Presentación de PowerPoint ECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentación de PowerPoint ECV Enquesta de les condicions de vida Unitats de mesura % Tant...

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • (1) No hi ha dades referents a l’àmbit temàtic. (2) No hi ha dades representatives referents a aquests subindicador (3) Degut a que l’ECV s’ha realitzat per primer cop a l’any 2018, no hi ha dades pel període 2010, 2015-2017.

  7

  Indicadors principals 2010 2015 2016 2017 2018 Objectiu Taxa d'ocupació (20-64), total (% de població) 89,4 85,7 86,1 85,9 86,9 75%

  Taxa d'ocupació (20-64), dones (% de població) 86,9 82,7 83,5 82,3 83,2

  Taxa d'ocupació (20-64), homes (% de població) 91,8 88,5 88,6 89,2 90,5

  Despesa interna bruta en R+D (% del PIB) . . . . . 3%

  Emisions de gas d'efecte hivernacle (Índex 1990=100) 138 127 130 130 80

  Emisions de gas d'efecte hivernacle per càpita (Índex 1990=100) 91 92 93 91 .

  Proporció d'energia renovable en el consum brut d'energia final (%) (2) . . . . . 20%

  Consum d'energia primaria (en milions de TEP) (2) . . . . .

  Consum d'energia final (en milions de TEP) (2) . . . . .

  Abandonament precoç de l'educació i la formació. Total.

  (% de població entre 18-24) (2) . . . . .

 • 8

 • 9

  Ocupació

  R+D

  Educació Pobresa i exclusió

  social

  Canvi climàtic i energia

 • 10

 • Objectiu Europa 2020

  75%

  11

 • 12

 • 41,7 27 25,8 23,5 25,9

  77,1 74,8 78 78 79,6

  93,5 91,8 91,4 90,9 92,5

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  2010 2015 2016 2017 2018

  15-24 25-54 55-64

  89,4

  85,7 86,1 85,9 86,9

  86,9

  82,7 83,5 82,3 83,2

  91,8

  88,5 88,6 89,2 90,5

  75

  80

  85

  90

  95

  2010 2015 2016 2017 2018

  20-64 Dona Home

  13

  Font: Enquesta de forces de treball. Departament d’Estadística.

  Font: Enquesta de forces de treball. Departament d’Estadística.

 • 50,9

  43,6 44,3 43,5 45,0

  30,3 31,6 31,1 31,6 29,1

  18,8

  24,8 24,6 24,9 25,9

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  2010 2015 2016 2017 2018

  Menys d'educació secundària Secundària i batxillerat Educació terciària

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  E U

  -2 8

  A n

  d o

  rr a

  S u

  è c

  ia

  R e p

  . T

  x e

  c a

  A le

  m a

  n y

  a

  E s

  tò n

  ia

  P a

  ïs o

  s B

  a ix

  o s

  R e g

  n e

  U n

  it

  D in

  a m

  a rc

  a

  L it

  u à

  n ia

  L e

  tò n

  ia

  F in

  là n

  d ia

  À u

  s tr

  ia

  M a

  lt a

  P o

  rt u

  g a l

  E s

  lo v

  è n

  ia

  H o

  n g

  ri a

  Ir la

  n d

  a

  X ip

  re

  B u

  lg à ri

  a

  E s

  lo v

  à q

  u ia

  P o

  lò n

  ia

  L u

  x e

  m b

  u rg

  F ra

  n ç

  a

  R u

  m a n

  ia

  B è lg

  ic a

  E s

  p a

  n y

  a

  C ro

  à c

  ia

  It à

  li a

  G rè

  c ia

  14

  Font: Eurostat. “Employment rate”.

  Font: Enquesta de Forces de Treball desenvolupada l’any 2018 pel Departament d’Estadística del Govern d’Andorra

 • 15

 • Objectiu Europa 2020

  -20% de l’Índex de 1990.

  16

 • 100 105 103

  113 112 119

  129 133

  142 150

  154 153 156 154

  165 169

  157 154 154 146

  138 135 135 133 127 127 130 130

  100 100 94 97 97

  105 112 115

  121 128 131 130 130

  120 120 120

  108 104 102

  97 91

  97 99 98 93 92 93 91

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  Índex Emissions (base 1990=100) Índex 1990=100 Índex Emissions per càpita (1990=100)

  ´

  17

  Font: Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic. Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Les dades per als períodes 1991-1994, 1996-1999, 2001-2004 i 2006-2009 són estimacions.

  Nota: Els combustibles per a la locomoció són responsables de més de la meitat de les emissions totals de GEH del país. A destacar que bona part dels combustibles per a locomoció consumits a Andorra i, per tant, considerats en l'inventari de GEH d'Andorra, corresponen a gasolina i gasoil venuts al detall a consumidors estrangers (turistes, excursionistes, visitants, fronterers), i que per tant les emissions produïdes amb la seva combustió s'emet realment als països veïns.

 • 18

 • Objectiu Europa 2020

  40%

  19

  Cal tenir en compte que l’Enquesta de forces de treball tan sols contempla la població resident. Tots aquells andorrans entre 30 i 34 anys no residents amb formació superior no entren a la mostra i per tant no computen en l’índex d’acompliment d’educació superior.

 • 20

  Font: Eurostat. “Tertiary education attainment”.

  Font: Enquesta de Forces del Treball. Departament d’Estadística del Govern.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  E U

  -2 8

  L it

  u à

  n ia

  X ip

  re

  Ir la

  n d

  a

  L u

  x e m

  b u

  rg

  S u

  è c ia

  P a ïs

  o s B

  a ix

  o s

  D in

  a m

  a rc

  a

  R e g

  n e U

  n it

  B è lg

  ic a

  E s tò

  n ia

  F ra

  n ç a

  P o

  lò n

  ia

  G rè

  c ia

  F in

  là n

  d ia

  L e

  tò n

  ia

  E s lo

  v è n

  ia

  E s p

  a n

  y a

  À u

  s tr

  ia

  E s lo

  v à q

  u ia

  A le

  m a n

  y a

  M a

  lt a

  C ro

  à c

  ia

  B u

  lg à

  ri a

  R e p

  . T

  x e

  c a

  H o

  n g

  ri a

  P o

  rt u

  g a

  l

  A n

  d o

  rr a

  It à

  li a

  R o

  m a

  n ia

  26,7 26,7

  33,2 33,6

  32

  21,2 20,7

  27,9 28 28,3

  32,5 33,6

  39,3 39

  36,5

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  2010 2015 2016 2017 2018

  Acompliment d'educació superior (% de població 30-34 amb educació superior completada)

  Home

  Dona

 • 21

 • 22

 • 0

  5

  10

  15

  20

  25

  E U

  -2 8

  R u

  m a n

  ia

  L e

  tò n

  ia

  L it

  u à

  n ia

  B u

  lg à ri

  a

  E s

  tò n

  ia

  E s

  p a

  n y

  a

  It à

  li a

  C ro

  à c

  ia

  G rè

  c ia

  L u

  x e

  m b

  u rg

  P o

  rt u

  g a l

  R e g

  n e

  U n

  it *

  M a

  lt a

  B è lg

  ic a

  S u

  è c

  ia

  A le

  m a

  n y

  a

  A n

  d o

  rr a

  Ir la

  n d

  a *

  X ip

  re

  P o

  lò n

  ia

  À u

  s tr

  ia

  F ra

  n ç

  a

  E s

  lo v

  è n

  ia *

  P a

  ïs o

  s B

  a ix

  o s

  H o

  n g

  ri a

  D in

  a m

  a rc

  a

  E s

  lo v

  à q

  u ia

  F in

  là n

  d ia

  R e p

  . T

  x e

  c a

  23

  Pels països amb un asterisc (*), les dades corresponen a l’any 2017, ja que no hi ha dades pel 2018. Font: Eurostat. “At risc of poverty rate”.

 • 24

  20,1%

  37,0%

  12,0% 14,4%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  1 adult 1 adult amb nens dependents

  2 adults o més amb nens dependents 2 adults o més sense nens dependents

  Font: Dades obtingudes a través de l’Enquesta de condicions de vida desenvolupada pel Departament d’Estadística del Govern.

 • 14,3%

  21,3%

  32,8%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  Sense limitació d'activitats Amb algunes limitacions Limitacions severes

  20,8%

  15,4%

  10,6%

  0% 5% 10% 15% 20% 25%

  Universitat Batxillerat i formació professional Menys d'ESO

  25

  Font: Dades obtingudes a través de l’Enquesta de condicions de vida desenvolupada pel Departament d’Estadística del Govern.

  F