PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado ›...

32
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA Curso Bacharelato IES Macías o Namorado. Padrón

Transcript of PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado ›...

Page 1: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ELECTROTECNIA

2º Curso Bacharelato

IES Macías o Namorado. Padrón

Page 2: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

ÍNDICE

1) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN …............................................................... 3

2) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE ................................................. 4

3) CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO ................................................................ 11

4) CONCRECIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ..................................................... 12

5) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA .......................................................... 19

6) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS ............................................................... 21

7) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO .......................................... 22

8) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE .......................... 25

9) ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES .......................................... 28

10) PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS .................................................... 28

11) MEDIDAS DA AVALIACIÓN INICIAL ............................................................... 28

12) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE ............................................................... 29

13) ELEMENTOS TRANSVERSAIS ............................................................... 31

14) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES .................................................... 32

15) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ..................... 32

Dto. de Tecnoloxía do IES MACÍAS O NAMORADO 2

Page 3: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Os fenómenos electromagnéticos e os seus efectos atópanse entre os campos do coñecemento actual que producen máis aplicacións tecnolóxicasinnovadoras. Na electrotecnia estúdanse as aplicacións técnicas da electricidade, entre as que se inclúen os circuítos eléctricos e electrónicos, e asmáquinas eléctricas e as instalacións e sistemas eléctricos. Estas aplicacións modifican substancialmente os procesos de produción e impulsan a economíaporque aceleran a investigación científica e o desenvolvemento tecnolóxico, e optimizan a xestión do coñecemento. A comprensión dos fundamentos de talesfenómenos e o coñecemento dos sistemas nos que se aplican é, polo tanto, un aspecto clave da formación tecnolóxica.A materia de electrotecnia, neste sentido, apoiase nos coñecementos adquiridos en etapas educativas anteriores e nas materias de física, de Electrotecnia ede matemáticas do bacharelato para aportar ao currículo un valor formativo adicional, resultante da relación entre o coñecemento científico e a aplicacióntecnolóxica, de especial importancia cara a estudos posteriores.Na ensinanza da electrotecnia trátase de desenvolver de maneira equilibrada os tres eixes transversais que a configuran. Por unha parte formalízase a teoríade circuítos eléctricos para aplicala a dispositivos e instalacións eléctricos. En segundo lugar, preséntanse as solucións técnicas que permiten a utilización daelectricidade nunha ampla variedade de aplicacións e, en terceiro lugar, realízanse ou simúlanse montaxes nas que se miden parámetros eléctricos. Aelectrotecnia, neste sentido, aporta actividades que combinan a análise, a simulación e a aplicación, contribuíndo a desenvolver competencias establecidasno currículo, especialmente a competencia matemática e a competencia en ciencia e tecnoloxía. O currículo preséntase organizado en catro bloques dos que o primeiro, “Circuítos eléctricos”, se dedica á análise dos circuítos eléctricos de correntecontinua e alterna, e á descrición do seu funcionamento. Tamén se inclúe neste bloque a realización de medidas eléctricas, que debe combinarse coaanálise, co deseño e coa montaxe de circuítos, e coa elaboración e a interpretación de esquemas eléctricos normalizados. En varios destes aspectos será útilo emprego de programas informáticos específicos e de simulación para complementar a experiencia que proporciona o traballo con circuítos reais. O segundo bloque trata as “Máquinas eléctricas”, especialmente os transformadores e os motores, que debería centrarse na facilidade de conversión daenerxía eléctrica noutras formas de enerxía e na análise do rendemento destes procesos.No terceiro bloque, “Electrónica”, utilízase a teoría de circuítos para analizar circuítos básicos con semicondutores e estudar a rectificación, a estabilización, aamplificación e a conmutación, coñecemento que debe aplicarse á análise de circuítos electrónicos característicos e de equipamentos electrónicos de usocomún. Trátase de identificar compoñentes e bloques funcionais para describir a función dos compoñentes e o funcionamento dos equipamentos. Autilización dun contorno de simulación e a realización de montaxes reais poden combinarse para facilitar a comprensión do funcionamento dossemicondutores e das súas aplicacións, ademais de proporcionar unha base adecuada para valorar a importancia da electrónica nos avances tecnolóxicos.O bloque catro, “Instalacións eléctricas”, trata os aspectos relacionados coas normas e a súa relevancia para facilitar a aplicación universal da tecnoloxíaeléctrica. O alumnado debe percibir que as instalacións domésticas representan unha parte substancial do consumo total de enerxía e que a aplicacióncorrecta das normas e das boas prácticas en materia de consumo, producen contornos de traballo máis seguros e confortables e, sobre todo, sostibles.Esta materia favorece a reflexión sobre as implicacións tecnolóxicas e sociais do coñecemento científico e tecnolóxico. Analizando a forma na que o progresotécnico nos campos da electricidade e da electrónica inflúe na sociedade actual e se reflicte en normas respectuosas co ambiente e coa seguridade podeamosarse que é posible potenciar o benestar social ao tempo que se reduce o impacto ambiental da aplicación da tecnoloxía. Neste senso, a materia de

Dto. de Tecnoloxía do IES MACÍAS O NAMORADO 3

Page 4: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

electrotecnia pode contribuír notablemente á toma de conciencia dos futuros cidadáns e cidadás diante dos retos tecnolóxicos, outro aspecto clave daformación do alumnado, que sen dúbida repercutirá no benestar da sociedade do século XXI.

No desenvolvemento desta materia deberase ter en conta o principio de igualdade por razón de xénero fomentando o libre acceso das mulleres ás

profesións técnicas sen condicionamentos provocados pola influencia dos prexuízos e estereotipos sexistas.

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

A contribución da materia de Electrotecnia ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande medida do tipo de actividadesseleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira eutilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico, elabore informes técnicos, explique conceptos, ou elabore e expoña información. A competenciamatemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, principais competencias que se desenvolven nesta materia, poden alcanzarsecalculando magnitudes e parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto do proceso de resolución técnica deproblemas, ou construíndo obxectos e verificando o seu funcionamento, competencias que tamén se favorecen utilizando ferramentas e máquinas,analizando procesos e sistemas tecnolóxicos, ou mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade tecnolóxica. Acompetencia dixital desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e almacenar información,para obter e presentar datos e para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas automáticos.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice oproceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competenciassociais e cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e grupos de forma democrática, erespecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicose culturais que produce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos tecnolóxicos,ao transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influenciados fitos tecnolóxicos en distintas culturas, e no seu desenvolvemento e progreso.

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata Electrotecnia, esta materia ofrece, sen dúbida, un inmenso potencial para axudar acomprender o contorno social e tecnolóxico, e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coaparticipación cidadá e co desenvolvemento persoal.

Dto. de Tecnoloxía do IES MACÍAS O NAMORADO 4

Page 5: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

A relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia de Electrotecnia co desenvolvemento das competencias queda recollido nasseguintes táboas:

Electrotecnia - 2º Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenciasclave

Bloque 1. Circuítos eléctricos

d i l m

B1.1 Magnitudes e unidades eléctricas. B1.2 Campo eléctrico, diferenza de potencial, carga

eléctrica e capacidade. Permitividade dieléctrica. Condensadores.

B1.3 Forza electromotriz, intensidade de corrente e resistencia eléctrica. Resistividade. Lei de Ohm.

B1.4 Campo magnético: leis de Faraday-Lenz e Ampère. Permeabilidade magnética. Solenoides e bobinas. Autoindución.

B1.5 Relación entre tensión e corrente nos compoñentes pasivos.

B1.1 Aplicar os principios da electricidade para describir matematicamente o funcionamento dos compoñentes pasivos e calcular os seus parámetros eléctricos.

ELB1.1.1 Calcula os parámetros eléctricos dos compoñentes pasivos a partir das súas características físicas.

CMCCT CAA

ELB1.1.2 Reduce as asociacións de compoñentes eléctricos do mesmo tipo aos compoñentes equivalentes.

CMCCT CAA

d e i l m

B1.3 Forza electromotriz, intensidade de corrente e resistencia eléctrica. Resistividade. Lei de Ohm.

B1.6 Traballo, enerxía e potencia eléctricas. Lei de Joule. B1.7 Carga e descarga de condensadores.

B1.2 Explicar cualitativamente os fenómenos derivados dunha alteración nun elemento dun circuíto eléctrico sinxelo e estimar as variacións que se espera que tomen os valores das magnitudes eléctricas.

ELB1.2.1 Relaciona as alteracións en elementos dun circuíto eléctrico sinxelo coas variacións que se espera que tomen os valores de tensión e corrente neles.

CMCCT CAA CSIEE

d i l m

B1.8 Circuítos eléctricos de corrente continua. Conexión de compoñentes activos e pasivos: xeradores e receptores. Leis de Kirchhoff.

B1.9 Simboloxía normalizada. B1.10 Consumo de enerxía e disipación de potencia nos

compoñentes pasivos en corrente continua. Potencia subministrada e rendemento dun xerador real.

B1.3 Calcular os valores das magnitudes eléctricas en circuítos decorrente continua.

ELB1.3.1 Calcula os valores das correntes e das tensións nun circuíto eléctrico de corrente continua aplicando as leis de Kirchhoff, se fose necesario.

CMCCT CAA

ELB1.3.2 Representa e interpreta esquemas de circuítos eléctricos básicos de corrente continua.

CCL CMCCT CAA

ELB1.3.3 Calcula a enerxía disipada e a potencia consumida nos compoñentes eléctricos.

CMCCT CAA

Dto. de Tecnoloxía do IES MACÍAS O NAMORADO 5

Page 6: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Electrotecnia - 2º Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenciasclave

3. e

4. d

5. i

6. l

7. m

▪ B1.11 Circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica. Características e parámetros da corrente alterna.

▪ B1.5 Relación entre tensión e corrente nos compoñentes pasivos.

▪ B1.12 Efectos da resistencia, da autoindución e da capacidade na corrente alterna.

▪ B1.13 Impedancia dos compoñentes pasivos. Variación daimpedancia coa frecuencia: resonancia.

▪ B1.14 Representación gráfica das magnitudes da corrente alterna: fasores.

▪ B1.15 Enerxía e potencia en corrente alterna. Potencias aparente, activa e reactiva. Factor de potencia.

▪ B1.9 Simboloxía normalizada.

▪ B1.4 Analizar o comportamento de circuítos de corrente alterna, encontornos reais ou simulados, calcular os valores das magnitudeseléctricas e representalas vectorialmente.

▪ ELB1.4.1 Calcula a impedancia de circuítos mixtos simples, compostos por cargas resistivas e reactivas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ELB1.4.2 Calcula os valores das correntes e das tensións en circuítos de corrente alterna alimentados por un xerador senoidal monofásico.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ELB1.4.3 Representa vectorialmente as magnitudes eléctricas nos compoñentes dun circuíto de corrente alterna.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ELB1.4.4 Calcula as potencias disipada, reactiva e aparente, e ofactor de potencia nos compoñentes pasivos dun circuíto de corrente alterna.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ d

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.16 Instrumentos de medida. Voltímetro, amperímetro, óhmetro e polímetro. Osciloscopio.

▪ B1.17 Técnicas de medida. Influencia dos instrumentos nos resultados das medidas.

▪ B1.18 Normas de seguridade na realización de medidas de magnitudes eléctricas.

▪ B1.5 Realizar medidas de magnitudes características en circuítos eléctricos de corrente continua e alterna aplicando o procedemento adecuado.

▪ ELB1.5.1 Selecciona os aparatos de medida adecuados, conéctaos correctamente e elixe a escala óptima, mide as magnitudes básicas de circuítos eléctricos de corrente continuae alterna e verifica o estado dos compoñentes activos e pasivos.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ ELB1.5.2 Realiza medidas eléctricas de forma segura tanto paraa persoa que a realiza como para os circuítos ou as instalacións eléctricas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ CSIEE

Bloque 2. Máquinas eléctricas

Dto. de Tecnoloxía do IES MACÍAS O NAMORADO 6

Page 7: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Electrotecnia - 2º Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenciasclave

▪ b

▪ d

▪ e

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B2.1 Campos e forzas magnéticas creados por correntes eléctricas. Indución electromagnética. Forza sobre unha corrente nun campo magnético.

▪ B2.2 Funcionamento das máquinas eléctricas. Campo xiratorio.

▪ B2.1 Explicar o funcionamento das máquinas eléctricas básicas enrelación cos fenómenos eléctricos e magnéticos.

▪ ELB2.1.1 Explica o funcionamento de dispositivos destinados a producir enerxía motriz e sinala as relacións e interaccións entre os fenómenos que teñen lugar.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ d

▪ e

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B2.3 Máquinas de corrente continua: tipos de conexión. Aplicacións.

▪ B2.4 Máquinas de corrente alterna. Tipos. Aplicacións.

▪ B2.5 Transformadores: relación de tensións. Aplicacións.

▪ B2.6 Potencia, par motor e rendemento. Perdas en máquinas eléctricas.

▪ B2.2 Interpretar as especificacións técnicas de máquinas eléctricas e determinar as magnitudes principais do seu comportamento en condicións nominais.

▪ ELB2.2.1 Identifica os parámetros principais das máquinas eléctricas.

▪ CMCCT

▪ ELB2.2.2 Analiza esquemas de circuítos de máquinas eléctricas e explica o seu funcionamento.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ ELB2.2.3 Realiza medidas de parámetros de funcionamento de máquinas eléctricas.

▪ CMCCT

Bloque 3. Electrónica

▪ d

▪ e

▪ i

▪ B3.1 Semicondutores. Funcionamento de díodos e transistores.

▪ B3.2 Circuítos básicos con díodos e transistores.

▪ B3.1 Explicar o funcionamento de circuítos electrónicos característicos con transistores e díodos e calcular os parámetrosdos compoñentes electrónicos dos que constan.

▪ ELB3.1.1 Identifica a función de elementos discretos ou de bloques funcionais en esquemas de circuítos electrónicos sinxelos.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CAA

Dto. de Tecnoloxía do IES MACÍAS O NAMORADO 7

Page 8: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Electrotecnia - 2º Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenciasclave

▪ g

▪ l

▪ m

Rectificación e estabilización. Amplificación e conmutación. Polarización e punto de traballo. Corte e saturación. Potencia disipada nun compoñente semicondutor.

▪ B3.3 Tratamento de sinais. Amplificadores operacionais.

▪ B3.4 Sensores e transdutores. Micrófonos e altofalantes.

▪ B3.5 Funcionamento, tipos e diagrama de bloques de fontes de alimentación e doutros circuítos electrónicos característicos de complexidade similar.

▪ B3.6 Funcionamento e diagrama de bloques de equipamentos electrónicos de uso común.

▪ B3.7 Medida de magnitudes eléctricas en circuítos electrónicos.

▪ ELB3.1.2 Realiza os cálculos necesarios para determinar as magnitudes eléctricas nun circuíto electrónico.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ELB3.1.3 Representa e interpreta esquemas de circuítos electrónicos característicos.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ELB3.1.4 Realiza montaxes reais ou simuladas de circuítos electrónicos a partir dun esquema.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

Bloque 4. Instalacións eléctricas

▪ a

▪ b

▪ d

▪ e

▪ g

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B4.1 Instalacións eléctricas: tipos

▪ B4.2 Instalacións interiores en vivendas. Cadro de mando e protección. Circuítos de distribución interna.

▪ B4.3 Simboloxía, normas e seguridade.

▪ B4.1 Analizar instalacións de vivendas, reais ou simuladas, interpretando esquemas eléctricos, realizar montaxes de pequenas instalacións e identificar os riscos para a seguridade para as persoas.

▪ ELB4.1.1 Interpreta esquemas de instalacións eléctricas de vivendas e realiza a súa montaxe en contornos de traballo reais ou simulados.

CCL CMCCT CD CAA CSIEE

▪ ELB4.1.2 Identifica os riscos para a seguridade para as persoas derivados do uso incorrecto de instalacións eléctricas ou dos defectos no seu deseño ou na súa montaxe

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

Dto. de Tecnoloxía do IES MACÍAS O NAMORADO 8

Page 9: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Electrotecnia - 2º Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenciasclave

Bloque 4. Circuítos eléctricos

▪ d

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.1 Magnitudes e unidades eléctricas.

▪ B1.2 Campo eléctrico, diferenza de potencial, carga eléctrica e capacidade. Permitividade dieléctrica. Condensadores.

▪ B1.3 Forza electromotriz, intensidade de corrente e resistencia eléctrica. Resistividade. Lei de Ohm.

▪ B1.4 Campo magnético: leis de Faraday-Lenz e Ampère. Permeabilidade magnética. Solenoides e bobinas. Autoindución.

▪ B1.5 Relación entre tensión e corrente nos compoñentes pasivos.

▪ B1.1 Aplicar os principios da electricidade para describir matematicamente o funcionamento dos compoñentes pasivos e calcular os seus parámetros eléctricos.

▪ ELB1.1.1 Calcula os parámetros eléctricos dos compoñentes pasivos a partir das súas características físicas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ELB1.1.2 Reduce as asociacións de compoñentes eléctricos do mesmo tipo aos compoñentes equivalentes.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ d

▪ e

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.3 Forza electromotriz, intensidade de corrente e resistencia eléctrica. Resistividade. Lei de Ohm.

▪ B1.6 Traballo, enerxía e potencia eléctricas. Lei de Joule.

▪ B1.7 Carga e descarga de condensadores.

▪ B1.2 Explicar cualitativamente os fenómenos derivados dunha alteración nun elemento dun circuíto eléctrico sinxelo e estimar asvariacións que se espera que tomen os valores das magnitudes eléctricas.

▪ ELB1.2.1 Relaciona as alteracións en elementos dun circuíto eléctrico sinxelo coas variacións que se espera que tomen os valores de tensión e corrente neles.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ d

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.8 Circuítos eléctricos de corrente continua. Conexión de compoñentes activos e pasivos: xeradores e receptores. Leis de Kirchhoff.

▪ B1.9 Simboloxía normalizada.

▪ B1.10 Consumo de enerxía e disipación de potencia nos compoñentes pasivos en corrente continua. Potencia subministrada e rendemento dun xerador real.

▪ B1.3 Calcular os valores das magnitudes eléctricas en circuítos decorrente continua.

▪ ELB1.3.1 Calcula os valores das correntes e das tensións nun circuíto eléctrico de corrente continua aplicando as leis de Kirchhoff, se fose necesario.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ELB1.3.2 Representa e interpreta esquemas de circuítos eléctricos básicos de corrente continua.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ELB1.3.3 Calcula a enerxía disipada e a potencia consumida nos compoñentes eléctricos.

▪ CMCCT

▪ CAA

Dto. de Tecnoloxía do IES MACÍAS O NAMORADO 9

Page 10: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Electrotecnia - 2º Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenciasclave

▪ e

▪ d

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.11 Circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica. Características e parámetros da corrente alterna.

▪ B1.5 Relación entre tensión e corrente nos compoñentes pasivos.

▪ B1.12 Efectos da resistencia, da autoindución e da capacidade na corrente alterna.

▪ B1.13 Impedancia dos compoñentes pasivos. Variación daimpedancia coa frecuencia: resonancia.

▪ B1.14 Representación gráfica das magnitudes da corrente alterna: fasores.

▪ B1.15 Enerxía e potencia en corrente alterna. Potencias aparente, activa e reactiva. Factor de potencia.

▪ B1.9 Simboloxía normalizada.

▪ B1.4 Analizar o comportamento de circuítos de corrente alterna, encontornos reais ou simulados, calcular os valores das magnitudeseléctricas e representalas vectorialmente.

▪ ELB1.4.1 Calcula a impedancia de circuítos mixtos simples, compostos por cargas resistivas e reactivas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ELB1.4.2 Calcula os valores das correntes e das tensións en circuítos de corrente alterna alimentados por un xerador senoidal monofásico.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ELB1.4.3 Representa vectorialmente as magnitudes eléctricas nos compoñentes dun circuíto de corrente alterna.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ ELB1.4.4 Calcula as potencias disipada, reactiva e aparente, e ofactor de potencia nos compoñentes pasivos dun circuíto de corrente alterna.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ d

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B1.16 Instrumentos de medida. Voltímetro, amperímetro, óhmetro e polímetro. Osciloscopio.

▪ B1.17 Técnicas de medida. Influencia dos instrumentos nos resultados das medidas.

▪ B1.18 Normas de seguridade na realización de medidas de magnitudes eléctricas.

▪ B1.5 Realizar medidas de magnitudes características en circuítos eléctricos de corrente continua e alterna aplicando o procedemento adecuado.

▪ ELB1.5.1 Selecciona os aparatos de medida adecuados, conéctaos correctamente e elixe a escala óptima, mide as magnitudes básicas de circuítos eléctricos de corrente continuae alterna e verifica o estado dos compoñentes activos e pasivos.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSIEE

Dto. de Tecnoloxía do IES MACÍAS O NAMORADO 10

Page 11: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

3.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO

A Electrotecnia contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

a) Interpretar o comportamento, normal ou anómalo, dun dispositivo eléctrico sinxelo, sinalando os principios e leis físicas co explican.b) Seleccionar elementos de valor adecuado e conectalos correctamente para formar un circuíto, característico e sinxelo, capaz de producir un

efecto determinado.c) Calcular o valor das principais magnitudes dun circuíto eléctrico, composto por elementos discretos, en réxime permanente.d) Interpretar esquemas e planos de instalacións e equipos eléctricos característicos, identificando a función dun elemento ou grupo funcional

de elementos no conxunto.e) Seleccionar e interpretar información adecuada para plantexar e valorar solucións, do ámbito da electrotecnia, a problemas técnicos comúns.f) Elexir e conectar o aparato adecuado para unha medida eléctrica, estimando anticipadamente a súa orde de magnitude e valorando o grado

de precisión que esixe o caso.g) Expresar as solucións a un problema, cun nivel de precisión coherente cas diversas magnitudes que interveñen nel.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 11

Page 12: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

4.- CONCRECIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-TEMPORALIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS

Bloque 1: Circuítos Eléctricos

Contidos-Magnitudes e unidades eléctricas. -Campo eléctrico, diferenza de potencial, carga eléctrica e capacidade. Permitividade dieléctrica. Condensadores. -Forza electromotriz, intensidade de corrente e resistencia eléctrica. Resistividade. Lei de Ohm. -Campo magnético: leis de Faraday-Lenz e Ampère. Permeabilidade magnética. Solenoides e bobinas. Autoindución. -Relación entre tensión e corrente nos compoñentes pasivos.-Forza electromotriz, intensidade de corrente e resistencia eléctrica. Resistividade. Lei de Ohm. -Traballo, enerxía e potencia eléctricas. Lei de Joule. -Carga e descarga de condensadores. -Circuítos eléctricos de corrente continua. Conexión de compoñentes activos e pasivos: xeradores e receptores. Leis de Kirchhoff.-Simboloxía normalizada. -Consumo de enerxía e disipación de potencia nos compoñentes pasivos en corrente continua. Potencia subministrada e rendemento dun xeradorreal.-Circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica. Características e parámetros da corrente alterna. -Relación entre tensión e corrente nos compoñentes pasivos. -Efectos da resistencia, da autoindución e da capacidade na corrente alterna. -Impedancia dos compoñentes pasivos. Variación da impedancia coafrecuencia: resonancia. -Representación gráfica das magnitudes da corrente alterna: fasores. -Enerxía e potencia en corrente alterna. Potencias aparente, activa e reactiva. Factor de potencia. -Simboloxía normalizada. -Instrumentos de medida. Voltímetro, amperímetro, óhmetro e polímetro. Osciloscopio. -Técnicas de medida. Influencia dos instrumentos nos resultados das medidas. -Normas de seguridade na realización de medidas de magnitudes eléctricas.

Temporalización 12 Semanas

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 12

Page 13: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

Criterios de Avaliación

-Aplicar os principios da electricidade para describir matematicamente o funcionamento dos compoñentes pasivos e calcular os seus parámetroseléctricos. -Explicar cualitativamente os fenómenos derivados dunha alteración nun elemento dun circuíto eléctrico sinxelo e estimar as variacións que seespera que tomen os valores das magnitudes eléctricas. -Calcular os valores das magnitudes eléctricas en circuítos de corrente continua. -Analizar o comportamento de circuítos de corrente alterna, en contornos reais ou simulados, calcular os valores das magnitudes eléctricas erepresentalas vectorialmente.-Realizar medidas de magnitudes características en circuítos eléctricos de corrente continua e alterna aplicando o procedemento adecuado.

Estándares de Aprendizaxe

-Calcula os parámetros eléctricos dos compoñentes pasivos a partir das súas características físicas. -Reduce as asociacións de compoñentes eléctricos do mesmo tipo aos compoñentes equivalentes. -Relaciona as alteracións en elementos dun circuíto eléctrico sinxelo coas variacións que se espera que tomen os valores de tensión e correnteneles.-Calcula os valores das correntes e das tensións nun circuíto eléctrico de corrente continua aplicando as leis de Kirchhoff, se fose necesario. -Representa e interpreta esquemas de circuítos eléctricos básicos de corrente continua.-Calcula a enerxía disipada e a potencia consumida nos compoñentes eléctricos.-Calcula a impedancia de circuítos mixtos simples, compostos por cargas resistivas e reactivas. -Calcula os valores das correntes e das tensións en circuítos de corrente alterna alimentados por un xerador senoidal monofásico. -Representa vectorialmente as magnitudes eléctricas nos compoñentes dun circuíto de corrente alterna. -Calcula as potencias disipada, reactiva e aparente, e o factor de potencia nos compoñentes pasivos dun circuíto de corrente alterna. -Selecciona os aparatos de medida adecuados, conéctaos correctamente e elixe a escala óptima, mide as magnitudes básicas de circuítos eléctricosde corrente continua e alterna e verifica o estado dos compoñentes activos e pasivos. -Realiza medidas eléctricas de forma segura tanto para a persoa que a realiza como para os circuítos ou as instalacións eléctricas.

Competencias Clave-Comunicación Lingüística.-Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.-Competencia Dixital.-Competencia Aprender a Aprender.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 13

Page 14: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

-Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor.-Competencias Sociais e cívicas.-Conciencia e expresións culturais.

Mínimos Esixibles-Identificar e calcular as magnitudes básicas e as súa unidades, en circuítos de corrente continua e alterna.-Coñecer e calcular a Lei de Ohm en circuítos eléctricos de cc. e ca..-Calcular traballo, enerxía e potencia eléctricas. Lei de Joule. -Reducir as asociacións de compoñentes eléctricos do mesmo tipo aos compoñentes equivalentes, utilizando diferentes métodos.-Realizar medidas de magnitudes características en circuítos eléctricos de corrente continua e alterna aplicando o procedemento adecuado.

Bloque 2: Máquinas Eléctricas

Contidos-Campos e forzas magnéticas creados por correntes eléctricas. Indución electromagnética. Forza sobre unha corrente nun campo magnético. -Funcionamento das máquinas eléctricas. Campo xiratorio. -Máquinas de corrente continua: tipos de conexión. Aplicacións.-Máquinas de corrente alterna. Tipos. Aplicacións. -Transformadores: relación de tensións. Aplicacións. -Potencia, par motor e rendemento. Perdas en máquinas eléctricas.

Temporalización 10 Semanas

Criterios de Avaliación -Explicar o funcionamento das máquinas eléctricas básicas en relación cos fenómenos eléctricos e magnéticos. -Interpretar as especificacións técnicas de máquinas eléctricas e determinar as magnitudes principais do seu comportamento en condicións nominais

Estándares de Aprendizaxe-Explica o funcionamento de dispositivos destinados a producir enerxía motriz e sinala as relacións e interaccións entre os fenómenos que teñenlugar. -Identifica os parámetros principais das máquinas eléctricas. -Analiza esquemas de circuítos de máquinas eléctricas e explica o seu funcionamento. -Realiza medidas de parámetros de funcionamento de máquinas eléctricas.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 14

Page 15: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

Competencias Clave-Comunicación Lingüística.-Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.-Competencia Aprender a Aprender.-Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor.Mínimos Esixibles-Explicar o funcionamento das máquinas eléctricas básicas en relación cos fenómenos eléctricos e magnéticos. -Identificar os parámetros principais das máquinas eléctricas.-Analizar esquemas de circuítos de máquinas eléctricas e explicar o seu funcionamento.

Bloque 3: Electrónica

Contidos-Semicondutores. Funcionamento de díodos e transistores. -Circuítos básicos con díodos e transistores. Rectificación e estabilización. Amplificación e conmutación. Polarización e punto de traballo. Corte esaturación. Potencia disipada nun compoñente semicondutor. -Tratamento de sinais. Amplificadores operacionais. -Sensores e transdutores. Micrófonos e altofalantes. -Funcionamento, tipos e diagrama de bloques de fontes de alimentación e doutros circuítos electrónicos característicos de complexidade similar. -Funcionamento e diagrama de bloques de equipamentos electrónicos de uso común. -Medida de magnitudes eléctricas en circuítos electrónicos.

Temporalización 10 Semanas

Criterios de Avaliación -Explicar o funcionamento de circuítos electrónicos característicos con transistores e díodos e calcular os parámetros dos compoñentes electrónicosdos que constan.

Estándares de Aprendizaxe-Identifica a función de elementos discretos ou de bloques funcionais en esquemas de circuítos electrónicos sinxelos.-Realiza os cálculos necesarios para determinar as magnitudes eléctricas nun circuíto electrónico. -Representa e interpreta esquemas de circuítos electrónicos característicos.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 15

Page 16: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

-Realiza montaxes reais ou simuladas de circuítos electrónicos a partir dun esquema.

Competencias Clave-Comunicación Lingüística.-Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.-Competencia Aprender a Aprender.-Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor.

Mínimos Esixibles-Identificar a función dos compoñentes electrónicos.-Realizar os cálculos necesarios para determinar as magnitudes eléctricas nun circuíto electrónico. -Representar e interpretar esquemas de circuítos electrónicos característicos.-Realiza montaxes reais ou simuladas de circuítos electrónicos a partir dun esquema.

Bloque 4: Instalacións Eléctricas

Contidos-Instalacións eléctricas: tipos -Instalacións interiores en vivendas. Cadro de mando e protección. Circuítos de distribución interna. -Simboloxía, normas e seguridade.

Temporalización 4 Semanas

Criterios de Avaliación -Analizar instalacións de vivendas, reais ou simuladas, interpretando esquemas eléctricos, realizar montaxes de pequenas instalacións e identificaros riscos para a seguridade para as persoas.

Estándares de Aprendizaxe-Interpreta esquemas de instalacións eléctricas de vivendas e realiza a súa montaxe en contornos de traballo reais ou simulados. -Identifica os riscos para a seguridade para as persoas derivados do uso incorrecto de instalacións eléctricas ou dos defectos no seu deseño ou nasúa montaxe.

Competencias Clave

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 16

Page 17: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

-Comunicación Lingüística.-Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.-Competencia Dixital.-Competencia Aprender a Aprender.-Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor.-Competencias Sociais e cívicas.

Mínimos Esixibles-Identificar os compoñentes básicos das instalacións eléctricas das vivendas. -Interpretar esquemas de instalacións eléctricas de vivendas e realizar a súa montaxe en contornos de traballo reais ou simulados.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

· Explicar cualitativamente o funcionamento dun circuíto simple destinado a producir luz, enerxía motriz ou calor, sinalando as relacións einteraccións entre os fenómenos que teñen lugar nel.

· Seleccionar elementos ou compoñentes de valor adecuado e conectalos correctamente para formar un circuíto, característico e sinxelo.· Explicar cualitativamente os fenómenos derivados dunha alteración nun elemento dun circuíto eléctrico sinxelo, e describir as variacións

esperables nos valores de tensión e corrente.· Calcular e representar vectorialmente as magnitudes básicas dun circuíto mixto simple, composto por cargas resistivas e reactivas e alimentado

por un xerador senoidal monofásico.· Analizar planos de circuítos, instalacións ou equipos eléctricos de uso común e identificar a función dun elemento discreto ou dun bloque

funcional no conxunto.· Representar gráficamente, nun esquema de conexións ou un diagrama de bloques funcionais, a composición e o funcionamento dunha

instalación ou equipo eléctrico sinxelo e de uso común.· Interpretar especificacións técnicas dun elemento ou dispositivo eléctrico para determinar as magnitudes principias do seu comportamento en

condicións normais.· Medir as magnitudes básicas dun circuíto eléctrico, seleccionando un aparato de medida adecuado, conectándoo correctamente e elixindo a

escala óptima.· Interpretar as medidas efectuadas sobre circuítos eléctricos ou sobre os seus compoñentes para verificar o seu correcto funcionamento, localizar

avarías ou identificar as súas posibles causas.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 17

Page 18: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

4. c.- Procedementos e instrumentos de avaliación.

Como procedementos de avaliación dos desempeños empregaremos, na maioría dos casos os seguintes:

- Realización de probas escritas- Realización de exercicios na aula.- Realización de tarefas individuais de ampliación e/ou reforzo.- Elaboración de traballos monográficos de investigación.- Exposición de traballos monográficos de investigación.- Realización de prácticas- Realización de medidas das distintas magnitudes.- Realización de prácticas empregando simuladores.- Realización de programas informáticos para o control de dispositivos.- Prácticas de control de dispositivos a través de equipos informáticos. - Utilización do equipamento informático e os distintos programas ao longo de todo o curso.- Realización de prácticas con ferramentas ofimáticas.- Presentación de traballos e proxectos técnicos empregando equipamentos informáticos.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 18

Page 19: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo epara aplicar os métodos apropiados de investigación, e tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos desta materia coas súas aplicaciónsprácticas.

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea fortemente condicionada polo com-poñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha.

O elevado número de actividades que se propoñen, a maioría delas de carácter aberto e de realización en equipo, nas que se vivencianauténticas situacións de investigación, van permitir que sexan tratados con distintos niveis de profundidade, dependendo do grado de capacidadede cada alumno e alumna. Isto axúdanos no tratamento á diversidade e á integración do alumnado con necesidades educativas especiais, así comano caso de aqueles alumnos/as con diferente formación inicial, como no caso dos alumnos/as que non optaron pola tecnoloxía en 4º curso da ESO.A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e paraaplicar os métodos apropiados de desenvolvemento de capacidades de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).

* Tipos de actividades

- Actividades de ensinanza-aprendizaxe:

En cada unidade didáctica propóñense actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise, in-terpretación e ampliación de conceptos. Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de definición, afianzamento e síntese de con-tidos.

- Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao contorno do alumnado.

Este tipo de actividades, nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as actividades formuladas ao fíoda exposición teórica; noutros casos, preséntanse como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo ou de indagación.

- Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia, a solidariedade, etc.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 19

Page 20: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

- Actividades relacionadas coa independencia e a cooperación:

Son aquelas que se realizan tanto dentro como fóra da aula, e focalízanse máis na resolución de tarefas tanto con métodos individuais comogrupais; é o caso das prácticas ou os exercicios de busca de información.

Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta maneira permiten dar resposta á diversidade do alum -nado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses.

O nivel de dificultade pode apreciarse no propio enunciado da actividade: localiza, define, analiza, compara, comenta, consulta, descubre, reco -lle información, sintetiza, aplica,calcula, etc. A maioría corresponde a un nivel de dificultade medio ou medio-alto, o máis apropiado para un cur-so de Bacharelato.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 20

Page 21: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Un ano máis o departamento tomou a decisión de non fixar un libro de texto e traballará con materiais de elaboración propia e/ou de libreuso que se atopen dispoñibles na rede. O centro dispón de portátiles para uso individual do alumnado e dunha rede de datos accesible, o que faiperfectamente viable esta elección. Desta maneira a materia impártese cun custo case nulo para as familias e ademais incídese no desenvolve -mento da competencia dixital.

O alumnado pode descargar os materiais curriculares postos á súa disposición no correspondente curso na Aula Virtual do centro, e se o soli -cita, dispoñer dunha versión en papel para fotocopiar. Nese caso, o alumnado debe asumir o custo das fotocopias que realice pero os boletíns deexercicios serán entregados en clase con cargo ao departamento.

A aula de tecnoloxía e o taller teñen unha dotación similar en relación a equipamento e cada un deles conta cunha pizarra dixital interacti -va e conexión wifi.

Asimesmo dispoñemos dunha aula de informática equipada con ordenadores e programas axeitados para a tecnoloxía: material informático e programas de deseño e simulación de circuítos eléctricos e electrónicos ou acceso a páxinas web especializadas con posibilidade de realizar activi-dades on line.

Os recursos materiais dispoñibles pódense enumerar como segue:

- Curso na Aula Virtual correspondente á materia de Electrotecnia. - Bibliografía, catálogos e revistas técnicas. - Proxector e PDI. - Equipación da AulaTaller.

- Ordenadores e programas axeitados para a tecnoloxía. - Material informático e programas de deseño e simulación de circuítos eléctricos, pneumáticos e electrónicos.

- Páxinas web especializadas con posibilidade de realizar actividades on line.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 21

Page 22: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

7.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

O sistema de avaliación que se empregará para a materia de Electrotecnia estará estruturado en base aos seguintes elementos e basearase noexposto no punto 5.

- En cada trimestre realizaranse un total de dúas – tres probas escritas. As probas versarán sobre a materia impartida para cada unha delas.Realizarase unha media das cualificacións das probas para obter unha única. - As probas escritas realizaranse nas horas de clase, agregándolle o recreo. Terán unha duración limitada que poderá varia dunha proba aoutra. A duración concreta de cada proba será indicada o principio da mesma. - A non asistencia ás probas terá que ser xustificada e documentada convenientemente. Só por motivos de enfermidade ou de forza maiorse poderá aprazar individualmente unha proba escrita.- A cualificación outorgada nas avaliacións non só depende do resultado das probas escritas, senón que tamén pode ser matizado en funcióndas anotacións que teña o profesor a partires das ferramentas comúns de avaliación competencial.

* Criterios para determinar as cualificacións trimestrais.-

No tocante as cualificacións trimestrais consideraranse os puntos que a continuación se detallan.

Apartados Instrumentos de Avaliación Observacións Ponderación

A Probas Escritas (exames).

Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos,podendo expresarseata 1 decimal. A nota de este apartado será a media (que

poderá ser ponderada, indicándollo ao alumnado previamente)das cualificacións obtidas nas distintas probas.

70 %

BExercicios (Actividades realizadas na aula ou na

casa)

Cada exercicio valoraranse de 0 a 10 puntos, podendoexpresarse ata 1 decimal. A nota de este apartado será a media

das cualificacións obtidas en cada un dos exercicios.

20 %

CCadro de observación e rexistro de incidencias daactitude do alumno na aula (Caderno do profesor)

O profesor valorará de 0 a 10 puntos ao longo de cadaavaliación os seguintes aspectos: Puntualidade (2%),participación (4%), atención (2%) e ortografía (2%).

10 %

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 22

Page 23: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo alumno nos anteriores apartados, de acordo coaponderación proposta para cada un deles.

- A valoración de cada proba, proxecto ou práctica (apartado A) farase de acordo cos criterios de corrección que se establecerán ao inicio de cadaun.- A valoración do apartado B realizarase do seguinte xeito:

- Presentación 15%- Puntualidade (dentro de prazo) 15%- Contidos 70%

- A valoración do apartado C realizarase do seguinte xeito: Cada alumno disporá de 10 puntos iniciais por trimestre que se irán reducindo enfuncións das faltas de puntualidade, atención, esforzo e interese. A diminución poderase compensar pola súa participación na clase, de tal xeitoque o máximo de puntos ao final do trimestre non poderá ser superior a 10.

En consecuencia co reflectido nos puntos anteriores, a cualificación de cada trimestre indicarase en cifras, podendo expresarse ata un decimal, eobterase do seguinte xeito:

CUALIFICACIÓN = [Apartado A x 0,7 + Apartado B x 0,2 + Apartado C x 0,1]

* Probas de recuperación.-

O alumnado que, na avaliación, obteña unha cualificación de 1, 2, 3 ou 4 puntos, poderá realizar a correspondente proba de recuperación.Entenderase que a avaliación está superada cando a cualificación, obtida polo sistema indicado no punto anterior e unha vez realizado oredondeo, sexa igual ou superior a 5 puntos.

As probas de recuperación terán lugar na primeira quincena de xuño, tendo que recuperar cada alumno as avaliacións non superadas.

* Criterios para determinar a cualificación final.-

A cualificación final será a media das tres avaliacións trimestrais.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 23

Page 24: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo establecido no punto anterior, se obteña unhapuntuación, igual ou superior a 5 puntos.

Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres avaliacións. Non obstante, pode superarse a materia cunhaavaliación suspensa se a cualificación desta é de 3 ou 4 puntos e a media das tres avaliacións cumpre o indicado no punto anterior.

* Avaliación final extraordinaria do mes de setembro .-

O/A alumno/a que teña que facer uso da convocatoria extraordinaria de setembro deberá examinarse da totalidade da materia. As probas realizaranse nas datas establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario e horario fixado polo Centro, e serán cualificada de 1 a 10.

Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo se fose o caso, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5puntos.

As probas da convocatoria basearanse nos contidos desta programación e desenvolveranse na aula teórica. Consideraranse superadas estasprobas cando demostren que o alumno ou alumna acada todo os coñecementos e destrezas sinalados nos contidos mínimos destaprogramación.

Toda proba de avaliación poderá suspenderse (cunha cualificación de 0 puntos), se hai constancia de que o/a alumno/a copiou, permitiu queoutros/as copiasen o seu traballo ou participou en calquera actividade ou estratexia para mellorar os resultados mediante procedementosdeshonestos. Si se tratase dunha proba final a cualificación final da materia será a mínima, 0 no caso do Bacharelato.O profesor/a tamén se reserva o dereito de rexeitar unha proba que presenta unha caligrafía ilexible, quedando neste caso ó seu criterio arepetición da proba ou a realización dunha proba oral.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 24

Page 25: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

O departamento de Tecnoloxía leva a cabo un plan de avaliación do proceso de ensino e da práctica docente e tamén de avaliación dasprogramacións do departamento. O plan desenvólvese ó longo do curso académico, recopilándose e analizando os resultados dos distintosprofesores ó final deste.

Ó igual que empregamos indicadores para avaliar o proceso de ensino no alumnado tamén empregaremos indicadores para avaliar a prácti -ca docente. Do mesmo xeito que anteriormente agrupabamos ós Indicadores en dimensións, distintas facetas das competencias, agrupare-mos os Indicadores nas distintas facetas da práctica docente.

Dimensión Indicadores

Planificación

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas leis educativas.

2. Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o desenvolvemento desta.

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación da aula tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos de estudantes.

4. Programa actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe.

5. Planifica as clases de modo flexible, prepara actividades e recursos axustados á programación da aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.

6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus alumnos e alumnas.

7. Coordínase co profesorado doutros departamentos que poidan ter contidos afíns ásúa materia.

Motivación do alumnado 1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada unidade.

2. Considera situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...).

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 25

Page 26: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

Dimensión Indicadores

4. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades encontradas.

5. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.

6. Estimula a participación activa dos estudantes na clase.

7. Promove a reflexión dos temas tratados.

Desenvolvemento da ensinanza

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade ou tema con mapas conceptuais, esquemas...

2. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos...

3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases.

4. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade didáctica.

5. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.

6. Promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación fluída cos estudantes.

7. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e comprensible para os alumnos eas alumnas.

8. Presenta actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da etapa educativa.

9. Presenta actividades de grupo e individuais.

Seguimento e avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe

1. Realiza a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación ao nivel dos estudantes.

2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.

4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como pode melloralas.

5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 26

Page 27: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

Dimensión Indicadores

das alumnas, e dá pautas para a mellora das súas aprendizaxes.

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contidos.

7. Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.

8. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non foron alcanzados suficientemente.

9. Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados con suficiencia.

10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, do nivel dos estudantes, etc.

11. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos pais.

Os resultados da avaliación incluiranse na memoria anual do departamento e serviran de referencia para as posibles modi-ficacións da programación cara ó seguinte curso.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 27

Page 28: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

9. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Non procede.

10. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS

1. Tomase como referencia do nivel de coñecementos previos do alumnado o test de avaliación inicial realizado ao comezo do curso (Ver11).

11.MEDIDAS DA AVALIACIÓN INICIAL

Ao inicio de curso comprobaranse os coñecementos previos dos alumnos de cada grupo mediante unha avaliación inicial que consistiránunha proba tipo test, cuxos resultados só se terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe árealidade de cada grupo e, en consecuencia, non afectará ás cualificacións dos alumnos.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 28

Page 29: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da individualización, consistente en que o sistema educativoofreza a cada alumno e alumna a axuda pedagóxica que este necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de aprendizaxe.Xorde diso a necesidade de atender esta diversidade. No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivacióne intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios estudantes resolvan esta diversidade mediante aelección de modalidades e optativas. Non obstante, é convinte dar resposta, xa desde as mesmas materias, a un feito constatable: a diversidadede intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os estudantes manifestan. Dar resposta a esta diversidade é tarefa necesaria,pois a intención última de todo proceso educativo é lograr que os estudantes alcancen os obxectivos propostos.

Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos:- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor ou profesora, co fin de facilitar unha idea precisa sobre de ondese parte. - Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificulta-des detectadas.

Como actividades de consolidación suxerimos:- Realización de exercicios apropiados e variados, co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos traballados na unidade. Con activi -dades de recuperación-ampliación, atendemos non só os alumnos e alumnas que presentan problemas no proceso de aprendizaxe, senón taménaqueles que acadaron no tempo previsto os obxectivos propostos. - Traballos en grupo, pois consideramos que a posta en común de conceptos e ideas individuais xera unha dinámica creativa e de interese nos es-tudantes. - Actividades de traballo persoal e individual; en concreto de síntese/resumo e de consolidación

Debemos acometer o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías: por unha parte a diversidade individual e por outra a diversidadegrupal.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 29

Page 30: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

Diversidade individual Medidas

Diversidade na comprensión

Non ten ningunha dificultade para entender os contidos. Seleccionar contidos cun grao maior de dificultade.

Entende os contidos, pero, en ocasións, resúltanlle difíciles. Seleccionar os contidos significativos de acordo á súa realidade.

Ten dificultades para entender os contidos que se presentan. Seleccionar os contidos mínimos e expoñelos simplificando a linguaxe e a información gráfica.

Diversidade na capacitación e desenvolvemento

Non ten dificultades (alumnos de altas capacidades). Potenciar estas a través de actividades que lles permitan poñer en xogo as súas capacidades.

Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que a dificultade sexa progresiva de acordo ás capacidades que se vaian adquirindo.

Ten dificultades. Seleccionar aquelas tarefas de acordo ás capacidades do alumnado, que permitan alcanzar os contidos mínimos esixidos.

Diversidade de interese e motivación

Mostra un grande interese e motivación. Seguir potenciando esta motivación e interese.

O seu interese e motivación non destacan. Fomentar o interese e a motivación con actividades e tarefas variadas.

Non ten interese nin motivación. Fomentar o interese e a motivación con actividades e tarefas máis procedementais e próximas á súarealidade.

Diversidade na resolución de problemas

Encontra solucións aos problemas que se presentan en todas as situacións. Seguir fomentando esta capacidade.

Encontra solucións aos problemas que se presentan nalgunhas situacións. Propoñer problemas cada vez con maior grao de dificultade.

Ten dificultades para resolver problemas nas situacións que se presentan. Propoñer problemas de acordo ás súas capacidades para ir desenvolvéndoas.

Diversidade na comunicación

Exprésase de forma oral e escrita con claridade e corrección. Propoñer tarefas que sigan perfeccionando a expresión oral e a escrita.

Ten algunha dificultade para expresarse de forma oral e escrita. Propoñer algunhas tarefas e debates nos que o alumnado teña que utilizar expresión oral e escrita co fin de melloralas.

Ten dificultades para expresarse deforma oral e escrita. Propoñer actividades co nivel necesario para que o alumnado adquira as ferramentas necesarias quelle permitan mellorar.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 30

Page 31: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

Diversidade grupal Medidas

De comunicación

A comunicación profesor-grupo non presenta grandes dificultades. Non se necesitan medidas.

A comunicación profesor-grupo ten algunhas dificultades. Propoñer estratexias para mellorar a comunicación.

A comunicación profesor-grupo ten grandes dificultades. Descubrir a causa das dificultades e propoñer medidas que as minimicen.

De interese e motivación

O grupo está motivado e ten grande interese. Non se necesitan medidas.

Parte do alumnado está desmotivado e ten pouco interese. Propoñer estratexias que melloren o interese e a motivación desa parte do alumnado.

O grupo non ten interese e está pouco motivado. Descubrir a causa da desmotivación e propoñer medidas que as minimicen.

De actitude e colaboración

O grupo ten boa actitude e sempre está disposto a realizar as tarefas. Non se necesitan medidas.

Parte do alumnado ten boa actitude e colabora. Propoñer actividades de grupo nas que asuma responsabilidades o alumnado menos motivado.

O grupo ten mala actitude e non colabora nas tarefas. Descubrir as causas do problema e adoptar medidas, estratexias, etc. para minimizar esas actitudes.

13.ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A materia de Electrotecnia permite introducir, a través dos distintos contidos, os seguintes elementos transversais:

1. Educación do Consumidor. 2. Educación Ambiental.3. Educación para a Igualdade de Oportunidades de ambos sexos.4. Educación para a saúde (necesidade de respeto das normas de seguridade na Aula taller).5. Educación para a Paz (fomento dunha crítica sana e responsable, contribución da ciencia e a tecnoloxía ao progreso).

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 31

Page 32: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELECTROTECNIA 2º Curso … › centros › iesmaciasonamorado › system... · Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2019-2020

Programación da materia de Electrotecnia 2º de Bacharelato Curso 2018-2019

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

O departamento tentará realizar no presente curso algunhas actividades complementarias e extraescolares que contribúan ao desenvolve-mento e afianzamento dalgúns dos contidos tratados na materia. Entre estas actividades realizamos visitas didácticas e programación de confe -rencias no centro.

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

O alumnado recibirá un documento impreso onde se resumen os aspectos máis importantes da programación.

A partir dos resultados académicos obtidos en cada avaliación deseñaranse os correspondentes instrumentos de recuperación e mellora, asícomo os mecanismos de revisión, avaliación e modificación seguintes:1.- Farase un seguimento mensual da programación e así mesmo indicarase, se é necesario, os cambios que se puideran facer na mesma. 2.- Estudaranse os resultados obtidos polos alumnos en cada avaliación. Tomándose en cada caso as medidas que sexan necesarias. 3.- Ao final do curso realizarase unha avaliación final da programación didáctica na que se anotarán todas as incidencias acaecidas ao longo docurso.

A revisión, a avaliación e a modificación da programación serán recollidas na memoria de fin de curso do departamento.

Prog. Didá� cticá Electrotecniá 2ºBácháreláto. Pá� xiná 32