Orientació 2014 alumnes 4t ESO

26
ORIENTA’T 2014 Després de l’ESO, què puc fer?

description

orientació per als alumnes de 4t d'ESO

Transcript of Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Page 1: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

ORIENTA’T2014

Després de l’ESO, què puc fer?

Page 2: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Per què és important aquesta Per què és important aquesta orientació?orientació?

► Final de l 'etapa d'ensenyament obligatoriFinal de l 'etapa d'ensenyament obligatori

► Projecte de vida: moment de reflexió, presa de Projecte de vida: moment de reflexió, presa de decisions.decisions.

► Sistema educatiu actual: s'adapta al ritme Sistema educatiu actual: s'adapta al ritme motivacional, d' interessos i habil i tats dels alumnes. motivacional, d' interessos i habil i tats dels alumnes.

Page 3: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

ASPECTES DE L’ENTORN

LA DECISIÓ

ASPECTES PERSONALS

CAPACITATS I APTITUDS: ...què faig bé?

LA PERSONALITAT: ...com sóc?

ELS VALORS: ...què és important per mi?

INTERESSOS PROFESSIONALS: ...què m'agrada?

L’OFERTA FORMATIVA:

...què? A on? …

EL MERCAT DE TREBALL

Page 4: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

DOSSIER D’ORIENTACIÓDOSSIER D’ORIENTACIÓ

Page 5: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Educació infantil

ESO

Educació primària

M Ó N L A B O R A L

Estudis Universitaris

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

Ensenyaments de règim especial(prova d’accés específica)Ensenyaments d’esports.

Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà

Amb títol de Graduat en ESO

Sense títol de Graduat en ESO

Programa de Qualificació Professional

Inicial(PQPI)

BATXILLERAT

PAU

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Ensenyaments de règim especial(prova d’accés específica)Ensenyaments d’esports.

Arts plàstiques i disseny. Grau superior

Prova o curs d’accés (17a)

Prova o curs d’accés (18a amb CFGM / 19 a sense títol)

Nota CFGS + fase específica PAU)

Page 6: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

SENSE GRADUATSENSE GRADUAT

(Repetició 4t ESO)(Repetició 4t ESO)

► PQPI (Programa de qualif icació PQPI (Programa de qualif icació professional inicial)professional inicial)

► Formació Ocupacional (Escoles Taller, Formació Ocupacional (Escoles Taller, Cases dCases d ‘‘Ofici, Cursos ...)Ofici, Cursos ...)

► Escoles dEscoles d ‘‘AdultsAdults

► Món laboralMón laboral

Page 7: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

AMB GRADUATAMB GRADUAT

►Opcions professionals (Món Laboral, Opcions professionals (Món Laboral, Formació Ocupacional...)Formació Ocupacional...)

►CICLES FORMATIUS DE GRAU CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀMITJÀ

►BATXILLERATBATXILLERAT

Page 8: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

El BatxilleratEl Batxillerat►Durada: Durada: 2 cursos acadèmics2 cursos acadèmics►3 modalitats d’estudi:3 modalitats d’estudi:

Arts Humanitats i ciències socials Ciències i tecnologia

►Estructura:Estructura: Matèries comunes (tots els alumnes) Matèries de modalitat Treball de recerca (10% qualificació

mitjana del batxillerat)

Page 9: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

El Batxillerat a l’Escola PiaEl Batxillerat a l’Escola Pia

Page 10: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Modalitat d’ARTSModalitat d’ARTS

A

1r D.ARTÍSTIC 1EGP

(Expressió graficoplàstica)

CULTURA AUDIOVISUAL D.TÈCNIC 1

2n D.ARTÍSTIC 2 DISSENY Hª ART D.TÈCNIC 2

Page 11: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Modalitat d’HUMANITATS I Modalitat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALSCIÈNCIES SOCIALS

HS1

1r LLATÍ 1 ECONOMIA o 2n IDIOMA Hª CONT. LIT. CAST.

2n LLATÍ 2 GEOGRAFIA Hª ART LIT. CAT.

HS2

1r MATES CCSS 1 ECON. o PSICO-SOCIO Hª CONT. LIT. CAST.

2n MATES CCSS 2 GEOGRAFIA Hª ART LIT. CAT.

HS3

1r MATES CCSS 1 ECONOMIA Hª CONT. o 2n IDIOMA

EMPRESA 1

2n MATES CCSS 2 GEOGRAFIA Hª ART EMPRESA 2

Page 12: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Modalitat de CIÈNCIES I Modalitat de CIÈNCIES I TECNOLOGIATECNOLOGIA

CT11r MATES 1 FÍSICA 1 QUÍMICA 1 BIOLOGIA 1

2n MATES 2 FÍSICA 2 QUÍMICA 2 BIOLOGIA 2

CT21r MATES 1 CTMA 1 QUÍMICA 1 BIOLOGIA 1

2n MATES 2 CTMA 2 QUÍMICA 2 BIOLOGIA 2

CT31r MATES 1 FÍSICA 1 TECNOLOGIA 1 D.TÈCNIC 1

2n MATES 2 FÍSICA 2 TECNOLOGIA 2 D.TÈCNIC 2

CT41r MATES 1 FÍSICA 1 TECNOLOGIA 1 QUÍMICA 1

2n MATES 2 FÍSICA 2 TECNOLOGIA 2 QUÍMICA 2

CT51r MATES 1 FÍSICA 1 QUÍMICA 1 D.TÈCNIC 1

2n MATES 2 FÍSICA 2 QUÍMICA 2 D.TÈCNIC 2

Page 13: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

PAU (Proves d’accés a la universitat)

► Dues fases:Dues fases: Fase general: és obligatòria i dóna la

nota base d’accés.

Fase específica: és opcional i afegeix un complement de la nota base.

Page 14: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Fase General

Nota d'accés = QMB x 0,6 + QFG x 0,4

► Consta de cinc exercicis:Consta de cinc exercicis:1. Llengua catalana i literatura.1. Llengua catalana i literatura.2. Llengua castellana i literatura.2. Llengua castellana i literatura.3. Llengua estrangera (comprensió i expressió oral i 3. Llengua estrangera (comprensió i expressió oral i escrita)escrita)4. Història / Filosofia.4. Història / Filosofia.5. Matèria de modalitat triada per l’estudiant5. Matèria de modalitat triada per l’estudiant

► Determina la nota d’accés (0-10)Determina la nota d’accés (0-10)(60% nota del batxillerat + 40% nota PAU fase (60% nota del batxillerat + 40% nota PAU fase general)general)

Page 15: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Fase específica► Es pot examinar d'un màxim de tres matèries de Es pot examinar d'un màxim de tres matèries de

modalitat.modalitat.► El resultat d’aquestes ajuden a confeccionar la El resultat d’aquestes ajuden a confeccionar la

nota d’admissió (0-14)nota d’admissió (0-14)

(a i b = paràmetres de ponderació) (a i b = paràmetres de ponderació)

Nota d'admissió = Nota d'accés + a x M1 + b x M2

Page 16: Orientació 2014 alumnes 4t ESO
Page 17: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

EXEMPLE: Àlex

• Expedient de batxillerat: 6,5 (60%)

• PAU: fase general: 5,5 (40%)

• Nota d’admissió: 6,100

• Vol fer Administració i direcció d'empreses

(nota de tall UB: 7,416)

• A la fase específica de la PAU va examinar-se de:

• Economia de l’empresa (ponderació 0,2): nota 8

• Matemàtiques CCSS (ponderació 0,2): nota 5

• La seva nota d’admissió serà:

6,100 + (8*0,2 + 5*0,2) = 8,700

Page 18: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Exemples de notes de tall

Page 19: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

LA FORMACIÓ LA FORMACIÓ PROFESSIONALPROFESSIONAL

►Capacita per lCapacita per l’’exercici qualificat de exercici qualificat de diverses professions.diverses professions.

► SS’’ordena en cicles formatius (GM o ordena en cicles formatius (GM o GS) i ensenyaments de règim especial GS) i ensenyaments de règim especial (d(d’’arts plàstiques i disseny i darts plàstiques i disseny i d’’esports)esports)

► Estructura:Estructura: Hores lectives de formacióHores lectives de formació Formació pràctica en centres de Formació pràctica en centres de

treballtreball Crèdit de síntesiCrèdit de síntesi

Page 20: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Els cicles formatius es poden classificar en 26 famílies professionals, que agrupen cicles de professions afins de grau mitjà i superior.

Les famílies professionals

1 Agrària 14 Indústria alimentària

2 Activitats físiques i esportives 15 Indústria extractiva

3 Administració gestió 16 Informàtica i comunicacions

4 Arts gràfiques 17 Instal·lació i manteniment

5 Arts i artesanies 18 Fusta, moble i suro6 Comerç i màrqueting 19 Marítimopesquera7 Edificació i obra civil 20 Química

8 Electricitat i electrònica 21 Sanitat

9 Energia i aigua 22 Seguretat i medi ambient

10 Fabricació mecànica 23 Serveis socioculturals i a la comunitat

11 Hoteleria i turisme 24 Tèxtil, confecció i pell

12 Imatge personal 25 Transport i manteniment de vehicles.

13 Imatge i so 26 Vidre i ceràmica

Page 21: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà

Ensenyaments postobligatoris, posteriors a l’ESO

Preparen per obtenir una professió qualificada

La formació s’estructura en mòduls teòrics i pràctics

S’obté el títol de Tècnic en la denominació del cicle

Durada: 2 cursos acadèmics (alguns encara d’1)

Comú a tots els cicles: llengua estrangera, empres i fotmació i orientació laboral.

Page 22: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

En finalitzar el CFGM:En finalitzar el CFGM:► CFGS mitjançant prova o curs dCFGS mitjançant prova o curs d ’’accés accés

((un any de preparació, aprenentatge equivalents a batxillerat)un any de preparació, aprenentatge equivalents a batxillerat)

► Cursar un altre CFGMCursar un altre CFGM

► Món laboralMón laboral

► BatxilleratBatxillerat

Page 23: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Els Cicles Formatius de Grau Superior

Ensenyaments posteriors al Batxillerat o a CFGM (prova d’accés)

Preparen per obtenir una professió qualificada

La formació s’estructura en mòduls teòrics i pràctics

S’obté el títol de Tècnic Superior en la denominació del cicle

Prioritat d’accés per modalitat de Batxillerat

Page 24: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

En finalitzar el CFGS:En finalitzar el CFGS:

► Cursar un altre CFGSCursar un altre CFGS

► Món laboralMón laboral

► Estudis universitaris (nota CFGS + fase específica Estudis universitaris (nota CFGS + fase específica PAU)PAU)

Page 25: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Famílies dels cicles d’ensenyaments Famílies dels cicles d’ensenyaments de règim especial de règim especial

Arts gràfiques i dissenyArts gràfiques i disseny11 Art floralArt floral

22 Arts aplicades a l’indumentàriaArts aplicades a l’indumentària

33 Arts aplicades al llibreArts aplicades al llibre

44 Arts aplicades al murArts aplicades al mur

55 Ceràmica artísticaCeràmica artística

66 Disseny d’interiorsDisseny d’interiors

77 Disseny gràficDisseny gràfic

88 Disseny industrialDisseny industrial

99 Esmalts artísticsEsmalts artístics

1010 Joieria d’artJoieria d’art

1111 Tèxtils artísticsTèxtils artístics

Esports Esports 11 Atlestisme Atlestisme

22 BàsquetBàsquet

33 Futbol i futbol salaFutbol i futbol sala

44 Handbol Handbol

55 Esports d’hivernEsports d’hivern

66 Muntanya i escaladaMuntanya i escalada

- Accés: prova específica

Page 26: Orientació 2014 alumnes 4t ESO

Per aclarir dubtes...Per aclarir dubtes...- Atenció personalitzadaAtenció personalitzada- Consultar internet:Consultar internet:► www.gencat.cat/ensenyament/queestudiarwww.gencat.cat/ensenyament/queestudiar ► www.xtec.cat/web/curriculumwww.xtec.cat/web/curriculum ► www.edu365.cat/orientaciowww.edu365.cat/orientacio ► http://estudisuniversitaris.gencat.cathttp://estudisuniversitaris.gencat.cat ► www.educaweb.catwww.educaweb.cat ► www.qestudio.catwww.qestudio.cat ► www.unportal.catwww.unportal.cat