Recurs Origin of Life_Lorena_Kim

of 5 /5
Recurs durant la fase d’intervenció acompanyada Kim Barba – Lorena Fernández Explorant l’origen de la vida TÍTOL: Explorant l’origen de la vida L’estudi de les ciències de la naturalesa han de despertar en els joves l’interès per trobar respostes científiques als interrogants que els planteja el contacte amb la natura, amb la finalitat de comprendre el món natural i els canvis que s’han anat produint al llarg de la història, alguns conseqüència de l’activitat humana. Això els ha d’ajudar a prendre decisions en base als seus coneixements científics. És per això que hem considerat rellevant analitzar una sessió en la que els alumnes s’havien de preguntar quin és l’origen de la vida i descobrir per ells mateixos quins són els esdeveniments més importants que han anat succeint al llarg de la història de la vida. BREU RESUM DE L’ACTIVITAT: La sessió consistia en explorar l’origen de la vida. L’activitat constava de diferents fases: 1. Idees prèvies (10’): primerament els alumnes treballaven de manera individual resolent un qüestionari inicial molt curt on feien sorgir les seves idees prèvies sobre l’origen de la vida a la terra. D’aquesta manera es posaven en conflicte aquestes idees prèvies amb els coneixements que s’anirien treballant i donant a conèixer al llarg de la sessió per tal que fossin ells mateixos els que, a través del conflicte, construïssin el seu coneixement. 2. Treball interactiu en parelles utilitzant les TIC (30’): aquesta segona fase constà d’un treball per parelles on havien d’accedir a un enllaç que se’ls facilitava a través del moodle (http://exploringorigins.org/timeline.html). Obrint l’enllaç trobaven una activitat en anglès que treballava l’origen de la vida a la terra i la seva evolució en l’escala temporal (4,5 bilions d’anys enrere fins a l’actualitat). Amb el company/a amb qui estiguessin treballant havien de comentar els diferents esdeveniments que van anar succeint al llarg d’aquesta escala temporal i respondre un full de preguntes entre els dos. Algunes de les preguntes eren de caire descriptiu i tenien la resposta a la web, mentre d’altres demanaven d’una cerca d’informació extra per part de l’alumnat o una reflexió més profunda. A l’enllaç hi ha molta informació, però en aquesta sessió els alumnes es centraven principalment en l’escala temporal, accedint només a altres sub-enllaços de la web en cas que fos necessari per resoldre les preguntes. 3. Posada en comú (10’): un cop van acabar de respondre les preguntes per parelles es va fer una posada en comú de tota la classe per comparar la informació que cada parella havia trobat. Es van anotar les respostes consensuades en un document al moodle al qual tenien accés els alumnes i que es projectava a la pissarra electrònica de la classe, durant la posada en comú. 4. Qüestionari d’avaluació-reflexió individual (10’): després de la posada en comú els alumnes havien de respondre unes preguntes breus sobre els continguts treballats al llarg de la sessió. Algunes de les preguntes eren les mateixes que en el qüestionari d’idees prèvies, per veure l’evolució de l’alumnat, mentre que d’altres feien referència a qüestions del treball en parelles i d’altres als propis continguts treballats al llarg de l’activitat i comentats a la posada en comú de la classe. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS DOCENTS: - Adquisició de coneixements: reconèixer la importància de la ciència i la investigació per conèixer l’origen de la vida a la Terra - Comprensió: descriure els fenòmens més rellevants al llarg de l’evolució de la vida a la Terra

Embed Size (px)

description

Avaluació del recurs "The origin of life" realitzat durant la fase d'intervenció acompanyada del pràcticum a l'INS Joaquima Pla i Farreras

Transcript of Recurs Origin of Life_Lorena_Kim

 • Recurs durant la fase dintervenci acompanyada Kim Barba Lorena Fernndez

  Explorant lorigen de la vida TTOL: Explorant lorigen de la vida Lestudi de les cincies de la naturalesa han de despertar en els joves linters per trobar respostes cientfiques als interrogants que els planteja el contacte amb la natura, amb la finalitat de comprendre el mn natural i els canvis que shan anat produint al llarg de la histria, alguns conseqncia de lactivitat humana. Aix els ha dajudar a prendre decisions en base als seus coneixements cientfics. s per aix que hem considerat rellevant analitzar una sessi en la que els alumnes shavien de preguntar quin s lorigen de la vida i descobrir per ells mateixos quins sn els esdeveniments ms importants que han anat succeint al llarg de la histria de la vida. BREU RESUM DE LACTIVITAT: La sessi consistia en explorar lorigen de la vida. Lactivitat constava de diferents fases:

  1. Idees prvies (10): primerament els alumnes treballaven de manera individual resolent un qestionari inicial molt curt on feien sorgir les seves idees prvies sobre lorigen de la vida a la terra. Daquesta manera es posaven en conflicte aquestes idees prvies amb els coneixements que sanirien treballant i donant a conixer al llarg de la sessi per tal que fossin ells mateixos els que, a travs del conflicte, construssin el seu coneixement.

  2. Treball interactiu en parelles utilitzant les TIC (30): aquesta segona fase const dun treball per parelles on havien daccedir a un enlla que sels facilitava a travs del moodle (http://exploringorigins.org/timeline.html). Obrint lenlla trobaven una activitat en angls que treballava lorigen de la vida a la terra i la seva evoluci en lescala temporal (4,5 bilions danys enrere fins a lactualitat). Amb el company/a amb qui estiguessin treballant havien de comentar els diferents esdeveniments que van anar succeint al llarg daquesta escala temporal i respondre un full de preguntes entre els dos. Algunes de les preguntes eren de caire descriptiu i tenien la resposta a la web, mentre daltres demanaven duna cerca dinformaci extra per part de lalumnat o una reflexi ms profunda. A lenlla hi ha molta informaci, per en aquesta sessi els alumnes es centraven principalment en lescala temporal, accedint noms a altres sub-enllaos de la web en cas que fos necessari per resoldre les preguntes.

  3. Posada en com (10): un cop van acabar de respondre les preguntes per parelles es va fer una posada en com de tota la classe per comparar la informaci que cada parella havia trobat. Es van anotar les respostes consensuades en un document al moodle al qual tenien accs els alumnes i que es projectava a la pissarra electrnica de la classe, durant la posada en com.

  4. Qestionari davaluaci-reflexi individual (10): desprs de la posada en com els alumnes havien de respondre unes preguntes breus sobre els continguts treballats al llarg de la sessi. Algunes de les preguntes eren les mateixes que en el qestionari didees prvies, per veure levoluci de lalumnat, mentre que daltres feien referncia a qestions del treball en parelles i daltres als propis continguts treballats al llarg de lactivitat i comentats a la posada en com de la classe.

  DEFINICI DELS OBJECTIUS DOCENTS:

  - Adquisici de coneixements: reconixer la importncia de la cincia i la investigaci per conixer lorigen de la vida a la Terra

  - Comprensi: descriure els fenmens ms rellevants al llarg de levoluci de la vida a la Terra

 • Recurs durant la fase dintervenci acompanyada Kim Barba Lorena Fernndez

  - Aplicaci: classificar els fenmens al lloc corresponent de lescala temporal

  - Anlisi: organitzar la informaci per construir les prpies conclusions

  - Sntesi: escriure i exposar els coneixements adquirits amb els companys

  - Avaluaci: justificar de manera crtica i seguint el model cientfic els coneixements treballats

  COMPETNCIES QUE ES DESENVOLUPEN:

  1- Competncies transversals que es desenvolupen:

  o Les competncies comunicatives: especficament la competncia comunicativa lingstica i audiovisual, donat que es treballa en parelles amb les quals sha destablir un debat i intercanvi dopinions argumentades i crtiques, a lhora que es treballa amb materials audiovisuals que han danalitzar crticament.

  o Les competncies metodolgiques: el tractament de la informaci i competncia digital, a travs de lenlla que sels facilita han de ser capaos de veure quina s la informaci rellevant i til; competncia daprendre a aprendre, a partir de posar en conflicte els seus coneixements previs i contrastar-los amb altres de nous, per construir el seu propi coneixement, sent responsables del seu propi aprenentatge.

  o Les competncies personals: dautonomia i iniciativa personal, quan treballen en parelles i posteriorment tamb en la posada en com conjunta.

  2- Competncies especfiques centrades en conviure i habitar el mn:

  o Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic: quan, a travs de lactivitat lalumne haur de ser conscient dels efectes que t la interacci de tots els fenmens ocorreguts al llarg de la vida amb el mn fsic, i com aix ha estat canviant.

  o Competncia social i ciutadana: quan els alumnes hauran de fer una reflexi de les implicacions que tots els canvis que se succeeixen tenen un impacte (major o menor) i la responsabilitat i deure que aix implica.

  I pel que fa a les competncies prpies de la matria podem esmentar que amb lactivitat, els alumnes podran identificar preguntes a travs dutilitzar el coneixement cientfic i obtenir conclusions a partir devidncies, per tal de comprendre i prendre decisions sobre el mn natural i els canvis succets al llarg del temps. Aix sassolir arribant a lalumne, s a dir, fent que vegi que la cincia s una manera dentendre la vida, emocionant-se amb ella, pensar cientficament, trobar les respostes a problemes mitjanant un pensament autnom i crtic, comunicant-se amb un correcte llenguatge cientfic, etc. NIVELL PEL QUE ES PROPOSA LACTIVITAT: Aquesta activitat est pensada per loptativa de quart curs de Biologia i Geologia donat que, tenint en compte les especificacions del currculum, s en aquest curs on sinclouen els continguts treballats. Segons el document oficial de la Generalitat, en aquest curs es treballa:

  - La Terra, un planeta canviant

  - La vida, conservaci i canvi

  - Origen i evoluci dels ssers vius Amb les pertinents interrelacions amb altres matries. En lactivitat proposada, hi ha una connexi amb la llengua donat que, com hem esmentat, es tracta duna activitat en angls (metodologia CLIL), afavorint la lectura crtica dels continguts cientfics a lhora que es treballa el vocabulari cientfic associat en angls.

 • Recurs durant la fase dintervenci acompanyada Kim Barba Lorena Fernndez

  GESTI DE LA DIVERSITAT Tenint en compte que es tracta duna activitat duna assignatura optativa i de cincies per a 4t dESO, el ms probable s que els alumnes que hagin decidit fer aquesta optativa siguin aquells amb ms inters per les cincies i per tant la seva predisposici inicial ser ms bona i probablement el seu nivell en aquesta matria una mica ms alt. Tot i aix, es tracta duna activitat molt pautada i en el cas que el grup classe presenti algun alumne amb necessitats especials, hi ha un model adaptat de lactivitat, on les preguntes que es fan sobre els continguts treballats a lenlla sn ms assequibles i enfocades a les necessitats concretes de lalumne, ajudant-lo tamb amb qestions de vocabulari especfic en angls. AVALUACI DE LALUMNAT Lavaluaci de lalumnat ser formativa i sumativa, per tal dassegurar que els alumnes han assolit els objectius daprenentatge fixats, a lhora que permet al docent establir una nota numrica. El professor avaluar als alumnes durant el treball en parelles, tenint en compte diversos tems (participaci activa de lalumne, rols diferenciats, respecte al torn de paraula, segueixen les indicacions del professor per dur a terme lactivitat, aporten opinions prpies, fan servir un vocabulari precs, etc.) i tamb els avaluar a travs del qestionari final que hauran de respondre de manera individual. MATERIALS NECESSARIS PER A DESENVOLUPAR LACTIVITAT:

  - Tauletes digitals/ordinadors porttils (un per cada dos estudiants)

  - Pissarra electrnica i can a laula per treballar conjuntament amb el moodle

  - Accs a internet

  - Qestionari didees prvies i qestionari davaluaci-reflexi final en paper (un per cada alumne)

  - Preguntes sobre els continguts treballats a lenlla en format paper (un per cada dos alumnes)

  - Rbrica del professor per avaluar als alumnes durant el treball per parelles BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

  - Web de lactivitat: http://exploringorigins.org/timeline.html

  - Currculum de la ESO: http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/curriculum http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fe124c3b-2632-44ff-ac26-dfe3f8c14b45/curriculum_eso.pdf

  - Competncies de 4t dESO (especfiques, transversals i de la matria) http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/52b74b46-424a-4a4e-9338-a32e5a3a81c3/competencies_eso.pdf http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8b44caf1-0290-44b6-86ee-b2beeb9f3abf/ciencies_naturalesa_eso.pdf

 • Recurs durant la fase dintervenci acompanyada Kim Barba Lorena Fernndez

  Annex: Material per a lalumnat

  Go to the following link and answer the following questions in pairs. Some questions require

  further research. The arrows indicate the important dates you must learn:

  http://exploringorigins.org/timeline.html

 • Recurs durant la fase dintervenci acompanyada Kim Barba Lorena Fernndez

  Do you have any questions about the activity?