Revista Entre Persones Juny 2011

Click here to load reader

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Revista Entre Persones Juny 2011

 • C M Y CM MY CY CMY K

  Revista informativa del grup MussapNmero 28 Juny 2011

  Els objectius del negocide la mediaci

  La responsabilitatde les persones jurdiquesal nou Codi Penal

  Xarxa assistencial de Mussap:aliniats amb la qualitat

  Mtua dAssegurances i Reassegurances a P.F.

  MussapnetBicicleta,protecci de primeraa la muntanyai a la ciutat

  anuncimascota

  Xarxa assistencial de Mussap:aliniats amb la qualitat

  Els objectius del negocide la mediaci

  La responsabilitatde les persones jurdiquesal nou Codi Penal

 • REVISTA28_CAT 5:revistamussap 10/6/11 12:00 Pgina 2

 • 3Edi tor ia l

  mussap

  Mussap, benvinguts al servei!

  Fa uns dies, la meva filla em va dir que shavia passat a

  una altra empresa de serveis de telefonia desprs de des-

  esperar davant la ineficcia duna de les grans operadores

  que li havia estat donant servei. En subscriure la portabili-

  tat, em va enviar la carta que li va adrear la relativament

  petita operadora. Mentre anava llegint lescrit de benvin-

  guda, anava veient les enormes versemblances que tenia

  amb Mussap i sentia una plena identificaci amb el seu

  model empresarial. Era una empresa com la nostra, tot i

  que operem en sectors diferents.

  Comena advertint que, amb lescrit de benvinguda, no-

  ms pretn presentar-se, i res ms! Desprs diu que s

  una empresa gestionada per persones normals, amb vo-

  luntat de marcar diferncies en la manera de donar ser-

  vei. Et fan veure que mai no tompliran de publicitat ni

  entraran en campanyes de preus embolicadores. Noms

  et comuniquen aquelles coses que tinteressen personal-

  ment: preus i serveis. I aix s el que la gent vol, perqu

  ja nest tipa de tanta complexitat informativa.

  Res de regals, res de campanyes enlluernadores can-

  viants. Volen clients contents amb el servei i satisfets amb

  uns preus raonables. I aquesta transparncia de la com-

  panyia fa que els clients tinguin la sensaci de gaudir de

  fiabilitat i honradesa, amb la satisfacci i la tranquillitat

  que aix comporta. A ms, qualsevol millora en el servei

  es dna a tots els clients: als que sincorporen de nou i als

  que ja ho eren.

  Tamb, per a Mussap, la relaci entre persones s un fet

  diferencial. No volem tenir un call center a laltra banda

  del mn, amb un operador que gaireb no parla el teu

  idioma. Som una empresa daqu, gestionada per gent

  daqu i per servir la gent daqu. I els beneficis, tamb,

  sn per al pas daqu.

  Som conscients que podem cometre errades, per sem-

  pre direm als nostres clients la veritat. Rectificarem i apro-

  fitarem per millorar els circuits de servei i perfeccionar-

  nos. Daquesta manera, els nostres clients es converteixen

  en els millors assessors en qualitat. Sempre els escoltem,

  tenim en compte el que ens diuen i gaudeixen de respos-

  ta. Daltra banda, som conscients de la nostra dimensi i

  volem continuar tenint un creixement raonable, que ser-

  veixi per millorar i poder seguir compartint el futur amb

  els nostres clients.

  He comenat leditorial parlant de lempresa de telefonia i

  desprs he continuat parlant de Mussap. Ho he fet aix

  per tal que es tingui la percepci que, des de linici, en re-

  alitat estic parlant, tamb, de Mussap. Nosaltres, com

  ells, subscrivim tots aquests principis. I estic segur que tu,

  lector, tamb els subscrius, perqu estan orientats a la

  transparncia i al servei.

  Noms afegiria que, a Mussap, tamb fem un treball

  constant dinnovaci tecnolgica i de productes, buscant

  solucions de protecci a mida perqu els nostres clients

  visquin ms tranquils. Fruit daquest esfor han nascut

  nous productes personalitzats. Per als qui tenen gos o gat

  a casa, per exemple, tenim una assegurana de mascotes,

  que dna la tranquillitat de gaudir dels nostres petits

  amics amb plena seguretat sanitria. Tamb, els amants

  de la bicicleta, daqu uns mesos podran gaudir duna as-

  segurana flexible, amb cobertures dassistncia a la ca-

  rretera o la muntanya, aix com del seu patrimoni.

  Aquests dos nous productes sn un exemple del nostre

  afany de donar servei i atendre les necessitats dels nostres

  clients. I aquesta s una de les grans diferncies de Mus-

  sap respecte a una empresa convencional: no ens mou

  lafany de lucre, ens mou el servei al mutualista. Com ja

  sabeu, un mutualista s molt ms que un client, forma

  part de la mtua i el benefici reverteix en ell al 100% en

  forma de servei. Aquest s el nostre model i us convido

  que en continueu gaudint plenament. I, als que encara

  no collaboreu amb Mussap, us animo a conixer-nos.

  Benvinguts al servei!

  Llus Caabate RipollsDirector general de Mussap

  REVISTA28_CAT 5:revistamussap 10/6/11 12:00 Pgina 3

 • 4Productes

  entrepersones

  ussap vol que els seus mutualistesvisquin cada vegada ms tranquilsi, amb aquesta finalitat, treballa per

  desenvolupar nous productes que cobreixinles seves necessitats, cada cop ms canviants,especfiques i diverses. Aquest estmul impul-sa tot lesfor innovador de Mussap, que esconcreta en la creaci de noves assegurancesper atendre noves necessitats, en la revisi ila millora de les assegurances ja existents i enel desenvolupament deines tecnolgiquesper facilitar la tasca del mediador. Un fruitrecent daquest esfor s Mussapnet Bici-cleta: una assegurana pensada per als usua-ris daquest mitj de transport que cadavegada t ms adeptes a Espanya.

  La bicicleta, en ple apogeuSegons el Barmetre de la Bicicleta 2010, dosmilions i mig despanyols es desplacen diria-ment amb el vehicle de dues rodes, una xifradestinada a incrementar-se de manera pro-gressiva, grcies als esforos que tants ajun-taments estan fent per promoure la bicicletacom a mitj de transport habitual, amb eldoble objectiu de descongestionar el trnsit ide reduir la polluci ambiental. A aquestaxifra shi ha de sumar tots aquells ciclistesque fan servir la bicicleta nicament en el seutemps de lleure, ja sigui en carretera o a lamuntanya.

  Certament, la bicicleta comena a equiparar-se a altres mitjans de transport i, com a tal,els seus usuaris comencen a requerir cober-tures que els proporcionin tranquillitatdavant dimprevistos. Qui ens pot assistir sihem tingut un accident a la carretera? Comafrontar la responsabilitat si atropellem unvianant o provoquem un accident? Com

  sufragar la reposici de la bicicleta desprsdun robatori?

  Protecci de primera a la muntanya o a laciutatCom a resposta, Mussap ha desenvolupatMussapnet Bicicleta, la primera plissa quegaranteix al ciclista la tranquillitat en aquestssupsits i en daltres, i que obre les portes anoves oportunitats de negoci per al media-dor. Es tracta dun producte, a ms, extraor-dinriament flexible, pensat per modelar-se amida de cada necessitat, ja que parteix dunacobertura bsica dassistncia en viatge queel mutualista pot complementar amb fins aset cobertures opcionals.

  La cobertura bsica Mussapnet Bicicleta abastatot lmbit europeu i inclou el trasllat sanitaride ferits i malalts, desplaaments de lacom-panyant i les seves despeses dallotjament, des-peses mdiques, rescat, recollida i transport dela bicicleta i prdua de la bicicleta.

  Les cobertures opcionals comprenen respon-sabilitat civil, danys materials a la bicicletaper accident, mort per accident, robatori dela bicicleta, defensa i reclamaci, despesesdhospitalitzaci i assistncia completa enviatge.

  MMussapnet Bicicleta parteixduna cobertura bsica dassistncia en viatge, quees pot complementar ambfins a set cobertures opcionals

  Innovar en producte, millorar en serveiMussap no es limita a llanar productesnous i innovadors, sin que tamb tre-balla per millorar la seva oferta dasse-gurances, afegint-hi, de manera pro-gressiva, cobertures que augmenten laprotecci per als mutualistes. En aques-ta lnia, Mascota & Cia. amplia els seusserveis dassistncia a animals de com-panyia de manera constant, mentreque Coberpyme, lassegurana per aempreses, sha actualitzat per tal da-daptar-se ms b a les necessitats espe-cfiques de cada negoci. Per fer-ho pos-sible, Mussap ha automatitzat lmpliagamma de cobertures existents, que elmediador podr seleccionar per famliesde risc i incorporar a la plissa de mane-ra gil des del Portal del Mediador.

  Davant de qualsevol llanament de nousproductes, com s el cas de MussapnetBicicleta, s molt important la participa-ci del mediador, que proporciona infor-maci i propostes de gran utilitat sobreles necessitats dels seus clients i permeta Mussap desenvolupar les cobertures iels serveis ms adequats. I s que lenti-tat sha comproms a estudiar i portar aterme, sempre que sigui factible, lesdemandes de nous productes o cobertu-res que faci la mediaci.

  Mussapnet Bicicleta s la primeraassegurana que dna respostaa totes les necessitats de protec-ci dels usuaris de la bicicleta, unsistema de transport i de lleurecada vegada ms present en elsnostres pobles i ciutats, i consti-tueix una nova mostra de lesforinnovador de lentitat.

  Mussap continua innovant amb Mussapnet Bicicleta

  REVISTA28_CAT 5:revistamussap 10/6/11 12:00 Pgina 4

 • ussap s una organitzaci total-ment orientada a la qualitat: desde lequip directiu fins a cadascun

  dels empleats i collaboradors estan motivatsper una filosofia de treball que impulsa lamillora contnua i certifica el comproms delentitat amb lexcellncia.

  Aix mateix, Mussap s una entitat sensenim de lucre, cosa que implica que tots elsseus beneficis es reinverteixen en l'organit-zaci. Aquest factor, unit a la seva filosofiade qualitat, s sens dubte determinant: totel rendiment reverteix en benefici del serveial mutualista per ajudar-lo a afrontar ambtranquillitat i seguretat qualsevol sinistre enqualsevol circumstncia.

  Resposta gil i eficientLa gesti d'un sinistre s un moment crucialque posa a prova la qualitat del servei de to-ta asseguradora. I s en aquest punt en elqual Mussap inverteix el seu mxim esforper respondre a les expectatives i les necessi-tats de protecci del mutualista. Conscientque la tranquillitat del client rau a comptar

  amb el suport de l'asseguradora fins que elproblema estigui resolt i a conixer en totmoment les gestions que s'estan portant a

  terme per a la seva resolu-ci, Mussap procura untracte de proximitat i lamxima agilitat.

  Per tal daconseguir aquestsobjectius, la mtua s'haenvoltat d'una plataformaassistencial de primeramagnitud que t com mis-si ajudar el mutualista asolucionar els inconve-nients causats per un si-nistre de la manera mscmoda i satisfactria.Amb el mateix afany, lamtua fa una actualitza-ci constant de la sevatecnologia i inverteix en lamillora de la plataformade serveis al mediador, co-sa que permet a l'agent

  gestionar gilment qualsevol sinistre i coni-xer en tot moment en quin punt es troba laseva tramitaci per mantenir l'asseguratpuntualment informat.

  Com a major garantia per als mutualistes, laqualitat dels serveis de Mussap saudita cadaany i se certifica per part del reconegut es-tndard internacional ISO 9001.

  5mussap

  Treballar cada dia millor per ser capaos de garantir la tranquillitat de l'assegurat en tot moment s l'essncia de la filosofia de Mussapi el valor diferencial msapreciat pel mutualista. El fet de ser una entitat sensenim de lucre facilita l'orientaci al servei de total'organitzaci.

  Davant de qualsevolsinistre, Mussap procura un tracte de proximitat i la mxima agilitat en totesles gestions.M

  Serveis

  Mussap: el servei al mutualista per damunt de tot

  La xarxa assistencial proporciona un grannombre de serveis als mutualistes en nomde Mussap. s per aquest motiu que lamtua sesfora especialment per identifi-car els millors collaboradors, a lhora quesupervisa peridicament la qualitat delsseus serveis i analitza el rtio de satisfac-ci del mutualista. D'aquesta manera,l'entitat s capa de garantir que tota laseva xarxa assistencial contribuir a laresoluci de qualsevol problema de l'asse-gurat amb la mateixa qualitat que Mussapproporciona en els serveis que presta demanera directa.

  Xarxa de Tallers ConcertatsIntegrada per ms de 700 centres repar-tits per tota la geografia espanyola, queproporcionen als mutualistes el Servei dePeritatge i Reparaci. A la gamma de ser-veis per al conductor shi suma el serveide reparaci de vidres a domicili, cotxede substituci, etc.

  Assistncia en ViatgeMxima tranquillitat en els desplaa-ments davant de qualsevol imprevistderivat davaria o accident a Espanya i ala resta del mn.

  Mussap Assistncia Llar/ComerXarxa que proporciona assistncia tcni-ca a domicili per ajudar el mutualista aresoldre qualsevol problema derivat d'unsinistre o una altra eventualitat en unimmoble assegurat. Facilita a l'asseguratel professional idoni per a cada necessi-tat en ms de 20 disciplines professio-nals, des de pintura i fusteria fins a nete-ja i electrodomstics, i en les millors con-dicions del mercat.

  Xarxa dAssistncia JurdicaIntegrada per un conjunt dexperts pro-fessionals repartits per tota la geografiaespanyola, presta assessorament telef-nic en cas de sinistre.

  Mussap Assistncia VeterinriaConstituda per ms de 2.000 clniquesveterinries en totes les provncies espan-yoles, com a complement de la plissaMascota & Cia.

  Xarxa assistencial Mussap:alineats amb la qualitat

  REVISTA28_CAT 5:revistamussap 10/6/11 12:00 Pgina 5

 • o descobrim res de nou quan diemque les corredories dassegurancessn entitats mercantils amb un objec-

  tiu estratgic clar, la creaci de valor sosteni-ble, i que els pilars en qu es basen per com-plir aquest objectiu sn el creixement i la ren-dibilitat, un binomi que no es pot deslligar ique s bsic en tot el negoci de la mediaci.

  Una de les fortaleses ms grans del negocide la mediaci s lorientaci comercial, jaque una corredoria amb una orientaci queno sigui exclusivament comercial t un futurincert. Per el futur duna entitat mercantilsense una gesti financera slida i rendibledesperta tamb molts interrogants. Per con-segent, per a lxit del projecte de negociduna corredoria la seva orientaci comer-cial sha de fer compatible amb una gestifinancera - administrativa slida, cosa queno s gens senzilla.

  Per tal de trobar una soluci que proporcio-ni lequilibri adequat entre orientaci comer-cial i gesti financera slida, cal partir de la-nlisi dels diferents factors que intervenenen la gesti dun projecte empresarial decorredoria dassegurances.

  Actuaci comercial, la clau del creixementTal com veiem al quadre adjunt, el creixe-ment es basa, duna banda, en una anlisidel mercat objectiu al qual pretenem dirigirles nostres vendes i les cobertures dasse-gurana que li oferirem, i, de laltra, en larendibilitat de les xifres de negoci que espe-rem obtenir i en els recursos que shauriendaplicar per arribar a aquestes xifres.

  Estaran dacord amb mi que a totes lescorredories aquests aspectes estan moltclars, encara que no els tinguin establertsde manera formal, ja que sense ells difcil-

  ment es pot desenvolupar un projecte denegoci de comercialitzaci dassegurancesamb possibilitats raonables dxit.

  Lactuaci comercial, pilar bsic per al crei-xement i el manteniment duna corredoria,dependr de la mateixa definici del nego-ci, i daquesta definici dependr tota laresta. Per posar un exemple, una corredo-ria que decideixi dedicar-se al segment demercat de les famlies dun determinatnivell socioeconmic shaur de prepararper portar a terme la seva actuaci comer-cial de manera molt diferent de si decideixdedicar-se al segment de mercat de lesempreses de gran dimensi.

  En un cas o en laltre, les necessitats decobertura seran diferents, els rams dasse-gurana seran diferents, els contractesdassegurana seran diferents, les compan-yies dassegurana amb les quals negociar

  condicions seran diferents, les maneresdaccedir al mercat potencial seran dife-rents i, finalment, els coneixements peratendre les consultes i les reclamacionsdels clients tamb seran diferents. Doncsb, aquesta preparaci per a lactuacicomercial s el que haur dacaparar lamajor atenci del corredor, ja que consti-tueix el nucli del seu negoci.

  Gesti financera orientada a la rendibilitatEl segon aspecte estratgic, s a dir, les xifresde negoci que es poden esperar i els recur-sos necessaris que caldr aplicar per aconse-guir-les, constitueix un tema per al desenvo-lupament del qual les aptituds comercials delcorredor no sn latribut ms adequat i, perconsegent, s aqu on habitualment sorigi-nen els problemes de moltes corredories.

  Per al desenvolupament daquest segonaspecte sha dorganitzar un sistema de ges-ti orientat a la rendibilitat, en qu shan dedistingir tres apartats: la gesti financeraprpiament dita, la gesti administrativa i lagesti de les obligacions dinformaci.

  Els aspectes que integren cadascun da-quests tres apartats es poden observar alquadre adjunt.

  6

  Mediac i

  entrepersones

  L'orientaci comercial s imprescindible en elnegoci de la mediaci. No obstant aix, unaentitat mercantil ha d'incorporar i manteniruna gesti financera slida i rendible queasseguri el seu futur. L'xit del projecte denegoci d'una corredoria ha de basar-se enla total compatibilitat de l'acci comercial ambuna gesti financera-administrativa encertada.

  Els objectius del negoci de la mediaciCristina de la Parra Monserrat - Directora dAssegurances [email protected] - Tel.: 932 003 233 / 646 249 924

  N Una actuaci comercial orienta-da al creixement i una gesti

  financera - administrativa

  slida, orientada a la rendibilitat,

  permetr a la corredoria crear

  valor sostenible

  REVISTA28_CAT 5:revistamussap 10/6/11 12:00 Pgina 6

 • En definitiva, pensem que la soluci queproporcionaria lequilibri adequat entreorientaci comercial i gesti financera sli-da implicaria que la corredoria divids lac-tuaci comercial (corredor) i la resta (direc-ci financera), de manera que el sistemaglobal de gesti queds configurat de lamanera segent:

  El corredor estableix, de manera formal idacord amb el seu plantejament estratgic,uns objectius de negoci. Aix, a ms, li per-metr revisar els conceptes bsics del seuprojecte de negoci. La direcci financeracollabora amb el corredor en lestablimentde la part quantitativa dels objectiusesmentats.

  El corredor revisa i completa lorganitza-ci de la seva activitat comercial, dacordamb les actuacions comercials descrites alquadre adjunt.

  La direcci financera organitza un sistemade gesti del negoci, orientat a la rendibili-tat, que consta de les tres parts segents,dacord amb el quadre adjunt:

  - Gesti financera de lentitat, que culmi-na amb lestabliment dun quadre decomandament per al seguiment dels indi-cadors crtics, que permetr seguir el com-pliment dels objectius prviament esta-blerts i, en general, de les magnituds eco-nmiques, financeres i, fins i tot, actuarialsdel negoci.- Gesti de les obligacions dinformaci.- Gesti administrativa, amb els nou apar-tats indicats. El creixement i la rendibilitatestan ntimament lligats amb una bonagesti de tots aquests aspectes adminis-tratius.

  Amb aquest plantejament, el corredor espodr dedicar gaireb de manera exclusiva alactivitat comercial, ja que li caldr molt poctemps per a la revisi anual dels objectiusestratgics de lentitat i el seguiment setma-nal del compliment dels objectius de lany.

  Per tant, una actuaci comercial orientadaal creixement i una gesti financera - admi-nistrativa slida, orientada a la rendibilitatpermetr a la corredoria aconseguir el seuobjectiu final: crear valor sostenible.

  7mussap

  Al Campus On Line de Mussap i Previsora trobar, de forma rpida i senzilla,tots els continguts, els recursos i els serveis de suport que lajudaran en el seuprocs d'aprenentatge.

  Si desitja inscriure's en un dels nostres cursos, empleni el formulari desollicitud a travs de la pestanya Formaci del Portal del Mediador deMussap, www.mussap.net. El Departament de Formaci li facilitar el codid'accs necessari per accedir al Campus.

  Per sollicitar-ne informaci contacti amb:German Reverter: Tel. 93 295 63 19e-mail: [email protected]

  formacimussapCursos on line de Mussap i Previsora

  Comoditat

  Flexibilitat

  Personalitzaci

  Nousmduls

  Mascota & Ciai LloguerProtegit

  Mussap li obre una porta a la formaci en assegurances

  Amb un sistema de gesti de

  negoci ben definit, el corredor

  es podr dedicar gaireb de

  manera exclusiva a lactivitat

  comercial

  Objectius estratgics del negoci de la mediaci( Corredors i Agents vinculats)

  Creixement Rendibilitat

  Mercat objectiuCobertures

  d'assegurances a oferir

  Objectius del negociRecursos a aplicar per aconseguir els objectius

  Actuaci comercial Negociaci condicions

  amb Companyies Peculiaritats contractes

  d'assegurances Peculiaritats diferents

  rams d'assegurances Gerncia de riscos:

  necessitats de cobertura Com accedir al mercat:

  prospecci, campanyes Atenci al client:

  consultes i reclamacions Manteniment de

  cartera: accions a tal fi

  Gesti administrativa Gesti de plisses Gesti de rebuts Gesti de sinistres Gesti de comptabilitat Gesti bancria Gesti clients (saldos) Gesti companyies (saldos) Gesti laboral i RRHH Gesti fiscal

  Gesti financera Anlisi d'ingressos i

  despeses Anlisi de factors crtics Anlisi d'ineficincies

  significatives Seguiment d'indicadors

  crtics (quadre de comandament)

  Obligacions d'informaci Protecci de dades Blanqueig de capitals Documentaci estadstic

  comptable (DEC)

  REVISTA28_CAT 5:revistamussap 10/6/11 12:00 Pgina 7

 • o crec que calgui recordar des da-questes pgines lamarga cronologiade la crisi que, des de lestiu del

  2007, ens fustiga i sacarnissa amb les per-sones, les famlies i les petites empreses,que, arrunades, han de tancar. A aquestesaltures, tampoc no crec que calgui assenya-lar els culpables, ja que ells mateixos shanposat en evidncia davant duna societatindignada que, tipa daguantar, ha dit proude la millor manera que pot o sap.

  Per la realitat s que estem sumits en unacrisi que sembla que va per a llarg, amenaaa emportar-se per endavant algun pas i, finsi tot, lambicis projecte duna Uni Europeaque aspira a ser alguna cosa ms que unauni econmica i monetria.

  Seguretat, liquiditat i rendibilitat, les clausEn aquest entorn tan complicat i voltil, enqu les decisions poltiques es prenen inextremis per aplacar els especuladors, squan les estratgies dinversi shan dadap-tar rpidament al mercat canviant, senseperdre de vista les premisses que figuren enel nostre codi de conducta: seguretat, liqui-ditat i rendibilitat. Mussap, com la restadentitats del sector, quasi per definici s uninversor de renda fixa, que a la seva carterat un pes important des de fa anys.

  Lestiu del 2007, quan la crisi arribava tmi-dament amb lescndol de les hipotequessubprime, ja vam intuir que alguns fons din-versi dels anomenats prudents podienamagar dins seu productes financers dedubtosa reputaci.

  Era el moment de canviar destratgia percentrar-nos en inversions ben identificades,es deia que la banca espanyola havia quedatfora de perill de la sagnia produda per latoxicitat de productes vinculats a hipotequesamericanes. En aquesta conjuntura, la des-confiana va fer que els tipus dinterspugessin i, el juliol del 2008, lEurbor any vaarribar a un mxim del 5,39%.

  Divuit mesos ms tard, amb la crisi en tota laseva intensitat, els tipus van marcar mnimsel mar del 2010: lEurbor estava enl1,21%. El preu del diner havia baixat un78%, tot i que els bancs, per retenir elsclients, pagaven tipus molt superiors, amb elconsegent deteriorament del compte deresultats. A aix shi unia una alta morositat,aix com el deute elevadssim que haviencontret amb altres bancs europeus per hipo-teques que, alegrement, havien concedit unsanys abans. Per aquestes hipoteques noeren subprime, sin made in Spain.

  Ara, en una situaci encara ms difcil, ja nonoms es posa en dubte la viabilitat dalgu-na entitat financera en procs de reestructu-raci, sin la viabilitat dels pasos. El regla-ment dordenaci dassegurances privadesinclou, en el seu articulat, quins sn els bnsaptes, la seva diversificaci i la dispersi i,fins i tot, la congruncia monetria que hande tenir les nostres inversions en relaci ambels deutes.

  La soluci als problemes que inquieten elsmercats no sn fcils, i la imaginaci delspoltics europeus es limita a aplaar el pro-

  blema espe-rant que se

  solucioni per si sol o,potser, esperen que ens anem acostumant aaquesta situaci per a quan les mesures quecalgui prendre siguin ms drstiques.

  Mussap, prudncia i solvnciaEn aquest context tan complicat, Mussap hatancat el 2010 amb unes inversions finance-res dalta qualificaci creditcia de 41 milionsdeuros, sense comptar els immobles, que, avalor de taxaci, ascendeixen a 12 milions.Les provisions tcniques representen 21milions i els bns aptes que cobreixen aques-tes provisions pugen a 48 milions. Disposem,per tant, dun excedent de 27 milions.

  La solvncia calculada amb els criteris esta-blerts al reglament i vigents actualmentrepresenta ms de catorze vegades el mnimexigit de 3,3 milions, un dels ms alts delsector. Anticipant-nos als nous criteris de cl-cul de solvncia, que saplicaran el 2013amb Solvncia II, Mussap cobreix quatrevegades limport d11 milions de Capital deSolvncia requerit.

  El panorama per a les inversions s complicaten aquests temps de mercats difcils, perdisposem deines per vetllar per les inver-sions de Mussap: el Reglament dAssegu-rances, el codi de conducta dinversions, unagesti de riscos contrastada i, sobretot, elsentit com.

  Era lestiu del 2007, quan va saltar a les primeres pgines dels diaris el que moltsintuem i que la majoria negava: lexplosi de la bombolla immobiliria.Shavia anat inflant grcies als baixos tipus dinters, a lespeculaci i a la falta dinters dels nostres poltics per controlar una situaci que els afavoria.

  Desprs daix, productes financers txics, crisi financera, econmica i, ara, pasos a punt de fer fallida. Una conjuntura, sens dubte, molt difcil per a la inversi.

  A fons

  Inversions en temps difcilsJosep M. Clotet PugsDirector dInversions i Finances de Mussap

  N

  8 entrepersones

  REVISTA28_CAT 5:revistamussap 10/6/11 12:00 Pgina 8

 • er segon any consecutiu, i per mitjde la popular xarxa social Facebook,Mussap convoca tots els seus admi-

  radors a participar en el concurs de foto-grafia Estiu 2011. Durant els mesos des-tiu, els internautes viatgers estan convidatsa introduir al mur de Mussap les millorsimatges de les seves vacances. La intencino s cap altra que posar en com expe-rincies i reunir fotos divertides, originals odels racons ms bonicsdel mn.

  Els vots dels mateixosadmiradors decidiranla fotografia guanya-dora del concurs. Elpremi consistir en unval de 200 euros, v-lid per a la subscripcide qualsevol assegu-rana de Mussap. Aixmateix, lentitat in-clour les sis millorsimatges al calendaride sobretaula que

  edita de manera anual per als seus mutua-listes.

  Mussap espera repetir lxit de participacique va aconseguir amb el seu primer con-curs fotogrfic a Facebook. Estiu 2010 vadestacar per lalt nivell de les fotografiespresentades i per la collaboraci entusias-ta de tots els votants, amb prop de 800vots on line.

  9mussap

  P

  Dia a d ia

  Acord decollaboraci entreAME AsistenciaMdica i Mussap

  Mussap organitza el concurs de fotografiaEstiu 2011 a la seva pgina de Facebook

  ordi Tols, conseller delegat de lacompanyia dassegurances AMEAsistencia Mdica, i Llus Caabate,

  director general de Mussap, han signat unacord de collaboraci per mitj del qualAME comercialitzar alguns productes deMussap per complementar la seva propos-ta asseguradora i els serveis de salut queofereix als seus associats.

  AME Asistencia Mdica, amb seu a Bar-celona, va ser fundada el 1943 per ungrup de metges de lHospital Clnic de laCiutat Comtal amb lobjectiu dacostar lamedicina de qualitat a diferents collectius.Avalada per una trajectria de prop desetanta anys, AME ofereix plisses sanit-ries de protecci integral de la salut, ambdiverses modalitats per a particulars, fam-lies o, amb carcter collectiu, per a em-preses.

  Amb aquest acord, AME respon a la con-fiana que hi han dipositat els seus asse-gurats en matria dassegurances desalut, facilitant-los laccs a noves propos-tes asseguradores. Mussap, per la sevabanda, obre una nova i innovadora via dedistribuci dels seus productes, que li per-metr donar a conixer les diverses solu-cions de protecci de qu disposa a nouscollectius.

  J

  Fotografia guanyadora Estiu 2010: Elisabet Lara

  Puc, guanyador del concurs de mascotesorganitzat per RAC 105 i Mussap

  n Puc, un cadell precis i juganer de ra-a Beagle, ha estat el guanyador delconcurs organitzat per Mussap i lemis-

  sora de rdio RAC 105 per escollir la novamascota del seu programa Box 105. El nos-tre fidel amiguet, desprs de ser escollit pervotaci de laudincia mateix, ha obtingut,com a premi, una plissa de lasseguranaMascota & Cia. per a un any. Es tracta dunproducte innovador, que ofereix una combi-naci completa de cobertures i serveis peratendre el benestar dels nostres amics pelutsi la tranquillitat dels seus propietaris.

  Daquesta manera, durant un any, en Puctindr totes les despeses veterinries cober-tes en cas daccident o malaltia. A ms, Mas-cota & Cia. disposa dun telfon dassistn-cia telefnica especialitzada les 24 hores deldia, assumeix el cost de trasllats i les despe-ses de residncia per a animals en cas de ne-cessitat, i ofereix cobertura per robatori, pr-dua i responsabilitat civil, entre moltes altresprestacions.

  Cristina Blancafort,lafortunada propie-tria den Puc, va re-bre el premi i unprctic collaret reflectant per part del res-ponsable de Mrqueting de Mussap a lalocalitat de Tona (Barcelona). Felicitats atots dos!

  E

  REVISTA28_CAT 5:revistamussap 10/6/11 12:01 Pgina 9

 • a regulaci de la responsabilitat de lespersones jurdiques en el Codi Penaldel 1995 es reservava nicament a la

  responsabilitat civil, ats que no es podiadeclarar la responsabilitat penal duna per-sona jurdica (sentenia que les societats perse no podien delinquir, i que calia imputar demanera penal una persona fsica). Les perso-nes jurdiques, per tant, eren penalmentirresponsables, i en larticle 31.1 CP satri-bua la responsabilitat penal expressada a lespersones fsiques que ladministressin.

  De la mateixa manera, pel que fa a la respon-sabilitat civil derivada de delicte o de falta,tampoc no es podia reclamar la responsabili-tat civil subsidiria duna societat o empresaen un cas en qu no shagus imputat demanera penal cap persona fsica de lorganit-zaci o que depengus de lempresa.

  La persona jurdica en el punt de miraLa regulaci actual del Codi Penal del 2010,en el nou article 31.bis), deixa clar que laresponsabilitat penal de la persona jurdicaes podr declarar, amb independncia que

  es pugui individualitzar o no la responsabi-litat penal de la persona fsica.

  Per comenar, larticle 31.bis 1) regula queles persones jurdiques seran responsablesdaquells delictes comesos, en nom i profitseu, per les persones fsiques que represen-tin la societat o per no haver exercit el con-trol degut sobre els seus empleats.

  Per aix no vol dir que la responsabilitat dela persona jurdica es vinculi sempre a laduna persona fsica concreta, com passavaabans. Aix queda clar en els articles 31.bis2) i 31.bis 3), que declaren que:

  a) La responsabilitat penal de les personesjurdiques ser exigible sempre que existeixiun delicte, encara que la persona fsica con-creta responsable no hagi estat individualit-zada o no hagi estat possible dirigir el pro-cediment contra ella.

  b) La concurrncia de circumstncies queafectin la culpabilitat de lacusat o agreuginla seva responsabilitat, o el fet que les per-sones hagin mort o hagin fugit de lacci dela justcia, no exclour ni modificar la res-ponsabilitat penal de les persones jurdiques.

  Aquesta regulaci contrasta amb el principide culpabilitat que regeix el Codi Penal ique es troba en el seu article 10 quan exi-geix que existeixi dol o imprudncia en lacomissi dun delicte o duna falta (compoden ser imprudents les persones jurdi-ques si no hi ha una persona fsica concretaque hagi estat imprudent?) o amb laplica-ci del principi de presumpci dinnocnciaats que els requisits de crrega de laprova semblen relaxar-se de maneraextraordinria quan existeix una personajurdica. Sorprn, tamb, que la causa dejustificaci que pugui afectar una personafsica no es traspassi a la persona jurdica.

  Posada al dia necessria de plisses de RCAmb tot, malgrat els seus possibles defec-tes, aquesta s la regulaci legal que haentrat en vigor, i aix comporta la necessitatde revisar les plisses dassegurana de res-ponsabilitat amb lobjectiu dadaptar elsseus clausulats i el condicionat de les plis-

  ses dassegurana per adequar-les a aques-ta nova normativa.

  Per aix, a ms de les plisses dasseguran-a de responsabilitat que es puguin contrac-tar per part dels administradors, shauran defer plisses dassegurana amb un contin-gut semblant per que tinguin com a sub-jecte la prpia persona jurdica ats quepot ser responsable encara que no ho siguicap persona fsica.

  El fet que estiguem davant duna legislacimolt recent i que no hagi estat en vigor nisis mesos determina que no existeix encarajurisprudncia que concreti aquesta novanorma, per la qual cosa haurem desperaraquesta nova jurisprudncia per poder arri-bar a conclusions definitives sobre la sevaaplicaci.

  10

  Lobservator i

  entrepersones

  La Llei orgnica 5/2010, de 22 dejuny, per la qual es modifica elCodi Penal del 1995, ha introdutdiverses novetats. Una de lesms comentades s la novaregulaci de la responsabilitatpenal que afecta les personesjurdiques. Aquest article exposaen quina mesura aquestareforma modifica la regulacianterior i quines sn les sevesconseqncies jurdiques.

  La responsabilitat de les persones jurdiquesal nou Codi PenalBegoa Arquillo ColetDoctora en dret - Bufet Jurdic Castelltort & Ayllon Advocats

  L

  REVISTA28_CAT 5:revistamussap 10/6/11 12:01 Pgina 10

 • Pat roc in i s

  La Cabrers-BTT aposta ms que mai per la sostenibilitat

  n any ms, la subcomarca catalanadel Cabrers va acollir la festa ambmajscules dels amants de la bici-

  cleta de muntanya: la Cabrers-BTT, que jaha arribat a la XIX edici repetint lxit departicipaci. Ms de 4.000 persones, entreciclistes i familiars, van gaudir, durant el capde setmana del 28 i 29 de maig, de les acti-vitats organitzades per lAjuntament deSanta Maria del Corc - lEsquirol, i, nova-ment, la marxa ciclista, eix de la convocat-ria, gaireb va exhaurir les inscripcions, jaque va arribar als 2.920 participants.

  Si, des dels seus orgens, lorganitzaci esva fixar lobjectiu de ser un exemple de sos-tenibilitat, ledici daquest any ha fet unpas ms amb la Cabrers NET, una convo-catria que va premiar el respecte delsciclistes per lentorn natural al seu pas pels

  paratges de la zona. Amb aquest objectiu,la Cabrers NET va sortejar material per a laprctica de BTT i tres inscripcions gratutesentre tots els participants que van demos-trar que havien recollit els residus generatsal llarg de la marxa i els havien dipositat alscontenidors habilitats a larribada. Per fer-ho, lorganitzaci va distribuir una bossetade plstic amb el nmero de dorsal de cadaparticipant, juntament amb tota la docu-mentaci de la inscripci. La iniciativa vatenir una gran acollida: un total de 1.115ciclistes van fer servir la bossa i van accediral sorteig.

  En lmbit purament competitiu, la reedicide la Duatl del Collsacabra va constituir lanovetat principal del cap de setmana.Desprs de lxit de la primera convocatriael 2010, la cursa es va tornar a disputar ambpetites modificacions, amb la finalitat din-crementar-ne latractiu.

  Cicloactivitats per a tots els pblicsLa Cabrers-BTT s, per damunt de tot, unaconcentraci de persones amants de la bicicle-ta de muntanya que, ms enll de la competi-ci, es reuneixen per gaudir de la seva aficien un entorn natural de bellesa espectacular. Is que lorganitzaci mant vigents, fins avui,els principis que en van inspirar la primera edi-ci: fomentar la prctica de la bicicleta demuntanya i donar a conixer la singularitat delpaisatge del Cabrers, a la Catalunya central.Amb aquest esperit, la Cabrers-BTT propor-ciona un elenc dactivitats pensades per fergaudir nens, joves i adults daquest esport,que aconsegueix reunir famlies senceresdurant el cap de setmana de la concentraci.

  Un any ms, Mussap va acompanyar la cele-braci de totes les activitats amb material

  promocional entre els assistents. La mtua spatrocinadora habitual de la Cabrers-BTT,un certamen que aplega dos eixos impor-tants de la seva filosofia: la promoci de laprctica de lesport com a activitat aglutina-dora i promotora de valors essencials, i el res-pecte pel medi ambient, que Mussap practi-ca i promou.

  U

  Revista Entre Persones. Edita: Grup Mussap, Via Laietana, 20 08003 Barcelona Tel. 932 956 300 Fax 932 956 314 e-mail: [email protected] de redacci: Ramon Verdaguer, Germn Reverter, Marc Carrasco i David Sanclemente. Direcci i coordinaci de producci: DS Comunicaci. Equip de redacci: DavidSanclemente, Rosa Querol i Merc Moreno. Assessorament Lingstic: Elisabet Kamal. Disseny i maquetaci: Estudi Guillem Vidal. Impressi: F&P Institut Grfic S. A.Entre Persones no comparteix necessriament les opinions signades pels seus collaboradors. Prohibida la reproducci total o parcial de la publicaci, per qualsevol mitj, sense autoritzaci de leditor.

  Amb el copatrocini de Mussap,la tradicional pedalejada amb bicicleta per lentornnatural impressionant del Cabrers va celebrar la XIX edici incorporant premisper als ciclistes respectuososamb el medi ambient.

  Mussap s patrocinadorahabitual de la Cabrers-BTT,un certamen que aplegados eixos importants de la seva filosofia: el foment de lesporti el respecte pel mediambient

  REVISTA28_CAT 5:revistamussap 10/6/11 12:01 Pgina 11

 • Mascota & Cia.

  proteccio damic

  MASCOTA & CIA.Assegurana per a animals

  Autombil Llar Comer Lloguer Protegit Lloguer Protegit Locals Comunitats Agropecuries Accidents Responsabilitat Civil Pime

  Barcelona Tarragona Lleida Girona Saragossa Valncia Logronyo Pamplona Sevilla Tel. 93 295 63 00 www.mussap.net