noudise 392

download noudise 392

of 12

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

description

6 octubre 2011

Transcript of noudise 392

 • Carles Francino, hui en directeEl periodista Carles Francino est hui a la Facultat deFilologia, Traducci i Comunicaci per a dirigir el seuprograma Hoy por Hoy, de la Cadena Ser, que semeten directe des de la Universitat. PG. 5

  Esfor econmic. El rector Esteban Morcillo va demanar, enlacte oficial dobertura del curs, un esfor a la Generalitat per talde mantindre el sistema universitari pblic valenci. PGS. 6/7

  Centenars de persones han participat aquests diesen el Tastallenges i en lItinerari Saludable. Doscites ldiques que es consoliden any rere any gr-cies a la participaci dels membres de la comunitatuniversitria. El Tastallenges ha reunit estudiantsdac i estrangers per a intercanviar cultura i menjar,i sobretot fer contacte per a practicar altres idio-mes. Daltra banda, prop de set-centes persones hanparticipat en la passejada de lItinerari Saludableque organitza la Universitat. PG. 11

  El dilluns 17 doctubre sini-cien els actes de la Setmanade Benvinguda de laUniversitat de Valncia.Manel, Supersubmarina iCrimentales sn el plat fortdel Concert de Benvinguda,per la Delegaci dEstudiantsha organitzat un programaatractiu on grups novellstenen un gran protagonismeamb els concerts als CollegisMajors. No hi falten les pro-postes teatrals, artstiques,cinematogrfiques o associa-tives. Tot el programa es potconsultar en les pgines inte-riors. PGS. 6/7

  Intercanvi didioma i accionsper a la salut

  Apunta en lagenda laBenvinguda

  La Universitat de Valncia ha obertuna nova pgina en facebook ambladrea www.facebook.com/univer-sitatdevalencia. Aquesta pginasubstitueix (en la imatge de la dreta,el codi QR de la mateixa) els anticsperfil i grup que la Universitat ges-tionava en facebook. La Universitattamb mant actualment un compte en twitter:@UV_EG. La instituci acadmica inicia ara unacampanya de difusi de les seues xarxes per taldaugmentar-ne els seguidors. PG. 9

  La Universitat en les xarxes

  PERIDIC SETMANAL www.uv.es/noudise

  NMERO 3926 DOCTUBRE DE 2011

 • NOUDISE392Dijous, 6 doctubre de 20112I3 OBERTURA NOU CURS. Esteban Morcillo inaugura un curs condicionat pe

  REDACCI

  Esteban Morcillo va recordar que elsistema universitari pblic valenciha demostrat la seua excellnciadocent i investigadora, de la qual lasocietat valenciana pot estar legti-mament orgullosa. El rector va ad-vertir: Lesfor realitzat fins ara potesvair-se, i es pot deteriorar el siste-ma si no mantenim les inversions pertal dassegurar el nostre futur de des-envolupament social i econmic.

  El rector va afegir: La Universitatno pot restar aliena a la situaci decrisi. Som ben conscients que el be-nestar social i la prosperitat econ-mica dun pas com diu un recent in-forme de lOCDE depenen en granmesura del nivell de leducaci. Enaquest context no podem sin conti-nuar contribuint a la millora del nos-tre sistema educatiu. La Universitats el sector estratgic que aportams valor afegit tant a les personescom als teixits econmics i organit-zacions socials. Per si de debcreiem en la centralitat de la Univer-sitat i de leducaci, aquesta priori-tat haur de plasmar-se efectiva-ment en el seu finanament.

  Per a Esteban Morcillo, les univer-sitats pbliques sn conscients delmoment crtic que vivim. De fet, elsnostres cientfics treballen en lan-lisi i el diagnstic de la crisi, i en la re-cerca deixides basades en idees i pu-blicacions, que enriqueixen el debatpblic i que eviten simplificacions re-duccionistes i contribueixen a la in-formaci plural i al dileg social, vaindicar.

  Esteban Morcillo va reconixerlimportant esfor que ladministra-ci autonmica ve fent en el finana-ment de les universitats pbliquesvalencianes. Un esfor reconegutformalment en la publicaci 2010, launiversitat espanyola en xifres, pa-trocinada per la Conferncia de Rec-tors. Durant els ltims anys, elsequips econmics i gerencials de lesuniversitats pbliques valencianes i

  la Generalitat Valenciana han treba-llat en lelaboraci dun pla plurien-nal de finanament de les universi-tats pbliques valencianes, el PPF.Aquest pla, aprovat fa ara un any, hahauria doferir-nos un marc esta-ble de planificaci per a la implanta-ci dels nous graus, i les seues neces-sitats en recursos humans i espais do-cents, aix com la incorporaci din-vestigadors, la dotaci dequipa-ments i dinfrastructures cientfi-ques, el desenvolupament del ParcCientfic i laposta per la innovaci,va assenyalar.

  I va recordar: Les universitats p-bliques ja hem patit ajustamentspressupostaris i hem demostrat sen-tit institucional i responsabilitat so-

  cial, tant en el passat em referisc alacord dels rectors amb la Generali-tat, de maig del 2008, per a fraccio-nar els drets reconeguts fins lany2022, com ara, en assumir costos fi-nancers i tensions de tresoreria, quesuposen un important esfor en lad-ministraci dels recursos pblics. Pertant, expressat aquest reconeixe-ment, he de reiterar la petici per almanteniment daquest esfor res-ponsable de ladministraci.

  A continuaci va demanar que estinga en compte la consideraci deles especificitats de la nostra antigaUniversitat, patrimoni de les i dels va-lencians, un patrimoni material i im-material que s un llegat dels nostrespredecessors i que hem de conser-

  var, mantindre i enriquir per als nos-tres successors.

  El discurs ntegre del rector es potconsultar en la web de la Universitat.

  Al seu torn, el conseller Jos Cscarva respondre: Som molt conscientsque de leducaci i la formaci delsnostres joves hui depn el futur de lasocietat. I s en situacions tan com-plexes com lactual quan ms cal ga-rantir laccs a leducaci en igualtatde condicions per a tots. I som cons-cients, a ms, de la magnitud del rep-te pel greu problema econmic delmoment, al qual no escapen les ad-ministracions pbliques.

  El conseller va afegir: Aquesta si-tuaci obliga el conjunt de les admi-nistracions a un procs dajusta-

  El rector de la Univer-sitat de Valncia, Este-ban Morcillo, va dema-nar a la Generalitat unesfor per al sosteni-ment del sistema uni-versitari pblic valen-ci. El rector va feraquesta petici en elseu discurs doberturaoficial del curs 2011-2102, que va tindrelloc divendres 30 desetembre a ledifici his-tric de la Nau. A lacteva assistir el consellerdEducaci, Formaci iOcupaci, Jos Cscar.La lli magistral vaestar a crrec de Fran-cisco Toms Vert, rec-tor de la Universitat deValncia entre 2002 i2010.

  El rector afirma que les uni-versitats sn conscients delmoment crtic que vivim

  Esteban Morcillo recordaque limpacte econmic delensenyament superior smolt important per al desen-volupament duna societat

  El conseller diu que s cons-cient que leducaci s clauper al futur de la societat

  Esteban Morcillo iJos Cscar, en lacte dobertura. FOTOS: JOSEP PELECH

  El rector demana un esforper a mantindre el sistemauniversitari pblic valenci

  Destaquem

 • ments importants per adequar ladespesa pblica als ingressos reals.Simposa prioritzar i prescindir da-ll que s superflu, dall que resul-ta menys necessari. A aquest procsno s ali el Govern de la Generali-tat, que est portant a terme unaprofunda revisi dels seus comptesi de les seues poltiques. Per, al ma-teix temps, el Govern valenci tmolt clar que s precisament enaquests moments difcils quan calfer un major esfor per a preservarles poltiques socials que hem acon-seguit per als ciutadans de la Comu-nitat Valenciana durant els anys pas-sats.

  A lacte van assistir nombrosespersonalitats de la poltica, els m-bits empresarial i sindical, i el mnde la cultura.

  context general de crisi, i recorda que la Universitat porta tres anys de contenci de la despesa

  REDACCI

  Prviament a les intervencions delrector i del conseller, la secretriageneral, Mara Jos An, va ofe-rir les dades ms destacades de laMemria del curs 2010-2011. Se-gons aquest document, a la Univer-sitat de Valncia hi ha 3.541 placesde personal docent i investigador,de les quals 2.173 corresponen afuncionaris dels cossos docents i1.368 a professorat contractat; i 25sn professors emrits. Pel que faa aquestes places, el 40,49% snocupades per dones i el 59,51% perhomes. Entre les poltiques mssignificatives sobre professoratdurant el curs 2010-2011, ha con-tinuat el desenvolupament de lapromoci de professorat funciona-ri i contractat, i la dotaci de pla-ces dajudant doctor als departa-ments amb ms dficit estructural.

  Pel que fa al personal dadminis-traci i serveis, lintegren 1.757llocs de treball. Daquests treballa-dors, 1.135 sn funcionaris dadmi-nistraci general; 552, funcionarisdadministraci especial; 67, per-sonal laboral; i 3, personal even-tual. El 65,95% de les places estanocupades per dones i el 34,05%corresponen a homes.

  Mara Jos An va explicar queel nombre destudiants a la Univer-sitat mant el lleuger incrementque ha experimentat els darrerscursos. Els estudiants matriculatsen primer i segon cicle sn 48.061,dels quals 46.664 corresponen acentres propis i 1.397 a centresadscrits. De la xifra total, 28.236(59%) sn estudiantes i 19.825(41%) estudiants.

  Dacord amb la Memria, durantel curs 2010-2011 sha culminat el

  procs dimplantaci de titulacionsde grau adaptades a lEspai Euro-peu dEducaci Superior i shancomplit els compromisos adquiritspel Govern espanyol en la Declara-ci de Bolonya, dacord amb elsquals lany 2010 tots els ense-nyaments haurien destar adaptatsa la nova estructura.

  A ms a ms, sha verificat favo-rablement el pla destudis del Grauen Veterinria, que est aix pre-parat per a implantar-se el propercurs 2012-2013.

  Cal destacar el canvi de denomi-naci de les escoles universitriesdInfermeria i Podologia, de Fisio-terpia i de Magisteri AusisMarch, que han passat a dir-se Fa-cultat dInfermeria i Podologia, Fa-cultat de Fisioterpia i Facultat deMagisteri.

  Quant a lmbit dels estudis depostgrau, durant el curs 2010-2011es van impartir 93 msters univer-sitaris (31 interuniversitaris, inclo-ent-hi