Otxandioko berdintasun diagnosia...OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA 4 0. SARRERA Otxandioko Udalak...

of 54 /54
OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA 1

Embed Size (px)

Transcript of Otxandioko berdintasun diagnosia...OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA 4 0. SARRERA Otxandioko Udalak...

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  1

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  2

  0- SARRERA 4.orria

  0.1- Proiektua 6.orria

  0.2- Metodologia 7.orria

  0.3- Itzarri ikerketa taldeko kideak 10.orria

  1- DIAGNOSIA 11.orria

  A- HERRIALDEA 11.orria

  A.1- Herriaren bilakaera 12.orria

  A.2- Hezkuntza/formazio maila eta adinean

  oinarritutako genero osaketa 14.orria

  A.3- Migrazio mugimenduak 14.orria

  A.4- Herriaren hizkuntza egoera 16.orria

  B- MAPA SOZIAL EKONOMIKOA 17.orria

  B.1- Egitura ekonomikoa 17.orria

  B.2- Sail ekonomikoak 18.orria

  B.3- Enplegu eta laneko merkatua 18.orria

  C- ERAKUNDE PUBLIKOAK 23. orria

  C.1- Udala 23.orria

  C.1.1- Organigrama 24.orria

  C.1.2- Udalean aritzen diren langileak 24.orria

  C.1.3- Udal organoen eratzea 26.orria

  C.1.4- Otxandioko Udalaren gizon eta

  emakumeen arteko politika estrategi zehatzak 27.orria

  D- HEZKUNTZA ZENTROAK 28.orria

  E- KIROL ELKARTEAK 30.orria

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  3

  F- ELKARTE KULTURALAK 35.orria

  G- ELKARTEEI EGINDAKO INKESTEN

  ONDORIOAK 41.orria

  G.1- Genero parte hartzea 41.orria

  G.2- Parte hartzearen eginkizunaren eragina 42.orria

  G.3- Ekintza mota 43.orria

  G.4- Elkarteetako karguak 43.orria

  G.5- Elkarteen laburpena 44.orria

  H- TAILERREN ONDORIOAK 45.orria

  H.1- Egoera soziala 46.orria

  H.2- Herriko egoera 48.orria

  H.3- Udal politika eta errekurtso sozialak 50.orria

  I- ONDORIO OROKORRAK 52.orria

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  4

  0. SARRERA

  Otxandioko Udalak Euskal Herriko beste hainbat udaletxek bezala orain arte

  ezin izan du Berdintasun Plan organiko bat ezarri. Izan ere, biztanle gutxiko

  herria denez, udaleko funtzionario kopurua murritza da eta arrazoi hau dela eta

  ez da horrelako plan bat ezartzeko aukerarik egon.

  Ideia hau gauzatzeko eman behar den lehenbiziko urratsa, herri honetan gaur

  egun dagoen berdintasun alorreko Diagnosia egitea litzateke. Era honetan,

  Euskal Herriko beste hainbat herrik bezala berdintasun planak ezartzeko

  zerrendan izena eman ahal izango luke Otxandioko udalak (Emakunderen IV

  Planak adierazten duen legez). Diagnostiko honek, berdintasun plan bat egiteko

  edo eta Otxandioko udalak erabaki egokiak hartzeko balioko du.

  Emakunderen EAEko emakume eta gizonen berdintasunerako IV planak “1.2.

  Esku-hartze Estrategiak” atalean ezartzen duena kontutan hartuko dugu. Hau

  da, ekimen instituzionalak planifikatzeko orduan, kontutan hartu beharko dira

  berdintasun politikak eboluzionatzen joan diren heinean garatu diren estrategia

  desberdinak.

  Aipatutako dokumentuan bi estrategia nagusi zehazten dira: ekintza baikorra

  eta genero ikuspegia barneratzea edo mainststreaminga:

  - Ekintza baikorra : Ekonomiaren, politikaren, gizartearen eta

  kulturaren arloko bizitzaren eremu guztietan dauden desorekak

  murriztera edo desagerraraztera bideratutako neurri espezifikoak eta

  behin behinekoak erabakitzea.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  5

  - Genero ikuspegia barneratzea : Emakumezkoen eta gizonezkoen

  arteko desorekak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko

  oinarrizko helburua txertatzea politika publikoetan.

  Helburu hau gauzatzeko intentzioz, Itzarri aholkularitzak herri honetako Gizon

  eta Emakumeen arteko Berdintasun Proiektuaren Diagnosia aurkezten du

  Otxandioko Udalerrian. Bertan hainbat ikuspegi ezberdin nabarmentzen dira:

  gizarte ikuspegia, ekonomikoa, politikoa eta kulturala, beraz, politika zehatzak

  eratzeko aukera bermatu nahi du udaletxe honetan oraindik hauetako asko

  garatzeke daudelako.

  Aurkeztutako diagnosiaren ildoak azaltzen hasi aurretik, jakinarazi nahi dizuegu

  EAEko parlamentuak adostutako Gizon eta Emakumeen arteko Berdintasuna

  lortzeko 4/2005 legea kontuan izan duela, ahaztu barik Emakunderen Gizon eta

  Emakumeen arteko Berdintasuna lortzeko IV plana.

  Hauek dira 4 ardatz estrategikoak:

  1. Mainstreaminga edo zeharkakotasuna: gizon eta emakumeen

  beharrizanak, jomugak, baldintzak eta egoera ezberdinen esleipenen

  definizio sistematikoa da. Helburuak jasoz, ezberdintasun joerak ekidinez,

  maila guztietako berdintasun ekintza politiko guztiak jorratzen dituena,

  edozein erako planifikatze, betetze eta ebaluaketa mailatan.

  2. Emakumeen ahalduntzea eta gizartearen eta politi karen arloko parte

  hartzea: emakumeek material baliabideen kudeaketan, zein baliabide

  intelektualetan, nahiz pentsaeretan aritzeko hurbilketan oinarritzen da. Ildo

  honetan, 4/2005 Lege Araudiaren esanetan, emakumeek boterea eta

  baliabideak lantzeaz gain kontrolatzeko eskubidea ere arautzen du.

  Gainera emakumeen irla gizarte politiketan aritzeko neurriak ezartzen ditu.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  6

  3. Bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna gizarte eredu berriaren alde:

  gizarte antolakuntza forma berrian definitzen da, lan jardueraren banaketa

  orekatuan oinarrituta, gizon eta emakumeek etxeko lanetan zein etxetik

  kanpo eginiko zereginen arteko oreka bermatuz.

  4. Emakumeen aurkako indarkeria: emakumeen aurka egiten diren edozein

  erako erasoak deskribatzen ditu definizio honek; min fisikoa, sexuala edota

  psikologikoa barne. Gizarte mailako mehatxuak, zein askatasun pertsonala

  murrizten dituen ekimenak ere kontutan hartzen direlarik.

  0.1. Proiektua

  Ikerketa proiektu honek eta diagnosiak berak, Otxandioko Udalak duen

  errealitatearekin zein bertako emakumeen egoeraren errealitatearekin bat

  egingo du. Gizon eta Emakumezkoen arteko berdintasuna jorratuko delarik,

  herri honetako gazteriarekin izan behar dugun hurbiltasuna bermatu behar dela,

  ahaztu gabe.

  Diagnosi honen bidez, bertan bizi diren emakumeen arazoak identifikatuko dira,

  baita, berdintasun alorrean lortu diren aurrera pausoak zein, hemendik aurrera

  garrantzia izan dezaketen emakumeen inguruko esparruak ere kontuan izango

  dira.

  Konkretuki, teoriaren inguruko sarreraz gain (lurraldea, historia), ikerketa honek

  beste erako esparru asko landuko ditu eta honetarako informazio guztia gure

  esku izan beharko dugu, azkenik, Otxandioko Udalak duen helburu orokorra

  bermatzeko moduan izango garelarik.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  7

  0.2. Metodologia

  Jorratuko dugun metodologia gure enpresak aurrez erabilitako tresna batzuetan

  oinarritzen da. Ikerketa honetan eskainiko den egituraketa bereganatutako

  datuen bilketa eta datu hauen gurutzatze prozesutik lortzen dugu. Datu hauek,

  lehen aipatutako arlo ezberdinen inguruko informazioa adieraziko dute:

  a- Iturri Dokumentalen bilketa eta ikerketa eta Kua ntitatiboak diren

  datuen bilketa.

  Hasiera baten, azterketa dokumentala jasotzen da, era honetan,

  ondorengo azterketarako datu hauek erabilgarriak izango diren

  jakiteko.

  Emakundek egindako plana egiteko gidan agertzen den bezala

  “Udalerri txikienetan edo baliabide gutxiago daukatenek, datu bilketa

  (datu kuantitatibo eta kualitatiboak) partzialki talde gidariak egin ahal

  izango du. Bereziki, bigarren mailako iturriak erabiliz (Eustat,

  Emakunde, Egailan, Udala…), lan taldeak edo elkarrizketak ere

  antolatu daitezke lan hau egiteko orduan.

  b- Elkarrizketak

  Aurretik aipatutako, aztertu eta diagnostikatu beharreko esparruetako

  taldeekin egingo dira elkarrizketa hauek: udaletxea, eskola, emakume

  elkarteak, mugimendu feminista, etab.

  Prozedura erraza izango da, elkarrizketak aurretik antolatuko dira

  behar den denbora hartuz (telefonoz edo posta elektronikoz) eta

  Otxandion bertan egingo lirateke. Gure helburua gauzatzeko

  aipatutako talde ezberdinekin aritzea ezinbesteko jarduera bilakatzen

  da, beraien parte hartzea proiektuaren oinarria delarik.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  8

  c- Inkestak eta eztabaida taldeak

  Emakume elkarteen eta mugimendu feministaren parte hartzearekin

  egingo dira, edo emakume banakakoen parte hartzea ere onartuko da.

  Bereziki diskriminazio aniztasuna daukaten emakumeen parte hartzea

  sustatuko da.

  Lan hau egiteko erabiliko diren kudeaketa tresnak honen inguruan

  aritzen diren giza kapitalen parte hartzearen areagotzea bilatzen du,

  gure bezeroek ezarri nahi dituzten politika estrategiak bermatuz.

  Era honetan, AMIA sesioak ezartzen ditugu, udaletxeko agintariek

  aurrez aukeratutako pertsona taldeei zuzenduz. Gainera, inkesta

  gidatuak egiten dira.

  Metodologia honek, (gizon eta emakumeen arteko berdintasuna)

  proposamenaren inguruko pertsona inplikatuenen identifikatze

  prozesua bilatzen du. Beraz, pertsona hauen hausnarketek proiektu

  honetan parte har dezaten bultzatzen ditugu. Honela, emakumeen

  parte hartzea bilatu eta erraztuko da orokorrean, eta bereziki

  diskriminatutako emakumeena.

  d- Informazio-lanketa

  Informazioa zorroztasunez ebazteko, estatistikak eta informeak egingo

  dira, dokumentu bakar batean bilduko direlarik.

  e- Emaitzen kontrastaketa

  Emaitzen kontrastaketa emakumeen elkarte mugimenduekin eta talde

  feministekin egingo da. Aipatutako taldeengandik jasotako “feed-back”

  edo erantzunaren arabera izandako emaitzak argitu daitezke. Bestalde

  badago aspektu desberdinei berriro heltzeko aukera.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  9

  Nahiz eta ikerketa hau Itzarri aholkularitza enpresak beregan hartu, Otxandioko

  Udaleko langileen parte hartzea eta koordinazioa bermatuko da zalantza izpirik

  gabe. Politika hau erabiliz, ikerketak uneoro bat egingo du Otxandioko Udalak

  ezarritako helburu orokorrekin.

  Beraz, proposamen hau Itzarri aholkularitzak luzatu du, Emariren

  elkarlanarekin. Helburua, Otxandioko udalak berdintasun politikak lantzea da.

  Era honetan, guk gauzatzen ditugun lanen diagnosien arabera, Komite

  Zientifiko bat izendatzen dugu, esparru ezberdinetan aritzen diren pertsonen

  ibilbidea kontuan izanik eta beraien lan esparrutan duten abilezian oinarrituz.

  Pertsona hauen funtzioa proiektuaren fase ezberdinak baieztatzea litzateke,

  kontrola eta aholkularitza funtzioak betez.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  10

  0.3. Itzarri Ikerketa Taldeko Kideak

  Hauek dira proiektu honetarako Itzarri enpresako kideen zerrenda:

  Koordinatzailea

  Jabier Lertxundi Barañano

  Zientzia Polítikoan y Soziologian Lizentziatua

  Zientzia Ekonomikoetan Doktorea

  Euskarako Goi Zikloa

  Ikerlaria

  Amaia Herrero Oiarzabal

  Filologian Lizentziatua

  EHU-ko Gizon eta Emakumeen arteko

  berdintasun masterduna

  Itzultzaile Berezitasunean Diplomatua

  Euskara: 2. Profil linguistikoa (administrazioa)

  Ikerlaria

  Cristina Cordeiro López

  Ingeles Filologian Lizentziatua

  EHU-ko Gizon eta Emakumeen arteko

  berdintasun masterduna

  Irakaskuntzarako Gaitasun Ziurtagiria (IGZ)

  Euskara: 2. Profil linguistikoa (administrazioa)

  Lan talde honek egin beharreko ikerketa prozesua erabat ziurtatzeko beste

  aholkularitza enpresa batzuen laguntza izango du, ondorioz, ikerketaren

  inguruko emaitza ezin hobea bermatzen duelarik.

  Komite Zientifikoari dagokionez, oso zehatzak diren bi pertsonek osotuko dute,

  pertsona hauek bai teoriko zein kudeaketa mailan sakonki ezagutzen dute

  egoera hau:

  Komite Zientifikoa

  Mertxe Larrañaga Dra.

  EHU-UPV BERDINTASUN ARLOKO

  ZUZENDARIA

  - EHU-UPV fakultatean Ekonomi eta Enpresen

  irakaslea

  Yolanda Jubeto Ruiz Dra.

  - EHU-UPV fakultatean Ekonomi eta Enpresen

  irakaslea

  - Gizon eta Emakumeen berdintasuna alorrean

  esperientzia handia duen pertsona

  -Autonomia Elkartegoan Gizarte Kontseilu

  Ekonomikoan kide izandakoa

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  11

  1. DIAGNOSIA

  A- HERRIALDEA

  Otxandio Kantauri isurialdetik at dagoen Bizkaiko herri bakarrenetakoa dugu,

  Atlantiko eta Mediterranear isurialdeko Anboto eta Gorbeia mendien artean

  kokatuta dagoelarik. Beraz, herrialde honetan suertatzen diren erlazio motak

  oso zabalak dira. Arratia-Nerbioi eskualdean kokatua dago, baina halaber,

  Durangaldeko Mankomunitatearekin harreman estua du, hau dela eta,

  Durangaldeko Udaltalde 21 erakundearen partaide delarik. Azkenik, osasun

  zakarren zerbitzuak eta Irakaskuntza alorrak Arabatik kudeatzen dira, Bizkaia

  eta Arabako mugan kokatzen delako.

  Otxandio, Bizkaiko herrien artean zaharrenetarikoa da. Egun, hurbilean dagoen

  Aramaio herriarekin lur sailen inguruko auzi batean murgilduta dagoelarik. 12,4

  kilometro karratuko lur-azalera duen herria dugu, gehiena mendia da eta ongi

  babestutako lur eremuak bere artean ditu. Ingurugiro aldetik Otxandioko

  Udalerriak ez du arazo handirik, beraz, gai honen inguruko jarduerak ez dituzte

  herriaren geroan eragiten.

  2006.urtean 1.112 ziren bertan bizi ziren pertsona kopurua. 2.000.urtetik

  aurrera bertaratutako pertsona kopuruaren joera handituz joan dela adierazten

  duelarik.

  Herrian bizi diren pertsonen kokapena bitan banatzen da, alde batetik herriaren

  alde zaharrean bizi direnak daude (gehiengoa) eta bestetik herriaren alde

  zaharretik at bizi direnak daude.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  12

  A.1- Herriaren bilakaera

  2006.urteko biztanleen erroldaren arabera, Otxandion 1112 biztanle daude,

  89,6 biztanle kilometro karratuko. Herrian enpresa industrialak finkatzean

  biztanleriak gorakada izan zuen, 1981.urtean, 1287 biztanletara helduz.

  1992.urtetik 2001.urtera biztanleriak era neurritsuan beherakada izan zuen.

  Ondoren, 2006.urtera heldu arte gorakada txiki bat izanez, ziur aski etorkinak

  herrira heltzearen ondorioz.

  Hemen dugu azken urteetako biztanleria.

  Urtea 2001 2002 2003 2004 2005 2006

  Biztanleak 1.018 1.025 1.032 1.040 1.063 1.112

  Informazio iturria: herriko datuak.

  2006.urtean, Otxandioko egitura honelakoa zen: %13,9a, 19 urte baino

  gutxiagokoak; %63,7a, 20 eta 64 urte arteko biztanleria; eta %22,4k, 65 urtetik

  gora zuten. Herriaren egituraren eboluzioan, inguruko herri gehienetan bezala,

  biztanleriaren zahartzea ikusten da, nahiz eta azken urteotan, herriaren

  hazkundea jende gaztez mantentzen den.

  Biztanleria, nazionalitate, adin taldeen arabera.

  Adin taldeak

  Etorkinak

  Biztanleria

  0-19 20-64 65+ UE Gainontzeko

  %100 13,9 63,7 22,4 1,4 2,1

  Informazio iturria: Eustat

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  13

  Biztanleria, sexua eta dentsitatearen arabera.

  Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Biztanleriaren

  dentsitatea

  1.214 638 576 97,9

  Informazio iturria: Eustat

  Azken urteotako Otxandioko biztanleriaren azterketa eginez, (1986.urtetik

  2004.urtera) 65 urtetik gorako pertsonen adin mailaren gorakada ikusi da.

  Sexuaren araberako egituran, 2001.urteko desberdintasuna %7a izan zen

  gizonen alde (%53,5-%46,5), hain esanguratsua ez den datua, alegia.

  Biztanleria, adina, sexua eta urtearen arabera. 200 6

  Adinak 1981 1986 1991 1996 2001 2006

  Guztira 1288 1200 1112 1046 1017 1172

  Gizonezkoak 675 632 584 546 541 610

  Emakumezkoak 613 568 528 500 476 562

  0 – 19 Guztira 415 330 259 191 156 163

  Gizonezkoak 229 181 137 103 86 77

  Emakumezkoak 186 149 122 88 70 86

  20 – 64 Guztira 705 718 687 641 626 746

  Gizonezkoak 379 388 374 345 340 409

  Emakumezkoak 326 330 313 296 286 337

  >= 65 Guztira 168 152 166 214 235 263

  Gizonezkoak 67 63 73 98 115 124

  Emakumezkoak 101 89 93 116 120 139

  Informazio iturria: Eustat

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  14

  A.2- Hezkuntz/formazio maila eta adinean oinarritut ako genero

  osaketa

  Otxandioko heziketa maila, Durangaldeko Udaltalde 21, Bizkaia eta EAE-ko

  bataz bestekoa baino baxuagoa da. Ikasketarik gabeko edo lehen mailako

  ikasketak dituztenak, 2.mailako ikasketak eta goi mailakoak dituztenak baino

  gehiago dira. Hala ere, azken urteotan (1996-2001) goi mailako ikasketak

  dituzten biztanleria hazi da. Otxandion Mainondoko Eskola Publikoa besterik ez

  dago, 12 urtera artekoa eta guztiz euskaraz dena.

  Biztanleriaren eboluzioa heziketan.

  1986 1991 1996 2001

  Analfabetoak 1,04 2,25 1,53 1,15

  Ikasketarik

  gabekoak

  60,36 4,02 3,27 2,40

  Eskolaurre eta

  lehen maila

  15,89 64,12 58,98 51,67

  Profesionalak 11,54 12,75 17,35 16,18

  2.mailakoak 4,26 10,10 11,22 17,33

  Erdi-goi maila 3,60 2,55 3,78 5,53

  Goi maila 3,31 4,22 3,88 5,74

  Informazio iturria: Diagnóstico de Sostenibilidad Municipal de Otxandio 2005-

  2006

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  15

  A.3- Migrazio mugimenduak

  1996.urtetik 2003.urtera, jaiotzak hilketak baino gutxiago izan dira.

  1999.urtetik, migrazioa baikorra izan da. Batez ere, bertako migrazioa, EAEko

  herri batetik beste batetara joan direlako, kasu honetan, Otxandiora.

  Azken urteotan, etorkin atzerritarrak hurbildu dira Otxandiora, industrial

  prozesua zela eta. 2002.urtetik, Otxandion 28 etorkin daude hauetatik 12

  herrian erroldatu ziren 2005.urtean. Gainera, etorrera hauen gehiengoa

  gizonezkoa dela esan dezakegu (%65), etorkinen lehen fasean normala den

  datua.

  Migrazioa, sexu eta epeen arabera

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 Guztira 10 16 24 24 23 25 Gizonezkoak 8 5 10 13 14 16 Emakumezkoak 2 11 14 11 9 9

  Informazio iturria: Eustat

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  16

  A.4- Herriaren hizkuntza egoera

  Eustat datuen arabera, 2001.urtean biztanleriaren %86,2ak euskaldunak ziren

  edo ia euskaldunak, %13,79a aldiz erdaldunak. Hala ere, Otxandioko Euskara

  Komisioaren arabera, datu hau ez doa erabilerarekin bat. Umeek nahikoa

  erabiltzen dute euskara %40ak, baina gazteetan ehuneko hau %6ra murrizten

  da.

  Euskararen eboluzioa 1986-2001

  Eboluzioa

  1986 1991 1996 2001

  Euskaldunak 905 849 799 742

  Ia euskaldunak 40 130 119 114

  Erdaldunak 234 117 117 137

  Guztira 1.179 1.096 1.035 993

  Informazio iturria: Eustat

  Euskara maila orokorra, biztanleriaren arabera.

  2006

  Euskaldunak 800 Eusk. Eskolatuak 503 Eusk. partzialki eskolatuak 207 Eusk. ez eskolatuak 90 Ia euskaldunak 180 Ia-eusk. Eskolatuak 94 Ia eusk. ez eskolatuak 60 Ia-eusk. Pasiboak 26 Erdaldunak 159

  Informazio iturria: Eustat

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  17

  B- MAPA SOZIAL-EKONOMIKOA

  B.1- Egitura ekonomikoa

  Industria, Otxandioko lehen jarduera da. Establezimenduen jarduerari

  dagokienez, zerbitzuen arloak, lehenengo postua du, hauetan ostalaritza

  bereizten delarik.

  Herriko establezimenduetan, jarduera arloei egindako azterketan, %78,81

  zerbitzu saila direla ikus dezakegu, azken urteotan gorakada egin duten

  zerbitzuak alegia. Azpisail desberdinetan, “merkataritza, ostalaritza eta

  garraioak” bereiz daitezke. 2008.urtean, %43ak aipatutako azpisail honi

  erantzuten dio; %19,5 beste zerbitzuen jarduerei; %12k industria eta energiari;

  %16,5ek banku, aseguru eta enpresetako zerbitzuei eta %9k eraikuntzari.

  Establezimenduak jardueraren arabera. 2008.

  Guztira Industria

  eta

  Energia

  eraikuntza ostalaritza

  eta

  garraioa

  Banku,

  aseguru,

  enpresa

  zerbitzuak

  Beste

  zerbitzuak

  67 8 6 29 11 13

  100% 12% 9% 43% 16,5% 19,5%

  Informazio iturria: Eustat

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  18

  Industria Otxandioko motore ekonomikoa da nahiz eta establezimenduen %12

  izan. Baina, zerbitzuek ere jende askorengan eragina du, establezimendu

  askorekin.

  B.2- Sail ekonomikoak.

  Otxandion, 2.sektorea dugu nagusi, metalezko elementuak ekoizten duen

  industria bereiziz. Bertako herritik sortutako industria da, beraz, lurraldeari

  fidela.

  Bizkaiko beste toki batzuetan moduan, lehen sektorea beherakadan dago,

  ustiapen familiarra murriztuz. Bere etorkizuna, produktuak era elkartuan

  eskaintzean datza, jatorria eta kalitatea bermatua izatea baloratuko duten

  kontsumitzaileak erakarriz. Udalak bere aldetik, guztien lurretan lan egiteko

  aukera ematen du.

  3.sektorearen garrantzia, 70.hamarkadaren ondoren, handitu egin zen, herri

  nahiz ekonomikoki duen eraginen ondorioz. Batez ere ostalaritza, merkataritza

  txikia murriztuz joan delako. Otxandiok aukera turistiko asko ditu, baina gaur

  egun ez daude garatuak.

  B.3- Enplegu eta laneko merkatua.

  Herriaren laneko egoera jakitea garrantzitsua da, zehazki emakumezkoen

  egoera ezagutzea, normalean zerbitzu sektoretan eta kolokako lanpostuak

  baitituzte eta txarto ordainduak (aldikotasun handiarekin, jardunaldi erdiko

  kontratuekin, batzuetan kontraturik gabe, etab.). Datu hauei Otxandio bezalako

  herri txikietan garrantzi berezia eman behar zaie.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  19

  2001.urtean Otxandiok 460 pertsona lanean eta 557 jarduera ezean zituen,

  lurralde osoaren %45,2 eta %54,8a bataz beste. Nahiz eta langabezia baxua

  izan, aldikotasuna altua da, kontratu finkoak gutxi izanez.

  Jarduera eza, aldatzen joan da sexu artean oreka mantenduz. Gutxitu den

  taldea, etxeko lanak egiten zituzten emakumeena da, eta gehiagotu dena

  jubilatuen taldea, Otxandioko zahartzea dela eta. Jubilatuen artean

  desberdintasuna ikusten da emakumezkoen eta gizonezkoen artean.

  16 urtetik gorako biztanleria, jarduera eza eta gen eroaren arabera. 2001

  Jarduera

  eza

  ikaslea Etxeko

  lanak

  jubilatuak bestelakoak

  Guztira 472 71 159 216 26

  Gizonezkoak 200 35 12 136 17

  Emakumezkoak 272 36 147 80 9

  Informazio iturria: Eustat

  Aurreko taula begiratuz, jarduera eza duten pertsonen %45,7, jubilatuak dira,

  talde honetan %37 emakumezkoak dira. Adina kontutan izanik, ezin dugu

  baieztatu, emakume hauek dituzten pentsioek zein erlazio daukan Segurantza

  Sozialari egin dizkieten ekarpenekin, ezta pentsioak alarguntasunagatik direla

  ere.

  Azpimarratu behar da, taula berdinean etxeko lanetan aritzen direnetatik %92,4

  emakumezkoak direla. Datu honek emakumeek lan erreproduktiboaren jabe

  direla ematen digu; sozialki ez du balorerik eta ez da ordaindua, beraz,

  emakumezkoek ez dute pentsiorik.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  20

  Jarduera duen biztanleriak, gehienbat 2.mailako sektorea betetzen du, hau da,

  industrial sektorea. Beraz, orokorrean biztanleria langilea dela esan daiteke eta

  lan hau baserriko lanekin bateratzen dute.

  Otxandioko errenta, aztertutako lurraldeetan baino baxuagoa da. Langabezia

  eskasa dela kontutan izanik, arrazoi bi aurki ditzakegu. Batetik, pertsonek

  jarduera eza dutelako edo soldatak beste lurraldeetan baino baxuagoak

  direlako.

  Langabeziaren azterketa eta eboluzioa

  Otxandion, langabezia 2005.urtean lanean zegoen jendetik %4,4 igo zen eta

  2007.urtean 4,7ra.

  Biztanleriaren jarduera urte desberdinetan.

  2005 2006 2007

  Biztanleria 1017 1017 1107

  Biztanleria jardunean 460 460 513

  Langabeak 20 23 24

  Langabezi tasa (%) 4,4 5 4,7

  Sexu eta adinaren arabera langabezian dauden pertsonetan gizonezkoak dira

  kaltetuak. 2005.urtean langabezian apuntatutako gizonezkoak 14 ziren (%70a),

  emakumezkoak aldiz 6 (%·30a). Hala ere, 2007.urtean gizonezkoak 6ra

  murriztu dira, emakumezkoak aldiz 18 dira. Nahiz eta langabezia ez den aldatu,

  emakumezkoen presentzia hirukoiztu da, gizonezkoena %25era murriztuz.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  21

  Langabezia, generoaren arabera

  2005 % 2006 2007

  Guztira 20 23 24

  Gizonezkoak 14 70% 5 21,7% 6 25%

  Emakumezkoak 6 30% 18 78,3% 18 75%

  Informazio iturria: Eustat

  Langabezian dagoen biztanleria adin eta generoaren arabera.

  2005 2006 2007

  < 20 Gizonezkoak 0 0 0

  Emakumezkoak 0 1 0

  20 - 24 Gizonezkoak 3 1 0

  Emakumezkoak 0 1 2

  25 - 29 Gizonezkoak 3 2 1

  Emakumezkoak 0 2 1

  30 - 34 Gizonezkoak 5 1 1

  Emakumezkoak 0 6 6

  35 - 39 Gizonezkoak 1 0 1

  Emakumezkoak 0 2 2

  40 - 44 Gizonezkoak 0 0 2

  Emakumezkoak 1 0 1

  45 - 49 Gizonezkoak 0 0 0

  Emakumezkoak 2 2 1

  50 - 54 Gizonezkoak 1 0 0

  Emakumezkoak 0 1 1

  55 - 59 Gizonezkoak 0 0 1

  Emakumezkoak 2 2 3

  > 59 Gizonekoak 1 1 0

  Emakumezkoak 1 1 1

  Emakumezkoen langabezian, bereizi behar da gehiengoaren adin tartea 30-34

  urte direla, normalean seme alabak dituzten garaia alegia. Kontutan izan behar

  da emakumezko asko haurdun gelditzean, lanetik botatzen dituztela. Nahiz eta

  arrazoia hau dela ezin daiteke jakin, hurbiletik jarraitu behar da emakume

  hauen langabezia.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  22

  Produkzio sektorearen arabera dagoen langabeziaren gehiengoa, industriak eta

  zerbitzuek duten lana sortzeko pisua dela eta gertatzen da.

  Langabezian dagoen biztanleria sektore ekonomikoare n arabera.

  2005 2006 2007

  Guztira 20 23 24

  Nekazaritza, abeltzaintza eta

  arrantza

  0 0 0

  Energia, gasa eta ura 0 0 0

  Erauzteko industriak 0 0 0

  Industria manufakturatuak 9 8 5

  Eraikuntza 0 1 2

  Merkataritza eta ostalaritza 2 6 4

  Garraioak eta komunikazioa 1 0 0

  Aseguruak eta finantzak 1 0 1

  Beste zerbitzuak 6 7 10

  Aurreko lanik gabe 1 1 2

  Informazio iturria: Eustat

  Enplegu kalitatea

  2005.urteko 3.hiruilabetean, 95 kontratu sortu ziren, hauetatik %71 gizonezkoei

  eta %28a emakumezkoei eginak. %82a zerbitzu edo obretan izan da, lanordu

  osoarekin edo iraunkorrekin, eta %18a erdizkako jardunaldia. 2005.urteko

  4.hiruilabetean 92 kontratu sortu ziren, kasu honetan 71 (%77) gizonezkoei eta

  21 (%23) emakumezkoei eginak. Talde honetan 4 izan ziren kontratu

  iraunkorrak.

  Kontratuak gehienbat, 30 urtetik gorako pertsonei egin zaizkie %90a eta 20-30

  urte arteko gazteei %10a. Gainera, ikasketa maila txikia zutenei egin zaizkie

  kontratu hauek (%70).

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  23

  C- ERAKUNDE PUBLIKOAK

  C.1- Udala

  Egitura politikoa

  Otxandioko Udaleko gobernu eta erabaki organoak Alkatetza eta Udalaren

  Osoko Bilkura dira.

  Gai gehienak hilero biltzen diren udalaren osoko bilkuran edo plenoan

  erabakitzen dira. Noiz behinka aparteko plenoak egiten dira. Herritarrei

  zabalduak izaten dira.

  Alkatetzak, arlo desberdinen funtzionamendua zuzentzen du, kontu

  ekonomikoen kudeaketa, finantzarioa, lankideena…

  Berri emateko batzordea

  Beraien eremuko gaiak aztertzen dituzten organoak dira. Aukeraketarako

  beraien proposamenak landu eta plenoetan erakusten dituzte. Beharrizanak eta

  kasuak direla eta biltzen dira, astero edo hamabostero. Herritarrei zabalduak

  dira.

  Otxandioko Udaleko berri emateko batzorde edo eremuak hauek dira:

  • Euskara

  • Hirigintza, obrak eta zerbitzuak

  • Kultura, kirola, heziketa eta ongizate soziala

  • Ogasuna, pertsonala eta ondarea

  • Presoak

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  24

  C.1.1- Organigrama

  Alkatea Aritz Otxandiano Batia

  1. Alkateordea Txomin Bengoa Batia

  2. Alkateordea Idurre Alonso Batia

  3. Alkateordea Alberto Llona Batia

  Zinegotzia Santiago Uribe Batia

  Zinegotzia Ignacio Maria Urigoitia Batia

  Zinegotzia Maria Isabel Ingunza E.A.J./P.N.V.

  Zinegotzia Ramon Intxausti E.A.J./P.N.V.

  Zinegotzia Elixabete Etxanobe E.A.J./P.N.V.

  Udaletxeko kargu politikoetan gehienak gizonezkoak dira, alkatetik hasita.

  Bederatzi kargutik, bakarrik hirutan emakumezkoak daudelarik. Emakumeen

  presentzia kargu politikoetan garrantzitsua da emakumeen beharrei erantzuteko

  eta Udaletxean genero ikuspegia bultzatzeko.

  C.1.2- Udaleko langileak

  Administrazioa: 2 administrari laguntzaile, emakumezkoak , lanaldi osoa.

  Idazkari–Kontuhartzailea: 1,lanaldi osoa, gizonezkoa da,

  Liburutegia : liburuzain 1, emakumezkoa da, lanaldi erdia.

  Eraikinen garbiketa : 2 garbitzaile, emakumeak dira, 5 edo 4 orduko lanaldia.

  Lanbide eta mantentze-lanak : 2 mantentze teknikari, gizonak, lanaldi osoa

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  25

  Udaletxeko langileak, gehienak emakumezkoak dira (62,5%) eta genero rolen

  presentzia nabaria da lan postuetan, adibide moduan; emakumezkoak

  garbitzaile lanetan eta gizonezkoak mantentze-lanetan aritzen dira. Genero rol

  hauek sistema patriarkalaren ondorio dira eta jendartea haien arabera

  antolatuta dago; emakumeen lanbideak garbiketa edo zaintza lanetara lotuta

  eta gizonezkoenak lanbide teknikonetara.

  Udaleko Langileak sexuaren arabera

  Aipatutako antolaketa sozial honek eragin kaltegarria du emakumeen bizitzan

  eta Otxandion ere ikus daiteke. Ia emakume guztiek lanaldi erdia dute, baina

  gizonek osoa lan egiten dute, emakumeen soldata, beraz, txikiagoa izango da.

  Horrela gauzak, emakumeek zailago dute independenteak izateko, beste

  pertsonaren soldata beharko dute bizitzeko daukaten soldatarekin ezinezkoa

  baita.

  Udaleko langileak sexu eta lanaldiren arabera

  62,50%

  40%

  60%

  37,50%

  100%

  00,0%

  20,0%

  40,0%

  60,0%

  80,0%

  100,0%

  Emakumeak Gizonak

  guztira

  lanaldi osoa

  lanaldi erdia

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  26

  C.1.3- Udal organoen eratzea (genero arabera)

  Batzordea Lehendakaria Zinegotziak

  OGASUN, LANGILERIA ETA ONDARE

  BATZORDEA

  Aritz Otxandiano

  Iñaki Urigoitia eta Ramon

  Intxausti

  HIRIGINTZA BATZORDEA

  Aritz Otxandiano

  Txomin Bengoa eta Elixabete

  Etxanobe

  KULTURA BATZORDEA

  Txomin Bengoa

  Idurre Alonso eta Mª Isabel

  Ingunza

  EUSKERA BATZORDEA

  Idurre Alonso Txomin Bengoa eta Mª Isabel

  Ingunza

  PRESO BATZORDEA

  Idurre Alonso Santiago Uribe eta Mª Isabel

  Ingunza

  LANDA GARAPEN ETA INGURUGIRO

  BATZORDEA

  Alberto Llona

  Santiago Uribe eta Mª Isabel

  Ingunza

  ZERBITZU, KIROL, HEZKUNTZA,

  OSASUN ETA ONGIZATE BATZORDEA

  Santiago Uribe

  Alberto Llona eta Ramon Iturregi

  GARAPEN EKONOMIKORAKO

  BATZORDEA

  Iñaki Urigoitia

  Aritz Otxandiano eta Elixabete

  Etxanobe

  BATZORDETAKO LEHENDAKARITZA:

  Datuen arabera, zortzi batzordetik, bakarrik bitan lehendakaria emakumea da:

  EUSKERA eta PRESO batzordetan.

  BATZORDETAKO ZINEGOTZIAK:

  Bost batzordetako zinegotziak emakumezkoak eta gizonezkoak dira.

  KULTURA batzordeko zinegotziak emakumeak dira eta ZERBITZU, KIROL,

  HEZKUNTZA, OSASUN ETA ONGIZATE BATZORDE eta OGASUN,

  LANGILERIA ETA ONDARE batzordetako zinegotziak gizonak dira.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  27

  Batzordeetako osaketan genero rolak agertzen dira; gizonak gehienbat

  lehendakariak dira, emakumeak kulturarekin lotuta izaten dira beti eta gizonak

  kirol, ogasun, … eta horrelako arloekin lotuta. Hala ere, Hirigintzan eta Garapen

  ekonomikorako batzordeetan emakumeek parte hartzen dute arlo hauek,

  normalean gizonezkoenak izan arren.

  C.1.4- Otxandioko Udalaren gizon eta emakumeen art eko

  berdintasunaren inguruko politika estrategi zehatzak, gazteriaren

  ingurukoak ahaztu barik (aurrekariak, egungo planak , ekintzak,

  aurrekontuaren irteerak)

  Otxandioko Udalak ez du gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren

  inguruko politika estrategi zehatzik, baina “Plan para la Sostenibilidad de

  Otxandio” dokumentuan, bai agertzen dira ekintza batzuk emakumeen

  egoerarekin zerikusia dituztenak.

  - “Genero Diagnostiko” hau egitea

  - Haurtzaindegi berri bat eraikitzea

  - Ekintza 3.5.2an, “Herrian lan iraunkorra eta kalitatezkoa sortzeko

  garapen ekonomikoa bultzatzea”, emakumeen egoera espezifikoki

  aipatzen da.

  Emakundek estrategikoki ezarritako arloak:

  - Kultura

  - Hezkuntza

  - Lana

  - Gizarte mailakoa

  - Osasuna

  - Hirigintza, Garraio Publikoa eta Ingurugiroa

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  28

  Genero ikuspuntua barneratzen den ekintzarik ez da egiten. Indarkeriari

  buruzko daturik, ezta familietan bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna

  hobetzen duen proiekturik ere. Hala ere, herriko bizitza soziokulturalean

  emakumezkoen parte hartzea handia da.

  D- HEZKUNTZA ZENTROAK

  Otxandio Herri Ikastetxearen irakasle kopurua 21ekoa da; 18 emakumezko

  eta 3 gizonezkoz osatua.

  Lan jardunaldiari dagokionez, 21 pertsonetatik 15ek lanaldi osoa dute,

  %71,48k, eta 5 pertsonek lanaldi erdia dute %23,8k. emakumezkoen artean,

  %72,22k lanaldi osoa dute eta %27,78k lanaldi erdia. Gizonezkoen artean,

  %66,66k lanaldi osoa dute eta %33,34ak lanaldi erdia. Grafikoan ikusten

  denez, desberdintasunak ez dira handiak. Hau normalean gertatzen ez den

  datua da, normalean emakumezkoak dira lanaldi erdia izaten dutenak eta ez

  gizonezkoak.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  29

  Ikaslegoaren arabera, 129 neska-mutil daude. Datu hauetan ez dugu kontutan

  izango generoa, ez baitira garrantzitsuak berdintasun planaren akzioak

  ezartzeko.

  Ikastetxean ez da gizon eta emakumezkoen arteko berdintasunarekin

  zerikusia duten ekintza berezirik egiten. Hala ere, aipatu beharra dago gai

  hauen inguruan sentsibilizazioa eta ahaleginak egiten direla neska eta mutilen

  arteko desberdintasunik ez egoteko. Adibide moduan, zentruko zuzendariak

  dio, jolastordua barruan denean, irakaslegoak, neskak bazterturik ez

  sentitzeko tokiari erabilera desberdina ematen diotela, baloiaren erabilera

  debekatuz.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  30

  E- KIROL ELKARTEAK

  ELKARTEA: VULCANO (Futbol Elkartea) Elkartearen jarduera: Futbol Taldea Datu orokorrak Emakumeak Gizonak Guztira Elkartearen bazkide kopurua

  100 (25%) 300(75%) 400

  Adinak (orokorrean) 10etik 30 urtera 10etik 65

  urtera

  Familia ardurak (orokorrean) Ez daki Ez daki

  Arduradunak Eginkizunak Nola izendatzen da?

  Zenbatera aldatzen da?

  emakumea da?

  Lehendakaria Bete beharreko paper guztiak kudeatu

  Bilera baten bitartez

  4 urte

  89-90 denboraldian bazen emakume bat lehendakari, gaur ez

  Idazkaria Fitxen kudeaketa eta ordutegiaren aldaketak bermatu

  Bilera baten bitartez 4 urte Ez

  Diruzaina Dirua kudeatzen dute

  Bilera baten bitartez

  4 urte Ez

  Beste batzuk:…………..….

  Bokalak Bilera baten bitartez

  4 urte Ez

  Parte-hartzea (markatu X batekin) Emakumeak Gizonak

  Oso ona Ez daude egun Ona X Gutxi Oso gutxi Iraunkortasuna elkartean (markatu X batekin)

  Emakumeak Gizonak

  Luzea X X Motza Aldizkako Bilerak

  Zenbatera egiten dira? Hilean behin

  Zein ordutan egiten dira? Arratsalde partera, arratsaldeko 8etan

  Zenbat irauten dute? Ordu bete

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  31

  ELKARTEA: Koikili Peña Elkartearen jarduera: Koikiren irudia goraipatu elkartearen bitartez

  Datu orokorrak Emakumeak Gizonak Guztira Elkartearen bazkide kopurua

  30% 70% 80

  Adinak (orokorrean) 5 urtetatik 65era 5 urtetatik 65era

  Familia ardurak (orokorrean)

  ez daki Ez daki

  Arduradunak Eginkizunak Nola izendatzen da?

  Zenbatera aldatzen da?

  emakumea da?

  Lehendakaria (TOMI) Junta eta egutegia kudeatu Batzar orokor

  baten bidez 2 urte Ez

  Idazkaria (MªTere) Idazkiak prestatu ordenagailuetan trebatua

  Batzar orokor baten bidez 2 urte Ez

  Diruzaina (MªTere) Diruaren egitekoak kudeatzen ditu Batzar orokor

  baten bidez 2 urte Ez

  Beste batzuk:…………..….

  Bokalak 2 urte

  Bai

  Parte-hartzea (markatu X batekin) Emakumeak Gizonak

  Oso ona X Ona X Gutxi Oso gutxi

  Iraunkortasuna elkartean (markatu X batekin)

  Emakumeak Gizonak

  oso berria denez erakunde hau ez du erantzun

  Luzea Motza Aldizkako Bilerak

  Zenbatera egiten dira? Astero

  Zein ordutan egiten dira? Arratsaldeko 19:30-etan

  Zenbat irauten dute? Ordu bete

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  32

  ELKARTEA: MIRUGAIN (Mendigoizale Elkartea) Elkartearen jarduera: Mendi irteerak antolatu

  Datu orokorrak Emakumeak Gizonak Guztira Elkartearen bazkide kopurua

  40% 60% 330

  Adinak (orokorrean) 25etik 50 urtetara 20tik 60 urtetara

  Familia ardurak (orokorrean)

  1etik 5urtera 1etik 5urtera

  Arduradunak Eginkizunak Nola izendatzen da?

  Zenbatera aldatzen da?

  emakumea da?

  Lehendakaria (TOMI) Junta eta egutegia kudeatu

  Juntak lehendakaria izendatzen du

  Ez dago mugarik

  Ez gizona da

  Idazkaria (MªTere) Idazkiak prestatu ordenagailuetan trebatua

  Juntak izendatu Ez dago mugarik

  Bai emakumea da

  Diruzaina (MªTere) Diruaren egitekoak kudeatzen ditu

  Juntak izendatzen du

  Ez dago epe mugarik

  Bai emakumea da

  Beste batzuk:…………..….

  Bokalak Juntak izendatzen du

  Ez dago epe mugarik

  3-tik 1 emakumea da

  Parte-hartzea (markatu X batekin) Emakumeak Gizonak

  Oso ona X Ona Gutxi X Oso gutxi Iraunkortasuna elkartean (markatu X batekin)

  Emakumeak Gizonak

  Luzea X X Motza Aldizkako Bilerak

  Zenbatera egiten dira? Astean behin

  Zein ordutan egiten dira? Arratsaldeko 8etan

  Zenbat irauten dute? ordu bete eta erdi edo bi orduko bilerak egiten dituzte

  Haurren eskasia salatzen dute, emakume eta gizonen parte-hartze maila nahikoa da hala ere, bi estamentu hauetako parte-hartze maila areagotzea ere gustuko lukete. Elkartearen helburu nagusia elkartea gaztetzea litzateke, honek elkartea indartuko lukeelako.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  33

  ELKARTEA: Iluntxo pilota-kirol elkartea Elkartearen jarduera:

  Datu orokorrak Emakumeak Gizonak Guztira Elkartearen bazkide kopurua

  1 14 15 ez dago bazkiderik

  Adinak (orokorrean) 8 8tik 22ra

  Familia ardurak (orokorrean)

  Arduradunak Eginkizunak Nola izendatzen da?

  Zenbatera aldatzen da?

  emakumea da?

  Lehendakaria entrenatzailea batzar orokorra

  Idazkaria batzar orokorra Bai

  Diruzaina

  pertsona bera

  batzar orokorra Bai

  Beste batzuk:…………..….

  Delegatu 1 batzar orokorra Ez

  Parte-hartzea (markatu X batekin) Emakumeak Gizonak

  Oso ona X X Ona Gutxi Oso gutxi Iraunkortasuna elkartean (markatu X batekin)

  Emakumeak Gizonak

  Luzea X X Motza Aldizkako Bilerak

  Zenbatera egiten dira? Hilean behin

  Zein ordutan egiten dira? 20:00tan

  Zenbat irauten dute? Ordu 1

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  34

  Gustatuko litzaieke neska gehiago joatea

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  35

  F- ELKARTE KULTURALAK

  ELKARTEA: Kementsu elkartea Elkartearen jarduera: Arlo kulturala jorratzea Datu orokorrak Emakumeak Gizonak Guztira Elkartearen bazkide kopurua

  40% 60% 20-30

  Adinak (orokorrean) 20tik 70 urtera 20tik 70 urtera

  Familia ardurak (orokorrean)

  bat 1 1

  Arduradunak Eginkizunak Nola izendatzen da?

  Zenbatera aldatzen da?

  emakumea da?

  Lehendakaria elkartearen ordezkaria bilera orokorra 4 urte Ez

  Idazkaria bilerak prestatu eta aktak jaso bilera orokorra 4 urte Bai

  Diruzaina diru kontuak eraman

  bilera orokorra 4 urte Ez

  Beste batzuk:…………..…. 3 bokal bilera orokorra 4 urte Bai 3rak

  Parte-hartzea (markatu X batekin) Emakumeak Gizonak

  Oso ona Ona X X Gutxi Oso gutxi Iraunkortasuna elkartean (markatu X batekin)

  Emakumeak Gizonak

  Luzea X X Motza

  Bilerak

  Zenbatera egiten dira? Hilean behin

  Zein ordutan egiten dira?

  Arratsaldeko 20:00-etan

  Zenbat irauten dute? Ordu bete

  Emakumeen parte-hartze maila indartu beharko litzateke antolatutako ekintzetan

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  36

  ELKARTEA: SOINUBIL (Kantarien Elkartea) Elkartearen jarduera: Euskaldunon eta Otxandiarren kanten kudeaketa

  Datu orokorrak Emakumeak Gizonak Guztira Elkartearen bazkide kopurua

  40% 60% 20-30

  Adinak (orokorrean) 30etik 60 urtera 40tik 60 urtera

  Familia ardurak (orokorrean)

  1 - 5 1 - 5

  Arduradunak Eginkizunak Nola izendatzen da?

  Zenbatera aldatzen da?

  emakumea da?

  Lehendakaria Bilerak prestatu eta idazkaritza lanak

  Batzar baten bitartez

  Irauten duen ez dago denbora eperik

  Ez

  Idazkaria Lehendakaria lagundu

  Batzar baten bitartez

  Irauten duen ez dago denbora eperik

  Bai

  Diruzaina Batzar baten bitartez

  Irauten duen ez dago denbora eperik

  Bai

  Beste batzuk:…………..….

  Ez daude

  Parte-hartzea (markatu X batekin) Emakumeak Gizonak

  Oso ona Ona X X Gutxi Oso gutxi Iraunkortasuna elkartean (markatu X batekin)

  Emakumeak Gizonak

  Luzea Motza Aldizkako X X Bilerak

  Zenbatera egiten dira? Hilean behin

  Zein ordutan egiten dira? Gaueko 22:00etan

  Zenbat irauten dute? 1-2 orduko iraupena

  Elkarte honetan bazkidetutako pertsonen parte-hartze eta inplikazio maila erdizkakoa da,

  emakume eta gizonen arteko parte-hartze eta inplikazio maila alderatzekotan, aipatu beharra

  dago, emakumezkoen jarduera askoz hobeagoa dela.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  37

  ELKARTEA: Gurasoen elkartea Elkartearen jardueara: Bertako gauzak kudeatu

  Datu orokorrak Emakumeak Gizonak Guztira Elkartearen bazkide kopurua

  3 3 6

  Adinak (orokorrean) 35etik 40 urtera 35etik 45 urtera

  Familia ardurak "cargas familiares". (orokorrean)

  ez ez

  Arduradunak Eginkizunak Nola izendatzen da?

  Zenbatera aldatzen da?

  emakumea da?

  Lehendakaria Bertakoa kudeatu Batzar orokor bat 2 urtero ez

  Idazkaria Administrazioa Batzar orokor bat 2 urtero bai

  Diruzaina Diru kontuak Batzar orokor bat 2 urtero bai

  Beste batzuk:…………..….

  Parte-hartzea (markatu X batekin) Emakumeak Gizonak

  Oso ona X X Ona Gutxi Oso gutxi Iraunkortasuna elkartean (markatu X batekin)

  Emakumeak Gizonak

  Luzea Motza Aldizkako X X Bilerak

  Zenbatera egiten dira? 15 egunero

  Zein ordutan egiten dira? 21:30tan

  Zenbat irauten dute? Ordu terdi

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  38

  ELKARTEA: Ohiandi abesbatza Elkartearen jarduera: herriko korua

  Datu orokorrak Emakumeak Gizonak Guztira Elkartearen bazkide

  kopurua 19 16 35

  Adinak (orokorrean) 54 52

  Familia ardurak (orokorrean)

  X X

  Arduradunak Eginkizunak Nola izendatzen da?

  Zenbatera aldatzen da?

  emakumea da?

  Lehendakaria entsaiuak prestatu eta erabakiak hartu

  Bilera orokor batean

  irauten duena

  bai

  Idazkaria administrazioa Bilera orokor

  batean irauten duena bai

  Diruzaina diru kontuak Bilera orokor

  batean irauten duena

  bai

  Beste batzuk:…………..….

  ordezkariak Bilera orokor

  batean irauten duena

  ez

  Parte-hartzea (markatu X batekin)

  Emakumeak Gizonak

  Oso ona X X Ona Gutxi

  Oso gutxi

  Iraunkortasuna elkartean (markatu

  X batekin) Emakumeak Gizonak

  Luzea X X Motza

  Aldizkako

  Bilerak

  Zenbatera egiten dira? Urtean hiru

  Zein ordutan egiten dira? 20:00 - 21:00 Zenbat irauten dute? 2 Ordu

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  39

  ELKARTEA: PASEALEKU Elkartea Elkartearen jarduera: Adin aurreratuentzako taberna eta ibilaldiak kudeatzen dituzte

  Datu orokorrak Emakumeak Gizonak Guztira Elkartearen bazkide kopurua

  80% 20% 194

  Adinak (orokorrean) 60-90 70-90

  Familia ardurak (orokorrean)

  Ez 1ek badu familia ardura

  Arduradunak Eginkizunak Nola izendatzen da?

  Zenbatera aldatzen da?

  emakumea da?

  Lehendakaria Mankomunitatearekin harremanak bete eta taberna kudeatu

  Batzar Orokorrak izendatzen du

  2 urtearen buruan

  Bai

  Idazkaria Juntakideei transmisio funtzioak betetzen ditu

  Batzar Orokorrak izendatzen du

  2 urtearen buruan

  Ez

  Diruzaina Elkarteko diruak kudeatu: taberna, bazkideei informatu..

  Batzar Orokorrak izendatzen du

  2 urtearen buruan

  Bai

  Beste batzuk:…………..…. bokalak eta hiru lehendakari orde

  Batzar Orokorrak izendatzen du

  2 urtearen buruan

  Bai

  Parte-hartzea (markatu X batekin) Emakumeak Gizonak

  Oso ona X Ona Gutxi Oso gutxi X

  Iraunkortasuna elkartean (markatu X batekin) Emakumeak Gizonak

  Luzea X X Motza Aldizkako Bilerak

  Zenbatera egiten dira? Hilean behin

  Zein ordutan egiten dira? Gaueko 9etan egiten dira bilerak

  Zenbat irauten dute? Ordu bete eta ordu eta erdi beste batzuetan

  Antolatzen diren txangoetan gizonen parte-hartzea oso murritza izan ohi da, joaten diren

  gutxiengoa bere emazteek tiraka egiten dietelako joaten dira. Antolatzen diren hitzaldietara zein

  ikastaroetara ere parte-hartze maila eskasa erakusten dute gizonek. Argi dago erakunde

  honetan emakumeak direla kudeaketa orokorra lantzen dutenak eta gizonen presentzia garesti

  dago egun.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  40

  ELKARTEA: URDURI DANTZA TALDEA Elkartearen jarduera: Herriko dantza talde ezberdinek kudeatu

  Datu orokorrak Emakumeak Gizonak Guztira Elkartearen bazkide kopurua

  60% 40% 55

  Adinak (orokorrean) 4tik 16 urtera 4tik 12 urtera

  Familia ardurak (orokorrean)

  Ez Ez

  Arduradunak Eginkizunak Nola izendatzen da?

  Zenbatera aldatzen da?

  emakumea da?

  Lehendakaria Ardura orokorra Urtean eginiko

  batzar orokorrean Irauten duen denbora

  Bai

  Idazkaria Lehendakaria lagundu

  Urtean eginiko batzar orokorrean

  Irauten duen denbora

  Ez

  Diruzaina Diru kontuak kudeatu Urtean eginiko

  batzar orokorrean Irauten duen denbora Bai

  Beste batzuk:…………..…. Lehendakari ordea eta hiru bokal

  Urtean eginiko batzar orokorrean

  Irauten duen denbora

  Lehendakari ordea emakumea da

  Parte-hartzea (markatu X batekin) Emakumeak Gizonak

  Oso ona X Ona X Gutxi Oso gutxi

  Iraunkortasuna elkartean (markatu X batekin) Emakumeak Gizonak

  Luzea X Motza Aldizkako X Bilerak

  Zenbatera egiten dira? Era formalean ez dira egiten haur txikiak direlako eta beraien arduradunek antolatzen dutelako ekimena bere artean

  Zein ordutan egiten dira? Ez

  Zenbat irauten dute? Ez

  Elkarte honetan nesken ardurak eta inplikazio maila oso nabarmena da. Bertan aritzen diren

  emakumeen osotasunak herriko mutilen inplikazio maila areagotzea nahiko lukete, era honetan, dantzek sortutako ingurugiroa asko indartuko zelakoan.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  41

  G- ELKARTEEI EGINDAKO INKESTEN ONDORIOAK

  G.1- Genero parte hartzea

  Otxandion lan egiten duten elkarteen osaera aztertzean, gizonezkoen parte

  hartzea gehienezkoa dela egiaztatzen da. Hau egia izan arren, elkarteetan

  emakumezkoen parte hartzea eta inplikazioa balioztatzen da, nahiz eta

  emakumezkoak umeak izan. (Pasealeku Elkartea, Urduri Dantza Taldea).

  Hala ere, badaude parte hartze paritarioa eta berdintasunezkoa ematen diren

  kasuak, lehen esan bezala, gehienez gizonezkoez osaturikoak edo argi eta

  garbi emakumezkoak direnak.

  Elkartea Jarduera Adinak Osaketa Bilerak

  Kementsu kultura 20-70 paritarioa 20.00etan

  Soinubil kantak 30-60 paritarioa 22.00etan

  Miru-gain mendizaleak 20-60 paritarioa 20.00etan

  Gurasoen

  elkartea

  35-45 Berdintasunezko

  osaketa

  21.30etan

  Ohiandi abesbatza 54 Gehienak

  emakumezkoak

  20.00/21.0

  0etan

  Pasealeku jubilatuak 60-90 Gehienak

  emakumezkoak

  21.00etan

  Gazte

  Asanblada

  Gazteak 19-25 Gehienak

  emakumezkoak

  22.00etan

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  42

  G.2- Parte hartzearen eginkizunen eragina

  Emakumezkoen parte hartzea esparru sozioekonomikoan, adinean eta honekin

  harreman estua duen, familiaren erantzukizunarekin, hau da lan

  erreproduktiboarekin baldintzatuta daude.

  Horrela Pasealeku Jubilatuen Elkartea edo Ohiandi Abesbatza bezalako

  elkarteetan emakumeak gehienezkoak dira, beraien adina 55 eta 90 urte artean

  dagoelarik. Emakumezkoentzat, adin tarte hau, familia erantzukizunak baretu

  diren garaia da, ez dutelako 24 ordutan umerik zaindu behar. Nahiz eta bilobak

  zaindu, ez diete hainbeste lan ematen, aisialdi eta jarduera sozialetan parte

  hartzeko denbora gehiago dutelarik.

  Hala ere, 27 eta 40 urteko emakumeek, seme-alabak dituzte, gainera baliteke

  etxean eta etxetik kanpo lan egitea, honek parte hartzearen aukerak murriztuz.

  Emakume hauentzat, ekintza edo elkarteen bilerak zein ordutan eta zein

  aldikotasunarekin egiten diren erabakiorra izan daiteke. Kasu batzuetan, bilerak

  21:30 edo 22:00etan izaten dira, lan erreproduktiboarekin ezin egokituz. Baina

  ekintza hauek, eskola orduan egingo balira edo haurtzaindegi zerbitzua

  emango balitz, beraien presentzia izatea errazagoa litzateke.

  Zailtasun hauek izanda ere, parte hartze parekidea dagoela ikusten da, 20-30

  eta 60 urte arteko jendearen artean.

  Elkarteek emakume eta gazte gehiagok parte hartu dezaten interesa dute,

  baina parte hartzea eragiteko edo bultzatzeko ekintzak egiten direnik

  informaziorik ez dugu.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  43

  G.3- Ekintza mota

  Elkarteen jardueraren arabera, emakumezkoen eta gizonezkoen parte hartzea

  aztertzeko adierazgarria da genero rolen eragina. Adibidez, futbolarekin

  zerikusia duten elkarteetan, karguetan gizonezkoen presentzia erabatekoa da

  eta parte hartzean emakumezkoena %25-30ekoa eta gizonezkoena %70-

  75koa.

  Emakumezkoak, kultur jarduerarekin zerikusia duten elkarteetan parte hartzen

  dute baina ez hainbeste kirol elkarteetan.

  Zentzu honetan, genero rolak birsortzen direla baiezta daiteke: Gizonezko ume

  eta helduak, jarduera fisikoa, indarra, lehiakortasuna etab. Emakumezko ume

  eta helduak aldiz, jarduera artistikoetan, indar fisikoa eta lehiakortasuna lantzen

  ez den horietan alegia.

  G.4- Elkarteetako karguak

  Parte hartzea parekidea den elkarteetan (%40-60), karguak emakume

  eta gizonezkoen artean banatuak daude, nahiz eta gehienetan lehendakaritza

  gizonezko batek eduki. Emakumezkoek diruzaintza eta idazkaritzako lanak

  hartzen dituzte, lehendakaritzarekin alderatuz, hain publikoak ez diren karguak

  alegia.

  Horregatik, kasu honetan ere genero rolek eta estereotipoek

  emakumezkoek eta gizonezkoek dauzkaten eginbeharrak baldintzatze dituztela

  baiezta daiteke.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  44

  G.5- Elkarteen laburpena

  Pasealeku: Jubilatuen elkartea. Gehiengoa emakumezkoak dira bai karguetan

  baita bazkideetan ere.

  Urduri Dantza Taldea: Parekidea da (%60 emakumeak-%40 gizonak). Kasu

  honetan lehendakaria emakumea da, diruzaintza arduraduna gizona eta

  idazkaria emakumea. Gizonezkoen iraunkortasuna aldizkakoa da,

  emakumezkoena aldiz, ez.

  Vulcano Futbol taldea: Bere jarduera futbolaren inguruan garatzen du. Parte

  hartzearen gehiengoa gizonezkoena da. Bai barne karguetan nahiz

  bazkideetan. (%25 emakumeak-%75 gizonak).

  Koikili Peña: Parte hartzearen gehiengoa gizonezkoa da, bai barne karguetan

  nahiz bazkideetan. (%30 emakumeak-%70 gizonak).

  Kementsu: Jarduera kulturalak. Parte hartze parekidea (%40

  emakumezkoena-%60 gizonezkoena), nahiz eta antolatutako ekintzetan

  emakumezkoen parte hartzea areagotu nahi dute.

  Mainondo: ( Ikasleen guraso elkartea). Berdintasunezkoa, baina 6 pertsonek

  parte hartzen dute bakarrik. Bilerak 15 egunero antolatzen dira, oso berandu,

  21:30etan. Emakume eta gizonezkoen parte hartzea aldizkakoa da.

  Soinubil: bere jarduera, Euskal Herriko eta Otxandioko herri abestiak

  erakustea datza. Parte hartzea parekidea da (%40a emakumezkoak-%60a

  gizonezkoak). Lehendakaria gizonezkoa da eta diruzaintza arduraduna eta

  idazkaria emakumeak dira. Hilero biltzen dira 22:00etan.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  45

  Ohiandi abesbatsa: Gutxigatik bada ere, gehiengoa emakumezkoak dira.

  Kasu honetan, lehendakaritza diruzaintza eta idazkaritza emakumezkoen

  eskuetan daude. Jarduera eta duten adinarengatik (54) izan daiteke.

  Miru-gain: mendira irteerak antolatzen dituzte. Elkarte parekidea da,

  lehendakaria gizonezkoa da eta diruzaintza eta idazkaria aldiz emakumezkoa.

  Iluntxo pilota elkartea: Neska bakarra dago. Gehiagok parte hartzea

  gustatuko litzaieke, baina ez dute ekintza zehatzik egin neskak erakartzeko.

  Barne karguetan, diruzaintza eta idazkaritza emakumezkoak darama,

  lehendakaritza aldiz, gizonezkoa de entrenatzaileak.

  Gazte asanblada: Parte hartzearen gehiengoa emakumezkoena da, %66,6,

  %33,4a aldiz gizonezkoena. Neskek diruzaintzan eta komunikazioan dute

  kargua, mutilek aldiz kultura eta mantenimenduan. Normalean kultur arloan

  emakumezkoak aritzen dira, beraz esan dezakegu genero rolak kasu honetan

  aldatu direla.

  H- TAILERREN ONDORIOAK Hiru tailer antolatu dira adin ezberdinetako emakumeekin.

  1. 30 urtetik beherako emakumeak

  2. 30-50 urteko emakumeak

  3. 50 urtetik gorako emakumeak

  Alde batetik, tailer hauen helburuak , emakumeek nola ikusten duten haien

  egoera gizonezkoekin alderatuz eta, beste batetik, zer iritzi duten

  Otxandioko Udaletxetik berdintasun arloan egiten de n politikaz izan dira.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  46

  H.1- Egoera soziala

  Emakume eta gizonen desberdintasunei buruzko iritziak ezberdinak izan dira

  emakumeen artean eta honek oso lotura estua du beraien adinarekin .

  Gazteek oraindik ez dute desberdintasun asko nabaritzen berdintasun

  formala onartuta daukatelako. Momentuz, bere bizitzan berdintasun erreala

  eta formalaren artean gabezia ez dute ikusten . “Berdintasun faltsua ” da

  hori, hedabideetatik eta askotan instituzioetatik bultzatzen dena.

  “Orain askeagoak gara emakumeak.”

  “Gazteen artean gauzak aldatzen doaz, baina adibidez orain arte pertsona

  nagusiak zaintzea beti izan da emakumeen gauza bat.”

  “Mugak sentitzen dituzte batzuetan diren modukoak edo izan nahi duten

  modukoak izateko eta erakusteko. “

  Gazteen artean kontraesan asko agertzen dira, oraindik ez dutelako oso argi

  emakume eta gizonen artean gertatzen dena. Alde batetik, haien bizitzan

  berdintasuna errealitate bat dela esaten dute eta, beste batetik, honako

  baieztapena egin dute:

  “Emakumeek ez dugu beste emakume erreferenterik normalean.”

  Emakume helduagoek (50 urtetik gorakoek) berriz, badakite emakumeen eta

  gizonen egoera jendartean ez dela berdina bere bizitzan ezberdintasuna

  presente egon delako. “Genero berdintasunaren aldeko kontzientzia gutxi

  dago”.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  47

  30-50 urteko emakumeek gizonen inplikazioa lan erreproduktiboan lehen

  baino handiagoa dela diote, baina hala eta gutiz ere, haiek ardura gehiago edo

  astunagoa izaten dutela onartzen dute. “ Etxeko karga emakumearena da”.

  Haurren adinak, haien aisialdia eta parte-hartze soziopolitikoa asko

  mugatzen duela esan dute, denboraldi batetako gauza bezala kokatzearren.

  50 urtetik gorakoek erraztasun gehiago dute parte-hartzeko, seme-alabak hazi

  direlako. “ Gauden adinean, bizitza publikoan gehiago parte hartzen dugu,

  baina alde pribatuak gure ardura izaten jarraitzen du.”

  Etxeko eta familiaren arduraz aparte, lan-arloan , emakume helduek

  diskriminatuak daudela ikusten dute . Adibide moduan jarri daiteke haurdun

  izatea oraindik arazoa dela lana bilatzeko edo lan-postuan jarraitzeko.

  “Haurdun geratu eta kaleratzearen beldurra badago”

  “Lana bilatzeko orduan ere, emakumeek bere zereginekin (haurrak)

  bateragarriak izango diren ordutegiak bilatzen dituzte. Gizonek ez diote horri

  begiratzen.”

  “Kontziliaziorako ez dago inolako erraztasunik ez gizon ez emakumeentzat ere,

  lanpostuetan ere ez da erraztasunik ematen.”

  “Emakumeek zailtasun handiagoa dute bilera baten parte hartzeko eta horren

  adibide da gaur 5 emakume baino ez egotea. Etxe guztietan ez delako egoten

  ume bi aitarekin uzteko aukerarik”

  30 urtetik gorako emakumeek argi dute genero rolak eta estereotipoak

  bizirik egoten direla jendartean eta horrek eragina handia duela emakume

  eta gizonen bizitzan.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  48

  “Hazi ahala rol gehiago hartuz doaz neska zein mutilak eta haien bizitzetan

  eragin gehiago dute.”

  “Askotan, haurrak ikusita, pentsatzen dugu, gutxi aurreratu dugula. Rolak,

  neska eta mutilen koloreak, ezkontzeko neska mutila baino gazteagoa izan

  behar dela…badirudi orain dela mende erdi moduan gaudela.”

  “Baten ilobak, 5 urtekoak, orain dela gutxi esan zion oraintxe konturatu zela

  neska batzuk gidatzen zekitela eta batzuk etxetik kanpo lan egiten zutela. Bere

  erreferentzia bere ama da, etxekoandrea eta gidabaimena poltsikoan duena

  erabili gabe.”

  “Semea baduzu galdetuko diozu, nahi duzu hasi futbolean; baina zenbat alabari

  galdetzen zaie hori?”

  H.2- Herriko egoera

  “Bizitza handia dago herrian”

  “Otxandion genero berdintasun kontzientzia oso gutxi dago eta gehienbat

  emakumeen partetik”

  Parte hartze sozial eta politikoa:

  Emakumeen parte hartzea oso baldintzatuta dago lan erreproduktibo eta

  genero rolengatik . Egoera hau ez da Otxandioko gertakizun espezifikoa baizik

  eta jendarte patriarkalaren ondorio bat.

  “Zailtasun nagusia: lana eta haurrak direla lehentasun nagusiak.”

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  49

  “Gurasoen elkarteak antolatutako haurtzaindegia behin bakarrik egin zen

  eskolako batzar garrantzitsu bat egon zenean, baina normalean ez da egiten

  horrelakorik.”

  “Gizonezkoek, nahiz eta haurrak izan, ibiltzen dira aisialdian bizikletan edo

  kirolak praktikatzen…”

  “Jarduerak denei zuzentzen zaizkie baina rolak hartuta dituztenez batzuetara

  gizonak eta beste batzuetara emakumeak baino ez doaz. Adibidez, gizonak ez

  doaz esku lanetara, ezta gimnasia edo “Pilates” egitera ere ez.”

  “Futbolean eta pilotan mutil gehiago, Mirugainen antzera, eta politikan (ezker

  abertzalean) mutilak alde handiarekin”

  “Eskaintzen dena oso tradizionala da. Boluntario izateak badauka bere parte

  oso ona baina ez dago inolako kontzientziarik nesken parte-hartzerako”.

  Gazteen ustez ez da berdin bultzatzen nesken parte hartzea eta mu tilen

  parte hartzea.

  “Vulcano futbol taldean ez dago emakumerik”, baina lehen, “neskak jokatzen

  zutenean ez zeuden ezta kirol batzordean. Neskak beraiek izan ziren futbol

  taldera joan eta talde bat zutela esan zutenak, haiena izan zen iniziatiba eta ez

  ekipoarena.”

  Hala ere, Udaletxeak emakume eta gizonak kontutan hartzen dituen bere

  eskaintzak egiteko galdetzean “ez dela sexu kontua” “Udaletxeak planteatzen

  duena herriaren iniziatibatik sortzen da” Ez dute oso argi neskentzako

  eskaintza berezirik egin behar denik, “neska zein mutilentzako izan behar dira

  eskaintzak” diote. Erantzun honek genero perspektibaren garrantzia ez

  dutela ezagutzen adierazten du, zerbait susmatzen dute baina ez dute argi.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  50

  Lehen aipatu dugun zailtasuna berdintasun formala eta errealaren artean

  dagoen distantzia ikusteko, hemen berriro agertzen da.

  Emakumeek , oro har, ez dute ezer berezirik faltan botatzen eta herrian

  elkarte berririk ez dutela behar diote.

  H.3- Udal politika eta errekurtso sozialak

  Udaletxearen aldetik faltan botatzen dute bai genero ikuspegia, bai

  etorkinen integrazioa lantzeko baliabideak eskaintz ea.

  “Eskolaz kanpoko eskaintza adibidez; lehen futbola eta pilota zeuden eta

  gehienak mutilak. Lan handia egin zen eta orain multikirolak eskaintzen hasi

  dira eta gehienak neskak dira. Estrukturalki ez dago interesik neskak hor parte

  hartzeko”

  Gazteen esanetan “Futbolean, adibidez, diru laguntzak ematen zaizkio

  elkarteari, baina gero Udaletxeak ez dio eskatzen berdintasuna bultzatu behar

  duenik. Vulcanok ez du ahaleginik egingo neska taldeagatik baina Udaletxeak

  exijitu diezaioke Vulcanori.”

  Kultur ekitaldiak faltan botatzen dituzte, baina Otxandio herri txikia izanik

  badakite ezin dela horrenbeste eskaintzarik ere egin.

  Genero estereotipoek, parte-hartzean ere eragina dutela ikusten da esaldi

  hauetan.

  “Udal eskaintzak, adibidez, Kultura aldetik emakumezko zein gizonezkoentzat

  dira”

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  51

  “Euskara batzordean emakume gehiago daude baina batzuk utzi egin dute eta

  hirigintzan edo “memoria historikoan” gizon gehiago,…” “Asanblada gehienetan

  gizonen parte hartzea handiagoa da, haurrekin zerikusia duten gauzekin

  emakume gehiago doaz”

  Dena den, 50 urtetik gorako emakumeek hauxe esan dute: “Parte hartu dugu

  eta ez dugu trabarik izan, ezta hainbeste gizonen artean emakume bakarra

  ginenean ere”.

  Beraz, herriko emakumeek ondo baloratzen dute Genero Diagnostiko bat

  egitea. “Udaletxeak diagnostiko hau eskatzea seinale ona da”

  Herrian faltan botatzen dituzte:

  Pediatra

  Zinea

  Igerileku estalia

  Liburutegian umeen gunea

  Kirol eskaintza zabalagoa

  Bidegorriak paseatzeko zein bizikletan ibiltzeko eta patinatzeko bideak.

  Talde handian elkartzeko lekuak, estaliak ( bazkari bat egiteko edo antzerki bat

  egiteko…)

  Herriaren zerbitzura egoteko sukalde bat

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  52

  I- ONDORIO OROKORRAK

  Herriko politikan, genero ikuspuntua barneratzea ezinbestekoa ikusten dugu.

  Hauek eraginkorrak izan daitezen, pertsona guztiek parte hartzea garrantzitsua

  da. Gainera, herri bateko emakumeek, bertako garapeneko ekarpena baloratua

  izatea nahi dute, baina beraien interesak eta beharrak kontutan izateko premia

  dute.

  Azkenik, gaur egun, gai honek politikan lehentasuna du; herri, estatu eta

  Europa mailan. Horregatik proiektu eta programa hauekin dabiltzanei trebeak

  izatea eskatzen zaie.

  Genero ikuspuntuak suposatzen du:

  a) Genero artean ematen diren erlazioak ezagutu, gehienetan

  gizonezkoentzat lagungarriak eta emakumezkoak baztertuak

  diren erlazioak.

  b) Erlazio hauek sozial eta historikoki sortuak izan direla.

  c) Erlazio hauek, beste erlazio sozialekin harremana dute.

  Genero ikuspegiak, genero roletara eta bere erlazioetara hurbiltzea eragiten

  digu. Desberdintasun erlazioak genero alorrean, esparru guztietan ematen

  diren diskriminazioetan eragina du: lana, familia, politika, erakundeak, artea,

  enpresak, osasuna, zientzia, sexualitatea, historia.

  Genero begirada ez da emakumeei zuzendua egon behar; gizonezko eta

  emakumezkoen berdintasunerako politika zehatzak ezartzean baizik.

  Horretarako, “binako estrategia” ezartzen da, (1995.urteko Europa kontseiluko

  mainstreaming adituek xedatua) alde batetik politika zehatzak eta bestetik

  zeharkako generoa begiztatzen dena.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  53

  Zeharkako generoa edo mainstreaming, herriko politikaren pausu guztietan

  genero ikuspegia zeharkako erara ezartzea da; erabakiak hartzetik,

  planifikazioa, politika hauek martxan jartzea edo ebaluazioa. Esparru, sektore

  edo esku hartzen duten ekintzetatik pasatuz, aurrekontuak generoarekin

  sentikorrak direla ahaztu gabe.

  Adibidez, emakumeen kontrako indarkeriari aurka egiteko herri egitasmoa,

  politika zehatzaren adibide ona da. Egitasmo honen barruan indarkeria jaso

  duten emakumeei etxebizitza sozialetan erreserbak egitea ekintza baikorra da.

  Otxandioko herrian, zehazki herri politikan, berdintasunarekin zerikusia duten

  gabeziak daude. Dagoen dokumentazioa aztertu ondoren, (Otxandio herrirako

  iraunkortasunerako plan eta diagnosia) dokumentu hauek genero ikuspegirik ez

  dutela egiaztatzen da.

  Beharrezkoa da emakumezkoen eta gizonezkoen errealitatea isladatzen

  dituzten datuak argitaratzea, modu egokian ulertzeko eta erakunde kudeatzaile

  politikoek haietan eragina izan dezaten.

  Dokumentu hauen edukiei dagokienez, parte hartze sozialak interes handia

  dauka, “Otxandioko iraunkortasun planeko” lehenengo esaldiak “ezaugarri

  integrala parte hartze eredu moduan garatzea, planaren egitea era

  eragingarrian koordinatzeko” dio eta.

  Udaletik ezarri nahi den kudeaketa eredu honek benetan parte hartze ona izan

  dezan, kontutan izan behar du herriko jendeak dituen zailtasunak, batez ere

  emakumeek dituztenak.

 • OTXANDIOKO BERDINTASUN DIAGNOSIA

  54

  Historikoki, diagnosian agertzen den ekintza bat, elkartetasuna bultzatzea bada,

  kontutan izan behar da zama familiarra duten emakumeek ez dutela hauetan

  parte hartzeko aukerarik, denbora falta eta ordutegiak direla eta; normalean

  emakumeak baitira lan erreproduktiboaz jabetzen direnak.

  Genero diagnosi bat egiteak, udalaren partetik, gabezia hauek konpontzeko

  interesa adierazten du, nahiz eta sentsibilizazio eta formazioa beharrezkoak

  diren, udaleko pertsonengan eta herriari zuzenduak ere izan behar dute.

  Alde batetik, programak diseiniatzen lan egiten duten pertsonek errekurtsoak

  beharrezkoak dituzte genero ikuspegitik lan egin dezaten. Udaleko arlo

  ezberdinek erantzukizuna hartu behar dute lan honetan. Bakoitzak

  desberdintasunak atzean uzteko ekarpenak egin behar dituzte, herriaren

  konpromisorako.

  Beste alde batetik, herritarrek kontutan izan behar dute, libre izateko eta

  herritarren beharrizanak exijitzeko aukera dutela. Sentsibilizazioa beharrezkoa

  da, desabantailak dituzten emakumezkoek batzuetan egoera hauek

  identifikatzeko zailtasuna dutelako.

  Berdintasunerako bidea luzea da, baina Otxandion lehenengo urratsak eman

  dira eta diagnosi hau horretan laguntzeko tresna egokia da.