Poluziorik gabeko azterketa

download Poluziorik gabeko azterketa

of 183

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Unitate didaktikoa. Lanbide Hezkuntza

Transcript of Poluziorik gabeko azterketa

 • HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEETA IKERKETA SAILA

  DEPARTAMENTO DE EDUCACINUNIVERSIDADES E INVESTIGACIN

  LURRALDE ANTOLAMENDUETA INGURUMEN SAILA

  DEPARTAMENTO DE ORDENACINDEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

 • LANBIDE HEZKUNTZA: KIMIKAFORMACIN PROFESIONAL: QUMICA

  Argitaraldia: 1.a, 1999ko abenduaEdicin: 1, diciembre 1999

  Ale kopurua: 1.000Tirada: 1.000 ejemplares

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa.Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro SailaAdministracin de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.Departamento de Ordenacin del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente

  Internet: www.euskadi.netInternet:

  Zuzendaritza eta Koordinazioa: Anglica San Martn Zorrilla. CEIDA (Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza etaDireccin y Coordinacin: lkerketarako Ikastegiak / Centros de Educacin e

  Investigacin Didctico Ambiental).Jos Antonio Villanueva Villamor. KEI-IVAC (Koalifikazioen eta Lanbide Heziketaren

  Euskal Institutua / Instituto Vasco deCualificaciones y Formacin Profesional).

  Egileak: Inmaculada Zudaire Morrs. I. Politcnico Jess Obrero. Vitoria-Gasteiz.Autores: Eduardo Ochoa de Aspuru Gutierrez. I. Politcnico Jess Obrero. Vitoria-Gasteiz.

  Ana Rosa Fernndez de Bastida Saez. I. Politcnico Jess Obrero. Vitoria-Gasteiz.Anglica San Martn Zorrilla. CEIDA.Jos Antonio Villanueva Villamor. KEI-IVAC.

  Euskararako ltzulpena: BITEZ S.L.Traduccin Euskera:

  Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu NagusiaEdita: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

  Donostia-San Sebastin, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

  Azala, diseinu grafikoa eta maketa: BEGI BISTAN.Cubierta, diseo grfico y maquetacin: Hernani 12, 2 D 48003 Bilbao

  Inprimaketa: RGM S.A.Impresin: Padre Larramendi, 2 - 48012 Bilbao

  ISBN: 84-457-1479-1

  L.G.: BI-0053-00D.L.:

 • zken urteotan, Ingurugiro-hezkuntzarako Egitarauaren esparruan unibertsitatez kan-

  poko hezkuntza sisteman, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak eta

  Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, besteak beste, eskola materiala argita-

  ratzeko politika sendoa garatu izan dugu, ingurugiro ikuspegia ikasketa-planetan eta

  eskola bizitzan eraginkortasunez sartzen dela laguntzeko.

  Dagoeneko argitaratuta dagoen ingurugiro-hezkuntzako material bilduma zabalari, Haur-hez-

  kuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ziklo desberdinetarako oroko-

  rrak zein berariazkoak, hamabi karpeta eransten zaizkio orain, beste horrenbeste arlo profesional

  desberdinetako heziketa-ziklotarako unitate didaktikoekin.

  Argitalpen berri hau bi fasetan kaleratuko da: Lehenengoa 1999-2000 ikasturtean dute eskue-

  rara zentroek eta honako hauek jasotzen ditu:

  Sukaldaritza eta ingurugiroa, Sukaldaritza ziklorako.

  Elektrizitatea eta ingurugiroa, Ekipo eta instalazio elektroteknikoak ziklorako.

  Eraikuntza eta ingurugiroa, Igeltserotzalanak ziklorako.

  Poluziorik gabeko azterketa, Analisia eta kontrola ziklorako.

  Informatikasistemak eta ingurugiroa, Telekomunikazio eta informatikasistemakziklorako.

  Fabrikazio mekanikoa eta ingurugiroa, Mekanizazio bidezko ekoizpena ziklorako.

  Unitate didaktiko hauen aurkezpenean, ezinbesteko dugu eskerrak ematea eskola-planen gara-

  penean eta materialak sortzean esperientzia duten lanbide heziketako irakasle talde batek eginda-

  ko lanagatik, izan ere unitate didaktikoen egile izan dira, Ingurugiroarekiko Irakasbideen

  Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegiaren (IIHII) eta Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Euskal

  Erakundearen (KEI) zuzendaritza, aholkularitza eta ikuskaritzapean jardun zutenak.

  Era berean, dei egiten diegu karpetak zuzenduta dauden heziketa-zikloetako irakasleei sistema-

  tikoki erabili ditzaten, horien partehartzea erabakiorra baita etorkizuneko euskal langileek gaita-

  sunik handiena izan dezaten erronka handi bati aurre egiteko, alegia, euskal egitura ekonomi-

  koaren ingurugiro kudeaketa hobetzea, jardun profesionalak oro har egokituz.

  Orain hazitako lanari, jarraipena emateko, 20002001 ikasturtean beste UD argitaratzea begiz

  jotan dugu, hain zuzen, honako heziketa-ziklo hauetara bideratuak: Erizaintzako zainketa lagun-

  tzaile, Ibilgailuen elektromekanika, Ileapaintzaile-ikasketa, Elikagaien industriak, Administrazio

  eta finantzak, eta Nekazaritza eta abeltzaintzako enpresen kudeaketa eta antolaketa. Horiekin

  osatu egingo da ingurugiro heziketaren lehenengo material bilduma hau araupeko Lanbide

  Heziketarako, irakasleen esku jarri nahi dituena erraz aplikatu daitezkeen hezkuntza-baliabideak,

  ikasleek lan merkatura atera aurretik behar bezalako ingurugiro gaitasuna izan dezaten.

  1999ko urrian

  PATXI ORMAZABAL ZAMAKONALURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA INGURUGIRO SAILBURUA

  INAXIO OLIVERI ALBISUHEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUA

 • 51.- UNITATE DIDAKTIKOEN AURKEZPENA

  1.1.- Sarrera. Landutako Unitate Didaktikoak 71.2.- Zer da Unitate Didaktiko bat? 81.3.- Zein da Unitate Didaktiko baten egitura? 91.4.- Zein da gure unitate didaktikoen eskema? 101.5.- Nola lantzen dira Unitate Didaktikoak lanbidemodulu batean? 121.6.- Nola egin daiteke jardueren plangintza? 12

  2.- INGURUGIROARI ETA LANJARDUEREI BURUZKOIRAKASLEENTZAKO INFORMAZIOA

  2.1.- Industriajarduerak eta ingurugiroan duten eragina 152.1.1.- Ekoizpenprozesuak 162.1.2.- Lanbidejardueren eraginak 16

  2.2.- Euskal Herriko ingurugiroaren egoera 212.3.- Enpresen ingurugirokudeaketa 24

  2.3.1.- Erabateko Kalitatearen Sistemen ezaugarri orokorrak 262.3.2.- Ekoizpen garbiaren teknikak 272.3.3.- Kanpobirziklapenezko teknikak 282.3.4.- IKS. Enpresaren Ingurugiro Kudeaketarako Sistema 292.3.5.- Tutueriaamaierako tratamendua 31

  2.4.- Produktu ekologikoak. Ekoetiketak 322.5.- Ingurugiroaren Gaineko Eraginaren Ebaluazioa 322.6.- Glosategia 35

  3.- UNITATE DIDAKTIKOA ZIKLOAN ETA MODULUAN KOKATZEA

  3.1.- Sarrera. 393.2.- Unitate didaktikoa zikloan duen kokapena. 39

  3.2.1.- Moduluen antolamendua. 333.2.2.- Moduluen antolamendua eta orduen araberako sekuentziazioa 40

  3.3.- Unitate Didaktikoak moduluaren barruan duen kokapena. 423.3.1.- Moduluaren unitate didaktikoak. 423.3.2.- Moduluaren orientabide didaktikoak eta ebaluaziorakoak. 42

  4.- UNITATE DIDAKTIKOA PPPP OOOO LLLLUUUU ZZZZ IIII OOOO RRRR IIII KKKK GGGG AAAA BBBB EEEE KKKKOOOO AAAA ZZZZ TTTT EEEE RRRR KKKK EEEE TTTTAAAA

  4.1.- Berariazko helburuak. 474.2.- Edukiak. 484.3.- Jarduerak. 49

  5.- JARDUEREN DESKRIBAPENA

  51

  1. jarduera: U Dren aurkezpena eta hasierako ebaluazioa.Irakasleentzako materiala. 53Ikasleentzako materiala. 57

  KIMIKA

  AAUURRKKIIBBIIDDEEAA

 • KIMIKA

  6

  2. jarduera: Laborategien azterketa, ingurugiromailakosegurtasunirizpideen arabera.

  Irakasleentzako materiala. 59Ikasleentzako materiala. 61

  3. jarduera: Materialen eta erreaktiboen biltegiraketa eta manipulazioa.Irakasleentzako materiala. 77Ikasleentzako materiala. 79

  4. jarduera: Hondakinak laborategian bertan tratatu ahal ditugu?Irakasleentzako materiala. 103Ikasleentzako materiala. 105

  5. jarduera: Zer gertatzen da gure inguruneko laborategietako hondakinekin?Irakasleentzako materiala. 119Ikasleentzako materiala. 123

  6. jarduera: Laborategiaren Ingurugiroaren gainekoPraktika Egokien Kodea lantzea.

  Irakasleentzako materiala. 125Ikasleentzako materiala. 129

  7. jarduera: Nola lagundu Garapen Jasangarria lortzeko?Irakasleentzako materiala. 133Ikasleentzako materiala. 135

  6.- BALIABIDE DIDAKTIKOEN GIDA

  Material bibliografikoa. 141 Ikusentzunezko materiala. 143 Multimedia materiala (programa informatikoak, CDak, internet). 144

  7.- ERANSKINAK

  Ingurugiroaren Erakunde Kudeaketa. IHOBE 145 Ekoindustria Euskal Herrian 151 Ingurugiroaren kudeaketa 159 Legeria 169 Helbide interesgarriak 177

 • KIMIKA

  Unitate Didaktikoak

  7

  i1. UNITATE DIDAKTIKOEN AURKEZPENA

  1.1. Sarrera. Landutako unitate didaktikoak

  Karpeta honetan aurkezten diren materialen helburua produkziosektore desberdinak eta hauekingurugiroan sortzen duten inpaktua eta eragina erlazionatzea da, irakasleei eta ikasleei beren lanbi-dearen hobekuntza errazteko xedez.

  Honako lan hau, Administrazioak zuzendu eta koordinatu badu ere, gaur egun lanean ari diren