Perquè t'agrada ensenyar matemàtiques.

of 40 /40
Setembre 2011 Bernat.edu Perquè t’agrada ensenyar matemàtiques... Bernat Orellana López Índex temàtic.

Embed Size (px)

description

Programa de matemàtiques a partir del dibuix

Transcript of Perquè t'agrada ensenyar matemàtiques.

 • Setembre 2011

  Bernat.edu

  Perqu tagrada ensenyar

  matemtiques... Bernat Orellana Lpez

  ndex temtic.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Introducci.

  Reflexions inicials.

  Objectius del programari.

  Les eines com a element constructiu.

  Aspectes terics.

  Lnies simples subjectades a trames.

  Dibuix de superfcies a partir de degra-dats.

  Composicions de figures.

  Tractat de parallelisme.

  Els volums.

  Construccions amb lnies.

  Les corbes com a element constructiu.

  Aspectes terics.

  Circumferncies concntriques.

  Jocs espacials amb circumferncies.

  Divisi de la circumferncia en parts iguals (dotze parts).

  Representacions circulars.

  Polgons inscrits.

  Jocs amb circumferncia.

  Lnees rectes i corbes.

  Eines flotants dinmiques.

  Tipus deines flotants.

  Transportador dangles

  Cartabons i escaires.

  Eines de clcul cientfic.

  Models de treball a partir dobjectes re-als.

  La WEB aportaci essencial.

  Mtode de treball.

  Construcci de cases.

  Treballs amb quadrats.

  Treball amb perspectiva.

  Completar, resseguir i dibuixar.

  Planta, alat i perfils.

  Competncies bsiques de visual i pls-tica.

  Eines flotants dinmiques.

  Tipus deines flotants.

  Transportador dangles

  Cartabons i escaires.

  Programes de funcions.

  Escales.

  Tipus de funcions.

  Eines flotants en la representaci de funcions.

  Programes dEstadstica..

  Funcionalitat.

  Tipus de grfica.

  Eines flotants en la representaci grfi-ca de funcions.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  Bernat[email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Introducci.

  Aquest material est pensat com a material

  destudi i reflexi pels docents que treballeu

  les matemtiques en Educaci Primria i en

  contextos de dificultats daprenentatge en

  Educaci Secundria. Veureu que s treballen

  propietats, relacions i situacions ben senzilles

  o ben complicades, sempre depenent dels

  nivells daprenentatges o de la realitat social

  de lentorn escolar en el que desenvolupeu la vostra tasca docent-

  Alguns alumnes no aprenen matemtiques ni altres rees, es

  clar- com a resultat duna suma de factor que junts impliquen els

  resultats acadmics que tots coneixen. Un daquests factors s la

  manca de materials que innovant la prctica educativa, presenten

  materials, eines i propostes curriculars duna forma que resultin

  dinters als alumnes cada dia ms analfabets funcionals en les

  competncies acadmiques, i al mateix temps, ms integrats en

  les competncies digitals-

  Hem vist el inters dels alumnes en tot el que implicava les noves

  tecnologies noves?- i per aix hem obert el treball escolar a

  lordinador, tot pensant que el fet de presentar els continguts

  duna manera digital, ja significava un avan, sense pensar que

  aquesta era una eina ms, un recurs ms, una nova forma de pre-

  sentar els continguts. Res ms

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Hem canviat el suport paper pel full electrnic, per no hem avan-

  at com a conseqncia de que no sha modificat la metodologia.

  El problema s la conseqncia de la manca de desenvolupament

  tecnolgic, ja que tots els recursos en la investigaci dels contin-

  guts, formats i materials cada vegada estan ms pensats per afa-

  vorir el consum a partir dels suports digitals en xarxa que per a

  transformar, evolucionar i millorar lescola.

  El format PDF en el que es presenta el material digital, ofereix po-

  ques alternatives en la construcci de materials curriculars on

  lalumne pugui desenvolupar la part del currculum a fer duna

  manera digital sense renunciar, al paper com a suport fonamen-

  tal del treball escolar-

  Aquest material, que ha de tenir continutat en un futur immediat

  com a llibre de didctica digital de les matemtiques, presenta

  models, referents, patrons i guies de treball per a treballar amb

  els teus alumnes en el programa DIBUTECNIC... Resulta interes-

  sant observar com alumnes amb un grau de motivaci baixa tre-

  ballen, realitzant tasques creatives i et donen que ells SI PO-

  DEN

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Reflexions inicials.

  Les matemtiques regeixen el caos de

  lUnivers i les seqncies harmniques

  de la Natura. El pensament matemtic

  crea models i fa previsions des de la

  complexitat de la fsica quntica fins a

  lestudi topolgic que fan els nadons en

  llenar objectes per reajustar les percep-

  cions sensorials a lespai exterior.

  Construir situacions matemtiques implica fer previsions, compa-

  rar objectes, saber situar-se en el temps i en lespai, per aix, per

  dominar el llenguatge universal dels nombres cal abans tenir

  lestructura fsica del ledifici matemtic resolt, creat, estructurat i

  aix saconsegueix representant la realitat amb algoritmes, amb

  paraules claus que escriuen el llibre, els llibres de les representa-

  cions matemtiques.

  Els homes que van recrrer letapa paleoltica en el viatge ances-

  tral en la recerca del foc, van arribar al Neoltic amb els aprenen-

  tatges fets a partir de lexperimentaci que obliga la necessitat de

  la supervivncia: fer previsions respecte a les distncies recorre-

  gudes en cada jornada amb la finalitat de preveure larribada de la

  nit, determinar lalada dun arbre per experimentaci topolgica

  visual, per establir daquesta manera si era un element segur en

  alada, analitzar distncies visuals per llenar objectes als possi-

  bles depredadors.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Primer va ser lespeculaci, lanlisi, desprs vindria la representa-

  ci grfica a sobre de les roques dobjectes quotidians i danimals.

  Arribar a la perfecci dels artistes del quaternari va ser possible

  grcies a una evoluci sensorial aconseguida per

  lexperimentaci,per la necessitat comunicativa, que ens humanit-

  za com a subjectes privilegiats en els nivells evolutius de la filoge-

  ntica.

  El clcul, el comparar objectes en loperaci bsica de comptar

  amb la base destablir relacions un a un, va ser posterior, va

  significar una fita en lescala evolutiva matemtica, lltim tram

  dels homes de la primignia. Van arribar com a conseqncia

  dun treball acurat, seqenciat en el temps i en lespai, a partir de

  models experimentals, experimentant i esperant respostes.

  Les matemtiques signifiquen observaci, assaig, anlisis per de-

  terminar les relacions profundes de la matria, de lordre natural

  per acabar escrivint, formulant i pensant algoritmes que represen-

  ten models matemtics. Aquesta funci abstracta s una dels

  avanos ms significatius en levoluci humana, comparable i

  company en la trobada- del llenguatge.

  Hem aprs que per iniciar el procs de la lectura i de lescriptura

  sn necessaris habilitats prvies que aconseguim amb el joc sim-

  blic de letapa infantil, que per aconseguir espais cognitius

  aprenentatges- s requereixen unes habilitats molt profundes en

  lo sensorial, les eines que ens permeten transportar la informa-

  ci duna part del nostre sistema neuronal a un altre i que conei-

  xem com a metacognici.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Moltes vegades els problemes daprenentatge en lrea de les ma-

  temtiques deriven duna manca daquestes habilitats prvies vi-

  tals pel sosteniment de ledifici matemtic i que en principi s

  desenvolupen en tot all que duna manera genrica s pensa que

  no s matemtica, com per exemple, el dibuix i la geometria.

  La lgica, el desenvolupament dactivitats potenciadores dels me-

  canismes lgics operatius, gaireb sempre estan refererides a si-

  tuacions de clcul i moltes vegades els nombres com a realitats

  concretes- interfereixen en los processos del pensament.

  Treballar lordre, les seqncies, les relacions espacials i lanlisi

  lgic des duna ptica concreta real i aproximada en un treball de

  representaci geomtric matemtic en un principi sense la ne-

  cessitat de concretar les situacions en un nivell numric-

  Treballar les matemtiques sense nmeros no s nicament

  possible, sin una necessitat metodolgica necessria per trans-

  formar la forma de presentar les matemtiques als alumnes ms,

  si pensem en els que presenten ms dificultat daprenentatge de-

  rivat de situacions emocionals o cognitives.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Objectius daquest document.

  1. Presentar el programa DIBUTECNIC com a un recurs educatiu digital

  adreat a lalumnat de primria i secundria per treballar amb

  lordinador, amb suport paper i amb la PDI.

  2. Plantejar laprenentatge ensenyament amb diferents propostes me-

  todolgiques, des del treball collaboratiu del grup de classe davant

  la PDI fins el suport individualitzat a un alumne o petit grup- davant

  lordinador.

  3. Presentar referents, idees, suggeriments, mostres de treball amb la

  finalitat de que el professorat pugui ampliar el catleg de possibili-

  tats a partir de lexperimentaci.

  4. Millorar els processos densenyament de les matemtiques amb

  propostes modernes, engrescadores, actuals... amb lordinador com

  eix fonamental.

  5. Reflexionar sobre els aspectes metodolgics en la classe de matem-

  tiques, QUE ensenyem, COM i amb QUIN recursos.

  6. Iniciar un procs reflexiu per determinar aspectes fonamentals de la

  didctica de les matemtiques. Establir que coneixements shan de

  treballar i en que nivells.

  7. I per ltim iniciar un cam, aprofundir en lofici, intentar donar res-

  posta educativa a aquella part de lalumnat al que les resulta ms di-

  fcil estudiar i aprendre com a conseqncies diferents, causes com-

  plexes agreujades pel model social i econmic que no podem defugir

  amb frases com no hi ha res a fer o ja est tot fet, per qu evi-

  dentment, tot est per fer

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Les lnies com a element constructiu.

  Treball ajustat a trames.

  Les lnies, com a concepte matemtic funcions- resten

  fora daquest anlisi-

  La recta o lnea recta, s un subjecte ideal que tendeix a

  expandir-se en una mateixa direcci. Existeix en una sola

  direcci i cont infinits punts Wikipedia-

  La recta conte infinits segments -els fragments de lnea

  que uneix dos punts s un segments-, per tant i en propie-

  tat, totes les construccions i representacions que presen-

  ten a continuaci estan formats per segments de rectes.

  En Dibutecnic els segments de recta estan definits per les interseccions entre els diferents punts a partir

  dun algoritme constructiu que ajuda a determinar distncies i aconseguir exactitud en la determinaci del

  segment, en el dibuix de la lnia.

  En laplicaci Funcions del programa si que tractem les lnies com a funcions.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  01) Lnies des de dins cap en fora.

  1. Trama gran. 2. Coordenades cartesianes. 3. Traar eix coordenades amb lnia 1 de color gris clar. 4. Desactiveu coordenades cartesianes. 5. Seleccioneu lnia de 2 color negre. 6. Comenceu a treballar des de dins cap en fora. 7. Deseu el projecte sempre.

  02) Lnies des de dins a fora amb canvis de gruix de lnia-

  1. Trama gran. 2. Coordenades cartesianes. 3. Traar eix coordenades amb lnia 1 de color gris clar. 4. Desactiveu coordenades cartesianes.

  5. El mateix de lexercici 1 amb un canvi de gruix, cada vegada ms gran fins arribar al mxim, i tornar de nou a ms prim.

  03) Lnies de dins cap en fora amb canvi de color.

  1. Mateixa tcnica anterior

  2. Canvi de colors

  04) Lnies des de dins cap en fora

  1. Trama gran. 2. Coordenades cartesianes. 3. Traar eix coordenades amb lnia 3 de color blau. 4. Desactiveu coordenades cartesianes. 5. Comencem a dibuixar lnies, cada vegada una unitat ms gran fins a

  completar la figura. 6. Desactiveu les trames. 7. Men objecte i completeu lexercici marcant els valors (opcional,

  depenent del nivell)

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  05) Lnies verticals i horitzontals per a crear una trama.

  06) Pintem les trames amb el pot de pintura i resseguim les lnies amb altres a sobre de color blanc i emmarquem amb una lnia.

  07) Un taulell de 8x8. Mostra de lnies i acabat.

  08) Lnies que formen quadrats, un dins de laltre (inscrits)

  1. Trama gran. 2. Coordenades cartesianes. 3. Dibuixar.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  09) Efecte en el canvi de color de les lnies (qualsevol color a blanc)

  10) Les degradacions cromtiques. (alada i profunditat)

  11) Observar formes i construir-les(I). El cas dun gir.

  12) Observar formes i construir-les(II). Trames complexes.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  13) Observar formes i construir-les(III). Dos marcs girats.

  14) Lnies perpendiculars amb angles de 45 (dretes i esquerres)

  15) Construcci destructures poligonals i representacions grfiques.

  16) Exemples de trames (grandries i colors)

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  17) Parallelisme (rectes paralleles verticals)

  1. Seleccionem eines men flotants. 2. Eina traar lnies verticals.. 3. Situen el regle. 4. Situen lescaira sobre el regle en posici 0 5. Dibuixen recta. 6. Desplacem lescaira 20mm i tornem a fer una altre recta. 7. Ens podem ajudar per desplaar lescaira amb les tecles del

  cursor

  18) Parallelisme (rectes paralleles horitzontals)

  1. Seleccionem eines men flotants. 2. Eina traar lnies horitzontal.. 3. Situen el regle. 4. Situen lescaira sobre el regle en posici 0 5. Dibuixen recta. 6. Desplacem lescaira 20mm i tornem a fer una altre recta.

  7. Ens podem ajudar per desplaar lescaira amb les tecles del cursor.

  19) Estructures en forma de creu.

  20) Representaci en forma de capsa.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  21) Representaci de volums.

  22) Cossos geomtrics.

  23) Construccions diverses.

  24) Lnies des de dins cap en fora

  1. Fem el traat. 2. Retalleu el dibuix. 3. Comproveu la forma.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  25) nies des de dins cap en fora.

  26) Lnies des de dins a fora amb canvis de gruix de lnia-

  27) Lnies de dins cap en fora amb canvi de color.

  28) Lnies des de dins cap en fora

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  29) Lnies des de dins cap en fora.

  30) Lnies des de dins a fora amb canvis de gruix de lnia-

  31) Lnies de dins cap en fora amb canvi de color.

  32) Lnies des de dins cap en fora

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Les lnies corbes com a

  element constructiu.

  Treball ajustat a trames.

  La corba seria el cas lmit dun cercle

  de radi de corbatura infinita.

  Matemticament les corbes tenen

  dimensi topolgica. En el nostre cas

  treballarem amb circunferpencies i

  segments circulars. Consulteu manual del programari.

  En Dibutecnic la proyecci de la circunferncia es fa sempre amb

  el radi en un punt dintersecci de la trama, recurs molt til per

  aconseguir lexactitud necessria per a les representacions

  grfiques, funcions i propietats treballades.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  01) Circunferncies concntriques.

  02) Composici amb diferents circunferncies.

  03) Representaci amb sectors circulars.

  04) Jocs espaial amb circunferncies.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  05) Jocs amb cicunferncies.

  06) Divisi de la circunferencia en 12 parts iguals.

  07) Dibuix duna peltina.

  08) Representaci duna hlice.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  09) Lnies des de dins cap en fora.

  10) Representaci de rectes i corbes (I)

  11) Representaci de rectes i corbes (II)

  12) Representaci de rectes i corbes (III)

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  13) Polgons inscrits.

  14) Jocs amb circumferncies.

  15) Jocs amb circumferncies.

  16) Altres representacions.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  17) Lnies rectes i corbes (I)

  18) Lnies rectes i corbes (II)

  19) Lnies rectes i corbes (III)

  20) Lnies rectes i corbes (IV)

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Els estris de dibuix.

  Treball NO ajustat a trames.

  El treball ajustat a trames aporta al programa un recurs

  constructiu de primer nivell, de totes formes, el paper en blanc i a

  sobre les eines flotants (eines de dibuix i clcul) s un recurs

  educatiu molt important.

  El nivell vindr determinat pel curs, les caracterstiques dels

  alumnes i els objetius propossats. Nosaltres nicament presenten

  algunes propostes per donar a conixer les possibilitats de treball.

  Cal seguir avanzant en lexplicaci, en les metodologies i en

  determinar quines propostes i exercicis sadapten als nivells dels

  alumnes, feina que hem de fer entre tots.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  33) Descobrir lnies parallels.

  1. Entren una imatge com a projecte. 2. Seleccionem eines flotants. 3. Entrem parallela vertical 4. Per desplaar lescaira: tecles del cursor

  dreta i esquerra o el ratol.

  34) Parallelisme inicial.

  1. Entren una imatge com a projecte. 2. Seleccionem eines flotants. 3. Entrem parallela vertical 4. Per desplaar lescaira: tecles del cursor

  dreta i esquerra o el ratol.

  Descobrint lnies paralleles.

  1. Seleccioneu els estris de dibuix. 2. Dibuixeu totes les rectes que trobeu en

  el dibuix (verticals i horitzontals)

  35) Eines de dibuix i de clcul.

  1. Dibuixeu el rectangle que representa la

  llauna de Cocacola. 2. Entreu la mquina cientfica. 3. Preneu mesura de lample i del llarg. 4. Trobeu lrea.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  36) Lnies des de dins cap en fora.

  1. Mesurar i marcar amb lnies (alada,

  costat i diagonal) 2. Comprovar angles amb escaires i trans-

  portador. 3. Efectuar els clculs amb les eines de cl-

  cul cientfiques. (Pitgores) 4. Si s el cas, fer un estudi trigonomtric.

  37) Lnies des de dins a fora amb canvis de gruix de lnia-

  1. Projectar lnies. 2. Determinar angles.

  38) Lnies de dins cap en fora amb canvi de color.

  1) Projectar lnies. 2) Fer una grfica a partir del model.

  39) Lnies des de dins cap en fora

  1) Projectar lnies. 2) Projectar angles. 3) Determinar elements de la triangu-

  laci.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  La WEB, una aportaci bsica.

  -Programa DIBUTECNIC-

  DIBUTECNIC es pot alimentar de propostes que podeu trobar a la Web,

  s el navegador de la prpia aplicaci que s connecta amb el nvol per

  aconseguir mostres i models pel desenvolupament curricular- El portal es-

  pecfic del programa esta estructurat dacord a unes categories que a les

  que anirien afegint daltres duna manera dinmica.

  Des de la pgina WEB a laplicaci per poder treballar amb les eines, estris i elements de clcul. I no nica-

  ment activitats de dibuix, tamb podem capturar pgines WEB per exemple des de la Wikipedia- i fer-les

  dinmiques, amb el conjunt deines i possibilitats creatives del programa:

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  La WEB, una aportaci bsica. Propostes.

  CONSTRUCCI DE CASES.

  Treball en quadrcula en els nivells inicials. Podem plantejar diferents ni-

  vells de dificultat i de concreci utilitzant diferents estris i grandria de

  graelles.

  TREBALL AMB QUADRCULES.

  Treball matemtic del concepte de superfcie a partir de sistemes de trian-

  gulaci, estudi de les coordenades cartesianes, trobar estructures simples

  en una estructura complexa.

  Propostes: trobar polgons simples, contar el nombre dunitats duna Su-

  perficies complexa, divisi dun quadrat en part ms complexes (figures,

  tangrames...)

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  DIBUIX A PARTIR DUN MODEL

  Moltes vegades les dificultats dels alumnes deriven de la manca de refe-

  rents, duna cultura matemtica, per tant lelaboraci de propostes cur-

  riculars a partir dun model resulta enriquidor i potenciador de la creativi-

  tat, tot pensant que la creativitat s el resultat duna transformaci de la

  realitat a partir de referents externs i interns. Presentem unes mostres, els

  nivells cal adequar-lo a les caracterstiques dels alumnes i per tant es desa

  la porta oberta a noves propostes.

  CONCEPTE DE PERSPECTIVA

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  COMPLETAR, RESSEGUIR, DIBUIXAR...

  Completar un dibuix per descobrir una sanefa, una trama poligonal, un eix

  de simetria a partir de les potents eines del programa potencien el desen-

  volupament de la creativitat i el desenvolupament de les habilitats bsi-

  ques. Us presentem uns models per veure les potencialitats creatives del

  programa.

  TCNIQUES DE DIBUIX (PLANTES, ALAT, PERFILS)

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  COMPETNCIES BSIQUES DE VISUAL I PLSTICA

  Una de les possibilitats de treball amb el programa dibuix tcnic s el de la

  iniciaci al dibuix geomtric, parlem diniciaci, ja que al estar adaptat al

  currculum dels nivells inicials, no suporta la tecnologia necessria per rea-

  litzar dibuixos ms complexos per fer aquesta tasca, en el mercat hi ha

  diferents programes-

  Al portal hem desat algunes propostes, que cal ampliar amb

  lexperimentaci i el treball collaboratiu. En el portal veureu en la cate-

  goria competncies bsiques- un llista darxius. Van agrupats de tres en

  tres, ja que en cada exercici podem trobar tres referncies:

  Exercici resolt en format png

  La mostra de treball en format png

  Lexplicaci del procs creatiu.

  Algunes de les propostes:

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Programa de representaci grfica de funcions.

  Material complementari.

  Presentem amb el programa Dibutecnic una aplicaci molt senzilla i efectiva per a representar funcions en

  la pantalla de lordinador o en la PDI. El sistema permet treballar amb diferents colors cada representaci

  grfica, amb un fondo degradat concret i amb 6 nivells escalars que permeten presentacions com ara:

  Per a fer les representacions hem de:

  Fer clic al bot per entrar una nova funci al sistema.

  Seleccionar tipus de fond (degradat, no degradat i color)

  Seleccionar fons de pantalla en fer clic al rectangle de seleccin.

  Determinar color de la funci.

  Seleccionar una funci i entrar-la.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Funcions amb escala 1, font degradat.

  Possibilitats dentrada de qualsevol funci en una mateixa escala i amb canvi de variable.

  Estudi de funcions a partir dun canvi en les variables. (funcions +/- eix x)

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Possibilitats dentrada dobjectes grfics per completar informacin i explicar (PDI)

  Eines flotants en lestudi de les funcions amb sistemes cientfic de clcul.

  Entrada danotacions de textos en les representacions grafiques.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Programa de representaci Estadstica

  Material complementari.

  El programa MGmatesgraf esta pensat per a treballar duna manera natural les

  representacions grfiques estadstiques- Hem afegit aquest aplicatiu per crear mo-

  dels duna manera rpida. El sistema de funcionament s ben fcil:

  Completem les dades introduint Concepte i una o dos variables.

  Podem crear models a partir dun sistema automatitzat.

  Una vegada entrada les dades podem obtenir diversos models de represen-

  taci.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  MODELS DE REPRESENTACI GRFICA.

 • Propostes de treball i metodologies en relaci al treball matemtic (Geometria)

  [email protected] 2011 Bernat Orellana Lpez Programa Dibutecnic

  Una vegada entrades les dades podem exportar el grfic al programa editor duna manera automatitzada:

  Daquesta manera podem entrar les eines de clcul i els estris de dibuix flotants.