Oztopo guztien - · PDF fileBEROKETA ARIKETAK KONTSUMO ARDURATSUA · Garagardoa...

Click here to load reader

 • date post

  16-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Oztopo guztien - · PDF fileBEROKETA ARIKETAK KONTSUMO ARDURATSUA · Garagardoa...

 • Erredaktorea Aritz Mutiozabal Harremanetarako: 607 615 239 e-posta: [email protected] Argazkiak Azala: Urola Kostako Hitza. Sasoian 2.0: Urola Kostako Hitza. Beroketa: Urola Kostako Hitza. Berriketa: Urola Kostako Hitza. Kronika: Bittor Mutiozabal eta Urola Kostako Hitza. Taldeka: Urola Kostako Hitza. Kirolari gazte: Getaria.net, Antoniano Atletismo Elkartea, Orioko Pilota Elkartea, Zarautz Surf Elkartea eta Urola Kostako Hitza. Hariari tiraka: Arnaitz Rubio Aprea (Baleike.com), Joxemari OlasaJavier Carballo, Zarautz Surf Elkartea eta Urola Kostako Hitza. Erronka: Cristobal Rochas. Diseinua Roberto Gutierrez Maketazioa Saioa Perona Edukien garapena Urola Kostako Hedabideak EM Inprimategia Gertu Argitaratzailea SASOIAN aldizkaria Urola Kostako Udal Elkarteak argitaratzen du. Aldizkari honek Aia, Getaria, Orio, Zarauz eta Zumaiako kirol albisteak jasotzen ditu.

  Urola Kostako Udal Elkarteak kudeatzen du sasoian.info webgunea. Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaiako kirol albisteak, agenda nahiz emaitzak topatuko dituzu bertan.

  www.sasoian.info

  SASOIAN URRIA 201222

  S A S O I A N 2 . 0

  Oztopo guztien gainetik, pilotakadak

  Londresko Pa ra - linpiar Jo ko ak pu ri-purian zeuden bi tar - tean, Za rautz Kirol El - karteko Pilota sailak ezin - tasun psikiko eta fisikoa du tenen pilota jaial dia antolatu zuen. Irailaren 8an izan zen jardunaldia, ikasturte hasierarekin eta Euskal Astearekin bat egi - nik; arratsaldez jokatu zi - tuzten partidak, Frontoi Txi - kian. Aurtengoa jaialdia an - tolatzen zuten bigarren aldia zen, eta iazko ildo bera ja rraitu zuen. Alde batetik, gur pildun aul - kietan ibiltzen di ren elbarrituen arteko pala nor gehiagoka, eta bestetik, be rriz, Zarautz Kirol Elkarteko ezindu psikikoen artekoa. Par tidak binaka joka - tu zituzten, pala mo dalitatean, eta erakustaldi bikaina eman zuten. Gainera, herritar de - zen te gerturatu zen pilotale - kura, lehiak bertatik bertara ja rraitzeko. Oz to po guztien gainetik, punta-puntako ki - ro lariak direla erakutsi zuten.

 • URRIA 2012 SASOIAN 3

  B E R O K E T A A R I K E T A K

  KONTSUMO ARDURATSUA · Garagardoa kirolarientzat ona da, baina ez da kirol edari bat. Horrenbestez, kontuz ibili behar da; uneoro, arduraz kontsumitzeko jarrera eduki behar da.

  · Alkohol graduazio handirik ez badu ere, horrek ez du esan nahi alkoholik ez duenik, eta, ondorioz, gehiegikeriak saihestu behar dira. Neurrian edan behar da: gizonezkoak litro erdia gehienez ere eguneko, eta emakumezkoak litro laurdena.

  · Alkoholaren gehiegizko kontsumoa arriskutsua izateaz gain, gizakiaren organismoa larriki kaltetu dezake. Alkoholarekin gehiegikeriak eginda ondorengo gaixotasunak sor daitezke: ultze- ra, pankreatoitisa, sabeleko minbizia, giltzurrunetako gorabehe- rak, hipertensioa, depresioa eta logalea, besteak beste.

  · Garagardoaren kasuan, alkoholduna eta alkoholik gabea daude merkartuan. Beraz, alkoholik gabekoarekin ere errekupe- ratu daiteke kirolaria entrenamendu gogor baten ostean.

  Kirolarientzat garagardoa Azken urteetan azterketa ugari egin dute garagardoaren kontsumo arduratsuak kirolarien organismoan izan ditzakeen era- ginaren inguruan. Behin baino gehiagotan entzun izango zenuten edo esango zizue- ten, ariketa fisiko baten ostean garagardoa edatea ona dela. Baina zer-nolako propieta- teak ditu edari honek benetan ona dela onartzeko? Aipatutako azterketa guztiak bat datoz: garagardoak ahalmen antioxi- datzaile handia izateaz gain, giharretako hantura eta minak saihesten laguntzen du. Entrenamendu baten ondoren, kirolaria- ren metabolismo hormonala eta inmuno- logikoa errekupera tzeko balio du, karbohi- drato, mineral eta bitamina asko dituelako.

  Garagardoaren alkohol kopurua ez da handia (%5 gradu, batez beste). Hori ho - rrela, bere kontsumoa kirol errendimen- duarekin bateragarria da; betiere, petsona bakoi tzak alkohola digeritzeko duen gai ta - su naren eta ohituraren arabera. Garagar- doa edateak neke fisikoa hobeto jasaten lagun dezake, eta muturreko baldintzetan egindako ariketak sorraraz dezakeen es - tresa murriztu. Bestalde, hipogluzemia iza- teko aukerak murrizten ditu. Izan ere, as - tiro-astiro metabolizatzen da, odoletik progesiboki igarotzen diren glukosa unita- teak askatuz. Horrela, glukosa kontzentra- zioa baxuagoa da, eta honek gehiago irau - ten du. Era berean, arteria-presioa eta profil lipidikoa hobetzen du; hau da, kolesterol txarra jaisten du eta kolesterol ona handitu, edo arteroesklerosiak eragiten dituen han- tura parametroak jaisten ditu.

  Zenbat hartu beharko litzateke? Kirolari bakoitzaren gorputzaren arabera kontsumitu behar da; betiere, 18 urtetik gorakoek. Hainbat azterketa zientifikoren arabera, kontsumo arduratsua eta egokia honako hau litzateke: gizonezkoetan, egu- neko gehienez ere 500 mililitro, eta emaku- mezkoak, berriz, eguneko 250 mililitro. Garagardoak onura asko baditu ere, ez da komeni entrenamendu edo lasterketa ba - ten aurretik edatea. Diuretikoa da, eta des- hidratazioa eragin dezake. Horrexegatik, hobe da ariketa fisikoaren ondoren hartzea, errekuperatzaile gisa.

 • SASOIAN URRIA 20124

  B E R R I K E T A

  DUELA HIRU denboraldi eman zion akabera bere jokalari ibilbidearia- ri, Eibar, Reala eta Alaves bezalako tal- deetan lehiatu ondoren. Hala ere, Zarauzko bizilagun Gaizka Garitano (Derio, 1975) ez zen futbol mundutik desagertu. Urtebetez Eibarko bi garren entrenatzaile izan ondoren, azken bi denboraldietan elkarte armagileko behe mailako taldea gidatu du. Den- boraldi berriari begira, zu zen da ritza batzordeak beregan pen tsatu du lehen taldearen ardura har tzeko. Hi - rugarren mailatik Bigarren B mailara pasatzea «jauzi handia» dela dio: «Erronka polita da, eta, aldi be rean, zaila. Kristoren ilusioa egiten dit, eta gogotsu nago. Espero dut ba rru an dudan sentipen guztia helaraztea».

  Ongi sobera ezagutzen duzu kluba. Bertako jokalari izan zi - nen eta azken urteetan talde tek - nikoko kide izan zara. Ezaugarri horiek erabakigarriak izan al dira zuzendaritzak zugan kon - fia tzeko? Beharbada, bai. Eibarko zuzenda-

  ritzak aldaketa bat nahi zuen, eta aukera batzuk aztertu ondoren, nire izena proposatu zuten. Nire aldetik, baiezkoa eman nien, eta horrela heldu diot erronkari. Egia esan, kluba bera eta jokalariak ongi eza- gutzen ditut, eta, alde horretatik, ez dut izan inolako arazorik sartzerako orduan. Etxekoa izanik, ez dut ezer berririk aurkitu.

  Taldearen urrezko garaian ka - pitaina izan zinen, eta lehen mai lara igotzekotan izan zine- ten. Garai hartako kasta edo esentzia berreskuratzen saiatuko al zara? Ez dugu ezer berreskuratu beha-

  rrik. Taldeak izatez baduelako, jada. Iaz, esaterako, oso urte ona egin zuen, sailkapenean hirugarren buka- tuz eta ondorengo igoera fasea joka-

  tuz. Hori horrela, talde on bat hartu dut, nahiz eta aldaketak izan ditugun. Aurten jende berri asko gehitu zaigu, eta beste batzuk joan egin dira. Nola- nahi ere, taldeak lehendik ere bazuen kasta eta jokoa, eta orain horri jarrai- kortasuna ematen saiatuko gara.

  Jarraikortasun hori bermatze- ko, zer ekarpen egingo diozu tal- deari? Zertan hobetzen saiatuko zara? Hobetzea zaila da, emaitzak onak

  izan baitira azken urtean. Saiatuko gara, beharbada, aurrekontu gutxia- gorekin emaitza berberak eskura - tzen. Gure taldea eta ligako beste batzuk nahiko larri gabiltza aurten ekonomikoki, eta aurten egingo du - gun taldea, baliabide aldetik, ez da horren indartsua izango. Hala eta guztiz ere, taldea taularen goialdean mantentzen ahaleginduko gara.

  Gaur egungo errealitatea beste bat da. Bigarren B mailatik Biga- rren A mailara igotzea al da Eibarren lehentasuna? Bai. Egia esan, asko exijituko digu-

  te. Aurtengo aurrekontua murritza-

  Eibarko urrezko garaian taldeko kapitaina izan zen Garitano. Orain, urte batzuk geroago, taldearen gidaritza hartu du, Bigarren A mailara igotzeko itxaropenarekin.

  Gaizka Garitano Eibar futbol taldeko entrenatzailea

  «Ez diot beldurrik entrenatzaile ardura goizegi hartu ote dudan dioten usteei»

 • B E R R I K E T A

  URRIA 2012 SASOIAN 5

  GAIZKA GARITANO DERIO, 1975

  goa izan arren, helburuak iazko berak izango zirela esan zidaten. Badakigu asko eskatuko digutela, bai zaletuek, bai elkarteak berak. Ordu - an, nire exijentziak eta jokalarienak ere altua izan beharko du.

  Bizi-bizi dagoen egungo krisia eta taldeak dituen zailtasun eko- nomikoak direla medio, finkatu dituzuen helburuak lortzea bi - deragarria al dira? Liga nahiko berdinduta egongo

  dela iruditzen zait. Gure multzoan gu baino indartsuagoak diren hiruz- palau talde aurreikusten di tut –Ala- ves, Salamanca eta Logroñes, esate- rako–, baina gainerako taldeei aurre egiteko talde polita dugu. Jakin bada- kigu aurten ez diogula faboritoen artean ekingo denboraldiari. Dena dela, jokalari onak ditugu taldean, eta goiko postu horiengatik borrokan aritzeko modu an gaude.

  Jokalarien aldetik aldaketa batzuk egin dituzuela diozu. Denetarik izan dugu. Jokalari ba -

  tzuk joan egin dira. Ekonomikoki mantendu ezin izan ditugunez, beste talde batzuetara alde egin dute. Beste batzuk, berriz, aldatu eta berriak eka- rri ditugu. Postu batzuk indartu be - har izan ditugu, jokalari faltagatik, eta, gutxi gorabehera, ahal izan ditu- gunak mantentzen saiatu gara. Den- borarekin ikusiko dugu nola funtzio- natzen dugun.

  Jokalari berrien artean, Yuri Ber chiche zarauztarra dago. Rea-

  «Aurtengo aurrekontua murritzagoa izan arren, taldearen helburuak berak izango dira»

 • SASOIAN URRIA 20126

  lak utzita, jokatzen ari da zue- kin. Zer moduzko jokalaria da eta nola ikusten duzu taldean? Aspalditik ezagutzen dugu Yuri

  Berchiche. Buelta asko eman dituen jokalaria da; g