Pil-Pilean 258

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  260
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Javier Elorzari elkarrizketa

Transcript of Pil-Pilean 258

 • soraluzekohamabostekaria 258. alea2012ko urtarrilaren 27an

  Kultura: Kale Dantza Eguna txistuari indarra ematekoZer berri: Elkarretaratzeak zerbitzu publikoen murrizketak salatzeko

  JAVIER ELORZA Armak ibaixan zihar

  garraiatzen ziran

 • ENEKO BERETXINAGAUNAI TXURRUKA

  Gizonik arriskutsuena, beldurra sentitzen duen hori da.Ludwig Brne

  Goguan hartzeko

  2012-01-27

  Hipokresiari sTop! iTxurakeriari sTop!

  1 ataiko berbak

  Aupa Eneko,Bilbon daroiarazen bost hilabetiotan hamaika izan dira bizi izan dittudan esperientzia barrixak. Batzuk ahaztezinak eta beste batzuk ez horrenbes-te.Momenturik hunkigarrixena pasa zan urtarrilan 7xan bizi izan nebala esango neuke. Mi-laka eta milaka herrittarrok Bilbo hartu eta preso eta iheslari politikueri babesa emonaz, berauen etxeratzian aldeko ga-rraxi isil, baina aldi berian ozena, zabal-du genduanian. Unerik eskasena, zalantzarik bare, au-rreko astian. Etxera bidian nindoiala, gizon bat bere emaztia lepotik oratuta zubi bateko petrilan kontra erasotzen ikusi nebanian. Momentu zaila neretzat. Are eta zailagua jazartua izaten ari zan emakumiantzat. Eta zer esanik ez pa-rian negarrez begira zeuken 4 urteko alabiantzat. Egoeria baretzeko asmoz bikotiakin berba egittia erabaki neban. Baina, tamalez, ez neban arrakasta haundirik izan. Beren hau-rra bizitzen zebilen egoera latzaz paso egin eta etengabe eztabaidan eta elkar-joka jarraittu zeben. Gizonak, gainera, egoeriari buelta eman nahixan edo, bere burua zubittik botako zebalan itxuria egin zeban. Azala bihar da gero Bai-na ordurako oso argi zeguan zein zan erasotzailia eta zein erasotua.Egoeria txarrera juan ez zedin ingurura begiratu eta kalian zeren pertsoneri la-guntza eskatzia bururatu jatan. Eta zori-txarrez, berriz be, ez neban arrakastarik izan. Askok beste aldera begiratu eta aurrera jarraitzen zeben.Jendarte guztia ei dago holako gertaeren kontra baina zer gaoz prest egitteko egoeria aldatzeko? Zein da horrelako gertaeren erantzulia?

  Aupa Unai,latza benetan lerro honetara ekarri dozun pa-sartia. Pentsatzen dot zuretzat be momentu gogorra izango zala, markia laga dotsun bizipen bat. Muxu bat, animo! Nahixago neuke demaseko irudimena dakazula esanez hastia; tamalez, ekarri dozuna

  kasu bat gehixago da, emakume askok bizi daben errealitate gordinan erakus-garri.Indarkerixia oso errotuta dago bizi ga-ran gizarte honetan, sarri hitzez ematen dan arren, batez be eraso fisikuak dira gure arreta pizten dutenak. Muturreko kasuak telebista eta prentsa bittartez ailagatzen jakuz, baina batek daki zen-bat diran, izendun eta anonimo, egunero infernu bera bizi dutenak. Zapalkuntzan oinarritutako sistema baten biktima. Emakume edo etorkin. Homosexual edo

  gazte... edo... Zapaldu eta zapaltzailien hierarkia maltzurra, berdinetik berdinera jarduteko gabe-

  zien ondorixo. Okerrik haundixena ezer egin ezin dogula pentsatzia da, aldaketa egongo bada, kaletarron esku dago. Kla-bia? Egunerokua. Dauzkagun jarrerez hausnartu eta aldatzen saiatzia, lagun, lankide zein familixakuekin hitz egitia, konpromisuak hartu bezela eskatzia eta mobilizatzia. Biktimeri elkartasuna eta babesa adierazteko, erasotzailieri pa-rian gauzkela erakusteko eta klase poli-tikuari biharrezko neurrixak har deixe-zela eskatzeko, bada ordua eta!Justifikatu ezin diran egoeren aurrian

  jarrera aktibo eta posizio finkua erakutsi bihar genduke, lagun arteko komentarixuetatik hasitta! Gure bildurreri aurre egin eta garbi laga bihar gen-duke jarrera zapaltzailerik ez dogula onartzen. Ia ba guztion artian eragitten dogun, zapalkuntziak dakartzan lakra guztiekin bukatzeko.

  Garbi laga bihar genduke jarrera

  zapaltzailerik ez dOgula onar-

  tzenEneko Beretxinaga

  Etxera bidian, gizon bat bere

  emaztia erasotzen ikusi neban

  Unai Txurruka

 • 2 zeuk esan

  Eragile zein herritarrekin egindako batzarretan esan genuen urtarrilean aurkeztu nahi genitue-la 2012rako aurrekontuak. Oposizioarekin egindako bileretan ordea ez dugu adostasun osorik lortu eta martxora arteko epe berria zabaltzea erabaki dugu Gobernu Taldetik.Erabaki horren atzean zinegotziok jasotzen dugun asignazioen, diru-sarien gaia dago bereziki. Go-bernu Taldetik asignazioak osorik kentzeko plan-teamendua egin genuen aurrekontu zirriborroan, 60.000 euro aurrezteko modua eginaz. Oposiziotik ordea gehienez %25a jaisteko prestutasuna jaso dugu. Horren aurrean bi aukera genituen. Lehena gure aurrekontu zirriborroa plenora bere horretan eramatea zen, baina oposizioa gehiengoa

  2012ko udal aurrekontuen

  egoera

  denez aurrekontuei ezetz bozkatzeko arrisku handia zegoen. Bigarren aukera oposizioaren eskaera onar-tu eta behintzat %25eko jaitsiera adostea zen. Eta jakinekoa denez azken aukera honen aldeko apustua egin dugu.Zer suposatzen du ordea soilik %25eko murrizketa aplikatzeak? Ba aurrekontu zirriborroan aurreikusi gabeko 45.000 eurotako partida bat gehitu beharrean gaudela. Nondik atera ordea diru hori? Ez da lan erreza izango. Gainera jakin berri dugu 2011n Dipu-tazioak emandako fondo foralaren itzuli beharreko kopurua 190.000 eurotatik 285.000 euroraino igoko dela ziurrenik azkenean.Ariketa konplikatzen ari da, baina gure helburuak betetzeari begira lanean jarraituko dugu.

  Gobernu Taldea osatzen dugun Bilduko zinegotziak

  SORALUZEKOUDALA

  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

  Argitaratzailea: Pil-pilean Kultura Elkartea. Errabal kalea 15- 1., PK 27 20590 Soraluze, Gipuzkoa Telefonoa: 943 75 13 04e-maila: [email protected] Erredakzioa: Leire Iturbe eta Miren Narbaiza Erredakzio batzordea: A. Unamuno, E. Unamuno eta A. Madrid, L. Iturbe eta M. Narbaiza Publizitatea: Ane Larreategi Logotipoa: Pablo Galarraga eta Silvio Vaz Disei-nua: Silvio Vaz Maketazioa: Iigo Uribetxebarria Inprimategia: Gertu Koop. Banaketa: Pil-pilean Ekoizpena, 2.000 ale I.Z.K.a: G20696563 Lege-gordailua: SS-537-2.000

  Aldizkari honek erakunde hauen dirulaguntza jasotzen du euskara bultzatzeko.

  Pil-pilean Kultura Elkarteak ez du bere gain hartzen aldizkariko esanen eta iritzien erantzunkizunik.

  2011-12-09

  guTunak

 • Herri txikian bizi den hiri-zalea naiz. Hirizalea, ezen hirietan aukera gehiago daude-la pentsatzen dudalako. Hirien anonimotasuna ere gustatzen zait, kalean norbere munduan ibiltzea, noraezean gora eta behera. Askotan halakoen falta igarri dut gure herrian. Zorionez baina, herri txikien abantailak nabarmenago ikusi ahal izan di-tut azkenaldian. Adibidez, Ma-drilen bizi den lagun batek esan dit hura oso gustuko duen arren, Madrilgo kale batzuk kendu eta haien lekuan Plazentzia ipi-niko zukeela. Zortzi hilabete daramatza han, eta hemen eta inguruan kaleko perrexila den arren, han ez du lortu gertuko berriketa lagunik izatea.Gertatu zait erosketetara hirira joan ostean, produktu hobe eta merkeagoak herrian ditugula ikustea; umea frontoiko haurres-kolara eraman eta umeari zein gu-rasooi tratu ezinobea ematea, edo Pil-Pileanek antolatutako ikasta-roan giro paregabea sortzea.Eta akaso gure herria ez da mun-duko politena izango. Baina do-meketan trenbidera joanez gero eibartar ugari ikusiko duzue, eurenean halakorik ez dutela- -eta gurera etorrita. Hori bai, pasealeku hori ederragoa litza-teke txakur-kakak belarretan bakarrik egongo balira!

  bittartetik

  Ubane MaderaEtxeko gauza onak

  2012-01-27

  (enTzuTekuak)))) )Yoana Azpitarte, udaleko Berdintasun Teknikaria

  Soraluzeko Gizonen eta Emakumeen arteko I. Berdin-tasun Plana garatze bidean hirugarren ardatza jorratzen dihardu udaleko Berdintasun Zerbitzuak. Diagnosi honekin pertsonen bizitza pertsonala, familiarra eta laborala uztar-tzeko erabiltzen diren moduak aztertu eta hauei erantzuteko, gizonezkoak etxeko eta zaintza lanetan benetan inplikatzeko sentsibilizazioa bultzatu nahi dute bereziki.

  Nondik dator gaixa lantzeko biharra?

  Industrializazino sasoian ze-reginen sexukako banaketia fin-katu zan: gizonek ordaindutako lana izango dabe; emakumiak etxeko eta zainketa lanetan jar-dungo dabe eta ez dabe ordain-saririk jasoko, honek emetasu-nakin loturiko lantzat hartuko dira eta hortaz ez dabe inolako balixo sozialik edo ekonomiko-rik izango. Egoera hau Berdin-tasun Politika alorretik aldatu bihar dogula uste dogu, pertso-na danen oinarrizko biharrak asetziak eskatzen daben den-bora eta lana modu parekidian finkatuz.

  Zein da egun, benetako zain-tza lanen argazkixa?

  Duda bare emakumiak dira zaintza lanaz arduratzen diranak. Jasotako informazinua, bertakua, zuzena, erreala eta eguneratua izango danez, hitzez, zenbakiz eta argudixoz herriko emakume askok bizi daben egoeria azaltze-ko aukeria emongo dau.

  Esperientziak jasotzeko zei-nengana jo dozue?

  Herrixaz arduratzen diran uda-letxeko teknikarixengana. Gura-suak, irakasliak, aisialdi taldiak, ludoteka, haurtzaindegixa, Na-gusien Egoitza, Itxaropena jubilatuen etxeko arduradu-nak, etxez-etxeko langiliak eta menpekotasuna dauken pertsonen zaintza lanetan dihardutenengana baitta.

  Zaintza lanak partekatzeko zein izango litzake egoera ideala?

  Zaintzari begira daren eskain-tza publikuak haunditzia, egune-ko zentruak eta haurtzaindegixak esaterako, eta enpresa k per-tsonen bizitza pertsonala, laborala eta familiarra uztartzeko neurri-xak hartzia.

  Hori lortzeko bidean, zein lan dago egitteko?

  Berdintasun Politiketatik ara-zua lantzen hasi bada be, urrats asko dagoz ondiok emoteko. Muti-lak zaintza lanetan eta erantzun-kidetasunian hesittu bihar dittugu, etorkizunian zaintza lan parekidia lortzeko.

  Mutilak

  zaintza lane-tan eta erantzun-

  kidetasunean hesitu behar

  ditugu

  3 fiua

  Haurren zaintzaz herritarren esperintzia

  jasotzeko eginiko bilera

 • 4 zer berri

  Kultur ekitaldien gida osatzeko deialdia Hiart Arluziaga alkateak jakinarazi du hilero etxe guztietara he