PROXECTO EDUCATIVO DO IES A. XELMÍREZ I · PDF file3 1.. INTRODUCIÓN. O presente...

Click here to load reader

 • date post

  04-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROXECTO EDUCATIVO DO IES A. XELMÍREZ I · PDF file3 1.. INTRODUCIÓN. O presente...

 • 1

  PROXECTO

  EDUCATIVO

  DO

  IES

  A. XELMREZ I

 • 2

  NDICE

  1. Introducin.................................................................................................................. ................... 3

  2. Preceptos legais.............................................................................................................................. 5

  3. Compoentes do proxecto educativo........................................................................................... 10

  4. Anlise do contexto..................................................................................................................... 11

  4.1. A realidade socio-econmica, lingstica e cultural.............................................................. 12

  5. Sinais de identidade. Dimensin histrica do Instituto........................................................................ ......... 21

  5.1. Biblioteca histrica e Museo.............................................................................................................................................................. 24

  5.2. Caractersticas ideolxicas.................................................................................................. .. .28

  5.3. A lia metodolxica......................................................... .................................................... .30

  6. Formulacin de obxectivos.................................................................................................... .........32

  6.1. Docencia...........................................................................................................................................32

  6.1.1. Criterios de promocin e titulacin. Matrculas de Honra..............................................................................................34

  6.1.2. O tratamento transversal en valores.....................................................................................................................................36

  6.1.3. Seccins bilinges...................................................................................................................38

  6.1.4. Intercambios e Programas educativos europeos.....................................................................40

  6.1.4.1. Erasmus+.....................................................................................................................42

  6.2. Orientacin................................................................................................... ............................. 43

  6.2.1. Plan de Accin Titorial..................................................................................................... 45

  6.2.2. Plan Xeral de Atencin Diversidade e de alumnado con N.E.E. .................................. 53

  6.3. Normalizacin Lingstica. Proxecto Lingstico de Centro..................................................... 73

  6.4. Plan de integracin das TICs.............................................................................................. ..... 97

  6.5. Programa de formacin do profesorado no centro ............................ .....................................104

  6.6. Biblioteca Escolar................................................................................... ...............................108

  7. Plan de Convivencia. Normas bsicas de organizacin e funcionamento da convivencia no centro .116

  8. Estrutura do centro.........................................................................................................................127

  8.1. rganos de goberno..................................................................................................... ..........127

  8.1.1. Unipersoais..................................................................................................................127

  8.1.2. Colexiados....................................................................................................................130

  8.2. rganos de coordinacin docente..........................................................................................132

  8.2.1. Departamento de orientacin.......................................................................................132

  8.2.2. Departamentos didcticos. ..........................................................................................133

  8.2.3. Comisin de coordinacin pedagxica. ......................................................................136

  8.2.4. Titoras.........................................................................................................................138

  8.2.5. Comisin de convivencia. ............................................................................................140

  8.2.6. Equipo de dinamizacin lingstica. ..........................................................................142

  8.2.7. Equipo da Biblioteca..................................................................................................146

  8.2.8. Coordinacin de formacin en centros de traballo. .......................................................147

  8.3. Administracin e servizos....................................................................................................156

  8.4. Horario Xeral do Centro. .....................................................................................................156

  9. Asociacionismo. ............................................................................................................. ..............158

  9.1. Asociacin de nais e pais de alumnos/as. .............................................................................158

  9.2. Asociacin Cultural Xelmrez ................................................................................. ..............159

  9.3. Asociacin Deportiva Xelmrez ............................................. ...............................................161

  9.4. Clubs de lectura............................................................................................................. .......163

  10. Recursos humanos e materiais. ....................................................... .............................................165

  10.1. Recursos humanos ..............................................................................................................165

  10.2. Orzamentos e recursos materiais. ..................................................... ...................................166

 • 3

  1. . INTRODUCIN.

  O presente proxecto educativo ten como finalidade enumerar e definir o conxunto de

  caractersticas que dan identidade ao noso instituto. o resultado dun proceso de elaboracin

  de carcter global que expresa os enunciados educativos xerais e os aspectos organizativos e

  de xestin do centro. Pdese definir como un instrumento para a xestin, coherente co

  contexto escolar, que enumera e define os puntos de identidade do instituto, formula os

  obxectivos que pretende acadar e concretar as normas e a estrutura organizativa da

  institucin. , xa que logo, un instrumento que debe procurar a adecuada interrelacin entre

  estas actuacins do profesorado e persoal non docente, os pais e nais, o alumnado, e os

  recursos persoais, materiais e funcionais dispobeis no marco deses obxectivos

  institucionais. O seu obxectivo, xa que logo, non outro que o de dotar de coherencia e

  personalidade propia ao centro e sa comunidade educativa.

  No IES Arcebispo Xelmrez I lvase desenvolvendo o Proxecto Educativo de Centro

  (en adiante PEC) desde o ano 1997, e dado que un documento aberto, decidiuse abordar no

  curso 2016-2017 unha adecuacin ao novo marco legal vixente e unha actualizacin a esa

  realidade cambiante que conformamos as persoas que participamos na vida do Xelmrez.

  por isto que, aceptando os principios bsicos dunha educacin democrtica e participativa,

  todos os sectores representados no Consello Escolar colaboran nesta renovacin do principal

  documento do instituto.

  Entre os condicionantes que se produciron desde a sa elaboracin at a actualidade

  podemos citar

  Mudanzas no marco lexislativo.

  Dificultades atopadas ao pr en prctica as medidas contempladas inicialmente

  no PEC.

  Problemas de temporalizacin que presenta calquera programacin.

  Cambios nas ensinanzas impartidas e a necesaria redefinicin do Instituto.

  Adecuacin a unha demanda social cambiante.

 • 4

  A educacin unha tarefa de equipo na que intervn toda a comunidade educativa.

  As pois, o reto principal para elaborarmos o PEC non reside s na sa execucin material,

  senn no proceso de discusin interna dos e das compoentes da comunidade escolar para

  traballar de forma participativa e solidaria. Existe na vida de todo centro educativo unha

  serie de criterios ou requisitos previos que nos axudarn nesa tarefa de traballo, tales como a

  motivacin do profesorado, o esprito de colaboracin dos pais e nais, o estmulo,

  organizacin e planificacin da participacin dos estamentos citados e do propio alumnado,

  anlise do ritmo de elaboracin, a consideracin cambiante do contorno educativo, etc. Xa

  que logo, como consecuencia do exposto anteriormente, este PEC pretende ser o resultado

  do traballo de toda a