Rri cat 2015 11

of 31 /31
Línies Aèries virtuals dels Països Catalans CATALONIAN AIRLINES - CAT http://www.catalonian-airlines.cat Reglament de Règim Intern Actualitzat a novembre de 2015

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Rri cat 2015 11

 • Lnies Aries virtuals dels Pasos Catalans

  CATALONIAN AIRLINES - CAT

  http://www.catalonian-airlines.cat

  Reglament de Rgim Intern

  Actualitzat a novembre de 2015

 • TAULA DE CONTINGUTS

  1. ANTECEDENTS I FILOSOFIA .................................................................................................... 5

  2. EL LOGOTIP DE LES LNIES ARIES VIRTUALS DELS PASOS CATALANS ............ 9

  3. EQUIP DE DIRECCI ................................................................................................................. 11

  4. REQUISITS DADMISSI I PERTINENA ........................................................................... 13 4.1. COMUNS ........................................................................................................................................... 13 4.2. PILOTS REALS .................................................................................................................................. 13 4.3. DRETS DELS MEMBRES ................................................................................................................. 14 4.4. DEURES DELS MEMBRES .............................................................................................................. 14 4.5. SITUACI DEXCEDNCIA: .......................................................................................................... 15

  5. ESCALES I NIVELLS DE PILOT ............................................................................................... 17 5.1. PILOTS ASPIRANTS ........................................................................................................................ 17 5.2. PILOTS NUMERARIS ...................................................................................................................... 17

  5.2.1. Pilots d'Hlix ............................................................................................................................ 17 5.2.2. Pilots de Reactor ...................................................................................................................... 18 5.2.3. Mariscal (MCAL) .................................................................................................................... 19

  5.3 ENSENYES ......................................................................................................................................... 19 5.3.1. Ensenyes de pilots aspirants .................................................................................................. 19 5.3.2. Ensenyes de pilots numeraris ................................................................................................ 19

  6. FORMACI DE PILOTS ASPIRANTS .................................................................................... 21 6.1. GENERALITATS ............................................................................................................................... 21 6.2. PROVA PRCTICA .......................................................................................................................... 22

  6.2.1. Exercicis de la prova prctica daptitud: .............................................................................. 23 6.2.2. Prova de fraseologia internacional: ...................................................................................... 23

  7. FLOTA ............................................................................................................................................. 25

  8. OPERACIONS ............................................................................................................................... 27 8.1. OPERACIONS REGULARS: ............................................................................................................ 27

  8.1.1. Rutes per Segon Oficial d'Hlix (H-SO) ............................................................................... 27 8.1.2. Rutes per Primer Oficial dHlix (H-PO) ............................................................................. 27 8.1.3. Operacions Inter-Hubs ........................................................................................................... 27 8.1.4. Hub de Barcelona .................................................................................................................... 27 8.1.5. Hub de Palma .......................................................................................................................... 27 8.1.6. Hub de Saragossa .................................................................................................................... 27

  8.2. OPERACIONS ALTERNATIVES: ................................................................................................... 28 8.2.1. Fly-In ......................................................................................................................................... 28 8.2.2. Controller Position Test (CPT): ............................................................................................. 28 8.2.3. Especials: .................................................................................................................................. 28 8.2.4. Humanitries: .......................................................................................................................... 29 8.2.5. Xrter: ....................................................................................................................................... 29

  9. INFORMES DELS PILOTS (PIREP) .......................................................................................... 31

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 5 de 31

  1. ANTECEDENTS i FILOSOFIA

  Catalonian Airlines neix amb la voluntat de recrear virtualment lexistncia duna lnia

  aria que cobreixi lmbit territorial dels Pasos Catalans en laccepci cultural i lin-

  gstica del mot i altres llocs del planeta on es consideri que la cultura o la llengua ca-

  talana poden tenirhi algun vincle. En aquest sentit, partim del concepte de Pasos Ca-

  talans dabans del Tractat del Pirineus (1659) quan la Corona CatalanoAragonesa in-

  cloa Catalunya (al nord i al sud dels Pirineus), Arag, el Pas Valenci, Les Illes Balears

  i lAlguer, com a territoris principals.

  L'escut de Catalunya (any 1150)

  Les Lnies Aries virtuals dels Pasos Catalans (Catalonian Airlines CAT) s una lnia

  aria virtual (LAV) que desenvolupa les seves activitats: 1) De forma exclusiva utilit-

  zant internet; 2) En la xarxa VATSIM; i 3) Per a usuaris del simulador Microsoft Flight

  Simulator 2004 (dara endavant FS2004) i de Prepar3D de Lockheed Martin (dara en-

  davant P3D).

  Mapa dels territoris de la Corona Catalano-Aragonesa al S. XIV

  La llengua de comunicaci interna de les Lnies Aries dels Pasos Catalans s el catal

  i en ella es redactaran tots els documents que per ra de la seva existncia es generin.

  El web principal de Catalonian Airlines, que VATSIM exigeix a les seves lnies aries

  virtuals associades, ser en catal i hi haur una versi reduda en angls.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 6 de 31

  La companyia disposa duna llista de correu electrnic dadscripci obligatria i exclu-

  siva pels pilots aspirants i numeraris, ats que s el medi principal de comunicaci i in-

  formaci, i el catal s la llengua que haur dutilitzarse en els missatges. Com a llen-

  gua alternativa en aquesta llista de correu, hom podr utilitzar langls ats que s la

  llengua oficial de VATSIM.

  Els Pasos Catalans en l'actualitat (hi manca l'Alguer a l'illa de Sardenya)

  Tothom que esdevingui pilot aspirant o membre de ple dret (pilot numerari) de

  laerolnia acceptar totes les condicions vigents en aquest reglament en el moment de

  la seva incorporaci i posteriorment i, com a mnim, haur dsser capa dentendre la

  llengua catalana i expressar-se en catal o angls.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 7 de 31

  Els membres de les Lnies Aries virtuals dels Pasos Catalans hauran de complir les

  normatives de VATSIM, les reglamentacions geogrfiques aplicables en lentorn

  dactuaci de laerolnia i les de la prpia companyia, altrament en seran expulsats.

  Quan hi hagi limitacions o restriccions particulars pels pilots (flota, rutes, escales, etc.)

  sesmentaran en lapartat corresponent daquest document i, si sescau, del web. En

  qualsevol cas, Catalonian Airlines es reserva el dret dadmissi en qualsevol moment

  de tot aquell pilot aspirant o numerari, que no compleixi aquest reglament o altres re-

  glamentacions daplicaci a VATSIM.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 9 de 31

  2. EL LOGOTIP DE LES LNIES ARIES VIRTUALS DELS

  PASOS CATALANS

  Aquest logotip est basat en una frase de Ramon Muntaner (Peralada, Alt Empord

  1265 Eivissa, 1336) que fou cronista, funcionari i soldat dels anys de Jaume I i els seus

  fills Pere el Gran i Jaume II.

  En aquells anys de grandesa dels Pasos Catalans, Ramon Muntaner escrigu una frase

  que esdevingu famosa en totes les terres de la Corona Catalano-Aragonesa i que deia

  (aqu traduda al catal modern):

  Que cap peix es gosi alar,

  si no porta a la cua

  el senyal del noble Rei dArag i de Siclia.

  s per aix que el nostre peix (un verat volador Exocoetus volitans) porta el senyal co-

  m dels Pasos Catalans (les quatre barres) a la cua.

  Lestel que encala el verat volador t la mateixa simbologia que els estels que aparei-

  xen en les banderes dalguns estats i de pasos sense estat.

  Els disseny del logotip de les Lnies Aries dels Pasos Catalans s original d'en

  Llus del Cerro i Olga Palma (tots els drets reservats).

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 11 de 31

  3. EQUIP DE DIRECCI

  President: Llus del CERRO

  Representaci exterior de laerolnia i direcci executiva.

  [email protected]

  Secretari: Marc GALLARDO

  Gestor de laerolnia i custodi de la documentaci.

  [email protected]

  Tresorer: Pablo CARBONELL

  Gesti dels comptes.

  [email protected]at

  Responsable de Formaci Jordi CABOT

  Entrenament i avaluaci dels pilots.

  [email protected]

  Departament de Sistemes dInformaci:

  Gesti informtica i web.

  [email protected]

  Departament dOperacions:

  Operacions, activitats de grup i professionalitzaci de l'aerolnia.

  [email protected]

  Departament dEsdeveniments:

  Activitats de grup de laerolnia.

  [email protected]

  Departament de Membres:

  Gesti de membres i de la llista de correu.

  [email protected]

  Lequip de direcci regeix, administra i representa l'aerolnia, i la componen un mnim

  de tres persones.

  La creaci i constituci de qualsevol nova comissi o grup de treball (departament) la

  pot plantejar lequip de direcci o b els membres de laerolnia que vulguin formar-

  los. Lequip de direcci escoltar la proposta i lacceptar o rebutjar, amb la possibili-

  tat de fer-ne esmenes.

  Qualsevol membre que vulgui postular-se per a exercir alguna tasca en lequip de di-

  recci de laerolnia haur de tenir una antiguitat mnima dun any com a pilot nume-

  rari.

  Per posar-vos en contacte amb lequip de direcci de Catalonian Airlines escriviu a:

  [email protected]

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 13 de 31

  4. REQUISITS dADMISSI i PERTINENA

  4.1. COMUNS

  Les persones que sollicitin ladmissi hauran de disposar, com a mnim, del nivell P1

  de pilot de VATSIM (veure lapartat 6.1) en el moment de la sollicitud i posteriorment

  superar una prova d'aptitud (terica-prctica) que demostri llurs coneixements i capa-

  citats en maniobres bsiques de vol comercial. Abans de superar les proves d'aptitud

  aquestes persones hauran de justificar un mnim de 12 hores de connexi a VATSIM.

  Mentre no es compleixen aquests requisits dadmissi aquestes persones es consideren

  i sanomenen pilots aspirants. Els pilots aspirants no sn membres de laerolnia.

  Poden ser membres de Catalonian Airlines totes les persones de ms de 13 anys que ho

  sollicitin. Als menors d'edat sels demanar el consentiment exprs i per escrit dels pa-

  res, tutor o representant legal abans de formalitzar la incorporaci com a pilot aspirant.

  Els menors dedat que superin les proves daccs i esdevinguin pilots numeraris no

  tindran vot en les decisions collectives en les que participin els membres de la compa-

  nyia ni podran elegir ni ser elegits membres de lequip de direcci.

  Tothom que esdevingui pilot aspirant o membre de ple dret (pilot numerari) de

  laerolnia acceptar totes les condicions vigents en aquest reglament en el moment de

  la seva incorporaci i posteriorment i, com a mnim, haur dsser capa dentendre la

  llengua catalana i expressar-se en catal o angls.

  Catalonian Airlines es reserva el dret dadmissi en qualsevol moment de tot pilot as-

  pirant o numerari que no compleixi aquest reglament o altres reglamentacions

  daplicaci a VATSIM.

  4.2. PILOTS REALS

  Tot pilot aspirant que gaudeixi, en la vida real, d'una llicncia de pilot comercial d'avi

  CPL(A) en vigor i amb habilitaci instrumental IR en vigor o caducada fa menys d'un

  any, sigui amb habilitacions de classe monomotor (SEP-land) o multi-motor (MEP-

  land), i/o habilitacions de tipus turbo-hlix o turbina, i un cop hagi superades les pro-

  ves dadmissi del captol 6, ingressar com a pilot numerari en els nivells segents:

  Pilots reals amb llicncia CPL(A) amb habilitacions de tipus o de classe

  (SEP, MEP o turbo-hlix) sincorporaran directament a Comandant d'Hlix

  (H-CM).

  Pilots reals amb llicncia CPL(A) amb habilitacions de tipus o de classe

  (SEP, MEP, turbo-hlix i/o amb almenys 50 hores d'experincia amb avi de

  turbina (PIC o FO) sincorporaran directament a Primer Oficial de Reactor

  (R-PO).

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 14 de 31

  4.3. DRETS DELS MEMBRES

  1. Elegir i ser elegits per als llocs de representaci o per a exercir crrecs directius

  sempre i quan el membre tingui una antiguitat mnima dun any. Els menors

  dedat ni podran elegir ni ser elegits membres de lequip de direcci.

  2. Exercir la representaci que se'ls confereixi en cada cas.

  3. Exposar a lequip de direcci tot el que considerin que pugui contribuir a fer

  ms plena la vida de l'aerolnia i ms efica la realitzaci dels seus objectius.

  4. Sollicitar i obtenir explicacions sobre ladministraci i la gesti de lequip de

  direcci.

  5. Rebre informaci sobre les activitats de laerolnia.

  6. Formar part dels grups de treball sempre i quan es compleixin les condicions

  per ser-ne adms.

  7. Posseir un exemplar del reglament de rgim intern.

  4.4. DEURES DELS MEMBRES

  1. Tenir una adrea de correu electrnic que compleixi els requisits exigits per

  VATSIM i que aquesta sigui funcional.

  2. Estar donat d'alta i en situaci de total operativitat en la llista de correu dels

  pilots de Catalonian Airlines.

  3. Realitzar un mnim de deu hores de vol per semestre amb un mnim de tres

  cicles (tres enlairaments i els corresponents aterratges).

  4. En cas de disposar de l'habilitaci per vols internacionals, almenys un dels

  vols del punt anterior ha d'haver estat una de les rutes que requereixen que el

  pilot disposi d'aquesta habilitaci.

  5. Comprometres amb les finalitats de l'aerolnia i participar activament per as-

  solir-les.

  6. Complir la resta dobligacions que resultin del reglament de rgim intern.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 15 de 31

  4.5. SITUACI DEXCEDNCIA:

  En cas que un pilot numerari no pogus complir amb el mnim dhores exigides pels

  requisits dadmissi i pertinena, aquest pilot podr demanar el pas a la situaci de

  primera excedncia per un perode de sis mesos a comptar des de la data de la conces-

  si i prorrogable sis mesos ms en una segona excedncia. La situaci dexcedncia no

  podr excedir en cap cas el perode dun any seguit.

  Mitjanant una petici formal a la bstia del Departament de Membres indicant en

  lassumpte Sollicitud de pas a situaci dexcedncia, el pilot far la sollicitud del pri-

  mer o segon perode dexcedncia, segons sigui el cas, i sempre abans de la data de

  venciment de qualsevol termini.

  En cas que el perode dexcedncia superi els sis mesos per no arribi a lany (segona

  excedncia), per tornar a la situaci dactiu caldr la realitzaci dun vol sota la super-

  visi del responsable de formaci.

  Un pilot que hagi gaudit duna excedncia i que hagi tornat a la situaci dactiu, haur

  dhaver volat les hores i els tipus de vol corresponents al seu nivell i habilitaci (s a

  dir, cap alerta a la llista de pilots del web) abans de demanarne una altra novament

  (primera excedncia).

  En cas que se superi el perode dexcedncia dun any, el pilot en aquesta situaci ser

  automticament donat de baixa de laerolnia a tots els efectes.

  Els pilots en situaci dexcedncia constaran amb aquest epgraf a la llista de pilots del

  web de laerolnia.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 17 de 31

  5. ESCALES I NIVELLS DE PILOT

  Atesa la partici dels Pasos Catalans entre els Estats Espanyol, Francs i Itali, Catalo-

  nian Airlines tindr en compte el lloc dorigen o dadscripci voluntria del pilot per

  facilitarli laprenentatge i la incorporaci a laerolnia. En aquest sentit, una persona

  que solliciti ladmissi podr triar entre adscriures al FIR de Barcelona, al de Marsella

  o al de Roma, tenint present que, en els vols, estar supeditat a utilitzar el castell, el

  francs o litali, respectivament, en funci del FIR o langls en qualsevol si aix ho

  prefereix.

  5.1. PILOTS ASPIRANTS

  Els pilots aspirants no sn membres de laerolnia.

  En el moment que sollicitin ladmissi com a aspirants, el Departament de

  Membres els comunicar per correu electrnic lindicatiu provisional i les limita-

  cions a les que estan subjectes en aquest perode. Als menors d'edat sels dema-

  nar el consentiment exprs i per escrit dels pares, tutor o representant legal

  abans de formalitzar la incorporaci com a pilot aspirant.

  Els pilots aspirants noms podran utilitzar lindicatiu provisional que sels doni

  quan facin vols de prctiques. En cas que lliurement i com a membres de

  VATSIM vulguin fer qualsevol altre tipus de vol, hauran dutilitzar un indicatiu

  que no sigui CAT.

  Els pilots aspirants que superin la prova daptitud seran automticament adme-

  sos a laerolnia com a pilots numeraris de laerolnia amb les limitacions pel que

  fa a lantiguitat all on sescaigui.

  5.2. PILOTS NUMERARIS

  5.2.1. Pilots d'Hlix

  Els nous pilots ingressen en aquesta escala un cop superades les proves

  d'aptitud.

  5.2.1.1. Segon Oficial (H-SO)

  Primer nivell en aquesta l'escala desprs de l'admissi com a pi-

  lot de CAT. Si est adscrit al FIR de Barcelona (LECB) podr vo-

  lar qualsevol ruta entre els aeroports daquest FIR. Si est ads-

  crit al FIR de Marsella (LFMM) podr volar qualsevol ruta entre

  els aeroports daquest FIR. Si est adscrit al FIR de Roma (LIRR)

  podr volar qualsevol ruta entre els aeroports daquest FIR.

  Aquest nivell t limitacions pel que fa als avions autoritzats per

  volar i que es mostren en la columna nivell de la plana Dades

  tcniques dels avions del web de laerolnia.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 18 de 31

  5.2.1.2. Primer Oficial (H-PO)

  Segon nivell d'aquesta escala al que s'accedeix desprs de justi-

  ficar 25 hores de vol com a Segon Oficial. En funci del FIR

  dadscripci, apart de les rutes autoritzades pel nivell H-SO, el

  H-PO podr volar les operacions regulars dels FIRs continentals

  del seu FIR dadscripci.

  Aquest nivell pot volar qualsevol avi dhlix autoritzat.

  5.2.1.3. Comandant (H-CM)

  Tercer nivell d'aquesta escala al que s'accedeix desprs de justi-

  ficar 25 hores de vol com a Primer Oficial d'aquesta escala.

  Els pilots daquest nivell amb habilitaci internacional poden

  volar totes les rutes amb lnica restricci del tipus davi, tot i

  que aix limitar les rutes degut a les prestacions de lavi pel

  que fa a la distncia.

  Els pilots que arribats a aquest nivell per acumulaci dhores no

  hagin obtingut lhabilitaci internacional, podran seguir pro-

  gressant en nivell i escala, per:

  a) No ascendiran ms enll de Primer Oficial de Reactor;

  b) Noms podran volar les rutes de Segon i Primer Oficial

  dHlix del seu FIR dadscripci; i

  c) Noms podran volar avions autoritzats pel seu nivell i escala,

  o inferiors.

  5.2.2. Pilots de Reactor

  Els pilots d'aquesta escala no tenen cap restricci pel que fa a les rutes,

  sempre i quan tinguin lhabilitaci internacional, tot i que limitats a vo-

  lar avions del seu nivell o inferior.

  5.2.2.1. Segon Oficial (R-SO)

  Primer nivell en aquesta l'escala al que s'accedeix desprs de

  justificar 25 hores de vol com a Comandant de l'escala d'avions

  d'hlix.

  Aquest nivell t limitacions pel que fa als avions amb reactors

  autoritzats per volar i que es mostren en la columna nivell de la

  plana Dades tcniques dels avions del web de laerolnia.

  5.2.2.2. Primer Oficial (R-PO)

  Segon nivell d'aquesta escala al que s'accedeix desprs de justi-

  ficar 50 hores de vol com a Segon Oficial de reactor.

  Aquest nivell pot volar qualsevol avi autoritzat.

  5.2.2.3. Comandant (R-CM)

  Tercer nivell d'aquesta escala al que s'accedeix desprs de justi-

  ficar 250 hores de vol com a Primer Oficial de reactor.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 19 de 31

  5.2.3. Mariscal (MCAL)

  Aquest s el mxim rang de l'aerolnia. El requisit per a obtenir aquest t-

  tol s haver completat sense errors de PIREP totes les operacions regu-

  lars de la companyia. s a dir, els vols d'anada i tornada de tots els nos-

  tres centres de connexi ("hubs"), incloent-hi els vols entre centres de

  connexi.

  5.3 ENSENYES

  Cadascun dels nivells de pilot a Catalonian Airlines t una ensenya determinada

  que es mostra en lapartat corresponent dels segents:

  5.3.1. Ensenyes de pilots aspirants

  Estat Espanyol Estat Francs Estat Itali

  5.3.2. Ensenyes de pilots numeraris

  5.3.2.1. Hlix sense habilitaci internacional

  Estat Espanyol Estat Francs Estat Itali

  Segon

  Oficial

  Primer

  Oficial

  Comandant

  5.3.2.2. Hlix amb habilitaci internacional

  Comandant

  5.3.2.3. Reactor sense habilitaci internacional

  Estat Espanyol Estat Francs Estat Itali

  Segon

  Oficial

  Primer

  Oficial

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 20 de 31

  5.3.2.4. Reactor amb habilitaci internacional

  Primer

  Oficial

  Comandant

  5.3.2.5. Mariscal

  Mariscal

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 21 de 31

  6. FORMACI DE PILOTS ASPIRANTS

  Com sha esmentat en el punt 4.1, les persones que sollicitin ladmissi hauran de dis-

  posar, com a mnim, del nivell P1 de pilot de VATSIM en el moment de demanar-la.

  6.1. GENERALITATS

  El perode de formaci dels aspirants s, com a mxim, de nou mesos, amb pos-

  sibilitat de demanar una prrroga que no excedir de tres mesos i que noms es

  concedir en casos excepcionals i degudament justificats.

  Si l'aspirant ho demana i el responsable de formaci ho creu necessari, aquest

  designar un mentor perqu l'ajudi en aquest perode.

  A partir de la data d'admissi com a pilot aspirant, i dins del primer trimestre del

  perode de formaci, aquest pot demanar la realitzaci de les proves d'aptitud en

  qualsevol moment sempre i quan laspirant hagi volat un mnim de 12 hores amb

  connexi a VATSIM en el decurs del darrer trimestre.

  En cas de superar el primer trimestre del perode de formaci sense haver dema-

  nat les proves d'aptitud, per fer-ho sn requisits imprescindibles:

  Haver practicat, amb connexi a VATSIM i sota la supervisi del responsa-

  ble de formaci o del mentor que aquest designi, un mnim de 24 hores i

  tres cicles (1 cicle = 1 enlairament + 1 aterratge) trimestrals. El pilot aspirant

  s lnic responsable dassolir aquests mnims amb supervisi durant el seu

  perode daprenentatge i ha de prendre la iniciativa per acordar les sessions

  de formaci amb la persona o persones designades pel Departament de

  Formaci.

  Les proves daptitud consisteixen en una prova terica i una prova prctica. La

  terica consta dun seguit de preguntes sobre temes relacionats amb aquest re-

  glament, amb la normativa bsica de VATSIM (Code of Conduct i Code of Regula-

  tions) i amb teoria de l'aviaci. La prova prctica es descriu detalladament en

  lapartat segent.

  Els pilots aspirants que:

  1) No shagin posat en contacte amb el responsable de formaci en el decurs del

  primer trimestre, o

  2) No shagin connectat a VATSIM amb lindicatiu de pilot aspirant assignat en

  sessions dentrenament volant un mnim de 24 hores i tres cicles (1 cicle = 1 en-

  lairament + 1 aterratge per trimestre, o

  3) En el termini mxim de nou mesos, comptador des del moment que sn adme-

  sos en aquesta categoria, no hagin demanat o superat les proves daptitud,

  perdran automticament la condici de pilot aspirant i qualsevol vinculaci amb

  laerolnia.

  Les proves daptitud es faran la data i hora que acordin el responsable de forma-

  ci i l'aspirant. Els aspirants que desitgin ferla, hauran de demanar-la escrivint al

  Departament de Formaci abans que acabi el termini corresponent.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 22 de 31

  En cas de perdre la condici de pilot aspirant i de voler tornar-ne a ser adms,

  caldr trametre una nova sollicitud dadmissi. Aix sacceptar fins un mxim

  de tres cops, desprs dels quals no ser possible incorporarse a la companyia.

  Els pilots aspirants, un cop superades les proves daptitud, accediran al nivell de

  Segon Oficial dHlix (HSO) com a pilot numerari.

  6.2. PROVA PRCTICA

  Lavi amb el que cal fer aquesta prova ser la Cessna 172 o la Beechcraft

  Baron 58, en cas dutilitzar FS2004, o b la Mooney Bravo, en cas dutilitzar P3D.

  Tota la prova es realitzar amb connexi a VATSIM i sota la supervisi dun o

  ms avaluadors designats per laerolnia. Aquests avaluadors poden sser els ma-

  teixos controladors de VATSIM a qui el responsable de formaci pot demanar

  que actun com a tal.

  En la realitzaci de la prova caldr seguir els procediments publicats a les cartes,

  llevat que el controlador o lavaluador indiquin el contrari.

  Ats que la prova i els vols de CAT es fan amb connexi a VATSIM, el controla-

  dor s sempre qui mana i les seves instruccions han de seguirse fil per randa. En

  cas que la prova es fes sense controlador, lavaluador de CAT s qui dna les ins-

  truccions, ja sigui connectat com a pilot o com observador amb el radar.

  Ats que aquestes proves pretenen la incorporaci de pilots amb voluntat

  daprendre i de fer b les coses, CAT confia que laspirant s prou honest com per

  ferho com cal, s a dir, volant manualment (sense connectar el pilot automtic).

  Els aspirants s'hauran de connectar puntualment a VATSIM, amb els motors atu-

  rats i aparcats en un estacionament adequat de la plataforma de l'aeroport de Va-

  lncia (LEVC) per als adscrits al FIR de Barcelona, Perpiny (LFMP) per als ads-

  crits al FIR de Marsella o lAlguer (LIEA) per als adscrits al FIR de Roma.

  Per a la prova prctica s'haur d'haver enviat un pla de vol amb origen i dest a

  laeroport de sortida i, en lapartat ROUTE, posar-hi LEVC LEVC per als adscrits

  per als adscrits al FIR de Barcelona, LFMP LFMP per als adscrits al FIR de Marse-

  lla o LIEA LIEA per als adscrits al FIR de Roma.

  El pla de vol ha de trametre's mitjanant l'Oficina de Plans de vol de VATSIM i

  pot fer-se fins a dues hores abans de connectar-se a la xarxa.

  Un cop tot estigui llest, l'aspirant cridar a la dependncia de control correspo-

  nent que, per ordre de preferncia, ha dsser GND, TWR, APP o CTR.

  En cas que lexaminador estigui connectat com a pilot, aquest passar les instruc-

  cions a laspirant per xat i/o pel canal de veu de la companyia.

  En cas que laspirant demani ajut per a la realitzaci de sessions prctiques, si cal

  el Departament de Formaci posar a la seva disposici un mentor fins que hom

  consideri que l'aspirant est preparat per demanarne la realitzaci. Aquesta pe-

  tici ha de fer-la el pilot aspirant directament al responsable de formaci.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 23 de 31

  6.2.1. Exercicis de la prova prctica daptitud:

  Sortida Instrumental Estndard (SID).

  Arribada Instrumental Estndard (STAR).

  Aproximaci frustrada.

  Patrons de trfic visual.

  Espera publicada sobre un fix.

  Domini de la fraseologia.

  Qualsevol situaci a discreci de lexaminador o ATC.

  6.2.2. Prova de fraseologia internacional:

  Aquesta prova hauran de superar-la tots els pilots de CAT per accedir al

  nivell de Comandant dHlix i pot demanar-sen la realitzaci juntament

  amb la prova prctica daptitud. Els pilots que no la superin o no la de-

  manin, no podran ascendir ms enll de Primer Oficial de Reactor. Veu-

  re lapartat 5.2.1.3.

  Aquest vol tindr la durada que l'examinador consideri escaient i podr

  fer-se dintre del FIR dadscripci del pilot aspirant o b coordinar amb

  altres, sempre amb lobjectiu d'avaluar la capacitat del pilot dutilitzar la

  fraseologia anglesa.

  Independentment dels aeroports d'origen i dest del vol, totes les comu-

  nicacions entre el pilot i els controladors es faran en angls.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 25 de 31

  7. FLOTA

  Els nics avions susceptibles de ser volats a Catalonian Airlines per a acumular hores

  per les operacions realitzades sn els llistats a l'apartat corresponent de la secci

  FLOTA del web.

  Cada nivell de pilot t unes limitacions pel que fa als avions autoritzats pel volar i que

  es mostren en la columna nivell de la plana Dades tcniques dels avions del web de

  laerolnia. Aquestes limitacions no sn triades a latzar sin que es varen definir pen-

  sant en el programa de formaci dels pilots de l'aerolnia: en la nostra carrera a Catalo-

  nian Airlines comencem amb avions d'hlix sense FMC, per de diversos graus de

  complexitat pel que fa a volar-los, precisament per tal que el pilot que comena es vagi

  familiaritzant amb el vol clssic sense ajudes tecnolgiques (com s l'FMC).

  Quan accedim a l'escala de reactors, tornem en certa forma al comenament, s a dir,

  als avions amb sistema de navegaci clssic per tal d'adaptar-nos als reactors i apro-

  fundir en el pilotatge clssic, per a velocitats ms altes que les dels avions d'hlix.

  Superat aquest nivell i quan arribem a R-PO ja podem volar tots els avions que vul-

  guem, amb moltes probabilitats que el pilot que ha arribat fins ac excelleixi en tota

  mena de pilotatge.

  Els disseny dels avions de les Lnies Aries dels Pasos Catalans s original d'en

  Llus del Cerro (tots els drets reservats).

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 27 de 31

  8. OPERACIONS

  Aquest apartat fa referncia als diferents tipus d'operacions de les Lnies Aries virtu-

  als dels Pasos Catalans.

  Tots els vols de la lnia aria es faran amb connexi a VATSIM.

  Les rutes vlides per a acumular hores noms sn les aprovades per la companyia i

  noms podran acumular hores els pilots numeraris, s a dir, aquells que hagin superat

  les proves daptitud.

  Les operacions de Catalonian Airlines es divideixen en:

  8.1. OPERACIONS REGULARS:

  Sn les rutes habituals de Catalonian Airlines i abasten sobretot Europa, per tamb al-

  tres parts del mn seguint la filosofia de l'aerolnia.

  Les operacions regulars de Catalonian Airlines, en els nivells ms bsics de pilot, estan

  pensades en funci d'aquest, de llur FIR dadscripci i llur habilitaci. Segons aix, te-

  nim:

  8.1.1. Rutes per Segon Oficial d'Hlix (H-SO)

  En funci del FIR dadscripci del pilot tenim operacions lliures dins del

  FIR de Barcelona, del FIR de Marsella o del FIR de Roma.

  8.1.2. Rutes per Primer Oficial dHlix (H-PO)

  Aquests pilots volen les rutes des dels nostres hubs de Valncia, Perpi-

  ny i lAlguer amb destinacions als Estats Espanyol, Francs i Itali, res-

  pectivament, en funci de llur FIR dadscripci.

  8.1.3. Operacions Inter-Hubs

  Enllacen els nostres hubs de lAlguer, Barcelona, Palma, Perpiny, Sara-

  gossa i Valncia. Cal disposar de lhabilitaci internacional.

  8.1.4. Hub de Barcelona

  Centre de connexi amb pasos europeus no comunitaris i rutes inter-

  continentals. Cal disposar de lhabilitaci internacional.

  8.1.5. Hub de Palma

  Centre de connexi amb les capitals de la Uni Europea. Cal disposar de

  lhabilitaci internacional.

  8.1.6. Hub de Saragossa

  Centre de connexi amb les capitals dels pasos no comunitaris de la

  Mediterrnia. Cal disposar de lhabilitaci internacional.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 28 de 31

  8.2. OPERACIONS ALTERNATIVES:

  Sn activitats puntuals o de certa durada, individuals o collectives de caire divers, cre-

  ades a iniciativa del responsable d'operacions o d'un o ms pilots. A grans trets sn:

  8.2.1. Fly-In

  Sn esdeveniments collectius organitzats per qualsevol vACC o LAVs

  de VATSIM.

  El temps esmerat en els vols realitzats en aquesta mena d'activitats tin-

  dran una bonificaci afegida de l'1,25.

  La participaci d'un determinat pilot est supeditada a les limitacions

  particulars en funci del seu nivell i habilitaci. Per exemple, un pilot

  amb nivell de Segon Oficial d'Hlix adscrit al FIR de Barcelona, noms

  podr volar un esdeveniment daquesta mena si l'activitat es realitza

  dins d'aquest FIR.

  8.2.2. Controller Position Test (CPT):

  s una activitat en la que un controlador de VATSIM passa una prova

  prctica de les seves habilitats per ascendir de nivell.

  Ats que normalment aquestes proves daptitud es fan al vespre o de nit

  i rarament en llocs habituals pels membres de laerolnia, el pilot que hi

  participi podr ajustar lhora del seu simulador a discreci sempre i

  quan mantingui la data, el mes i lany reals.

  El pilot que voli una d'aquestes operacions obtindr una bonificaci afe-

  gida d1,50.

  Cal ser pilot oficial del VATEUD Exam Flight Group per poder participar

  en aquesta activitat.

  8.2.3. Especials:

  Sn operacions singulars a proposta de qualsevol pilot o pilots que, ne-

  cessriament, han de tenir el nivell i lhabilitaci que calen per volar-les.

  Aquests esdeveniments tindran una bonificaci del 50% (Ponderaci =

  1,5) sempre i quan es completi la totalitat de loperaci.

  8.2.3.1. Reptes personals

  Sn operacions especials que exigiran la constncia del pilot per

  a completar-les.

  La Ronda Europea: Un tomb pels Estats de la Uni Europea

  perqu se'ns conegui. Veure la plana de la Ronda Europea per a

  ms detalls.

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 29 de 31

  Transport Boeing: Portar a la base de Barcelona els avions que

  hem comprat. Veure la plana del Transport Boeing per a ms

  detalls.

  El pilot que voli el Transport Boeing podr ajustar lhora del

  seu simulador a discreci sempre i quan mantingui la data, el

  mes i lany reals.

  8.2.3.2. Esdeveniments histrics

  Sn operacions especials endegades per commemorar qualsevol

  esdeveniment histric relacionat amb els Pasos Catalans, ja si-

  gui de caire aeronutic o no. El darrer Esdeveniment Histric

  celebrat per les Lnies Aries virtuals dels Pasos Catalans fou

  La Ruta dels Almogvers que es desenvolupa regularment cada

  any.

  8.2.4. Humanitries:

  Sn operacions especficament humanitries i conseqncia duna alerta

  real a qualsevol indret del mn (no poden ser invencions).

  Per a realitzar el o els vols no caldr aprovaci prvia del Departament

  dOperacions, tot i que nestar subjecte a aprovaci posterior per tal

  devitar que un o ms pilots volin com operaci humanitria quelcom

  que en realitat no ho sigui.

  El Departament dOperacions decidir i comunicar loperaci, a petici

  d'un o ms pilots que la sollicitin, la durada de la qual mai ser inferior

  a 7 dies ni superior a 30 dies naturals des de l'alerta real.

  La bonificaci daquesta mena doperacions es far atenent a les cir-

  cumstncies segents:

  Bonificaci per resposta immediata: Els minuts volats es computaran

  com el doble (Ponderaci = 2) sempre i quan la sortida es faci dintre del

  perode mxim de 36 hores a partir de lalerta real.

  Bonificaci per resposta rpida: Als minuts volats sels afegir un 50%

  de bonificaci (Ponderaci = 1,5), sempre i quan la sortida es faci entre

  les 37 hores i els 7 dies posteriors a la declaraci de lalerta real.

  Bonificaci per participaci: Als minuts volats sels afegir un 25% de

  bonificaci (Ponderaci = 1,25) quan la sortida sigui posterior als set dies

  de la declaraci de lalerta real i fins els 30 dies naturals posteriors a la

  declaraci de l'alerta real o comunicaci de la data i hora d'inici per part

  del departament d'operacions.

  8.2.5. Xrter:

  Sn operacions sempre estacionals i de curta durada que s'endeguen per

  iniciativa del Departament d'Operacions o a petici d'un o ms pilots,

  que han de disposar del nivell i habilitaci necessaris per volar-la, amb

  els segents motius:

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 30 de 31

  Inters econmic estacional: Fonamentalment sn rutes destiu o vacan-

  ces llargues (Setmana Santa i Nadal). Se suposa que els xrters sn una

  font dingressos i podem mantenir un programa estacional de rutes a i

  des de qualsevol destinaci del mn, ats que els PPCC sn una destina-

  ci turstica de primer ordre i que tamb exportem turistes a altres llocs.

  Esdeveniment real: Sn rutes de caire internacional, econmic, turstic,

  cultural, etc. Per exemple, una cimera econmica o poltica, una fira o

  una exposici internacionals, la Fira dAbril a Sevilla, una final on jugui

  un dels nostres equips, un esdeveniment aeronutic, etc.

  Les operacions xrter tindran una durada mnima de 7 dies i una mxi-

  ma de 21 dies.

  Les operacions xrter no tenen ms bonificaci que els minuts volats

  (Ponderaci = 1).

 • Catalonian Airlines Reglament de Rgim Intern Octubre de 2014

  Pgina 31 de 31

  9. INFORMES DELS PILOTS (PIREP)

  Els Informes dels Pilots es trameten de forma automtica mitjanant el programa

  FSAcars. Tota la informaci necessria sobre la forma d's est disponible a la secci

  RECURSOS, apartat FSAcars del nostre web.