Presentatie soda nascholingsevent deel II

of 26 /26
Nascholingsevent SODA-project Reacties van scholen En bedrijven

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie soda nascholingsevent deel II

Page 1: Presentatie soda nascholingsevent deel II

NascholingseventSODA-project

Reacties van scholenEn bedrijven

Page 2: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen:

Opvolgen attitudes: planlast1. Tip: Orde2. Smartschool

Page 3: Presentatie soda nascholingsevent deel II

PR• Mindmap/kaartjes :

(personeel)

Page 4: Presentatie soda nascholingsevent deel II

¼ ↗

Page 5: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen:

B-score: Dubbele straf• Theoretisch: ja, beter enkel belonen• In de praktijk: wachten tot SODA een

échte beloning is!

M

Page 6: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen:

Frans spreken: Attitude of Discipline?• Theoretisch:

Frans/Turks spreken = babbelen in de les• In de praktijk: babbelen in de les = Attitude!

M + S

Page 7: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen:

Weegt een 10-uurs vak zwaarder door bij Orde?NEEN• Objectiviteit: minimum 2 verschillende lkn• Mathematisch:

P

Page 8: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen:

“Als orde gestemd wordt op de klassenraad, dan ziet men gemakkelijker iets door de vingers bij ‘goede’ lln.”

PS

Page 9: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen:

ORDE• Objectiviteit: niet stemmen op klassenraad!• Klastitularis: STICORDI-maatregelen

PS

Page 10: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen: PISO TienenPW TABEL SANCTIEBELEID

Fei t Melding of vers lag

Ex tra sanct ie W ie m eldt di t?

Opmerk ing

St

ipt

he

id 3 x te laat Melding S Avondstudie Poortverantw. Indien de ll te laat in je les is, moet de leerling

een kaartje laten zien. Indien de ll dit niet bijheeft, stuur je de ll naar het secretariaat.

Ongewettigd afwezig Melding S Avondstudie Lln. secretariaat

Spijbelaars worden ook opgevolgd door de leerlingenbegeleiders.

Afwezig in studiezaal, refter of 1 lesuur (spijbelen) Melding S Avondstudie Iedereen Eerst ook even afstemmen met het leerlingensecretariaat of de ll effectief is gaan spijbelen. Als een ll spijbelt tijdens je les, laat je de directie dit ook mee verder opvolgen!

Or

de

Onordelijk zijn (cursussen onvolledig, agenda niet aangevuld …)

Melding O Eigen beslissing: bv. mondelinge vermaning, straftaak, avondstudie.

I edereen /

Niet in orde zijn met taken/materiaal Melding O Eigen beslissing: bv. mondelinge vermaning, straftaak, avondstudie.

I edereen Lln worden in geen geval naar de studie gestuurd (reservemateriaal ter beschikking)

Afval niet op de juiste plaats deponeren Melding O Eigen beslissing: bv. mondelinge vermaning, straftaak, avondstudie.

I edereen /

Dis

cip

lin

e Gsm-gebruik Melding D Toestel afnemen en afgeven aan het

leerlingensecretariaat Iedereen Tip: werk met een doos waarin de lln hun gsm

kunnen deponeren voor de les/studie begint. Roken Melding D Avondstudie I edereen / Gewone straftaak niet uitvoeren Avondstudie niet uitvoeren Woensdagnamiddag niet uitvoeren Herkansing woensdagnm. niet uitvoeren

Verslag D Verslag D Verslag D Verslag D

Avondstudie Woensdagnamiddag Herkansing woensdagnamiddag Maatregel via directie

Iedereen SODA SODA SODA

/

Veiligheidsregels niet respecteren Verslag D Eigen beslissing: bv. mondelinge vermaning, straftaak, avondstudie, woensdagnamiddag

Iedereen Afhankelijk van de ernst en het werkplaatsreglement

Fysieke agressie Verslag D Woensdagnamiddag Iedereen / Bedreigen Verslag D Woensdagnamiddag Iedereen / Het bezitten, onder invloed zijn en verhandelen van drugs en alcohol

Verslag D Woensdagnamiddag Iedereen Zie stappenplan drugs en alcohol! Verwittig ook directie en leerlingenbegeleiding.

Vandalisme, diefstal Verslag D Maatregel via directie Iedereen /

At

tit

ud

e Pestgedrag, onbeleefd, respectloos, brutaal,

egoïstisch, opstandig, betweterig, koppig, arrogant, ongemotiveerd, passief, ongeïnteresseerd, niet leren uit fouten, onverdraagzaam, storend gedrag in de les, eten en drinken in de les, rondlopen in de gangen, op de verkeerde speelplaats, te laat in de rij, de les te vroeg verlaten, weigeren opdrachten uit te voeren, spieken …

Verslag A neg Eigen beslissing: bv. mondelinge vermaning, straftaak, avondstudie. !!! Bij pestproblemen verwittig je wel onmiddellijk de betrokken leerlingenbegeleiding. Zij nemen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

I edereen Voor attitudemeldingen worden er geen woensdagnamiddagen gegeven, tenzij de directie hierover anders beslist. Men mag enkel drinken in de klaslokalen tussen 2 lesuren of na toestemming van de leerkracht. Voor spieken krijgt de ll een 0-score.

Bij wangedrag niet vermeld in de tabel zal de directie beslissen over de te nemen sanctie. De directie kan na advies van de klassenraad en het CLB volledig autonoom beslissen over bijkomende sancties en/of maatregelen. De directie kan autonoom beslissingen nemen die afwijken van deze tabel.

Page 11: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen: PISO TienenPW

Page 12: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen: PISO TienenPW

Page 13: Presentatie soda nascholingsevent deel II

PW

Page 14: Presentatie soda nascholingsevent deel II

PW

S O D A

A l e x i a n e n w e g 2 , 3 3 0 0 T I E N E N w w w . p i s o . b e

j u n i o r b r e v e t

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v a n d e k l a s . . . . . . . . . . . b e h a a l t h e t S O D A - j u n i o r b r e v e t i n h e t s c h o o l j a a r 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .

D i t b r e v e t w o r d t u i t g e r e i k t a a n l e e r l i n g e n d i e e e n h e e l j a a r d o o r g o e d o f u i t m u n t e n d h e b b e n g e s c o o r d o p d e S O D A - a a n d a c h t s p u n t e n s t i p t h e i d , o r d e , d i s c i p l i n e e n a t t i t u d e .

U i t g e r e i k t t e T i e n e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 . D i r e c t e u r P . W o u t e r s

T o p p i e ! ! !

Page 15: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen:

Laattijdig inschrijven: (lln komt niet van SODA-school)• Voor februari: WEL SODA + professionaliteit klassenraad

– (lees: strenger delibereren)

• Vanaf februari: GEEN SODA

IDL

Page 16: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen:

Proclamatie mei of juni?• Examens? eind mei• Geen examens? eind juni, eventueel samen

met proclamatie

IDL

Page 17: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Reacties van scholen:S

• Nog vragen?

Page 18: Presentatie soda nascholingsevent deel II

NascholingseventSODA-project

Reacties van bedrijvenSPIE

Page 19: Presentatie soda nascholingsevent deel II

a different professional mindset

SPIE Belgium Evy Rebree

HR Business Partner

Page 20: Presentatie soda nascholingsevent deel II

20

SPIE Belgium

Onze waarden:• Dicht bij onze klant• Prestaties• Verantwoordelijkheid

13 vestigingen in de buurt

217 miljoen TO1 500 medewerkers

13 vestigingen

4 divisies

Services

Building Systems

Industry

Infrastructure

Page 21: Presentatie soda nascholingsevent deel II

SPIE = Passie voor techniek!

Knelpunten

Oplossingen?

Page 22: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Knelpunten

Onze dienstverlening bouwt helemaal op de technische competenties van onze medewerkers.

Echter 2 grote knelpunten:

Vergrijzing van onze bevolking. De échte vakkennis dreigt verloren te gaan op termijn. Te weinig instroom van een ‘ nieuwe generatie ‘ met de juiste technische competenties.

Oorzaken van dit laatste:

Steeds minder jongeren kiezen voor vakgerichte opleidingen.Vaak beschikken deze jongeren nog niet over de correcte kennis en arbeidsattitudes.

Page 23: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Oplossing – Lange termijn visie

Inzetten op interne opleidingen

Onze mensen geven hun vakkennis door.

Kunnen we dit?

Ja,Op voorwaarde dat de attitudes goed zitten. Dus hier ligt de focus tijdens selectiegesprek

Bovendien willen we actief meewerken aan de beeldvorming rond BSO en TSO onderwijs.

Page 24: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Wat betekent SODA voor ons?

Verder bouwen op onze samenwerking met scholen.

Doelgericht het belang onderstrepen van goede attitudes dit effectief gaan inzetten als selectiecriterium. In techniekers met de juiste attitude willen we absoluut verder investeren!

Vanuit de bedrijfswereld duidelijke steun verlenen aan dergelijke initiatieven.

Met de hoop op termijn een betere beeldvorming te bekomen rond de technische onderwijsvormen!

.

Page 25: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Stopt SODA na afstuderen?Helemaal niet!

Integratie in tussentijds opvolgingstraject van elke startende schoolverlater.

.

Page 26: Presentatie soda nascholingsevent deel II

Stopt SODA na afstuderen?Helemaal niet!

Integratie in tussentijds opvolgingstraject van elke startende schoolverlater.

.