Obres de fàbrica

of 66 /66
Instal·lacions Divisions i acabats interiors Cobertes Façanes Capítol 3 Estructures Obres de fàbrica ELEMENTS CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI Fonaments i contenció

Embed Size (px)

Transcript of Obres de fàbrica

Page 1: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

I n s t a l · l a c i o n s

D i v i s i o n s i a c a b a t s i n t e r i o r s

C o b e r t e s

F a ç a n e s

Capítol 3

E s t r u c t u r e s

O b r e s d e f à b r i c a

E L E M E N T S C O N S T R U C T I U S

D E L ’ E D I F I C I

F o n a m e n t s i c o n t e n c i ó

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 1

Page 2: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

O b r e s d e f à b r i c a

• Paret. Parts . . . . . . . . . . . . . . . .3.01• Parets. Tipus . . . . . . . . . . . . . . .3.02• Elements lineals. Parts . . . . . . . .3.03• Elements lineals. Tipus . . . . . . .3.04• Arc. Elements . . . . . . . . . . . . . . .3.05• Arcs. Tipus segons la figura

de l’intradós I . . . . . . . . . . . . . . .3.06• Arcs. Tipus segons la figura

de l’intradós II . . . . . . . . . . . . . .3.07• Arcs. Tipus segons el front, • l’intradós i l’extradós . . . . . . . . .3.08• Arcs. Tipus segons la funció . . .3.09• Volta. Elements . . . . . . . . . . . . .3.10• Voltes de canó . . . . . . . . . . . . . .3.11• Voltes d’intersecció de canons

i trompes . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.12• Voltes de doble curvatura . . . . .3.13• Arcs i voltes. Tipus segons

l’organització constructiva . . . . .3.14

E s t r u c t u r e s

• Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.15• Accions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.16• Estructures de fusta . . . . . . . . . .3.17• Estructures d’acer . . . . . . . . . . .3.18• Armadures de formigó . . . . . . .3.19• Forjats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.20

F o n a m e n t s i c o n t e n c i ó

• Sabates i recalçats . . . . . . . . . . .3.21• Estaques . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.22• Murs de contenció . . . . . . . . . . .3.23• Murs pantalla. Construcció,

tipus i elements . . . . . . . . . . . . .3.24

C o b e r t e s

• Cobertes planes. Elementsi tipus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.25

• Coberta inclinada. Elements . . .3.26• Cobertes inclinades. Tipus . . . . .3.27• Teules i teulades . . . . . . . . . . . .3.28• Estructura de suport de cobertes.

Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.29• Estructures de suport de cobertes.

Tipus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.30

F a ç a n e s

• Façana. Elements . . . . . . . . . . . .3.31• Façanes de maó. Tipus . . . . . . .3.32• Façanes prefabricades . . . . . . . .3.33• Buits. Elements i tipus . . . . . . . .3.34• Tancament de finestres.

Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.35• Tancaments de finestres. Tipus .3.36• Persianes. Tipus i elements . . . .3.37• Portes exteriors . . . . . . . . . . . . .3.38• Porta. Elements . . . . . . . . . . . . .3.39

D i v i s i o n s i a c a b a t s i n t e r i o r s

• Portes interiors . . . . . . . . . . . . .3.40• Mampares i envans . . . . . . . . . .3.41• Paviments petris continus . . . . .3.42• Paviments petris discontinus . . .3.43• Parquets, moquetes i paviments

plàstics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.44• Revestiments . . . . . . . . . . . . . . .3.45• Cels rasos . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.46

I n s t a l · l a c i o n s

• Instal·lacions d’aigua i gas . . . . .3.47• Instal·lacions d’aigua i gas.

Components . . . . . . . . . . . . . . . .3.48• Aixetes i vàlvules. Tipus i parts .3.49• Escalfadors d’aigua. Tipus i

parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.50• Xarxa de desguàs . . . . . . . . . . .3.51• Xarxa de desguàs. Components 3.52• Climatització. Calefacció . . . . . .3.53• Climatització. Sistemes per aire .3.54• Instal·lacions de ventilació . . . . .3.55• Conduccions elèctriques . . . . . .3.56• Instal·lacions elèctriques . . . . . .3.57• Aparells d’il·luminació . . . . . . . .3.58• Làmpades . . . . . . . . . . . . . . . . .3.59• Mecanismes elèctrics . . . . . . . . .3.60• Elevadors i components

mecànics . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.61• Altres transports . . . . . . . . . . . .3.62• Instal·lacions de protecció . . . . .3.63• Instal·lacions de comunicació

i antirobatori . . . . . . . . . . . . . . .3.64

C a p í t o l 3 : e l e m e n t s c o n s t r u c t i u s d e l ’ e d i f i c i

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 2

Page 3: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Obres de fàbrica• P a r e t• P a r t s 3

.0

1

1. brancal / jamba2. buit, obertura / vano,

hueco3. ampit / antepecho4. llinda / dintel, cargadero,

lintel5. agulla / machón, macho6. pany de paret, pany /

lienzo de pared, paño7. llindar, marxapeu /

umbral, tranco

8. cantonada / esquina9. racó / rincón10.parament / paramento11. contrafort / contrafuerte12.cadena horitzontal /

cadena horizontal13.cadena d’angle / cadena

de ángulo14.cadena vertical / cadena

vertical

15.pilastra / pilastra16.cadena cantonera /

cadena de esquina17.mènsula / ménsula18.cartel·la / cartela19.congreny, faixa arma-

da / cadena, zuncho

2

5

6 7

8

9

12

2

1

4

3

1

10

17

18

13

14

15

16

4

19

11

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 3

Page 4: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Obres de fàbrica• P a r e t s• T i p u s3

.0

2

1. parets segons la fun-ció / paredes según la fun-ción2. paret de capcer,

capcer, pinyó / paredapiñonada, hastial,muro piñón

3. paret mitgera, mit-gera / pared mediane-ra, medianera

4. paret mestra, paretde càrrega / paredmaestra, pared decarga

5. paret de façana /muro de fachada

6. paret de trava /pared de arriostramien-to

7. paret cega / paredciega

8. parets segons la verti-calitat / paredes según laverticalidad9. paret aplomada /

pared a plomo10.paret atalussada /

pared escarpada, paredataludada

11. parets segons elsmaterials / paredessegún los materiales12.paret de maó de

tres quarts / citara,pared de media asta

13.paret de maó depam i mig / pared deasta, pared a tizón,citara de asta

14.paret buida, paretde maó a la caput-xina / pared hueca,pared a la capuchina

15.paret de ceràmicaarmada / pared decerámica armada

16.paret de carreus,paret de cantons,paret de mitjans /pared de sillería

17.paret de carreuons /pared de sillarejos

18.paredat / pared demampostería

19.tàpia / tapia20.paret de blocs de

formigó / pared debloques de hormigón

1

8

11

2

3

4

4

4

5

6

6

7

9

10

12 13 14

15 16 17

18 19 20

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 4

Page 5: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Obres de fàbrica• E l e m e n t s l i n e a l s

• P a r t s 3.0

3

1. cornisa / cornisa2. cimaci / cimacio3. coronell, coro-

na / coronel,corona

4. sofit, plafó /sofito, plafón

5. dentell / dentícu-lo, dentellón

6. fris / friso7. tríglif / triglifo,

tríglifo8. mètopa / meto-

pa, métopa9. règula / régula10.gota / gota

11. arquitrau / arquitra-be

12.capitell / capitel13.àbac / ábaco14.equí / equino15.collarí / collarino,

collarín16.fust, canya, tronc /

fuste, caña, caria17.summoscap /

sumoscapo18.estria, canal /

estría, canal19.imoscap / imos-

capo20.apòfige / apófi-

ge21.base / basa, base

22.plint / plinto,latastro, orlo,sotabasa

23.pedestal / pedestal24.cornisa / cornisa25.dau / dado, neto26.sòcol / zócalo27.plint del pedes-

tal / plinto delpedestal

1

6

12

16

23

21

11

8

3

4 5

7

9 10

15

13

14

18

17

22

24

25

27

2

20

26

19

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 5

Page 6: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Obres de fàbrica• E l e m e n t s l i n e a l s• T i p u s3

.0

4

1. elements lineals / ele-mentos lineales2. columna / columna3. pilar / pilar4. pilastra / pilastra5. entaulament, corni-

sament / entablamen-to, cornisamento

6. llinda / dintel, carga-dero, lintel

7. arc a nivell, arc dellinda / arco adintela-do, arco a nivel, arcodegenerante, arco aregla

8. seccions d’elementslineals / secciones de ele-mentos lineales9. pilar de nucli cilín-

dric / pilar de núcleocilíndrico

10.pilar de nucli qua-drat / pilar de núcleocuadrado

11. pilar quadrat / pilarcuadrado

12.pilar cruciforme,pilar de planta decreu / pilar cruciforme,pilar de planta de cruz

13.ordres arquitectònics /órdenes arquitectónicos14.ordre dòric / orden

dórico15.ordre toscà / orden

toscano16.ordre jònic / orden

jónico17.ordre corinti / orden

corintio18.ordre compost /

orden compuesto19.estils arquitectònics /

estilos arquitectónicos20.estil romànic / estilo

románico21.estil gòtic / estilo

gótico22.estil salomònic / esti-

lo salomónico

2 3

4

5

9

11 12

14 15 16 17 18 20 21 22

1

8

13

19

10

76

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 6

Page 7: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Obres de fàbrica• A r c

• E l e m e n t s 3.0

5

1. elements constructiusde l’arc / elementos cons-tructivos del arco 2. imposta / imposta3. brancal / jamba 4. carcanyol / enjuta5. arquivolta / arquivol-

ta, archivolta6. clau / clave7. contraclau / contra-

clave8. dovella / dovela9. ronyó / riñón10.coixí, dovella d’ar-

rencada / almohadón,dovela de arranque

11. estrep / estribo12.salmer / salmer

13.elements geomètricsde l’arc / elementos geo-métricos del arco14.front / frente15. intradós / intradós16.directriu / directriz17.vèrtex / vértice18.doella / telar19.línia d’arrencada,

corda / línea de arran-que, cuerda

20.extradós / extradós,trasdós

21.dimensions de l’arc /dimensiones del arco 22.llum / luz23.fletxa, sagita / fle-

cha, sagita24.fondària / profundi-

dad25.cantell, gruix /

canto, espesor

1

13 21

4

56 7

10

11

1415

8 9

32

12

17

16

18 19

20 23

24

2522 ▲▲

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 7

Page 8: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Obres de fàbrica• A r c s• T i p u s s e g o n s l a f i g u r a

d e l ’ i n t r a d ó s I

3.0

6

1. arcs circulars d’un solcentre / arcos circularesde un solo centro2. arc de mig punt,

arc rodó / arco demedio punto, arcoredondo

3. arc rebaixat / arcode punto hurtado, arcorebajado

4. arc escarser / arcoescarzano

5. arc peraltat / arcoperaltado, arco realzado

6. arc de ferradura,arc àrab / arco deherradura, arco árabe

7. arcs circulars de mésd’un centre / arcos circu-lares de más de un centro8. arc carpanell, arc

d’ansa-paner / arcoapainelado, arco carpanel

9. arc rampant, arccoix / arco rampante,arco cojo, arco portranquil

10.arc d’inflexió / arcode inflexión

11. arcs no circulars / arcosno circulares12. arc a nivell, arc de

llinda / arco adintela-do, arco a nivel, arcodegenerante, arco aregla

13.arc el·líptic, arc devolta de cordill /arco elíptico, arco avuelta de cordel

14.arc parabòlic / arcoparabólico

15.arc de catenària /arco de catenaria, arcofestoneado

16.arcs apuntats, arcsogivals, arcs de puntad’ametlla / arcos apunta-dos, arcos ojivales17. arc de tot punt, arc

apuntat equilàter /arco de punto entero,arco de todo punto, arcoapuntado equilátero

18.arc apuntat rebai-xat / arco apuntadorebajado

19.arc apuntat peral-tat, arc de llanceta /arco apuntado peralta-do, arco alancetado,arco de lanceta

20.arc apuntat deferradura / arcoapuntado de herradura

21.arc trencat / arco tres-puntado

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

18

17

19

20

21

1 7 1611

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 8

Page 9: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Obres de fàbrica• A r c s

• T i p u s s e g o n s l a f i g u r a d e l ’ i n t r a d ó s I I

3.0

7

1. arcs de punta dellança, arcs lanceolats /arcos alancetados, arcoslanceolados2. arc túmid / arco túmido3. arc Tudor / arco Tudor4. arc de punta de

llança carpanell /arco alancetado apaine-lado, arco alancetadocarpanel

5. arc escocès, arc degola / arco escocés, arco engola

6. arcs conopials, arcs fla-mígers / arcos conopiales,arcos flamígeros7. arc conopial normal /

arco conopial normal8. arc conopial de taló /

arco conopial de talón

9. arc d’esquena d’ase /arco aquillado, arco enlomo de asno

10.arc conopial deferradura / arco cono-pial de herradura

11. arc conopial trevolat /arco conopial trebolado

12. arcs lobulats / arcos lobu-lados, arcos angrelados13.arc trevolat / arco tre-

bolado14.arc polilobulat / arco

polilobulado 15.arc fistonat còncau /

arco festoneado cón-cavo

16.arc fistonat convex /arco festoneado con-vexo

17.arc de cortina / arcode cortina

18.arcs mixtilinis / arcosmixtilíneos19.arc mixtilini normal /

arco mixtilíneo normal20.arc deprimit còncau /

arco deprimido cóncavo21. arc deprimit convex /

arco deprimido convexo22.arc georgià / arco

georgiano23.arcs poligonals / arcos

poligonales24.arc angular, arc de

frontó, arc rectilini /arco angular, arco defrontón, arco rectilíneo

25.arc en ziga-zaga /arco en zigzag

1

5

6 12 18

23

2

3

4

7

8

9

20

21

22

24

25

10

11

13

14

15

16

17

19

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 9

Page 10: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Obres de fàbrica• A r c s• T i p u s s e g o n s e l f r o n t ,

l ’ i n t r a d ó s i l ’ e x t r a d ó s

3.0

8

1. arcs segons la relacióentre eix i front / arcossegún la relación entre ejey frente2. arc recte / arco recto3. arc esbiaixat / arco

enviajado, arco aviajado4. arc disminuït / arco

disminuido5. arc avançat / arco

avanzado6. arc atalussat, arc

escarpat / arco atalu-dado, arco escarpado

7. arcs segons la superfí-cie de l’intradós / arcossegún la superficie delintradós8. arc atrompetat, arc

amb esplandit / arcoabocinado, arco abo-quillado

9. arc capalçat deMarsella / arco capial-zado de Marsella

10.arc capalçat deMontpeller / arcocapialzado deMontpellier

11. arc capalçat desant Antoni / arcocapialzado de sanAntonio

12.arcs segons la superfí-cie de l’extradós / arcossegún la superficie delextradós13.arc de mig punt

amb extradós nor-mal / arco de mediopunto con extradósnormal

14.arc de mig puntamb extradós apun-tat / arco de mediopunto con extradósapuntado

15.arc de mig puntamb extradós enescala / arco de mediopunto con extradós enescala

1

7

12

2 3 4

5 6 8

9 10 11

13 14 15

▲▲

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲ ▲

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 10

Page 11: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Obres de fàbrica• A r c s

• T i p u s s e g o n s l a f u n c i ó 3.0

9

1. arcs en murs / arcos enmuros2. arc de descàrrega,

sobrearc / arco dedescarga, sobrearco

3. arc diafragma / arcodiafragma

4. arcs en voltes de canó /arcos en bóvedas de cañón5. arc faixó, arc per-

pany, arc dobler /arco fajón, arco perpia-ño

6. arcs de suport decúpules / arcos de sopor-te de cúpulas7. arc de petxina, arc

raconer / arco depechina

8.arc toral / arco toral9. arcs en voltes de

creueria / arcos en bóve-das de crucería10.arc creuer, arc dia-

gonal / arco crucero,arco diagonal

11. arcs primers / arcosprimeros12.arc toral / arco

toral13.arc former / arco

formero14.arc de cadena / arco

de ligadura15.arc tercelet / arco

tercelete16. eix de la nau / eje

de la nave

1

11

4

9

6

▲ ▲

3

5

10

12

12

13

13

14

1414

15

15

7

8

16

2

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 11

Page 12: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Obres de fàbrica• V o l t a• E l e m e n t s3

.1

0

1. elements geomètrics /elementos geométricos2. eix de la volta / eje

de la bóveda3. llum / luz4. línia d’arrencada,

corda / línea de arran-que, cuerda

5. directriu / directriz6. intradós / intradós

7. línia de clau / líneade clave

8. generatriu / genera-triz

9. extradós / trasdós,extradós

10.fletxa, sagita / fle-cha, sagita

11. elements materials /elementos materiales12. imposta / imposta13.mur frontal / muro

frontal14.lluneta / luneta, lune-

to15.dovella / dovela16.clau / clave17.espinada / espinazo18.carcanyol / seno,

embecadura19.ronyó / riñón20.estrep / estribo

2

13

1

11

9

10

3

7 86

5

4

16 17 18

1914

15

12

20

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 12

Page 13: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Obres de fàbrica• V o l t e s d e c a n ó

3.1

1

1. voltes segons la rela-ció entre generatriu ifront / bóvedas según larelación entre generatriz yfrente2. volta recta / bóveda

recta3. volta obliqua / bóve-

da oblicua4. volta ascendent,

volta en baixada /bóveda ascendente,bóveda en bajada

5. voltes segons la formade la directriu / bóvedassegún la forma de la direc-triz6. volta de mig punt,

volta de tartana /bóveda de mediopunto

7. volta rebaixada /bóveda rebajada

8. volta peraltada /bóveda peraltada,bóveda realzada

9. volta escarsera /bóveda escarzana

10.volta apuntada,volta ogival, voltade punta d’ametlla /bóveda ojival, bóvedaapuntada

11. volta d’ansa-paner /bóveda apainelada

12.volta de quadrant,volta de quart decercle / bóveda decuadrante, bóveda decuarto de círculo

13.volta rampant,volta d’escala /bóveda rampante

14.volta plana / bóvedaplana

1

5 ▲▲▲

▲▲▲

6 7 8

9 10 11

12 13 14

2 3 4

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 13

Page 14: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Obres de fàbrica• V o l t e s d ’ i n t e r s e c c i ó d e

c a n o n s i t r o m p e s3.1

2

1. volta per aresta / bóve-da por arista

2. volta de creueria, voltaper aresta gòtica /bóveda de crucería, bóvedapor arista gótica

3. volta estrellada / bóve-da estrellada

4. volta de ventall / bóve-da de abanico, bóveda pal-meada

5. volta sexpartida / bóve-da sexpartita

6. volta octopartida /bóveda octopartita

7. volta de racó de claus-tre, volta a quatrevents / bóveda en rincónde claustro

8. volta de racó de claus-tre truncada / bóvedaen rincón de claustro trun-cada

9. volta esquifada, voltad’aljub / bóveda esquifa-da, bóveda de aljibe

10.volta de mirall, voltaesquifada plana / bóve-da de espejo, bóvedaesquifada plana

11. volta vuitavada deracó de claustre / bóve-da ochavada en rincón declaustro

12.volta vuitavada demirall / bóveda ochavadade espejo

13.trompes / trompas14.trompa cònica /

trompa cónica15.trompa cilíndrica /

trompa cilíndrica16.trompa esfèrica /

trompa esférica17.trompa plana / trom-

pa plana

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 ▲▲ ▲▲

14 15 16 17

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 14

Page 15: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Obres de fàbrica• V o l t e s d e d o b l e c u r v a t u r a 3

.1

3

1. voltes esfèriques /bóvedas esféricas2. volta de mitja

taronja, voltasemiesfèrica, cúpu-la / bóveda de medianaranja, bóvedasemiesférica, cúpula

3. volta de mitjataronja rebaixada,cúpula rebaixada /bóveda de medianaranja rebajada, cúpu-la rebajada

4. volta de quadrantd’esfera, volta deracó de forn / bóve-da de cuarto de esfera,bóveda en rincón dehorno

5. petxina / pechina

6. volta esfèricadamunt petxines /bóveda esférica sobrepechinas, bóvedabizantina

7. volta de mocador /bóveda de Bohemia

8. volta bufada / bóve-da vaída

9. voltes de translació /bóvedas de traslación10.volta de quatre

punts / bóveda falsavaída

11. volta anular, voltacircular, volta tòri-ca / bóveda anular,bóveda circular, bóvedatórica

12.volta helicoïdal,volta de cargol /bóveda helicoidal,

bóveda de san Gil,bóveda de caracol

13.voltes de revolució noesfèriques / bóvedas derevolución no esféricas14.volta el·lipsoïdal

d’eix vertical / bóve-da elipsoidal de eje ver-tical

15.volta el·lipsoïdald’eix horitzontal /bóveda elipsoidal deeje horizontal

16.voltes bombades /bóvedas alabeadas17.volta de conoide /

bóveda de conoide18.volta de paraboloi-

de / bóveda de para-boloide

19.volta d’helicoide /bóveda de helicoide

1

13

9

16

2 3 4

6 7 8

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲ ▲

12

14 15

17 18 19

10 11

5

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 15

Page 16: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Obres de fàbrica• A r c s i v o l t e s• T i p u s s e g o n s l ’ o r g a n i t z a c i ó

c o n s t r u c t i v a

3.1

4

1. arcs de pedra / arcos depiedra2. arc adovellat / arco

adovelado3. arc a saltacavall /

arco a saltacaballo4. arcs de maó / arcos de

ladrillo5. arc a plec de llibre,

arc a sardinell / arcode rosca, arco a sardi-nel

6. arc aparellat / arcoaparejado

7. arc de maó de pla /arco tabicado

8. arcs segons el mecanis-me estàtic / arcos segúnel mecanismo estático9. arc estrebat / arco

estribado10.arc atirantat / arco

atirantado11. arc primitiu, arc fals /

arco primitivo, arco falso12.voltes de pedra / bóve-

das de piedra13.volta adovellada /

bóveda adovelada14.volta grassa, volta

de paredat / bóvedade mampostería, bóve-da concrecionada

15.volta de carreuons /bóveda de sillarejos

16.voltes de maó / bóvedasde ladrillo17.volta a plec de lli-

bre, volta a sardi-nell / bóveda de rosca,bóveda a sardinel

18.volta aparellada /bóveda aparejada

19.volta de maó depla de dos gruixos /bóveda tabicada dedos gruesos

20.volta de maó de plade tres gruixos /bóveda tabicada detres gruesos

21. voltes segons el meca-nisme estàtic / bóvedassegún el mecanismo estático22.volta estrebada /

bóveda estribada23.volta atirantada /

bóveda atirantada24.volta falsa, volta fingi-

da / bóveda fingida

1

4

8

24

12

16

21

11

▲▲

▲▲

▲▲

▲▲

▲▲

▲▲

2

3

5

6

7

9

13

14 15

17

18

19 20

22

2310

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 16

Page 17: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

3.1

5Estructures• E l e m e n t s

1. carcassa, esquelet /armazón, esqueleto2. arc / arco3. articulació de ròtu-

la, ròtula / articulaciónde rótula, rótula

4. encavallada, arma-dura de coberta /armadura de cubierta,cercha, cuchillo

5. articulació de placa /articulación de placa

6. nus / nudo7. embigat / envigado

8. bigueta voladissa /vigueta voladiza

9. mènsula, cartel·la /ménsula, cartela

10.pòrtic / pórtico11.pilar / pilar12.biga mestra, jàssera /

viga maestra, jácena13.jou / brochal14.biga enjovada / viga

embrochalada15.biga / viga

16.tornapunta / torna-punta, jabalcón

17.creu de sant Andreu / cruz de sanAndrés

18.forjat, sostre forjat /forjado

19.pèndol / péndulo

1

▲▲

▲▲

2

7

10

11

3

19

17

16

15

13

14

12

8

6

9

5

4

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

18

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 17

Page 18: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Estructures• A c c i o n s3

.1

6

1. càrrega puntual / cargapuntual

2. càrrega mòbil / cargamóvil

3. càrrega repartida /carga repartida

4. intereix / intereje5. flexió esbiaixada / fle-

xión esviada6. cantell / canto7. moment d’encastament /

momento de empotra-miento

8. compressió / compresión9. fletxa / flecha10.tracció / tracción

11. flexió / flexión12.vinclament / pandeo13.reacció / reacción14.línia neutra, fibra neu-

tra / fibra neutra15.càrrega axial / carga

axial16.càrrega excèntrica /

carga excéntrica17. llum / luz, vano18.torsió / torsión19.secció / sección

20.diagrama d’esforçostallants, diagrama d’es-forços tangencials / dia-grama de esfuerzos cortan-tes, diagrama de esfuerzostangenciales

21.diagrama de momentsflectors, diagrama demoments de flexió / dia-grama de momentos flecto-res, diagrama de momentosde flexión22.moment positiu /

momento positivo23.moment negatiu /

momento negativo

1

2

3

5

68

10

11

13

10

8

13

15 16

1812

7

14

17

19▲

4

9

23

20

2122

FITXES 3/1 13/2/03 16:18 Página 18

Page 19: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

3.1

7Estructures• E s t r u c t u r e s d e f u s t a

1. coberta / cubierta2. empostissat / entabla-

do, entarimado3. encavallada, armadura

de coberta / armadurade cubierta, cercha, cuchi-llo4. cavall / par, alfarda5. biga carenera, biga

serrera, biga comu-nera / viga cumbrera,parhilera, gallo

6. tornapunta / torna-punta, jabalcón

7. monjo, pendeló /pendolón

8. tirant / tirante9. entramat d’una paret /

entramado de una pared10.biga solera / viga

solera

11. biga sabatera, bigacarregadora / carrera

12.peu dret cantoner /cornijal

13.peu dret d’unió / piederecho de unión

14.biga de trava, trava /viga riostra, riostra

15.sòcol d’obra / zócalode obra

16.brancal / jamba17.travesser d’ampit /

travesaño de antepecho18.llinda / dintel, cargade-

ro, lintel19.sotapont / sopanda

20.tornapunta / torna-punta, jabalcón

21. estaló de pla / zapatón22.biga / viga

23.embigat / envigado24.peu dret / pie derecho25.encaix / mortaja26.empeçolat / zampeado27.bigues / vigas

28.biga massissa / vigamaciza29. sagnia / rebajo30. llistó / listón

31.biga en T / viga en T32.biga de caixó / viga

hueca, viga cajón33.biga laminada / viga

laminada34.biga composta,

biga en doble T /viga compuesta, vigaen doble T35.ànima / alma36.ala / ala37.taló / talón

1

3

9

27

19

▲▲

▲▲

▲▲

▲▲

7

8

6

5

2

4

10

11

12

13

14

15

18

17

23

20

21

22

24

25

26

2829

31 32

33

30

34

35

36

3716

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 1

Page 20: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Estructures• E s t r u c t u r e s d ’ a c e r3

.1

8

1. bigues / vigas2. biga massissa / viga

maciza3. ala / ala4. ànima / alma

5. biga alveolada / vigaalveolada

6. biga composta / vigacompuesta7. platabanda / pla-

tabanda8. enrigidor/ rigidiza-

dor9. biga de gelosia /

viga de celosía10.pilar senzill / pilar

sencillo11. brida / brida12.angular de recolza-

ment / angular deapoyo

13.angular de reforç /angular de refuerzo

14.platina / pletina15.cartel·la / cartela16.placa d’ancoratge /

placa de anclaje17.pilar compost / pilar

compuesto18.creueta / cruceta19.maneguet, mani-

guet / virotillo20.platabanda d’unió /

presilla21.cartabó / cartabón22.pern d’ancoratge /

perno de anclaje23.estructura espacial /

estructura espacial24.nus / nudo25.barra / barra

2 5

6

9

1

10

17

23 24

25

19

2021

22

14

13

15

16

4

3

8

7

11

12 18

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 2

Page 21: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

3.1

9

10

Estructures• A r m a d u r e s d e f o r m i g ó

1. estrep de dos ramals /estribo de dos ramales

2. estrep de quatreramals / estribo de cuatroramales

3. agrupació de rodons /agrupación de barras

4. lligada / ligadura5. separador / separador6. rodó / barra, redondo,

varilla7. ganxo / gancho

8. rodó corrugat / barracorrugada9. pota d’ancoratge /

patilla de anclaje10.especejament / despiece

11. barra d’unió, barrad’espera / barra deempalme, barra deespera

12.barca, barra aixeca-da / barra quebrada,barra levantada, barrabuzante

13.estrep / estribo, cerco14.barra superior /

barra superior15.barra inferior / barra

inferior16.barra de muntatge /

barra de montaje, per-cha

17.estrep helicoïdal /estribo helicoidal, estri-bo zunchado

18.malla electrosolda-da / malla electrosol-dada, mallazo

19.cavalcament / solape20.coll d’ampolla,

baioneta / cuello debotella, bayoneta

21.recobriment / recu-brimiento

22.graella / parrilla23.ancoratge de postte-

satge / anclaje de posten-sado24.femella / tuerca25.boca d’injecció /

boca de inyección26.filferros / alambres27.beina / vaina28.con de blocatge /

cono de bloqueo29.placa de suport /

placa de apoyo30.cap d’ancoratge /

cabeza de anclaje31.trompeta / trompeta32.cèrcol / zuncho

1

2

5 6 8

18

11 14

13 15

16

24 25 26

28

29 30 31 32

3

4

97

12

17

20

22

27

23

21

19

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 3

Page 22: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

3.2

0 Estructures• F o r j a t s

1. forjats de lloses deformigó / forjados delosas de hormigón2. llosa massissa

armada / losa macizaarmada3. nervi perimetral /

nervio perimetral4. llosa massissa ner-

vada / losa macizanervada

5. llosa d’armaduraunidireccional / losade armadura unidirec-cional6. armadura de

repartiment /armadura de reparto

7. llosa d’armadurabidireccional / losade armadura bidireccio-nal8. capa de com-

pressió / capa decompresión

9. nervi / nervio10.cassetó / casetón,

artesón

11. forjats de biguetes /forjados de viguetas12.bigueta metàl·lica /

vigueta metálica13.carcanyol / seno14.revoltó / bovedilla,

revoltón15.bigueta de ceràmi-

ca armada / viguetade cerámica armada

16.revoltó amb sola /bovedilla con solera

17.entrebigat / entrevi-gado

18.cantell / canto19.bigueta de formigó

armat / vigueta dehormigón armado20.ala / ala21.ànima / alma

22.semibigueta / semivi-gueta23.gelosia / celosía24.sola / solera25.armadura / arma-

dura26.fleix / fleje

27.forjats de lloses ibigues prefabricades /forjados de losas y vigasprefabricadas28.biga de caixó / viga

hueca, viga cajón29.biga en U / viga en U30.biga en L / viga en L31. llosa alveolada / losa

alveolada32.forjats mixtos / forjados

mixtos33.biga metàl·lica / viga

metálica34.placa de formigó /

placa de hormigón35.planxa nervada /

plancha nervada36.connector / conector37.bigueta nervada /

vigueta nervada

2 4

5 7

18

29

30

31

1

11

27

32

3

6

8

9

10

13

12

14

15

▲▲

▲▲

19

20

21

23 24 25

2628

33

36

3534

16

17 ▲

22

37

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 4

Page 23: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

3.2

1Fonaments i contenció• S a b a t e s i r e c a l ç a t s

1. ancoratge tesat / ancla-je tensado

2. ataconat / retacado3. recalçat, sospedrat /

recalzo, recalce4. gat de rosca / gato a

rosca5. puntal metàl·lic, caste-

llet / puntal metálico, cas-tillejo

6. soscavació / socavación7. puntal / puntal8. lligada, represa / adara-

ja, enjarje, endeja9. fonament continu /

cimiento corrido

10.banqueta / zarpa, berma11. sabata contínua / zapa-

ta corrida12.cep / cepa, losa de ence-

pado13.sabata centrada / zapa-

ta centrada14.pilaret / pilar enano15.trava / riostra16.sabata excèntrica /

zapata excéntrica17.sabata esglaonada /

zapata escalonada18.sabata aïllada / zapata

aislada

19.formigó de rebliment /hormigón de relleno

20.sabata nervada / zapatanervada

21.formigó de base / hor-migón de base

22.llosa de fonaments /losa de cimentación

23.forjat sanitari / forjadosanitario

1 6

9 11

12

1314

15

16

1718

19

20 22

8

3 5

4

2

7

10

21

23

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 5

Page 24: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

1. fonament d’estaquescòniques / cimiento porpilotes cónicos

2. fonament de caixa flo-tant / cimiento por cajónflotante

3. fonament d’estaquesflotants / cimiento porpilotes flotantes

4. estaca d’extracció deterres, estaca perfora-da / pilote de extracciónde tierras, pilote perfora-do

5. estaca de clavament /pilote de hinca6. cap / cabeza7. guaspa / azuche

8. estaca de desplaça-ment / pilote de despla-zamiento9. maça perforadora /

maza perforadora10.maça piconadora /

maza apisonadora11. estaca de desplaça-

ment amb tap de for-migó / pilote de despla-zamiento con hormigónde taponamiento12.tap de formigó /

hormigón de tapona-miento

13.armadura / armadura14.camisa perduda /

camisa perdida

15.estaca de desplaça-ment amb camisarecuperable / pilote dedesplazamiento con cami-sa recuperable16.bulb de pressions /

bulbo de presiones17.tub d’entrada del

formigó / tubo deentrada del hormigón

18.tub d’entrada del’aire comprimit /tubo de entrada delaire comprimido

19.camisa recuperable /camisa recuperable

20.estaca, piló / pilote

5

1 2 3

4

16

118

15

▲ ▲

▲ ▲

▲ ▲ 12

6 14 19

20

17

13

7

9 10

Fonaments i contenció• E s t a q u e s3

.2

2

18

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 6

Page 25: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Fonaments i contenció• M u r s d e c o n t e n c i ó 3

.2

31. murs de contenció /

muros de contención2. banda d’estanquitat /

banda de estanqueidad3. armadura / armadura4. sabata contínua /

zapata corrida5. mur de gravetat /

muro de gravedad6. carener, cavalló /

cumbrera, caballete7. terraplè / terraplén8. intradós / intradós9. extradós / extra-

dós, trasdós10.escorrentiu / can-

timplora, mechinal

11. capa impermeable dedrenatge / capa imper-meable de drenaje

12.taló / talón13.fonaments / cimenta-

ción14.graves de drenatge /

gravas de drenaje15.dren / dren

16.estabilització de talus-sos / estabilización detaludes17.margenada prefa-

bricada / muro prefa-bricado

18.geomalla / geomalla19.rocalla / rocalla

20.mur lleuger de cimentarmat / muro ligero dehormigón armado21.sabata / zapata22.esperó d’ancoratge /

espolón de anclaje23.parament / paramen-

to24.contrafort / contra-

fuerte25.nervadura de rigi-

desa / nervadura derigidez

26.terra armada / tierraarmada27.mur de revestiment /

muro de revestimiento28.malla / malla29.ancoratge / anclaje

5

16

2620

4

7

13

21

23

2

14

15

11

6

12

29

28

27

22

1817

10

25

24

1

8 9

19

3

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 7

Page 26: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Fonaments i contenció• M u r s p a n t a l l a• C o n s t r u c c i ó , t i p u s i e l e m e n t s3

.2

4

1. mur pantalla / muropantalla2. muret de guia /

murete de guía3. excavació / excava-

ción4. trepant / trépano,

taladro de percusión,martillo

5. cullera autoprenso-ra, cullera bivalva /cuchara bivalba, carra-marro

6. llot tixòtrop / barrotixotrópico

7. armadura / armadura8. motlle de juntura /

molde de junta

9. tub d’injecció / tubode inyección

10.formigó / hormigón11. pantalla de palplanxes /

tablestacado12.palplanxa / tablestaca13.cap / cabeza14.cep / cepa, losa de

encepado15.estaca / estaca16.guaspa / azuche

17.reducció de la capafreàtica / reducción de lacapa freática18.nivell natural de la

capa freàtica / nivelnatural de la capa freá-tica

19.nivell límit de des-cens de la capafreàtica / nivel límitede descenso de la capafreática

20.nivell de la capafreàtica després delbombatge / nivel dela capa freática despuésdel bombeo

21.tub filtrant / tubo fil-trante

22.bomba d’aspiració /bomba de aspiración

23.conducció general /conducción general

1

1711

23

14

12

16

15

2019

18 21

22

9

10

8

7

6

5

2

4

3

13

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 8

Page 27: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Cobertes• C o b e r t e s p l a n e s• E l e m e n t s i t i p u s 3

.2

5

1. minvell / mimbel, guardaguas2. carener, cavalló / lima tesa3. aiguavés, vessant / vertien-

te, agua, faldón4. aiguafons / lima hoya5. bononera, bonera / sumide-

ro6. badalot / caja de escalera7. cobertes planes segons

l’ús / cubiertas planas segúnel uso8. terrat / azotea, terraza,

terrado9. coberta no transitable /

cubierta no transitable10.coberta enjardinada /

cubierta ajardinada11. cobertes planes segons

l’organització constructi-va / cubiertas planas según laorganización constructiva12.coberta convencional

no transitable / cubiertaconvencional no transitable

13.coberta convencionaltransitable / cubiertaconvencional transitable

14.coberta invertida notransitable / cubiertainvertida no transitable

15.coberta invertida tran-sitable / cubierta inverti-da transitable

16.coberta a la catalana /cubierta a la catalana

17.coberta lleugera,coberta deck / cubiertaligera, cubierta deck

18.elements bàsics de lacoberta plana / elementosbásicos de la cubierta plana19.membrana impermea-

ble / membrana imperme-able

20.forjat d’obra / forjadode obra

21.capa de formació dependent / capa de forma-ción de pendiente

22.aïllament tèrmic / aisla-miento térmico

23.envanet de sostremort /tabiquillo conejero, tabi-que palomero

24.solera de plaquesencadellades / tablero deplacas machihembradas

25.xapa nervada / chapanervada

7

11

18

23 4

6

8

9

15

10

12 13

14 15

16 17

▲▲▲

19

2225

19

24

232220

22

19

20 20

22

19

20 21

19

20 21

19

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 9

Page 28: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Cobertes• C o b e r t a i n c l i n a d a• E l e m e n t s3

.2

6

1. acroteri / acroterio2. sostremort / desván

gatero, desván perdido3. minvell / mimbel, guarda-

guas4. crestallera, crestall,

carener / cumbrera, caba-llete, hilada de cumbrera

5. ràfec, barbacana / alero6. traster, cambra dels

mals endreços / trastero7. golfes / desván, buhardi-

lla8. aiguavés, vessant / ver-

tiente, agua, faldón

9. baixant / bajante10.canaló / canalón11. llucana / buhardilla12.claraboia, lluerna / cla-

raboya, tragaluz, lucerna-rio

13.aiguafons / lima hoya14.valona / babero15.xemeneia, fumeral /

chimenea16.curull, barret de

xemeneia, capellet dexemeneia / caperuza,sombrerete

17.finestra de teulada /ventana de tejado

18.carener, cavalló / limatesa

19.aresta de trencament /línea de quebranto

78

12 15

5

6

9

10

11

4

2

3

19

13

161

14 17

18

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 10

Page 29: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Cobertes• C o b e r t e s i n c l i n a d e s

• T i p u s 3.2

7

1. cobertes inclinadessegons la forma /cubiertas inclinadas segúnla forma2. coberta d’un sol

aiguavés / cubierta auna vertiente

3. coberta de dosaiguavessos / cubier-ta a dos aguas

4. coberta de quatreaiguavessos, cober-ta de quatre vents /cubierta a cuatro aguas,cubierta con faldones

5. coberta de pavelló /cubierta de pabellón

6. coberta trencada,coberta mansarda /cubierta quebrantada,cubierta mansarda

7. coberta holandesa /cubierta a la holandesa

8. coberta imperial /cubierta imperial

9. coberta piramidal /cubierta piramidal

10.coberta cònica /cubierta cónica

11. coberta de dent deserra, coberta shed /cubierta en diente desierra, cubierta shed

12.cobertes inclinadessegons el materialimpermeabilitzant /cubiertas inclinadas segúnel material impermeabili-zante13.teulada de teules

àrabs / tejado de tejasárabes

14.teulada de teules deciment / tejado detejas de cemento

15.coberta de pissarra /cubierta de pizarra

16.coberta de fibroci-ment / cubierta defibrocemento

17.coberta de zinc /cubierta de cinc

18.coberta de xapametàl·lica / cubiertade chapa metálica

19.coberta de membra-na impermeable /cubierta de membranaimpermeable

20.coberta de plaquesasfàltiques / cubiertade placas asfálticas

1

12

2 3 4 5

6 7 8

9 10 11

13 14 15 16

17 18 19 20

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 11

Page 30: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Cobertes• T e u l e s i t e u l a d e s3

.2

8

1. teules segons la forma /tejas según la forma2. teula àrab / teja

árabe, teja lomuda, tejacurva

3. teula flamenca / tejaflamenca

4. teula romana / tejaromana

5. teula plana / teja plana6. teula plana d’encaix,

teula alacantina /teja de encaje, teja mar-sellesa, teja de Marsella,teja de Alicante

7. teules segons la funció /tejas según la función8. teula de ventilació /

teja de ventilación

9. teula cobertora,teula tapadora / tejacobija, cobija

10.teula canal, teulacanalera / teja canal,canal

11. teula carenera,teula de cavalló,teula llomera / tejade caballete, teja decumbrera

12.teula capell / cobijacorta

13.tortuga / teja canalón14.tortugada / canalón

15. teulades segons l’orga-nització constructiva /tejados según la organiza-ción constructiva16.teulada a salt de

garsa / tejado a tejavana17. cavall / par, alfarda18.corretja / correa

19.teulada sobre solera /tejado sobre tablero20. solera de plaques

encadellades /tablero de placasmachihembradas

21.envanet de sos-tremort / tabiquilloconejero, tabiquepalomero

22.teulada a llata percanal / tejado a tejavana23.llata / lata

1

7

15

2 3 4 5 6

▲▲

▲ ▲ ▲▲

22

10 11

20

98

12

19

13

23

16

17

14

21

18

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 12

Page 31: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Cobertes• Estructura de suport de cobertes

• Elements 3.2

9

1. encavallada, armadurade coberta / armadurade cubierta, cercha, cuchi-llo2. contracavall / contra-

par, falso par3. nus / nudo4. cavall / par, alfarda5. biga carenera, biga

serrera, biga comu-nera / viga cumbrera,parhilera, gallo

6. capçal / zapata7. entrecinta, pont /

entrecinta, puente,tirantilla, nudillo

8. tornapunta / torna-punta, jabalcón

9. monjo, pendeló /pendolón

10.estrep de monjo /cuchillero

11. tirant / tirante

12.tascó / ejión13.corretja / correa14.cabiró / cabrio, con-

trapar, asna15.candela / mangueta16.manganella / man-

gueta

1

6

4

23

7

8

9

10

15

16

11

5

13

12

14

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 13

Page 32: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Cobertes• Estructures de suport de cobertes• Tipus3

.3

0

1. encavallades, armadu-res de coberta / armadu-ras de cubierta, cerchas,cuchillos2. encavallada senzilla /

armadura de parhilera3. encavallada de

monjo / cuchillo de pary pendolón4. monjo, pendeló /

pendolón5. encavallada de cinc

nusos / cuchillo espa-ñol simple

6. encavallada de man-ganella / cuchillo a laespañola7. manganella / man-

gueta

8. encavallada d’entre-cinta, encavalladade pont / armadura depar y nudillo, armadurade par y puente9. entrecinta, pont /

entrecinta, puente,tirantilla, nudillo

10.encavallada deferro anglesa / arma-dura de hierro inglesa

11. encavallada deferro Polonceau /armadura de hierroPolonceau12.biela / mangueta

13.encavallada deferro belga / armadu-ra de hierro belga

14.bigues / vigas15.biga Pratt / viga

Pratt16.biga Howe / viga

Howe17.biga Warren / viga

Warren18.estructures sobre

parets / estructuras sobreparedes19.coberta a la catala-

na / cubierta a la moli-nera

20.coberta a la catala-na amb mossa /cubierta de par y pica-dero21.cavall / par, alfar-

da22.mossa / picadero

14

18

12

3

5

8

6

2019

10

11 12

15

1713

164

7

9

21

22

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 14

Page 33: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Façanes• F a ç a n a

• E l e m e n t s 3.3

1

1. façana lateral / fachadalateral2. finestra / ventana3. cornisa / cornisa4. finestral / ventanal5. vorera, voravia /

acera6. imposta, faixa /

imposta7. arcada / arcada8. balcó / balcón9. llosana / repisa de

balcón10.barana / barandilla,

baranda 11. arc / arco12.basament / basamen-

to13.cantonada / esquina

14.façana principal / facha-da principal15.ressalt / arimez16.acroteri / acroterio17.timpà / tímpano18.frontó / frontón, fron-

tispicio19.frontó circular /

frontón curvo, frontónde vuelta redonda

20.pilastra / pilastra21.ampit / pretil, antepe-

cho22.balustre / balaustre23.balustrada / balaus-

trada24.sòcol / zócalo25.reculada / retranqueo

26.terrassa / terraza27.intercolumni / inter-

columnio28.columnata / columna-

ta29.peristil / peristilo30.escalinata / escalina-

ta31.columna / columna

32.capitell / capitel33.fust, canya,

tronc / fuste, caña,caria

34.base / basa, base35.pedestal / pedes-

tal

20

23

812

11

24

29

15 16 1718

22

▲▲

▲▲

▲▲

25

10

9

27

▲▲

▲▲

1

14

31

2

3

21

13

2619

30 35

34

33

32

287

4

5

Basat en la Llotja de Barcelona

6

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 15

Page 34: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

3.3

2

1. façanes de maó vist /fachadas de ladrillo visto2. façana d’un full /

fachada de una hoja3. façana de dos fulls

convencional / facha-da de dos hojas conven-cional4. envà interior /

tabique interior5. paret mitgera, mit-

gera / pared mediane-ra, medianera6. envà pluvial / tabi-

que pluvial7. façana de dos fulls

a l’anglesa / fachadade dos hojas a la inglesa8. ancoratge / anclaje9. aïllament / aislante

10.façana de dos fullsa la francesa / facha-da de dos hojas a lafrancesa

11. extradossat ambaïllament / trasdosadocon aislante

12.façanes amb revesti-ment / fachadas con reves-timiento13.façana amb arrebos-

sat pintat / fachadacon enfoscado pintado14.arrebossat / enfos-

cado15.façana amb estucat

en fred / fachada conrevoco pétreo16.estucat en fred /

revoco pétreo17.façana amb aplacat

de pedra amb cam-bra d’aire / fachadacon chapado de piedracon cámara de aire18.aplacat de pedra /

chapado de piedra

19.façana amb enrajo-lat / fachada conembaldosado20. enrajolat / embal-

dosado21.façana amb esgra-

fiat / fachada conesgrafiado22.esgrafiat / esgra-

fiado23.façana amb estesa

sobre aïllament /fachada con tendidosobre aislante24.aïllament / aislante25.estesa / tendido

26.façana amb plafonslleugers sobre llistó /fachada con panelesligeros sobre ristrel27.llistó / ristrel28.plafó / panel

12

1

2 3 5

7 10

13 15 17 19

26

4

8

9

11

23

14 16 18 20

2827

24

25

21

22

6

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :Façanes• F a ç a n e s d e m a ó• T i p u s

FITXES 3/2 13/2/03 16:24 Página 16

Page 35: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Façanes• F a ç a n e s p r e f a b r i c a d e s 3

.3

3

1. plafons / paneles2. plafó pesant mono-

capa / panel pesadomonocapa3. extradossat / tras-

dosado4. plafó pesant multi-

capa, plafó pesantsandvitx / panel pesa-do multicapa, panelpesado sandwich5. aïllament tèrmic /

aislante térmico6. plafó lleuger multi-

capa autoportant,plafó lleuger sand-vitx autoportant /panel ligero multicapaautoportante, panelligero sandwich auto-portante7. aïllament / aislante

8. plafó lleuger multi-capa amb estructurade reforç, plafólleuger sandvitxamb estructura dereforç / panel ligeromulticapa con estructu-ra de refuerzo, panelligero sandwich conestructura de refuerzo

9. plafó lleuger mono-capa amb estructurade reforç / panel lige-ro monocapa conestructura de refuerzo

10.plafó lleuger mono-capa autoportant /panel ligero monocapaautoportante

11. mur cortina / muro cortina12.muntant / montante,

larguero13.envidrament / acrista-

lamiento

14.travesser / travesaño15.plafó opac de rebli-

ment / panel opaco derelleno

16.ancoratge / anclaje17.base de fixació /

base de fijación18.peça de regulació

tridimensional /pieza de regulacióntridimensional

19.forjat, sostre for-jat / forjado

20.tipus de murs cortina /tipos de muros cortina21.mur cortina conven-

cional / muro cortinaconvencional

22.mur cortina ambenvidrament exteriorencolat / muro cortinacon acristalamiento exte-rior encolado23.silicona estructural /

silicona estructural

21 2223

1 11

20

2 4

6 8

9 10

13

15

1612

17 18

19

14

3 5

7

FITXES 3/3 13/2/03 16:34 Página 1

Page 36: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Façanes• B u i t s• E l e m e n t s i t i p u s3

.3

4

1. brancalada / jambaje2. cap-i-alt / capialzado3. llinda / dintel, carga-

dero, lintel4. pestanya / guardapol-

vo, sobradillo5. brancal / jamba6. esqueixada, esplan-

dit / derrame7. doella / telar8. queixal / mocheta9. clavellinera, repla-

nell de finestra /mesilla, alféizar10.lleixa de finestra /

repisa de ventana11. escopidor / vierte-

aguas, bateaguas12.trencaaigües,

goteró / viertea-guas, goterón

13.ampit, davantal /antepecho

14.llindar, marxapeu /umbral, tranco

15.buits, obertures / vanos,huecos16.ull de bou / ojo de

buey17.finestra creuada /

ventana cruzada18.balcó / balcón19.finestra / ventana20.espitllera, sagetera /

aspillera, saetera21.portal / portal22.finestral / ventanal23.lluerna / tragaluz24.finestra geminada /

ventana geminada25.porta / puerta26.porta cotxera / puer-

ta cochera27.guardacantó,

guarda-rodes /guardacantón, guar-darruedas

15

1

32

7

▲ ▲

4

11

13

10

14

16

17

18

19

20 24

21

22

25

26

279

23

12

8

6

5

FITXES 3/3 13/2/03 16:34 Página 2

Page 37: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Façanes• T a n c a m e n t d e f i n e s t r e s

• E l e m e n t s 3.3

51. bastiment, marc / marco,

cerco2. tarja / montante3. mainell, monjo / mai-

nel, parteluz4. testera superior /

cabio alto5. banyot / cogote6. travesser superior /

travesaño superior7. muntant de penjar /

montante quicial8. bastiment de doella /

marco de mocheta9. tapajunts, guar-

nit / cubrejuntas10.galze / renvalso

11. escopidor / vierte-aguas, bateaguas

12.travesser inferior /peana

13.batent, fulla / hoja14.escopidor / vierte-

aguas, bateaguas15.ribet clavat / junqui-

llo16.batent / batiente17.travesser inferior /

travesaño inferior18.finestró, porticó /

postigo, contraventana19.muntant de penjar /

montante quicial20.travesser superior /

travesaño superior21.tancament / carpintería22.ferramenta / herraje

23.cremona / cremona24.mossa / muesca25.verga / varilla26.pom, maneta /

manilla, puño

27.falleba / falleba, espa-ñoleta28.nas / cerradero,

sujetador29.balda / codillo,

gancho30.armella, baga /

armella31.verga / varilla32.armella mestra /

armella maestra33.baula / aldaba34.bolleta / empuña-

dura35.somereta / tope

36. gorja / boca de lobo

1

23 27

22

13

18

4

5

32

6

910

12

14

15

17

19

7

▲▲

21

20

24

2526

28

29

30

31

3233

34

35

16

11

36

8

FITXES 3/3 13/2/03 16:34 Página 3

Page 38: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Façanes• T a n c a m e n t s d e f i n e s t r e s• T i p u s3

.3

6

1. finestres abatibles / ventanasabatibles2. finestra a la francesa d’un

batent / ventana a la francesa deuna hoja

3. f. a la francesa de dosbatents / v. a la francesa de doshojas

4. f. a l’anglesa d’un batent /v. a la inglesa de una hoja

5. f. a l’anglesa de dos batents /v. a la inglesa de dos hojas

6. f. projectable / v. proyectable7. f. oscil·lant d’eix superior /

v. oscilante de eje superior8. f. oscil·lant d’eix inferior /

v. oscilante de eje inferior9. f. oscil·lobatent / v. osciloba-

tiente10.finestres giratòries / ventanas

giratorias11. f. pivotant d’eix vertical

lateral / v. pivotante de eje ver-tical lateral

12.f. pivotant d’eix verticalcentral / v. pivotante de eje ver-tical intermedio

13.f. basculant d’eix central /v.basculante de eje intermedio

14.f. basculant d’eix lateral /v. basculante de eje lateral

15.finestres de gelosia / ventanas decelosía16.f. de lamel·les orientables

horitzontals / v. de lamas orien-tables horizontales

17.f. de lamel·les orientablesverticals / v. de lamas orienta-bles verticales

18.finestres d’eix lliscant / ventanasde eje deslizante19.f. de llibret d’eix lateral /

v. de librillo de eje lateral20.f. de llibret d’eix central /

v. de librillo de eje central21.f. a la italiana d’un batent /

v. a la italiana de una hoja22.f. a la italiana de dos

batents / v. a la italiana de doshojas

23.f. a l’australiana / v. a la aus-traliana

24.finestres de batent lliscant /ventanas de hoja deslizante25.f. corredissa / v. corredera26.f. de guillotina / v. de guilloti-

na27.f. fixa / v. fija

2 3 4

5 6 7

8 9

11 12 13 14

16 17

19 20 21

22 23

25 26

1

10

15

24

27

18

FITXES 3/3 13/2/03 16:34 Página 4

Page 39: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Façanes• P e r s i a n e s

• T i p u s i e l e m e n t s 3.3

7

1. tipus bàsics de persia-nes / tipos básicos de per-sianas2. persiana de corda /

persiana de cuerda3. persiana enrotllable /

persiana enrollable4. persiana veneciana /

persiana veneciana5. persiana para-sol,

brise-soleil / persianapartesol, brise-soleil

6. persianes de batentexterior / persianas debatiente exterior7. persianes segons

el moviment delbatent / persianassegún el movimientode la hoja8. persiana abati-

ble horitzontal /persiana abatiblehorizontal

9. persiana abati-ble vertical,paravent, por-ticó exterior /persiana abatiblevertical, contra-ventana, postigoexterior

10.persiana corre-dissa / persianacorredera

11. persiana de lli-bret / persianade librillo

12.persianes segonsla configuraciódel batent / persia-nas según la configu-ración de la hoja13.persiana cega /

persiana ciega14.persiana de

lamel·les verti-cals orienta-bles / persianade lamas vertica-les orientables

15.persiana delamel·les horit-zontals orienta-bles / persiana delamas horizontalesorientables

16.persiana delamel·les fixes /persiana de lamasfijas

17.persiana fixa / persianafija

18.elements de la persianaenrotllable / elementos dela persiana enrollable19.caixa de persiana /

caja de persiana20.registre / registro21.corró / rulo22.politja / polea23.parament / paramento24.lamel·la / lama25.guia / guía26.topall / tope27.cinta / cinta28.recollidor/ recogedor,

enrollador

1

7

6

18

12

2 3

8 9

10 11

13 14 15

19

23

24

25

26

20

21

22

28

27

16

4 5

17

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 5

Page 40: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Façanes• P o r t e s e x t e r i o r s3

.3

8

1. portes d’eix vertical /puertas de eje vertical2. porta abatible / puer-

ta abatible3. porta de vaivé /

puerta de vaivén4. porta giratòria /

puerta giratoria5. portes suspeses / puer-

tas suspendidas6. porta basculant rígi-

da / puerta basculanterígida

7. porta basculant arti-culada / puerta bascu-lante articulada

8. porta enrotllable delamel·les / puertaenrollable de lamas

9. porta enrotllable demalla / puerta enrolla-ble de malla

10.porta de guillotina,porta caladissa /puerta de guillotina

11. porta seccional noplegable / puerta sec-cional no plegable

12.porta seccional ple-gable / puerta seccio-nal plegable

13.porta sobreposable /puerta superponible

14.portes lliscants / puertasdeslizantes15.porta corredissa /

puerta corredera16.porta corredissa

corba / puerta correde-ra curva

17.porta corredissatangent / puerta corre-dera tangente

18.porta de llibret,porta plegable /puerta de librillo, puer-ta plegable

19.porta de ballesta /puerta de ballesta

2 3 4 6

7 8 9 10

11 12 13 15

16 17 18 19

1 5

14▲

▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲▲▲▲

▲ ▲ ▲ ▲

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 6

Page 41: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Façanes• P o r t a

• E l e m e n t s 3.3

9

1. porta d’entrada, porta /puerta de entrada, puerta2. tarja / montante3. espiera, espiell / miri-

lla4. timbre / timbre5. picaporta, balda,

baula / aldaba, llama-dor, picaporte

6. pany / cerradura7. bústia / buzón

8. porta de plafons, portaemplafonada / puerta decuarterones 9. testera superior /

cabio alto10.travesser / travesaño

11. faixa / peinazo12.muntant de tancar /

montante batiente13.plafó, clavenda /

cuarterón, entrepaño14.muntant mitger /

montante central15.testera inferior /

cabio bajo16.bastiment, marc /

marco, cerco17.testera, capçal /

cabecero, cabio18.banyot / cogote19.muntant / montante,

larguero20.tapajunts, guarnit /

cubrejuntas

21.frontissa / bisagra22.porta llisa / puerta lisa

23.bastigi / bastidor24.ànima / alma25.reforç del pany /

refuerzo de la cerradura26.muntant de penjar /

montante quicial27.parament / paramento

1

16

22

3 10

12

13

2

4

5

6

7

11

▲▲▲

▲▲

▲▲

15

89

14

17 18

19

20

21

23

24

25

26

27

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 7

Page 42: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Divisions i acabats interiors• P o r t e s i n t e r i o r s3

.4

0

1. portes segons la confi-guració del batent /puertas según la configura-ción de la hoja2. porta llisa / puerta lisa

3. pom, maneta /pomo, manija

4. porta catalana,porta empostissada /puerta a la catalana,puerta rústica5. post, cloenda /

tablero6. porta de plafons,

porta emplafonada /puerta de cuarterones7. plafó, clavenda /

cuarterón, entrepaño

8. porta vidriera / puer-ta vidriera9. vidre pla / vidrio

plano10.porta vidriera a

l’anglesa / puertavidriera a la inglesa11. barreta / baqueta

12.porta emplomada /puerta emplomada13.vidre catedral /

vidrio catedral14.vergueró / verga,

junquillo15.vidriera emplo-

mada / vidrieraemplomada

16.tipus de bastiments /tipos de marcos17.bastiment d’envà /

marco de tabique

18.bastiment de tresquarts / marco de 15 cm

19.bastiment de doella /marco de mocheta

20.portes segons l’acordamb el bastiment / puer-tas según la entrega con elmarco21.porta enrasada,

porta sense galze /puerta enrasada

22.porta ressaltada /puerta resaltada

23.porta cavalcada,porta amb tapabo-ques / puerta solapada

24.porta engalzada,porta amb galze /puerta renvalsada, puer-ta con renvalsos

1

16 20

2 4

17

18

19

21

22

23

24

3

5

8 9

7

6

10 12

11

14

15

13

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 8

Page 43: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Divisions i acabats interiors• M a m p a r e s i e n v a n s 3

.4

1

1. envans de maó / tabi-ques de ladrillo2. envà de quart / tabi-

que de panderete3. doble envà, envà

sord, mitjanadasorda / tabique sordo,doble tabique

4. paret de tresquarts / citara, paredde media asta

5. envà engaltat / tabi-que a bofetón

6. envans de plaques /tabiques de placas7. envà de blocs / tabi-

que de bloques8. envà de plaques

alveolades / tabiquede placas alveoladas

9. envà translúcid, envàde pavesos / tabiquetranslúcido, tabique depaveses10.pavès, vidre

emmotllat / pavés,vidrio moldeado

11. armadura / armadura12. juntura de PVC /

junta de PVC13.bastigi / bastidor

14.envà de cartó guix /tabique de cartón yeso15.perfil de testera

superior / perfil decabio alto

16.perfil de muntant /perfil de montante

17.perfil de travesser /perfil de travesaño

18.perfil de testerainferior / perfil decabio bajo

19.plafó de placa /panel de placa

20.envà plegable / tabiqueplegable21.guia de sostre / guía

de techo22.rodet / rodillo23.plafó / panel24.piu de guia / pivote-

guía25.guia de paviment /

guía de pavimento26.mampara de vidre /

mampara de cristal27.vidre fix / luna fija28.contrafort / contra-

fuerte29.frontissa / bisagra30.porta / puerta31.pany / cerradura32.caixa del ressort /

caja del resorte

1

6

9

14

26

20

23

15

1617

1918

21

24

25

22

27

28

29

30

3132

▲ ▲

▲ ▲

▲ ▲

2 3

4 5

7

8

10

1112

13

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 9

Page 44: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Divisions i acabats interiors• P a v i m e n t s p e t r i s

c o n t i n u s3.4

2

1. paviment rebaixat /pavimento rebajado

2. paviment polit / pavi-mento pulido

3. paviment abrillantat /pavimento abrillantado

4. paviment corronat /pavimento igualado conrodillo

5. paviment reglejat /pavimento allanado conreglón

6. làmina de separació /lámina de separación

7. paviment raspallatamb àcid / pavimentocepillado con ácido

8. paviment remolinat /pavimento fratasado

9. paviment lliscat / pavi-mento enlucido

10.juntura tallada / juntacortada

11. paviment de formigó /pavimento de hormigón

12.regle llarg / reglón, líneamaestra

13.malla electrosoldada /malla electrosoldada,mallazo

14.làmina impermeable /lámina impermeable

15.emmacat / encachado16.terra compactada / tie-

rra compactada

2

3

5

7

8

9

11

1416

1

4

6

10

15

13

12

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 10

Page 45: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Divisions i acabats interiors• P a v i m e n t s p e t r i s

d i s c o n t i n u s 3.4

3

1. juntura de fleixmetàl·lic / junta de flejemetálico

2. beurada, abeurada /lechada

3. capa de ciment cola /capa de cemento cola

4. capa de sorra / capa dearena

5. làmina aïllant / láminaaislante

6. tapajunts plàstic /cubrejuntas plástico

7. tapajunts metàl·lic /cubrejuntas metálico

8. tapajunts de màstic /cubrejuntas de mástique

9. cordó de tapajunts /cordón de cubrejuntas

10.paviment flotant / pavi-mento flotante11. juntura oberta /

junta abierta12.suport regulable /

soporte regulable13.suport fix / soporte

fijo14.enrajolats / embaldosa-

dos15.enrajolat a junt

seguit / embaldosadoa junta continua

16.enrajolat de punta /embaldosado en diago-nal

17.enrajolat a trenca-junt / embaldosado arompejunta

18.enrajolat a la mes-cla / embaldosado a lamezcla

19.peces de paviment /piezas de pavimento20.panot / loseta, baldo-

són21.tova, atova, atovó /

adobe, adoba22.rajola / baldosa23.cairó / baldosa cuadra-

da24.llamborda / adoquín

2

4

5

6 7 8

15 16 17 18

20 21 22 23 24

10

14

19

1

9

13 12

11

3

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 11

Page 46: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Divisions i acabats interiors• P a r q u e t s , m o q u e t e s i

p a v i m e n t s p l à s t i c s3.4

4

1. parquets segons el sis-tema constructiu / par-qués según el sistema cons-tructivo2. parquet de posts

encadellades / par-qués de tablasmachihembradas3. làmina aïllant /

lámina aislante4. aïllant / aislante5. llata d’empostis-

sat / ristrel, dur-miente

6. post encadellada /tabla machihembra-da

7. parquet de mosaic /parqué de mosaico8. capa de morter

de ciment / capade mortero decemento

9. parquet encolat /parqué encolado

10.parquet flotant / par-qué flotante11. fleix tapajunts /

fleje cubrejuntas12.base / base

13.parquets segons la dis-posició de les posts /parqués según la disposi-ción de las tablas14.parquets d’espina

de peix / parqués enespinapez15. parquet a la

francesa / parqué ala francesa, parquéde hojas quebradas

16.parquet de puntd’Hongria / parquéen punto de Hungría

17.parquet a l’anglesa,parquet de frisos /parqué a la inglesa

18.parquet de marquete-ria / parqué de taracea

19.paviment plàstic / pavi-mento plástico20.fleix tapajunts / fleje

cubrejuntas21.capa d’anivellament /

capa de alisado22.adhesiu / adhesivo23.cordó de soldadura /

cordón de soldadura24.base / base25.lloseta / loseta, pla-

queta26.moqueta, paviment

tèxtil / moqueta, pavimen-to textil27.rotlle, rotllo / rollo28.banda de tesar /

banda de tensar29.banda adhesiva /

banda adhesiva

12 7

9

2613

10

19

15 17

27

3

4

5

6

11

12

8

14

16 18

20

21

22

23

24

25

2928

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 12

Page 47: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Divisions i acabats interiors• R e v e s t i m e n t s 3

.4

5

1. cornisa / cornisa2. estria, regata / estría3. motllura / moldura4. reglada / regla, línea

maestra5. revestiment arrebossat

reglejat / revestimientoenfoscado maestreado

6. revestiment esquerde-jat / revestimiento repella-do

7. revestiment arrebossat /revestimiento enfoscado

8. revestiment lliscat /revestimiento tendido,revestimiento enlucido

9. revestiment pintat /revestimiento pintado

10.revestiment emblan-quinat, revestimenteixalbat, revestimentencalcinat / revestimientoblanqueado, revestimientoencalado, revestimientoenjalbegado

11. revestiment enguixat /revestimiento enyesado

12.arrimador / arrimadero13.empaperat / empapelado14.cantonera / guardacan-

tos, cantonera, guardavivos15.enrajolat / alicatado16.sòcol / zócalo17.racó viu / rincón vivo18.racó mort / matarrincón,

rincón perdido19.aresta viva / arista viva20.aresta morta / arista

muerta

1 2 3

5

6

7

8

9

10

11

13

15

17 18 19 20

4

16

12

14

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 13

Page 48: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Divisions i acabats interiors• C e l s r a s o s3

.4

6

1. cel ras, sostre fals /cielo raso, techo falso2. cel ras de plaques /

cielo raso de placas3. tija de suspensió /

varilla de suspensión4. perfil secundari /

perfil secundario5. placa de guia

amagada / placa-guía oculta

6. placa de guiavisible / placa-guíavisible

7. perfil de vora /perfil de remate

8. perfil de guia /perfil-guía

9. perfil primari /perfil primario

10.cel ras cassetonat deplaques / cielo rasoartesonado de placas11. tija de suspensió /

varilla de suspensión

12.placa de guiaamagada / placa-guía oculta

13.perfil primari /perfil primario

14.perfil secundari /perfil secundario

15.perfil de vora /perfil de remate

16.cel ras de lamel·lesmetàl·liques / cieloraso de lamas metálicas17.pinça / pinza18.lamel·la

metàl·lica / lamametálica

19.tija de suspensió /varilla de suspensión

20.perfil primari /perfil primario

21.capa aïllant / capaaislante

22.perfil de vora /perfil de remate

23.teginat, cassetonat,enteixinat / artesonado

24.cels rasos continus /cielos rasos continuos25.cel ras de plaques

d’escaiola / cielo rasode placas de escayola26.filferro de sus-

pensió / alambrede suspensión

27.llata, cabiró / lata,cabio

28.capa de guix /capa de yeso

29.tatxa / tachuela30.placa d’escaiola /

placa de escayola31.cel ras encanyissat /

cielo raso encañizado32.estopada / estopa-

da33.encanyissat /

encañizado34. capa de guix /

capa de yeso35.canya de fixació /

caña de fijación

1

2

16

24

25

23

31

10

▲▲

56

15

19

3

47

8

9

12

11

14

13

18

22

2120

26

27 2829

30

32

33 34

35

17

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 14

Page 49: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

3.4

7

1. instal·lació d’aigua / ins-talación de agua2. canonada, canó, tub /

tubería, cañería, tubo3. muntant / montante4. caixa de comptadors /

caja de contadores5. bateria de comp-

tadors / batería de contadores

6. comptador indivi-dual / contador indi-vidual

7. aixeta de pasindividual / llavede paso individual

8. vàlvula de retenció,antiretorn / válvula deretención, válvula anti-rretorno

9. vàlvula de regulació /válvula de regulación

10.connexió de servei /acometida11. pericó, arqueta /

arqueta

12.aixeta de pasgeneral / llavede paso gene-ral

13.ramal de conne-xió / ramal de aco-metida

14.canonada princi-pal / tubería principal

15.instal·lació de gas /instalación de gas16.escalfador / calenta-

dor17.aixeta de pas de

l’escalfador / llavede paso del calenta-dor

18.aixeta de pas de lacuina / llave de pasode la cocina19.connexió flexi-

ble, lira / cone-xión flexible, lira

20.canonada, canó,tub / tubería, cañería,tubo

21.muntant / montante22.caixa de compta-

dors / caja de conta-dores23.bateria de

comptadors /batería de conta-dores

24. comptadorindividual / con-tador individual

25.aixeta de pasindividual / llavede paso individual

26.vàlvula de regula-ció / válvula de regu-lación

27.connexió de servei /acometida28.pericó, arqueta /

arqueta29.aixeta de

pas general /llave de pasogeneral

30.ramal de conne-xió / ramal de aco-metida

31.canonada principal /tubería principal

Instal·lacions• I n s t a l · l a c i o n s

d ’ a i g u a i g a s

2

5 6

78

11

13

14

16

17

19

21

28

1

4

15

10

27

30 31

22

▲▲ ▲

20

25

24

26

29

9

18

23

12

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

3

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 15

Page 50: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Instal·lacions• I n s t a l · l a c i o n s d ’ a i g u a i g a s• C o m p o n e n t s3

. 4

8

1. derivacions / derivacio-nes2. derivació doble,

calces / derivacióndoble

3. derivació en creu /derivación en cruz

4. derivació en T / deri-vación en T

5. derivació en T ambreducció / derivaciónen T con reducción

6. derivació inclinada /derivación inclinada

7. derivació en Y, cal-ces / derivación en Y

8. colzes / codos9. colze de 90º / codo

de 90º

10.colze de canvi d’eix /codo de cambio de eje

11. colze de 45o / codode 45o

12.colze de 180o / codode 180o

13.maneguets, maniguets /manguitos14.maneguet, mani-

guet / manguito15.maneguet de reduc-

ció / manguito dereducción

16.terminal / terminal17.tap cec / tapón ciego18.ràcord / racor

19.fixacions / fijaciones20.grapa / grapa21.pinça / pinza22.clau de ganxo /

alcayata, escarpia23.abraçadores /

abrazaderas24.abraçadora

simple / abra-zadera simple

25.abraçadoramúltiple /abrazadera múl-tiple

26.abraçadora detub flexible /abrazadera detubo flexible

27.abraçadoraencastable /abrazaderaempotrable

1

8

23

19

1816 17

13

2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 14 15

21 22

2425

26 27

20

▲▲▲▲

▲ ▲ ▲

▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

FITXES 3/3 13/2/03 16:35 Página 16

Page 51: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

3.4

9

1. aixeta d’obturador dedisc, aixeta de disc /grifo de plato2. cargol de subjecció /

tornillo de sujeción3. maneta / cruceta4. femella del premsa-

estopa / tuerca delprensaestopas

5. premsaestopa / pren-saestopas

6. estopada / estopada7. volandera / arandela8. tija / husillo9. broc / caño10.rosca / rosca11. assentament / asiento12.vàlvula / válvula

13. aixeta de palanca, aixe-ta de monocomanda-ment / grifo monomando14.palanca / palanca 15.mesclador / mezclador16.aixeta amb tempo-

ritzador / grifo contemporizador

17.aerador, airejador /aireador18. juntura d’estanqui-

tat / junta de estan-queidad

19.cartutx / cartucho20.reixeta / rejilla

21.casquet / casquillo22.bateria de paret de

banyera i dutxa /batería de pared debañera y ducha23.embellidor / rosetón24. inversor / inversor25.dutxa de telèfon /

ducha de teléfono26. telèfon / teléfono27.sobreeixidor /

rebosadero28.dutxa de pinya /

ducha de piña29.dutxa de regadora /

ducha de regadera30.braç / brazo 31.ruixador / rociador

32.fluxor / fluxómetro33.aixeta mescladora

amb termòstat / grifomezclador termostático

34.vàlvules / válvulas35.vàlvula de com-

porta / válvula decompuerta

36.vàlvula d’assenta-ment / válvula deasiento, válvula de plato

37.filtre / filtro 38.vàlvula de reten-

ció de batentoscil·lant, vàlvulade clapeta / válvulade retención de discooscilante

39. vàlvula de bola /válvula de bola, válvu-la esférica

40.vàlvula reductorade pressió / válvulareductora de presión

Instal·lacions• A i x e t e s i v à l v u l e s

• T i p u s i p a r t s

1

22 29

13

34

3

26

35 36

37 38 39 40

2

45

76

9

1011 12

8

14

15

1918

21 20

31

▲▲

▲▲▲

23

25

27

2430

17

16

28

32

33

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

FITXES 3/4 18/2/03 19:22 Página 1

Page 52: Obres de fàbrica

Ref. PETITC

OM

ITE (do

rs)

3 . 5 0

1. escalfador d’acumulació degas / calentador de acumulaciónde gas

2. escalfador instantani degas / calentador instantáneode gas3. reflector / reflector 4. tub d’evacuació de

fums / tubo de evacuaciónde humos

5. bescanviador d’aletes /intercambiador de aletas

6. entrada d’aire / entradade aire

7. serpentí / serpentín

8. cremador pilot, flamad’encesa / quemador pilo-to, llama de seguridad, pilo-to de seguridad

9. cremador / quemador10.conducte d’entrada del

gas / conducto de entradadel gas

11. conducte d’entrada del’aigua freda / conductode entrada del agua fría

12. conducte de sortida del’aigua calenta / conductode salida del agua caliente

13.carcassa / armazón14.selector de temperatu-

ra / selector de temperatu-ra

15.polsador d’encesa / pul-sador de encendido

16.escalfador elèctric / calenta-dor eléctrico, termo eléctrico17.aïllant / aislante18.caldera / caldera19.termòmetre / termómetro20.resistència / resistencia21.ànode / ánodo

22.conducte d’entrada del’aigua freda amb deflec-tor / conducto de entradadel agua fría con deflector

23.termòstat / termostato24.llum pilot, pilot / lámpa-

ra piloto, piloto25.conducte de sortida de

l’aigua calenta / conductode salida del agua caliente

26.grup de seguretathidràulica / grupo deseguridad hidráulica

Instal·lacio

ns

• E

sc

alf

ad

or

s d

’aig

ua

• T

ipu

s i p

ar

ts

21 16

13

17

18

20

21

24

26

9

10

22

23

19

25

5

6

7

4

8

11

14

15

12

3

Fi

tx

a

pa

tr

oc

in

ad

a

pe

r

:

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 2

Page 53: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

1. instal·lació de desguàsde les aigües residuals /instalación de evacuaciónde las aguas residuales2. tub de ventilació

primària / tubo deventilación primaria3. xemeneia de ven-

tilació / chimeneade ventilación4. curull, barret

de xemeneia,capellet dexemeneia /caperuza, som-brerete

5. baixant de lesaigües residuals /bajante de las aguasresiduales

6. mamella, canó dedesguàs / mangueta,manguetón

7. caixa sifònica / botesifónico

8. sifó / sifón9. tub de ventilació

secundària / tubo deventilación secundaria

10.instal·lació de desguàsde les aigües pluvials /instalación de evacuaciónde las aguas pluviales11. crestallera, crestall,

carener / cumbrera,caballete, hilada decumbrera

12.aiguavés, vessant /vertiente, agua, faldón

13.canaló / canalón14.cubeta / cubeta15.bononera, bonera /

sumidero16.morrió, morralló /

alcachofa17. canella / caño18.baixant de les

aigües pluvials /bajante de las aguaspluviales

19.pericó, arqueta / arqueta20.tapa de registre /

tapa de registro21.clavegueró, albelló /

albañal22.pericó sifònic, arqueta

sifònica / arqueta sifónica23.claveguera / alcantarilla,

cloaca

Instal·lacions• X a r x a d e d e s g u à s 3

.5

1

2

3

5

12

15

18

110

▲▲

▲▲

19

20 21

2223

6 7 8

9 16

14

1311

17

4

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 3

Page 54: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Instal·lacions• X a r x a d e d e s g u à s• C o m p o n e n t s3

.5

2

1 16

25

28

3

6

9

14

17 19

20 21

22 23

24

26

27

18

1. instal·lació de desguàs deles aigües pluvials / insta-lación de evacuación de lasaguas pluviales2. blaix de cartabó /

inglete3. ganxo de suspensió /

gancho de suspensión4. grapa / grapa5. morrió, morralló /

alcachofa6. canaló / canalón7. tapa / tapa8. sobreeixidor / rebosa-

dero9. maneguet, maniguet /

manguito10.colze / codo11. reixeta / rejilla12.cubeta / cubeta13. abraçadora / abrazadera14.baixant / bajante15.colze de descàrrega /

codo de descarga16.sifons senzills / sifones sen-

cillos17.sifó senzill amb

registre inferior /sifón sencillo con regis-tro inferior18.tap de registre /

tapón de registro19.sifó senzill seguit /

sifón sencillo seguido20.sifó senzill en S /

sifón sencillo en S21.sifó senzill amb

registre superior /sifón sencillo con regis-tro superior

22.sifó senzill de vas,sifó de vas / sifón sen-cillo de botella, sifón debotella

23.sifó senzill de corba /sifón sencillo curvo

24.sifó senzill de deri-vació / sifón sencillo dederivación

25.sifons dobles / sifonesdobles26.sifó doble de vas /

sifón doble de botella27.sifó doble de corba /

sifón doble curvo28.bononera sifònica amb

sortida vertical / sumiderosifónico con salida vertical

29.desguàs sifònic / desa-güe sifónico

30.caixa sifònica / bote sifó-nico

2

4 5

7

10

11

12

15

29

30

13

▲▲

▲▲

▲▲

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

8

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 4

Page 55: Obres de fàbrica

Ref. PETITC

OM

ITE (cara)

3 . 5 3

1. calefacció per radiació peraigua calenta / calefacciónpor radiación por agua caliente2. radiador / radiador

3. purgador / purgador4. element / elemento5. aixeta amb termòs-

tat / grifo termostático6. canonada d’alimen-

tació / tubería de ali-mentación

7. suport / apoyo8. caldera / caldera

9. xemeneia / chimenea10.vàlvula de seguretat /

válvula de seguridad11. sobreeixidor / rebosa-

dero

12. indicador del nivell del’aigua / indicador del niveldel agua

13.manòmetre / manómetro14.dipòsit d’expansió /

depósito de expansión15.bomba de circulació /

bomba de circulación16.canonada de retorn de

l’aigua / tubería de retor-no del agua

17.vàlvula de drenatge /válvula de drenaje

18.canonada d’alimentació /tubería de alimentación

19.aixeta de pas / llave depaso

20. calefacció per sòl radiant /calefacción por suelo radiante 21.caixa de derivació / caja

de derivación 22.termòstat / termostato23.cable calefactor / cable

calorífero24.regleta de connexió /

regleta de conexión25.calefacció solar per aigua

calenta / calefacción solar poragua caliente26.captador solar / captador

solar, colector solar27.absorbidor / absorbedor,

absortor28.vàlvula de seguretat /

válvula de seguridad

29.dipòsit d’aigua / depósi-to de agua30.termòstat / termostato31. vàlvula de retenció,

antiretorn / válvula deretención, válvula antirre-torno

32.bomba de circulació /bomba de circulación

33.sobreeixidor / rebosa-dero

34.escalfador / calentador35.vàlvula de seguretat /

válvula de seguridad

Instal·lacio

ns

• C

lima

tit

za

ció

• C

ale

fa

cc

18

19

1 204

17

25

27

29

34

26 28

31

32 33

3

5

8

30

35

▲ ▲

▲▲

21

22

23

24

▲▲

7

6

9

14

11

12

10

13

16

15

2

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 5

Page 56: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

3.5

4

1. aire condicionat / aireacondicionado2. tub flexible / tubo

flexible3. conducte secundari /

conducto secundario4. difusor / difusor5. reixeta regulable /

rejilla regulable6. termòstat / termostato7. conducte principal /

conducto principal8. generador d’aire /

generador de aire9. entrada d’aire /

entrada de aire

10.aerotermos / aerotermo11. aire condicionat indivi-

dual / aire acondicionadoindividual12.ranures de ventila-

ció / ranuras de ventila-ción

13.desguàs / desagüe14.termòstat / termostato15.comandament del

ventilador / mandodel ventilador

16.selector de tempe-ratura / selector detemperatura

17.deflector / deflector

18.ventiloconvector, fan-coil / ventiloconvec-tor, fan-coil19.refrigerador / refrige-

rador20.ventilador / ventila-

dor

Instal·lacions• C l i m a t i t z a c i ó• S i s t e m e s p e r a i r e

1

11

10

18

2 3

5

6 7

9

1415

16

4

8

12 17

20

19

13

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 6

Page 57: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

3.5

5

1. curull d’aspiració està-tica / caperuza de aspira-ción estática

2. xunt / shunt3. extractor / extractor4. reixeta de ventilació /

rejilla de ventilación5. deflector / deflector6. tub d’extracció / tubo

de extracción7. campana extractora,

extractor, campanad’aspiració / campana deaspiración, extractor

8. ventilació forçada,ventilació artificial /ventilación forzada, venti-lación artificial9. ventilador centrífug /

ventilador centrífugo10.conducte d’extrac-

ció / conducto deextracción

11. conducte d’impulsió /conducto de impulsión

12.caldera / caldera13.curull, barret de

xemeneia, capellet dexemeneia / caperuza,sombrerete

14.xemeneia, fumeral / chimenea

15.registre, regulador detiratge / registro, regula-dor de tiraje

16.faldar / faldón17.campana de la xeme-

neia / campana de chime-nea

18.llar de foc, foc a terra /chimenea

19.curull rotatori / caperuzarotatoria

20.curull orientable / cape-ruza orientable

Instal·lacions• I n s t a l · l a c i o n s d e v e n t i l a c i ó

9

12

19

1

2

3

5

6 7

8

1011

13

16 17

18

15

14

20

4

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 7

Page 58: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

1. conducció en safata /canalización en bandeja2. cinta metàl·lica fle-

xible / cinta metálicaflexible

3. safata / bandeja4. conducció encastada a

la paret / canalizaciónempotrada en la pared5. tub corrugat / tubo

corrugado6. regata / roza, regata

7. conducció vista / canali-zación vista8. caixa de connexió /

caja de conexión, cajade empalme

9. tub rígid / tubo rígido10.abraçadora / abraza-

dera11. conducció en sòcol /

canalización en zócalo12.canaleta / canaleta

13.conducció encastada aterra / canalización empo-trada en el suelo14.tapa / tapa15.torreta / torreta

16.canaleta electrificada /canaleta electrificada

17.tija de suspensió / vari-lla de suspensión

18.cables / cables19.cable monopolar /

cable unipolar20.aïllant / aislante21.conductor de

línia, conductor /conductor de línea,conductor

22.cable multipolar /cable multipolar

23.cable amb dobleaïllant / cable condoble aislante

24.cable trenat / cabletrenzado

3.5

6 Instal·lacions• C o n d u c c i o n s e l è c t r i q u e s

3

9

8

12

19

20 21

22

23

24

1

4

7

11

13

18

10

2

14

5

6

15

16

17

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 8

Page 59: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

3.5

71. punt de llum / punto de

luz2. escalfador / calentador3. presa de corrent, endoll /

toma de corriente, enchufe4. electrodomèstic / elec-

trodoméstico5. quadre de comanda-

ment / cuadro de mandos6. cadireta, permòdol /

palomilla7. connexió de terra /

puesta a tierra8. caixa de comptadors /

caja de contadores9. caixa general de pro-

tecció, torpede / cajageneral de protección, tor-pedo

10.derivació individual /derivación individual

11. embarrat de protec-ció / embarrado deprotección

12.born, terminal /borne, terminal

13.comptador indivi-dual / contador indivi-dual

14.temporitzador delllum de l’escala /temporizador de la luzde la escalera

15.fusible / fusible16.caixa de distribució /

caja de distribución17. línia d’entrada /

línea de entrada

18.línia aèria / línea aérea19.caseta transformadora /

caseta transformadora20.línia subterrània / línea

subterránea21. línia d’alta tensió /

línea de alta tensión22.aïllador, xicra / aislador23.travesser / cruceta, trave-

saño24.transformador / trans-

formador25.torre / torre26.línia de baixa tensió /

línea de baja tensión

Instal·lacions• I n s t a l · l a c i o n s e l è c t r i q u e s

1

2

3

4

5 6

7

9 20

19

18

2221

23

24

25 26

14

12

11

17

13

1615

8

10

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 9

Page 60: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

3.5

8

1. llums / lámparas2. indicador de sortida

d’emergència / indi-cador de salida deemergencia

3. llum de braç / lámpa-ra de brazo4. pantalla, pàmpol /

pantalla5. braç / brazo

6. llum de sostre, llumpenjant / lámpara detecho, lámpara colgante7. penjador de

ganxo / colgadorde gancho

8. ganxo de suspen-sió / gancho de sus-pensión

9. tulipa / tulipa

10.llum de peu / lámparade pie11. pantalla, pàmpol /

pantalla12.peu / pie13. interruptor / inte-

rruptor14.llum de paret, aplic /

lámpara de pared, apli-que

15.projector / proyector16.pantalla hermètica /

pantalla hermética17.ull de bou, llum

encastat / ojo debuey, lámpara empotra-da18.armadura / arma-

dura19.portalàmpades /

portalámparas

20.reflector / reflector21. llum fluorescent, fluo-

rescent / lámpara fluores-cente, fluorescente22.encebador / cebador23.condensador / conden-

sador24.carcassa / armazón25.contacte, piu de con-

tacte / contacto26.tub fluorescent, fluo-

rescent / tubo fluores-cente, fluorescente

27.portalàmpades / por-talámparas

28.difusors / difusores29. difusor continu /

difusor continuo30.difusor de gelosia /

difusor de celosía

Instal·lacions• A p a r e l l s d ’ i l · l u m i n a c i ó

1

17

6

10

3

21

8

7

14

2829

25

24

27

26

30

4

▲▲

22

2

5 9

11

12 13

15

16

18

19

20

23

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 10

Page 61: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Instal·lacions• L à m p a d e s 3

.5

9

1. làmpada d’incan-descència, bombeta /lámpara de incandescen-cia, bombilla2. ampolla / ampolla3. buit, atmosfera

gasosa / vacío4. filament / filamento5. suport / soporte6. entrada i sortida de

corrent / entrada ysalida de corriente

7. tija / varilla8. coll / cuello9. peu / pie10.casquet / casquillo11. contacte central /

contacto central12. làmpada de vapor de

mercuri / lámpara devapor de mercurio13.reflector / reflector14.elèctrode principal /

eléctrodo principal15.elèctrode d’enceba-

ment / eléctrodo decebado

16.resistència d’ence-bament / resistenciade cebado

17. làmpades d’incan-descència, bombetes /lámparas de incandescen-cia, bombillas18.làmpada estàndard

transparent / lámpa-ra estándar transparen-te

19.làmpada estàndardblanca / lámparaestándar blanca

20.làmpada d’ampollareduïda / lámpara deampolla reducida

21. làmpada esfèrica /lámpara esférica

22.làmpada blanca pera canelobres iaplics / vela blanca

23.làmpada tubular /lámpara tubular

24.làmpada per acanelobres i aplics /flama

25.làmpada ambreflector / lámparacon reflector

26.làmpada halògena /lámpara halógena

27.làmpades de descàrre-ga / lámparas de descargaeléctrica28.làmpada de vapor

de sodi / lámpara devapor de sodio

29.làmpada de vaporde mercuri / lámparade vapor de mercurio

30.làmpada de baixconsum / lámpara debajo consumo

31. tubs fluorescents, fluo-rescents / tubos fluores-centes, fluorescentes32.fluorescent circular /

fluorescente circular33.fluorescent corbat /

fluorescente curvo34.fluorescent recte /

fluorescente recto35.làmpada luminescent

de neó / lámpara luminis-cente de neón

1 12

27 31

17

3

18 19

2

5

4

7

9

6

10

8

13

14

15

16

20 21

23 26

28 29

11

22

2524

32 33

34

35

30

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 11

Page 62: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Instal·lacions• M e c a n i s m e s e l è c t r i c s3

.6

0

1. caixa de connexió / cajade conexión, caja deempalme2. tapa / tapa3. regleta de connexió /

regleta de conexión4. portafusibles / por-

tafusible5. fusibles, ploms /

fusibles, plomos6. tap / tapón7. cartutx / cartucho

8. interruptor / interruptor9. caixa encastada,

caixetí / caja empotra-da, cajetín

10.bastidor / bastidor11. suport / soporte12.polsador, botó pol-

sador, botó / pulsa-dor, botón

13.placa / placa

14.endoll / enchufe15.presa de corrent /

toma de corriente16.dolla / hembrilla17.contacte / contacto18.alvèol / alvéolo19.clavilla / clavija

20.connectors / conectores21. interruptor giratori /

interruptor giratorio22.endoll pla / enchufe

plano23.interruptor de pera,

pera / interruptor depera

24.interruptor commu-tador / interruptorconmutador

25.caixa de connexióde telèfon / caja detoma de teléfono

26.placa de sortida decables / placa de sali-da de cables

27.endoll rodó / enchuferedondo

28.tallacircuits / corta-circuitos

29.timbre de cordó /timbre de tirador

30.pilot / piloto31.brunzidor / zumbador32.caixa de connexió

d’antena / caja detoma de antena

33.timbre de polsador /timbre de pulsador

34.connector d’antena /conector de antena

35.caixa de connexiócoaxial / caja de tomacoaxial

36.potenciòmetre /potenciómetro

1

8

20

5

14

2

43

15

16 17

18

19

9

10

11 1213

21 22 23

24 25 26

27 28 29

30 31

32 33

34 35 36

6

7

F i t x a p a t r o c i n a d a p e r :

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 12

Page 63: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

3.6

1Instal·lacions• E l e v a d o r s i c o m p o n e n t s

m e c à n i c s

11. cable de suspen-sió del contrapès /cable de suspensióndel contrapeso

12. interruptor supe-rior de fi de reco-rregut / interruptorsuperior de fin decarrera

13.colissa / rodillo,colisa, rozadera

14.cabina / cabina15. intercomunica-

dor / intercomu-nicador

16.porta plegable /puerta plegable

17.guia de la cabina /guía de la cabina

18.paracaigudes /paracaídas

19.botonera de pis /botonera de piso

20.porta corredissa /puerta corredera

21.contrapès / contrapeso22.guia del contrapès /

guía del contrapeso23.fossa / foso24.interruptor inferior de

fi de recorregut / inte-rruptor inferior de fin decarrera

25.amortidor de la cabina /amortiguador de la cabina

26.amortidor del con-trapès / amortiguador delcontrapeso

27.politja de tensió / poleade tensión

28.muntacàrregues / mon-tacargas29.pany de seguretat /

cerradura de seguridad30.porta d’un batent /

puerta de una hoja

1

9

2 43

5

8

7

▲▲

1617

19

10 1112

13

14

30

20

23

21

22

24

2726

25

29

1. ascensor elèctric /ascensor eléctrico2. cambra de màqui-

nes / cuarto demáquinas3. quadre de

comandament /cuadro de mandos

4. grup tractor /grupo tractor5. politja

motriu /polea tractora

6. fre electro-mecànic / frenoelectromecánico

7. motor elèctric /motor eléctrico

8. limitador develocitat / limi-tador de veloci-dad

9. buc / caja10. cable de suspen-

sió de la cabina /cable de suspensiónde la cabina

6

15

1828

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 13

Page 64: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Instal·lacions• A l t r e s t r a n s p o r t s3

.6

2

1. elevador hidràulic / ele-vador hidráulico2. reixeta de ventilació /

rejilla de ventilación3. llum del buc / luz de

la caja4. lleva d’anivellament /

leva de nivelación5. guia / guía6. interruptor superior

de fi de recorregut /interruptor superior defin de carrera

7. contacte de porta /contacto de puerta

8. cabina / cabina9. colissa / rodillo, colisa,

rozadera10.èmbol, pistó / émbolo11. grup tractor / grupo

tractor12.quadre de comanda-

ment / cuadro de man-dos

13. interruptor inferiorde fi de recorregut /interruptor inferior defin de carrera

14.amortidor de res-sort / amortiguador deresorte

15.botonera de cabina /botonera de cabina16.indicador lluminós i

acústic de sobrecàr-rega / indicador ópticoy acústico de sobrecarga

17.polsador d’alarma /pulsador de alarma

18.polsador de parada,polsador d’aturada /pulsador de parada

19.polsador de pis / pul-sador de piso

20.interruptor de clau /interruptor de llave

21.remuntador d’escales,remuntador / montaesca-leras

22.barana de guia /barandilla de guía

23.grup tractor / grupotractor

24.seient / asiento25.plataforma / platafor-

ma26.escala mecànica / escale-

ra mecánica27.polsador de parada,

polsador d’aturada /pulsador de parada

28.placa de seguretat /placa de seguridad

29.barana / barandilla,baranda30. passamà mòbil /

pasamanos móvil31.esglaó, graó, escaló /

peldaño, escalón32.transportador de cinta,

cinta transportadora /transportador de cinta,cinta transportadora33.cinta / cinta

11 12

3

7

8

56

▲▲

1 15 21

26 32

16

17

18

19

20

23

25

28

29

22

24

33

3130

27

2

4

910

14

13

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 14

Page 65: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (cara)

Instal·lacions• I n s t a l · l a c i o n s d e p r o t e c c i ó 3

.6

3

1. parallamps / pararrayos2. tija / vástago, varilla3. agulla / punta4. collarí / collarino5. antena / antena6. abraçadora / abraza-

dera7. cable de baixada /

cable de bajada8. beina de protecció /

tubo de protección9. piqueta de presa de

terra / pica de tomade tierra

10.extintor / extintor11. mànega / manguera12.disparador / dispara-

dor13.maneta / empuñadura14.llança / lanza15.cos d’extintor / cuer-

po de extintor

16.tallafoc / cortafuego17.ruixador automàtic /

difusor de agua, sprin-kler, rociador automáti-co de agua

18.cortina tallafoc /cortina cortafuego

19.hidrant, boca d’incen-dis / hidrante, boca deincendios20.boca de connexió /

boca de conexión21.cos / cuerpo, cabeza

22. alarma contra incen-dis / alarma contra incen-dios23.detector d’incendis /

detector de incendios24.quadre d’alarma /

cuadro de alarma

25.ruixador automàtic /difusor de agua, sprinkler,rociador automático deagua26.dispositiu de dispa-

rament / dispositivode disparo

27.deflector / deflector28.boca d’incendis equi-

pada / boca de incendiosequipada29.llança / lanza30.mànega / manguera31.manòmetre / manó-

metro32.aixeta de pas / llave

de paso33.respirador, respirall /

respiradero34.batiport, trapa /

escotillón, trampilla

18

1

16

33

28

25

10 19 2223

24

5

7

6

4

3

2

98

13

12

11

14

15

20

21

17

34

26

27

30

31

32

29

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 15

Page 66: Obres de fàbrica

Ref. PETITCOMITE (dors)

Instal·lacions• I n s t a l · l a c i o n s d e c o m u n i c a c i ó

i a n t i r o b a t o r i3.6

4

1. instal·lació receptorade telecomunicacions /instalación receptora detelecomunicaciones2. antena Yagi / antena

Yagi3. captador / captador4. antena/ mástil5. antena parabòlica /

antena parabólica6. amplificador / ampli-

ficador7. mesclador / mezclador8. caixa de distribució /

caja de distribución9. connexió de terra /

puesta a tierra10.caixa de connexió

d’antena / caja detoma de antena

11. instal·lació de telefo-nia / instalación de telefo-nía12.central telefònica /

central telefónica13.xarxa d’alimentació /

red de alimentación14.caixa d’interconne-

xió / caja de intercone-xión

15.caixa de distribució /caja de distribución

16.xarxa de distribu-ció / red de distribu-ción

17. caixa de connexió detelèfon / caja de tomade teléfono

18.telèfon / teléfono

19.instal.lacions audio-visuals de seguretat /instalaciones audiovisualesde seguridad20.detector de fums /

detector de humos21.detector de movi-

ments / detector demovimientos

22.alarma antirobatori /alarma antirobo23.quadre d’alarma /

cuadro de alarma24.videòfon / videoteléfono

25.pantalla / pantalla26.telèfon / teléfono27.polsador d’obertura /

pulsador de apertura28.sirena / sirena29.càmera / cámara30.altaveu / altavoz31.placa de timbres / placa

de timbres32.pany elèctric / cerradura

eléctrica

1 19

24 22

11

2021

25

26

2

12

13

1418

17

16

15

5

▲▲

3

4

6

10

9

8

7

23

27

28

29

30

31

32

FITXES 3/4 13/2/03 17:54 Página 16