PIZTU urtarrila

of 2 /2
p i z t u ! p i z t u ! u r t a r r i l a Urtarrilaren 3a, zapatua: Azkenaldiko jendetsuena izan zen Heriotza zigorrik ez! Bizi arteko zigorrik ez! Eskubide guztien jabe, euskal presoak Euskal herrira! lelopean Etxe- rat-ek antolatutako manifestazioa. Manifestariek gaixorik dauden 10 euskal presoen eta zigor osoa bete dituzten 28 euskal presoen berehalako askatasuna aldarrikatu zuten. Honetaz gain, zigorraren 3/4ak bete dituzten beste 170 euskal presoen baldintzapeko askatasuna eskatu zuten. PSOEri ozenki exijitu zioten sakabanaketa politikarekin amait- zeko. Milaka herritarrekin batera ekimenarekin bat egin zuten alderdi, sindikatu eta gi- zarte taldeetako ordezkariek parte hartu zuten manifestazioan. Urtarrilaren 12a, astelehena: Herri batzarra jendetsua ospatu zuen Plentziako eta Gorlizko ezker abertzaleak. Bertan, une politikoari buruz eztabaidatu zen, baita martxoan ospatuko diren hauteskundeei buruz ere. Urtarrilaren 12tik 24ra: Demokrazia Hiru Milioi (D3M) izeneko herri plataformaren aldeko dozenaka sinadura lortu genituen Plentzian eta Gorlizen. Urtarrilak 13, martitzena: Un joven de Plentzia declara en los juzgados de Bilbo acusado por el sindicato ultraderechista Manos Limpias de ultraje a la bandera española. Los he- chos se remontan al partido Euskal Herria - Catalunya, celebrado en San Mamés en di- ciembre de 2007, y este joven es acusado de tomar parte en la quema de la enseña española durante el transcurso del partido. Es la tercera vez que se le toma declaración, ya que previamente este joven ha tenido que pasar por la comisaría de la ertzaintza de San Ignacio y por los juzgados de Getxo, además de tener que responder a las pregun- tas de dos ertzainas vestidos de paisano en su propio lugar de trabajo. Urtarrilaren 14a, eguaztena: David Alvarez Peña (Bilbo 1952-08-08 - Bilbo 1978-01-14), ETAko mili- tantea, Lemoizko zentral nuklearraren aurkako ekintza batean zauritu eta hilebete batera hil zen Ba- surtoko ospitalean, aste honetan 31 urte. 1977ko abenduaren 18an, igandean, lau gazte zentral nuklearraren aurkako atentatua prestatzen ari ziren. Aurreneko tiroa goizeko 6:20ak aldera entzun zen, eta atzenekoa hamar minutu beranduago. Hamar gizon, sei guardia zibil eta lau laguneko koman- doa, elkarri tiroka ari ziren. Guardia Zibilaren egoitzako ateari eraso egitera zihoala, hurbileko barrakoi batetik bi agenteek egindako tiroek ezustean harrapatu zuten komandoa. ETAko militanteek ez zituzten bi hauek ikusi. Goizeko 6:30ean dena amaitua zen. David Alvarez Peña lurrean zetzan, oso larri zau- rituta. Behin ospitalean Guardia Zibilen jazarpen eta presioen ondorioz hil zen David. (Iturria: http://etengabe.blogsome.com/ ) Urtarrilaren 17a, zapatua: Milaka lagun bildu ziren Urbinan (Araba) abiadura handiko trenaren aurkako jarrera erakusteko. AHT Gelditu! Elkarlanak deitu- tako manifestazio jendetsu eta koloretsura Arabako txoko horretan egiten ari diren lanen artetik igaro zen «AHTrik ez» oihupean. Aldarrikapen erraldoi hori azken unean ilundu zen, ordea. Dozenaka lagun lanak ziren tokira joan ziren, eta, lanetara heldu aurretik, Ertzaintza oldartu egin zen. Hortik aurrera, sor- tutako istiluak areagotu egin ziren, eta zortzi atxilotu eta dozenaka zauritu gertatu ziren.

Embed Size (px)

description

urtarrileko balantzea

Transcript of PIZTU urtarrila

 • p i z t u !p i z t u !

  u r t a r r i l a

  Urtarr i laren 3a, zapatua: Azkenaldiko jendetsuena izan zen Heriotza z igorr ik ez! Biz iar teko zigorr ik ez! Eskubide guzt ien jabe, euskal presoak Euskal herr i ra! le lopean Etxe-rat-ek antolatutako manifestazioa. Manifestar iek gaixor ik dauden 10 euskal presoen etazigor osoa bete d i tuzten 28 euskal presoen berehalako askatasuna aldarr ikatu zuten.Honetaz gain, z igorraren 3/4ak bete di tuzten beste 170 euskal presoen baldintzapekoaskatasuna eskatu zuten. PSOEri ozenki exi j i tu zioten sakabanaketa pol i t ikarekin amait-zeko. Mi laka herr i tarrekin batera ekimenarekin bat egin zuten alderdi , s indikatu eta gi-zarte ta ldeetako ordezkar iek parte hartu zuten manifestazioan.

  Urtar r i laren 12a, astelehena: Herr i batzarra jendetsua ospatu zuen Plentz iako etaGor l izko ezker aber tza leak. Ber tan, une pol i t ikoar i buruz eztabaidatu zen, ba i tamartxoan ospatuko diren hauteskundeei buruz ere.

  Urtar r i laren 12t ik 24ra: Demokraz ia Hi ru Mi l io i (D3M) izeneko herr iplataformaren aldeko dozenaka sinadura lortu genituen Plentzian eta Gorl izen.

  Urtarrilak 13, martitzena: Un joven de Plentzia declara en los juzgados de Bilbo acusadopor el sindicato ultraderechista Manos Limpias de ultraje a la bandera espaola. Los he-chos se remontan al partido Euskal Herria - Catalunya, celebrado en San Mams en di-ciembre de 2007, y este joven es acusado de tomar parte en la quema de la enseaespaola durante el transcurso del partido. Es la tercera vez que se le toma declaracin,ya que previamente este joven ha tenido que pasar por la comisara de la ertzaintza deSan Ignacio y por los juzgados de Getxo, adems de tener que responder a las pregun-tas de dos ertzainas vestidos de paisano en su propio lugar de trabajo.

  Urtarr i laren 14a, eguaztena: David Alvarez Pea (Bi lbo 1952-08-08 - Bi lbo 1978-01-14), ETAko mi l i -tantea, Lemoizko zentral nuklearraren aurkako ekintza batean zaur i tu eta hi lebete batera hi l zen Ba-sur toko ospi ta lean, aste honetan 31 ur te . 1977ko abenduaren 18an, igandean, lau gazte zentra lnuklearraren aurkako atentatua prestatzen ar i z i ren. Aurreneko t i roa goizeko 6:20ak a ldera entzunzen, eta atzenekoa hamar minutu beranduago. Hamar gizon, sei guardia z ibi l eta lau laguneko koman-doa, elkarr i t i roka ari ziren. Guardia Zibi laren egoitzako ateari eraso egitera zihoala, hurbi leko barrakoibatet ik bi agenteek egindako t iroek ezustean harrapatu zuten komandoa. ETAko mil i tanteek ez zi tuztenbi hauek ikusi . Goizeko 6:30ean dena amaitua zen. David Alvarez Pea lurrean zetzan, oso larr i zau-r i tuta. Behin ospi ta lean Guardia Zibi len jazarpen eta presioen ondor ioz hi l zen David. ( I turr ia: ht tp: / /etengabe.blogsome.com/)

  Urtarr i laren 17a, zapatua: Milaka lagun bi ldu z i ren Urbinan (Araba) abiadurahandiko t renaren aurkako jarrera erakusteko. AHT Geldi tu! Elkar lanak dei tu-tako manifestazio jendetsu eta koloretsura Arabako txoko horretan egi ten ar id i ren lanen artet ik igaro zen AHTrik ez oihupean. Aldarr ikapen erraldoi hor iazken unean i lundu zen, ordea. Dozenaka lagun lanak ziren tokira joan ziren,eta, lanetara heldu aurret ik, Ertzaintza oldartu egin zen. Hort ik aurrera, sor-tu tako is t i luak areagotu eg in z i ren, e ta zor tz i a tx i lo tu eta dozenaka zaur i tugertatu z i ren.

 • Urtarrilak 23, barikua: Plentziako ezker abertzaleak deituta, 35 bat lagunek parte hartu zuten Plentziakozubiaren ondoan egindako elkarretaratzean. Plentziako protestan izandako pertsona batek Koska irratiariazaldu zionez (www.koskairratia.com/?p=515), Plentziako Udalak "ez du ezer esan. Beti legez, gertaera hauenaurrean haiek ez dute ezer esaten. Gero Udalbatzetan bai esaten dute, adibidez: 'akordio bat sinatu duguemakumeon kontrako indarkeriari aurre egiteko edo salatzeko'. Udalbatza guztietan salaketak egiten dituztebaina gero hori ezerezean gelditzen da". Jarrera horren aurka azaldu eta kalera ateratzeak duen garrantziaazpimarratu du Plentzia eta Gorlizko ezker abertzaleak. Info gehiago: http://www.ezkerabertzalea.info/irakurri.php?id=1014http://www.ukberri.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9672http://www.ukberri.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9692&mode=thread&order=0&thold=0http://www.gaztesarea.net/info/berria.php?id=13560

  Urtarrilak 28, eguaztena: Durante la celebracin del partido de copa en Gijn entre el Sportingy el Athletic, dos vecinos de Plentzia fueron sacados del campo del Sporting por parte de la PoliciaNacional por mostrar una ikurra en favor de la repatriacin de los presos polticos vascos. Ya enel cuarto al que se les traslad, fueron identificados y acusados de mostrar simbologa prohibidapor la Ley del Deporte (art. 66), al igual que otro joven de Indautxu al que tambin trasladaron alas mismas dependencias y quien denunci haber sido agredido por la polica.

  Urtarrilak 30, barikua: Azken ostiraleko mobilizazioa atxiloketak, salbuespen egoerak etaespetxetako egoerak markatuta egon da.

  Urtarrilaren 19tik aurrera: Ezker abertzaleko bost lagun Getxoko 5. Instrukzio Epaitegiko magistratuarenaurretik pasa behar izan ziren, 2008ko martxoaren 9an, Espainiako hauteskundeen eguna, PlentziakoJai Alai frontoi ondoan elkarretaratzea egiten saiatzeagatik. Ertzaintzak bederatzi pertsona atxilotu zituenhautes-zentroa den eraikin horren ondoan, Plentziako ezker abertzaleak deituta zuen abstentzioaren al-deko elkarretaratzea egiten saiatu zirenean. Baina, pankarta zabaldu eta gutxira dozena bat ertzain bainogehiagok plastikoa eskuetatik kendu eta bertan zeuden lagunei identifikazioa eskatu zieten, ondorenesku-bilurrak jarri eta atxilotuta eramateko.(Iturria: www.ukberri.net/)

  Urtarrilak 29, eguena: Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ontzat eman zuen EAE-ANV legezkanpo uztea. Auzitegi Gorenak iazko irailaren 22an debekatu zuen alderdi historikoa, eta era-bakia ondo hartu zuela esan zuen Konstituzionalak, kaleratutako autoan. Konstituzionalarenesanetan, EAE-ANV Batasunarekin lotzeko nahikoa froga bildu zituen Gorenak, Alderdien Le-geak alderdi politiko bat legez kanpo uzteko ezartzen dituen baldintzak bete zituen, eta esku-bide guztiak errespetatu. 1930. urtean sortu zen alderdia debekatuta ez dela elkartzepolitikorako eskubidea urratu esan du, eta adierazpen eta ideologia askatasunerako eskubi-deak ere ez direla urratu. Espainiako Konstituzioak biltzen dituen legeen barruan utzi delalegez kanpo ANV. Argudio horiekin bota du atzera alderdi historikoak debekatzearen aurkaazaroan aurkeztutako babes helegitea. (Iturria: www.berria.info)