RRI NOU 2015(1)

of 80/80
2015 [REGLAMENT DE RÈGIM INTERN] Decret 39/2008, de 4 d’abril , sobre drets i deures de l’alumnat dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana,
 • date post

  19-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  25
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Reglament de règim intern

Transcript of RRI NOU 2015(1)

 • 2015

  [REGLAMENT DE RGIM INTERN]Decret 39/2008, de 4 dabril , sobre drets i deures de lalumnat dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana,

 • R.R.I.

  Pgina2

  1. CAPTOL PRIMER: JUSTIFICACI DEL RRI.....................................................71.1. NORMATIVA REGULADORA. ............................................................................................. 7

  1.2. NECESSITAT DEL RRI I CRITERIS DE REVISI. .............................................................. 8

  1.3. MBIT DAPLICACI. .......................................................................................................... 8

  2. CAPTOL SEGON: OBJECTIUS DEL RRI. .........................................................93. CAPTOL TERCER: ORGANS DE GOVERN DEL CENTRE. ...........................103.1. UNIPERSONALS. .............................................................................................................. 103.1.1. Director/a: ..................................................................................................................................................... 103.1.2. Cap destudis: ............................................................................................................................................... 113.1.3. Secretari/a: ................................................................................................................................................... 12

  3.2. COLLEGIATS. ................................................................................................................... 133.2.1. Consell Escolar............................................................................................................................................. 133.2.2. Claustre de Professors: Definici i funcions ................................................................................................. 17

  3.3. EQUIPS DOCENTS............................................................................................................ 183.3.1. Comissi de Coordinaci Pedaggica. ......................................................................................................... 193.3.2. Tutors/es....................................................................................................................................................... 203.3.3. Equips de Cicle............................................................................................................................................. 22

  4. CAPTOL QUART: ALTRES CRRECS I COMISSIONS. ................................244.1. COMISSI DACTIVITATS COMPLEMENTRIES I CELEBRACIONS............................. 24

  4.2. CONSELL DE DELEGATS/DES. ....................................................................................... 27

  4.3. ENCARREGAT/DA DINFORMTICA. ............................................................................... 274.3.1. Objectius:...................................................................................................................................................... 274.3.2. Tasques: ....................................................................................................................................................... 274.3.3. Mesures organitzatives i mecanismes de control: ........................................................................................ 28

  4.4. ENCARREGAT/DA DAUDIOVISUALS. ............................................................................. 294.4.1. Objectius:...................................................................................................................................................... 294.4.2. Tasques: ....................................................................................................................................................... 29

 • R.R.I.

  Pgina3

  4.4.3. Mesures organitzatives i mecanismes de control: ........................................................................................ 30

  4.5. ENCARREGAT/DA DE FARMACIOLA............................................................................... 304.5.1. Objectius:...................................................................................................................................................... 304.5.2. Tasques: ....................................................................................................................................................... 304.5.3. Mesures organitzatives i mecanismes de control: ........................................................................................ 31

  4.6. ENCARREGAT/DA DE BIBLIOTECA................................................................................. 314.6.1. Objectius:...................................................................................................................................................... 314.6.2. Tasques: ....................................................................................................................................................... 314.6.3. Mesures organitzatives i mecanismes de control: ........................................................................................ 32

  5. CAPTOL CINQU: COORDINACI DEL PROFESSORAT.............................335.1. COHERNCIA EN ELS PLANTEJAMENTS PROCEDIMENTALS I RECURSOS EN EL TREBALLDE LA CLASSE. ............................................................................................................................ 33

  5.2. ACTUACI CONJUNTA EN ELS CURSOS PARALLELS. ............................................... 33

  5.3. COHERNCIA DINS DE CADA CICLE. ............................................................................. 34

  5.4. DE LA COORDINACI ENTRE CICLES I ETAPES. ......................................................... 34

  6. CAPTOL SIS: ADJUDICACI DE TUTORIES...............................................356.1. CRITERIS DASSIGNACI DE TUTORIES ACORDATS PEL CLAUSTRE:...................... 35

  7. CAPTOL SET: HORARIS DENTRADES I EIXIDES......................................368. CAPTOL VUIT: S I DISTRIBUCI DELS ESPAIS. .....................................38

  8.1. LES AULES. ....................................................................................................................... 38

  8.2. ELS CORREDORS I LES ESCALES. ................................................................................ 38

  8.3. EL TEMPS DESPLAI. EL PATI.......................................................................................... 39

  8.4. EL GIMNS. ....................................................................................................................... 41

  8.5. LAULA DE MSICA........................................................................................................... 41

  8.6. LA BIBLIOTECA DE CENTRE. .......................................................................................... 428.6.1. Objectius:...................................................................................................................................................... 42

 • R.R.I.

  Pgina4

  8.6.2. Organitzaci dels llibres:............................................................................................................................... 428.6.3. Funcionament: .............................................................................................................................................. 42

  8.7. ELS SERVEIS. ................................................................................................................... 43

  8.8. LA SALA DE MESTRES..................................................................................................... 44

  8.9. AULA DINFORMTICA. .................................................................................................... 44

  9. CAPTOL NOU: EL MENJADOR ESCOLAR. ................................................ ...479.1. CONCEPTE I OBJECTIUS................................................................................................. 47

  9.2. GESTI DEL MENJADOR ESCOLAR. .............................................................................. 489.2.1. Contractaci de lempresa o empreses. ....................................................................................................... 489.2.2. Preu del servei i gesti econmica. .............................................................................................................. 48

  9.3. ATRIBUCIONS DELS RGANS DE GOVERN, CRRECS UNIPERSONALS I PERSONALCOLLABORADOR EN RELACI AMB EL MENJADOR ESCOLAR. ........................................... 509.3.1. Consell Escolar............................................................................................................................................. 509.3.2. Director/a. ..................................................................................................................................................... 519.3.3. Encarregat/da de Menjador. ......................................................................................................................... 519.3.4. Monitors/es de Menjador. ............................................................................................................................. 52

  9.4. NORMES DEL MENJADOR. .............................................................................................. 52

  10. CAPTOL DEU: EL TRANSPORT ESCOLAR. ................................................5311. CAPTOL DOTZE: LES ACTIVITATS COMPLEMENTRIES. ........................5411.1. LES EIXIDES I EXCURSIONS. ...................................................................................... 54

  11.2. ACTIVITATS DOCENTS EN HORARI NO LECTIU. ....................................................... 55

  11.3. UTILITZACI DE LES INSTALLACIONS EN HORARI EXTRAESCOLAR. .................. 55

  12. CAPTOL TRETZE: AVALUACI DELS PROCESOS DEL CENTRE.............5612.1. AVALUACI DEL PROCS DENSENYAMENT I APRENENTATGE............................ 56

  12.2. AVALUACI DE LA TASCA DOCENT. .......................................................................... 57

  12.3. AVALUACI GENERAL DEL CENTRE I DE LES TASQUES ESCOLARS. .................. 57

 • R.R.I.

  Pgina5

  13. CAPTOL CATORZE: ADMISSI DE LALUMNAT. .......................................5814. CAPTOL QUINZE: INNOVACI. ....................................................................5915. CAPTOL SETZE: RELACI DEL CENTRE AMB ALTRES INSTITUCIONS. 5915.1. EL CENTRE I LENTORN FAMILIAR. ............................................................................ 60

  15.2. LASSOCIACI DE MARES I PARES DALUMNES. ..................................................... 60

  15.3. RELACI AMB ALTRES CENTRES EDUCATIUS. ........................................................ 61

  15.4. RELACI AMB LADMINISTRACI EDUCATIVA AUTONMICA................................. 61

  15.5. LADMINISTRACI LOCAL. ........................................................................................... 62

  15.6. RELACI AMB ALTRES ASSOCIACIONS, ENTITATS I EMPRESES. ......................... 62

  16. CAPTOL DISSET: EL CLIMA EN EL CENTRE. .............................................6316.1. ENTRE EL PROFESSORAT. ......................................................................................... 63

  16.2. ENTRE MESTRES I PARES/MARES............................................................................. 64

  16.3. ENTRE LESCOLA I LENTORN NATURAL I SOCIAL. .................................................. 64

  16.4. ENTRE MESTRES I ALUMNAT. .................................................................................... 64

  17. CAPTOL DIVUIT: DRETS I DEURES DE LALUMNAT..................................6517.1. DRETS DE LALUMNAT. ................................................................................................ 65

  17.2. DEURES DE LALUMNAT. ............................................................................................. 66

  18. CAPTOL DINOU: NORMES DE CONVIVNCIA DEL CENTRE.....................6718.1. REPARACI DE DANYS MATERIALS. ......................................................................... 67

  18.2. TIPIFICACI DE LES FALTES I SANCIONS QUE CORRESPONEN. .......................... 6818.2.1. Conductes contrries a les normes de convivncia del Centre. .............................................................. 6818.2.2. Mesures educatives correctores. ............................................................................................................. 6918.2.3. Conductes greument perjudicials per a la convivncia en el Centre........................................................ 7018.2.4. Mesures educatives disciplinries. ........................................................................................................... 71

 • R.R.I.

  Pgina6

  19. CAPTOL VINT: DRETS DELS PARES I MARES. ..........................................7319.1. DRETS DELS PARES/MARES O TUTORS/ES LEGALS DELS / DE LES ALUMNES. . 73

  19.2. DEURES DEL PARES/MARES O TUTORS/ES LEGALS DELS / DE LES ALUMNES.. 74

  20. CAPTOL VINT-I-U: DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT. ......................7520.1. DRETS DEL PROFESSORAT........................................................................................ 75

  20.2. DEURES DEL PROFESSORAT. .................................................................................... 76

  21. CAPTOL VINT-I-DOS: DRETS I DEURES DEL PERSONAL NO DOCENT. ..7721.1. DRETS DEL PERSONAL DADMINISTRACI I SERVEIS. ........................................... 77

  21.2. DEURES DEL PERSONAL DADMINISTRACI I SERVEIS. ........................................ 77

 • R.R.I.

  Pgina7

  1. CAPTOL PRIMER: JUSTIFICACI DEL RRI.

  1.1. Normativa reguladora.El RRI del C.P. M Fca. Ruiz Miquel de La Vila Joiosa se sustenta legalment en el Decret de la GeneralitatValenciana 233/1997 de 2 de setembre (ROF) i en el DECRET 39/2008, de 4 dabril, del Consell queregula la convivncia en els Centres Educatius, aix com LLEI 15/2010, de 3 de desembre, de laGeneralitat, dAutoritat del Professorat. [2010/13298]. DEcret 30/2014 de 14 de febrer, epl qual es regula elcomprimas familia tutor. Lordre 32/2011 de 20 de desembre per a la reclamaci de qualificacions. Ordre29/07/09 amb data 9 dagost de 2014 per al drets de salud de xiquets/etes i adolescents al medi escolar.El Reglament de Rgim Interior s una norma interna que inclou el conjunt dobjectius, principis, drets,responsabilitats i normes pels quals es regula la convivncia de tots els membres de la Comunitat Educativa, isadapta a la normativa reguladora de lEducaci (Llei Orgnica 2/2006, del 3 de maig), que estableix entreels seus principis:

  - El ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats de lalumne.

  - Leducaci en el respecte als drets i les llibertats fonamentals.

  - Leducaci en lexercici de la tolerncia i de la llibertat dins dels principis democrtics deconvivncia.

  - La prevenci dels conflictes i la resoluci pacfica daquestos.

  - Leducaci en la responsabilitat individual i en el mrit i esfor personal.

  Els centres docents elaboraran el seu Reglament de Rgim Interior, que haur dincloure, entre daltres,les normes que garantisquen el compliment del Pla de Convivncia.

  El nostre Centre, per tal de facilitar la prevenci de situacions conflictives i agilitzar la resoluci pacficadels problemes que puguen produir-se, disposa del Pla de Convivncia realitzat durant el curs 2006 2007 i regulat per lordre 31 de mar del 2006. Aquest Pla pretn adaptar lescola a la societat actual fent -la conscient de la necessitat de gestionar la Convivncia realitzant actuacions estructurades queafavoreixquen el bon clima i la gesti adequada dels conflictes, per tal daconseguir una convivncia sanai harmnica en el nostre Centre.

  Tots els membres de la Comunitat Educativa, des dels seus respectius mbits, promouran i impulsaran les

 • R.R.I.

  Pgina8

  mesures i accions que siguen necessries per a afavorir ladequat ambient destudi i clima escolar, a fi de

 • R.R.I.

  Pgina9

  desenrotllar les capacitats individuals de lalumnat i facilitar el processos densenyament i aprenentatge iles millors condicions per a la qualitat de leducaci.

  1.2. Necessitat del RRI i criteris de revisi.

  El RRI s una part del PEC. En aquest reglament sestableix lestructura i funcionament del Centre, aixcom les relacions entre pares/mares, alumnat, professorat i entorn, a ms de regular la convivnciaagilitzant , en cas de conflicte, laplicaci de mesures correctores i garantint lexercici dels drets i deuresde lalumnat i de la resta de membres de la Comunitat Educativa.

  Aquest document s susceptible de revisi sempre que es considere oport o quan les disposicions legalsaix ho requerisquen. El RRI ser revisat i autoritzat per la Conselleria competent en matria deducaci.

  Lelaboraci daquest RRI sha dut a terme amb la collaboraci de tota la Comunitat Educativa mitjanantla Comissi de Convivncia, i ha estat aprovat pel Consell Escolar del Centre amb data.............................................

  1.3. mbit daplicaci.

  El C.P. M FCA. RUIZ MIQUEL, com a rgan social amb fins educatius i sent conscient dsser un serveipblic, realitza la seua gesti democrticament i pretn garantir mitjanant aquest reglament, laparticipaci activa de lalumnat, professorat, personal no docent, pares i mares, AMPA, a ms a msdaltres institucions de ladministraci educativa (Inspecci, SPE, CEFIRE...), Ajuntament i altres associacionsdmbit local, autonmic i nacional.

  El present reglament saplicar en el Centre docent pblic M FCA. RUIZ MIQUEL i el seu mbitdaplicaci ser per a tota la Comunitat Educativa.

 • R.R.I.

  Pgina9

  2. CAPTOL SEGON: OBJECTIUS DEL RRI.

  Els objectius generals del RRI seran:

  a) Aconseguir un bona convivncia escolar que permeta el desenvolupament integral de lalumnat,facilite el treball docent amb total normalitat per tal que el sistema educatiu assoleixi els fins iobjectius previstos en el PCC.

  b) Regular els drets i deures de lalumnat; dels pares i mares, del professorat i del personaldadministraci i serveis en lmbit de la convivncia escolar.

  c) Regular les normes de convivncia i dels procediments per a la resoluci dels conflictes quealteren la convivncia escolar.

  Per poder aconseguir aquests objectius el nostre reglament inclou aquests objectius especfics:

  - Definir els rgans de govern unipersonals i collegiats, aix com els equips docents i les funcionsde tots ells.

  - Regir aspectes fonamentals per al funcionament general del Centre: horaris dentrades i eixides,cessi dinstallacions, assignaci de tutories, s i distribuci despais, organitzaci de lesplai,organitzaci del Menjador i s del Transport escolar, organitzaci de les Activitats Extraescolars.

  - Establir els canals i actuacions que regisquen la Participaci Democrtica dels diferents membresde la Comunitat Educativa, principalment alumnes, mestres i mares i pares.

  - Definir els drets i deures del membres de la Comunitat Educativa (alumnes, pares i mestres),tipificar les normes, les faltes i les sancions derivades de l incompliment daquestes.

  - Establir mesures de prevenci i intervenci davant dels conflictes ms habituals entre els/lesalumnes, aix com el protocol de resoluci.

  - Definir les relacions amb els diferents membres de la Comunitat Educativa, aix com establir unProtocol de Resoluci de Conflictes.

 • R.R.I.

  Pgina10

  3. CAPTOL TERCER: ORGANS DE GOVERN DEL CENTRE.

  Dacord amb la legislaci vigent (Decret 233/1996 de 2 de setembre) els rgans de govern daquestCentre sn els segents:

  3.1. Unipersonals.

  Director/a.

  Cap destudis.

  Secretari/a.

  El procs delecci de directors/es ve regulat per la normativa corresponent que dictamine la ConselleriadEducaci. El Director/a s qui proposa la resta de crrecs de lequip directiu. Els titulars dels rgansunipersonals, constitueixen lequip directiu del Centre, cadascun amb les seves tasques i funcions:

  3.1.1. Director/a:

  1. Exercir la representaci del Centre.

  2. Dirigir i coordinar les activitats del Centre dacord amb les disposicions legals vigents.

  3. Complir i fer complir les lleis i normes vigents.

  4. Exercir la direcci de tot el personal adscrit al Centre.

  5. Convocar i presidir les reunions de tots els rgans collegiats.

  6. Designar i proposar el cessament dels altres membres de lequip directiu, coordinadors/es deCicle i tutors/es.

  7. Promoure ls vehicular i social del Valenci en les activitats del Centre.

 • R.R.I.

  Pgina11

  8. Visar les certificacions i documents oficials del Centre.

  9. Executar els acords adoptats pels rgans collegiats en lmbit de la seua competncia.

  10. Coordinar lelaboraci del Projecte Educatiu i la Programaci General Anual del Centre iresponsabilitzar-se amb lequip directiu de la seua redacci.

  11. Coordinar i fomentar la participaci dels diferents sectors de la Comunitat Escolar.

  12. Promoure i impulsar les relacions del Centre amb altres institucions.

  13. Afavorir la convivncia al Centre.

  14. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments.

  15. Garantir i facilitar la informaci sobre la vida del Centre als diferents sectors de la ComunitatEscolar.

  16. Qualsevol altra que li siga atribuda legal o reglamentriament.

  3.1.2. Cap destudis:

  1. Substituir el/la Directora/a.

  2. Confeccionar horaris de lalumnat i professorat i vetllar pel seu compliment.

  3. Coordinar tasques dels equips de Cicle i dels coordinadors/es.

  4. Coordinar i vetllar per lexecuci de les activitats de carcter acadmic, dorientaci icomplementries.

  5. Coordinar lacci dels tutors/es.

  6. Coordinar, planificar i organitzar activitats de perfeccionament del professorat.

 • R.R.I.

  Pgina12

  7. Organitzar els actes acadmics.

  8. Organitzar la participaci de lalumnat en les activitats del Centre.

  9. Organitzar la cura de lalumnat en els perodes desplai i altres activitats no lectives.

  10. Vetllar pel compliment del Pla de Normalitzaci Lingstica.

  11. Coordinar lelaboraci i lactualitzaci del PEC.

  12. Vetllar per lelaboraci de les ACI.

  13. Vigilar el procs daprenentatge dels alumnes, coordinar i presidir les sessions davaluaci afinal detapa..

  14. Coordinar les accions dinvestigaci i innovaci educativa que es realitze al Centre.

  15. Qualsevol altra funci que li siga encomanada pel Director/a.

  3.1.3. Secretari/a:

  1. Ordenar el rgim administratiu del Centre, dacord amb les directrius del Director/a.

  2. Gestionar els mitjans humans i materials del Centre.

  3. Actuar com a Secretari/a dels rgans collegiats de govern del Centre; estendre les actes deles sessions i donar fe dels acords amb el vist-i-plau del Director/a.

  4. Custodiar els llibres i arxius del Centre.

  5. Expedir els certificats que requerisquen les autoritats i els interessats o els seus representantsen la llengua oficial que els solliciten.

  6. Realitzar linventari del Centre i mantenir-lo actualitzat.

 • R.R.I.

  Pgina13

  7. Custodiar i organitzar la utilitzaci del material didctic.

  8. Exercir, sota lautoritat del Director/a, la direcci del personal dadministraci i serveis adscrit alCentre.

  9. Elaborar el projecte de pressupost del Centre.

  10. Ordenar el rgim econmic del Centre, de conformitat amb les directrius del Director/a,realitzant-ne la comptabilitat i retren comptes davant les autoritats corresponents.

  11. Vetllar pel manteniment material del Centre en tots els aspectes dacord amb els suggerimentsdel Director/a.

  12. Vetllar pel compliment de les especificacions del Pla de Normalitzaci Lingstica pel que fa als administratiu del valenci.

  13. Diligenciar, ordenar el procs darxivament i custodiar els expedients acadmics, els llibresdescolaritat i tots els documents que siguen generals al Centre.

  14. Donar a conixer, difondre pblicament i suficient a tota la Comunitat Educativa, la informacisobre normativa, disposicions legals i assumptes dinters general o professional que arribe alCentre.

  15. Qualsevol altra funci que li encomane el Director/a dins el seu mbit de competncia.

  3.2. Collegiats.

  3.2.1. Consell Escolar.

  3.2.1.1 Definici i constituci del Consell Escolar.

  El Consell Escolar del Centre s lrgan de participaci dels diferents membres de la Comunitat Educativa(pares i mares dalumnes, alumnat, professorat, personal no docent i Ajuntament) en el govern igesti del Centre.

 • R.R.I.

  Pgina14

  El rgim jurdic dels consells escolars ser lestablert en la Llei Orgnica 9/1.995, de 20 de novembre,de la participaci, lavaluaci i el govern dels Centres docents, en aquest reglament i en el cap tol 2 delttol 2 de la Llei 30/1.992, de 26 de novembre de rgim jurdic de les administracions pbliques i delprocediment administratiu com.

  Dacord amb la normativa, al nostre Centre la seua composici ser la segent:

  El Director/a del Centre, que en ser el president/a.

  El Cap dEstudis.

  Un regidor/a o representant de lAjuntament dOndara.

  Set representants del professorat elegits pel Claustre.

  Nou representants dels pares/mares de lalumnat, un dels quals ser designat directament perlassociaci de pares i mares dalumnes ms representativa del Centre.

  Un representant del personal administratiu i serveis.

  El Secretari/a, que actuar com a Secretari del Consell, amb veu per sense vot.

  La renovaci del Consell Escolar ser parcial cada dos anys (sempre pel mes de novembre, quan hoconvoque la Conselleria): en cada elecci sols es renova la meitat dels membres del Consell, mentreque laltra meitat romanen en ell per tal de garantir la continutat en la lnia de treball. En la primerarenovaci selegeixen quatre representants dels pares/mares i quatre mestres i, en la segona, quatrepares/mares i tres mestres.

  Lalumnat de Tercer Cicle dEducaci Primria estar representat en el Consell Escolar del Centre, ambveu per sense vot. En aquest cas seran electors i elegibles els alumnes i les alumnes daquest Cicle,lelecci dels quals haur de realitzar-se anualment, al mes de setembre. El nombre dalumnes a elegirs de tres

  .

 • R.R.I.

  Pgina15

  3.2.1.2 Funcions

  El Consell Escolar del Centre tindr les atribucions que legalment li corresponguen i especficament lessegents:

  1. Establir les directius per a lelaboraci del Projecte Educatiu del Centre, i avaluar-lo, sense perjudicide les competncies que el Claustre de professors t atribudes en relaci amb la planificaci ilorganitzaci docents. Aix mateix, establir els procediments per a la seua revisi quan lavaluaciinterna ho aconselle.

  5. Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb la finalitat pedaggica que corresponguen ales conductes de lalumnat que perjudiquen greument la convivncia del Centre, dacord amb lesnormes que regulen els seus drets i deures, i promoure accions de prevenci.

  6. Aprovar el projecte de pressupost del Centre i la seua execuci.

  7. Aportar criteris per a lelaboraci de la Programaci General Anual del Centre, i avaluar- la.

  8. Elaborar les directrius per a la programaci i el desenvolupament de les activitats escolarscomplementries, visites i viatges, menjadors i colnies destiu, avaluar-les en la memria anual.

  9. Establir relacions de collaboraci, amb fins culturals i educatius, amb altres Centres, entitats iorganismes.

  10. Promoure la renovaci de les installacions i de lequipament escolar aix com vigilar-ne laconservaci.

 • R.R.I.

  Pgina16

  11. Supervisar, analitzar i valorar lactivitat general del Centre en els aspectes administratius i docents.

  12. Emetre informe sobre la memria de les activitats i la situaci general del Centre que amb carcteranual presente lequip directiu.

  13. Analitzar i avaluar levoluci del procs densenyament i aprenentatge al Centre, a travs delsresultats de les avaluacions i de lanlisi que en aquest sentit realitze el Claustre de professors.

  14. Analitzar i avaluar qualsevol informe i els resultats de les avaluacions que, sobre el Centre, realitzeladministraci educativa.

  15. Aprovar el Pla de Normalitzaci Lingstica del Centre i, si sescau, el Disseny Particular delPrograma dEducaci Bilinge que tinga autoritzat el Centre.

  16. Conixer i proposar a la Conselleria dEducaci les relacions del Centre amb les institucions delentorn.

  17. Establir els criteris sobre la participaci en activitats culturals, esportives i recreatives, aix comaquelles accions assistencials en que el Centre puga prestar la seua collaboraci.

  18. Establir el propi pla de treball per a lexecuci de les seues atribucions.

  19. Avaluar el Reglament de Rgim Intern del Centre.

  Dintre del Consell Escolar es poden constituir tres comissions:

  Comissi econmica. Est formada pel Director/a, el/la Secretari/a, dos/dues mestres i dospares o mares. La seua funci s fer un seguiment dels pressupostos del Centre i de lestat delscomptes.

  Comissi de menjador. Est formada pel Director/a, el/la Secretari/a, dos mestres y dos pares.La seua funci s fer un seguiment del funcionament del menjador i del seu estat de comptes.

  Comissi de convivncia. Segons marca lordre de 31 de mar de 2006, de la ConselleriadEducaci en el s del Consell Escolar es crear una Comissi de Convivncia, formada al menyspel Director/a, dos o dues mestres i dos pares o mares. Al nostre Centre sintegrar en la

 • R.R.I.

  Pgina17

  Comissi de Convivncia el coordinador dels equpis docents, el/la Cap dEstudis i el/lapsicopedagog/a. Les seues funcions sn:

  Efectuar el seguiment del Pla de Convivncia del Centre docent i totes aquelles accionsencaminades a la promoci de la convivncia i la prevenci de la violncia, aix com la creacii seguiment de les actuacions dels equips de mediaci, si sen constitueixen.

  Informar el Consell Escolar del Centre, trimstralment sobre les actuacions realitzades ilestat de la convivncia en el Centre. Aix com un informe final sobre aquest tema.

  Canalitzar les iniciatives de tots els sectors de la Comunitat Educativa representats en elConsell Escolar del Centre per a millorar-hi la convivncia.

  Realitzar les accions que li siguen atribudes pel Consell Escolar del Centre en lmbit de lesseues competncies, relatives a la promoci de la convivncia i la prevenci de la violncia,especialment el foment dactituds per a garantir la igualtat entre homes i dones.

  Tractar el possibles conflictes de convivncia, abordar la seva resoluci i laplicaci iseguiment de les mesures correctores que shi apliquen.

  Els components del consell escolar acorden traslladar les competncies de cada comissial pl del consell, donat que qualsevol informaci i decissi ha daquestes comissions hade ser ratificada al seny daquest organ.

  3.2.2. Claustre de Professors: Definici i funcions

  El Claustre de Professors s lrgan de participaci del professorat en tots els aspectes pedaggics delCentre. El Claustre estar presidit pel Director/a i estar integrat per tots els professors que prestenserveis docents en el Centre.

  Sn competncies del Claustre de professors:

  1. Realitzar propostes per a lelaboraci i modificaci del Projecte Educatiu del Centre, de laProgramaci General Anual, del Pla de Normalitzaci Lingstica i de les activitats complementries iextraescolars.

  2. Aprovar i avaluar els projectes curriculars, dacord amb el Projecte Educatiu del Centre, i les seuesmodificacions posteriors.

 • R.R.I.

  Pgina18

  3. Aprovar i avaluar els aspectes docents, dacord amb el Projecte Educatiu del Centre, de laProgramaci General Anual del Centre i emetre informe sobre aquesta abans de la presentaci alConsell Escolar.

  4. Promoure iniciatives en lmbit de lexperimentaci, la investigaci i la innovaci pedaggiques ide la formaci del professorat del Centre.

  5. Elegir els seus representants en el Consell Escolar.

  6. Conixer les candidatures a la direcci i els programes presentats pels candidats.

  7. Establir els criteris per a lassignaci i la coordinaci de tutories i de les activitats dorientaci delalumnat.

  8. Establir els criteris pedaggics per a lelaboraci dels horaris de lalumnat.

  9. Analitzar i avaluar trimestralment el funcionament general i la situaci econmica del Centre,sense perjudici de les competncies atribudes al Consell Escolar.

  10. Analitzar i avaluar levoluci del rendiment escolar general del Centre a travs dels resultats de lesavaluacions i altres mitjans, i elevar-ne lanlisi al Consell Escolar, sense perjudici de lescompetncies atribudes a aquest rgan.

  11. Analitzar i valorar els resultats de lavaluaci del Centre que realitze ladministraci educativa oqualsevol informe referent a la marxa daquest, sense perjudici de les competncies atribudes alConsell Escolar.

  12. Aportar al Consell Escolar del Centre criteris i propostes per a lelaboraci del Reglament deRgim Intern.

  3.3. Equips docents.

  La participaci del professorat en la presa de decisions est garantida tant a nivell pedaggic comdorganitzaci en el nostre Centre grcies a lestructura amb la que comptem:

 • R.R.I.

  Pgina19

  3.3.1. Comissi de Coordinaci Pedaggica.

  3.3.1.1 Formaci:

  En les escoles dEducaci Infantil i en els collegis dEducaci Primria hi haur una Comissi deCoordinaci Pedaggica que estar integrada pel Director/a, que en ser el president/a, el/la CapdEstudis, els coordinadors/ores dequips docents un/a especialista dEducaci Especial i elpsicopedagog/a del Gabinet Municipal.

  3.3.1.2 Pla de treball:

  La Comissi es reunir al menys una vegada al mes i sempre i quan siga necessari. La convocatria lafar el/la Director/a que actuar de president/a amb una antelaci de vint-i-quatre hores i fent constarels punts de lordre del dia.

  De cada sessi salar una acta que ser elaborada pel Secretari/a de la Comissi. Exercir deSecretari/a el membre ms jove de la Comissi. Les decisions preses es comunicaran a la resta delprofessorat a travs dels coordinadors de Cicle en les reunions respectives.

  Aquesta Comissi podr incorporar altres membres del Claustre per a realitzar les tasques previstes enlmbit de les seues atribucions.

  Del treball de la Comissi selaborar a final de curs una memria que recollir tots els aspectes msimportants que shagen treballat en el curs. La resta dels acords queden reflectits en els llibres dactes.

  3.3.1.3 Funcions:

  La Comissi de Coordinaci Pedaggica tindr les atribucions segents:

  1. Analitzar, des de el punt de vista educatiu, el context cultural i sociolingstic del Centre a fi deproposar a lequip directiu si escau, el disseny particular del programa deducaci bilinge i el Plade Normalitzaci Lingstica per a la inclusi en el Projecte Educatiu del Centre.

 • R.R.I.

  Pgina20

  2. Coordinar lelaboraci dels projectes curriculars, aix com les possibles modificacions, i responsabilitzar-se de la seua redacci.

  3. Elaborar la proposta dorganitzaci de lorientaci educativa i del Pla dAcci Tutorial per a lainclusi en els projectes curriculars.

  4. Elaborar la proposta dels criteris i dels procediments previstos per a realitzar les adaptacionscurriculars significatives a lalumnat amb necessitats educatives especials, per a la inclusi en elsprojectes curriculars.

  5. Assegurar la coherncia entre el Projecte Educatiu del Centre, els projectes curriculars i laProgramaci General Anual.

  6. Vetllar pel compliment i la posterior avaluaci dels projectes curriculars en la prctica docent delCentre.

  7. Proposar al Claustre la planificaci de les sessions davaluaci, dacord amb les decisions inclosesen els projectes curriculars.

  8. Coordinar les activitats dorientaci dirigides a lalumnat del Centre.

  9. Promoure i, si escau, coordinar les activitats de perfeccionament del professorat.

  3.3.2. Tutors/es.

  La tutoria i lorientaci de lalumnat formar part de la funci docent. Cada grup dalumnes tindr unprofessor/a tutor/a. Podr ser professor/a tutor/a qui impartisca diverses rees del currculum en elgrup/classe.

  El professor/a tutor/a ser designat pel Director/a a proposta del cap o de la Cap dEstudis, dacord ambels criteris establerts pel Claustre.

  Els professors tutors exerciran les funcions segents:

  1. Dur a terme el Pla dAcci Tutorial establert en el Projecte Curricular del nivell corresponent iaprovat pel Claustre.

 • R.R.I.

  Pgina21

  2. Coordinar el procs davaluaci de lalumnat del seu grup i, al final de cada Cicle de lEducaciPrimria, prendre la decisi procedent sobre la promoci de lalumnat, tenint en compte elsinformes dels altres professors del grup. Aquesta decisi requerir laudincia prvia dels pares,mares o tutors legals quan comporte que lalumne/a no promocione al Cicle o etapa segent.

  3. Si escau, adoptar amb els professors de Cicle les mesures educatives complementries o dadaptacicurricular que es consideren necessries com a conseqncia de lavaluaci del procs densenyamenti aprenentatge de lalumnat.

  4. Facilitar la integraci dels alumnes en el grup i fomentar en ells el desenvolupament dactitudsparticipatives.

  5. Orientar lalumnat en el procs daprenentatge.

  6. Collaborar amb el Gabinet Psicopedaggic per a la consecuci dels objectius establerts en el PladAcci Tutorial.

  7. Si escau, desenvolupar en coordinaci amb el professional del Gabinet Psicopedaggic i amb elmestre/a dEducaci Especial les adaptacions curriculars significatives i les mesures dintervencieducativa per a lalumnat amb necessitats educatives especials.

  8. Informar els pares, mares o tutors legals, professorat i alumnat del grup de tot all que elsconcernisca en relaci amb les activitats docents i amb el procs densenyament i aprenentatgedels alumnes.

  9. Fomentar la cooperaci educativa entre el professorat i els pares, mares o tutors legals delsalumnes.

  10. Atendre i tenir cura, juntament amb la resta dels professors del Centre, els alumnes en els perodesdesplai i en altres activitats no lectives.

  El cap o la Cap dEstudis coordinar el treball dels tutors i mantindr les reunions peridiques necessriesper a aix.

 • R.R.I.

  Pgina22

  3.3.3. Equips docents.

  3.3.3.1 Formaci:

  Els centre funcionar amb tres equips docents amb tots els tutors/es de la segent manera:Infantil: Tots el tutors des de 3 a 5 anys, ms les mestres de recolament, ms especialistes assignats.Primer equip de primria : Tutors de primer, segon i terer ms epsecialistes assignats.Segon equip de primria : Tutors de quart, cincqu i sis ms especialsites assignats.

  3.3.3.2 Pla de treball:

  Els equips docents es reuniran al menys una vegada a la setmana i sempre i quan siga necessari.Cada un dels equips estar dirigit per un coordinador/a. Els coordinadors hauran de ser mestresque impartisquen docncia als nivells i exerciran el crrec durant dos cursos acadmics. Serandesignats pel Director/a, a proposta de lequip docent.

  La convocatria de reuni la realitzar el/la coordinador/a amb una antelaci de 24 hores fent constarels punts de lordre del dia. De cada sessi salar una acta.

  Del treball dels equips de Cicle selaborar a final de curs una memria que recollir tots els aspectesms importants que shan treballat en el curs. La resta dels acords quedaran reflectits en els llibresdactes.

  Correspon al coordinador:

  1. Participar en lelaboraci del Projecte Curricular del nivell corresponent i elevar a la Comissi deCoordinaci Pedaggica les propostes formulades en aquest sentit per lequip.

  2. Coordinar junt amb el cap o la Cap dEstudis les funcions de tutoria de lalumnat.

  3. Coordinar lensenyament als nivells corresponent dacord amb el Projecte Curricular.

  Els coordinadors cessaran en les seues funcions a lacabament del mandat o en produir-se alguna deles causes segents:

 • R.R.I.

  Pgina23

  1. Renncia motivada acceptada pel Director/a del Centre.2. Renovaci pel Director/a, a proposta raonada de lequip de Cicle, amb audincia de la persona

  interessada.

  3. Trasllat de Centre o altres circumstncies.

  3.3.3.3 Funcions dels Equips docents:

  1. Realitzar propostes per a lelaboraci del Projecte Curricular.

  2. Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del Cicle educatiu, analitzar els objectiusaconseguits i proposar mesures de millora.

  3. Realitzar les adaptacions curriculars significatives per a lalumnat amb dificultats educatives especials,desprs de lavaluaci pel servei especialitzat dorientaci educativa, psicopedaggica i professional,que tamb ha de participar directament en la seua elaboraci i redacci.

  4. Realitzar propostes dactivitats escolars complementries i extraescolars.

  5. Vetllar per la coherncia i la continutat de les accions educatives al llarg de lEducaci Primria,segons corresponga.

  4. CAPTOL QUART: ALTRES CRRECS I COMISSIONS.

  A banda dels rgans de govern unipersonals i collegiats que sha exposat anteriorment en el nostreCentre funcionen altres crrecs i comissions:

  4.1. Comissi dactivitats complementries i celebracions.

  La seva funci s programar, coordinar, supervisar i avaluar les activitats complementries que es facenper a tota una etapa o per al Centre en conjunt: Celebraci del 9 doctubre, Nadal, Carnestoltes, SetmanaCultural, Dia del Llibre, Festa de final de curs...

 • R.R.I.

  Pgina24

  Estar constituda, dos mestre/a de cada equip docent, sestima convenient dos representants del sectorpares/mares.

  4.2. Comissi de lhort escolar.

  4.2.1. Objectius:1. Valorar la importncia del coneixement del medi fsic, social i natural.2. Adquirir les tcniques bsiques dinvestigaci i estudi per a dur a terme de manera autnoma

  nous aprenentatges.3. Potenciar un ensenyamanet-aprenentatge actiu i participatiu.4. Facilitar la creaci de llaos afectius amb la natura.5. Preparar la terra, els planters, adobar i parcelar lespai.6. Conixer les feines ms usuals a lhort.7. Conixer i utilitzar les eines prpies per a treballar lhort escolar.8. Classificar les diferents plantes i dedicar cada estaci de lany al cultiu de les mateixes.9. Potenciar i valorar la importncia duna alimentaci sana, consumint hortalisses i fruites.10. Comprendre el cicle de les plantes.

  4.2.2. Tasques:Al centre tenim 2 horts, un ubicat al recinte deducaci infantil (on plantaran els alumnes de 3 a 6

  anys) i laltre al centre de primria (on plantaran els alumnes de 6 a 12 anys).

  4.2.3. Mesures organitzatives i mecanismes de control:

  Els alumnes de cada nivell, visitaran lhort escolar una vegada a la setmana.

  Durant el primer trimestre ens dedicarem a la preparaci de la terra, parcellar lespai, organitzaci delsplanters...Cada nivell es dedicar a la sembra duna planta en concret.

 • R.R.I.

  Pgina25

  4.3.- Comissi dInformtica.

  Estar constituda pel/per, dos mestre/a de cada equip, dos representants del sector pares/mares, si sestimaconvenient.

  4.3.1. Objectius:

  - Fomentar ls de les TIC en tots els mbits del Centre: didctic, administratiu...

  - Afavorir ls i aprofitament del material informtic existent al Centre: equips, programes...

  - Coordinar i accelerar el procs de reparaci dequips i abastiment de subministres.

  4.3.2. Tasques:

  - Inventari del material informtic del Centre (hardware i software) a principi de cada curs escolar.Informar al Secretari/a per a actualitzar tamb linventari de la Conselleria dEducaci.

  - Actualitzaci daquest material:

  1. Retirada del material avariat o obsolet (dipositar-ho en labocador adient).2. Llistat de necessitats (adquisici de nous programes, donant especial rellevncia als de caire

  didctic, reparaci i/o substituci dequips...).

  3. Installaci, si s possible (nivell de complexitat), dels nous equips i programes.

  - Manteniment dels equips informtics:

  1. Canalitzar la informaci entre els/les usuaris/ries i el servei tcnic pertinent: SAI, empresa demanteniment o empreses subministradores.

  2. Informe al servei tcnic pertinent quan es precise la seva actuaci (subministrament de tintes,reparaci davaries, installaci daparells o programes...).

 • R.R.I.

  Pgina26

  - Control de laula dinformtica:

  1. Establir les normes ds per a mestres i alumnat, aix com per a totes les persones que hivagin: AMPA, cursets de lAjuntament...

  2. Convocar les reunions pertinents per a informar daquestes normes, sobretot al professorat.

  3. Comunicar a la Direcci ls incorrecte dels equips de laula.

  - Mantenir informat al professorat de ladquisici de nous programes didctics mitjanant circularsinformatives, cartell anunciador, fullets...

  - Crear la pgina web del Centre i encarregar-se del seu manteniment.

  - Qualsevol altra funci que delegui la Direcci del Centre.

  4.3.3. Mesures organitzatives i mecanismes de control:

  - La persona encarregada gaudir duna disponibilitat de tres sessions setmanals per adesenvolupar les tasques encomanades.

  - Lencarregat/da dInformtica podr requerir, prvia consulta amb la Direcci, lajuda daltrespersones o delegar en elles alguna de les tasques encomanades.

  - En la Memria Final de Curs figurar un apartat on es faci balan general dels funcionament delcrrec en el curs que finalitza, aix com un recull de propostes de millora.

  4.3.4. Encarregat/da de les Tic.

  A) Objectius:

  - Fomentar ls de les TIC en lmbit pedaggic i didctic del Centre.

  - Afavorir ls i aprofitament del material audiovisual existent al Centre.

 • R.R.I.

  Pgina27

  - Coordinar i accelerar els processos ds i reparaci dels equips audiovisuals.

  B) Tasques:

  - Inventari del material audiovisual del Centre a principi de cada curs escolar.

  - Actualitzaci daquest material:

  4. Retirada del material avariat o obsolet (dipositar-ho en labocador adient).

  5. Llistat de necessitats (adquisici de nous materials, donant especial rellevncia als de cairedidctic, reparaci i/o substituci dequips...).

  - Manteniment dels aparells audiovisuals: Canalitzar la informaci entre els/les usuaris/ries i elservei tcnic pertinent en cas davaries.

  4.4. Comissi de Biblioteca.Estar constituda pel/per, un/a mestre/a de cada Cicle, dos representants del sector pares/mares, sisestima convenient.

  4.4.1. Objectius:

  - Afavorir ls i aprofitament del material de la Biblioteca del Centre- Fomentar lhbit lector.

  - Coordinar i conixer el sistema organitzatiu de la Biblioteca: ubicaci dels llibres, classificacions,sistema de prstecs...

  4.4.2. Tasques:- Inventari dels llibres de la biblioteca.

  - Actualitzaci daquest material: Retirada del material vell o trencat (dipositar-ho en labocador

 • R.R.I.

  Pgina28

  adient); Llistat de necessitats (adquisici de nous llibres).

  - Control de la Biblioteca:

  1. Mantenir lordre en les prestatgeries i dems mobiliari.

  2. Establir les normes ds per a mestres i alumnat: classificaci dels llibres, ubicaci, sistema deprstecs...

  3. Convocar les reunions pertinents per a informar daquestes normes al professorat.

  4. Comunicar a la Direcci ls incorrecte de la Biblioteca.

  - Mantenir informat al professorat de ladquisici de nous materials llibres mitjanant circularsinformatives, cartell anunciador, fullets...

  - Qualsevol altra funci que delegui la Direcci del Centre.

  4.4.3. Mesures organitzatives i mecanismes de control:

  - La persona encarregada gaudir duna disponibilitat de dues sessions setmanals per adesenvolupar les tasques encomanades.

  - Lencarregat/da de Biblioteca podr requerir, prvia consulta amb la Direcci, lajuda daltrespersones o delegar en elles alguna de les tasques encomanades.

  - En la Memria Final de Curs figurar un apartat on es faci balan general dels funcionament delcrrec en el curs que finalitza, aix com un recull de propostes de millora.

  4.5. Consell de delegats/des.

  Dintre del marc de la legislaci vigent es crea una junta de Representants dels Alumnes o Consell dedelegats. Estar integrat pels delegats/des de cadascuna dels grups o tutories de letapa de Primria ialumnes de 5 anys dinfantil

  La junta es renovar cada curs escolar i estar coordinada pel/per la Cap dEstudis i el/la psicopedagog/a.

 • R.R.I.

  Pgina29

  Les funcions de la Junta de Representants sn les establertes en el Decret 246/1991.

  La Junta de representants es reunir preceptivament cada trimestre. La Direcci del Centre facilitar unlloc de reuni aix com un horari dintre de lhorari lectiu.

  5. CAPTOL CINQU: COORDINACI DEL PROFESSORAT

  Tant a lEducaci Infantil, com a lEducaci Primria, existeixen un rgans de coordinaci docent, lafinalitat dels quals s assegurar una coherncia pedaggica i didctica entre els diferents Nivells, Cicles iEtapes als quals el Centre atn.

  5.1. Coherncia en els plantejaments procedimentals i recursos en eltreball de la classe.

  Cada grup tindr un/a mestre/a tutor/a el qual sencarregar de conixer a cada xiquet/a del grup enparticular, aix com al grup dalumnes en general amb la finalitat de detectar llurs necessitats educatives iplanificar tot el procs densenyament i aprenentatge.

  El tutor o la tutora coordinar el procs daprenentatge dintre de laula amb els altres mestres especialistes.Conjuntament unificaran criteris metodolgics i didctics.

  5.2. Actuaci conjunta en els cursos parallels.

  Cada mestre/a guardar una coherncia respecte a la resta del professorat que imparteix classe al mateixnivell amb all referent als plantejaments, procediments i recursos.

  Lequip de Nivell estar format per tot aquell professorat que imparteix classe en un mateix Nivell. Dur aterme una srie de reunions peridiques per tal de garantir i possibilitar una tasca conjunta dels i de lesmestres. Sn competncies dels equips de Nivell:

  Programar conjuntament les Unitats Didctiques.

  Programar els projectes que es desenvoluparan al llarg del curs i les activitats

 • R.R.I.

  Pgina30

  complementries i extraescolars.

  Adequar plantejaments metodolgics per afavorir i potenciar una metodologia basada enlintercanvi didees, les interrelacions grupals i les estratgies dinvestigaci i descobriment.

  Unificar els criteris davaluaci.

  Organitzar el material com de Nivell.

  5.3. Coherncia dins de cada equip docentEls equips docents sn els establerts a lapartat antrior i les seves funcions sn

  - Elaborar aquells aspectes del Projecte Curricular de Centre que afecten llurs competncies(objectius generals, objectius mnims del Centre, seqenciaci per Nivells dels aprenentatges del Cicle,criteris davaluaci i dorganitzaci dels espais).

  - Realitzar programes dadaptaci curricular a aquells/es alumnes que presenten NEE Aquestsprogrames es duran a terme sempre en collaboraci amb el mestre o la mestra derecolzament o dEducaci Especial del Centre, aix com del Gabinet Psicopedaggic.

  - Promoure experincies dinnovaci i de renovaci pedaggica i didctica per tal de millorar laqualitat de lEnsenyament i facilitar els aprenentatges de lalumnat.

  En definitiva, es pretn assegurar, mitjanant aquestes funcions, una coordinaci horitzontal del treballescolar i una coherncia entre els Nivells dun mateix equip amb la intenci daconseguir una millor qualitaten lEnsenyament.

  5.4. De la coordinaci entre equips docents i etapes.

  Mitjanant la Comissi de Coordinaci Pedaggica (Cap destudis, coordinadors/es, psicleg/a, mestre/adEducaci Especial) es pretn:

  - Garantir la coordinaci entre els diferents equips, nivells i etapes per tal de certificar unprocs daprenentatge homogeni.

  - Canalitzar la informaci de forma que arribe a tot el professorat del Centre i a linrevs, s a dir,

 • R.R.I.

  Pgina31

  que cada coordinador/a de Cicle, desprs dhaver-se reunit amb els companys/es de Nivell oCicle, transmeta la informaci daquestes reunions a la resta de membres de la Comissi deCoordinaci Pedaggica.

  - Convocar, quan calga, reunions per fixar criteris de coordinaci entre el professorat dInfantil iPrimria o entre els/les mestres dels diferents equips de lEducaci Primria.

  6 CAPTOL SIS: BARREJA DE GRUPS I ADJUCICACI DETUTORIES.

  El professor/a tutor/a ser designat/da pel Director/a, a proposta del/de la Cap dEstudis, dacord amb elscriteris establerts pel Claustre (Decret 233/1997, de 2 de setembre, Captol IV, article 84 DOGV 300738/09/97).

  6.1. Criteris dassignaci de tutories acordats pel Claustre:

  Fetes les entrevistes necessries entre els/les professors/es implicats en el canvi, si no hi ha acord entreells, la Direcci, fent s de les funcions que li pertanyen, assignar als/a les mestres implicats/des el Cicle,Nivell i grup on, a criteri de lequip directiu, puguen desenvolupar les tasques educatives amb msgarantia.

  Lequip directiu, per motius estrictament acadmics i sempre que done una explicaci raonada al Claustre,podr canviar la tutoria sollicitada per un/a professor/a, basant-se en la resoluci del 30 de juny de 1992,captol IV apartat 2.1, on diu que: es respectar i afavorir lexistncia de grups de mestres que constitueixinequips de treball amb programes educatius concrets o de provada eficcia en lmbit del cicle o nivell.

  Als centres en que el nombre de mestres siga superior al de grups, al Secretari, Cap dEstudis i Directorse'ls adjudicaran tutoria en ltim lloc, per aquest ordre i nicament si s estrictament necessari (Resolucidel 30 de juny de 1992, captol IV, apartat 2.3).

  Aquesta proposta per adjudicar tutories ser revisable en el moment que ho sollicite per escrit a lequipdirectiu la majoria dels membres del Claustre.

  7. CAPTOL SET: HORARIS DENTRADES I EIXIDES.

 • R.R.I.

  Pgina32

  Lhorari, que ve determinat per la normativa corresponent, ser respectat amb la major exactitudtant per lalumnat com pel professorat i pels pares/mares.

  Les sessions de mat es desenvoluparan de 9.00 h. a 12:30 .

  Les sessions de la vesprada seran de 15.30 h. a 17.00 h.

  Les portes sobriran pel mat a les 8.50 h. Per la vesprada, es podr accedir al Centre a les 14.50h. respectivament.

  Lalumnat es collocar en fileres i entrar ordenadament pel lloc on se lindique.

  Les eixides i abandonament dels recintes escolars es faran tamb en ordre i per on sindique. Elsmestres acompanyaran als alumnes fins la porta.

  Les portes dels dos Centres es tancaran a les 9.10 h. i 13.10 h. pel mat. Per la vesprada a les15.10 h. i a les 17.10 h. Des de aquest moment els alumnes esperaran a lhora de lesplai per aaccedir al centre.

  En les eixides, els tutors seran responsables de cada deixeble. En cas de qualsevol incidnciacal telefonar a la famlia per saber si aquest retard ve motivat per un descuit o algunacircumstncia especial. Excepcionalment aquest temps pot allargar-se fins que arriben les personesque han de recollir el xiquet/a, per quan el retard es faa reiteratiu o habitual, la mestra ho posaren coneixement de lequip directiu per a que es preguen les mesures adients. Si, una vegadaassabentat lequip directiu i advertida la famlia, el retard persisteix, la tutora telefonar a laPolicia Local per a que es faa crrec del xiquet/a.

  Els/les acompanyants dels alumnes romandran fora del Centre i no entraran al pati ni aniran a lesfileres.

  Cap persona podr entrar-hi lliurement a les classes. Prviament comunicar al Conserge el motiude la seua visita per tal de poder avisar a la persona interessada i donar atenci de la manerams favorable possible.

  nicament el dia datenci als pares/mares o tutors/es, aquests podran acudir directament alprofessorat competent per tal de parlar sobre assumptes relacionats amb el xiquet o xiqueta en

 • R.R.I.

  Pgina33

  qesti.

  Les classes comenaran a les 9.00 h. del mat i a les 15.30 h. de la vesprada, produint-se com amxim una relaxaci de deu minuts per aquells/lles alumnes ressagats. Si aquest retard esprodueix duna manera repetitiva, el alumne/a en qesti tindr una falta de disciplina que elprofessor/a tutor/a haur de comunicar als pares i al Cap dEstudis perqu se li anote lacorresponent falta. Si el retard s mes de 10 minuts i sempre que no siga justificat, lalumne/a nopodr accedir al centre fins a les 11:00, hora de lesplai.

  Les faltes dassistncia de lalumnat seran justificades pels pares/mares o tutors/es al professor/atutor/a. Desprs de quatre faltes sense justificar, ser informat lEquip directiu del Centre. Etutor informar per escrit als pares/mares o tutors/es legals pel seu coneixement. La reiteracidaquesta actitud o la manca de resposta per part dels responsables legals de lalumne/a donarpas a obrir expedient informatiu davant els Serveis Socials de lAjuntament.

  Quan el alumna/e vaja al metge o tinga una causa justificada per la qual es retarde, podr entrar ala classe fora de lhorari previst prvia presentaci del justificant o la presncia dun familiardirecte.

  No es podr eixir del Centre en hores de classe sense que un familiar, amb lautoritzaci del pare,acudeixca a pel menor.

  8. CAPTOL VUIT: S I DISTRIBUCI DELS ESPAIS.

  8.1. Les aules.

  Les aules sn el lloc on es desenvolupen les tasques docents i les activitats que sen deriven.

  Lorganitzaci de laula ha de permetre desenvolupar la totalitat dactivitats del currculum.

  LEquip Directiu vetllar per a que cada aula reuneixi les condicions favorables per alensenyament/aprenentatge (neteja, calefacci...) i per a que estiga dotada amb els materialsdidctics bsics (diccionaris, pissarra, mapes, etc...).

  En el mes de juny cada tutor/a far un inventari del material de la seva aula.

 • R.R.I.

  Pgina34

  Les aules han destar dotades amb recipients per poder classificar les deixalles i residus.

  Resulta convenient que cada aula tinga assignada una petita biblioteca.

  Cap alumne/a romandr a laula quan no hi haja un mestre/a, exceptuant aquells casos en quehagen sigut autoritzats pel personal docent.

  s decisi del tutor/a tancar amb clau o deixar oberta la porta de la classe quan no shi estiga a dintre.Si es decideix tancar-la, shauran de garantir els mecanismes pertinents per a que quan un mestre/aespecialista vagi a impartir les seves classes sempre hi puga accedir.

  8.2. Els corredors i les escales.

  Els corredors i escales serveixen per entrar i eixir en/de les classes i altres dependncies delCentre.

  Sha danar pels corredors i escales duna manera ordenada.

  Sevitar lacumulaci dalumnes a les escales, corredors i portes. Lentrada es far en filesdacord amb lordre que estableixi lEquip Directiu i/o la Comissi de Coordinaci Pedaggica.

  Simpediran les entrades lliures dels / de les alumnes a les aules.

  A lhora de les eixides, els/les mestres romandran a la porta de la seua aula fins veure que lamajoria de les/dels alumnes hagen abandonat la classe.

  Durant el temps de recreaci cap alumne/a podr quedar-se a les aules sota cap pretext ja quaquest temps desplai es considera de vital importncia pel rendiment acadmic dels / de lesalumnes, aix com per poder realitzar les necessitats bsiques com sn trencar el desmai i anar allavabo.

  Desprs de les hores deixida (12.30/12.00 h. i 17.00 h.), cap grup dalumnes romandr a lesaules si no hi ha una/un professor/a encarregat/da amb elles/ells.

  Les aules, escales, i corredors hauran destar en perfecte estat de neteja i per tant no shaur detirar papers, restes de menjar, aigua ni res que els/les embrute.

 • R.R.I.

  Pgina35

  Els/les alumnes no abandonaran les aules en hores de classe sota cap pretext i tant sols elprofessor/a donar perms en casos despecial necessitat.

  Els corredors podran utilitzar-se en altres activitats com: exposicions, treballs artstics i altres queper la seua natura ho requereixin. Es respectaran aquests espais i els materials que all shitroben.

  No et permet deixar cap alumne/a castigats al corredor.

  8.3. El temps desplai. El pati. La recreaci s un parntesi en la tasca escolar durant el mat, dirigit a la relaxaci de lalumnat i,

  per tant, no esdevindr un pretext per una major fatiga.

  La durada no ser superior a 30 minuts.

  Al llarg del temps desplai es fomentar la prctica de jocs cooperatius i no es permetr cap tipusde joc violent o agressiu.

 • R.R.I.

  Pgina36

  El/la Cap dEstudis ha de garantir la custdia de tot lalumnat en el temps desplai. Es faran tornsde vigilncia del professorat. La vigilncia es repartiran en les zones com queda

  INFANTIL

  TERCERI QUART

  CINQU I SIS

  Est prohibit portar balons de cuir al pati del collegi.

  El pati del collegi tamb podr ser utilitzat per fer les activitats complementries (teatre,commemoracions, competicions...).

  Aix mateix els patis es destinaran a lrea dEducaci Fsica.

  Lalumnat haur de fer un s correcte dels lavabos exteriors durant el temps desplai.

  Les fonts del pati sn per a beure i no per a jugar ni malgastar laigua. Cal mantenir-la en bonestat, no pas embrutar-la ni fer-la malb. Es procurar guardar i respectar el torn per a beure.

  Els dies de pluja els alumnes no eixiran al pati i romandran en laula corresponent intentant eixirals corredors noms quan siga necessari. Els tutors/es es faran responsables de mantenir lordreen la seva classe i els/les especialistes aquest dia mantindran lordre en escales i corredors.

  Els dies que el temps es presenti dubts (amenaa de pluja, polsim lleuger, recent plogut ambgrans bassals) saconsella no eixir al pati i seguir all establert en lepgraf anterior. Si alguntutor/a decideix traure els seus alumnes al pati, ella/a ser qui es far responsable, restant els/lesmestres de gurdia responsables de lordre en corredors i escales, tal com shavia dit.

  PRIMER ISEGON

 • R.R.I.

  Pgina37

  8.4. El Gimns.

  El gimns del collegi disposar de suficients materials per a cobrir les necessitats dels/de lesmestres dEducaci Fsica. A principi de curs aquest/es faran un inventari del material aix com unllistat de les necessitats ms urgents.

  Cap alumne/a pot accedir al gimns fora de les hores de classe sense la presncia dun mestre/a.

  El gimns tamb el podran utilitzar altres membres de la Comunitat Educativa, prvia petici iaprovaci del Consell Escolar i garantint sempre el respecte cap al material que shi troba.

  8.5. Espai de msica.

  s lespai on es concentra tot el material relacionat amb lensenyament i aprenentatge de laMsica. Ser utilitzat, en primer lloc, pels/per les mestres de Msica, que es coordinaran per apoder gaudir tots/es dos de laula, en cas que aix ho desitgen.

  Podr ser utilitzada, en segon lloc, per altres mestres i com a espai per a altres activitats: suport,projeccions, xerrades, teatre...

  Els/les mestres de msica faran un inventari del material a j u n y , aix com un llistat de lesnecessitats que hi hagin.

  Cap alumne tindr accs a laula de msica sense la presncia del professor/a.

  Laltra aula destinada a la percusi, audici i dana ser utilitzada, en primer lloc, pel mestre/a demsica. Desprs es demanar autoritzaci a lequip directiu, per a la seva utilitzaci.

 • R.R.I.

  Pgina38

  8.6. La biblioteca de Centre.

  8.6.1. Objectius: Adequar lespai a les necessitats del centre, amb a rehabilitaci de la sala: pintura, electricitat,

  prestatgeries, etc Elaborar les normes de prstec i ds de la biblioteca i dur-les a terme Oferir el lloc de la biblioteca escolar com un espai com on poder llegir, aprendre, treballar, de

  forma diferent a l`aula ordinria. Apropar als alumnes i professorat tcniques danimaci lectora a travs dactivitats variades i

  professionals que visiten la nostra biblioteca.

  Gaudir de tot all que potser l`aventura de llegir.

  8.6.2. Organitzaci dels llibres: Els llibres estn distribuits per temtica i per edats: diccionaris, enciclopdies, atles, literatura

  clssica, literatura infantil, cmics, curiositats, les nostres creacions, revistes i novetats. Els llibres dEd.Infantil estn en les prestatgeries ms baixes i situades a un rac obert.

  Els llibres assenyalats amb un punt roig no sn de prstec, no ms de consulta a la sal o laula,aix com les revistes.

  Tenim un rac amb tres ordinadors ds per a alumnat (amb revisi del professorat).

  Els DVDs i VHS es siten en una sala anexa i sn exclusius ds del professorat, aix com lesrevistes especfiques de plstica i tcniques de treball.

  8.6.3. Funcionament: Cada curs sassignen dos professores i una monitora de menjador, encarregades del registre i

  prstec de llibres i de la organitzaci i distribuci de la sala. Es disposen de 4 sessions setmanalsdins de lhorari lectiu ms les hores de menjador.

 • R.R.I.

  Pgina39

  A comenament de curs es dona lhorari de biblioteca a tots els alumnes i mestres del Centre, i ala porta de la sala es coloca lhorari del servei, aix com el de lliure disposici per a consulta dellibres o visionat de pel.lcules o documentals amb els altres professors.

  Tamb queden exposades a la porta les normes de prstec i les normes dus correcte. Els ordinadors noms es poden utilitzar amb la supervisi de la persona encarregada (Mestre o

  cuidador de menjador)

  El registre de prstec i devolucions es fa mitjanant un programa dordinador on quedenregistrades les dades de lalumne, junt al llibre i data en que se lha portat o tornat.

  El prstec del llibre ser de 7 dies (renovable si s necessari) i no ms duna unitat.

  Cada curs escolar es prev una despesa econmica destinada a la biblioteca per tal daugmentarel nombre dadquisicions en diferents formats per a la sala.

  A final de curs es fa una circular informativa amb consells dhbits lectors per als pares de tot elcentre.

  8.7. Els serveis.

  Els/les alumnes utilitzaran i conservaran adequadament els lavabos i els materials i dotacions queen ells es troben. No malgastaran aigua ni deixaran les aixetes obertes.

  El paper higinic estar en cada classe i sols far s dell la persona que vulga anar al lavabo.

  Es revisaran peridicament els passadors de les cabines, aix com les cisternes dels vters.

  Cal mantenir una especial cura en la neteja daquests espais.

  Cada alumne/a far s del servei que li pertoca segons la situaci daquest respecte a la seuaaula.

  Durant el temps desplai i de Menjador tots/es aniran als serveis exteriors.

 • R.R.I.

  Pgina40

  8.8. La sala de mestres.

  s un lloc desplai, destudi, de reuni i de treball. Est dedicat a la utilitzaci especfica delprofessorat del Centre i, per tant, no es permetr lentrada de lalumnat que no hagi estatautoritzat per un mestre/a.

  LEquip Directiu vetllar per a que sempre estiga ben condicionat i dotat: mobiliari, ordinadors,biblioteca per a s restringit als mestres, armaris, material de departament, frigorfic, etc...

  8.9. Aula dInformtica.

  s laula on lalumnat pot aplicar i ampliar all que sha aprs en laula convencional grcies a lesTIC.

  El/la Cap dEstudis far un horari per poder garantir que tots els grups/classe de letapa dePrimria puguen gaudir amb exclusivitat de laula almenys una sessi quinzenal.

  En la resta de les hores, laula est disponible per qualsevol mestre/a.

  No es permetr lestada en laula de cap alumne/a quan no hi haja algun mestre/a present.

  La comissi dinformtica i el coordinador TIC garantir que laula es trobe sempre amb les millorscondicions que afavoreixin el seu aprofitament. Per aix pot designar a algun mestre/a les tasques decoordinaci de laula, aix com contractar un servei tcnic per fer el manteniment de la mateixa.

  El Secretari/a ser la persona encarregat/da de mantenir actualitzat linventari dordinadors i altresmaterials TIC del Centre.

  En cas de ser sol.licitada laula per a qualsevol altra activitat, ser lequip directiu qui autoritze elseu s.

 • R.R.I.

  Pgina41

  8.10. Aula Pedaggia Teraputica.

  s laula on lalumnat amb necessitats de educaci especial acudir per a rebre les sessionsdeterminades en cada horari personal.

  No es permetr lestada en laula de cap alumne/a quan no hi haja algun mestre/a present.

  LEquip Directiu garantir que laula es trobe sempre amb les millors condicions que afavoreixin elseu aprofitament.

  El mestrei/a de P.T. ser la persona encarregat/da de mantenir actualitzat linventari del materialdisponible a laula.

  En cas de ser sol.licitada laula per a qualsevol altra activitat, ser lequip directiu qui autoritze elseu s.

  8.11. Aula dAngls.

  s laula on simpartir les classes dangls.

  No es permetr lestada en laula de cap alumne/a quan no hi haja algun mestre/a present.

  LEquip Directiu garantir que laula es trobe sempre amb les millors condicions que afavoreixin elseu aprofitament.

  El mestre/a especialista ser la persona encarregat/da de mantenir actualitzat linventari de ladotaci de laula.

  En cas de ser sol.licitada laula per a qualsevol altra activitat, ser lequip directiu qui autoritze elseu s.

 • R.R.I.

  Pgina42

  8.12. Aula Religi.

  s laula on simpartir les classes de religi.

  No es permetr lestada en laula de cap alumne/a quan no hi haja algun mestre/a present.

  LEquip Directiu garantir que laula es trobe sempre amb les millors condicions que afavoreixin elseu aprofitament.

  El mestre/a especialista ser la persona encarregat/da de mantenir actualitzat linventari de ladotaci de laula.

  En cas de ser sol.licitada laula per a qualsevol altra activitat, ser lequip directiu qui autoritze elseu s.

  8.13. Aula daudici i llenguatje.

  s laula on simpartir les classes daudici i llengatge.

  No es permetr lestada en laula de cap alumne/a quan no hi haja algun mestre/a present.

  LEquip Directiu garantir que laula es trobe sempre amb les millors condicions que afavoreixin elseu aprofitament.

  El mestre/a especialista ser la persona encarregat/da de mantenir actualitzat linventari de ladotaci de laula.

  En cas de ser sol.licitada laula per a qualsevol altra activitat, ser lequip directiu qui autoritze elseu s.

 • R.R.I.

  Pgina43

  8.14. Aula dormitori

  s laula on els/les alumnes de tres anys faran una estoneta de migdiada.

  No es permetr lestada en laula de cap alumne/a quan no hi haja algun curador/a present.

  LEquip Directiu garantir que laula es trobe sempre amb les millors condicions que afavoreixin elseu aprofitament.

  Lencarregada de menjador ser la persona que mantinga actualitzat linventari de la dotaci delaula.

  En cas de ser sol.licitada laula per a qualsevol altra activitat, ser lequip directiu qui autoritze elseu s.

  9. CAPTOL NOU: EL MENJADOR ESCOLAR.

  Aquest apartat ha estat redactat basant-se en la normativa vigent: Resoluci de 28 de juny de 2002 de laDirecci General de Centres per la qual es regulen els menjadors escolars (DOGV 10 de juliol de 2002).

  9.1. Concepte i objectius.

  Sentn per servei de Menjador Escolar tant latenci de lalumnat usuari daquest durant el tempsdestada en el Centre entre hores lectives, com lalimentaci prpiament dita.

  Per tant el menjador escolar es proposa dos objectius:

  Educaci alimentria: hbits, costums, coneixements...

  Educaci en el temps lliure: aspectes recreatius, esportius...

 • R.R.I.

  Pgina44

  9.2. Gesti del Menjador Escolar.

  9.2.1. Contractaci de lempresa o empreses.

  El servei de Menjador, ents en la seva doble vessant abans definida, haur de ser realitzat per unaempresa o empreses del sector corresponent. El Consell Escolar proposar dur a terme la contractaciduna o ms empreses que sencarreguen tant de la vessant alimentria (personal de cuina,subministraments, confecci de mens...), com del servei de curadors/es per al temps desplai associatal servei.

  Lempresa o empreses que resulten adjudicatries, hauran daportar en tot cas documentaciacreditativa per a la firma del contracte amb la direcci territorial.

  Les empreses referides estaran obligades al compliment de la legislaci vigent sobre menjadorscollectius, mesures sanitries i totes aquelles de carcter laboral, social i derivades del convenicollectiu daplicaci. Aix mateix, estaran obligades al compliment de les obligacions que esdesprenguen de la present resoluci. Lincompliment de qualsevol de les obligacions referides donarlloc a la rescissi del contracte.

  Totes les obligacions i justificacions anteriorment indicades hauran de ser requerides per lentitat a qu,si s procedent, se cedeixi la gesti del servei.

  Cap empresa podr utilitzar les installacions de centres pblics per a elaborar menjades amb dest aaltres centres sense lautoritzaci expressa de la Direcci Territorial dEducaci corresponent, sense elnmero de registre sanitari com a cuina central i sense el degut compliment de qualsevol altranormativa que saplique per al seu legal funcionament.

  9.2.2. Preu del servei i gesti econmica.

  El pagament del servei, tant pel que es refereix al dalimentaci com al de monitors de menjador,sefectuar a les empreses contractades directament per part del Centre, a crrec dels fons queperceba dels usuaris, de lAdministraci o de qualsevol altre organisme. A estos efectes ladministracieducativa establir, per a cada curs acadmic, les quantitats mximes que el Centre pot percebre enconcepte dutilitzaci del servei de Menjador (preu mxim de la minuta), aix com aquelles que, per aassegurar el funcionament del menjador del Centre, aporte la Conselleria dEducaci, sent el ConsellEscolar el que determine la quantia concreta a abonar pels usuaris.

 • R.R.I.

  Pgina45

  Les formes de pagament establertes seran: Tots els usuaris no becaris amb assistncia regular al menjador hauran de domiciliar els

  rebuts. La quota es cobrar la 1a setmana de cada mes.

  Tornar un rebut, ocasionar que lalumne/a siga donat de baixa del Menjador no podentquedar-se a dinar baix cap concepte.

  Aquells/es alumnes que hagen abonat la mensualitat i no utilitzen el Menjador podran sollicitarla devoluci en el despatx del menjador al finalitzar el mes.

  Ms de dos dies seguits la part proporcional de la quota referida als aliments Ms de cinc dies seguits la quota completa

  Lalumnat que gaudisca de lajuda assistencial de Menjador o ajuda de transport amb dret aMenjador abonaran la diferncia entre la quota establida pel Menjador Escolar i la quantitatestablida per la Conselleria dEducaci que abonaran en un nic pagament de abans dacabarSetembre. Si no es pagara abans, no comenaria a fer s dell.

  Els alumnes que van assistir de forma espordica, hauran de comprar com a mnim 6 bons quesabonaran en les oficines de SABADELL 0081 4302 24 0001085109. al nm. de compte 40090488Menjador ( Escolar- C.P.M Fca Ruz Miquel-La Torreta ). Fent constar el nom de lalumne/ai el curs. A lentrega del justificant de l ingrs, a lencarregada de Menjador, sels entregarun bo amb 6 tiquets per a retallar i omplir amb les dades de lalumnat. Si al finalitzar el serveide Menjador en juny, algun pare/mare tinguera tiquets sense utilitzar, lencarregada delMenjador li retornaria la quantitat corresponent als mateixos.

  Si lalumne pensa deixar de fer s de Menjador haur de notificar-ho abans de que comence elproper mes.

  Aquestes quantitats hauran de ser comptabilitzades de forma independent i justificades a la finalitzacidel curs escolar. El supervit que, en el seu cas, es genere entre les despeses i els ingressos haur detindre com a primera finalitat, la reposici dels materials del Centre utilitzats per al funcionament delmenjador. Del romanent resultant, es destinar, com a mnim, un 50% com a fons de menjador per alcurs segent, de forma que es garantisca una adequada prestaci del servei, la quantitat restant podrser destinada a sufragar altres despeses del Centre. El dest daquestes quantitats haur de seraprovat pel Consell Escolar del Centre.

 • R.R.I.

  Pgina46

  9.3. Atribucions dels rgans de govern, crrecs unipersonals i personalcollaborador en relaci amb el menjador escolar.

  Per a ladequada prestaci del servei es considera que s convenient que es defineixin les funcionsdels distints rgans collegiats i unipersonals que tindran una incidncia directa en aquest:

  9.3.1. Consell Escolar.

  a) Elaborar les directrius per a la programaci i el desenrotllament del servei, determinant lamodalitat de gesti per la qual es regir, i proposant, si s procedent, lempresa que realitzar elservei.

  b) Aprovar i avaluar la programaci del servei com a part integrant del pla anual del Centre.

  c) Supervisar lorganitzaci i lactivitat general del menjador escolar, aix com els aspectes administratiusi funcionals del servei; promoure, si s procedent i de conformitat amb els termes contractuals, larenovaci de les installacions i lequipament, i vigilar la seua conservaci i higiene.

  d) Supervisar el projecte de pressupost del menjador escolar com a part del pressupost anual delCentre i la justificaci de comptes.

  e) Supervisar, si s procedent, el pla dactivitats a desenrotllar per lalumnat que utilitze elmenjador escolar.

  f) Vetllar perqu els mens que se serveixen en el menjador escolar siguen adequats per a unaalimentaci sana i equilibrada de lalumnat.

  g) Decidir sobre ladmissi, al servei del menjador, de lalumnat, dacord amb els criteris de prioritatestablerts, a saber:

  El Consell Escolar del Centre nomenar una comissi encarregada del seguiment i control delmenjador escolar, havent destar representats en esta tots els membres de la Comunitat Educativa ambincidncia en el servei de menjador. La dita comissi ser lencarregada delaborar el Reglament de RgimInterior del menjador, si aquest no estiguera arreplegat en el Reglament de Rgim Interior, aix com dedirimir les possibles qestions que puguen sorgir en el funcionament daquest.

 • R.R.I.

  Pgina47

  9.3.2. Director/a.

  a) Elaborar, amb lequip directiu, el pla de funcionament del servei com a part del pla anual deCentre.

  b) Coordinar les activitats del menjador escolar.

  c) Mantenir, si s procedent, la relaci directa amb el responsable de lempresa que es trobeprestant el servei, vetllant per ladequat compliment del contracte subscrit, comunicant al ConsellEscolar les disfuncions que es puguen observar.

  d) Exercir la direcci de personal quan el Centre compte amb personal de cuina propi, exercint ladirecci funcional per al personal que es trobe prestant els seus serveis en el Centre, com aconseqncia de la contractaci o de la concertaci de la gesti del servei.

  e) Autoritzar les despeses dacord amb el pressupost aprovat i ordenar els pagamentscorresponents.

  f) Realitzar les contractacions de serveis i subministraments, si s procedent, dacord amb lalegislaci vigent.

  g) Vetllar pel compliment de la normativa vigent aplicable.

  9.3.3. Encarregat/da de Menjador.

  a) Exercir les funcions dinterlocutor amb els usuaris del servei, al mateix temps que de coordinadoramb la direcci del Centre.

  b) Formular linventari de bns adscrits al menjador, que sutilitzen en el servei.

  c) Elaborar lavantprojecte de pressupost de menjador.

  d) Registrar lactivitat econmica del menjador, aix com verificar el cobrament de les quantitats delpreu del servei als usuaris daquest.

 • R.R.I.

  Pgina48

  Haur de ser necessriament una persona de la plantilla del Centre i haur de ser designat pel ConsellEscolar. Haur dassegurar-se sempre la presncia en el Centre durant la prestaci del servei de,almenys, un dels dos crrecs anteriorment citats.

  Anualment es determinaran per lAdministraci les quantitats mximes a abonar per lexercici de lesfuncions referides en els ltims dos punts.

  9.3.4. Monitors/es de Menjador.

  a) Atendre i custodiar els alumnes durant les menjades i, si s procedent, en el temps anterior iposterior a aquestes. Resoldre les incidncies que pogueren presentar-se durant aquest temps.

  b) Vetllar pel manteniment de lorde en el menjador.

  c) Prestar especial atenci a la labor educativa del menjador; adquisici dhbits socials i higinicsanitaris i correcta utilitzaci del parament de menjador.

  d) Desenrotllar el pla dactivitats educatives i recreatives aprovades pel Consell Escolar.

  e) Qualsevol altra funci que li puga ser encomanada pel responsable directe de la prestaci delservei en coordinaci amb el Director/a del Centre, amb vista a ladequat funcionament delmenjador.

  9.4. Normes del menjador. Podr utilitzar els serveis de Menjador lalumnat, professorat i personal del Collegi.

  Excepcionalment, si s possible, alumnat i professorat daltres centres. Es facilitar, als pares i mares, el men de cada mes de funcionament de Menjador amb la

  finalitat de donar a conixer els aliments que dinen al collegi i completen la seua dieta acasa.

  Als pares i mares dinfantil a quart, sels enviar una taula on sinformar, cada quinzedies a partir de novembre, per correu electrnic, i sempre que ho sol.licite al centre, com menja el seufill/a:

  T: Tot - M: Meitat P: Poc s condici indispensable, un telfon mbil de contacte que estiga en actiu durant tot

  lhorari escolar.

 • R.R.I.

  Pgina49

  Lhorari datenci als pares: Tots els dies 9:15 a 1030 (encarregada) Dimecres de 13:30 a14:30 (curadors)

  Els usuaris de Menjador, els dies que realitzen alguna eixida o activitat extraescolarprogramada pel centre, tindran dret a un pcnic amb: dos entrepans, una pea de fruita,un suc i una botella daigua. L alumne/a que no vulga fer s del pcnic haur de dur lautoritzacide renncia i entregar-la com a mnim 2 dies abans de lexcursi.

  Els alumnes han de collocar-se en la fila i entrar al menjador amb puntualitat. Rentar-se les mans abans i desprs de menjar. Deixar arreplegades correctament les safates i coberts en el lloc indicat. Baixar i pujar les cadires del Menjador la setmana que li corresponga. Alar la m per a demanar o preguntar qualsevol cosa. Procurar que les taules, cadires i pis queden el ms net possible. Parlar amb un to de veu adequat per a dirigir- se als companys. No entrar en la cuina. No alar-se fins que ho indiquen els/es curadors/es del menjador. Estar en el pati, amb el seu curador/a, en la zona que li corresponga. Demanar perms per a eixir del menjador quan estem dinant. Dirigir- se als/ les curadors/es de forma correcta. El no compliment daquesta norma es

  considerar falta greu. Utilitzar totes les installacions correctament. En cas de trencar o perdre qualsevol cosa

  en hores de menjador deur de pagar-la o reposar-la , a ms a ms tindr la falta adient. No es pot dur balons. Els xiquets d infantil i primer deuen dur babi. La lumna t de Me nja dor no podr a bse nta r -se ni eixir del recinte escolar durant

  lhorari del mateix. Preguem als pares i mares que recorden als seus fills/es el complimentestricte daquesta norma. Si algun alumne/a deu absentar-se, cal que entregue lautoritzaciadient en el despatx del menjador.

  Lalumnat becari vindr a signar la beca abans de finalitzar el trimestre. En cas contrarili ser retirada.

  La falta de compliment de aquestes normes donar lloc a laplicaci de les sancions indicadesdins del Reglament de Menjador:

  Tres faltes lleus expulsi temporal . Tres faltes greus expulsi definitiva. Els xiquets/es que arriben tard al collegi si ja sha passat la llista no es podr quedar al Menjador

  si no es per una causa justificada,o savisat amb antelaci.

  10. CAPTOL DEU: EL TRANSPORT ESCOLAR.

  Podr sollicitar ajudes per a transport escolar tot lalumnat que resideixi a ms de 3 km. Del centre.En cas deducaci infantil podran sol.licitar-se autoritzacions especials.

  Si no hi ha una lnea establerta i els alumnes viuen a ms de 3 km. es concediran ajudes individualsper a transport (dotaci econmica a cada famlia).

 • R.R.I.

  Pgina50

  Els/les alumnes de transport han de respectar les normes que els indiquen el conductor i el/lamonitor/a de lautobs. En cas de mal comportament els pares seran avisats i, si persisteixen en lamala conducta, podran ser exclosos temporalment del servei.

  Els pares/mares dels alumnes que utilitzen els transport escolar estn obligat s a comunicar al centre i alsmonitors/es de lautobs els canvis puntuals de no s del transport, per escrit i amb antelaci suficient.

  Ls del Transport Escolar s dobligatori compliment per a lalumnat que lha sollicitat i ha estatautoritzat.

  11. CAPTOL ONCE: LES ACTIVITATS COMPLEMENTRIES.

  11.1. Les eixides i excursions.

  Sn activitats docents i per tant les tutores dEducaci Infantil com els tutors/es de Primria handinsistir molt en el tarann aconsellable i curricular de les mateixes. Es motivar, per tant, lassistnciamassiva a les excursions que shi programen. Quan algun alumne/a no assisteixi a lactivitatprogramada, el pare/mare o tutor/a legal ser qui decidir si porta el seu fill/a a lescola o si esqueda en casa. Lequip directiu previndr latenci de lalumnat que no assisteixi a lexcursi, per quedecideix anar a lescola.

  Les activitats proposades han de ser recolzades per la majoria dalumnes del grup/classe, Nivell oCicle als quals vagen destinades. Si el percentatge dalumnes dun grup/classe que decideixen noassistir a lexcursi supera el 50%, s decisi del Cicle determinar si la resta dalumnes pot anar alexcursi, sempre tenint en compte qui va a fer-sen responsable, o si, per contra, no hi va capalumne/a daquest grup/classe.

  Tot lalumnat que assisteixi a una determinada excursi haur dhaver presentat lautoritzacifamiliar pertinent DINS DEL PERIODE ESTABLERT PELS MESTRES. No es permetrlassistncia daquell xiquet/a la famlia del qual no hagi presentat autoritzaci o ho hagi fet foradel termini, si aix ho determina lequip de Cicle. Per a les activitats extraescolars a dintre delmateix Centre i/o poblaci es presentar una autoritzaci nica.

  El nombre de professors/es acompanyants anir en funci: del nombre dalumnes del nivell, deltipus dactivitat, la seua durada i els alumnes amb N.E.E.

 • R.R.I.

  Pgina51

  En qualsevol activitat recomanable la presncia dun/a acompanyant ms de recolzament a bandadels tutors/es.

  A lhora descollir les activitats complementries per a un determinat Nivell es tindr en compteque aquestes no excloguen lalumnat amb NEE que puga haver al Centre. Leducadora del centreser lencarregada dacompanyar a aquestos alumnes. En el cas que no hi siga al centre es pot recrrerals mestres de PT i ALL per acompanyar al grup quan hi hagi necessitat per la presnciadaquests alumnes.

  A lhora de realitzar qualsevol activitat programada dins de lhorari lectiu, els tutors/es i/oespecialistes poden sollicitar la collaboraci dels pares/mares dins o fora del centre.

  En les ixides externes al centre, lalumnat haur de portar luniforme esportiu establert (samarretablanca i pantal blau, al cicle dinfantil i 1r i 2n de primria es recomana portar el logotip del centre).

  En les ixides en les que el cost corre a crrec dels pares/mares dels alumnes,aquests no podran participar si no han abonat, al menys una part de la quotadestinada al material escolar.

  11.2. Activitats docents en horari no lectiu.

  Aquestes activitats es realitzaran quan el professorat ho estime necessari, prvia comunicaci a laDirecci del Centre. Aquesta informar al departament deducac i via mail.

  11.3. Utilitzaci de les installacions en horari extraescolar.

  Les installacions del Centre podran ser utilitzades per a dur a terme diferents activitats sempre prviapetici al Consell Escolar.

  Tant la direcci del Centre, els professors/es com el/la conserge, no es responsabilitzen dall que pugasucceir al llarg del temps que les persones romanen dins del recinte escolar. La responsabilitat recaur enels monitors, professors/es, pares o mares que han programat lactivitat.

 • R.R.I.

  Pgina52

  12. CAPTOL DOTZE: AVALUACI DELS PROCESOS DELCENTRE.

  El procs davaluaci est previst en la legislaci vigent i contempla lanlisi i revisi de tots els mbits delCent