Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008- completa i coordinada de tots els modes, a la qual

download Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008- completa i coordinada de tots els modes, a la qual

If you can't read please download the document

 • date post

  16-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008- completa i coordinada de tots els modes, a la qual

 • Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012

  Transports públics de Catalunya

  Juny de 2008

 • Direcció:

  Direcció General del Transport Terrestre

  Manel Villalante i Llauradó, director general del Transport Terrestre Benjamín Cubillo i Vidal, sotsdirector general de Coordinació i gestió Francesc Xavier Flores i García, sotsdirector general d’Infraestructures

  Josep M. Fortuny i Olivé, sotsdirector general d’Ordenació i inspecció Lluís Angosto i Poza, responsable d’Estudi i anàlisi jurídica Santiago Ribas i Domingo, cap del servei de Planejament i estudis Fèlix Burgos i Campo, servei de Planejament i estudis Miriam Manrique i Ramos, subdirecció general de Coordinació i gestió Jordi Pujol i Gil, servei de Planejament i estudis

  Col·laboració externa:

  Cinesi, S.L. Mcrit, S.L. Sener

 • Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012

  PLA DE TRANSPORTS DE VIATGERS DE CATALUNYA

  PRESENTACIÓ.................................................................................... 1

  INTRODUCCIÓ .................................................................................... 3

  1. Antecedents ............................................................................... 3

  2. Vigència del Pla ......................................................................... 5

  3. Àmbit i contingut del Pla ............................................................. 5

  OBJECTIUS GENERALS I DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES DEL PTVC ... 7

  AUTORITATS TERRITORIALS DE MOBILITAT I CONSORCIS DEL TRANSPORT PÚBLIC. DESENVOLUPAMENT DE FUNCIONS.............18

  DADES PRINCIPALS DEL SISTEMA PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU.......................................................................................28

  PLA D’OFERTA ..................................................................................54

  1. Plans de serveis desenvolupats pels consorcis de transport públic i altres plans comarcals ...............................................................56

  2. Pla d’oferta de la xarxa ferroviària..............................................64

  3. Pla d’oferta de la xarxa pública de transport col·lectiu per carretera .................................................................................125

  4. Pla de coordinació autobús-ferrocarril ......................................183

  PLA DE GESTIÓ ...............................................................................193

  1. Desenvolupament d’un sistema d’informació i de gestió integral del transport públic a Catalunya.....................................................194

  2. Seguiment al procés d’integració tarifària .................................197

  3. Millora de la qualitat del servei.................................................201

  4. Millora dels equipaments .........................................................208

  5. Actuacions de millora de l’accessibilitat....................................216

  6. Foment de les mesures mediambientals ...................................219

  7. Mesures normatives ................................................................223

  PROGRAMACIÓ DE LES NECESSITATS DE FINANÇAMENT ...........225

 • Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012

  REVISIÓ I SEGUIMENT ....................................................................229

  TRAMITACIÓ....................................................................................232

  ANNEX 1. Resum del Pla d’oferta de serveis de transport ..................234

  ANNEX 2. Anàlisi de la connectivitat de les estacions ferroviàries nodals ............................................................................246

  ANNEX 3. Directrius Nacionals de Mobilitat relacionades amb el PTV 253

  ANNEX 4. Compliment dels criteris del PITC .....................................259

  ANNEX 5. Taules d’oferta tipus en serveis comarcals ........................260

 • Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 1

  PRESENTACIÓ

  Tal com es definia l’any 1987, el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya “té per objecte la definició de la xarxa de serveis i equipaments de transport de viatgers completa i coordinada de tots els modes, a la qual s’haurà de tendir mitjançant els instruments definits en aquesta Llei”.

  Així mateix, en el marc del nou Estatut de Catalunya, el Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 esdevé una eina primordial per assumir les competències en la gestió i la planificació dels serveis de transport públic que transcorren íntegrament per Catalunya.

  Així, el present Pla de transports de viatgers no tan sols recull els objectius que es van plantejar els seus antecessors, sinó que incorpora unes línies d’actuació específiques per tal millorar la gestió i la coordinació dels diferents modes de transport públic al país.

  De fet, el funcionament en xarxa i l’aposta ferma per la intermodalitat són característiques pròpies d’un país modern. Per aquest motiu, el present Pla referma un sistema de transport públic en el qual actuen, de forma integrada i coordinada, els diferents operadors públics i privats, ja siguin de serveis ferroviaris com de carretera.

  D’una banda, la coordinació entre els serveis viaris i ferroviaris esdevé un element important en el present document, en què el Pla de coordinació bus-ferrocarril ha de permetre fer de la intermodalitat una realitat en el transport interurbà.

  D’altra banda, l’establiment de l’horitzó del Pla a l’any 2012 no és un fet casual, sinó que coincideix en el temps amb la integració tarifària de Catalunya. Aquesta fita ha de comportar la integració definitiva de tots els operadors de transport interurbà a Catalunya dins d’un únic sistema de transport, eficient i de qualitat.

  Finalment, aquest Pla de transports de viatgers 2008-2012 representa només l’inici d’una aposta ferma pel transport col·lectiu, que vindrà complementada amb altres plans d’àmbit comarcal i regional que n’establiran propostes més detallades, d’acord amb una escala territorial més reduïda. Bona prova d’això són els plans de millora comarcal o els plans de mobilitat dels diferents consorcis de transport públic que ja s’estan impulsant o ho faran en els propers anys.

 • Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 2

 • Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 3

  INTRODUCCIÓ

  El Pla de transports de viatgers de Catalunya (en endavant, PTVC) és el pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d’actuació per als propers anys en relació amb l’oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del sistema.

  El PTVC té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i de pla específic de mobilitat a l’efecte d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

  Els seus continguts i actuacions s’emmarquen dins la normativa i el planejament vigents i, particularment, desplega el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC) pel que fa als serveis en l’escenari 2012.

  1. Antecedents

  La Llei 12/1987, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, estableix que el PTVC “és una figura de planejament que té per objecte la definició de la xarxa de serveis i equipaments de transport de viatgers completa i coordinada de tots els modes, a la qual s’haurà de tendir mitjançant els instruments definits en aquesta Llei”. Amb aquesta finalitat, el 2002 va néixer l’anterior PTVC, que es marcava com a objectius:

  • Establir una xarxa de serveis i equipaments públics de transport col·lectiu completa, coordinada i sostenible a Catalunya.

  • Promoure accions específiques que afavoreixin la integració dels diferents modes i línies de transport en un sistema multimodal de funcionament en xarxa.

  • Definir i crear nous serveis i equipaments públics de transport col·lectiu necessaris per atendre les necessitats manifestades i potencials de mobilitat dels ciutadans de Catalunya.

  El nou PTVC recull aquests objectius en un context que ha canviat;: Des de d l’aprovació d’aquell primer document, s’han desenvolupat a Catalunya un seguit d’instruments normatius i de planificació als quals el nou PTVC s’ha d’atenir:

  - La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

  - La constitució del Consell de Mobilitat, mitjançant el Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat.

  - El desplegament de la Llei de la Mobilitat d’aquesta, amb l’aprovació,

 • Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 4

  mitjançant el Decret 362/2006, de 3 d’octubre, de les directrius nacionals de mobilitat.

  - La Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.

  - L’aprovació del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026.

  - La constitució dels Consorcis del Transport Públic de les àrees del Camp de Tarragona (abril de 2003), de Lleida (agost de 2005) i de Girona (juliol de 2006).

  - El n