Noche Electoral

download Noche Electoral

of 26

Embed Size (px)

Transcript of Noche Electoral

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  1/26

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  2/26

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  3/26

  Cogdf flfgzoyhl$Phcmlfzhyko pozkgo phyh cogdfw fc jfwnyhgkh+

  Lvkw Pfyoqo Gfy}hczfw9080

  UBhyhghkio"]fcfqvflhR

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  4/26

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  5/26

  Cogdf flfgzoyhl

  ghjh xvkfzvjbf jkwzyhf

  wf kcgfcjkhbk ghwhgoc lh }oq jfl nfcjhybf

  vc hbhcfgfyyfgvfyjh ozyo

  ghjh lvchvc }ozo

  8

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  6/26

  Phcmlfzo pozkgo phyh cogdfw fc jfwnyhgkh

  co bf jkwzyhfclow gdvphgkykow

  wv }fwzkbfczhjf flfmhczf owgvyo

  Co bf jkwzyhf lh llv}khfl bkzkc jf low whpow

  co bf jkwzyhflh golowhl mknvyh jf bhgdo jobkchczf

  xvf hjoych h lh mvzvyh pykbfyh jhbh

  Bf jkwzyhf fl fwpfao{ wv gocjfchjogobplfao zflf}kwk}o

  9

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  7/26

  Cogdf flfgzoyhl

  jf cogdflow nykllow xvf ghbkchcwoc bw mfow

  h ghjh nykzobf nykzobf yobpobf wvfcobf cogdfbf nykllo

  bf ghbkchc low nykllowpfyo co wgvl phzh lfw wvfch bw

  7

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  8/26

  Phcmlfzo pozkgo phyh cogdfw fc jfwnyhgkh

  fw vch fgolonhvch jfmoyfwzhgkcjf low jfmoyfwzhjow

  vc gvhlxvkfy gowhxvf ftplkxvflh cogdf

  xvf co phyh jf bvybvyhy

  :

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  9/26

  Cogdf flfgzoyhl

  lh cogdf flfgzoyhlwhif h gocwfy}h jf gogo{ lhw nyhcjfw

  }fcjfjoyhwgoc bvwlow zhzvhjow{ mhljhwyoahwwf llfchclh iogh jkgkfcjoxvf wv gocwfy}hxvf wv gogo

  xvf wvcogdf flfgzoyhlfw cogdf ivfch

  6

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  10/26

  Phcmlfzo pozkgo phyh cogdfw fc jfwnyhgkh

  }o{ h pocfy h fcnoyjhyfl bhhch

  { zojhwlhw }hghw

  jhyc zoyocahw

  poyxvf fwzf hpfzkzo jf phwco wf bf hghih do{

  =

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  11/26

  Cogdf flfgzoyhl

  fl nykzoxvf fw fzfyco

  }vfl}f h lh phpflfzh

  gobo vchbhcoghcwhjhjf phlbfhy fwphljhw

  >

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  12/26

  Phcmlfzo pozkgo phyh cogdfw fc jfwnyhgkh

  fwh ghyhco fw knvhl fc cbfyoxvf lh ozyh

  fwh ghyh zkfcf bw gfyowlh ozyh hlnvcow wfkwpogow cvf}fw

  fwh ghyh fw lh bfaoy opgkclh ozyh zkfcf }oq

  4

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  13/26

  Cogdf flfgzoyhl

  bf jvflf lh mozo{ low jkfczfwxvf co wf pvfjfc bo}fy

  bf jvflf fl whgo{ lhw pvlnhwxvf wf gobfc h low pfyyow

  bf jvflf zv }ozogobo bf jvflffl ozyo }ozo

  bf jvflf lh vychgobo bf jvflf fl bkzkc

  bf jvflf lh gocgkfcgkh

  ;

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  14/26

  Phcmlfzo pozkgo phyh cogdfw fc jfwnyhgkh

  ahxvfhl phw goc moybh jf ghihllogoczkfcfc goc gvfypo jf fwpowh

  glhyo/owgvyo jf zkfyyh

  ahxvfh lh hlmklfzfyhh lh dklhcjfyhhl nvhyjhnvahwh zojow low xvf zfafc jf bfczkykzhw

  bhzfh bk

  80

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  15/26

  Cogdf flfgzoyhl

  low fxvklkiykow lf pkjkfyoc}hghgkocfw h wvw phzyocow

  { low bzkcfwxvfjhyoc jhcjo }vflzh

  vc xvfakjo ghf goc fl wol{ zyhw wv wobiyhlh pyozfwzh wf jkwkph

  nhchy fl ghcjkjhzo

  goc bfaoy ghyh

  lh cogdf flfgzoyhlhyyvllhylow nykzow jf lh zhyjf

  lhw phpflfzhw fwzc goczhjhw

  vc jh hczfw

  88

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  16/26

  Phcmlfzo pozkgo phyh cogdfw fc jfwnyhgkh

  gobf }ozozyhnh }ozonkbf }ozo

  gdvph }ozoqhbph }ozobfzf }ozoghllh }ozo

  89

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  17/26

  Cogdf flfgzoyhl

  lh cogdf flfgzoyhl}knklh

  }knklhlh ihyyfyh jf dobiyfwxvf mkybhyoc

  lh cogdf flfgzyoyhl}knklh

  }knklh

  lh bvafy xvf gvfczhlow phpflkzowlh gobf bvfyzowlh jf lfczfgkzowlh xvf zyhihah fc lh pyfmfgzvyh{ dhgf ghm whiyowo

  lh cogdf flfgzoyhl}knklhpfyo wv lvch

  ahbw wf goc}fcgf ikfc jf low yfloafw

  ihklh

  87

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  18/26

  Phcmlfzo pozkgo phyh cogdfw fc jfwnyhgkh

  gobo vc nhzh pyfhjh

  co hlvbiyhgobplfzhbfczfgobophyh pocfy fl glkbh

  8:

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  19/26

  Cogdf flfgzoyhl

  lh bkzolonh$gkfcgkh jf low bzkcfw fthgzow+wf jfwfcyfjh

  lh lfcnvhgobo low hdoyghjow

  low bzkcfw xvf fczochcwf fwgykifcfc gocgkfyzow jf gbhyh phyh pkzo

  zojh lh nfczf

  myfczf h lh lcfh

  wvw fwzhllkjow jf dhbiyfjfzyw jf lh yh{h

  wvw fwpfyhcqhwlfaow jf ghwh

  vch hyyvnh bw phyh lh ghyh

  86

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  20/26

  Phcmlfzo pozkgo phyh cogdfw fc jfwnyhgkh

  lh nfczfwhlf goc zhbioyfw fc low pkfwlh cogdf flfgzoyhl co dh zfybkchjo

  lh fwpfyhcqh llhbh

  low zhbioyfw woc bw mvfyzfwpkwh fl cfnyopkwh fl hybhbfczhjopkwh zv bhjyfbf pkwo fc zv bhjyf

  Wk lhw wfoykzhw co fwzv}kfyhc lf{fcjofwzogoczhyh gobo llfnvfhl gfwzo jf lh ihwvyh

  8=

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  21/26

  Cogdf flfgzoyhl

  lh lcfh wknvf zyhcwbkzkfcjo

  fl gobhcjo jf ghbphh

  wknvf lh lcfh

  lh nvhgdhyhgh}f gobo lh bhxvkckzhfwgvpf cbfyow

  ghyhwghyhwghyhwchjkf whif

  gdhgdhgd9,7,:9, phz

  lh lcfh wknvf zyhcwbkzkfcjochjkf whif chjh

  { {o goc fwzf joloy jf wocykwh

  8>

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  22/26

  Phcmlfzo pozkgo phyh cogdfw fc jfwnyhgkh

  fl nykcno jkgf{fw

  $xvf oi}ko+

  { fl gvihcowkk$+

  fl golobikhco pocf ghyh jf phyhgozyhihahcjo phyh lhw MHYG

  wk

  lh vyyhgh

  jfwpkfyzh hl wfoy pyfwkjfczf$zkfcf lh gowzvbiyf jf joybky jfwjf fl=8+

  lf jh dkpo

  84

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  23/26

  Cogdf flfgzoyhl

  wf ghllhyoc low zhbioyfw

  lh lcfh

  lh cogdf[hykzqh, lh wfgyfzhykhlh ghyh{ {olfaowfc lh ihwvyh

  lh lcfh

  lh ghyh lhw hyyvnhw{ vch wocykwh

  wf hghiozo bvcjo h joybky

  bhhch dh{ xvf whlvjhy

  fwgocjfy lh bvflh yozhhnvhczhy wolpyfphyhy vc gvyygvlo

  8;

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  24/26

  Phcmlfzo pozkgo phyh cogdfw fc jfwnyhgkh

  jfwpvwgvhcjo hbhcfgf{ lh lvch jfwghcwh

  gvhcjo low bfwfwphwhc{ h lh lvch wf lf ol}kjhjf zhczo chgfy

  bf pyfnvczo

  Jcjf }ozhc zhczhw fwpfyhcqhwgoczfckjhw fc phpfl?

  90

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  25/26

  Cogdf flfgzoyhl

  UmkcR

  98

 • 8/7/2019 Noche Electoral

  26/26