Prova Esther

9
EL POLIESPORTIU EL POLIESPORTIU CAN COMA CAN COMA Ajuntament de Sant Martí de Dalt Ajuntament de Sant Martí de Dalt

Transcript of Prova Esther

Page 1: Prova Esther

EL POLIESPORTIU EL POLIESPORTIU CAN COMACAN COMA

EL POLIESPORTIU EL POLIESPORTIU CAN COMACAN COMA

Ajuntament de Sant Martí de DaltAjuntament de Sant Martí de Dalt

Page 2: Prova Esther

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATSDESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

• Cursets de natacióCursets de natació

• Servei a les escoles, clubs i Servei a les escoles, clubs i associacionsassociacions

• Activitats d’iniciació a l’esport en Activitats d’iniciació a l’esport en grupgrup

• Gimnàstica de manteniment, Gimnàstica de manteniment, aeròbic...aeròbic...

• Activitats socials i lúdiques: balls de Activitats socials i lúdiques: balls de saló, danses populars, danses saló, danses populars, danses tradicionals, ...tradicionals, ...

Page 3: Prova Esther

El poliesportiu Can Coma El poliesportiu Can Coma ofereixofereix • Piscina climatizadaPiscina climatizada

• Pavelló esportiuPavelló esportiu

• Sales polivalentsSales polivalents

• GimnàsGimnàs

• Pistes de bàsquetPistes de bàsquet

• Servei mèdicServei mèdic

• Vestidors i dutxesVestidors i dutxes

• EsquaixEsquaix

• Bar i cafeteria, centre Bar i cafeteria, centre socialsocial

Page 4: Prova Esther

AActivitats ctivitats

pprogramadrogramadeses

Clases de natació per a

Clases de natació per a

nadonsnadons

A partir del primer mes de A partir del primer mes de vidavida

Page 5: Prova Esther

I durant la jornada I durant la jornada esportiva...esportiva...

En el nostre bar En el nostre bar cafeteria podeu fer cafeteria podeu fer una petita pausa...una petita pausa...

Page 6: Prova Esther

Instal·lacions més utilitzadesInstal·lacions més utilitzades

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

Piscines

Camp de fútbol

Act. Lúdiques

Act. Programades

Gimnàs

Pista de bàsquet

Page 7: Prova Esther

Organització de l’esportiu Can ComaOrganització de l’esportiu Can ComaDIRECTOR GENERAL

Esther Rodríguez

DIRECTOR GENERAL

Esther Rodríguez

DIRECTOR TÈCNIC

Daniel Ortiz

DIRECTOR TÈCNIC

Daniel Ortiz

MONITORS ESPORTIUSSergi Parra

MONITORS ESPORTIUSSergi Parra

ADMINISTRACIÓRafael Rodríguez

ADMINISTRACIÓRafael Rodríguez

SERVEI MÈDICPilar Martín

SERVEI MÈDICPilar Martín

MANTENIMENTAida Manzano

MANTENIMENTAida Manzano

QUALITATLaura Hormigo

QUALITATLaura Hormigo

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Natalia Oliva

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Natalia Oliva

ATENCIÓ TELEFÓNICA Laia Urrea

ATENCIÓ TELEFÓNICA Laia Urrea

NETEJALidia Pérez

NETEJALidia Pérez

Page 8: Prova Esther

Tipus d’usuaris 2009Tipus d’usuaris 2009

Any 2012Any 2012 Nens Nens JovesJoves AdultsAdults Jubilats Jubilats

PiscinaPiscina 450450 250250 600600 300300

GimnàsGimnàs 6060 450450 550550 200200

BàsquetBàsquet 100100 400400 300300 44

FútbolFútbol 200200 500500 350350 55

Act. Programades Act. Programades 5050 4040 5050 200200

TOTALSTOTALS 860860 16401640 18501850 709709

Page 9: Prova Esther