NORMES D’ORGANITZACIأ“ I FUNCIONAMENT ESCOLA ... l’equip directiu, el coordinador/a...

download NORMES D’ORGANITZACIأ“ I FUNCIONAMENT ESCOLA ... l’equip directiu, el coordinador/a de TIC del centre

If you can't read please download the document

 • date post

  17-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NORMES D’ORGANITZACIأ“ I FUNCIONAMENT ESCOLA ... l’equip directiu, el coordinador/a...

 • Normes d’Organització i Funcionament del Centre

  1

  NORMES

  D’ORGANITZACIÓ

  I FUNCIONAMENT

  ESCOLA VINYES VERDES

 • Normes d’Organització i Funcionament del Centre

  2

  ÍNDEX

  • Introducció ................................................................................ 3 • Òrgans de govern

  o Unipersonals de govern.................................................................. 4 o Unipersonals de coordinació........................................................... 7 o Col·legiats de govern...................................................................... 11

  � Membres de la Comunitat escolar

  o Alumnat ........................................................................................ 17 o Professorat .................................................................................... 19 o Famílies ........................................................................................ 27 o Personal d’administració i serveis ................................................ 29 o Normes de convivència al centre .................................................. 30

  � Relacions família escola

  o Carta de compromís...................................................................... 37 o Informes d’avaluació per a les famílies i entrevistes establertes. 37 o Relació amb l’AMPA...................................................................... 39

  � Ús de les instal·lacions escolars ......................................... 41 � Serveis..................................................................................... 43 � ANNEXOS

  I. Carta de compromís. Educació Primària ................................ 44 II. Carta de compromís. Educació Infantil ................................... 46 III. Model de Sol·licitud a Secretaria ............................................ 48 IV. Procediment d’Expedient disciplinari ...................................... 49 V. Notificació d’absentisme a la família ....................................... 50 VI. Models de notes als pares ...................................................... 51 VII. Comunicat a la família per impagament ( 1r) ..................... 52 VIII. Comunicat a la família per impagament ( 2n) .................... 53 IX. Pla de Menjador ...................................................................... 54

 • Normes d’Organització i Funcionament del Centre

  3

  Introducció

  L’escola Vinyes Verdes és un centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que imparteix el segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària.

  Aquestes NOFC volen ser una eina per regular la vida interna del centre, en el marc de la convivència, establint i concretant les relacions entre els diferents sectors que formen la nostra comunitat escolar.

  Pretenem garantir els drets i els deures que la legislació vigent dona a cada sector i estructurar normes tècniques, funcionals i administratives per a portar a terme el procés educatiu.

  La voluntat del nostre centre és que aquestes NOFC siguin una eina útil i flexible. Aquest document sorgeix de l’adaptació a la nova legislació (La llei d’Educació de Catalunya) de l’antic RRI i pensem que en el moment en que s’hagi de presentar un nou projecte de Direcció s’haurà de tornar a revisar per tal que estigui d’acord amb el mateix.

  Tots els membres de la comunitat educativa estan obligats a respectar i complir aquestes normes d’organització i funcionament del Centre que aprovem a la sessió del Consell Escolar del centre del dia 22 d’octubre de 2012.

  Per redactar aquest reglament hem optat per usar un masculí genèric en lloc d’emprar la descomposició morfemàtica; per tant, l’ús del masculí haurà de considerar-se com una forma lingüística no sexista.

 • Normes d’Organització i Funcionament del Centre

  4

  ÒRGANS DE GOVERNÒRGANS DE GOVERNÒRGANS DE GOVERNÒRGANS DE GOVERN

  1. ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN

  Els òrgans unipersonals de centre són: el Director, el Cap d’Estudis i el Secretari i aquells altres que la normativa del Departament d’Ensenyament pugui crear.

  El Director dels SSTT nomena els òrgans unipersonals de govern dels centres educatius de titularitat pública.

  El conjunt d’òrgans unipersonals, Director, Cap d’Estudis i Secretari, constitueix l’Equip directiu del centre. L’Equip directiu elaborarà la programació general anual del centre i la memòria anual.

  L’equip directiu afavorirà la participació de la comunitat educativa i coordinarà les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. (Annex 1).

  Funcions dels òrgans unipersonals de govern

  1.1 Director

  Segons l’article 142 de la LEC el director o directora és el responsable de l’activitat del centre, vetllant per la coordinació de la gestió del centre i, de totes aquelles funcions que indica la normativa vigent i el Projecte Educatiu del Centre i el Projecte de Direcció aprovat.

  N’exerceix la Direcció pedagògica i és Cap de tot el personal. Té funcions de representació, de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar, així com funcions de gestió.

  1.2 Cap d’Estudis

  La figura de Cap d’estudis la nomena la Direcció del Centre per un període no superior al seu mandat.

  Correspon al Cap d’Estudis les funcions que li delegui la Direcció (article 147.4 de la LEC) preferentment en els àmbits curriculars, de l’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat.

 • Normes d’Organització i Funcionament del Centre

  5

  Entre d’altres les seves funcions seran:

  • Vetllar perquè s’aprovi un desplegament i una concreció coherents amb el Projecte Educatiu.

  • Assegurar l’aplicació dels plantejaments tutorial coeducatius i d’inclusió.

  • Vetllar per garantir l’assoliment de les competències bàsiques i específiques de cada currículum.

  El Cap d’estudis substitueix al Director/a en cas de malaltia o vacant.

  1.3 Secretari

  El Secretari el nomena la Direcció del Centre per un període no superior al seu mandat.

  Correspon al Secretari les funcions que li delegui la Direcció (article 147.4 de la LEC) preferentment en l’àmbit de la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre, amb el vist-i-plau del director i, exercir, per delegació d’aquest, la prefectura del personal d’administració i serveis del centre.

  Altres funcions específiques són les que venen donades per la legislació vigent.

  El secretari prepararà el pressupost i les justificacions de cada any natural, per tal de ser aprovats en Claustre i en Consell Escolar. Dels ingressos que té l’escola es fan diferents partides, que ja venen marcades en el programa de gestió del Centre ( SAGA), segons les prioritats del curs.

  o PARTIDA PER CICLES.

  De la partida de material ordinari no inventariable, on s’imputen les despeses relacionades amb material fungible no inventariable d’oficina, d’aules, a més del material fungible informàtic , es fan quatre subpartides per cicles: E. Infantil, Cicle Inicial,Cicle Mitjà i Cicle Superior.

  Es col·loca a l’ordinador a la unitat de xarxa Professorat/ Escola/ una carpeta el títol de la qual és Economia, i dins d’aquesta, quatre carpetes amb el nom del cicle. A dins es troba el pressupost que cada un dels cicles té per a fer compres durant l’any, i hi hauran de registrar, les despeses. D’aquesta manera els cicles podran dur a terme la seva pròpia comptabilitat , que després hauran de justificar amb les factures a secretaria.

 • Normes d’Organització i Funcionament del Centre

  6

  Aquests diners estan destinats a la compra de:

  - Càmeres fotogràfiques

  - Reproductor de CD

  - Material fungible informàtic: Cd

  - Piles - Jocs didàctics, trencaclosques, cartes.

  El material fungible comú es demanarà i es pagarà per a tota l’escola i sortirà de la partida abans esmentada.

  o PARTIDA DE DIETES DE LOCOMOCIÓ I TRASLLATS

  Quan les persones que exerceixen un càrrec de govern o de coordinació a l’escola són convocades a reunions fora del seu lloc de treball ( l’escola) , així com el personal PAS quan a aquest se li encomana una tasca fora del centre, tenen dret a rebre la compensació econòmica corresponent, que actualment és de 0,30 € per Km. realitzat.

  o PAGAMENTS DE LES FAMÍLIES

  A final de curs l’escola lliura a les famílies un full detallant les quantitats a pagar en concepte de: material escolar, fotocòpies i bestreta de colònies.

  Les famílies poden ingressar durant els mesos de juliol i agost aquest import i portar el resguard a l’escola el mes de setembre.

  Aquest ingrés es pot fer mitjançan