Publico - Publico

of 131/131
7/23/2019 Publico - Publico http://slidepdf.com/reader/full/publico-publico 1/131 SUMEN DE RECHO TERNACIONAL BLICO ofesor: Monsanto OLILLA I ERECHO INTERNACIONAL. CONCEPTO. GENERALIDADES sten m!"as #e$ni!iones #iferentes #e #ere!"o interna!iona% &'(%i!o) De manera sim&%e #emos #e!ir *e +es e% !on,nto #e normas *e re-%an %as re%a!iones entre %os s,etos #e %a mni#a# interna!iona%.) #iferen!ia es&e!/$!a !on e% #ere!"o interno0 es *e se trata #e% #ere!"o #e %a !omni#a# erna!iona% ss normas son !rea#as &or &ro!e#imientos &ro&ios a tra34s #e %as fentes &r n or#en #es!entra%i5a#o 6(7si!amente !ostm(res trata#os8) Es im&ortante sa(er *e e re!"o interna!iona% no emana #e na !omni#a# na!iona%0 sino #e %a forma#a &or %os esta#o a !omni#a# ori-ina% #e esta#os0 esta(a !onstiti#a ex!%si3amente &or esta#os0 &ero o%!ion9 #7n#ose instit!iones 6%as or-ani5a!iones interna!iona%es0 tam(i4n s,etos8 a#mi a% in#i3i#o) ,eto #e% DIP ; E% !am&o #e% #ere!"o interna!iona% se "a am&%ia#o enormemente #es#e s 4 si!a0 &arti!%armente0 #es#e %a Se-n#a <erra Mn#ia% "asta nestros #/as) (o #os fa!tores *e !ontri(eron a% -ran ensan!"e: no es e% a!e%era# #esarro%%o #e %a no%o-/a0 *e a(ri9 ne3os es&a!ios 6!omo e% es&a!io %traterrestre8 &osi(i%it9 %a a&ari!i9n ti3i#a#es ne3as e% otro es %a -ran &reo!&a!i9n a!ta% &or %a &rote!!i9n #e% ser "mano e#io am(iente) ras-o m7s im&ortante #es DIP0 !omo or#en ,r/#i!o es *e %o es #e na !omni#a# #es!en %i5a#a) Esto *iere #e!ir *e !are!e #e 9r-anos !entra%es *e !reen ss normas0 otros *e er&reten %as a&%i*en0 otros *e %as "a-an !m&%ir 6!omo o!rre en %os or#enes internos ntra%i5a#os8) E% esta#o es s,eto a %a &ar *e !rea#or #e normas ,r/#i!as interna!iona%es Po e a!t'a en e% &%ano #e% #ere!"o #e -entes !omo s,eto #e na norma ,r/#i!a0 tam(i4n !om 4r&rete #e %os #ere!"os *e ese misma norma %e otor-a0 es e% 9r-ano #e% #ere!"o erna!iona% &ara "a!er%os !m&%ir)
 • date post

  18-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Publico - Publico

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  1/131

  SUMEN DE

  RECHO

  TERNACIONAL

  BLICO

  ofesor: Monsanto

  OLILLA I

  ERECHO INTERNACIONAL. CONCEPTO. GENERALIDADES

  sten m!"as #e$ni!iones #iferentes #e #ere!"o interna!iona% &'(%i!o) De manera sim&%e#emos #e!ir *e +es e% !on,nto #e normas *e re-%an %as re%a!iones entre %os s,etos #e %amni#a# interna!iona%.)

  #iferen!ia es&e!/$!a !on e% #ere!"o interno0 es *e se trata #e% #ere!"o #e %a !omni#a#

  erna!iona% ss normas son !rea#as &or &ro!e#imientos &ro&ios a tra34s #e %as fentes &rn or#en #es!entra%i5a#o 6(7si!amente !ostm(res trata#os8) Es im&ortante sa(er *e ere!"o interna!iona% no emana #e na !omni#a# na!iona%0 sino #e %a forma#a &or %os esta#o

  a !omni#a# ori-ina% #e esta#os0 esta(a !onstiti#a ex!%si3amente &or esta#os0 &eroo%!ion9 #7n#ose instit!iones 6%as or-ani5a!iones interna!iona%es0 tam(i4n s,etos8 a#mia% in#i3i#o)

  ,eto #e% DIP ; E% !am&o #e% #ere!"o interna!iona% se "a am&%ia#o enormemente #es#e s 4si!a0 &arti!%armente0 #es#e %a Se-n#a

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  2/131

  or#en ,r/#i!o interna!iona% !are!e #e n &o#er !entra% e,e!ti3o o a#ministra#or sin em(ar&restan fn!iones a#ministrati3as a tra34s #e %os +ser3i!ios &'(%i!os interna!iona%es.

  esta#os "o en #/a &or 9r-anos #e Na!iones Uni#as8)

  (ien no "a nin-'n 9r-ano ,ris#i!!iona% !on !om&eten!ia o(%i-atoria ni3ersa%0 existen a&osi!i9n #e %os estaos me#ios #e so%!i9n &a!/$!a #e !ontro3ersias interna!iona%es 6art) ==

  rta #e %a ONU8) Existe tam(i4n n &e*e>o n'!%eo #e ,ris#i!!i9n o(%i-atoria #e %a Corteerna!iona% #e ?sti!ia 69r-ano ,#i!ia% &rin!i&a% #e ONU8) Ha otros tri(na%es interna!iona%e

  rmanentes)

  re!"o #e s(or#ina!i9n #ere!"o #e !oo&era!i9n ; otro ras-o fn#amenta% #e% or#en ,r/

  o interna!iona% es *e es n #ere!"o #e +!oor#ina!i9n.0 a #iferen!ia #e% #ere!"o interno *+s(or#ina!i9n. 6e% esta#o !omo &o#er so(erano es s&erior a %os s'(#itos esta(%e!e e%

  #enamiento #e %a !on#!ta #e 4stos8) Detr7s #e% #ere!"o #e -entes no "a atori#a# ni &o#(erano a%-no: %os s,etos son e%%os mismos so(eranos est7n entre e%%os en n mismo &%an

  RGEN DEL DERECHO INTERNACIONAL PBLICO

  e3o%!i9n #e %a !omni#a# interna!iona% tiene n !on!e&to !%a3e: s instit!iona%i5a!i9n0 snsito #e %o sim&%e a %o !om&%e,o)

  #ere!"o interna!iona% se form9 en Ero&a0 m7s tar#e se ex&an#i9 &rimero a tra34s #e %ae&en#en!ia norteameri!ana %e-o #e %as !o%onias es&a>o%as #e% resto #e Am4ri!a) Con e%ta#o #e Paris #e [email protected] se a(ri9 "a!ia oriente) ina%mente0 tras %as #os -ran#es -erras

  n#ia%es se ni3ersa%i59 e% #ere!"o interna!iona% a tra34s #e %a #es!o%oni5a!i9n)

  #ere!"o #e -entes se fe "a!ien#o m7s !om&%e,o ni3ersa%) E% n'mero #e esta#os amens#e n &e*e>o n'!%eo ero&eo "asta !om&ren#er to#o e% &%aneta) E% a&orte #e% &ro!eso #es!o%oni5a!i9n a% ensan!"e fe nota(%e 618 &osteriormente %o fe e% #esmem(ramiento %a !a/#a #e% mro #e Ber%/n)

  s or-anismos interna!iona%es tam(i4n &ro%iferaron r7&i#amente a &artir #e %a fn#a!i9n #e %!iones Uni#as)

  a&as s!esi3as:

  OR

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  3/131

  s#e este momento !omien5a a -enera%i5arse e% sistema #e esta#os en Ero&a0 *e se %imitasi en forma ex!%si3a a %as re%a!iones interestata%es) Se !onso%i#an %os esta#os na!iona%es) Ea so!ie#a# #e esta#os meramente xta&estos)

  3o%!i9n ran!esa ; se &one en !estionamiento %os #ere!"os #e %os no(%es0 %a monar*/a monar!a fran!4s)

  os antes: De!%ara!i9n #e ir-inia en Am4ri!a) No im&%i!9 #e inme#iato %a in#e&en#en!ia)

  e&en#en!ia #e %as !o%onias norteameri!anas ameri!anas [email protected])

  s !oronas #e %as ar!ai!as monar*/as ero&eas !omien5an a renirse en !on-reso) As/ !omia ne3a era en %as re%a!iones interna!iona%es ; Con-reso #e iena

  re!"o interna!iona% #e esta eta&a

  &rin!i&io m7s im&ortante es e% #e %a so(eran/a #e% esta#o0 no "a so(re %os esta#os *em&onen %a !omni#a# interna!iona% forma a%-na #e &o#er s&erior)

  &rin!i&io #e i-a%#a# ,r/#i!a #e %os esta#os es !oronario #e %a so(eran/a estata%) Se re*ier*i%i(rio #e &o#er.0 *e nin-no #e %os esta#os a#*iera "e-emon/a so(re %os #em7s)

  s &ro-resos rea%i5a#os en materia #e !omni!a!i9n mar/tima &ermitieron ensan!"ar %os %/mi%a !omni#a# ero&ea) En este &er/o#o se !onso%i#o %a instit!i9n #e %a a!ti3i#a# #i&%om7ti!tito e% &rin!i&io #e %i(erta# #e %os mares0 sr-ieron a%-nos &rin!i&ios re%ati3os a %a*isi!i9n #e territorios a %a na3e-a!i9n mar/tima) Se esta(%e!en reniones &eri9#i!as)

  "a na &ro"i(i!i9n %e-a% #e re!rrir a %a -erra0 &ero sr-en a%-nas re-%amenta!iones #en#!!i9n) E% e*i%i(rio #e &o#eres es -arante #e %a &%ra%i#a#0 &ero no #e %a &a5)

  DESDE EL CON

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  4/131

  e%e tam(i4n %%amarse a este !orto &er/o#o e% #e% Dire!torio ero&eo0 inen!ia#o &or %a Santan5a)

  an Breta>a0 #es#e e% &rin!i&io fe reti!ente a %a inter3en!i9n #e %a A%ian5a0 %o *e termin9 !oe!torio ero&ea0 #an#o %-ar a% +Con!ierto ero&eo.0 #rante e% !a% feron !on3o!a#asnferen!ias siem&re *e sr-/a a%-na !esti9n #e &arti!%ar im&ortan!ia en e% !ontinente)

  s -ran#es &oten!ias !onser3aron en to#o momento %a &rima!/a en !anto a %a !on3o!atoria0n#!!i9n %as ne-o!ia!iones en ta%es !onferen!ias)

  este /nterin se feron &ro#!ien#o im&ortantes trasforma!iones &o%/ti!as) Toma /m&et e%n!i&io #e %as na!iona%i#a#es)

  !ia [email protected]@0 se re'ne e% Con-reso #e Ber%/n0 en e% *e se $,aron re-%as res&eto a %a o!&a!i9n *isi!i9n #e territorios) En [email protected]@@ na!e e% sistema interameri!ano0 en !o seno feron tomama ne3os &rin!i&ios #e% #ere!"o #e -entes)

  esta%%i#o #e %a Primera

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  5/131

  !rea!i9n #e %a SN fe o(ra #e n trata#o m%ti%atera% 6Trata#o #e ersa%%es80 *e !onsa-r9 &SN na 3o!a!i9n ni3ersa%) La or-ani5a!i9n &ose/a na se#e &ermanente en

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  6/131

  o(,eti3o fn#amenta%: es e% mantenimiento #e %a &a5 %a se-ri#a# interna!iona%es0 %a &roo!i9n #e %a !oo&era!i9n #e to#o or#en entre %os esta#os)

  -anos &rin!i&a%es:

  nse,o #e Se-ri#a#0 9r-ano en!ar-a#o #e% mantenimiento #e %a &a5 se-ri#a#)

  am(%ea

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  7/131

  #esarro%%o #e% #ere!"o

  s Na!iones Uni#as "an &romo3i#o na im&resionante tarea #e !o#i$!a!i9n #esarro%%oo-resi3o #e% #ere!"o interna!iona%)

  #ere!"o *e res%to #e este &ro!eso0 a &artir #e 10 tiene !ara!ter/sti!as *e %o se&aran #ma#o +#ere!"o interna!iona% !%7si!o.)

  #ere!"o #e %a in#e&en#en!ia #e %os esta#os est7 sien#o reem&%a5a#o &or e% #e %aer#e&en#en!ia) e% so #e %a fer5a "a si#o re-%amenta#o &ro"i(i#a %a a-resi9n) Sr-ieron

  n!i&ios &rote!tores #e %os in#i3i#os0 #e %as minor/as #e %os &e(%os) Ho no se a!e&ta %a #na!i9n !o%onia%0 %os #ere!"os "manos fn#amenta%es son &rote-i#os interna!iona%mente rti!i&a!i9n #e to#os %os esta#os en %a forma!i9n a&%i!a!i9n #e %as normas interna!iona%es es -enera%i5a#a m7s #emo!r7ti!a)

  o &are!i#o a% or#en &'(%i!o a a&are!i#o !on %as normas #e is !o-ens *e a!e&to %a Con3eniena so(re Dere!"o # e%so Trata#os !on %as o(%i-a!iones er-a omnes #e!%ara#as en e% fatm #e% fa%%o #e %a CI? en e% !aso #e %a Bar!e%ona Tra!tion)

  INCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PBLICO

  !%ara!i9n #e %os &rin!i&ios *e %os esta#os #e(en se-ir en ss re%a!iones:

  No so #e %a fer5a arma#a &or %os esta#os !ontra %a inte-ri#a# territoria% #e otros esta#os0(en a(stenerse #e% so #e %a fer5a o amena5a #e% so #e %a fer5a) Dere!"o a %a in#e&en#e/ti!a)

  t7 re%a!iona#o !on e% &rin!i&io #e %e-/tima #efensa si n esta#o me a-re#e se "a &%antea#osi(i%i#a# #e %a #efensa !o%e!ti3a0 asisten!ia re!/&ro!a) Tam(i4n &e#e "a(er n so #e %a

  er5a %e-itima#o &or %a atori5a!i9n #e% Conse,o #e Se-ri#a# #e Na!iones Uni#as) Por e,em&erra #e%

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  8/131

  -a%#a# #e #ere!"o %i(re #etermina!i9n #e %os &e(%os) A *4 &e(%os se re$ere esten!i&io Est7 ins&ira#o &rin!i&a%mente en re%a!i9n !on %os resa(ios !o%onia%es) La %i(retermina!i9n no &e#e a&%i!arse a !a%*ier sita!i9n &or*e &e#e %%e3ar a %a se!esi9n)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  9/131

  OLILLA II

  AS NORMAS JURIDICAS INTERNACIONALES

  9mo est7 !onforma#o e% or#enamiento ,r/#i!o interna!iona%

  RMAS DISPOSITIAS ; IUS DISPOSITIUM

  RMAS IMPERATIAS ; IUS CO

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  10/131

  UENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL

  as fuentes pueen se!"

  orma%es: mo#o o &ro!e#imiento #e !rea!i9n #e normas ,r/#i!as interna!iona%es s

  rres&on#iente 3eri$!a!i9n) C9mo se forma e% DIPmateria%es: ra5ones &or*e se !rea na norma0 !asas *e #an moti3o a s !rea!i9n Las fe

  ma%es nos #an e% a%!an!e #e%imita!i9n #e este #ere!"o)

  7%es son %as fentes *e esta(%e!e e% #ere!"o interna!iona%

  art) [email protected] #e% Estatto #e %a Corte Interna!iona% #e ?sti!ia 6*e !onforma %a Carta #e Na!ionesi#as80 enmera %as fentes0 #i!ien#o *e:

  ) La Corte0 !a fn!i9n es #e!i#ir !onforme a% #ere!"o interna!iona% %as !ontro3ersias *e an someti#as0 #e(er7 a&%i!ar:

  as !on3en!iones interna!iona%es0 sean -enera%es o &arti!%ares0 *e esta(%e!en re-%as&resamente re!ono!i#as &or %os Esta#os %iti-antes () %a !ostm(re interna!iona% !omo &rena &r7!ti!a -enera%mente a!e&ta#a !omo #ere!"o !) %os &rin!i&ios -enera%es #e #ere!"o

  !ono!i#os &or %as na!iones !i3i%i5a#as #) %as #e!isiones ,#i!ia%es %as #o!trinas #e %os(%i!istas #e maor !om&eten!ia #e %as #istintas na!iones0 !omo me#io axi%iar &ara %atermina!i9n #e %as re-%as #e #ere!"o0 sin &er,i!io #e %o #is&esto en e% Art/!%o )

  La &resente #is&osi!i9n no restrin-e %a fa!%ta# #e %a Corte &ara #e!i#ir n %iti-io ex ae*o e

  no0 si %as &artes as/ %o !on3inieren) .

  ente s9%o &ara %a CI? La frase re%ati3a a *e %a misi9n #e %a Corte es #e!i#ir +!onforme a%re!"o interna!iona%. "a si#o inter&reta#a !omo *e efe!ti3amente %e art/!%o esti&%a !7%efentes #e% #ere!"o interna!iona% no s9%o %as *e %a Corte #e(e tener en !anta)

  r %o tanto son fentes forma%es #e% DI: %os trata#os interna!iona%es0 %a !ostm(re interna!ion&rin!i&ios -enera%es #e% #ere!"o0 %as #e!isiones ,#i!ia%es0 %a #o!trina %a e*i#a# 6me#ios

  xi%iares8)

  e*i#a# &e#e ser &raeter %e-en0 !ontra %e-en 6%a Corte ne!esita atori5a!i9n &ara a&%i!ar%an!a "a o!rri#o8 se!n#m %e-en)

  tas fentes !are!en #e na ,erar*/a a(so%ta0 &e#en tener na ,erar*/a re%ati3a0 *e %es si!i9n en e% tiem&o o s maor o menor -enera%i#a#)

  "a +me#ios axi%iares.0 *iere #e!ir *e "a fentes &rin!i&a%es) Para na &arte #e %a #o!tfentes &rin!i&a%es ser/an %os trata#os %a !ostm(re otra &arte in!%e %os &rin!i&ios

  nera%es #e% #ere!"o0 &rin!i&a%mente &or*e %a Corte "a fa%%a#o tenien#o en !enta estosn!i&ios) Ni %a ,ris&r#en!ia ni %a #o!trina son !onsi#era#as en e% art/!%o [email protected] !omo fentes

  n!i&a%es #e% #ere!"o0 sir3en &ara a#ar a %a Corte a #eterminar %a inter&reta!i9n #e %as noana#as #e %as fentes &rin!i&a%es)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  11/131

  m(i4n son fente0 %os a!tos ,r/#i!os ni%atera%es #e %os esta#os %as reso%!iones #e or-anierna!iona%es)

  A COSTUMBRE INTERNACIONAL!ostm(re es na !on#!ta re&eti#a a!e&ta#a !omo o(%i-atoria) La !ostm(re interna!ionare-%a #e !on#!ta arrai-a#a en %a &r7!ti!a interna!iona% !o !ar7!ter ,r/#i!o o(%i-atorio es!ono!i#o &or %os s,etos #e #ere!"o interna!iona%) E% art/!%o [email protected] #e% Estatto #e %a CI? a %astm(re interna!iona% !omo +&re(a #e na &r7!ti!a -enera%mente a!e&ta#a !omo #ere!"o

  forma en (ase a a!tit#es an7%o-as #e to#os o #e a%-nos esta#os) Se !ara!teri5a &or %a7!ti!a #e %os esta#os s o(%i-atorie#a# ,r/#i!a) Se &ro#!e0 &or tanto0 na !rea!i9n #e %os

  o&ios s,etos #e% #ere!"o interna!iona% (as7n#ose en e% re!ono!imiento #e s o(%i-atorie#a#e% !onsentimiento)

  #i!iona%mente se %a asi-nan a %a !ostm(re interna!iona% #os e%ementos: 1) E%emento mate&eti!i9n0 &r7!ti!a) Una &r7!ti!a *e &e#e ser sstrato #e na !ostm(re interna!iona% senstite &or e% !om&ortamiento niforme #e %os s,etos #e% DIP en !iertas sita!iones0 o seare&eti!i9n !onstante #e !iertas !on#!tas #e a*e%%os s,etos #rante n &er/o#o)

  !ostm(re interna!iona% se ori-ina &rin!i&a%mente entre esta#o0 &ero tam(i4n %os or-anismerna!iona%es &e#en &arti!i&ar en !on$-rar%a)

  E%emento s(,eti3o o &si!o%9-i!o ; +o&inio iri.0 !on3i!!i9n #e *e %a &r7!ti!a es ,r/#i!amei-atoria) La o&inio iri es %o *e #istin-e %a !ostm(re ,r/#i!a #e otras &r7!ti!as o re&eti!ie no son ,r/#i!as0 !omo %os sos so!ia%es o !ostm(res no ,r/#i!as)

  !ostm(re ,r/#i!a es !oer!i(%e0 se &e#e o(%i-ar a otro a o(e#e!er%a)

  E%emento tem&ora% ; reitera!i9n en e% tiem&o) Tra#i!iona%mente se exi-/a &ara %a forma!i9n!ostm(re e% tras!rso #e n %ar-o tiem&o) A!ta%mente no se re*iere n %a&so tan &ro%on-(i#o a %as !ara!ter/sti!as &ro&ias #e %as a!ta%es re%a!iones interna!iona%es)

  exi-e *e #rante s &er/o#o #e forma!i9n %a &r7!ti!a "aa teni#o !ierta intensi#a#

  "eren!ia)CI? en e% !aso #e %a P%ataforma !ontinenta% #e% Mar #e% Norte a#mite %a existen!ia #e !ostmma#as en n %a&so re%ati3amente !orto0 a'n m (re3e siem&re *e %a &r7!ti!a *e %es #a a si#o +fre!ente &r7!ti!amente niforme.)

  !ostm(re0 !omo es m anti-a) En e% #esarro%%o #e% DIP0 m!"as normas "o !o#i$!a#as0r-ieron #e %a !ostm(re interna!iona% !omo &or e,em&%o0 e% #ere!"o #i&%om7ti!o !ons%ar0 re!"o #e %os trata#os #ere!"os so(re e% mar 6!onsa-ra#o en %a Con3en!i9n #e Monte-o Ba

  se a% mo3imiento #e !o#i$!a!i9n0 *e#an to#a3/a 7reas entera o &ar!ia%mente !onset#ina

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  12/131

  s trata#os #e !o#i$!a!i9n %os textos #e reso%!iones normati3as #e %a ONU &e#en &ro#!&e!to a %a !ostm(re0 tres efe!tos: no #e!%aratorio #e na !ostm(re a existente a %a *eorta na ex&resi9n es!rita otro *e !rista%i5a na !ostm(re na!iente0 !o &ro!eso #e#ra!i9n !omo re-%a !onset#inaria es %%e3a#o a t4rmino me#iante %a e%a(ora!i9n0 %a

  -o!ia!i9n %a a#o&!i9n #e% trata#o n ter!er efe!to -enera#or #e na ne3a !ostm(re)

  &os #e !ostm(re:

  ostm(re -enera% o ni3ersa%: #e -ran &arte #e %os esta#os0 son o(%i-atorias o&oni(%es aa#os *e no "an &arti!i&a#o en s forma!i9n0 sa%3o *e se trate #e o(,etar &ersistentemene n esta#o o(,ete %a !ostm(re #es#e s na!imiento8)

  te ti&o #e !ostm(re exi-e !omo re*isito %a -enera%i#a#)

  ostm(re re-iona%: se &resenta en na re-i9n #etermina#a0 exi-e %a a#"esi9n #e %os miem(%a re-i9n0 &or e,em&%o en Am4ri!a e% #ere!"o #e asi%o) Caso +Haa #e %a Torre.)

  CI? a#miti90 en e% !aso #e% Dere!"o #e Asi%o %a existen!ia #e !ostm(res re-iona%es0 &ero ex!anto a s o&oni(i%i#a# a n esta#o #e %a re-i9n0 %a &re(a #e *e 4sta %as "a(/a a!e&ta#o

  nsentimiento es !on#i!i9n ne!esaria)ostm(re (i%atera%: no !om&ren#e sino a #os esta#os) La CI? re!ono!i9 *e na !ostm(reatera% &o#/a formarse entre #os esta#os en e% !aso #e% Dere!"o #e &asa,e &or territorio

  io 0 n !aso entre %a In#ia Port-a%0 en e% *e Port-a% re!%ama(a #ere!"o #e &aso entre s

  onia #e Damao !iertos en!%a3es en territorio in#io &ara resta(%e!er e% or#en &ertr(a#o &rre!!i9n %o!a%) Tam(i4n e% !onsentimiento es #e ri-or &ara %a forma!i9n #e na !ostm(re e ti&o)

  OS TRATADOSta#o ; es na +a!to fe#era% !om&%e,o.

  i4n esta !a&a!ita#o &ara !e%e(rar n trata#o E% PE %o !e%e(ra %o $rma0 &ero %e-o se ne!

  *e e% Con-reso %o a&re(e o re!"a!e %e-o #e %a a&ro(a!i9n o re!"a5o0 e% PE %o rati$!a)e#e "a(er form%a!i9n #e reser3as) Una 3e5 rati$!a#o0 e% trata#o es na norma *e ri-e #enera #ire!ta en e% or#enamiento #e% esta#o)

  RINCIPIOS GENERALES DEL DERECHOs &rin!i&ios -enera%es #e% #ere!"o son !iertas m7ximas ,r/#i!as o normas #e ,sti!ia o(,eti3

  e se en!entran /nsitas en %os or#enamientos ,r/#i!os internos #e %os #istintos esta#os)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  13/131

  im&ortante es *e ten-an 3i-en!ia en %os 9r#enes internos0 no son &rin!i&ios #e #ere!"oerna!iona%0 sino &rin!i&ios -enera%es #e% #ere!"o) No es ne!esario *e n &rin!i&io #eterminrtene5!a a to#os %os or#enamientos internos #e %as na!iones0 &ero s/ *e ten-a 3i-en!ia en nera%i#a# #e e%%os)

  ra Pastor Ri#re,o0 %os &rin!i&ios -enera%es #e% #ere!"o0 !onstiten en rea%i#a# n fon#ormati3o !om'n a %os #ere!"os interno e interna!iona%) Se trata #e &rin!i&ios form%a#os ant#ere!"os internos *e %e-o0 !an#o sr-en &ro(%emas ne!esi#a#es simi%ares en e% #er

  erna!iona%0 son a&%i!a#os a 4ste)

  tos &rin!i&ios se en!entran siem&re en n m a%to -ra#o #e -enera%i#a# res&on#en aora!iones ,r/#i!as ni3ersa%mente !om&arti#as) Para ser fente #e% DIP0 e#e(en ser transi(%es a% or#en interna!iona%0 !om&ati(%es !on %os !ara!teres fn#amenta%es #e% or#enerna!iona%)

  tatto #e %a Corte ; &rin!i&ios -enera%es #e% #ere!"o +re!ono!i#os &or %as na!iones !i3i%i5a#

  4 son %as na!iones !i3i%i5a#as Es na frase !asi ofensi3a0 tiene na 3isi9n ero !4ntri!a)

  ator #i!e *e "asta tanto no se mo#i$*e0 ser7n na!iones no !i3i%i5a#as a*e%%as *e ti%itortra o %%e3en e% o#io ra!ia% a forma #e -o(ierno)

  ra ?%io Bar(eris0 +&rin!i&ios -enera%es #e% #ere!"o. !omo axioma0 si-ni$!a &ost%a#o e3i#en or#enamiento ,r/#i!o) Estas m7ximas ,r/#i!as %as toma %a ,ris&r#en!ia interna!iona% &oman &arte #e %os &ost%a#os e3i#entes #e %os or#enamientos ,r/#i!os internos)

  a&%i!a!i9n &or %a CI? #e(e ser s&%etoria0 esto es0 !an#o no "a na norma !on3en!iona% onset#inaria a&%i!a(%e a% !aso s( ,#i!e 6Bar(o5a8)

  nos e,em&%os: (ena fe0 &a!ta snt ser3an#a0 non (is in i#em0 %e &osterior #ero-a %eterior0 e*i#a#0 &ro "omini0 etc.La maor/a #e e%%os &ro3iene #e% Dere!"o Romano)

  t7n m7s !er!anos a %as fentes at9nomas)

  #iferen!ian #e %os Prin!i&ios #e% Dere!"o Interna!iona%0 *e son %os *e sr-en #e %os #istin

  a#os en ss re%a!iones mtas0 #e %a 3i#a #e re%a!i9n entre %os esta#os) A%-nos e,em&%os0erta# #e %os mares0 res&eto mto entre %os esta#os0 no inter3en!i9n0 etc.

  AS FUENTES AU#ILIARESart/!%o [email protected] #e% Estatto #e %a CI? !onsi#era *e %a ,ris&r#en!ia %a #o!trina !onstitenentes axi%iares a %as *e e% tri(na% &e#e re!rrir &ara me,or %os &er$%es #e normas &ro3isr %as fentes &rin!i&a%es)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  14/131

  RISPRUDENCIA

  &a&e% #e %a ,ris&r#en!ia ser/a e% #e 3eri$!ar e% +!onteni#o a%!an!e. #e %a normanset#inaria *e %a CI? "a si#o %%ama#a a a&%i!ar0 !an#o e%%a no "a si#o form%a#a !one!isi9n &or %a &r7!ti!a #e %os esta#os) Es in##a(%e %a fn!i9n es&e!i$!a#ora #e %a ,ris&r#e

  art/!%o #e% Estatto #e %a CI? res&e!to #e %a ,ris&r#en!ia #i!e *e: +%a #e!isi9n #e %a Coes o(%i-atoria sino &ara %as &artes en %iti-io res&e!to #e% !aso *e "a si#o #e!i#i#o.)

  #o!trina #e% &re!e#ente o(%i-atorio no tiene 3i-en!ia en e% #ere!"o #e -entes %a ,ris&r#e

  !rea normas -enera%es #e a&%i!a!i9n o(%i-atoria a otros !asos0 sino s9%o na norma in#i3i#e re-%a %os #ere!"os #e %as &artes en e% !aso &arti!%ar)

  %e DIP %a ,ris&r#en!ia tiene &arti!%ari#a#es &ro&ias0 no existen m!"as %/neas ,ris&rn!ia%es *e !onso%i#en en e% tiem&o #etermina#a inter&reta!i9n0 #e(i#o a% &e*e>o n'merosos en !om&ara!i9n !on e% #ere!"o interno)

  a&e-o #e %a CI? &or ss &ro&ios &re!e#en!ia es !onsi#era(%e0 trata #e mantener !o"eren!ia #e!isiones ne3as %as *e "an re!a/#o en !asos simi%ares)

  %os !asos *e se a&arta #e e%%os0 %a CI? trata #e #emostrar *e existen !ir!nstan!ias *e

  ti$!an esa !on#!ta)

  CTRINA

  #o!trina !om&ren#e %as o&iniones o #atos &ro&or!iona#os0 no so%amente &or %as atores0 sim(i4n &or %as so!ie#a#es !ient/$!as)

  CI? raramente o nn!a !ita %a #o!trina !omo fn#amente #e ss &ro&ias o&iniones0 an*e e-a(%e %a inen!ia *e 4sta &e#e e,er!er so(re %os "om(res #e #ere!"o)

  #o!trina tiene i#4nti!a fn!i9n *e %a ,ris&r#en!ia0 an*e s inen!ia sea menor)

  TRAS FUENTES

  A E$UIDAD

  n!iso 2 #e% art/!%o [email protected] re!ono!e %a fa!%ta# #e %a CI? &ara #e!i#ir n %iti-io ex ae*o et (ono&artes as/ %o !on3inieren.) Esto si-ni$!a %a so%!i9n #e %a !ontro3ersia &or %a &ra e*i#a#0

  ner en !enta %as normas #e% #ere!"o interna!iona% e3enta%mente a&%i!a(%es)

  e*i#a# ser/a na ferte #e normas in#i3i#a%es #e a&%i!a!i9n a% !aso)

  CI? se a&resr9 a a!%arar0 en s fa%%os so(re %a P%ataforma !ontinenta% #e% Mar #e% Norte0 *ei!a(a %a e*i#a# !an#o re!omen#a(a a %as &artes 6A%emania0 Ho%an#a Dinamar!a8 a&%i!an!i&ios e*itati3os en %a #i3isi9n #e %a &%ataforma !ontinenta% entre e%%as0 sino *e se %imitai!ar na norma !onset#inaria *e esta(%e!/a ese en3/o a %a e*i#a#)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  15/131

  e*i#a# no &are!e ser fente #e normas -enera%es0 &or !anto s a&%i!a!i9n si-ni$!a *e sara #e %a#o e% #ere!"o &or &e#i#o #e %as &artes) Ni tam&o!o fente forma% #e normasi3i#a%es)

  TOS JURDICOS UNILATERALES DE LOS ESTADOS

  i&os #e a!tos ,r/#i!os

  TOS ?URDICOS EN SENTIDO ESTRICTO ; son manifesta!iones #e 3o%nta# #e n so%o esta#oe !rean &ara 4% o(%i-a!iones ,r/#i!amente exi-i(%es en e% &%ano #e% #ere!"o interna!iona% etos 3an a -enerar normas &arti!%ares0 es&e!/$!as *e tiene s ori-en en este a!to0 &or %o t(en ser !onsi#era#os normas #e% #ere!"o interna!iona%)

  manan #e n so%o s,eto #e% #ere!"o interna!iona%0 no &e#en #e&en#er en !anto a s e$!aotro a!to ,r/#i!o no &e#en -enerar o(%i-a!iones &ara ter!eros)

  ra *e ten-an efe!to0 #e(en !m&%ir !iertos re*isitos *e tienen *e 3er: !on %a !a&a!i#a#(en emanar #e n 9r-ano *e ten-a fa!%ta# &ara !om&rometer interna!iona%mente a% estaart) #e %a Con3en!i9n #e iena se a&%i!a ana%9-i!amente8 !on %a forma0 (asta !on *e e%

  a &'(%i!o0 no se &re34 nin-na otra forma es&e!ia%0 &e#e ser tanto 3er(a% o es!rito !onnsentimiento0 es esen!ia% *e es esta#o #e% !a% emane e% a!to ni%atera% ten-o 3o%nta# #em&rometerse)

  fn#amente $na% #e estos a!tos es %a (ena fe)

  SO DE LOS ENSAVOS NUCLEARES 1 6ran!ia0 CI?8 Se%e !itarse !omo e,em&%o #e na &ro%atera% *e t3o efe!tos ,r/#i!os !%aros0 %a #e!%ara!i9n #e% Presi#ente #e ran!ia0 a&oa#a &a simi%ar #e s ministro #e Re%a!iones Exteriores en e% senti#o #e *e s &a/s no rea%i5ar/a m&%osiones n!%eares en %a atm9sfera)

  an#o ta%es #e!%ara!iones feron emiti#as0 %a CI? esta(a ,5-an#o e% !aso #e %os Ensaos!%eares0 *e Astra%ia Ne3a Fe%an#a "a(/an in!oa#o !ontra ran!ia en re%a!i9n !on %as&%osiones en %a atm9sfera *e a*e% &a/s rea%i5a(a en e% Pa!i$!o)

  tri(na% re!ono!i9 %a 3a%i#e5 #e %a o(%i-a!i9n *e ran!ia !rea(a &ara s/ misma !omonse!en!ia #e esas #e!%ara!iones)

  e a!e&ta *e %as #e!%ara!iones *e re3isten %a forma #e a!tos ni%atera%es afe!tan aa!iones #e #ere!"o o #e "e!"o &e#an tener !omo efe!to !rear o(%i-a!iones ,r/#i!asW Cesta#o ator #e %as #e!%ara!iones tiene %a intensi9n #e *e#ar o(%i-a#o &or ss t4rminos0 esensi9n !on$ere a %a #e!%ara!i9n e% !ar7!ter #e n !om&romiso ,r/#i!o0 *e#an#o o(%i-a#o ea#o interesa#o a se-ir en e% ftro na %/nea #e !on#!ta !onforme !on s #e!%ara!i9n.)

  ara %a senten!ia *e &ara !om&%etar ss efe!tos0 %as #e!%ara!iones no ne!esitan forma a%-!ontra&resta!i9n &or &arte #e %os otros esta#os0 ni #e a!e&ta!i9n0 r4&%i!a o rea!!i9n a%-nae ser/a in!om&ati(%e !on %a natra%e5a estri!tamente ni%atera% #e% a!to ,r/#i!o en !esti9n

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  16/131

  m&%os: 6to#os e%%os &ro#!en efe!tos ,r/#i!os &or s/ mismos8

  ti$!a!i9n ; a!to &or e% !a% se &one en !ono!imiento #e ter!eros n a!to0 "e!"o0 #o!meni9n0 #e% *e &e#en #eri3an efe!tos ,r/#i!os *e ser7 !onsi#era#o ,r/#i!amente o(%i-ato

  an#o sea !ono!i#o &or a*e% a *ien se #iri-i9)

  ne a% esta#o noti$!a#o en %a im&osi(i%i#a# #e ne-ar e% !ono!imiento #e% "e!"o o #e %a sita!e fe noti$!a#a)

  !ono!imiento ; manifesta!i9n #e 3o%nta# #e n esta#o ten#iente a a!e&tar %as !onse!en/#i!as #e n #etermina#o "e!"o o sita!i9n !rea#o &or otro s,eto #e% #ere!"o interna!iona

  a%ta #e na atori#a# !entra% en e% DIP *e #e fe #e !iertos "e!"os o sita!iones0 e%!ono!imiento &or &arte #e %os esta#os &e#e !rear &ara e%%os %a im&osi(i%i#a# #e ne-arsteriormente %o re!ono!i#o)

  otesta ; a!to &or e% !a% n s,eto #e% #ere!"o interna!iona% &'(%i!o mani$esta %a intensi9n nsi#erar !onforme a #ere!"o n #etermina#o "e!"o #a#o0 sa%3a-ar#an#o as/ s #ere!"o%a#o o amena5a#o)

  r e% !ontrario0 im&%i!a e% no re!ono!imiento &or &arte #e n esta#o #e n "e!"o #e otro estani$!a na reser3a &ro&ia)

  omesa ; manifesta!i9n #e 3o%nta# #e n esta#o en!amina#a a o(ser3ar en a#e%antetermina#o !om&ortamiento en re%a!i9n a otro esta#o otros esta#os &ara &ro#!ir efe!tos

  os %a 3o%nta# #e o(%i-arse #e(e ser ine*/3o!a)

  nn!ia ; manifesta!i9n #e 3o%nta# #e% esta#o #iri-i#a a no "a!er 3a%er n #ere!"o o &rete/#i!a #etermina#a #e!%inar #e e,er!er !ierto #ere!"o o 3enta,a)

  OPPEL ; son !om&ortamientos *e rea%i5an %os esta#os &or %os !a%es se &ro#!e !omo%ta#o %a &ri3a!i9n o &4r#i#a #e #ere!"os0 ese esta#o no &o#r/a 3o%3er so(re ss &asos)

  na sita!i9n !rea#a &or %a a!tit# #e n esta#o !on#!ta se-i#a &or n esta#o *e est7sa#a #ire!tamente en %a !on#!ta #e% &rimer esta#o)

  ste na im&osi(i%i#a# &or &arte #e% esta#o *e tomo %a &rimera a!tit# #e rea%i5ar a%e-a!iomanifestarse en senti#o !ontrario)

  SO TAILANDIA CCAMBOVA +TEMPLO PREHA IHEAR. 12

  UIESCENCIA ; es na ina!!i9n !a%i$!a#a #es#e e% &nto #e 3ista ,r/#i!o *e en e% &%ano #ere!"o interna!iona% -enera efe!tos 6a&%i!a!i9n #e% &rin!i&io +e% *e !a%%a otor-a.8)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  17/131

  &resenta !an#o na !ierta !on#!ta #e n esta#o exi-e na rea!!i9n #e% otro0 s si%en!ioe#e inter&retarse !omo na a*ies!en!ia)

  CTOS UNILATERALES DE ORGANISMOSNTERNACIONALES

  reso%!i9n #e n or-anismo interna!iona% &e#e inter&retarse !omo na manifesta!i9n #enta# #e #i!"o or-anismo)

  s #e!isiones *e son o(%i-atorias -enera%mente &ertene!en a% or#en interno #e %a or-ani5a!#iri-en a ss &ro&ios 9r-anos o fn!ionarios0 o (ien en a%-nos !asos ata>en a %os esta#osem(ros0 a *e en %os trata#os !onstitti3os #e or-ani5a!iones interna!iona%es &e#e &re3ee !iertas reso%!iones sean o(%i-atorias &ara %os esta#os)

  maor/a #e %as reso%!iones #e or-anismos interna!iona%es tienen n !ar7!ter re!omen#aton%%e3an na atori#a# mora%0 &ero no son ,r/#i!amente o(%i-atorias)

  sma0 %as reso%!iones #e or-ani5a!iones interna!iona%es &arti!%armente #e %a Asam(%eanera% #e %a ONU no son na ferte in#e&en#iente #e #ere!"o interna!iona%) Pe#en !ontri(forma!i9n #e ne3as re-%as a% #ar &re(a #e *e n !onsenso natra% se est7 forman#o &

  !%arar e% #ere!"o existente a% #e$nir%o e inter&retar%o)

  LACI%N DE LA CODIFICACI%N & EL DESARROLLO PROGRESI'O

  EL DERECHO INTERNACIONALre%a!iona !on %a !ostm(re)

  e% #ere!"o interna!iona% "a na #iferen!ia en e% !on!e&to #e !o#i$!a!i9n0 %o *e se intente#iante e%%a es %o-rar na maor &re!isi9n en este ti&o #e normas !onset#inarias0 a s 3termina!i9n #e% a%!an!e #e este ti&o #e normas)

  (o #istintos intentos &ara im&%sar n &ro!eso #e !o#i$!a!i9n: [email protected] 1 ; 2 Conferen!iPa5 *e se !e%e(raron en La Haa)

  !en n a&orte m interesante &ara %a reso%!i9n #e %os !oni!tos #e mo#o &a!/$!o m!"otes #e %a &ro"i(i!i9n #e% so #e %a fer5a 610 Carta #e %a ONU8)

  estas #os Conferen!ias se rea%i5o tam(i4n n intento #e !o#i$!a!i9n #e% #ere!"o interna!ioro no se a3an59 #emasia#o) S/ "a na !on!ienti5a!i9n #e %a im&ortan!ia #e %a !o#i$!a!i9n)

  = 6So!ie#a# #e Na!iones0 118 ; !on3o!atoria a %a Primer Conferen!ia #e Co#i$!a!i9n en#a# #e La Haa 6&er/o#o #e entre -erra8)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  18/131

  tratan tres -ran#es temas: na!iona%i#a#0 mar territoria% res&onsa(i%i#a# #e %os esta#os)

  entan a3an5ar %%e-ar a n a!er#o @ esta#os 6n n'mero im&ortante en ese momento8)

  1 Na!iones Uni#as0 #a n ne3o im&%so a% &ro!eso #e !o#i$!a!i9n 6art) = in!)1 a&arta#!rea %a Comisi9n #e Dere!"o Interna!iona% *e 3a a rea%i5ar im&ortantes a3an!es 3a a #a&esta a *4 se entien#e &or +!o#i$!a!i9n. &or +#esarro%%o &ro-resi3o. #e% #ere!"oerna!iona%)

  #i$!a!i9n es %a m7s &re!isa form%a!i9n %a sistemati5a!i9n #e normas #e %as normas #e%

  re!"o interna!iona%0 en materias en %as *e a existe am&%ia &r7!ti!a #e %os esta#os0 as/ !oe!e#entes #o!trina 6es sistemati5ar %a !ostm(re8)

  sarro%%o &ro-resi3o #e% #ere!"o interna!iona% im&%i!a %a e%a(ora!i9n #e &roe!tos0 #en3en!iones so(re temas *e no "aan si#o re-%a#os to#a3/a &ero e% #ere!"o interna!iona% &e!to #e %os !a%es %os esta#os no "aan a&%i!a#o en %a &r7!ti!a normas s$!ientementesarro%%a#as)

  +5ona e!on9mi!a ex!%si3a. %a +&%ataforma !ontinenta%. 6en e% Dere!"o #e% Mar8 son !%arom&%o #e% #esarro%%o &ro-resi3o #e% #ere!"o interna!iona%) Los esta#os $,aron #iferentes %/mir s 3a%or e!on9mi!o)

  temas *e "an si#o !o#i$!a#os &or !om&%eto0 !omo &or e,em&%o: Con3en!i9n #e iena soDere!"o #e %os Trata#os Dere!"o Cons%ar Di&%om7ti!o

  on3en!i9n #e Monte-o Ba

  LACI%N ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL

  EL DERECHO INTERNO DEL ESTADO

  n "o existen a%-nas &osi!iones *e sostienen *e tenien#o e% esta#o so(eran/a es ina!e&e #e(a s(or#inarse a n #ere!"o interna!iona%)

  !ostm(re interna!iona% ri-e &er se0 no &e#e ser ne-a#a &or*e "a si#o !rea#a &or %a &r7%os mismos esta#os) A"ora0 *4 o!rre !on %os trata#os

  &osi!iones "ist9ri!as:

  anterior #ero-a %e &osterior ; +DUALISMO.

  ra esta !orriente existe na se&ara!i9n e in#e&en#en!ia entre e% DIP %os 9r#enes ,r/#i!osernos)

  e%%a *e re!ono!e &rima!/a a% #ere!"o interna!iona% ; +MONISMO.

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  19/131

  monismo a$rma *e e% #ere!"o #e -entes %os #ere!"os internos #e %os #iferentes esta#osman n so%o or#en ,r/#i!o) A#mite #os 3ariantes: a%-nos sostienen %a &rima!/a #e% DI so(rerno otros a %a in3ersa)

  Ar-entina0 "asta %os a>os ri-i9 na &ostra #a%ista0 era in#iferente si na %e ieraarrear res&onsa(i%i#a# interna!iona% &ara e% esta#o) No %e im&orta(a a %os tri(na%es)

  s&4s !omen59 a tomarse en !enta %a res&onsa(i%i#a# *e &o#/a a&are,ar &ara e% esta#o *

  a %e ar-entina &osterior in!m&%a !on n trata#o anterior)-entina &asa a ser monista !on &rima!/a #e% #ere!"o interna!iona% so(re e% interno)

  n !re!iente !am&o #e a&%i!a!i9n #e% #ere!"o interna!iona% en e% or#en interno !a#a 3e5&arti!%ares &e#en in3o!ar #ere!"os *e %es otor-an trata#os interna!iona% #e ss &a/ses0

  rti!%armente %os #e inte-ra!i9n re-iona%)

  estra CN no re*iere %a trasforma!i9n #e %as normas interna!iona%es en internas &ara *ee#an ser a&%i!a#as a %os in#i3i#os) Un trata#o #e% !a% %a Re&'(%i!a sea &arte0 se a&%i!ar7e!tamente si es o&erati3o 6no re*iere re-%amenta!i9n8)

  reforma #e 1 tiene es&e!ia% im&ortan!ia en %a re!e&!i9n #e% &rin!i&io #e %a ,erar*/a s&n trata#o so(re e% #ere!"o interno *e a "a(/a si#o a!e&ta#o &or %a Corte S&rema)

  t) in!) 228) Los trata#os !on otros esta#os or-anismos interna!iona%es tienen ,erar*/a&erior a %as %ees 6art) in!) 2=8 %os enn!ia#os en e% art/!%o in!) 22 a'n m7s0 tienear*/a !onstit!iona%)

  e% #ere!"o #e -entes0 tanto %a ,ris&r#en!ia in3aria(%e #e %os tri(na%es interna!iona%es !osistema #e %a Con3en!i9n #e iena so(re #ere!"o #e %os trata#os 6art) 28 !onsa-ran %a &rim%as normas #e% #ere!"o interna!iona% en !aso #e !oni!to !on normas internas) Los esta#osne %a o(%i-a!i9n interna!iona% #e a#a&tar s #ere!"o interno a% #ere!"o #e -entes0 so &ena e se ori-ine res&onsa(i%i#a# interna!iona% #e% esta#o)

  ser e% esta#o so(erano &e#e a!e&tar n trata#o o #enn!iar%o) Existe na serie #e re*isitra #enn!iar 6retra!tarse8 n trata#o: +s9%o &o#r7n ser #enn!ia#osW. art) in!) 2 ;

  s trata#os #e inte-ra!i9n *e #e%e-en !om&eten!ias ,ris#i!!i9n a or-ani5a!iones&rana!iona%es0 W.

  ta#o ; tiene %a &%enit# #e !om&eten!ias0 ser/a im&osi(%e enn!iar%as #e as/ ser%o0 a%-ien

  (iera im&esto esas !om&eten!ias %os estar/a %imitan#o)

  &rana!iona%i#a#. o +s&raestata%i#a#. ; a%-nos 9r-anos son re!e&tores #e !om&eten!ias !orres&on#en a% esta#o0 &ara re-%ar%as0 e,er!er%as0 normati3i5ar%as esas normas 3an a tene!ta a&%i!a!i9n s&rema!/a so(re e% #ere!"o interno 6tienen ,erar*/a s&erior a %as %ees8

  to rom&e !on %a estr!tra !%7si!a no a "a n #a%ismo &osi(%e0 se mo#i$!a %a re%a!i9n e#ere!"o interna!iona% e% #ere!"o interno)

  ) 12 CN ; Las &ro3in!ias &o#r7n !rear re-iones &ara e% #esarro%%o e!on9mi!o so!ia% a(%e!er 9r-anos !on fa!%ta#es &ara e% !m&%imiento #e ss $nes &o#r7n tam(i4n !e%e(ra

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  20/131

  n3enios interna!iona%es en tanto no sean in!om&ati(%es !on %a &o%/ti!a exterior #e %a Na!i9n e!ten %as fa!%ta#es #e%e-a#as a%

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  21/131

  s &rimeros &rin!i&a%es s,etos #e% DIP son %os ESTADOS so(eranos0 &or*e s9%o e%%os tienen&a!i#a# &%ena en e% #ere!"o #e -entes0 !a&a!i#a# i%imita#a &ara e,er!er #ere!"o asmiri-a!iones0 mientras *e %os restantes s,etos re!ono!en im&ortantes %imita!iones)

  nen &ersona%i#a# ori-inaria son a% tiem&o *e s,etos0 %e-iferantes0 !rean e% #ere!"oerna!iona% a tra34s #e %os trata#os %a !ostm(re son tam(i4n a-entes #e ese #ere!"o0esto *e tienen %a fa!%ta# #e "a!er%o !m&%ir)

  a#o #e %os esta#os so(eranos0 existen esta#os *e "an !e#i#o &ar!ia% o tota%mente ssm&eten!ias a n esta#o so(erano) Por e,em&%o0 %os &rote!tora#os %os esta#os 3asa%%os)

  n e% #esarro%%o 3an a sr-ir otros s,etos !omo %as OR

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  22/131

  nera% &or*e e% esta#o intenta satisfa!er to#as %as ne!esi#a#es #e s &o(%a!i9n ex!%si3ar*e ex!%a %a !om&eten!ia #e to#o otro esta#o o s,eto interna!iona% en s territorio) Esta!%si3i#a# #e(e ser res&eta#a &or %os otros esta#os) La CI? #i,o en e% asnto #e% Cana% #e Coe +entre %os esta#os in#e&en#ientes0 e% res&eto #e %a so(eran/a territoria% es na #e %as (aseen!ia%es #e %as re%a!iones interna!iona%es.)

  (%a!i9n: !omni#a# #e in#i3i#os *e est7 asenta#a en ese territorio !onforma#o &or na!ioxtran,eros0 "a(itan en forma &ermanente en s territorio)

  "a n n'mero $,o #e(a,o #e o so(re&asa#o e% !a% n -r&o "mano no &e#a as&irar a sa#o)

  (ierno: atori#a# *e -o(ierna en n esta#o en forma ex!%si3a)

  #ere!"o interna!iona% exi-e *e "aa n -o(ierno efe!ti3o *e e,er5a %as &otesta#es #e% estese territorio so(re esa &o(%a!i9n) La forma #e -o(ierno *e esa &o(%a!i9n ten-a no ese3ante &ara e% #ere!"o #e -entes)

  (eran/a: &ara ser &ersona &%ena #e% #ere!"o #e -entes0 e% esta#o ne!esita e% atri(to #e %a(eran/a)

  esta#o 3a a e,er!er s so(eran/a #es#e e% &nto #e 3ista #e% or#en interno0 ien#o or-ani/ti!amente0 e,er!ien#o ,ris#i!!i9n 6#i!tar %ees8 e,er!ien#o e% &o#er #e &o%i!/a)

  s#e e% &nto #e 3ista externo0 ien#o manifestarse en e% or#en externo !on &res!in#en!iaa%*ier otro &o#er 6i-a%#a# ,r/#i!a #e %os esta#os8 ; esto es tan !ierto

  esta#o no est7 someti#o a nin-na atori#a# s&erior) E% 7r(itro H(er en e% !aso #e %a Is%a mas #i,o *e: +La so(eran/a0 en %as re%a!iones entre %os esta#os0 si-ni$!a s in#e&en#en!iae&en#en!ia en re%a!i9n !on na &arte #e% -%o(o es e% #ere!"o #e e,er!er0 a ex!%si9n #e to#o esta#o0 %as fn!iones estata%es).)

  so(eran/a0 en e% &%ano interna!iona%0 en!entra ss %/mites natra%es en %a i-a%#a# so(eranesta#os en e% &ro&io #ere!"o interna!iona% *e im&one a 4stos o(%i-a!iones) Ha re!ortea so(eran/a en aras a %a !on3i3en!ia interna!iona%0 &ara *e sea &osi(%e esta !on3i3en!ia) L

  (eran/a en e% #ere!"o #e -entes es re%ati3a0 est7 %imita#a)

  Corte Interna!iona% #i,o *e %a $rma #e n trata#o im&%i!a(a n re!orte a esa in#e&en#en!i

  na re%ati3i5a!i9n #e %a so(eran/a #es#e e% &nto #e 3ista #e %as re%a!iones entre %os esta#e tiene n im&a!to en e% or#en ,r/#i!o #e %os esta#os)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  23/131

  ati3i5a!i9n &ositi3a ; en re%a!i9n a %os #ere!"os "manos e% &ro!eso #e inte-ra!i9n 6son &ositi3a #e%e-a!i9n #e %a so(eran/a8)

  e esta#o !onstite a s 3e5 n +!on,nto #e mono&o%ios. ; = mono&o%ios ; fer5a 6Je(er8

  !a% 6Nor(et E%/as8

  m(9%i!o 6Pier Br#ie8

  n

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  24/131

  na #istri(!i9n interna #e !om&eten!ias entre e% esta#o fe#era% %os esta#os &arti!%are

  CONEDERACIGN

  a !onfe#era!i9n a-r&a a esta#o *e mantienen s &ersona%i#a# interna!iona% !om&%etam enton!es 3arias &ersonas interna!iona%es)

  &o#er !entra% es m re#!i#o0 se %imita a fn!iones !omnes &ar!ia%es0 tanto #e #efensa

  mo #e re&resenta!i9n exterior)

  DERACIGN

  CROESTADOS

  ACIMIENTO DEL ESTADOesta#o na!e #e 3arias maneras) Pe#e ser &or o!&a!i9n #e n territorio res n%%is0 si en 4enta na !omni#a# !on n -o(ierno efe!ti3o e in#e&en#iente)

  m(i4n se ori-inan ne3os esta#os &or se!esi9n 6se&ara!i9n #e Se!ia Nore-a en 18 osmem(ramiento 6Uni9n So3i4ti!a V-os%a3ia80 o (ien &or a-r&amiento #e 3arios esta#osenores)

  !rea!i9n #e n ne3o esta#o se &ro#!e !an#o tienen %-ar !iertos "e!"os: na !omni#aa(%e!i#a en n !ierto territorio !on n -o(ierno efe!ti3o e in#e&en#iente0 as&ira a ser

  !ono!i#a !omo esta#o miem(ro #e %a !omni#a# interna!iona%) Los #em7s esta#os #e(er7nm&ro(ar si efe!ti3amente ta%es "e!"os tienen existen!ia rea%)

  ECONOCIMIENTO DE ESTADOSan#o sr-e n esta#o ne3o0 4ste (s!a s a#misi9n en %a fami%ia interna!iona%0 sr-e as/ %aesti9n #e s re!ono!imiento)

  re!ono!imiento #e esta#o es n a!to ,r/#i!o ni%atera% me#iante e% !a% n esta#o a#mite *o ne3o esta#o en %o *e a 4% !on!ierne &osee s(,eti3i#a# ,r/#i!a interna!iona%) Tienen nnteni#o ,r/#i!o &o%/ti!o)

  n a!to ni%atera%0 &or*e es &ri3ati3o #e !a#a esta#o re!ono!er o no a% ne3o esta#o 6e% na#o no &e#e exi-ir%e a %os esta#os *e %o re!ono5!an8)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  25/131

  n a!to fa!%tati3o0 !a#a esta#o #eterminara !an#o "a %%e-a#o e% momento #e re!ono!imi ne3o esta#o) Esto no im&%i!a *e sea ar(itrario)

  esta#o *e 3a a re!ono!er rea%i5ar7 2 an7%isis: no o(,eti3o0 #on#e se e3a%ara si e% ne3oa#o re'ne %os = e%ementos &ara ser !onsi#era#o esta#o)

  no s(,eti3o0 se e3a%ara %a !a&a!i#a# #e% ne3o esta#o #e &o#er !m&%ir !on ss o(%i-a!ioerna!iona%es)

  ne!esi#a# #e re!ono!imiento #e n esta#o &or %os #em7s es !onse!en!ia #e %a #es!entra

  a!i9n #e% #ere!"o #e %a !omni#a# interna!iona%es)re!ono!imiento #e(e ser otor-a#o o&ortnamente0 en &arti!%ar !an#o existe na se&ara!&e!to a n esta#o anterior) E% ne3o esta#o0 a#em7s #e renir %as !on#i!iones0 #e(e ofre!erta ex&e!tati3a #e esta(i%i#a#) Un re!ono!imiento &rematro &e#e ser 3isto !omo ner3en!i9n en %os asntos internos #e% esta#o #e% !a% e% ne3o intenta se&ararse)

  ni!tos en %a "istoria #e %as re%a!iones #i&%om7ti!as: e% re!ono!imiento #e Es&a>a a %aso3in!ias #e% R/o #e %a P%ata es tar#/o)

  s #em7s esta#os re!ono!ieron %a in#e&en#en!ia #e %as !o%onias inme#iatamente0 %o *e fe

  nsi#era#o &or %a metr9&o%i !omo !asa #e -erra 6ran!ia a% re!ono!er %as 1= !o%onias #e EEaso XOSOO)

  an#o se se&ara Panam7 #e Co%om(ia 6#e,a #e ser na &ro3in!ia !o%om(iana80 EEUU %a re!ome#iatamente)

  re!ono!imiento no &e#e estar s,eto a nin-'n !on#i!ionamiento &or*e esto im&%i!ar/a n inter3en!i9n interna #e% esta#o) Cestiones "ist9ri!as: Montene-ro0 Rmania Seria

  !ono!en s in#e&en#en!ia &ero se exi-en %a i-a%#a# #e #ere!"os #e %os "om(res sea !a% f!re#o 6no es n rea%i#a# n re!ono!imiento sino na &resi9n8)

  a%estina ; se aseme,a m!"o a n esta#o0 e% !amino ser/a e% re!ono!imiento)

  m&o!o &e#e "a(er n re!ono!imiento #e fa!to)

  "a na forma #e re!ono!imiento esti&%a#a e% re!ono!imiento &e#e ser: ex&reso:!%ara!i9n o$!ia%0 forma% en %a !a% se mani$esta e% re!ono!imiento #e n ne3o esta#o)

  7!ita: formas ine*/3o!as a tra34s #e a!tos interna!iona%es en *e se mani$esta %a 3o%nta#!ono!imiento) Por e,em&%o0 $rma #e n trata#o0 a!e&ta!i9n #e !9ns%es)

  a or-ani5a!i9n interna!iona% &e#e re!ono!er a n esta#o0 en !o !aso "a(r/a n!ono!imiento !o%e!ti3o #e #i!"o esta#o o &e#e re!omen#ar no re!ono!er%o0 si e% esta#o en

  esti9n na!i9 en 3io%a!i9n #e na norma im&erati3a #e% #ere!"o interna!iona%)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  26/131

  ro %a a#misi9n #e n esta#o !omo miem(ro #e na or-ani5a!i9n interna!iona% no si-ni$!a s!ono!imiento atom7ti!o &or %os #em7s) H(o n -ran #e(ate !an#o Israe% &i#e s in-resoU0 %os Pa/ses ra(es *e 3otaron en !ontra #e% in-reso *e a#em7s no %o re!ono!/an !oma#o0 si-en sin re!ono!er%o fera #e Na!iones Uni#as0 an*e #entro #e 4sta %a re!ono!en

  mo n &ar)

  #o!trina se "a #i3i#i#o entre %os &arti#arios #e *e e% re!ono!imiento es !onstitti3o #e %arsona%i#a# #e% ne3o esta#o %o *e sostiene *e e% a!to #e re!ono!er no es sino #e!%arati3

  a sita!i9n &reexistente) Efe!tos #e% re!ono!imiento #e% esta#o: 1) Constitti3o: e% ne3o es3a a ser esta#o "asta tanto no se %o re!ono5!a)

  ienes se enro%an en esta &ostra no &e#en a#mitir *e o!rra a%-o tan im&ortante !omo ereso #e n ne3o esta#o en %a !omni#a# interna!iona% sin *e &arti!i&e %a 3o%nta# #e %osm7s esta#os) S9%o %a 3o%nta# #e% esta#o &e#e !rear ne3os s,etos !on !a&a!i#a# en e% &erna!iona% 6es!e%a 3o%ntarista8)

  #/a s!e#er *e e% ne3o esta#o fera n esta#o en re%a!iona a %os miem(ros #e %a !omni#erna!iona% *e %o re!ono!ieran no %o fera en re%a!i9n !on %os esta#os *e no %o re!ono!ieta &ostra tiene se3eras !r/ti!as)

  De!%arati3o: se #e!%ara %o &reexistente) La Carta #e %a OEA en s art/!%o #e!%ara *e: +Lasten!ia &o%/ti!a #e n esta#o es in#e&en#iente #e s re!ono!imiento &or %os #em7s esta#os

  n antes #e ser re!ono!i#o0 e% esta#o tiene e% #ere!"o #e #efen#er s inte-ri#a# ee&en#en!ia0 &ro3eer a s !onser3a!i9n &ros&eri#a# 0 &or !onsi-iente0 #e or-ani5arse !

  e,or %o enten#iere0 %e-is%ar so(re ss intereses0 a#ministrar ss ser3i!ios #eterminar %as#i!!i9n !om&eten!ia #e ss tri(na%es) E% e,er!i!io #e %os #ere!"os no tiene otro %/mite *r!i!io #e %os #ere!"os #e otros esta#os !onforme a% #ere!"o interna!iona%).

  maor/a #e %a #o!trina entien#e *e e% re!ono!imiento tiene n efe!to #e!%arati3o0 se %imita

  m&ro(ar na sita!i9n #e "e!"o) E% #ere!"o #e -entes ser/a enton!es a&%i!a(%e a %os esta#otes #e s re!ono!imiento)

  no re!ono!imiento #e n esta#o *e re'ne &%enamente %as !on#i!iones #e ta% no "a a!arren!a res&onsa(i%i#a# interna!iona%)

  ECONOCIMIENTO DE GOBIERNOS!esti9n #e% re!ono!imiento #e -o(ierno se &resenta !an#o n -o(ierno #e% esta#o s!e#eo #e na manera no &re3ista en s !onstit!i9n 6#e na manera no re-%ar8)

  re!ono!imiento #e -o(iernos es n a!to &o%/ti!o &or e% !a% se re!ono!e %a insta%a!i9n #e ne3o -o(ierno) E% re!ono!imiento *iere #e!ir *e %a atori#a# re!ono!i#a re&resenta a% esta!esti9n &e#e o(%i-ar%o) A% DIP s9%o %e interese *e "aa n -o(ierno efe!ti3o)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  27/131

  se &%antea si e% a!to #e re!ono!er a% -o(ierno es !onstitti3o o #e!%arati3o0 a *e %arsona%i#a# #e% esta#o !ontina in3aria(%e !on %os !am(ios #e -o(ierno)

  re!ono!imiento #e -o(iernos tam(i4n &e#e ser ex&reso o t7!ito)

  an#o son &ro!esos #e ire no "a !oni!to) E% &ro(%ema se &resenta !on %os -o%&es #e esta#4 &asa !on esos -o(iernos

  "an e%a(ora#o %as +Teor/as #e% #es!ono!imiento #e% -o(ierno.)

  or/as #e% #es!ono!imiento ; re!ono!imiento #e -o(ierno 6&rin!i&io #e no inter3en!i9n8

  !trina To(ar 6#e n #i&%om7ti!o e!atoriano8 Do!trina Iri-oen

  !trina Betan!r 6&resi#ente #e ene5e%a0 18

  o&i!ia(an #es!ono!er a n -o(ierno #e fa!to "asta tanto no se %e-itimara &or e%e!!iones)

  3ieron na e$!a!ia re%ati3a0 #e i-a% manera se !ontinaron &ro#!ien#o -o%&es #e esta#o)

  tas teor/as &e#en ser !onsi#era#as n ante!e#ente #e %as !%7s%as #emo!r7ti!as #e %a OE

  CTRINA TOBAR

  Am4ri!a Latina existieron #iferentes &r7!ti!as #o!trinas en !anto a% re!ono!imiento #e(iernos #e fa!to) Esta #o!trina +To(ar. %%e3a ese nom(re &or e% Ministro #e Re%a!iones ExterE!a#or *e %e #io ori-en en 1)

  o&-na(a e% no re!ono!imiento #e %os -o(iernos #e fa!to "asta *e re&resentantes %i(remen-i#os &or e% &e(%o reor-ani5ara !onstit!iona%mente e% &a/s)

  CTRINA IRI

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  28/131

  &rin!i&io #e no inter3en!i9n s&one e% #ere!"o #e to#o esta#o so(erano #e !on#!ir ss asin,eren!ia exterior) Un esta#o rea%i5a n a!to #e inter3en!i9n !an#o &or me#io #e %a a!!i9%om7ti!a0 &resi9n mi%itar0 se inmis!e &ara im&oner s 3o%nta# en asntos #e otro esta#o

  o%!i9n #e% &rin!i&io:

  n e% #ere!"o !%7si!o %a inter3en!i9n no esta(a &ro"i(i#a0 era %o m7s !om'n) Se ti%i5a(a !ome#io norma% #e im&oner i#eas e intereses 6&artien#o #e %os e,4r!itos na&o%e9ni!os8)

  steriormente se fe restrin-ien#o %a inter3en!i9n %e-/tima a !iertos !asos: !an#o exist/a nta#o *e %a atori5a(a0 a &eti!i9n #e% -o(ierno %e-/timo #e n esta#o0 en nom(re #e %a CI !o%a inter3en!i9n "manitaria0 &ara e% !o(ro #e #e#as &'(%i!as0 &ara %a &rote!!i9n #e na!ione% exterior)

  ea!!i9n: %a Santa A%ian5a 6restite %os -o(ierno #erro!a#os8 Primera

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  29/131

  n otro &rin!i&io in##a(%emente !onset#inario0 !omo e% #e %a i-a%#a# so(erano #e %osa#os)

  n-'n esta#o o -r&o #e esta#os tiene #ere!"o #e inter3enir #ire!ta o in#ire!tamente0 sea !ere e% moti3o0 en %os asntos internos o externos #e !a%*ier otro) No so%amente %a inter3enma#a sino !a%*ier forma #e in,eren!ia o #e amena5a atentatoria !ontra %a %i(erta# #e% esta%os e%ementos &o%/ti!os0 e!on9mi!os o !%tra%es *e %o !onstiten0 son 3io%a!iones #e% #ererna!iona%)

  n-'n esta#o &e#e a&%i!ar o fomentar e% so #e me#i#as e!on9mi!as0 &o%/ti!as o #e !a%*ie

  a /n#o%e0 &ara !oa!!ionar a otro esta#o a $n #e *e s(or#ine e% e,er!i!io #e ss #ere!"os(eranos o(tener #e 4% 3enta,as #e !a%*ier or#en) To#os %os esta#os #e(er7n tam(i4nstenerse #e or-ani5ar0 a&oar0 fomentar0 insti-ar o to%erar a!ti3i#a#es arma#a0 terroristas o(3ersi3as en!amina#as a !am(iar &or %a 3io%en!ia e% r4-imen #e otro esta#o #e inter3enir erra !i3i% #e otro esta#o)

  so #e %a fer5a &ara &ri3ar a %os &e(%os #e s i#enti#a# na!iona% !onstite na 3io%a!i9n s #ere!"o ina%iena(%es #e% &rin!i&io #e no inter3en!i9n)

  #o esta#o tiene e% #ere!"o ina%iena(%e #e e%e-ir s sistema &o%/ti!o0 e!on9mi!o0 so!ia% !%tin,eren!ia en nin-na forma &or &arte #e nin-'n otro esta#oW.

  erra r/a ; 2 #o!trinas *e ,sti$!an %a inter3en!i9n

  Do!trina #e %as fronteras i#eo%9-i!as: !on moti3o #e% -o%&e #e esta#o en Re&'(%i!a Domini!#io %a inter3en!i9n #ire!ta #e %as fer5as #e EEUU en territorio ameri!ano)

  UU inter3en#r7 en %os asntos #e otro esta#o a%teran#o !a%*ier ti&o #e -o(ierno &ara #efefronteras i#eo%9-i!as existentes0 an*e e%%o 3io%entara %as fronteras territoria%es na!iona%e

  reser3a e% #ere!"o #e a!tar ni%atera%mente !an#o se 3iera amena5a#o e% or#en #e -o(ieeri!ano 6Do!trina #e %a Se-ri#a# Na!iona%0 10 EEUU8)

  Do!trina #e %a so(eran/a %imita#a 6URSS8: !onse!en!ia a %as reformas *e &reten#/a intro#e!os%o3a*ia a s sistema &o%/ti!o e!on9mi!o)

  URSS inter&ret9 *e estas &o%/ti!as e!on9mi!as eran in!om&ati(%es !on e% so!ia%ismo0 en 3iesta #o!trina se %imita %a so(eran/a #e estos esta#os en %a me#i#a *e se atente !ontra %osereses #e% so!ia%ismo rea% 6esto ori-in9 %a Prima3era #e Pra-a8)

  &esar #e% &rin!i&io #e %a no inter3en!i9n0 %as inter3en!iones se rea%i5a(an)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  30/131

  CESI%N DE ESTADOS

  ta materia est7 re-%a#a en #os !on3en!iones: na so(re s!esi9n #e esta#os en materia #eta#os #e [email protected] otra so(re s!esi9n en materia #e (ienes0 ar!"i3os #e#as #e% esta#o #[email protected]=) Sin em(ar-o0 son &o!os %os esta#os *e %as "an rati$!a#o o a#"eri#o a e%%as0 &or %o !a%teria !ontin'a en -ran &arte re-i#a &or e% #ere!"o !onset#inario)

  trasmisi9n #e #ere!"os o(%i-a!iones en *e !onsiste %a s!esi9n #e esta#os en #ere!"oerna!iona% o!rre siem&re *e se &ro#!e n !am(io #e so(eran/a so(re n territorio)

  entien#e &or +s!esi9n #e esta#os. %a sstit!i9n #e n territorio &or otro en %a res&onsa(i%%as re%a!iones interna!iona%es #e n territorio)

  n m!"os %os !asos: a!!eso a %a in#e&en#en!ia #e anti-as !o%onias o territorios #e&en#iensi9n0 ni$!a!i9n0 se&ara!i9n #esmem(ramiento) La maor/a #e %a #o!trina no a!e&ta *em&%a esta !on#i!i9n n !am(io re3o%!ionario #e -o(ierno)

  or/a #e %a s!esi9n #e Esta#os

  e% #ere!"o #e -entes no existe na s!esi9n *e si-ni$*e %a !ontina!i9n &or e% s!esor #rsona%i#a# #e% !asante) Esta fa%ta #e !ontini#a# entre e% esta#o ante!esor e% s!esor se a natra%e5a !ara!ter/sti!a #e %a so(eran/a #e% esta#o0 e% esta#o s!esor extien#e so(re e%ritorio *e es o(,eto #e %a s!esi9n s &ro&ia so(eran/a) E% s!esor entra a %a 3i#a interna!iomo si %a anterior sita!i9n no "(iera existi#o)

  s!esor extien#e s so(eran/a so(re na !o%e!ti3i#a# territoria%0 so(re %os in#i3i#os *e "aterritorio)

  ora0 *4 #ere!"os *4 o(%i-a!iones0 #e% esta#o &re#e!esor &asan a% esta#o s!esor

  S!esi9n en materia #e trata#os

  ta#os #e re!iente in#e&en#en!ia

  Con3en!i9n #e [email protected] se #e#i!a a re-%ar %a sita!i9n #e %os esta#os #e re!iente in#e&en#en!*e%%os *e sr-ieron #e %a #es!o%oni5a!i9n8)

  mo norma -enera%0 e% esta#o s!esor no est7 %i-a#o en &rin!i&io &or %os trata#os #e% &re#e!sten #os ex!e&!iones *e ata>en a %os trata#os territoria%es %os trata#os *e esta(%e!en nntera &asan a% s!esor 6%a esta(i%i#a# #e %as fronteras es esen!ia% en %as re%a!ioneserna!iona%es8) Tam(i4n &asan a% s!esor %os trata#os *e !rean #ere!"o o(%i-a!iones %i-a#ritorio0 !omo %a netra%i5a!i9n o na ser3i#m(re #e tr7nsito) Esta se-n#a ex!e&!i9n tiene

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  31/131

  5 na ex!e&!i9n0 no se a&%i!a esta !%7s%a a %os !asos en *e %a o(%i-a!i9n 3in!%a#a a%ritorio es %a #e a!e&tar %a !ontina!i9n #e %a existen!ia #e na (ase mi%iar)

  s esta#os #e re!iente in#e&en#en!ia &e#en a!!e#er a n trata#o m%ti%atera% #e% *e %a anetr9&o%i fera &arte)

  sos #e s!esi9n en *e no &arti!i&an esta#os #e re!iente in#e&en#en!ia La Con3en!i9nnsi#era %os #iferentes !asos *e #ieron ori-en a %a s!esi9n)

  Se!esi9n: En e% territorio se&ara#o #e% esta#o &re#e!esor se insta%a n ne3o esta#o e% terr!esti9n "a si#o &arte inte-rante #e% territorio #e% esta#o &re#e!esor)

  s ne3os esta#os no se en!ontra(an %i-a#os &or %os trata#os !e%e(ra#os &or e% esta#o ante!

  Cesi9n #e na &arte #e% territorio: Un esta#o !e#e a otro na &arte #e s territorio)

  "a(ien#o !rea!i9n #e n ne3o esta#o0 %os trata#os #e% esta#o &re#e!esor #e,an #e a&%i!arritorio en !esti9n0 *e &asa a% r4-imen #e %os trata#os #e% s!esor 6re-%a #e %a mo3i%i#a# #ta#os80 !on %a ex!e&!i9n #e %os trata#os territoria%es *e !ontin'an en 3i-en!ia)

  si9n #e esta#os: Se trata #e %a ni$!a!i9n0 %a ni9n #e #os esta#os0 !a#a no #e %os !a%en/a s &ro&ia &ersona%i#a# interna!iona%)

  a&%i!a %a re-%a #e %a !ontini#a# #e %os trata#os0 #e forma ta% *e a*e%%os anteriores a %a fefsi9n si-en ri-ien#o #entro #e %os %/mites #e !a#a no #e %os miem(ros #e% ne3o esta#o

  Diso%!i9n #e niones #e esta#os: Una ni9n #e esta#os se #ise%3e)

  re-%a es %a #e %a !ontini#a# #e %os trata#os0 tanto #e %os !e%e(ra#os &or !a#a no #e %osem(ros #e %a ni9n0 !omo %os !e%e(ra#os &or %a ni9n misma)

  Parti!i&a!i9n en or-ani5a!iones interna!iona%es E% 'ni!o !aos *e interesa a*/ es e% #e n

  e3o esta#o0 a sea #e re!iente in#e&en#en!ia o &or !esi9n0 fsi9n o #iso%!i9n #e niones)an#o e% esta#o &re#e!esor !ontin'a existien#o0 no &e#e a(so%tamente ser #es&%a5a#o &oe3o o ne3os) Estos #e(en so%i!itar s a#misi9n0 !a%*iera sea s ori-en)

  e% esta#o anterior "a #esa&are!i#o ten/a n asiento en %a or-ani5a!i9n0 to#os %os s!esore(en &e#ir s a#misi9n) Ha "a(i#o0 sin em(ar-o0 ex!e&!iones nota(%es)

  m7s im&ortante ex!e&!i9n sr-i9 !an#o Rsia noti$!o a% Se!retario

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  32/131

  S!esi9n en materia #e (ienes0 ar!"i3os #e#as #e% esta#o En %a transmisi9n #e %os (ienea#o se #istin-e entre: Bienes !on s,e!i9n a% territorio ; se-'n %a Con3en!i9n #e [email protected]= sonnes0 #ere!"os e intereses *e en %a fe!"a #e %a s!esi9n #e esta#os #e !onformi#a# !on ere!"o interno #e% esta#o &re#e!esor0 &ertene!/an a 4ste.)

  !riterio a#o&ta#o &ara #eterminar %a &ertenen!ia #e ta%es (ienes es s s,e!i9n a% territorio0e% !aso #e inme(%es es m !%aro) Por (ienes me(%es &ertene!ientes a n esta#o #e(/aten#erse a*e%%os %i-a#os a %a a!ti3i#a# #e% esta#o &re#e!esor en re%a!i9n !on e% territorio) En,nto #e (ienes inme(%es me(%es &ertene!ientes a% &re#e!esor &asan a% s!esor)

  to fe esta(%e!i#o &or %a CP?I en e% !aso #e %a Uni3ersi#a# Peter Pa5man !ontra e% esta#oe!os%o3a!o)

  enes sin s,e!i9n a% territorio ; si se tiene en !enta *e #i!"os (ienes 6reser3as #e oro0 #i3 esta#o &re#e!esor0 &arti!i&a!i9n en so!ie#a#es8 ser3/an in inter4s &'(%i!o en &arte &o#/a(erse a %os a&ortes #e% territorio en !esti9n0 &are!e ,sto *e na &arte #e e%%os se trans$e!esor)

  Con3en!i9n #e [email protected]= esta(%e!e *e en !aso #e *e %e territorio &ase a #e&en#er #e %a so(eotro esta#o0 si se eri-e en esta#o in#e&en#iente o en !aso #e #iso%!i9n #e% ante!esor0 ta%enes me(%es &asan a% s!esor +en na &or!i9n e*itati3a.)

  !esi9n #e #e#as ; %a !on3en!i9n se re$ere a %as #e#as interna!iona%es #e% esta#o0 o sea ae%%as a fa3or #e otro esta#o0 #e na or-ani5a!i9n interna!iona% o #e !a%*ier otro s,eto #re!"o interna!iona%)

  esta(%e!e *e e% s!esor #e(er7 asmir %a #e#a #e esta#o #e% ante!esor0 a menos *e "aer#o #iferente entre e%%os +en na &or!i9n e*itati3a0 "a(i#a !enta nota(%emente #e %osnes0 #ere!"o e intereses *e &asan a% esta#o s!esor0 en re%a!i9n !on #i!"a #e#a #e esta#

  TADO & NACI%N

  -r&o "mano &e#e or-ani5arse #e #iferentes maneras si %o "a!e en forma #e esta#o &o*irir &ersona%i#a# interna!iona% 4sta es na !esti9n ,r/#i!a) Dentro #e n esta#o o a tra3arios esta#os0 n -r&o #e &ersonas &e#e asmir %a !on#i!i9n #e na!i9n si se #an !iertas!nstan!ias 4sta es na !esti9n &o%/ti!a)

  -'n na teor/a %%ama#a o(,eti3a0 "a(r7 na na!i9n si existe na !omni#a# #e territorio0 #e-a0 #e ra5a re%i-i9n 6e%ementos o(,eti3os #e ni9n8) Se-'n na &osi!i9n s(,eti3a0 e% !e

  ento na!iona% es n !ierto !%ima es&irita% *e "a!e #e ese -r&o na fami%ia)

  esta#ona!i9n es na as&ira!i9n #e %as na!iona%i#a#es0 !a#a na!i9n #e(e !onstitirse en est

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  33/131

  PRINCIPIO DE LIBRE DETERMINACI%N DE LOS PUEBLOS

  no!i9n #e *e %os &e(%os tienen #ere!"o a #is&oner #e s #estino es mo#erna0 e% #ere!"oerna!iona% !%7si!o no %a a#mit/a)

  &rin!i&io a%!an59 &arti!%ar re%e3an!ia en e% &ro!eso #es!o%oni5a#or #e %as Na!iones Uni#as)

  en e% seno #e esta or-ani5a!i9n #on#e e% &rin!i&io #e %i(re #etermina!i9n !omo n #ere!"o&e(%os se for,a)

  ra34s #e %a Reso%!i9n 11 6YY80 #e 1 %a A

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  34/131

  #e(e !onfn#irse na!iona%i#a# !on !i#a#an/a0 *e es n atri(to #e s9%o na &arte #e %os!iona%es0 %os !a%i$!a#os %e-a%mente &ara e,er!er #ere!"os &o%/ti!os)

  na!iona%i#a# se ntre !on e% sentimiento /ntimo #e &ertenen!ia a na !omni#a# "mana)

  &o(%a!i9n #e n esta#o tiene s na!iona%i#a#0 est7 someti#o a s s&rema!/a &ersona% 4s&one #e(eres a'n fera #e% territorio na!iona%)

  re-%amenta!i9n #e %a na!iona%i#a# es materia #e% #ere!"o interno) Ca#a esta#o #etermina n#i!iones #e s otor-amiento0 mantenimiento o &4r#i#a) Pero e% DI ,e-a n &a&e% si-ni$!a

  an#o se &resentan !asos #e !oni!tos #e na!iona%i#a# 6na!iona%i#a# #o(%e o m'%ti&%e8o #eatri#ia 6fa%ta #e na!iona%i#a#8)

  !om&eten!ia ex!%si3a #e %os esta#os en este senti#o est7 !onsa-ra#a &or e% #ere!"onset#inario interna!iona%)

  terio #e% #ere!"o interna!iona% &ara reso%3er n !oni!to #e na!iona%i#a#es: Caso Notte(otte(o"m #e na!iona%i#a# a%emana0 se insta%9 en

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  35/131

  na!iona%i#a# &e#e ser ori-inaria o a#*iri#a)

  ori-inaria !an#o se re%a!iona !on e% na!imiento #e na &ersona es in#e&en#iente #e snta#0 a sea #e a!er#o a% is san-inis 6na!iona%i#a# #e %os &a#res8 !a%*iera sea e% &a

  #on#e na5!a0 o a% is so%i 6%-ar #e na!imiento8 *e "a!e &re#ominar a% esta#o en !o terr!i9 %a &ersona) La Ar-entina a#o&ta n sistema mixto)

  a#*iri#a !an#o a%-ien a#*iere o toma na ne3a0 &er#ien#o %a anterior o !onser37n#o%%ama +natra%i5a!i9n. a% "e!"o #e a#*irir na ne3a na!iona%i#a#0 se re*iere nanifesta!i9n #e 3o%nta# &or &arte #e %a &ersona na !on!esi9n 3o%ntaria #e% esta#o *e

  or-a) Norma%mente0 %a %e interna #e% esta#o esta(%e!e !iertos re*isitos &ara !on!e#er %a!iona%i#a# *e #emestren %a 3in!%a!i9n #e %a &ersona !on e% &a/s)

  natra%i5a!i9n !on$ere %a !on#i!i9n #e na!iona% &ero no siem&re %os mismos #ere!"os *e e!iona% #e ori-en)

  a #e %as formas m7s !orrientes #e a#*irir %a natra%i5a!i9n es e% matrimonio #e% extran,erona!iona%)

  APATRIDIA

  a&7tri#a es a*e% *e no es !onsi#era#o !omo na!iona% &or nin-'n esta#o)

  &e#e na!er a&7tri#a 6!an#o %a &ersona es "i,o #e &a#res a&7tri#as o extran,eros !o eso a#mite e% is so%i na!e en n territorio *e s9%o a#mite e% is san-inis8 o %%e-ar a ser%oan#o se "a &er#i#o %a na!iona%i#a# sin a#*irir otra)

  a&7tri#a !are!e #e &rote!!i9n interna!iona%0 no tiene n esta#o #efensor) Se %o !onsi#era

  tran,ero en to#as &artes)

  De!%ara!i9n Uni3ersa% #e %os Dere!"os Hmanos esta(%e!i9 *e na#ie &e#e sr &ri3a#o arrariamente #e s na!iona%i#a#0 e% PS?CR esta(%e!e *e to#a &ersona tiene e% #ere!"o a %a!iona%i#a# #e% esta#o so(re !o territorio "a na!i#o0 si no t3iere e% #ere!"o a otra 6art) 2

  DOBLE O MZLTIPLE NACIONALIDAD

  e#e #arse e% !aso #e na &ersona *e ten-a a %a 3e5 #os na!iona%i#a#es0 a#*iri#as en e%omento #e% na!imiento 6&or e% is san-inis e% is so%i8) Pe#e a#*irirse %a #o(%e na!iona%ian#o %a &ersona se natra%i5a en e% extran,ero %as %ees #e s &a/s no #is&onen *e &or e%%r#a s na!iona%i#a# #e ori-en) Otra manera es &or matrimonio)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  36/131

  e#e existir %a tri&%e o m'%ti&%e na!iona%i#a# !omo !onse!en!ia #e %a !om(ina!i9n #e sita!i#o(%e o m'%ti&%e na!iona%i#a# #esnatra%i5a %a instit!i9n &or*e na &ersona no &e#e e,ere!"o ni !m&%ir #e(eres en 3arios esta#os a %a 3e5)

  CIONALIDAD DE LAS PERSONAS MORALES

  menester asi-nar a %as &ersonas mora%es na na!iona%i#a# &ara *e e% esta#o &e#a e,er!eres&e!to %a s&rema!/a &ersona% fera #e% territorio na!iona% so(re to#o %a &rote!!i9n%om7ti!a)

  a so!ie#a# es !onstiti#a (a,o %as %ees #e n !ierto esta#o 6esta#o #e in!or&ora!i9n8) Sentean &ro(%emas en %os !asos en *e %os a!!ionistas son #e na!iona%i#a# #istinta a% &a/s #eor&ora!i9n o !an#o %a se#e so!ia% est7 (i!a#a en n territorio #iferente) Una re-%a *e seri9 !amino es *e %as &ersonas mora%es tienen %a na!iona%i#a# #e% esta#o #e s in!or&ora!i9n#e se en!entra s se#e) Tam(i4n se "a a%e-a#o %a na!iona%i#a# #e %os a!!ionistas &arati$!ar %a &rote!!i9n #i&%om7ti!a #e% esta#o #e s na!iona%i#a# *e fe sin em(ar-o re!"a5e% !aso Bar!e%ona Tra!tion entre B4%-i!a Es&a>a 6&a-) 18)

  CIONALIDAD DE LOS BUUES V AERONAES

  esta#o e,er!e s ,ris#i!!i9n so(re %os (*es *e enar(o%an s (an#era0 as/ !omo so(re %arona3es na3es es&e!ia%es #e s matr/!%a0 es ne!esario &or e%%o asi-nar%es na na!iona%i#a

  s&e!to #e %os (*es es esta#o tiene %i(erta# &ara #eterminar %as !on#i!iones (a,o %as !a%eor-a s &a(e%%9n) La Con3en!i9n #e

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  37/131

  tran,eros son to#os a*e%%os *e no &oseen %a na!iona%i#a# #e% &a/s en *e se en!entran0 a 3i3ien#o o #e &aso) E% esta#o en *e se en!entran0 $,a e% r4-imen a% *e estar7n s,etosentras &ermane5!an (a,o s ,ris#i!!i9n)

  !on#i!i9n ,r/#i!a #e% extran,ero en nestros #/as no es tan mar!a#amente #iferente #e %a #!iona%)

  entra#a0 &ermanen!ia0 tr7nsito ex&%si9n #e %os extran,eros son !om&eten!ia ex!%si3a #ea#o territoria% tam(i4n %o es %a ex&%si9n) Las ex&%siones o(e#e!en a #iferentes moti3os0nera%mente se ex&%san extran,eros !a &resen!ia es &er,#i!ia% &ara %a se-ri#a# o e% or#(%i!o)

  -enera%0 se a!er#an a% extran,ero en e% or#en !i3i% %os mismos #ere!"os *e a %os na!iona%re%a!iones #e fami%ia0 en %os !ontratos0 en %as s!esiones etc.Es !om'n en en!ontrartri!!iones en materia #e e,er!i!io #e fn!iones em&%eos &'(%i!os)

  ste n #e(er #e &rote!!i9n #e% esta#o territoria% a %os extran,eros0 #e(er en !o !m&%imieesta#o #e(e &oner #e(i#a #i%i-en!ia) E% esta#o *e no !m&%e !on %a o(%i-a!i9n #e &rote!!i9&onsa(%e &or %a 3io%a!i9n #e na o(%i-a!i9n interna!iona% &asi(%e #e !onse!en!ias)

  #ere!"o interna!iona% !onsi#era *e e% #a>o a %os na!iona%es #e n esta#o es n #a>o *e ssa a %a &ersona misma #e s esta#o) E% esta#o *e sfri9 e% &er,i!io &e#e inter&oner a% oe!anismo #e %a +&rote!!i9n #i&%om7ti!a. #e ss na!iona%es 6&re3iamente %e &arti!%ar #e(e "ota#o %os re!rsos internos #is&oni(%es8)

  EYTRADICIGN

  extra#i!i9n es n &ro!e#imiento &or me#io #e% !a% n esta#o entre-a #etermina#a &ersono0 *e %a re*iere &ara someter%a a s ,ris#i!!i9n &ena% a !asa #e n #e%ito #e !ar7!ter !or e% !a% se %e "a ini!ia#o &ro!eso forma% o se %a "a im&esto !on#ena #e$niti3a)

  ra *e &ro!e#a es ne!esario *e e% esta#o re*irente im&te a %a &ersona n #e%ito0 a sea tor0 !9m&%i!e o en!(ri#or) Con#i!iones: #e(er tener &or !asa n "e!"o *e &ara e% esta#*irente &ara e% re*eri#o sea #e%ito #e(e ser n #e%ito #e !ar7!ter !om'n0 no &o%/ti!o %a

  !i9n &ena% #e(e s(sistir

  ASILO

  asi%o territoria% se a&oa en %a s&rema!/a territoria% #e %os esta#os %a extra#i!i9n !on$-r!e&!i9n 3o%ntaria &ara "a!er &osi(%e %a so%i#ari#a# interna!iona% en %a %!"a !ontra e% !rimes #e%itos &o%/ti!os se%en ex!e&tarse #e %a re-%a #e %a extra#i!i9n)

  si%o &o%/ti!o: #e(i#o a %a s&rema!/a territoria%0 %os esta#os !onstiten n asi%o &ro3isiona% &

  #o in#i3i#o *e0 sien#o &erse-i#o en s &a/s #e ori-en0 !r!e ss fronteras)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  38/131

  asi%o no es n #ere!"o *e e% extran,ero &e#e re!%amar0 es e% esta#o territoria% e% *e re*e#e otor-ar%o o no)

  si%o #i&%om7ti!o: %a !rea!i9n #e misiones &ermanentes "i5o &osi(%e es asi%o #i&%om7ti!o0 #e(extraterritoria%i#a#)

  &rin!i&io0 s9%o se !on!e#/a e% asi%o a %os #e%in!entes !omnes) Le-o0 e% am&aro #e %osin!entes !omnes fe #esa&are!ien#o #e %a &r7!ti!a) E% asi%o #i&%om7ti!o tam(i4n fesa&are!ien#o en Ero&a !omo instit!i9n #e% #ere!"o interna!iona%)

  Am4ri!a Latina e% asi%o #i&%om7ti!o a#*iri9 n ras-o #e &rote!!i9n "manitaria) Se fe -esn#o n a!ostm(re re-iona% en e% senti#o #e *e exist/a en &rin!i&io %a o(%i-a!i9n #e res&eta%o #i&%om7ti!o otor-a#o #e !on!e#er sa%3o!on#!tos a %os &erse-i#os &o%/ti!os *e se-ia(an en Em(a,a#as0 norma%mente #e otros &a/ses %atinoameri!anos0 (a,o na serte #e

  !i&ro!i#a#)

  asi%o #i&%om7ti!o !on!%e !an#o sa%e #e% &a/s e% asi%a#o)

  RGANISMOS INTERNACIONALESer!a #e %os or-anismos interna!iona%es se #io n im&ortante #e(ate !on %a !rea!i9n #e So!ieNa!iones so(re si #e(/an o no ser !onsi#era#os s,etos #e% #ere!"o interna!iona%)

  (o o&iniones #o!trinarias #iferentes) Para a%-nos -o5a(an #e s(,eti3i#a# ,r/#i!a

  erna!iona%) SN +&are!e ser s,eto #e% #ere!"o interna!iona%. no &osee so(eran/a en senti#o(eran/a estata%0 sin em(ar-o0 sien#o na &ersona interna!iona% si -eneris0 se entien#e *e(e ser n s,eto &or e% !on,nto #e atri(!iones *e %e #an %os esta#os) M!) Nair)

  s&4s #e %a Se-n#a os sfri#os a% ser3i!io #e %as NU 6%a ONU &re-nta si se &o#r/a &e#ir naemni5a!i9n &or %a merte #e n fn!ionario #e na or-ani5a!i9n8 a(r/a a*/ n e,er!i!io #e

  (,eti3i#a# ,r/#i!a)

  so o%Ke Berna#otte 618 ; e% Con#e era me#ia#or #e %a ONU en Pa%estina0 fe asesina#osa%4n &or terroristas ,#/os) La ONU &%ante9 %a !esti9n #e si ten/a !a&a!i#a# &ara re!%ama

  &ara!i9n) La CI? se ex&i#e so(re %a !a&a!i#a# #e o(rar #e %as or-ani5a!iones interna!iona%esCorte #i!e *e %os esta#os miem(ros #e %as Na!iones Uni#as0 !onstiten#o %a maor/a #e mni#a# interna!iona%0 tienen %a fa!%ta# #e !onferir a %a ONU s(,eti3i#a# ,r/#i!a en fn!i9s o(,eti3os0 *e s9%o &e#en ser !m&%i#os !on esa s(,eti3i#a#) Para !m&%ir !on %os o(,eti3e moti3aron s fn#a!i9n0 %a ONU #e(/a tener na am&%ia me#i#a #e &ersona%i#a# interna!ia !orres&on#iente !a&a!i#a# #e o(rar)

  Corte %%e-a a %a !on!%si9n #e *e %a Or-ani5a!i9n es na &ersona interna!iona%) Esto noni$!a otor-ar%e e% !ar7!ter #e esta#o ni #e s&eresta#o0 &ero s/ !onferir%e %a fa!%ta# #e

  !%amar en e% 7m(ito interna!iona%) La Or-ani5a!i9n es n s,eto #e #ere!"o interna!iona%0 *

  ne !a&a!i#a# &ara ser tit%ar #e #ere!"os #e(eres interna!iona%es *e tiene !a&a!i#a# &e3a%erse #e estos #ere!"os &or 3/a #e re!%ama!i9n interna!iona%)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  39/131

  &ro#!e na e3o%!i9n0 #e n #ere!"o *e era s9%o #e esta#os0 se am&%/a %a s(,eti3i#a# a -anismos interna!iona%es) Existe "o nanimi#a# en re!ono!er a %as OI &ersona%i#a# ,r/

  a interna!iona%0 !a&a!i#a# &ara a#*irir #ere!"os !ontraer o(%i-a!iones en e% &%anoerna!iona%) Pero %a &ersona%i#a# ,r/#i!a #e %as OI est7 %imita#a &or ss $nes &or %os me#ioe &ara s o(ten!i9n esta(%e!en ss estattos fn#a!iona%es)

  s-os #istinti3os #e %os OR

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  40/131

  a%-o &rofn#amente no3e#oso en esta materia0 e% DI no se o!&a(a antes #e %a &rote!!i9nin#i3i#os0 a menos *e feran extran,eros esta &rote!!i9n aten#/a en &rimer t4rmino a

  re!"o #e %os esta#os #e *ienes eran na!iona%es)

  an &arte #e %a &rote!!i9n interna!iona% #e %os in#i3i#os se rea%i5a a tra34s #e %os esta#os)

  (,eti3i#a# a!ti3a ; !an#o e% in#i3i#o &e#e re!%amar &or ss #ere!"os Se "a &ro#!i#o an #esarro%%o res&e!to a %os #ere!"os "manos0 sr-ien#o #istintas instan!ias interna!iona%e

  -iona%es &ara &o#er a!!ionar) Se "a #a#o n maor ni3e% #e ,#i!ia%i#a#)

  (,eti3i#a# &asi3a ; Por %o -enera%0 %as 3io%a!iones #e %as o(%i-a!iones interna!iona%es ori-ina&onsa(i%i#a# #e esta#o) Pero en !iertas !ir!nstan!ias #an %-ar a na res&onsa(i%i#a# &enin#i3i#os)

  &ni!i9n tra#i!iona%mente est3o a !ar-o #e %os tri(na%es #e% #ere!"o interno *e t3ierens#i!!i9n so(re ta%es !r/menes) La !rea!i9n #e %os tri(na%es interna!iona%es #e Nrem(er-

  Kio0 tras %a Se-n#a

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  41/131

  o%!i9n "asta %a Corte Pena% Interna!iona% Un &rimer momento #on#e 3a a existir naitima!i9n &asi3a #e %os in#i3i#os es &or %os #e%i!ta iris -entim 6#e%itos !ontra e% #ere!"ontes8)

  ta !%ase #e #e%itos se !ara!teri5an &or !om&ortamientos in#i3i#a%es -ra3emente !ontrarios-en!ias 4ti!as e%ementa%es #e %a !on3i3en!ia interna!iona%) Por e,em&%o0 #e%itos en aerona3%a!i9n a% #ere!"o #e -erra0 !r/menes !ontra %a &a50 e% -eno!i#io)

  #ere!"o interna!iona% %o *e "a!/a era ti&i$!ar estos #e%itos0 %os or#enamientos ,r/#i!osernos eran *ienes ,5-a(an e3enta%mente !on#ena(an)

  na %/nea #i3isoria: +#es#o(%amiento fn!iona% #e %os esta#os.)

  &aso en e% #esarro%%o fe %a !rea!i9n &or %as &oten!ias 3en!e#oras0 #es&4s #e %a Se-n#aerra Mn#ia%0 #e %os tri(na%es #e Nrem(er- ToKio en!ar-a#os #e% ,5-amiento #e %os -ramina%es #e -erra na5is ,a&oneses) Por &rimera 3e5 se im&one %a !om&eten!ia #e tri(na%erna!iona%es &ara !iertos !r/menes 6!r/menes #e %esa "mani#a#8)

  @ #e a-osto #e 1 se $rma e% Con3enio #e Lon#res0 &or ran!ia0 e% Reino Uni#o0 EEUU %aSS0 *e !ontiene %a Carta #e% Tri(na% Mi%itar0 #on#e se esta(%e!e %a res&onsa(i%i#a# #e%i3i#o &or !r/menes !ontra %a &a50 #e -erra !ontra %a "mani#a#0 "(ieran o no 3io%a#o %

  erna #e% &a/s en e% *e feron !ometi#os se -enera na instan!ia interna!iona%)3io%a e% &rin!i&io #e% ,e5 natra%)

  %o Nrem(er- 6= se&tiem(re 18 ; +Se "a a%e-a#o *e e% #ere!"o interna!iona% se o!&a!!iones #e esta#os so(eranos no &re34 e% !asti-o #e %os in#i3i#osW En %a o&ini9n #e%

  (na%0 #e(e re!"a5arse ta% a%e-a!i9n) Ha!e m!"o tiem&o *e se sa(e *e e% #ere!"oerna!iona% im&one #ere!"os o(%i-a!iones a %os in#i3i#os0 as/ !omo a %os esta#osW.)

  te es e% -ran %e-a#o #e Nrem(er- &ie#ra an-%ar #e% #ere!"o interna!iona% &ena%)

  se form%an %os &rin!i&ios #e% #ere!"o interna!iona% &or e% Tri(na% Mi%itar [email protected] Reso%!i9ONU0 esta(%e!e %a im&res!ri&ti(i%i#a# #e %os !r/menes #e -erra !ontra %a "mani#a# #e%(na% #e Nrem(er-

  = %a Asam(%ea

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  42/131

  #ere!"o #e %a -erra0 %a re-%amenta!i9n #e %a !on#!!i9n #e %a -erra #e% tratamiento am(atientes no !om(atientes fe o(,eto #es#e tem&rano #e %imita!iones #e tentati3as #e!on#!!i9n fese %o m7s "mani5a#a &osi(%e !on res&e!to a %as &ersonas *e %a &rotani5a(an %a sfr/an)

  ; %as !atro Con3en!iones #e

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  43/131

  tra otros Tratos o Penas Cre%es0 In"manos o De-ra#antes0 Con3en!i9n so(re %os Dere! Ni>o0 etc.

  Sistema #e Dere!"os Hmanos #e %a ONU no se a-ota en %os 9r-anos #e e,e!!i9n #e %asn3en!iones0 sino *e se ntre #e %a %a(or #e %a &ro&ia Comisi9n #e Dere!"os Hmanos #e%OSOC0 %a Corte Interna!iona% #e ?sti!ia0 e% Centro &ara %os Dere!"os Hmanos e% A%tomisiona#o &ara %os Dere!"os Hmanos) La Comisi9n fe !rea#a !on %a intensi9n #e &romo3eno e,er!i!io #e %os #ere!"os fn#amenta%es #e% ser "mano)

  SISTEMA INTERAMERICANO

  sistema interameri!ano #e &rote!!i9n #e %os #ere!"os "manos "a si#o #esarro%%a#o (a,o %ae!!i9n #e %a Or-ani5a!i9n #e Esta#os Ameri!anos0 !rea#a en [email protected] a>o en *e se a#o&ta %a!%ara!i9n Ameri!ana #e %os Dere!"os De(eres #e% Hom(re)

  1 se !rea %a Comisi9n Interameri!ana #e Dere!"os Hmanos *e entr9 en fn!iones en 1 es no #e %os 9r-anos &rin!i&a%es #e %a OEA)

  1 se a&re(a %a Con3en!i9n Interameri!ana so(re Dere!"os Hmanos 6PS?CR80 *e a(o

  esti9n #e %os #ere!"os "manos #e manera inte-ra%) En s Primera Parte enn!ia

  !on,nto #e #ere!"os %i(erta#es a !a &rote!!i9n est7 #estina#a %a Se-n#a Parte est7stina#a a %os 9r-anos en!ar-a#os #e e,e!tar 3e%ar &or e% !m&%imiento #e ss #is&osi!ionComisi9n %a Corte Interameri!ana #e Dere!"os "manos 6!rea#a &or %a !on3en!i9n8)

  Comisi9n tiene &or fn!i9n &rin!i&a% &romo3er e% res&eto &or %os #ere!"os "manos ser3i-ano !ons%ti3o a %a Or-ani5a!i9n) Tiene !om&eten!ia &ara re!i(ir &eti!iones #e %os in#i3i#o&os #e in#i3i#os o enti#a#es -(ernamenta%es 6#enn!ias o *e,as #e 3io%a!iones #e %an3en!i9n8 !ontra %os esta#os *e "aan rati$!a#o %a !on3en!i9n tam(i4n !ontra %os esta#em(ros #e %a OEA *e no sean &artes #e% Pa!to)

  Corte interameri!ana tiene na !om&eten!ia !onten!iosa na !om&eten!ia !ons%ti3a)

  o %os esta#os &artes %a !omisi9n est7n fa!%ta#os &ara someter n !aso a %a Corte) Para *a &e#a !ono!er0 es ne!esario *e se "aan a-ota#o %os &ro!e#imientos ante %a Comisi9n esta#os &artes #e% !aso "aan re!ono!i#o %a !om&eten!ia #e% tri(na%)

  Corte &e#e #is&oner %a a#o&!i9n #e me#i#as &ro3isiona%es !an#o !onsi#ere *e en a*entos *e este !ono!ien#o iera o!asionarse n #a>o irre&ara(%e o en %os asntos *e a3iera someti#os a s !ono!imiento si as/ %o so%i!ita %a Comisi9n) Esta fa!%ta# no existe en-'n otro sistema interna!iona% #e &rote!!i9n #e %os #ere!"os "manos)

  s esta#os miem(ros %os 9r-anos men!iona#os en %a Carta #e %a OEA0 &e#en so%i!itar%e a %rte o&ini9n a!er!a #e %a inter&reta!i9n #e %a Con3en!i9n as/ !omo #e otros trata#os #e #eremanos o #e %a !om&ati(i%i#a# #e %a &ro&ia %e-is%a!i9n interna #e %os esta#os miem(ros !on etrmentos)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  44/131

  7s am&%ia#o 3er &a-s) = a 2 #e +Dere!"o Interna!iona% P'(%i!o. #e Bar(o5a8

  OLILLA I'

  TROS SUJETOS & ACTORES

  etos %i-a#os a %a a!ti3i#a# re%i-iosa ; Existen s,etos #e% #ere!"o interna!iona% %i -a#os a %ati3i#a# re%i-iosa0 !omo son %a i-%esia Cat9%i!a0 e% Esta#o #e %a Ci#a# #e% ati!ano %a So(er

  #en #e Ma%ta)-'n a%-nos atores0 %a I-%esia Cat9%i!a no ser/a s,eto #e #ere!"o ss re%a!iones en e% &%aerna!iona% ser/an %%e3a#as a !a(o &or %a Santa Se#e) Para otros son #os s,etos #istintos en9n rea% en %a &ersona #e% Pa&a)

  mni#a# (e%i-erante ; Can#o n -r&o se %e3anta en armas !ontra e% -o(ierno #e s &ro&a#o0 se &ro#!e na sita!i9n #e insr-en!ia) E% -r&o insr-ente !are!e #e &ersona%i#a#erna!iona%)

  s insr-entes &e#en a#*irir &ersona%i#a# interna!iona% &or ss o(%i-a!iones frente a% #eremanitario tam(i4n frente a ter!eros esta#os)

  (e%i-eran!ia #e %os insr-entes &e#e !on3ertirse en &ersona interna!iona%0 %a !omni#a#i-erante) De(en !m&%irse &ara e%%os !iertos re*isitos o(,eti3os0 sin %os !a%es ta%

  !ono!imiento &or ter!eros esta#os ser/a na in,eren!ia ina#misi(%e en %os asntos internos #a#o territoria%) Se re*iere: %a &osesi9n &or e% mo3imiento insrre!!iona% #e na &arte #e%ritorio na!iona% %os e%ementos #e n -o(ierno re-%ar0 *e e,er5a so(re ese territorio #ere!arentes #e so(eran/a %a !on#!!i9n #e %as "osti%i#a#es &or tro&as re-%ares0 someti#as a %a!i&%ina mi%itar *e se !onforman a %os sos !ostm(res #e %a -erra)

  ne3a !omni#a# tiene res&onsa(i%i#a# interna!iona% &or ss a!tos)

  &ortante #e esta ni#a#:

  mni#a# #e ,ris#i!!i9n #e %os esta#os extran,eros Le-is%a!i9n ar-entina0 %e 2)@) C7n*4 !ir!nstan!ias 3a a &o#er ser #eman#a#o n esta#o extran,ero en tri(na%es ar-entino!e&!i9n a% &rin!i&io)

  e&resenta!i9n #e% esta#o) C9mo se re%a!iona !on %os #istintos s,etos %os esta#os

  or *4 n esta#o es s,eto #e% #ere!"o interna!iona% ; &or*e tiene !a&a!i#a# &ara "a!er e% &%ano interna!iona% #ere!"os &e#e ser res&onsa(i%i5a#o &or e% in!m&%imiento #e narma interna!iona%)

  s esta#os !entan !on instit!iones fn!ionarios &ara a!tar en e% #ere!"o interna!iona%)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  45/131

  &so fa!to: a*e%%os fn!ionarios *e no ne!esitan a!re#itar s re&resenta!i9n0 e% &resi#ente0n!i%%er 6Ministro #e Re%a!iones Exteriores8)

  ere!"o #e %e-a!i9n ; son a*e%%os fn!ionarios *e #e(en a!re#itarse0 a!re#itar esa &ersonmo &or e,em&%o %os em(a,a#ores)

  ta materia "a si#o !o#i$!a#a ; Con3en!i9n #e iene so(re Re%a!iones Di&%om7ti!as Re%a!ions%ares) n!iones #e %os !9ns%es)

  teria !o#i$!a#a en %a Con3en!i9n #e iena so(re Re%a!iones Cons%ares)

  e-%a!i9n ar-entina so(re re&resenta!i9n #e% esta#o

  & )*.*++ SOBRE INMUNIDAD DE JURISDICCI%N DE LOS ESTADOS E#TRANJEROS

  NTE LOS TRIBUNALES ARGENTINOSn!i&io #e so(eran/a: &o#er *e tiene %os esta#os #e e,er!er %os &o#eres &'(%i!os !on!%si3i#a#0 sin nin-na interse!!i9n #e %os #em7s esta#os)

  n &rimer momento era +a(so%ta.0 &ero !on e% tiem&o esa a(so%tes fe men-an#o)

  MUNIDAD ; es im&osi(i%i#a# #e ser someti#os a ,i!io ?URISDICCIGN ; es e% 7m(ito #on#e e5 #i!e e% #ere!"o0 to#os %os ,e!es tienen ,ris#i!!i9n &ero no to#os tienen !om&eten!ia)

  MUNIDAD DE ?URISDICCIGN DE LOS ESTADOS ; es %a im&osi(i%i#a# #e *e n esta#o seameti#o a ,i!io en e% 7m(ito #e ,ris#i!!i9n #e otro esta#o)

  (na% #e Ham(r-o ; se a&%i!9 %a +#o!trina (e%-a. !omien5a a !estionarse %a i#ea #e%so%tismo en %a inmni#a# #e ,ris#i!!i9n #e %os esta#os)

  n %as em&resas extran,eras *e se esta(%e!/an en otros &a/ses0 !9mo se %os en,i!ia(a

  rante %a Primer

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  46/131

  r s natra%e5a

  e%%os a!tos *e ten/an *e 3er !on e% #ere!"o &ri3a#o0 se-'n s natra%e5a0 &o#/an sermeti#os a ,i!io &or otros esta#os) Por e,em&%o0 n !ontrato #e !om&ra3enta entre esta#os)

  Ar-entina "asta [email protected] %a inmni#a# era a(so%ta en este a>o &or e% #e!reto [email protected]@ sea(%e!e en e% art) 2 in!) 1 *e !an#o se somet/a a ,i!io a n esta#o extran,ero #e(/a

  mni!7rse%o a %a !an!i%%er/a *e ese esta#o era !ita#o &ara ser someti#o a ,i!io)

  e% esta#o a!e&ta(a se %o somet/a sino no)

  = ; se in!or&ora &or %a %e ) e% +&ro(%ema #e %a re!i&ro!i#a#.

  n esta#o extran,ero a!e&ta(a someterse a ,i!io en Ar-entina0 !an#o Ar-entina era !ita#a!io &or ese esta#o0 #e(/a a!e&tar)

  fa%%o [

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  47/131

  os esta#os extran,eros son inmnes a %a ,ris#i!!i9n #e %os tri(na%es ar-entinos0 en %os t4rmon#i!iones esta(%e!i#os en esta %e.)

  e% art) 2 se &%antea !7%es son %as ex!e&!iones a esa inmni#a# #e ,ris#i!!i9n: +Los esta#otran,eros no &o#r7n in3o!ar inmni#a# #e ,ris#i!!i9n en %os si-ientes !asos: a8 Can#onsientan ex&resamente a tra34s #e n trata#o interna!iona%0 #e n !ontrato es!rito o #e na!%ara!i9n en n !aso #etermina#o0 *e %os tri(na%es ar-entinos e,er5an ,ris#i!!i9n so(re e

  nn!ia ex&resa0 e% esta#o extran,ero 3o%ntariamente se somete a %a ,ris#i!!i9n #e %os(na%es %o!a%es)

  m&%o0

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  48/131

  3eta &or*e se #e(/a a!e&tar %a #eman#a en 3irt# #e %os &a!tos interna!iona%es)

  art/!%o esta(%e!e *e:

  a &resenta!i9n #e %os esta#os extran,eros ante %os tri(na%es ar-entinos &ara in3o!ar %amni#a# #e ,ris#i!!i9n no #e(e inter&retarse !omo a!e&ta!i9n #e !om&eten!ia) La inter&os

  %a #efensa #e inmni#a# #e ,ris#i!!i9n ss&en#er7 e% t4rmino #e% tras%a#o o !ita!i9n "astanto #i!"o &%anteamiento sea rese%to.)

  /!%o : +Los ,e!es0 a &e#i#o #e% esta#o extran,ero0 &o#r7n am&%iar &r#en!ia%mente %os &%a

  ra !ontestar %a #eman#a o&oner ex!e&!iones.)mni#a#es a re!ono!i#as0 art/!%o :

  as &re3isiones #e esta %e no afe!taran nin-na inmni#a# o &ri3i%e-io !onferi#o &or %asn3en!iones #e iene #e 11 so(re Re%a!iones Di&%om7ti!as0 o #e 1= so(re Re%a!ionesns%ares.)

  !aso #e +ami!s !riae.0 art/!%o :

  n e% !aso #e na #eman#a !ontra n esta#o extran,ero0 e% Ministerio #e Re%a!iones Exterioremer!io Interna!iona% C%to &o#r7 ex&resar s o&ini9n so(re a%-'n as&e!to #e "e!"o o #ere!"o0 ante e% tri(na% inter3iniente0 n s !ar7!ter #e ami-o #e% tri(na%.)

  nstitto #e% +ami!s !riae. en e% #ere!"o interna!iona% esta reser3a#o a or-ani5a!iones no(ernamenta%es *e &ersi-an n inter4s 37%i#o -enino a!re#iten es&e!ia%i5a!i9n en e% teinteresante e% institto &ara #ar a% ,e5 na 3a%ora!i9n &o%/ti!a #e %a !esti9n0 &ara *e %an!i%%er/a %o &ro3ea #e #i!t7menes !om&%etos res&e!to #e% esta#o #e %as normas interna!iona%a materia #e %os !asos simi%ares &or %os !a%es Ar-entina "aa si#o #eman#a#a en e%

  terior)

  %i-ar a !m&%ir %o rese%to na 3e5 $na%i5a#o e% ,i!io es materia #e +inmni#a# #e e,e!!i9n

  texto %e-a% omite e% tratamiento #e %as inmni#a#es #e e,e!!i9n em(ar-o #e %os (ienes #a#o extran,ero) Se "a sosteni#o *e es ne!esario n ne3o &%anteo)

  inmni#a# se otor-a a %os esta#os extran,eros *e "(ieran si#o re!ono!i#os !omo ta%es &o&'(%i!a Ar-entina)

  %e no #etermina0 *4 9r-anos #e% esta#o extran,ero &e#en in3o!ar %a inmni#a# ,ris#i!!i tam(i4n -o5an #e e%%a %as s(#i3isiones &o%/ti!as #e% esta#o extran,ero)

  CDI "a enten#i#o *e &e#en in3o!ar%a %os 9r-anos #e% esta#o en %a me#i#a *e a!t'en +er!i!io #e %as &rerro-ati3as #e% &o#er &'(%i!o #e% esta#o.)

  nte *i4n se -o5a #e inmni#a# ,ris#i!!iona% Ante %os +tri(na%es ar-entinos.0 #e(en in!%#os0 *e#an !om&ren#i#os no s9%o %os ,#i!ia%es0 sino tam(i4n %os a#ministrati3os)

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  49/131

  %o OBRAS SANITARIAS DE LA NACIGN CEDERECIGN RUSA So(re +inmni#a# #e e,e!!i9n.) &e#e e,e!tar as/ &or*e s/ a %os esta#os en este ,i!io se #i!e *e #e(e a&are!er %a (ennta# #e% esta#o #e !m&%ir !on %a senten!ia) No &e#e #i!tarse na senten!ia e,e!ti3a !oesta#o)

  te &rin!i&io to#a3/a no esta #esarro%%a#o)

  PRESENTACI%N DEL ESTADO

  RGANOS DEL ESTADO EN SU REPRESENTACI%N E#TERIOR

  S RELACIONES DIPLOMTICAS

  a!ti3i#a# #i&%om7ti!a es e% !on,nto #e a!tos ten#ientes a %a e,e!!i9n #e %a &o%/ti!a exterioe e% esta#o #e!i#e en s m7s a%to ni3e% #e &o#er)

  &rin!i&a% #e %a a!ti3i#a# #i&%om7ti!a es re-i#o &or %a Con3en!i9n #e iena so(re Re%a!iones&%om7ti!as #e 1=) La CI? #i,o en e% !aso Esta#os Uni#os !ontra Ir7n *e na -ran &arte #e n3en!i9n ree,a e% #ere!"o !onset#inario)

  #i&%oma!ia se en!a5a &or #i3ersos !ana%es: fre!entemente se #es&%a5an a%tos fn!ionarioa#o0 !an!i%%eres o an ,efes #e esta#o a% exterior o re!i(en a ss &ares en e% &a/s0 a tra34s #

  nferen!ias interna!iona%es)

  &e#e #istin-ir entre 9r-anos !entra%es0 !omo e% ,efe #e esta#o o e% #e -o(ierno e% MinisRe%a!iones Exteriores %os &erif4ri!os !omo %os a-entes #i&%om7ti!os) Los &rimeros tienen

  &a!i#a# &ara o(%i-ar a% esta#o no ne!esitan &o#eres es&e!ia%es &ara re&resentar%o)

  FE DE ESTADO ; En a%-nas !ir!nstan!ias ser7 &resi#ente en otras0 re)

  e#e existir tam(i4n a s %a#o n ?EE DE

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  50/131

  a norma #e% #ere!"o !onset#inario #e &rerro-ati3as #e inmni#a# 6se-'n e% &rin!i&io #ea%#a# ,r/#i!a #e %os esta#os80 *e se extien#en a s fami%ia a s s4*ito o$!ia%)

  3io%a(i%i#a# &ersona% 6no &e#e ser s,eto #e me#i#a #e arresto8 #e s "onor !ontra !a%*a*e f/si!o o 3er(a%)

  mni#a# en materia &ena%)

  mni#a# #e ,ris#i!!i9n 6en materia !i3i% no es tan a(so%ta %a inmni#a#8)

  xen!i9n #e im&estos #ire!tos tasas0 sa%3o (ienes &ose/#os a t/t%o &ersona%)

  tras &rerro-ati3as *e sr-en #e #istintas !on3en!iones: Con3en!i9n so(re %a Re&resi9n sti-o #e #e%itos ; &or n %a#o o(%i-a a% esta#o a &ro3eer%e !sto#ia a% fn!ionario #e% esta#o

  a #e 3isita &or e% otro a ti&i$!ar !omo n #e%ito es&e!ia% %os !ometi#os !ontra estas &erson

  NSILLER6Ministro #e Re%a!iones Exteriores8 ; es !a(e5a #e% Ministerio a !ar-o #e% mane,ore%a!iones interna!iona%es #e% esta#o) La Con3en!i9n #e iena so(re Re%a!iones Di&%om7ti!a(%e!e *e %os asntos o$!ia%es #e na misi9n #i&%om7ti!a extran,era #e(er7n tratarse !on

  nisterio #e Re%a!iones Exteriores o !on e% *e se "aa !on3eni#o)

  a!ta!i9n es m7s es&e!/$!a0 es e% &orta3o5 #e% esta#o en materia interna!iona% tam(i4n &m&rometer interna!iona%mente a% esta#o a tra34s #e n a!to ni%atera% o !on3en!iona%)

  SO

 • 7/23/2019 Publico - Publico

  51/131

  n3en!i9n #e iena #e 11 6"ito en %a !o#i$!a!i9n #e% #ere!"o interna!iona%8 re-%a %asa!iones #i&%om7ti!as +&ermanentes. entre %os esta#os) No in!%e %as re%a!iones transitoriam&o!o %as re%a!iones #i&%om7ti!as !on otros s,etos #e% #ere!"o interna!iona%)

  o(re re%a!iones transitorias ; Con3en!i9n #e Ne3a VorK so(re Misiones Di&%om7ti!as0 1

  o(re re%a!iones #i&%om7ti!as !on otros s,etos ; "a n &roe!to #e !on3en!i9n

  n!i&io #e% mto a!er#o o !onsentimiento mto &ara esta(%e!er na misi9n #i&%om7ti!aer!i!io #e% #ere!"o #e %e-a!i9n8)

  MISI%N DIPLOMTICA

  ra34s #e %a misi9n #i&%om7ti!a ^9r-ano &ermanente #e n esta#o en territorio #e otro esta#na%i5an %os esta#os ss re%a!iones)

  /#i!amente0 %a misi9n #i&%om7ti!a es n 9r-ano #e% esta#o a!re#itante0 !on &ersona%i#a# atto #iferen!ia#o #e% #e %os miem(ros #e% &ersona% #e %a misi9n)

  n!iones #e %a misi9n #i&%om7ti!a ; re&resenta!i9n 6ex&resa #ire!tamente %a 3o%nta# #e% ess a!tos son atri(i(%es #ire!tamente80 !omni!a!i9n entre %os esta#os0 fomento #e %asa!iones e!on9mi!as0 &rote!!i9n #e %os intereses #e% esta#o a!re#itante #e ss na!iona%es a#o re!e&tor0 ne-o!ia!iones 6esen!ia #e %a #i&%oma!ia80 o(ser3a!i9n e informa!i9n #e %as!nstan!ias &o%/ti!as0 e!on9mi!as so!ia%es #e% esta#o re!e&tor0 tenien#o !omo %/mite %%e3a(o estas fn!iones &or me#ios %/!itos)

  s %/mites #e %a a!!i9n #i&%om7ti!a son %a o(ser3an!ia res&eto a %a normati3a %o!a% so(re tinmis!irse en %os asntos internos #e% otro esta#o)

  (eres #e %a misi9n ; no inter3en!i9n en %os asntos internos #e% esta#o re!e&tor0mni!a!iones !on e% -o(ierno %o!a% 6tratan !on e% Ministro #e Re%a!iones Exteriores #e% esta#!e&tor o !on e% ministerio *e se "aa !on3eni#o80 smisi9n a %a %e %o!a% 6%a inmni#a# #es#i!!i9n *e -o5an %a misi9n ss miem(ros0 no e%imina %a o(%i-a!i9n #e o(ser3an!ia #e %aes #e% esta#o re!e&tor0 s9%o est7n exentos #e !m&%ir !on %as normas *e se o&onene!tamente a% -o!e #e