PROJECTE DE REPAVIMENTACI£â€œ DELS CARRERS PARE Projecte...

Click here to load reader

download PROJECTE DE REPAVIMENTACI£â€œ DELS CARRERS PARE Projecte repavimentaci£³ carrers Pare Roma£±a, Felip Pedrell,

of 178

 • date post

  07-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROJECTE DE REPAVIMENTACI£â€œ DELS CARRERS PARE Projecte...

 • Projecte repavimentació carrers Pare Romaña, Felip Pedrell, Sant Ramón, ..... MEMÒRIA.

  AJUNTAMENT DE ROQUETES

  PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DELS CARRERS

  PARE ROMAÑÀ, SANT RAMON, FELIP PEDRELL, OLIVERA, ASSUTZENA, SANT JUST, LA CINTA,

  ANSEDÓ, CARRER DEL MIG

  Maig de 2014

  Serveis Tècnics Ajuntament de Roquetes. Ginés Balastegui Zaragoza, Arquitecte Tècnic.

 • Projecte repavimentació carrers Pare Romaña, Felip Pedrell, Sant Ramón, .... MEMÒRIA.

  AJUNTAMENT DE ROQUETES

  PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DELS CARRERS

  PARE ROMAÑÀ, SANT RAMON, FELIP PEDRELL, OLIVERA,

  ASSUTZENA, SANT JUST, LA CINTA,

  ANSEDÓ, CARRER DEL MIG

  DOCUMENT 1.-

  MEMÒRIA I ANNEXOS

  Serveis Tècnics Ajuntament de Roquetes. Ginés Balastegui Zaragoza, Arquitecte Tècnic.

 • Projecte repavimentació carrers Pare Romaña, Felip Pedrell, Sant Ramón, .... MEMÒRIA.

  ÍNDEX

  MEMÒRIA:

  1. Antecedents

  2. Objecte del projecte.

  3. Informació del terreny.

  4. Situació actual.

  5. Descripció de les actuacions

  6. Documents que constitueixen el projecte.

  7. Pressupost.

  Serveis Tècnics Ajuntament de Roquetes. Ginés Balastegui Zaragoza, Arquitecte Tècnic.

 • Projecte repavimentació carrers Pare Romaña, Felip Pedrell, Sant Ramón, .... MEMÒRIA.

  1. ANTECEDENTS

  El carrers de la zona són carrers consolidats al municipi de Roquetes. La seva primera urbanització és d’aproximadament més de 45 anys, amb un ample variable entre 3 i 5 mts generalment, excepte en el carrer Pare Romanyà la qual és d'uns 30 anys.

  La seva antiguitat fa que l'Ajuntament hagi de disposar de recursos destinats al manteniment anual, tapant sots produïts pel trànsit.

  Aquestes actuacions al llarg del temps han deixat els carrers amb un paisatge d'ondulacions en el paviment.

  A més la capa de paviment de rodadura ja és molt precària, fet que agreuja cada cop més l'evidència de nous clots.

  2. OBJECTE DEL PROJECTE.

  L’objecte de la present memòria consisteix en la redacció de les modificacions a realitzar per a la millora dels carrers (actualment en mal estat).

  En concret aquesta memòria inclou:

  1. Nova pavimentació amb aglomerat asfàltic en calent, tipus S-12.

  Actualment està pavimentat amb una capa de reg amb àrid macadam, totalment insuficient per a suportar el trànsit actual.

  3. INFORMACIÓ DEL TERRENY.

  El terreny es troba consolidat essent la base un material tolerable.

  4. SITUACIÓ ACTUAL.

  Actualment els carrers ténen les següents característiques:

   Voreres de panot amb vorada de pedra natural, i de formigó d'uns 70 cms d'ample..

   Pavimentació de reg amb macadam.

  Serveis Tècnics Ajuntament de Roquetes. Ginés Balastegui Zaragoza, Arquitecte Tècnic.

 • Projecte repavimentació carrers Pare Romaña, Felip Pedrell, Sant Ramón, .... MEMÒRIA.

  5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

  Les actuacions que es realitzaran durant l’execució d’aquest projecte son:

  - Fresat de part del paviment, a fí de no sobrepassar la vorera.

  - Pavimentació amb aglomerat asfàltic en calent tipus S-12 i un gruix de 6 cms.

  6. ENDERROCS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.

  Es complirà l’establert pel Decret 201/1994 de 26 de juliol “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” i modificat pel decret 161/2001 de 12 de juny.

  7. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE

  7.1. DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

  MEMÒRIA:

   Antecedents

   Objecte del projecte.

   Informació del terreny.

   Situació actual.

   Descripció de les actuacions.

   Enderrocs i residus de la construcció.

   Documents que constitueixen el projecte.

   Pressupost

  ANNEXOS:

   Justificació residus.

  7.2. DOCUMENT NÚM. 2: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

  7.3. DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.

  Serveis Tècnics Ajuntament de Roquetes. Ginés Balastegui Zaragoza, Arquitecte Tècnic.

 • Projecte repavimentació carrers Pare Romaña, Felip Pedrell, Sant Ramón, .... MEMÒRIA.

  7.4. DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

   Amidaments

   Preus unitaris

   Preus descompostos

   Pressupost

  7.5. DOCUMENT NÚM. 5: PLÀNOLS

   Plànol núm.1: Situació i emplaçament

   Plànol núm.2: Planta Pare Romañà.

   Plànol núm.3: Planta zona Felip Pedrell, Sant Ramon.

   Plànol núm.4: Planta Ansedó - Mig.

  Serveis Tècnics Ajuntament de Roquetes. Ginés Balastegui Zaragoza, Arquitecte Tècnic.

 • Projecte repavimentació carrers Pare Romaña, Felip Pedrell, Sant Ramón, .... MEMÒRIA.

  8. PRESSUPOST

  Capítol 01.01 ZONA FELIP PEDRELL 34.567,87 €

  Capítol 01.02 SANT RAMON 13.913,43 €

  Capítol 01.03 ANSEDÓ - CARRER DEL MIG 12.379,80 €

  Capítol 01.04 PARE ROMAÑA 28.883,15 €

  PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL............................... 89.744,25 €

  DESPESES GENERALS (13%)................................................................. 11.666,75 €

  BENEFICI INDUSTRIAL (6%).................................................................... 5.384,66 €

  ---------------------------

  SUBTOTAL (Abans IVA)............................................................................ 106.795,66 €

  I.V.A. (21%)................................................................................................ 22.427,09 €

  -------------------------------

  TOTAL PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ

  PER CONTRACTE .................................................................................... 129.222,74 €

  Puja el PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA a la quantitat de CENT VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA QUATRE CÈNTIMS (129.222,74 €).

  Roquetes, maig de 2014

  Ginés Balastegui Zaragoza

  Arquitecte Tècnic Serveis Tècnics Municipals

  Serveis Tècnics Ajuntament de Roquetes. Ginés Balastegui Zaragoza, Arquitecte Tècnic.

 • Projecte repavimentació carrers Pare Romaña, Felip Pedrell, Sant Ramón, .... MEMÒRIA.

  AJUNTAMENT DE ROQUETES

  PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DELS CARRERS

  PARE ROMAÑÀ, SANT RAMON, FELIP PEDRELL, OLIVERA,

  ASSUTZENA, SANT JUST, LA CINTA,

  ANSEDÓ, CARRER DEL MIG

  DOCUMENT 2.-

  ESTUDI SEGURETAT I SALUT

  Serveis Tècnics Ajuntament de Roquetes. Ginés Balastegui Zaragoza, Arquitecte Tècnic.

 • Urbanització carrers Pare Romanyà, Felip Pedrell, Sant Ramon, Ansedó......PEIS 2014

  1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.......................................................................................3 1.1. Identificació de les obres..................................................................................................................................3 1.2. Objecte..............................................................................................................................................................3 2. PROMOTOR - PROPIETARI...............................................................................................................................3 3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.......................................................................................3 4. DADES DEL PROJECTE.....................................................................................................................................4 4.1. Autor/s del projecte..........................................................................................................................................4 4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte..............................................................................4 4.3. Tipologia de l'obra............................................................................................................................................4 4.4. Situació.............................................................................................................................................................4 4.5. Comunicacions.................................................................................................................................................4 4.6. Subministrament i Serveis................................................................................................................................4 4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació..........................................5 4.8. Pressupost d'execució material del projecte.....................................................................................................5 4.9. Termini d'execució...........................................................................................................................................5 4.10. Mà d'obra prevista.......................................................................................................................................5 4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra..............................................................................5 4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra.................................................................................