RRI CEIP Nº1

of 74 /74
1 REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR 1.- FUNDAMENTACIÓN 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 3.- PARTICIPACIÓN NA VIDA DO CENTRO 3.1.- PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS. 3.2.- PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO 3.2.1.Delegados/as de grupo 3.3.- PARTICIPACIÓN DO PROFESORADO 3.4.- PARTICIPACIÓN DO PERSOAL NON DOCENTE 3.5.- REPRESENTANTES NO CONSELLO ESCOLAR 4.- GOBERNO E XESTIÓN DO CENTRO 4.1.- EQUIPO DIRECTIVO 4.2.- ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO 4.2.1.- Consello Escolar 4.2.2.- Claustro de Profesorado 4.2.3.- Comisións e responsabilidades 4.3.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 4.3.1.- Equipos de ciclo. 4.3.2.- Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 4.3.3. - Equipo de Normalización Lingüística 4.3.4.- Comisión de Coordinación Pedagóxica 4.3.5. – A titoría 4.3.6.- Departamento de Orientación 4.4.- REUNIÓNS DE COORDINACIÓN 5.- HORARIOS DO CENTRO 5.1.- HORARIO LECTIVO DO CENTRO 5.2.- HORARIO DO ALUMNADO 5.3.- HORARIO DO PROFESORADO. 5.4.- HORARIO DO PERSOAL NON DOCENTE

Embed Size (px)

description

reglamento de regimen interno

Transcript of RRI CEIP Nº1

 • 1

  REGULAMENTO DE RXIME INTERIOR 1.- FUNDAMENTACIN 2.- MBITO DE APLICACIN. 3.- PARTICIPACIN NA VIDA DO CENTRO

  3.1.- PARTICIPACIN DAS FAMILIAS. 3.2.- PARTICIPACIN DO ALUMNADO

  3.2.1.Delegados/as de grupo

  3.3.- PARTICIPACIN DO PROFESORADO 3.4.- PARTICIPACIN DO PERSOAL NON DOCENTE

  3.5.- REPRESENTANTES NO CONSELLO ESCOLAR

  4.- GOBERNO E XESTIN DO CENTRO 4.1.- EQUIPO DIRECTIVO

  4.2.- RGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO 4.2.1.- Consello Escolar 4.2.2.- Claustro de Profesorado 4.2.3.- Comisins e responsabilidades

  4.3.- RGANOS DE COORDINACIN DOCENTE 4.3.1.- Equipos de ciclo.

  4.3.2.- Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares

  4.3.3. - Equipo de Normalizacin Lingstica

  4.3.4.- Comisin de Coordinacin Pedagxica

  4.3.5. A titora

  4.3.6.- Departamento de Orientacin

  4.4.- REUNINS DE COORDINACIN

  5.- HORARIOS DO CENTRO 5.1.- HORARIO LECTIVO DO CENTRO 5.2.- HORARIO DO ALUMNADO 5.3.- HORARIO DO PROFESORADO. 5.4.- HORARIO DO PERSOAL NON DOCENTE

 • 2

  6.- DEREITOS E DEBERES 6.1.- DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO. 6.2.- DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO

  6.3.- DEREITOS E DEBERES DAS FAMILIAS 6.4.- DEREITOS E DEBE RES DO PERSOAL NON DOCENTE

  7.- A CONVIVENCIA NO CENTRO 7.1.- PRINCIPIOS XERAIS DAS NORMAS DE CONVIVENCIA

  7.2.- NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA REFERENTES AO ALUMNADO

  7.2.1.-CORRECCIN DAS CONDUCTAS CONTRARIAS S NORMAS DE CONVIVENCIA 7.2.2.- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO 7.2.3.- PROCEDEMENTO DE RECLAMACIN

  7.3.- OUTRAS NORMAS ESPECFICAS DO CENTRO 7.3.1.- REFERENTES AO ALUMNADO - Normas. Entradas e sadas.Cambio de clase e Educacin Fsica.

  7.3.2.- REFERENTES AO PROFESORADO - Normas. Funcins das gardas e horas complementarias.

  7.3.3.- USO DE ESPAZOS COMNS - Biblioteca - Educacin Fsica - Aula de Infomtica. Patio de recreo

  - Aula de psicomotricidade - Comedor escolar Taller de xogos - Utilizacin doutras dependencias e recursos (informticos e audiovisuais, fotocopiadora, material deportivo, mapas, material de Ciencias,...).

  7.3.4.- NORMAS PARA ACTOS COLECTIVOS 7.3.5- NORMAS PARA O PERSOAL NON DOCENTE

  7.3.6- NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE, TALLER DE XOGOS E COMEDOR

  8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 9.- AVALIACIN 9.1.- AVALIACIN DO ALUMNADO 9.2.- AVALIACIN DO CENTRO 10.- CRITERIOS BSICOS PARA A APLICACIN DO PROGRAMA DE GRATUIDADE DE LIBROS DE TEXTO

  11.- ASISTENCIA SANITARIA DO ALUMNADO

  12.- PROTOCOLO DE COLABORACIN CON ENTIDADES ALLEAS AO CENTRO. 13.- REVISIN E DIVULGACIN DO RRI 14.- DISPOSICINS ADICIONAIS 15.- DISPOSICINS FINAIS

 • 3

  1.- FUNDAMENTACIN O Regulamento de Rxime Interior do documento que recolle o

  conxunto de normas que regulan a convivencia e establecen a estructura organizativa dunha determinada comunidade dentro do marco lexislativo vixente. O Regulamento pretende dar resposta s necesidades do Centro e poer os medios para alcanzar as nosas finalidades educativas. O Regulamento de Rxime Interior xoga un papel clave dentro do Proxecto de Centro, xa que regula a ordenacin da prctica docente, a concrecin do funcionamento das diferentes estructuras da institucin, os recursos humanos e materiais postos en accin para conseguir os obxectivos educativos, os procedementos para fomentar a participacin de pais e nais, alumnado e profesorado na vida do Centro e as relacins de convivencia dentro do Centro entre estes e as relacins do Centro co seu entorno.

  Este Regulamento pretende ser un complemento da base legal que regula a convivencia no Centro e que queda establecida, entre outros, nos seguintes documentos:

  LOE (Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin). Lei 13/2007 da Funcin Pblica de Galicia. (D.O.G. 27/08/07).

  Modificacin da Lei 4/1988, do 26 de maio.

  - Alumnado: - Dereitos

  - Real Decreto 732/1995 do 5 de maio (BOE 2-6-95). - Admisin de alumnado

  - Decreto 30/2007 do 15 de marzo, (DOG 16 de marzo de 2007). - Orde 17 de marzo de 2007 (D.O.G 19/03/07) Correccin de erros (D.O.G

  4/4/07) - Educacin Infantil: - Ensinanzas mnimas: RD.1630/2006. (B.O.E 04/01/07).

  - Currculo: Decreto 330/2009 do 4 de xuo (DOG 23/06/2009) - Avaliacin: Orde do 25 de xuo de 2009 (DOG 10/07/2009)

  - Educacin Primaria:

  - Ensinanzas mnimas: RD.1513/2006. (B.O.E 08/12/06). - Currculo: Decreto 130/2007. (D.O.G 09/07/07). - Avaliacin: Orde do 23 de novembro de 2007 (DOG 30 de novembro de 2007).

 • 4

  - Consello escolar

  - Decreto 374/1996 do 17 de outubro polo que se aproba o Regulamento Orgnico das Escolas de Educacin Infantil e Primaria (DOG 21 de outubro de 1996)

  - Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos da organizacin e funcionamento das escolas de educacin infantil e dos colexios de educacin primaria (DOG do 22 de setembro de 1997)

  - Real Decreto 92/1998 do 28 de abril. - OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA: Decreto 85/2007, do 12 de abril,

  polo que se regula o Observatorio Galego de Convivencia Escolar. (D.O.G 08/05/2007).

  - Escolarizacin de ACNEAE e ORIENTACIN:

  - Escolarizacin de alumnado con N.E.E: Orde do 27 de decembro de 2002 (D.O.G 30/01/03). - Atencin ao alumnado superdotado: Real decreto 943/2003, do 18 de xullo, polo que se regulan as condicins para flexibilizar a durecin dos diversos niveis e etapas para o alumnado superdotado intelectualmente (B.O.E 31/07/2003). - Atencin a alumnado inmigrante: Orde de 20 de febreiro de 2004 (D.O.G 26/02/2004).

  - ORIENTACIN:

  - Decreto 120/98, do 23 de abril, polo que se regula a orientacin educativa e profesional en Galicia. (DOG 27 de abril 1998).

  - Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organizacin e funcionamento da orientacin educativa e profesional en Galicia, regulada polo Decreto 120/1998. (D.O.G 31/07/1998).

  - Gratuidade dos estudios nos centros pblicos

  - Lei 8/1987, 25 de novembro (DOG 20 de xaneiro de 1988) - Horario de disciplinas

  - Instruccins da Inspeccin Educativa do 10 de setembro de 2007. - Organizacin e funcionamento das escolas de educacin infantil e primaria:

  - Orde do 22 de xullo de 1997 (DOG 2 de setembro de 1997) - Recursos econmicos:

  - LOXSE, artigo 28.2, apartado 3.9 da orde do 15 de xullo de 1991 (DOG 26 de agosto de 1991)

  - Gastos de funcionamento: xustificacin:

  Decreto 464/1987 de 17 de decembro (DOG 21 de xaneiro de 1988) Circular da Consellera de Educacin do 24 de marzo de 1988 Real Decreto 2402/1985 do 18 de decembro, modificado polo Real

  Decreto 11624/1992 do 29 de decembro Orde do 2 de xaneiro de 1998

 • 5

  - Requisitos das facturas: Real Decreto 2402/1985 do 18 de decembro, modificado polo Real

  Decreto 11624/1992 do 29 de decembro.

  - Xestin econmica con autonoma nos centros pblicos non universitarios:

  Lei 8/1987, 25 de novembro (DOG 20 de xaneiro 1988) - Regulamento orgnico das escolas de educacin infantil e primaria:

  - Decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21 de outubro de 1996). - Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se desenvolve o devandito

  decreto. EN BREVE SAIR O NOVO. - Profesorado:

  - Rxime disciplinario Decreto 33/1986, polo que se establece o Regulamento de rxime

  disciplinario dos Funcionarios Civs do Estado. Decreto 94/1991, polo que se aproba o Regulamento de Rxime

  Disciplinario dos Funcionarios da Administracin Autnoma de Galicia. - Adscricin: Orde 22 de maio de 1990 (DOG de 7 de xullo de 1990) segundo especialidade e antigidade no centro)

  - Ausencias e permisos:

  -Lei 13/2007 da Funcin Pblica de Galicia. (D.O.G. 27/08/07). Modificacin da Lei 4/1988, do 26 de maio. - Orde do 7 de abril de 2008 (D.O.G 23-04-08), regula os permisos e licenzas do profesorado.

  - Itinerancias: Acordo do 18 02- 2008 asinado pola Consellera e as OO.SS. - Horario lectivo: Instruccins da Inspeccin Educativa do 10 09- 2007. - Complemento por funcin titorial: Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a relacin laboral do profesorado de relixin e se ditan instrucins relativas provisin de postos. (D.O.G 24/07/07). - Profesorado de Relixin: Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepcin da componente singular do complemento especfico por funcin titorial e outras funcins docentes. (D.O.G 24/07/07).

  - Lingua Galega: Decreto 124/2007, do 28 de xuo, polo que se regula o uso e a promocin do galego no sistema educativo. (D.O.G 29/06/07). -Transporte escolar:

  - Real Decreto 1624/1992 do 29 de decembro - Real Decreto 2296/83 - Real Decreto do 27 de abril (BOE 02-05-2001) - Decreto 342/1998 (DOG do 03-12-1998)

  - Comedor escolar:

  - Decreto que regula o funcionamento dos comedores escolares (D.O.G 06/02/07).

  - Orde do 21 de febreiro de 2007, que regula a organizacin, funcionamento e xestin dos comedores escolares (D.O.G 05/03/07).

  - Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mullere e homes (D.O.G 03/08/04).

 • 6

  2.- MBITO DE APLICACIN. O actual Regulamento de Rxime Interior ser de obrigado

  cumprimento para tdolos sectores da comunidade educativa: persoal docente, alumnado, persoal de administracin e servicios, e membros das distintas asociacins.

  Do incumprimento deste Regulamento por parte do persoal docente e de administracin e servicios darase parte Direccin, que decidir as medidas oportunas para o seu cumprimento.

  Do incumprimento deste Regulamento por parte do alumnado darase conta titor/a ou, na sa ausencia, Direccin, que decidirn as medidas oportunas, dentro do seu mbito de competencia, para o seu cumprimento.

  Tdolos membros da comunidade educativa deben velar polo cumprimento deste Regulamento.

  3.- PARTICIPACIN NA VIDA DO CENTRO. 3.1.- PARTICIPACIN DAS FAMILIAS.

  Os pais, nais ou representantes legais dos alumnos e alumnas teen pleno dereito a participaren na vida do Centro. Para exercer este dereito deben:

  1.- Coecer e cumprir o Regulamento de Rxime Interior. 2.- Manter os contactos necesarios co titor/a para seren informados e colaborar no proceso de aprendizaxe dos seus fillos/as. 3.- Cooperar co Centro para as actividades nas que sexan requiridos. 4.- Colaborar co profesorado atendendo as sas orientacins para mellorar o proceso educativo dos seus fillos/as. 5.- Participar na actividade do Centro a travs do Consello Escolar.

 • 7

  Para facer efectiva a sa participacin na vida do Centro os pais, nais ou representantes legais poden:

  1.- Asociarse e manter contactos co Centro a travs da sa asociacin. 2.- Solicitar consello sobre a orientacin escolar e profesional dos seus fillos/as.

  3.- Aportar suxestins e iniciativas que produzan melloras na convivencia e na calidade do ensino. 4.- Facer as oportunas reclamacins, a travs das vas e procedementos legalmente establecidos. 5.- Esixir que se cumpra correctamente a accin titorial. 6.- Esixir que se atendan tdolos dereitos do alumnado.

  3.2.- PARTICIPACIN DO ALUMNADO

  As canles de participacin do alumnado na vida do Centro son os Delegados de grupo.

  3.2.1.Delegados/as de grupo.

  Cada grupo de alumnos/as elixir, por sufraxio directo, secreto e non delegable durante o primeiro mes de curso escolar, un delegado/a de grupo, que formar parte da Xunta de Delegados/as. Elixirase tamn un subdelegado/a, que substituir delegado/a en caso de ausencia ou enfermidade e apoiarao nas sas funcins. Corresponde s Delegados/as:

  Asistir s reunins da Xunta de Delegados/as e participar nas sas deliberacins.

  Expoer s autoridades acadmicas as suxestins e reclamacins do grupo que representan.

  Fomentar a convivencia entre os alumnos/as do seu grupo. Colaborar cos profesores/as e co equipo directivo do centro para o

  seu bo funcionamento. Coidar da adecuada utilizacin do material e das instalacins do

  colexio.

 • 8

  Os delegados/as non podern ser sancionados polo exercicio das sas funcins como voceiros dos alumnos/as. Si podern ser revogados pola maiora absoluta dos alumnos/as do grupo que os elixiron, previo informe razoado dirixido titor/a; neste caso procederase convocatoria de novas eleccins nun prazo de 15 das.

  3.3.- PARTICIPACIN DO PROFESORADO

  A participacin dos profesores/as no Centro realzase a travs dos rganos de Coordinacin Docente (Equipos de ciclo, Comisin de Coordinacin Pedagxica) e dos rganos Colexiados (Claustro de profesores/as e Consello Escolar). As funcins e ordenamento destes rganos desenvlvese no apartado deste Regulamento baixo o epgrafe "Goberno e xestin do Centro".

  3.4.- PARTICIPACIN DO PERSOAL NON DOCENTE

  O persoal non docente participa na vida do Centro a travs dos seus representantes no Consello Escolar.

  3.5.- REPRESENTANTES NO CONSELLO ESCOLAR

  Nos centros de oito ou mis unidades o consello escolar estar composto de: Director/a do centro, que ser presidente/a. Xefe/a de estudios Cinco mestres/as elixidos polo claustro O secretario/a, que actuar con voz pero sen voto. Cinco representantes de pais/nais. Un/unha representante do concello Un/unha representante do persoal de servicios do centro

 • 9

  4.- GOBERNO E XESTIN DO CENTRO. 4.1.- EQUIPO DIRECTIVO

  Os rganos unipersoais, que forman o Equipo Directivo, son os seguintes: Director/a, Xefe/a de Estudios e Secretario/a. As sas funcins, competencias, eleccin, nomeamento e cese son as recollidas no Decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21 de outubro de 1996) e na Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se desenvolve o devandito decreto.

  4.2.- RGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO

  Os rganos colexiados son o Consello Escolar do Centro e o Claustro de profesores e profesoras. A regulacin destes rganos colexiados de goberno est recollida no Decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21 de outubro de 1996) e na Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se desenvolve o devandito decreto.

  4.2.1.- Consello Escolar. Rexerase pola regulamentacin anteriormente citada, e ademais:

  A orde do da darase a coecer con unha semana de antelacin, co obxecto de que os compoentes do Consello Escolar poidan reunirse cos sectores da Comunidade Educativa que representan.

  No seo do Consello Escolar existirn as seguintes comisins: o Observatorio de Convivencia formada polo Director/a, un

  profesor/a, e un pai /nai elixidos entre os distintos sectores do Consello Escolar. Esta Comisin de Convivencia reunirase a peticin de calquera sector da comunicade educativa, sempre que haxa que tomar unha decisin importante que afecte convivencia no Centro e cando haxa que aplica-la correccin de faltas graves.

  o Comisin econmica: formada polo Director/a, secretario/a, un profesor/a, e un pai/nai elixidos entre os distintos sectores do Consello Escolar. O seu obxectivo regula-la autonoma da xestin econmica do centro.

  o Comisin de Gratuidade dos Libros de texto: formada polo Director/a, un profesor/a, e un pai/nai elixidos entre os

 • 10

  distintos sectores do Consello Escolar. A sa funcin vixiar e facer cumpri-las normas do Programa recollidas no RRI. Levarn un control de rexistro de prstamo, facendo un seguimento e valoracin remate do curso.

  o Comisin de Biblioteca: integrada pola xefatura de estudios, un mestre/a, un pai/nai, un representante do Concello, un representante da Biblioteca Municipal e o/a responsable da Biblioteca do Centro. O obxectivo a dinamizacin da biblioteca escolar coa implicacin de toda a comunidade educativa.

  4.2.2.- Claustro de Profesorado

  Ademais das competencias que establece a regulamentacin antes citada contmplanse as seguintes pautas de funcionamento:

  Claustro Ordinario. Celebrarase polo menos unha vez por trimestre, e convocarase cun mnimo de 48 horas de antelacin, ou a ser posible unha semana para poder estudiar temas, facer propostas e aportacins.

  Claustro Extraordinario. Celebrarase cando o Director/a o dispoa, ou cando o pida como mnimo un tercio do profesorado. Dbese convocar polo menos con 24 horas de antelacin.

  A asistencia Claustro obrigatoria, e os claustrais non podern abandona-la sesin ata que o Director/a a dea por rematada, excepto por algunha causa xustificada previamente dada a coecer.

  Na acta reflectiranse os temas tratados e os acordos alcanzados. Cando un claustral desexe que a sa intervencin sexa reflectida literalmente deberao facer constar expresamente e entregar unha nota Secretario/a co contido da sa intervencin, a ser posible finaliza-lo claustro.

  O Claustro tomar os seus acordos mediante os seguintes procedementos:

  o Votacin de asentimento, proposta formulada polo Director/a ou por calquera claustral, cando unha vez anunciada non presente ningunha oposicin.

  o Votacin ordinaria, levantando o brazo primeiro os que aproben, despois os que estean en contra e por ltimo os que se abstean.

  o Votacin nominal, chamando o secretario a tdolos compoentes do Claustro, que respondern Si, Non ou Abstencin.

 • 11

  o Votacin secreta, mediante papeleta que se entregar a medida que o Secretario/a vaia lendo os nomes. Esta votacin ser preceptiva nos seguintes casos: a) cando se trate de casos con implicacins persoais para os asistentes, e b) cando o solicite algn membro do rgano e o acepte o Director/a pola complexidade do tema.

  o Os acordos aprobaranse por maiora simple ou absoluta, segundo proceda.

  Ademais do preceptivo sobre as competencias do Claustro, establcese o seguinte:

  o Recomendacin para que as candidaturas direccin do Centro sometan o seu programa apoio do claustro de profesores.

  o As propostas que os representantes do profesorado leven Consello Escolar reflectirn o sentir do claustro de profesores.

  En asuntos e decisins importantes para o Centro o Claustro ser odo.

  4.2.3.- Comisins, Dinamizacins e Responsabilidades

  Comisin de festas: Organizar tdolos eventos festivos que se leven cabo dende o centro.

  Comisin econmica: Propor ao consello Escolar os orzamentos e o resumo de contas anual.

  Comisin de Libros de Texto: Velar polo cumplimento do Programa de Gartuidade de libros de Texto e a valoracin da sa conservacin.

  Dinamizacins: Nomearanse dinamizadores por dous cursos de: Tecnoloxas da Informacin e Comunicacin. Dinamizacin da Lingua galega. Biblioteca Escolar. Convivencia do Centro. Mellora da calidade educativa e coordinadora de formacin.

  Responsabilidades:

  Xardinera. Limpeza. Relacins coa Prensa. Xornal escolar. Botiqun. Deporte Escolar. Decoracin.

 • 12

  4.3.- RGANOS DE COORDINACIN DOCENTE

  A regulacin destes rganos est recollida no Decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21 de outubro de 1996) e na Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se desenvolve o devandito decreto.

  4.3.1.- Equipos de ciclo

  Agruparn a todo o profesorado que imparta a docencia nel, pero para que o traballo sexa mis operativo, estar formado por un nmero mis reducido de persoas: titores/as e especialistas que se adscriban voluntariamente a el. Cada Equipo de Ciclo ter un/ha coordinador/a e ser o rgano bsico para organizar e desenvolver, baixo a supervisin da Xefa de Estudios, as ensinanzas do propio ciclo. Os Equipos de Ciclo debern reunirse, como mnimo, unha vez cada mes e a asistencia obrigatoria para tdolos seus membros. O/a coordinador/a do Equipo de Ciclo ocupar o cargo durante dous anos.

  4.3.2.- Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares

  Organizar e levar a cabo aquelas actividades complementarias que son aquelas que realiza o alumnado en horario lectivo (visitas, traballos, conmemoracins...) e extraescolares que son aquelas que, sendo organizadas polo Centro e figurando na P.X.A. aprobada polo Consello Escolar, se realizan fra do horario lectivo.

 • 13

  Deber reunirse, como mnimo, unha vez trimestre e sempre que

  sexa preciso para organizar calque tipo de actividade. A asistencia obrigatoria para tdolos seus membros.

  Ter un/ha coordinador/a de Equipo nomeado/a por dous anos e actuar baixo a dependencia absoluta da Xefa de Estudios.

  4.3.3.- Equipo de Dinamizacin da lingua galega.

  Est formado por un/ha profesor/a de cada ciclo nomeado/a polo Director/a e a proposta da Comisin Pedagxica. Este Equipo reunirase cunha periodicidade mensual. Ter un/ha coordinador/a nomeado/a polo Director/a a proposta dos/as componentes e ocupar o cargo dous anos.

  4.3.4.- Comisin de Coordinacin Pedagxica

  A Comisin de Coordinacin Pedagxica est integrada polo Director/a (presidente), o Xefe de estudios, os Coordinadores de ciclo, o Coordinador/a do equipo de Normalizacin Lingstica, e o profesor/a de P.T. O Secretario/a (un dos componentes), levantar acta do acordado en cada reunin.

  Reunirase cunha periodicidade mensual e realizar unha sesin extraordinaria comenzo do curso e outra finaliza-lo mesmo. Desear as diectrices xerais para a elaboracin e revisin do proxecto curricular as como o calendario de actuacins.

 • 14

  4.3.5. A TITORA

  A LOE, entre as funcins do profesorado, cita La tutora de los alumnos, la

  direccin y la orientacin de su aprendizaje y el apoyo en su proceso

  educativo, en colaboracin con las familias e engade no captulo sobre o

  recoecemento, apoio e valoracin do profesorado

  Os mestres- titores rexeranse polo Plan de Accin Titorial, en

  coordinacin coa Xefa de Estudios e co Departamento de orientacin.

  O Plan de Accin Titorial o marco no que se especifican os criterios e

  procedementos para a organizacin e funcionamento das titoras, no que se

  inclen as lias xerais de actuacin dos titores.

  Ademais de participar no desenvolvemento do Plan de Accin Titorial

  debern cumplir tdalas tarefas tal como se establece no artigo 80 do

  Regulamento Orgnico dos centros (Decreto 374/97 )

  4.3.6. ORIENTACIN EDUCATIVA

  O noso centro con Departamento de Orientacin propio, compartido co CEIP

  de Rebordans, segundo establece a Circular 18/2007 das Direccins Xerais

  de Orientacin e Innovacin Educativa e de Formacin Profesional e

  Ensinanzas Especiais pola que se dictan instruccins para unificar as

  actuacins e establecer as accins prioritarias dos servizos de orientacin

  educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia. Est

  constiruido tendo en conta o Decreto 120/1.998 (DOG do 27) polo que se

  regula a Orientacin Educativa e Profesional en Galicia e a Orde do 24 de

  xullo de 1.998 (DOG do 31 Xullo) pola que se establece a organizacin e

  funcionamento da Orientacin Educativa e Profesional na Comunidade

  Autnoma de Galicia.

 • 15

  O Departamento de Orientacin esta constitudo por:

  M Luisa Prez Saracho (Xefa do Departamento)

  Silvia Rodrguez Vaqueiro (Mestra de Audicin e Linguaxe)

  M Jos Carrete Marcos (Mestra de Pedagoxa Teraputica)

  Marta lvarez Iglesias (Coordinadora de E. Infantil)

  Ruth Gomez Diegues (Coordinadora do 1 Ciclo de E. Primaria)

  Francisco Snchez Snchez (Coordinadora do 2 Ciclo de E. Primaria)

  M Eugenia Santaclara Maneiro (Coordinadora do 3 Ciclo de E.

  Primaria)

  Mestre responsable da orientacin no CEIP de Rebordans

  Funcins

  Estas funcins que se concretan a continuacin aparecen reflexadas no

  Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientacin

  educativa e profesional na Comunidade Autnoma de Galicia e na Orde do 24

  de Xullo de 1998, pola que se establece a organizacin e funcionamento da

  orientacin educativa e profesional na Comunidade Autnoma de Galicia.

  As funcins atribudas o D.O. son as seguintes:

  a. Valora-las necesidade educativas, no mbito da orientacin dos

  [email protected] e desenvolver e avaliar programas especficos de

  intervencin

  b. Elaborar as propostas do POAP, do PAT, e coordinar o

  desenvolvemento destes plans

  c. Participar na elaboracin dos PEC e PC

  d. Desear accins encamiadas atencin temper e a prevencin das

  dificultades ou problemas de desenvolvemento ou aprendizaxe.

  e. Participar na avaliacin psicopedagxica e no deseo e

  desenvolvemento de medidas de atencin diversidade.

 • 16

  f. Facilitarlle o alumnado o apoio e o asesoramento necesarios para

  afronta-los momentos escolares mais decisivos ou de maior

  dificultade.

  g. Impulsa-la participacin do profesorado en programas de

  investigacin e innovacin educativa nos mbitos relativos a hbitos

  de traballo intelectual, programas de ensinar a pensar, habilidades

  sociais, tcnicas de dinmica de grupos,..

  h. Promovela cooperacin entre o centro e as familias, implicandoas no

  proceso educativo dos fillos

  Funcins do Xefe do Departamento:

  * Dirixir e coordinar as actividades e actuacins propias do

  departamento

  * Responsabilizarse da redaccin do plan de actividades do

  departamento, velar polo seu cumprimento e elaborar unha memoria

  final

  * Participar na elaboracin do PEC e o PC, representando o

  departamento na CCP

  * Convocar e presidir as reunins do DO conforme o procedemento

  que se estableza

  * Velar pola confidencialidade dos documentos.

  * Coordinar a organizacin de espacios e instalacins para a

  orientacin, a adquisicin de material e de equipamento especfico,

  velando polo seu uso correcto e conservacin

  * Realizar as avaliacins psicopedagxicas, e asesorar no deseo,

  desenvolvemento e avaliacin das medidas de atencin a diversidade

  conforme o procedemento que se estableza

  * Facilitar a colaboracin entre os membros dos departamentos de

  orientacin implicados.

 • 17

  * Coordinar a atencin o alumnado con necesidades especficas de

  apoio educativo

  Funcins do profesorado de apoio:

  Os mestres de Pedagoxa Teraputica e de Audicin e Linguaxe exercern

  as sas funcins en tdalas etapas educativas que se impartan no centro e

  ademais realizarn as seguintes funcins:

  o Asistir as reunins da CCP

  o Participar na avaliacin inicial do alumnado, e naquelas sesins

  de avaliacin que afecten a alumnado con necesidades

  especficas de apoio educativo.

  o Colaborar na elaboracin, seguimento e avaliacin das

  Adaptacins curriculares, as como as medidas de reforzo.

  o Prestarlle atencin docente directa o alumnado con

  necesidades especficas de apoio educativo que as o requira,

  que en xeral se prestar no grupo no que est integrado.

  A colaboracin cos titores e un aspecto fundamental dado a labor de

  orientacin que se desenvolve dende a titora, polo que se regula:

  1. Cando un [email protected] sae da clase ordinaria para ir a un apoio o mestre

  titor evitar explicar conceptos novos da materia que se est a traballar.

  2. A duracin dos apoios da mestra de pedagoxa teraputica ser a

  sesin completa, tanto para aqueles alumnos con apoio dentro coma fra da

  aula, e tratarase na medida do posible que o traballo nas das aulas sexa

  paralelo. cando os apoios fanse dentro da aula, o mestre titor tentar de

  adaptar o horario as necesidades dos alumnos que precisan o apoio.

  3. No caso das sesins de audicin e linguaxe estas tern unha

  duracin aproximada de 20-30 minutos, e o traballo realizarase sempre fora

  da aula.

 • 18

  Dende o Departamento de Orientacin haber unha aportacin e apoio a

  funcin docente, proporcionando materiais ou apoios que se requiran.

  4.4.- REUNINS DE COORDINACIN

  Co obxecto de facilitar a coordinacin dos diferentes rganos, establcese o seguinte calendario de reunins que poder variar cada curso en funcin dos intereses do centro, quedando reflexado en todo caso na PXA de cada curso.

  CALENDARIO DE REUNINS MENSUAIS

  Da/hora

  1 SEMANA DO MES

  2 SEMANA DO MES

  3 SEMANA DO MES

  4 SEMANA DO MES

  Martes s 16,00 h. (1 h. Martes s 16,00 h. (1 h. Martes s 16,00 h. (1 h. Martes s 16,00 h. (1 h. complementaria fixa fra do complementaria fixa fra do complementaria fixa fra do complementaria fixa fra do horario do alumnado)horario do alumnado)horario do alumnado)horario do alumnado)

  Atencin s

  Familias

  Atencin s

  Familias

  Atencin s

  Familias

  Atencin s

  Familias

  Martes s 17Martes s 17Martes s 17Martes s 17,00 h. (1 h. ,00 h. (1 h. ,00 h. (1 h. ,00 h. (1 h. complementaria fixa fcomplementaria fixa fcomplementaria fixa fcomplementaria fixa fra do ra do ra do ra do horario do alumnado)horario do alumnado)horario do alumnado)horario do alumnado) (Reunin rganos de (Reunin rganos de (Reunin rganos de (Reunin rganos de coordinacin)coordinacin)coordinacin)coordinacin)

  INFORME INFORME INFORME INFORME DE DE DE DE DIRECCINDIRECCINDIRECCINDIRECCIN Comisin de Coordinacin Comisin de Coordinacin Comisin de Coordinacin Comisin de Coordinacin PedagxicaPedagxicaPedagxicaPedagxica

  INFORME INFORME INFORME INFORME DE DE DE DE DIRECCIDIRECCIDIRECCIDIRECCINNNN Equipos de ciclo de Equipos de ciclo de Equipos de ciclo de Equipos de ciclo de Infantil e PrimariaInfantil e PrimariaInfantil e PrimariaInfantil e Primaria

  INFORMINFORMINFORMINFORME DE E DE E DE E DE DIRECCIDIRECCIDIRECCIDIRECCINNNN Equipo Equipo Equipo Equipo NormalizacinNormalizacinNormalizacinNormalizacin Lingstica.Lingstica.Lingstica.Lingstica. EquiEquiEquiEquipo. Act. Comp. po. Act. Comp. po. Act. Comp. po. Act. Comp. e Extraescolares e Extraescolares e Extraescolares e Extraescolares (trimestral e cando (trimestral e cando (trimestral e cando (trimestral e cando haxa necesidade)haxa necesidade)haxa necesidade)haxa necesidade)

  INFORINFORINFORINFORME DE ME DE ME DE ME DE DIRECCDIRECCDIRECCDIRECCININININ Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de

  BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca e Tic e Tic e Tic e Tic

  MMMMartes s 18:00h.artes s 18:00h.artes s 18:00h.artes s 18:00h. ( 5 ( 5 ( 5 ( 5 horas de cmputo mensual)horas de cmputo mensual)horas de cmputo mensual)horas de cmputo mensual)

  Reunins de rganos colexiados de goberno. Xuntas de avaliacin. Proxectos de formaReunins de rganos colexiados de goberno. Xuntas de avaliacin. Proxectos de formaReunins de rganos colexiados de goberno. Xuntas de avaliacin. Proxectos de formaReunins de rganos colexiados de goberno. Xuntas de avaliacin. Proxectos de formacin. Reunin de cin. Reunin de cin. Reunin de cin. Reunin de Claustros monogrficos.Claustros monogrficos.Claustros monogrficos.Claustros monogrficos. Vixilancia de actividades complementarias e extraescolares (luns, mrcores, xoves e venres rotatoriamente)Vixilancia de actividades complementarias e extraescolares (luns, mrcores, xoves e venres rotatoriamente)Vixilancia de actividades complementarias e extraescolares (luns, mrcores, xoves e venres rotatoriamente)Vixilancia de actividades complementarias e extraescolares (luns, mrcores, xoves e venres rotatoriamente)

 • 19

  5.- HORARIOS DO CENTRO 5.1.- HORARIO LECTIVO DO CENTRO

  DE XUO A SETEMBRO DE XUO A SETEMBRO DE XUO A SETEMBRO DE XUO A SETEMBRO

  SESIN HORARIO TEMPO

  1 9:10 1O:00 50

  2 10:00 10:50 50

  3 10:50 11:40 50

  TEMPO DE LECER

  HORA DE LER

  11:40 12:05

  12:05 12:30

  25

  25

  4 12:30 13:20 50

  5 13:20 14:10 50

  TALLER DE XOGOS

  SESIN HORARIO TEMPO

  MATINAL 7:45 9:15 1 H 30.

  TARDE 16:00 18:00 2 H.

 • 20

  5.2.- HORARIO DO ALUMNADO

  Procurarase, na medida do posible, que as disciplinas de 2 ou 3 horas semanais non coincidan en das consecutivos.

  A disciplina de Educacin Fsica intentarase que non coincida s primeiras hora da ma por compartir o Polideportivo co CEIP n 2.

  Os tempos de actividades lectivas e recreos, distribense da seguinte maneira (ags as sesins e recreos da E. Infantil que, pola sa especificidade, sern mis flexibles):

  De setembro a xuo

  De 9:10 a 10:00 horas.

  De 10:00 a 10:50 horas.

  De 10:50 a 11:40 horas.

  De 11:40 a 12:05 horas. De 12:05 a 12:30 horas

  De 12:30 a 13:20 horas.

  De 13:20 a 14:10 horas.

  5.3.- HORARIO DO PROFESORADO.

  Os horarios xerais do Centro foron consensuados polo Equipo de Profesorado e elaborados en funcin das necesidades existentes, basendose en criterios pedagxicos e organizativos.

  Os criterios para a elaboracin de horarios do profesorado estn

  enclavados dentro do marco da normativa legal vixente. Basemonos nas seguintes premisas:

  Prestarlle a mellor atencin posible s necesidades do alumnado.

 • 21

  Rentabilizar ao mximo o capital humano dispoible,

  actualizando o potencial creativo do grupo de profesorado do colexio.

  Consenso da proposta facilitando o contraste de pareceres e a concorrencia de capacidades e esforzos.

  Respeto das preferencias do profesorado hora de cubrir as 21 horas lectivas, sempre que estn dentro da normativa e de xeito rotatorio, primando sempre os criterios pedagxicos. Para que o profesorado manifeste as sas preferencias pasarase unha enquisa a finais do curso anterior, que servir de base Xefa de Estudios para a concepcin dos horarios de clase.

  Exposicin de horarios no taboleiro de anuncios do centro, para coecemento de toda a comunidade educativa. Tamn estarn expostos os horarios de secretara, atencin as familias, biblioteca, gardas de recreo

  Horario acadmico por reas. Os horarios acadmicos sern elaborados pola xefatura de estudios, segundo dispn o Decreto 374/96 no seu artigo 34.d. De tdolos xeitos, en Educacin Infantil e Primaria seralle entregado a cada profesor/a un "mini-horario" coas sesins fixas (E. Fsica, Msica, Idioma, Relixin/Atencin Educativa) para que cada titor/a o complete, facendo entrega do mesmo xefatura de estudios. Tratar de respecta-lo mximo posible o tempo que a lei vixente adxudica a cada rea. Calendario de supervisin das actividades extraescolares.

  Dende setembro a xuo, tdolos/as mestres/as do Centro, de maneira rotatoria, garantirn a sa presencia de 16:00 horas 18:00 horas, para ostentar a representacin oficial do mesmo, tal como sinala a normativa vixente.

  Horas complementarias fixas fra das 25 horas do horario lectivo

  do alumnado

  O profesorado, seguindo as instrucins da Inspeccin educativa, permanecer 25 horas semanais no centro, das cales 2 complementarias fixas, quedan fixadas para os martes pola tarde de 16:00 a 18:00 horas: - De 16:00 a 17:00 h:. Titora de pais/nais - De 17:00 a 18:00 h: Reunin de equipos de ciclo e rganos de coordinacin.

 • 22

  Horas complementarias non fixas: 5 horas. Estas horas son de cmputo mensual e non teen carcter fixo.

  Este tempo adicarase, entroutras, aos seguintes asuntos:

  o Reunins de Claustro e Consello Escolar. o Sesins de avaliacin. o Proxectos de formacin. Vixilancia de actividades

  complementarias e Biblioteca escolar.

  5.4.- HORARIO DO PERSOAL NON DOCENTE

  - Persoal de limpeza: Polas tardes, de luns a venres a partir das 18:00 horas.

  - Persoa de mantemento: Polas mas, de luns a venres de 7:30 a 14 horas. Esta persoa non estar diariamente no centro xa que comparte o seu traballo con outros centros do Concello.

  - Coidadora de comedor: Polas tardes, de luns a venres de 14:00 a 16:00 horas.

 • 23

  6.- DEREITOS E DEBERES 6.1.- DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO Dereitos - Todos aqueles que a lexislacin vixente lles outorgue. - A esixir en todo momento, a compaeiros/as, alumnado, persoal de servicio,

  pais/nais, o respecto que lle corresponde pola sa misin no centro. - A ser informado de todo aquelo que incida na vida do centro, e de toda aquela

  lexislacin que afecte sa funcin docente. - A elixir e ser elixido nos rganos directivos do centro, as como nas distintas

  comisins que se nomeen para temas puntuais ou en rganos de participacin pedagxica.

  - A participar en actividades sindicais segundo a normativa vixente. - Imparti-la disciplina correspondente sa funcin.

  Deberes - Puntualidade, respectando o horario establecido, procurando que o alumnado entre

  nas aulas con orde e correccin. - Se ten horas libres deber permanecer no centro a disposicin do xefe/a de

  estudios ou direccin, para calquera tarefa relacionada coa docencia. - Respectar alumnado as como s compaeiros/as, pais/nais e persoal non docente. - Crear nas clases as condicins necesarias para facer posible o proceso de

  ensinanza-aprendizaxe. - Proporcionar alumno/a a formacin especfica de acordo co seu nivel conxugando

  instruccins con educacin e segundo as directrices legais. - Procurar que o alumnado mantea limpa a clase e calquera outra dependencia do

  centro. - Impoer sancins leves alumnado da sa clase de acordo co Regulamento de

  Rxime Interno, informar das conductas graves xefe/a de estudios, director/a e informar profesor/a titor/a correspondente, no caso en que o alumno/a non dependa da sa titora.

  - Controlar e revisa-las cualificacins obtidas, informando alumnado e pais/nais ou representantes legais, e amosa-las probas, no caso de que estes/as o soliciten, admitindo todo erro observado nelas.

  - Dar informacin profesor/a titor/a do alumnado ou grupo de alumnos/as sobre aspectos acadmicos e de comportamento sempre que este llo solicite.

  - Ter en conta en todo momento o esprito de avaliacin continua. - Non sar da clase sen causa xustificada nin ausentarse do centro sen coecemento

  do xefe/a de estudios, do director/a ou quen legalmente o/a substita. - Vixia-los recreos segundo a normativa vixente. - Levar control de asistencia a clase do alumnado esixindo o correspondente

  xustificante do pai/nai ou titor/a en caso de non asistir. - Cada profesor/a titor/a manter entrevistas persoais co seu alumnado e pais/nais

  cantas veces como sexa necesario, reservando unha hora despois da sada de clase semana para recibir a pais/nais e ou alumnado e tendo sa disposicin os datos acadmicos do interesado/a.

  - Dar a coecer alumnado as normas de convivencia.

 • 24

  - Deixar no seu lugar habitual o material do centro que utilicen. - Asistir a reunins do claustro, equipos docentes, ciclos, sesins de avaliacin,etc.

  regularmente convocadas pola persoa competente. - Procurar que o seu alumnado deixe as dependencias de uso comn en perfecto orde. - Aterase normativa vixente para cambia-los libros de texto ou material didctico

  impreso utilizado no centro. - Procurar que os traballos que o alumno/a tea que realizar fra do horario escolar

  non supoa unha sobrecarga excesiva e, naqueles cursos onde ensinen varios profesores/as, coordinarse para evitar que se lles acumulen excesivas tarefas.

  - O profesorado que non cubra as 25 horas lectivas, o director/a, odo o claustro, poder asignarlle tarefas relacionadas con: atencin diversidade, imparticin de reas dalgunhas das especialidades para as que est habilitado/a, desdobramentos ocasionais, apoios a outros mestres/as...

  - As ausencias do profesorado producidas por causa xustificada sern atendidas por profesorado libre do centro e de calquera ciclo segundo as disposicins vixentes. Seguindo o horario que se estableza principio de curso. O parte de incidencias de cada mes exporase nun lugar visible da sala de profesores/as.

  - Todo o profesorado ter o mesmo nmero aproximado de horas libres dispoibles. Neste tempo estar disposicin das necesidades de substitucins.

  - De solicitar permiso por enfermidade darase coecemento do mesmo no centro co fin de coece-la duracin do mesmo.

  6.2.- DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO Dereitos

  a.- formacin persoal que asegure o pleno desenvolvemento da personalidae. b.- formacin para a cooperacin e solidaiedade entre pobos. c.- formacin no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais. d.- formacin relixiosa dacordo coas sas propias conviccins. e.- liberdade de conciencia e expresin.

  f.- respecto sa integridade fsica e moral. g.- capacitacin para o exercicio de actividades profesionais.

  h.- ser respetado/a na sa dignidade persoal. i.- igualdade de oportunidades. k.- non discriminacin por razns de sexo, cultura, etc. l.- participar no funcionamento do Centro. m.- unha avaliacin positiva. n.- orientacin escolar e profesional. .- s garantas de que estas normas sern respectadas.

 • 25

  Deberes

  a.- De asistir s clases e participar nas actividades. b.- De respecta-los horarios e demais normas deste Regulamento de Rxime Interno e outras que se aproben.

  c.- De segui-las orientacins do profesorado.

  d.- De respecta-lo exercicio do dereito estudio dos/as seus/sas compaeiros/as. e.- De respecta-las normas de convivencia.

  f.- De non discriminar a ningn/ha compaeiro/a polas sas ideas, cultura, relixin, etc.

  g.- De respectar e coida-los bens materiais e instalacins do Centro. h.- De asistir clase co material necesario e debidamente aseado e limpo.

  6.3.- DEREITOS E DEBERES DAS FAMILIAS Dereitos - A interesarse pola formacin dos seus fillos/as, visitando profesorado nas

  horas e das especificados no Plan de Centro. - A participar na organizacin do colexio polas canles que sinale a lexislacin

  vixente, sendo electores/as e elixibles polo consello escolar. - Optar, para os seus fillos/as, entre ensinanzas relixiosa ou tica de acordo coas

  sas conviccins, eleccin do idioma e solicitude de calquera tipo de exencin documentada.

  - De facer perante o profesorado e perante a direccin as reclamacins que consideren oportunas, en privado e durante as horas fixadas.

  - A asociarse nas ANPAS e a usa-las instalacins do centro de acordo co consello escolar e a lexislacin vixente.

  Deberes - A acudir a cantas citacins lle curse o consello escolar, direccin ou

  profesorado do centro. - De asina-las cualificacins dos seus fillos/as esixindo a estes/as devolvelas no

  prazo fixado. - De xustificar por escrito calquera ausencia dos seus fillos/as do centro,

  especificando o motivo antes de que o pida o profesor/a. - As reclamacins e suxestins sobre calquera tema relacionado coa vida do

  centro, faranse perante o profesor/a correspondente en primeiro lugar. Se transcorrido un tempo prudencial non se obtivera unha resposta satisfactoria farase perante o director/a e o consello escolar e no seu caso perante as autoridades educativas correspondentes.

  - Non apoiar, nin da-la razn s seus fillos/as sobre o labor docente do profesorado sen pasar polo centro antes, a fin de coecer con mis exactitude a realidade dos feitos.

 • 26

  - Abona-las contas correspondentes servicio de comedor escolar no suposto de

  que o seu fillo/a non sexa bolseiro/a pero si comensal. A cota ser fixada pola consellera de educacin.

  - O consello escolar fixar as normas de admisin dos nenos/nenas non bolseiros/as e resolver as dbidas que sobre este tema poidan producirse.

  - Os pais/nais tern a obriga de comunicar centro as enfermidades que afecten s seus fillos/as e as sas implicacins na vida do mesmo/a, poendo tdolos medios necesarios para evitar calquera posible contaxio.

  - Se un pai, nai ou titor/a legal enva a un neno/a enfermo/a centro, chamarase para que o/a vean buscar.

  - Cando un pai, nai ou titor/a legal solicite do director/a ou profesor/a titor/a autorizacin por escrito para que o seu fillo/a deixe o centro antes de finaliza-la xornada escolar, haber de responsabilizarse do feito as como das sas posibles consecuencias.

  - Queda prohibida a entrada nas aulas a pais/nais ou titores/as durante as horas lectivas, as como a estancia nos corredores de acceso s mesmas.

  Misins e fins - Os pais e nais teen dereito de constitur Asociacins de Pais e Nais de

  Alumnos, conforme establecido na lexislacin vixente. - Dos/das representantes que lle corresponde sector de pais e nais do consello

  escolar un/unha ser proposto/a pola ANPA. - Previo acordo do consello escolar, a ANPA poder utiliza-las instalacins do

  centro para a realizacin de actividades que lle son propias, responsabilizndose en todo caso dos gastos ou estragos que se poidan ocasionar.

  - O programa de actividades que organice a ANPA no recinto escolar e dirixidas alumnado do centro, deber ser aprobado polo consello escolar e figurar na correspondente programacin xeral anual.

  6.4.- DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE LIMPEZA Dereitos - A ser respectado/a por pais/nais, profesorado e alumnado. - A realiza-las sas tarefas sen interferencias que poidan atrasalas ou dificultalas. - A elixir ou ser elixido/a membro do consello escolar. - Tdalas que lles conceda a lexislacin vixente e segundo o contrato laboral que

  regule a sa actividade.

  Deberes - Ocuparase exclusivamente das tarefas que sexan propias da sa funcin sen

  interferir en ningn momento no labor do profesorado. - Gardar unha total discrecin nos temas relacionados co centro e co persoal

  docente e non docente. - Todos aqueles que determine a lexislacin vixente e segundo o contrato laboral que

  regula a sa actividade.

 • 27

  7. A CONVIVENCIA NO CENTRO.

  As normas de convivencia concretan os dereitos e deberes establecidos no Real Decreto 732/1995, e precisan as medidas preventivas e as correccins que correspondan polas conductas contrarias s devanditas normas.

  7.1.- PRINCIPIOS XERAIS DAS NORMAS DE CONVIVENCIA.

  As correccins que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia tern sempre un carcter educativo e recuperador, garantirn o respecto s dereitos do resto do alumnado e procurarn a mellora das relacins de tdolos membros da comunidade educativa.

  Nas correccins dos incumprimentos das normas de convivencia deberase ter en conta o que segue:

  Ningn alumno ou alumna poder ser privado do exercicio do seu dereito educacin, nin do seu dereito escolaridade.

  Non se podern impoer correccins contrarias integridade fsica e dignidade persoal do alumnado.

  A imposicin das correccins respectar a proporcionalidade coa conduta do alumno/a e deber contribur mellora do seu proceso educativo.

  Na imposicin das correccins deberase ter en conta a idade do alumnado, as como as sas circunstancias persoais, familiares ou sociais. Para isto solicitaranse os informes pertinentes.

  O alumnado que cause danos de forma intencionada ou por neglixencia s instalacins do centro ou ao seu material, quedan obrigados a reparar o dano causado ou facerse cargo do custo econmico da sa reparacin. Se o alumnado substrae bens do centro, deber restituir o substrado. En todo caso as familias son os responsables civs nos termos previstos nas leis.

 • 28

  A falta a clase de modo reiterado pode implicar a imposibilidade da aplicacin correcta dos criterios xerais de avaliacin, Ademais das medidas adoptadas, a xuizo do titor, o RRI, establecer o nmero de faltas mximo por curso e os sistemas extraordinarios de avaliacin.

  Podern correxirse os actos contrarios s normas de convivencia do centro realizados polo alumnado no recinto escolar, durante a realizacin de actividades complementarias e extraescolares e fra do recinto escolar se estn motivadas ou relacionadas coa vida escolar e afectan a calquer membro da comunidade educativa.

  O Consello Escolar a travs do Observatorio de Convivencia do centro supervisar o cumprimento efectivo das correccins nos termos en que foran impostas.

 • 29

  7.2.- NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA REFERENTES AO ALUMNADO.

  NORMA CONDUTAS CONTRARIAS NORMA

  1.- Nas relacins sociais entre os membros do centro usaranse sempre conductas asertivas, consistentes na expresin libre dos propios sentimentos e ideas, pero de forma positiva e respectuosa, sen ofender nin agredir aos demais.

  -Imposicin das propias ideas e puntos de vista.

  -Agresin fsica ou verbal aos demais.

  -Submisin aos desexos dos outros, anulando os propios pensamentos e sentimentos.

  2.- Usarase en tdalas situacins e por parte de todos/as unha linguaxe correcta, tanto na forma coma no fondo.

  -Tacos, frases malsoantes, blasfemias...

  -Insultos, motes, agresins verbais....

  -Berros. Xestos ofensivos. 3.- Usaranse as normas de cortesa en tdalas situacins de convivencia: sados, desculpas, agradecementos, respecto dos turnos de palabra....

  -Non usar as normas de cortesa.

  - Interromper constantemente mentres outro ten o turno de palabra.

  4.- Respectarase sempre a integridade fsica dos de mais, as coma a sa dignidade. A violencia debe ser desterrada do centro, xa que se considera a paz e o dilogo como valores fundamentais.

  -Agresins fsicas: pegar, pelexar, empurrar...

  -Tratos vexatorios: insultos, bromas humillantes....

  -Discriminacins 5.- O alumnado participar en tdalas acvtividades orientadas ao desenvolvemento dos plans de estudio:PEC, PXA, Programacins,..

  - Negativa de: realizar algunha tarefa na aula no centro ou actividade complementaria......

  6.- O alumnado seguir en todo momento as intruccins do profesorado respecto ao proceso de ensino-aprendizaxe, e respectar o dereito dos seus compaeiros ao estudio.

  - Non realizar tarefas na aula. - Non traer o material preciso.- Molestar na aula. - Entorpecer a marcha normal da clase.

  7.- Extremarase a puntualidade en tdolos actos do centro.

  -Falta de puntualidade: entrada e sada do colexio, entrada e sada do recreo, en cada clase e demais actos programados do centro

  8.- Os desprazamentos polos corredores, escaleiras e demais dependencias do centro faranse con orden, normalidade e naturalidade.

  -Carreiras Deslizarse polo pasamns.

  -Empuxns -Berros 9.- Os papeis e demais desperdicios depositaranse sempre nas papeleiras ou contenedores destinados a tal fin.

  -Tirar desperdicios ou papeis no chan do colexio, no solo do patio ou nos contenedores onde non corresponde.

  10.- O profesorado encargado da vixilancia do recreo en cada xornada ordenar tamn as entradas do alumnado.

  Deixar aos alumnos/as ss durante o recreo e as entradas colexio.

  11.- O profesor/a que se atope dando clase no momento de entradas e sadas da aula,

  -Deixar aos alumnos/as ss durante o cambio, entrada ou sada das aulas. Nos cambios de

 • 30

  responsabilizarase de que os alumnos/as o fagan en orden.

  clase o profesorado tratar de ser puntual.

  12.- En horario lectivo os alumnos/as debern permanecer sempre dentro do recinto escolar, podendo abandonalo s en compaa dos seus pais ou persoa responsable previa comunicacin direccin do centro ou ao seu titor/a.

  -Sar do recinto escolar sen compaa dos pais e sen permiso dalgn profesor do centro.

  13.- O material e as instalacins do centro son para uso comn e tdolos membros da comunidade deben usalo con sumo coidado e velar pola sa conservacin.

  -Deterioro intencionado do material ou das instalacins do centro.

  14.- O material de uso comn (medios audiovisuais, libros, material escolar funxible, mobiliario....) deben permanecer sempre no seu sitio e en boas condicins. Polo tanto, unha vez que son usados dbense deixar sempre como se atoparon.

  -Abandonar o material unha vez usado fra do seu lugar.

  -Deixar o material fra de uso, sen comunicar o seu deterioro.

  -Apropiarse de material de uso comn propiedade do centro.

  15.- O recreo un tempo necesario para que o alumnado xogue, descanse e se relacione cos compaeiros, polo tanto, salvo prescricin dalgn profesor e acompaamento do mesmo, todo alumno/a deber estar na zona de recreo durante ese tempo.

  -Permanencia na zona docente durante o perodo de recreo sen presenza dalgn profesor.

  16.- As clases e pasillos de acceso s mesmas (zonas docentes) son de uso docente. Os pais ou acompaantes do alumnado non deben acceder a elas sen autorizacin expresa, para non interromper nin dificultar o trnsito de alumnado e profesorado.

  -Acceso e deambulacin polas zonas docentes por parte de pais e acompaantes do alumnado.

  17.- A convivencia no centro responsabilidade de todo o profesorado. Todo conflito debe ser resolto, a ser posible, polas persoas implicadas en primeira instancia. Se non quedase resolto intervira o titor, o xefe de estudios, o director e, en ltimo caso, o Consello Escolar.

  -Ignorar conflitos.

  -Pasar a responsabilidade aos demais.

  18.- Non se deber traer ao centro obxectos ou materiais que non sexan de uso escolar como obxectos punzantes, xogos blicos,.....

  - Traer ao centro obxectos perigosos e punzantes, as como xoguetes blicos.

  19.- O uso de telfonos mbiles queda restrinxido a casos moi excepcionais, sempre a sabendas do docente a cargo do [email protected]; debendo permanecer apagados durante o horario lectivo. Para calquer recado dbese usar o telfono do colexio. O Centro non se fai responsable do deterioro ou roubo deste tipo de materiais.

  - Traer telfonos mbiles ao colexio sen sabelo o mestre correspondente.

  - Permanecer cos mbiles acesos ou usalos en horario lectivo.

 • 31

  7.2.1.- CORRECCIN DAS CONDUTAS CONTRARIAS S NORMAS DE CONVIVENCIA.

  A efectos de gradacin, considranse circunstancias que atenan a responsabilidade: a) o recoecemento espontneo da incorreccin da conduta, as como a reparacin espontnea do dano producido; b) a falta de intencionalidade; c) a peticin de escusas. Considranse circunstancias que agravan a responsabilidade: a) a premeditacin, b) a reiteracin, c) os danos, inxurias ou ofensas causados aos compaeiros/as, en particular aos de menor idade ou aos recn incorporados ao Centro; d) as accins que impliquen discriminacin; e) a incitacin actuacin colectiva lesiva dos dereitos dos demais membros da comunidade educativa; f) a natureza e entidade dos prexuzos causados ao Centro ou a calquera dos integrantes da comunidade educativa.

  POSIBLES CORRECCINS RGANO COMPETENTE CONDICINS OU REQUIRIMENTOS

  a) Amoestacin privada ou por escrito

  -Os profesores do alumno. O titor do alumno.

  -Escoitar ao alumno

  -Dar conta ao titor e ao Xefe de estudios

  b) Comparecencia inmediata ante o xefe de estudios ou o director

  -Os profesores do alumno.-O titor do alumno. Xefe de estudios.

  -Escoitar ao alumno.-Dar conta ao titor e ao xefe de estudios.

  c) Realizacin de traballos especficos en horario non lectivo.

  -O titor do alumno

  -O xefe de estudios ou o director

  -Escoitar previamente ao alumno, ao titor e/ou ao profesor.

  d) Realizar tarefas dirixidas mellora das actividades ou das instalacins do centro.

  -O titor do alumno

  -O xefe de estudios ou o director

  -Escoitar previamente ao alumno, ao titor e/ou ao profesor.

  e) Suspensin do dereito a participar en actividades extraescol e complement.

  -O xefe de estudios ou o director

  -Escoitar previamente ao alumno, ao titor e/ou ao profesor.

  f) Cambio de grupo do alumno por un prazo mximo dunha semana.

  -O xefe de estudios ou o director

  -Escoitar previamente ao alumno, ao titor e/ou ao profesor.

  g) Suspensin do dereito de asistencia a determinadas clases por un prazo mximo de tres das

  - O consello escolar (Director)

  - O alumno deber realizar deberes e traballos para non interrumpir o seu proceso educativo.

  - Audiencia do alumno, do titor, do equipo directivo e da familia do alumno.

  h) Suspensin do dereito de asistencia ao centro por un prazo mximo de tres das

  - O Consello escolar (Director)

  - O alumno deber realizar deberes e traballos para non interrumpir o seu proceso educativo.

  - Audiencia do alumno, do titor, do equipo directivo e dos pais do alumno.

  i) Restitucin do ben roubado ou deteriorado intencionadamente ou por neglixencia.

  -Consello escolar.

  -Equipo directivo.

  - Unha vez probados os feitos.

 • 32

  7.2.2.- CONDUTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO.

  CONDUTA

  RGANO COMPETENTE E CONDICINS

  CORRECCINS

  1.- Actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da comunidade educativa (segundo valoracin do consello escolar)

  2.- Agresin grave (segundo valoracin do consello escolar), fsica ou moral, ou discriminacin grave contra os membros da comunidade educativa.

  3.- Reiteracin (tres nun mes) nun mesmo curso de condutas contrarias s normas de convivencia do centro, sempre que foran formalmente sancionadas e corrixidas con anterioridade.

  4.- Suplantacin de personalidade (por ex.: facerse pasar por outro nun exercicio), falsificacin ou sustracin de documentos acadmicos.

  5.- Danos graves causados polo uso indebido ou intencionado nos locais, material ou documentos do centro ou nos bens doutros membros da comunidade educativa.

  6.- Actos inxustificados que perturben gravemente o normal funcionamento do centro.

  7.- Actividades ou actos prexudiciais para a sade (fsica ou psquica) e a integridade persoal.

  8.- Incumprimento das sancins impostas.

  Consello escolar ?, previo desenvolvemento e tramitacin de expediente disciplinario, que ter como instructor a un profesor do centro.

  -Realizacin de tarefas, en horario non lectivo, que contriban mellora do centro ou a reparar o dano causado nas instalacins ou materiais do centro ou dalgn membro da comunidade educativa.

  -Suspensin do dereito de participar en actividades extraescolares ou complementarias.

  -Cambio de grupo, con carcter definitivo.

  -Suspensin do dereito de asistencia a determinadas clases por un perodo comprendido entre seis e catorce das. Neste perodo o alumno deber realizar os deberes e traballos que se lle marquen.

  -Suspensin do dereito de asistencia ao centro por un perodo comprendido entre os catro e os trinta das, con deberes e traballos especficos.

  -Cambio de Centro, en caso extremo.

 • 33

  REXISTRO DE CONDUTAS CONTRARIAS

  CONVIVENCIA ESCOLAR.

  Para rexistrar as condutas negativas empregaranse dous sistemas:

  1. Rexistro de condutas: neste rexistraranse todas aquelas condutas

  contrarias s normas de convivencia que mostren os alumnos tanto na aula

  como noutras instalacins do centro. As condutas sern rexistradas polo

  mestre encargado da atencin dos alumnos.

  2. Parte de incidencias: No parte de incidencias anotaranse as

  condutas gravemente perxudiciais para a convivencia no centro, as como

  unha reiteracin (3 nun mes) de condutas contrarias s normas de

  convivencia que aparezan no rexistro de condutas. quedando constancia da

  conduta e da sa aceptacin por parte do alumno. Este parte ser entregado

  na xefatura de estudos.

 • 34

  7.3.- OUTRAS NORMAS ESPECFICAS DO CENTRO

  7.3.1.- REFERENTES AO ALUMNADO

  - O alumnado acudir regularmente con puntualidade ao Centro. AS FALTAS DE ASISTENCIA DEBERN XUSTIFICARSE NO MODELO OFICIAL ANTE O/A TITOR/A nos tres das seguintes de haber faltado.

  - O alumnado non pode abandona-lo Centro durante o horario

  escolar. Se nalgunha ocasin, un alumno/a ten que facelo, deber ser recollido/a polo seu pai/nai ou persoa responsable acreditada que asinar unha autorizacin na SECRETARA NUN MODELO OFICIAL, ANTES DE SAR DO CENTRO.

  - O ALUMNADO NON PODE ENTRAR ACOMPAADO NO

  EDIFICIO ESCOLAR. Decreto 374 / 1996.

  - O alumnado deber respectar e usar correctamente o material e instalacins do Colexio. Calquera desperfecto intencionado deber ser abonado polos pais.

  - Non poder traer obxectos perigosos ao Colexio nin calquera

  obxecto que non sexa o relativo ao material escolar. - O alumnado deber asistir ao Centro co aseo persoal requerido

  nas normas de convivencia. - As faltas de disciplina e as condutas contrarias s normas de

  convivencia sern sancionadas segundos se establece no punto 7.2 deste Regulamento. Cada vez que se produzan, o alumno/a cubrir o REXISTRO DE INCIDENCIAS OU O PARTE DE INCIDENCIAS e asinar o [email protected] co que se produza. Este parte ser custodiado [email protected] [email protected] e entregarase mensualmente na Xefatura de Estudios.

  - Permanecern en calquer dependencia do Centro sempre

  acompaados dalgn profesor/a.

 • 35

  Entradas e sadas.

  o Entradas:

  - Porta n 1: (Entrada principal): Os cursos de 5 e 6 de Infantil e tdolos cursos de Educacin Primaria estarn colocados en orde no porche. Entrarn todos por orde de menor a maior curso. Os de Infantil sern recollidos no porche polas sas titoras.

  - Porta n 3: Entrarn por ela o alumnado de 4 de Infantil, polo

  menos durante o primeiro trimestre. Recolleraos a ss titora.

  * Unha vez dentro do Colexio pasarase inmediatamente s aulas xunto co profesor correspondente.

  * O profesorado de vixilancia estar controlando a entrada do alumnado de xeito ordenado.

  * Darase unha marxe de 10 minutos para calquera imprevisto xustificable que poida ocasionar retraso, sendo admitido na clase o/a alumno/a que nese tempo entre na aula. Se algn alumno chega mis tarde das 9:20h, sen causa xustificada, non poder acceder ao centro ata a clase seguinte (10:00h.). No momento de entrar deber pasar por secretara acompaado dun familiar para cubrir o xustificante de ausencia do centro.

  o Sadas: o Educacin Infantil:

  Sairn uns minutos antes das 14:10 horas, para evitar accidentes que poideran xurdir.

 • 36

  o Educacin Primaria:

  - Sairn s 14:10 horas, cando sone o timbre, NUNCA ANTES.

  * Sairase en orde e sen correr polos corredoiros e escaleiras acompaados do mestre correspondente. * Porta exterior

  A porta de entrada e sada do recinto escolar estar sempre pechada. Para poder acceder deberase chamar ao porteiro automtico situado en dita porta. Farase o mesmo para poder sar. Esta porta s permanecer aberta durante o taller de xogos (dende as 7:45h da ma) e cerraraa o profesor de garda que tea encomendada esa funcin s 9:20 h. O resto do tempo permanencer pechada. Abrirase de novo s 13:45h polo profesorado corresponente e cerrarase cando non quede ningn profesor dentro. Pola tarde o profesor de garda abriraa as 16:00h e cerraraa as 18:00h., hora na que finalizan as actividades extraescolares no centro.

  Cambios de clase e Educacin Fsica.

  * Para que os cambios de clase sexan o mis efectivos posible, cada [email protected] tratar de recoller uns minutos antes de toca-lo timbre. * O profesorado especialista ir levar e recoller ao alumnado s titoras.

  * s clases de Educacin Fsica o alumnado deber ir acompaado do mestre especialista que os recoller e deixar nas aulas respectivas.

  Irase Pavilln en orde, en silencio, entrando e

  sando pola porta n 1.

 • 37

  O alumnado que por algunha circunstancia non faga Educacin Fsica, deber ir igualmente ao pavilln permanecendo en orde nas gradas.

  Deberase extrema-la precaucin ao cruza-la ra; para

  iso cntase cuns sinais de trfico.

  Debido ao piso do Pavilln, queda prohibido entrar na pista co calzado da ra, polo que se levar nunha bolsa o calzado deportivo para cambiarse no vestiario.

  Levarn ademis material de aseo.

  Cando o alumnado acuda ao pavilln, a porta do centro e a cancela da ra deben quedar pechadas.

  7.3.2.- REFERENTES AO PROFESORADO

  - Asistir regular e puntualmente ao Centro de traballo. As faltas de asistencia e permisos solicitaranse ao Director, pedindo a ste o modelo de solicitude e entregndoa cuberta na Xefatura de Estudos.

  - Non se poder abandonalo centro en horario lectivo.

  Excepcionalmente ser con permiso exclusivo do Director. Nun perodo de tempo superior a 10 minutos computarase o tempo como falta do centro.

  - Horario lectivo do alumnado:

  o De setembro a xuo: De 9:10 a 14:10 (de luns a venres).

  - Xornada de traballo do profesorado:

  o Horas lectivas: 21 horas semanais (includas as gardas). o Horas complementarias fixas: 4 semanais.

  2 sern dentro do horario lectivo. 2 sern fixadas fra das 25 horas lectivas do horario

  do alumnado. o Horas complementarias non fixas: 5 horas de cmputo

  mensual.

 • 38

  - Os horarios de cada profesor/a, sern elaborados polo Equipo Directivo tendo en conta os dereitos e intereses de cada docente e obedecendo a criterios pedagxicos; sempre mediante consenso do Claustro.

  - O profesorado cumplir sempre os horarios establecidos. Sern

  puntuais nas entradas, sadas e cambios de clase.

  - Respectarase o CADRO DE GARDAS para cubrir as ausencias do profesorado seguindo as instruccins da Xefatura de Estudios.

  - Tdolos horarios do centro: do profesorado, das titoras, de perodos lectivos, cadros de garda, rexistro de substitucins, de actividades extraescolares e os compoentes de tdolos rganos de goberno e coordinacin estarn expostos na sala de profesorado no taboleiro da organizacin de cada curso.

  - VIXILANCIAS DE ENTRADA, BIBLIOTECA, HORA DE LER,

  MERENDA EN EDUCACIN INFANTIL E LECER: As quendas de recreo establcense con tres profesores diariamente tanto en Infantil como en Primaria. Tratarase de que o alumnado non permaneza s no patio xa que calquer espazo supn un risco.

  o Os docentes encargados da entrada controlarn a todo o alumnado, inclundo ao ANEAE.

  o Hai que vixilar en tdolos recunchos: patio cuberto, pistas deportivas, parque infantil, entradas aos baos,...

  o Tratar o profesorado de tomar caf noutra hora libre do da, antes ou despois do recreo ou en ltimo caso turnarase cos compaeiros nun tempo non superior a 5 minutos.

  o Cada profesor ter un da semana vixilancia de recreo con outros dous mestres e o resto dos das encomendarselle outra vixilancia, ben na biblioteca ou na hora de ler.

  o O da que se tea vixilancia de recreo, a ser posible, non se realizar ningunha das outras vixilancias, EXCEPTUANDO A SUBSTITUCIN NA AUSENCIA DUN MESTRE NALGUNHA OUTRA VIXILANCIA.

  o Horarios do tempo de lecer e outras vixilancias: Tempo de lecer de Infantil: De 10:50 a 11:40 h. Tempo de lecer de Primaria: De 11:40-12:05 h. Merenda en Infantil: De 11:40-12:05 h. Vixilancia de Biblioteca: De 11:40-12:05 h.

 • 39

  Hora de ler: De 12:05 a 12:30h.

  - SUBSTITUCIN DAS ANTERIORES VIXILANCIAS: o Tempo de lecer de Infantil: Seguirase o cadro xeral de

  substitucins por tratarse dunha sesin lectiva. o Tempo de lecer de Primaria: Todo o profesorado, excepto o

  que est na merenda de Infantil, en Biblioteca ou en pasillo. o Merenda en Infantil: Todo o profesorado, excepto o que est

  en recreo de Primaria, en Biblioteca ou en pasillo. o Vixilancia de Biblioteca: En principio, se existe persoal de

  Biblioteca, non se farn substitucins. o Hora de ler: Todo o profesorado, excepto o que est na titora

  en hora de ler. Para cubrir estas substitucins, estar exposta no

  taboleiro da sala de profesorado unha lista na que constar o persoal docente alfabticamente, a efectos de CONTROLAR AS SUBSTITUCINS DE VIXILANCIAS, COMPUTANDO DAS DESTAS COMO UNHA DO CADRO XERAL DE SUBSTITUCINS.

  - NON SE DEBE DEIXAR NUNCA AO ALUMNADO SEN

  PROFESOR NA CLASE, estariamos cometendo unha falta moi grave xa que abandonariamos a nosa funcin docente. Poderase facer excepcionalmente e cando sexa causa maior, sempre e cando o alumnado quede acompaado por outro/a profesor/a.

  - A coordinacin bsica e fundamental en toda laboura que signifique traballo en equipo. Realizarase a travs dos EQUIPOS establecidos.

  preciso asistir s reunins, participar, colaborar,

  comunicar, dialogar....

  - O profesorado deber respectar en todo momento aos compaeiros, propiciando un bo clima de convivencia e ambiente de traballo.

  Ante todo somos compaeiros e persoas.

  - Respectarase sempre ao alumnado e s sas familias, trataranse con amabilidade, sen discriminacins...

 • 40

  Traballamos para contribur sa formacin integral. Transmitiranse conductas positivas, sen berrar e tratando de dialogar...

  - Cando falemos coas familias ou con algn alumno, non se far nunca

  nos pasillos ou na entrada, parece que os estamos botando fra!!!. Recbiranse nas horas adicadas a tal fin e con previa cita. Trataremos ao alumnado, s familias e a tdolos membros da comunidade educativa coma se foran os nosos invitados.

  O horario de atencin s familias: martes de 16:00 a

  17:00 horas. Recbiranse nas titoras.

  - EST TOTALMENTE PROHIBIDO EXPULSAR AO ALUMNADO DAS AULAS. En ningn momento poden permanecer nos pasillos nas horas de clase. SE O CASTIGO PRIVALOS DO RECREO NALGUNHA DEPENDENCIA DO CENTRO, recorda que deben estar sempre acompaados polo profesor que impuxo a sancin.

  - AS CLASES DEBEN PERMANECER SEMPRE PECHADAS, TANTO

  NOS RECREOS COMA HORA DA SADA. O responsable ser o titor/a ou profesor/a da aula.

  - Cada profesor/a procurar na sa clase que o alumnado saia en

  orde, comprobar que queden as luces apagadas e as fiestras pechadas.

  - CANDO SONA O TIMBRE PARA O ALUMNADO E PARA O

  PROFESORADO. Debemos ser puntuais en recoller ao alumnado e subir con el s aulas.

 • 41

  Funcins do profesor/a de garda.

  As horas de garda son horas lectivas, polo tanto son de obligada permanencia no centro. responsabilidade da Xefatura de Estudios avisar profesor/a de garda da posible ausencia dalgn profesor/a ou de calquera outra incidencia relevante. En todo caso as substitucins estarn colgadas no taboleiro da organizacin do curso. obrigacin do profesor/a de garda atender s alumnos/as dentro da aula cando falte o profesor/a. Poder dirixir s alumnos/as cara a outras dependencias do Centro nas que nese momento se poidan desenvolver actividades, sen permitirse a sa sada do Centro; exceptuando as clases de E.F, nas que se poder sar ao patio. Cando o persoal de garda non sexa suficiente para substitur, poderase recurrir excepcionalmente, e por esta orde, s horas complementarias, aos coordinadores de ciclo e aoa cargos directivos. Cando non haxa profesores/as dabondo para atende-los alumnos/as poderanse facer agrupamentos na biblioteca. No caso da HORA DE LER, substituir por rotacin o persoal encargado na sesin anterior da biblioteca ou o que est de vixilancia na porta principal.

  Debe atender ao alumnado que chega tarde, as ausencias do centro, a porta de entrada cando soa o timbre, o telfono, recepcin de recados, paquetes, correspondencia.

  O profesorado de garda encargarase de atender s alumnos/as que sufrisen accidentes leves, informando Equipo Directivo se fose preciso.

  En secretara haber un libro de incidencias. Neste libro asinarn os profesores de garda rematar sta, tras deixar constancia das incidencias ocorridas durante a garda. Neste libro, polo seu carcter de documento oficial, non se farn correccins nin enmendas logo de ter asinado. O seu uso queda restrinxido profesor/a de garda e Xefa de Estudios, que tamn asinar cando realice anotacins.

 • 42

  Funcins que se realizarn nas horas complementarias.

  Horas complementarias fixas: o 2 sern fixadas fra das 25 horas lectivas do

  horario do alumnado para titoras e reunins de coordinacins (martes de 16:00 a 18:00 horas).

  o 2 sern dentro do horario lectivo para dinamizacins e outras tarefas ou responsabilidades.*

  *HORAS COMPLEMENTARIAS FIXAS DO PROFESORADO DENTRO DO HORARIO LECTIVO Segundo instrucins da Inpeccin educativa de Pontevedra (con data do 10 de decembro de 2007) basadas en:

  - Novo acordo sobre os cadros de persoal dos centros e a xornada de traballo (data de 8 de xuo de 2007).

  - Orde do 17 de xullo de 2007 (DOG do 24), que regula a percepcin da compoente singular do complemento especfico por funcin titorial e outras funcins docentes.

  Toda esta normativa posibilita, unha nova xornada de traballo. As horas fixas dentro do horario lectivo tean a todos os efectos a consideracin de lectivas e dedicaranse, preferentemente, DINAMIZACIN DE TIC, biblioteca, convivencia escolar, dinamizacin da lingua galega, MELLORA DA CALIDADE EDUCATIVA, programas internacionais,ou outras actividades de carcter anlogo que redunden na calidade do ensino, no marco que se establece no proxecto educativo e na PXA do centro.

  Segundo a Orde do 17 de xullo de 2007, O

  PROFESORADO ter dereito a percibir a parte do complemento especfico correspondente funcin titorial e outras funcins docentes, dentro do seu horario lectivo

 • 43

  ordinario e horas complementarias fixas, se colaboren nalgunha das anteriores actividades e dinamizacins.

  No Artigo 8 desta Orde sobre Dinamizacin especfica,

  detllase: 1. Para dar cumprimento ao establecido no punto quinto desta orde os centros educativos fomentarn a dinamizacin de proxectos especficos. 2. Cada centro educativo poder determinar no seu proxecto educativo as prioridades de actuacin das dinamizacins, segundo o contorno socioeconmico e cultural en que se atope. 3. En cada centro podern existir dinamizadoras e dinamizadores especficos para realizar, cando menos, funcins referidas biblioteca, convivencia escolar e soporte e dinamizacin das tecnoloxas da informacin e comunicacin. 4. Ademais, segundo a participacin do centro nos diferentes programas, poder existir a dinamizacin de programas internacionais, de mellora da calidade educativa e aqueloutras que poidan incidir na mellora da calidade educativa. As previsin de actuacins destas dinamizacins debern ser reflectidas no proxecto educativo do centro. 5. A direccin designar unha persoa como dinamizadora responsable de cada proxecto especfico, por un perodo de dous anos, priorizando a sa formacin especfica, a experiencia, o interese e a dispoibilidade horaria. Actuar baixo a coordinacin da xefatura de estudos, ags no caso da dinamizacin de apoio xestin econmica dos centros, que actuar baixo a coordinacin do secretario ou secretaria. 6. Os dinamizadores e as dinamizadoras especficos e o profesorado colaborador que dedique, polo menos, das horas semanais das complementarias fixas a estas funcins, tern dereito a percibir a parte do complemento especfico correspondente, titora e outras funcin docentes.

 • 44

  Horas complementarias non fixas: 5 horas de cmputo mensual para avaliacins, reunins de Claustro e Consello Escolar (fixndose como norma xeral os martes), proxectos de formacin e vixilancia das actividades extraescolares (luns, mrcores, xoves e venres de 16:00 a 18:00 horas). As gardas das actividades extraescolares seranlle

  asignadas a unha parella de docentes cada da dun xeito rotatorio entre eles (de modo que cada da est presente un no centro a conveir as datas entre eles, para evitar que a garda quede sen cubrir). A ausencia dun mestre ante un imprevisto ser cuberta pola sa parella, tratando de que na quenda seguinte realice a garda a persoa ausentada. NA AUSENCIA DOS MESTRES DE GARDA (debido a causa de forza maior, debidamente xustificada ante a direccin do centro, e despois de intentar cambiar a garda con outro compaeiro, SER SUBSTITUDO POLO MESTRE CORRESPONDENTE SEGUINDO UNHA LISTA QUE ESTAR EXPOSTA NO TABOLEIRO DA SALA DE PROFESORADO. Nesta lista estar detallado todo o persoal docente por orde alafabtico, que ir en orde descendente facendo as substitucins pertinentes. Sempre que se produza un traslado dun mestre, este posto na lista ser ocupado polo seu substituto.

  As sas funcins son representar oficialmente ao Centro, atender as incidencias, o telfono, vixiar ao alumnado da biblioteca, pechar as dependencias de todo o centro e conectar a alarma.Tamn asinar NO LIBRO DE INCIDENCIAS, DEIXANDO CONSTANCIA DAS MESMAS). A asistencia s reunins dos rganos colexiados e s xuntas de avaliacin son obrigatorias e teen, a efectos de faltas do profesorado, os mesmos efectos que as horas lectivas ou as complementarias fixas (segundo instruccins da Inspeccin de Educacin).

 • 45

  7.3.3.- USO DE ESPAZOS COMNS

  Uso da Biblioteca.

  Horario: o Polas mas durante os recreos, de 11.40 a 12.00 h.

  Responsables: persoas voluntarias. o Tdalas tardes de 16.00 a 18.00 (ags os martes e as tardes

  que haxa actividades extraescolares na biblioteca). Responsable: o mestre de garda.

  o En horario lectivo. Responsables: o titor ou mestre co que asista o alumnado.

  Normas xerais:

  o Non est permitido: - Correr. o Entrar con comida ou bebidas sen cerrar. o Comer ou beber (poderase exceptuar a auga) o Berrar. o Calquer comportamento que os mestres

  consideren inadecuado. o Dbese: - Respectar resto da xente que a estea.

  o Respectar o material que se atope na Biblioteca. o Deixar recollido o que se utilice. o Deixar colocado o mobiliario como estaba. o Respectar a funcionalidade de cada espazo.

  Sancins: O incumprimento das normas establecidas supor a sancin correspondente, que poder ser a expulsin do alumnado da biblioteca por un periodo de tempo a determinar polo Equipo de Biblioteca.

  Os fondos: o Tdolos fondos do centro estarn rexistrados desde a

  Biblioteca, independentemente do soporte e do lugar onde se atopen, exceptuando os relacionados con Orientacin e cos cargos directivos.

  o A catalogacin faise segundo a CDU e co Proxecto Meiga. o No caso de consultas de fondos na Biblioteca, dbense colocar

  stes no lugar exacto no que estaban. A colocacin farase pola CDU, en segundo lugar polo autor/a e por ltimo polo ttulo. Se non se sabe colocar exactamente dbese emprear o dragn

 • 46

  marcador ou senn metelo no caixn habilitado para os libros que se devolven do prstamo.

  O Prstamo:

  o O prstamo ao alumnado realizarase durante as horas de recreo. Polas tardes queda a decisin do mestre de garda.

  o Poden ter emprestados un total de tres libros durante 15 das. o Si se quere levar un libro para a casa sempre deber quedar

  rexistrado no ordenador, no Programa Meiga. No caso de fallo deste, existe unha libreta de Prestamos.

  o Ao traer o libro da casa, deberase proceder entrega mediante o Programa Meiga. O libro meterase no caixn habilitado. NUNCA nas estanteras.

  o Existen fondos dos cales NON se permite o prstamo. S se necesario

  o Os libros que se leven para a aula farase mediante prstamo ao mestre, exceptuando que sexa dita aula a ubicacin fixa de determinados exemplares. Pdense levar un total de 30 exemplares durante 30 das.

  o A principios de todos os meses sacarase un informe cos libros por devolver fora de prazo, avisando aos titores para que o notifiquen nas aulas. No caso dos libros NON devoltos a final de cada trimestre, a comunicacin remitirase casa canda as notas. En caso de seguir sen devolver os libros procederase sancin correspondente (que poder ser a nvalidacin do carn da biblioteca).

  o No caso de deterioro por mal uso ou prdida dalgn fondo, o alumno responsable deber repoelo.

  O Uso dos ordenadores:

  o Permtese o uso dos ordenadores durante os recreos para entrar no Blog ou en calquera dos accesos habilitados.

  o Durante horario lectivo depende do mestre encargado do alumnado.

  o En horario de actividades extraescolares non se permitir o uso dos ordenadores a non ser para bsqueda de informacin dun traballo de clase, previo aviso do profesor que encomende a tarefa.

 • 47

  Uso da Aula de Informtica e material

  audiovisual.

  O Centro conta cunha aula de informtica, dotada actualmente con 16 computadores de mesa e un ordenador mis para uso exclusivo do profesor. Todos teen conexin a Internet de banda ancha. Esta aula para uso das titoras, profesorado e tamn pode usala o C.F.R, en horario non escolar. Durante o horario escolar, actualmente de 9:10 a 14:10, cada titora poder dispoer dunha sesin de uso, estas sesins determinaranse ao principio de cada curso escolar. No taboleiro da sala de profesorado haber un calendario onde estar exposto as horas fixas e as horas que quedan baleiras. Esta aula poderase utilizar para actividades extraescolares, odo ou Claustro e/ou o Consello escolar, que determinarn as condicins de uso. Na sala de profesorado haber un caderno de incidencias, onde cada profesor que use a aula anotar as incidencias que detecte. Ademais o colexio conta cunha pizarra dixital. Esta pizarra est actualmente na aula de psicomotricidade e transportable, e sete canns, un deles est fixo na biblioteca, outro na aula de psicomotricidade, outro na sala de profesores, na aula de informtica, na aula de ingls, na aula de P.T. e outro porttil. Normas de uso da Aula de Informtica

  1. A aula de informtica est destinada preferentemente para o traballo dos alumnos. 2. Cada curso ten asignado un horario para o uso do aula, o cal debe ser respectado, para non interferir nas tarefas programadas. 3. Se algn profesor quere utilizar a aula de informtica, en horas que non estea ocupada, hai na sala de profesores unha ficha para anotar a hora e da que se vai a utilizar. Borrar cando se finalice a sesin.

  Ao rematar a sesin, debe quedar reflexada a permanencia no estadillo da aula.

 • 48

  4. Na sala de computadores hai dispoible un caderno para anotar as incidencias xurdidas, anotando o nmero de equipo e a incidencia. 5. O caderno ser revisado polo profesor responsable de medios informticos, no horario de que dispn a tal fin, intentando solucionar as incidencias ou avisando aos correspondentes servizos tcnicos. 6. Cada computador estar asignado a un alumno ou grupo de alumnos, sendo estes responsables dos danos ocasionados aos mesmos (CPU, auriculares, teclado) 7. Os alumnos accedern por grupos, ben coa sa clase ou para recibir apoio, sempre en compaa dun profesor e seguindo as sas directrices. 8. Os alumnos que utilicen a aula de informtica debern estar sempre acompaados por un profesor responsable. En ningn caso podern estar ss. 9. Cada alumno ter asignado un computador e ser o responsable dos danos do mesmo. 10. Ao acudir un grupo a un aula de informtica comprobar o estado da mesma as como dos equipos que utilice. Se se detecta algn dano comunicarao ao profesor e este ao coordinador de medios informticos para a sa reparacin. 11. A aula de informtica debe quedar en perfecta orde ao final da sesin co fin de facilitar a sa utilizacin por outros grupos. Dbese incidir principalmente en sar dos programas e apagar os equipos correctamente as como en manter a orde e limpeza do aula. 12. Na primeira sesin en que os alumnos dun grupo acudan ao aula de informtica informarselles destas normas, que estarn expostas nun lugar visible. Normas de uso dos computadores: 13. Cada grupo de alumnos entrarn polo perfil de usuario que lles correspondan. 14. O perfil de administrador soamente poder entrar o profesorado. 15. Nunca se debera introducir a contrasinal aos computadores diante dos alumnos. 16. O computador do equipo 15 ser de uso exclusivo do profesorado, ao cal accdese coa mesma contrasinal que ao perfil dos demais computadores. 17. Est prohibido instalar programas ou baixalos de Internet sen a autorizacin do profesor. 18. Os computadores estn configurados cunha serie de programas bsicos. Os profesores que necesiten utilizar outras aplicacins poderanas instalar nos equipos, procurando desinstalarlas cando xa non as vaian a utilizar.

 • 49

  19. Queda totalmente prohibido que os alumnos cambien a configuracin das pantallas. 20. O acceso aos medios informticos (hardware, software, manuais,...) ter sempre lugar por indicacin e baixo o control do profesor/a que dirixa a sesin de traballo correspondente. 21. As mesmo, cada alumno ha de respectar o devandito material e non monopolizar o seu uso, pois nunha mesma sesin deben compartilo con outros compaeiros. 22. Antes de comezar, debemos estar atentos s indicacins que o profesor dar para levar a cabo o traballo. 23. Non eliminar arquivos, xa que pode ocasionar un mal funcionamento. 24. Os CD-ROM que conteen o software non teen unha vida ilimitada, evitar raias, golpes, curvaturas. 25. Coidar ao mximo os equipos. Procuraremos evitar golpes (os computadores son sensibles). 26. En principio s pdese imprimir no ordenador equipo 15, para impedir que desde calquera computador se lle da imprimir por erro e non se saiba paralo. 27. Cando haxa que imprimir que sexa co visto e prace do profesor responsable.

  Patio de recreo

  Vixiancia

  o O tempo de lecer (recreos) ser controlado de xeito rotatorio polo profesorado segundo a proporcin que marca a lexislacin vixente:

  1. Ed. Infantil: 1 [email protected]/25 [email protected] 2. Ed. Primaria: 1 [email protected]/50 [email protected]

  Usos e funcins

  - O patio de recreo poderase utilizar para:

  * Tempo de lecer: xogos libres e deportes en zonas delimitadas para

  tal fin.

 • 50

  * Actividades de gran grupo. * Celebracins programadas no centro. * Actividades relativas a clases de Educacin Fsica, Educacin

  Msical, etc.

  A zona axardinada respectarase como tal, con funcin esencialmente ornamental. Tamn poder ser utilizada para desenvolver actividades programadas por calquera profesor/a que fomente actitudes de respecto e coidado do medio ambiente.

  Organizacin

  - O patio de recreo deber estar limpo e en perfectas condicins de uso.

  - Os cursos tern asignada cada da unha zona de xogo que se debe respectar. Cando un grupo non faga uso do espazo asignado, poder ser utilizado polo curso seguinte.

  - Os nenos/as colaborarn na conservacin do recinto utilizando as papeleiras, coidando as instalacins deportivas...

  - Os das de choiva os nenos/as farn o recreo no patio cuberto, estando prohibido o uso de balns.

  Uso da fotocopiadora e telfono. A fotocopiadora poder ser utilizada por toda a comunidade educativa seguindo as seguintes instruccins:

  - Ser usada de xeito racional. - Cada [email protected] poder facer as fotocopias que desexe para o seu

  grupo de alumnos ou para traballos do centro sen un nmero lmite de copias.

  - A fotocopiadora poder ser utilizada por tdolos docentes. - Cada mestre far as sas copias, sempre fra do seu horario de

  atencin directa ao alumnado, empregando os recreos, horas de garda, horas complementarias fixas,... Excepcionalmente, e cando sexa preciso usar este servizo, o mestre poder mandar facer algunha copia recurrindo ao [email protected] de garda.

 • 51

  - Cando algunha persoa detecte algunha anomala no funcionamento da mquina, ou o indicador de falta de toner parpadea, deberase comunicar a algn membro do Equipo Directivo, para evitar estar sen servizo durante un tempo prolongado.

  - TELFONO: Para chamadas persoais pdese empregar o telfono

  do Centro. Antes de efectuar a chamada, preciso poer o contador de pasos, que despois sern anotados na libreta correspondente. As chamadas particulares, as da ANPA,..., sern cobradas a razn de 0.10 /paso.

  Uso de material deportivo.

  O material deportivo est custodiado nun local do Pavilln, na aula de Psicomotricidade e na aula de Pintura. Deber ser coidado por todo o persoal que o empregue. O especialista de E.F ser o responsable directo do inventariado do mesmo, da sa custodia e correcta utilizacin. Este material para uso exclusivo das clases de E.F e

  Psicomotricidade, a excepcin das pelotas de pin pon e do baln de voleivol que se podern empregar nos recreos.

  Uso e custodia doutro material.

  - A custodia e inventariado do material do Centro competencia do secretario.

  - Os dinamizadores, cooordinadores, o orientador, profesorado en xeral, debemos contribuir na medida do posible, na actualizacin do inventariado do material e a sa ubicacin.

  - Existe material en tdalas dependencias: direccin e