in-clouen activitats d’autoavaluació i metacog-nició de com s’ha treballat, tant el que s’ha adquirit com el que s’ha sentit.És important recordar als alumnes i les alumnes que des del començament de la unitat es pot elaborar un dossier d’apre-nentatge individual o col·lectiu, que deixe constància i permeta prendre consciència del que s’ha aprés i com s’ha anat aprenent.

  Què he aprésLes activitats proposades desenvolupen els diferents continguts treballats en els dife-rents apartats de la unitat. Estan seqüencia-des en dificultat creixent i ens permeten, d’una banda, consolidar els continguts i de-tectar la consecució dels criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge de la unitat, i d’altra, determinar el grau de consecució d’aquests estàndards.

  1 a) Cinc mil sis-cents setanta-nou.b) Set mil cent quaranta-dos.c) Quatre mil huitanta-tres.d) Sis mil huit-cents noranta-sis.e) Huit mil huit-cents seixanta-dos.f ) Tres mil quaranta-dos.

  2 a) 9 UM = 90 C = 900 D = 9 000 Ub) 5 UM = 50 C = 500 D = 5 000 Uc) 6 UM = 60 C = 600 D = 6 000 U

  3 a) 80 Cb) 3 210 U

  c) 600 Dd) 70 C

  4 4 563 = 4 UM + 5 C + 6 D + 3 U 4 000 + 500 + 60 + 3

  8 694 = 8 UM + 6 C + 9 D + 4 U 8 000 + 600 + 90 + 4

  5 714 = 5 UM + 7 C  + 1 D + 4 U 5 000 + 700 + 10 + 4

  5 a) 5 723 c) 8 409b) 469 d) 5 762

  6 3 009 < 3 030 < 3 090 < 3 900 < 9 003 < 5 649. El major nombre l’ha for-mat Alexandra.

  10 Londres-Ankara: 2 840 → 2 800 → 3 000París-Roma: 1 120 → 1 100 → 1 000

  11 a) Onzé - dotzé - tretzé.b) Quinzé - setzé - desseté.

  12 Paula hi ha arribat la huitena, Marta hi ha arribat la quarta i Marc hi ha arribat el catorzé.

 • 27

  2323

  anayaeducacion.es Per a elaborar el teu dossier d’aprenentatge, pots guar-dar activitats, curiositats, imatges, anècdotes o opini-ons relacionades amb l’es-tudi de cada unitat. Trobaràs orientacions sobre com fer-ho i la versió imprimible d’aquesta pàgina en l’apar-tat «Dossier d’aprenentat-ge» del banc de recursos.

  anayaeducacion.esDescobrix i compartix en família.

  1 Copia en el quadern i acolorix el nivell en què et trobes:

  2 Copia en el quadern i valora el que més t’ha agradat i el que menys:

  Compartix les teues opinions amb la resta de la classe i comenteu en grup les conclusions.

  3 Copia la taula en el quadern i assenyala en quin moment has sentit cada emoció:

  SeguretatInseguretatAlegriaAngoixaDiversióAvorriment

  Comp

  leta

  EN EL QUADER

  N

  o en la versió impr

  imib

  le

  Comp

  leta

  EN EL QUADER

  N

  o en la versió impr

  imib

  le

  En les activitats individuals En les activitats en equip

  Comp

  leta

  EN EL QUADER

  N

  o en la versió impr

  imib

  le

  Escriure i anomenar nombres de quatre xifresDescompondre nombres segons el valor de posició de les xifresComparar i ordenar nombres

  Utilitzar els nombres ordinals del 1r al 30é

  Tinc ganes d’aprendre

  Pregunte i resolc dubtes M’esforce

  Participe en classe

  Sempre o quasi sempre.

  Normalment/ sovint.

  Mai o molt poques vegades.

  Com ho he aprés DOSSIER D’APRENENTATGE 1

  Com he aprésEn aquesta secció és important no jutjar les respostes de l’alumnat, fent-los veure que siga quina siga la seua opció serà ben ac-ceptada i no suposarà posar «etiquetes». Demanarem que siguen honestos i hones-tes, i expliquen les seues opinions de mane-ra natural.

  1 Podrem preguntar com s’ha aprés millor i per què. Es tracta de conscienciar dels be-neficis que té participar en classe, ajudar i demanar ajuda quan es necessita i esfor-çar-se per aprendre. No serà suficient donar respostes simples; cal preguntar per què i generar pensaments crítics. En definitiva, es tracta de buscar i proposar suggeriments per a millorar en els casos de «Mai o molt

  poques vegades». El mateix alumnat que opine «Sempre o quasi sempre» podria ser qui ajude i oriente la resta per superar les di-ficultats.

  2 Quant al que més i el que menys els ha agradat del que han treballat a classe, les opinions amb sentiments positius apun-ten situacions d’aprenentatge conformes als seus interessos i nivells de desenvolu-pament. En contra, les opinions de senti-ments negatius apunten situacions de tre-ball que, per defecte o per excés, s’allunyen dels seus interessos, ritmes i nivells d’aprenentatge Les opinions que denoten sentiments neutrals, apunten situacions de confor-misme.

  3 Quant al que s’ha sentit amb les activitats individuals i en equip, es tracta de consci-enciar dels beneficis que té treballar aju-dant els altres i sent ajudat. Les opinions que denoten sentiments positius apunten a una situació de cohesió de grup i interde-pendència positiva entre l’alumnat. Ens arrisquem a tindre respostes de l’alumnat a favor del treball individual i competitiu. Sense jutjar ni etiquetar l’alumnat que opi-na així, haurem de potenciar encara més les estratègies cooperatives per a convèn-cer en lloc d’imposar.

  Educació emocionalConsciència emocional: generar emocions positives quan es realitza una activitatAprofite la valoració que fa l’alumnat res-pecte del que més i del que menys li ha agradat del que ha treballat per a generar emocions positives o buscar aconseguir-les quan es realitza una activitat. No és tanta la importància que l’alumnat denote senti-ments positius sinó, més aviat, ajudar-lo a buscar estratègies per a convertir els senti-ments negatius en positius: què es pot fer per a sentir-se bé realitzant les activitats.

  Peces clau

  Pla lingüísticDestresa: parlarSuggerim al mestre o la mestra que aprofite les activitats de l’apartat «Què he aprés» perquè l’alumnat expose oralment en què consistixen (de què tracten) i argumente el procediment que ha seguit per resoldre els problemes.Igual com en altres ocasions, pot utilitzar l’es-quema visual «Parlar en públic» que té a l’abast en l’apartat «Pla lingüístic» del banc de recursos.

  TICRecursos del llibre digital del professorat

  Problema resolt 8. Presentacions interactives de la resolució d’aquest problema per a l’expli-cació o correcció a l’aula.

  Per a ampliar, aprofundir...

  et03635601_05_00_prelim_m3p_valfetet03635601_05_01_m3p_val_demo