Reunió inici de curs C mitjà

of 14 /14
Benvinguts! Benvinguts! Curs 2013-14 Curs 2013-14 Escola Marinada Escola Marinada Nom dels professors: Nom dels professors: Teresa M Ricart Carulla Teresa M Ricart Carulla Josep Mª Rulló Gorgues Josep Mª Rulló Gorgues Cicle: Cicle Mitjà Cicle: Cicle Mitjà Classes de 3r i 4t d’EP Classes de 3r i 4t d’EP

Embed Size (px)

Transcript of Reunió inici de curs C mitjà

Page 1: Reunió inici de curs C mitjà

Benvinguts!Benvinguts!Curs 2013-14Curs 2013-14

Escola MarinadaEscola Marinada Nom dels professors:Nom dels professors:

Teresa M Ricart CarullaTeresa M Ricart CarullaJosep Mª Rulló GorguesJosep Mª Rulló Gorgues Cicle: Cicle MitjàCicle: Cicle Mitjà

Classes de 3r i 4t d’EPClasses de 3r i 4t d’EP

Page 2: Reunió inici de curs C mitjà

Escola Marinada 1-10-13

La Classe de Tercer

Page 3: Reunió inici de curs C mitjà

Escola Marinada 1-10-13

La classe de Quart

Page 4: Reunió inici de curs C mitjà

Qui és qui, a la classe?• Tutora de 3r : Teresa M Ricart Carulla

• Professors i àrees que imparteixen:– Llengua Catalana: Teresa M Ricart– Llengua Castellana Teresa M. Ricart – Llengua Anglesa: Alba Capdevila– Matemàtiques: Teresa M Ricart– Coneixement del Medi Natural:. Teresa M. Ricart– Educació Plàstica: M. Àngels Llobera– Art in English: Alba Capdevila– Educació Física: Josep Mª Rulló– Educació Musical: Sara Pujol– Religió: Laura Izco– Lectura: Alba Capdevila – Coneixements Alternatius: Josep Mª Rulló– Biblioteca: Teresa M. Ricart

Escola Marinada 1-10-13

Page 5: Reunió inici de curs C mitjà

Qui és qui, a la classe?• Tutor de 4t: Josep Mª Rulló Gorgues

• Professors i àrees que imparteixen:– Llengua Catalana: Josep Mª Rulló – Llengua Castellana: Josep Mª Rulló – Llengua Anglesa: Alba Capdevila – Matemàtiques: Josep Mª Rulló – Coneixement del Medi Natural: Josep Mª Rulló – Educació Plàstica: M. Àngels Llobera– Art in English: Alba Capdevila– Educació Física: Josep Mª Rulló – Educació Musical: Sara Pujol– Religió: Laura Izco– Biblioteca: Teresa M. Ricart

Escola Marinada 1-10-13

Page 6: Reunió inici de curs C mitjà

Competències BàsiquesCOMPETÈNCIES TRANSVERSALSCompetències comunicatives

1.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual.2.- Competències artística i cultural.

Competències metodològiques3.- Tractament de la informació i competència digital.4.- Competència matemàtica.5.- Competència d’aprendre a aprendre.

Competències personals6.- Competència d’autonomia.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES7.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.8.- Competència social i ciutadana.

Escola Marinada 1-10-13

Page 7: Reunió inici de curs C mitjà

Eixos • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma(Identitat, criteri propi, hàbits i actuacions responsables...)

• Aprendre a pensar i comunicar(llenguatge, gestió de la informació, comunicació audiovisual...)

• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa(curiositat, experimentació, recerca, creativitat, projectes...)

• Aprendre a conviure i habitar el món(habilitats socials, treball cooperatiu, valors democràtics...)

Escola Marinada 1-10-13

Page 8: Reunió inici de curs C mitjà

• Àrea de llengua: Bon nivell de comprensió lectora, d´expressió oral i escrita. Coneixement de les llengües estrangeres.

• Àrea de matemàtiques: Agilitat en el càlcul, raonament lògic i resolució de problemes. Conceptes matemàtics i geomètrics.

• Àrea de coneixement del medi social i natural: Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura, la història i la geografia. Així com el patrimoni artístic i cultural. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i afiançar hàbits de salut i consum correctes. Apreciar la cura dels éssers vius i el medi ambient així com la seva conservació i millora.

• Religió/ ensenyaments alternatius: Coneixement de la religió catòlica. Coneixement de valors ètics i socials.

Escola Marinada 1-10-13

Objectius del cicleAspectes curriculars

Page 9: Reunió inici de curs C mitjà

• Àrea de plàstica: Crear, elaborar i valorar diferents tipus de representacions artístiques.*Àrea de música: Educació de l’oïda (audicions), cançó, dansa i llenguatge musical.

• Educació física: Pràctica de l’esport, treball i expressió corporal per afavorir el desenvolupament personal i social.

Escola Marinada 1-10-13

Objectius del cicleAspectes curriculars

Page 10: Reunió inici de curs C mitjà

Objectius del cicleAspectes personals i evolutius

- Consolidar l'organització del material i de les tasques del curs.

- Adquirir autonomia en el treball personal.

- Responsabilitat vers la feina a fer.

- Respecte al professorat i als companys.

-Valoració de l'esforç, com actitud necessària per aconseguir els objectius

Escola Marinada 1-10-13

Page 11: Reunió inici de curs C mitjà

Directrius per l’aula• Saber escoltar.• Respectar-se un mateix i els altres, així com també el

material escolar.• Treballar en silenci.• Seguir l’horari establert.• Respectar les normes de l’escola.• Utilitzar l’agenda escolar.• Fer els deures diàriament.• Valorar la importància de la col.laboració escola-família.

Escola Marinada 1-10-13

Page 12: Reunió inici de curs C mitjà

Projectes o activitats especials.

• Lectura diària.• L’hora de la Biblioteca. • Art in English.• Projecte Interdisciplinar.• Bibliopati. • Celebració de les festes tradicionals

del calendari escolar.

Escola Marinada 1-10-13

Page 13: Reunió inici de curs C mitjà

Sortides Castanyada: Tot Circ (Copons)

Excursió: Barcelona

Comarcals: Estany d’Ivars-Vila-Sana

Depuradora

Teatre en Anglès

English DayEscola Marinada 1-10-13

Page 14: Reunió inici de curs C mitjà

Avaluacions• Realitzem l’avaluació contínua, fent el control de cada tema

en totes les àrees i també mitjançant l’observació diària dels/les alumnes. A més a més, fem avaluacions trimestrals de totes les àrees. Ens serveix per veure el grau d’assoliment d’allò que s’ha treballat i també perquè els/les alumnes s’adonin de les capacitats adquirides.

• Realitzem una sessió d’avaluació trimestral on hi intervenen tots els tutors i especialistes.

• A 3r de CM es realitza una avaluació inicial de les àrees de llengua catalana, castellana, anglesa i matemàtiques.

• A 4t de CM es realitza una avaluació final de cicle en les àrees de llengua catalana, castellana, anglesa,

matemàtiques i coneixement del medi.

Escola Marinada 1-10-13