NAFARROAKO HITZA - Berria 2019-04-26¢  Kluba herri kirolen eskola, eta hangoxea da aizkora...

download NAFARROAKO HITZA - Berria 2019-04-26¢  Kluba herri kirolen eskola, eta hangoxea da aizkora hotsa. Patxi

of 8

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NAFARROAKO HITZA - Berria 2019-04-26¢  Kluba herri kirolen eskola, eta hangoxea da aizkora...

 • G U A IX E -B E R R IA -K O D IS E IN U T A L D E A K M O L D A T U A

  Abenduan, mende laurdena beteko du ‘Guaixe’ aldizkariak bHiru emakume kazetarik jarri zuten abian proiektua, 1994an bKrisiak jo arren, Sakanako informazioa zabaltzen jarraitzen du astekariak b 2-3

  Sakanako

  kronika

  idatzia

  Herri kirolak Gure Kirolen Kluba zuzentzen du Patxi

  Larretxeak, Oronozen, 2008. urtetik

  5Ingurumena Lorategiak egindituzte hainbat ikastetxetako kideek, klima aldaketaren aurka

  4 Ostirala

  2019ko apirilaren 26a X. urtea 396. zenbakia

  www.nafarroa.hitza.eus nafarroa@hitza.eus

  NAFARROAKO HITZA

 • 2 NAFARROAKO HITZAOstirala, 2019ko apirilaren 26aAstekoa

  Uxue Rey Gorraiz Altsasu

  U rte borobila

  dugu aurrean.

  Alfredo aspaldi

  hasi zitzaigun

  hori gogoraraz-

  ten, ez da

  hala?», dio irribarretsu Maider

  Betelu Sakanako Guaixe aldizka-

  riko kazetariak. Alfredo Alvarori

  berari egin dio galdera, erredak-

  zioburuari, eta baietz esan du ho-

  rrek, buruarekin keinu eginez.

  Aldizkariak 25 urte beteko ditu

  aurtengo abenduan, eta, urte ha-

  sieratik, gerora etorriko diren os-

  pakizunak prestatzen ari da be-

  deratzi kideko lantaldea erredak-

  zioan. Biek hunkituta begiratzen

  dute atzera, orain arte egindako

  bideaz harro, eta aurrera jarrai-

  tzeko betiko ilusioaz.

  1994tik –hilabetero hasieran

  eta astero ondoren–, sakandarren

  etxeetara ailegatzen da aldizka-

  ria, euskarazko tokiko informa-

  zioa emateko. Mende laurdena

  eginen du Guaixek, Sakanatik eta

  Sakanarentzat.

  Eskualde horretako euskaltza-

  leen artean piztutako ilusioak

  abiarazi zuen Guaixe, orain dela

  25 urte. Ibarrean gertatzen dena-

  ren berri euskaraz emateko pre-

  mia ikusita jarri zuten martxan

  proiektua hiru emakumek:

  Amaia Amilibiak, Olatz Irizarrek

  eta Aitziber Etxaizek. Kazetari-

  tzako ikasleak ziren hirurak garai

  hartan, eta Urdiainen hasi ziren,

  hango udalak utzitako lokal bate-

  an.

  Egitasmoaren inguruan babes

  taldea eratu zen, Bierrik elkartea

  bultzatzaile, eta abenduan argi-

  taratu zuten lehenbiziko zenba-

  kia. Aldizkarian, Sakanako

  herrietako kronikak irakur zitez-

  keen, bakoitzean zeuden berrie-

  maileek idatziak. Maider Beteluk

  egiten zuen Lakuntzakoa, adibi-

  dez. «Hasiera gogorra izan zen,

  baina oso polita», dio hunkitu-

  rik, hastapenak gogora ekarrita.

  Kutxa mordoa dute erredak-

  zioan pilaturik asteotan —orain

  erredakzioa Altsasun dago—, bata

  bestearen gainean. «Guaixe-ak

  eta Oixe-ak daude barrenean»,

  argitu du Beteluk. Izan ere, gaur

  egun ezagutzen dugun Guaixe

  astekariak hainbat aldaketa izan

  ditu urte hauetan, gaur egungo

  itxura eta formatua hartu arte.

  «Hilabetekaria ginen hasieran,

  baina ohartu ginen zaharkituta

  gelditzen ginela. Albisteak beran-

  du iristen ziren.» Arazo horri

  aurre egin nahian sortu zuten

  Oixe, hilabetekariaz gain astero

  argitaratu zena. 2001etik 2003ra,

  bi aldizkariak aldi berean argita-

  ratu eta gero, Guaixe astekaria-

  ren aldeko apustua egin zuten.

  Baita bete-betean asmatu ere,

  urteek erakutsi dutenez. Eraba-

  kia «ausarta» izan zen, Alfredo

  Alvaroren ustez: «Astekari

  bihurtzeko pausoa eman genue-

  nean, jende asko beldur zen

  orrialdeak betetzeko adina mate-

  rial izango ote genuen». Ordutik,

  ostiralero 24 orrialdeko aldizka-

  ria ateratzeko gai direla ikusi

  dute, batzuetan baita gehiagokoa

  ere. «Informazio olatuak gaindi-

  tu egiten gaitu beti», erantsi du

  erredakzioburuak.

  Letra eta irudiak aski ez, eta

  irratien uhinetara egin zuen salto

  Guaixe-k, 1999ko udaberrian.

  Orduantxe hasi zen Alfredo Alva-

  roren ibilbidea ere, Beleixe irra-

  tiaren sorrerarekin. «Irratiarekin

  informazio asko igortzea lortu

  genuen, eta askoz presenteago

  geunden egunerokoan», azaldu

  du Beteluk. Gaur egun, astelehe-

  netik ostiralera, egunero egiten

  dute zuzeneko emisioa Egun On

  Sakana saioarekin, 10:00etatik

  12:00etara. Irratiarekin batera,

  sareak ere erraztu egin du bere-

  halakotasunez jarduteko bidea,

  nahiz eta oraindik ere astekari

  fisikoa den beren produktu

  kuttuna. «Ohiturak beste batzuk

  izan arren, batzuek oraindik

  papera maite dugu», dio umore-

  tsu Alvarok, aleetako bat eskue-

  tan.

  Bat-bateko informazioa eta be-

  rehalako erantzunak ematea egin

  du posible guaixe.eus-ek. «Pil-

  pilean dauden gai batzuen ingu-

  ruan beharrezkoa dugu hori,

  Guaixe-ko langileak,

  hedabideak Altsasun

  duen egoitzan. JAGOBA

  MANTEROLA / FOKU

  Hiru emakume kazetarik jarri zuten martxan ‘Guaixe’ aldizkaria, 1994. urtean, eta, krisiak jo arren, sakandarren artean jarraitzen du. 25 urte beteko ditu abenduan, eta langileek aukera aprobetxatu nahi izan dute atzera begirako bat egiteko, gogoeta egiteko, bai eta orain arte egindako bidea ospatzeko ere.

  Batzen segitzeko ilusioz

 • 3NAFARROAKO HITZAOstirala, 2019ko apirilaren 26a Astekoa

  erreferenteak gara eta». Bereziki

  Altsasuko auziaz ari da Maider

  Betelu.

  Bi kazetariak sinetsita daude

  ibarraz kanpotik ere begiratzen

  dietela, baina harro azaltzen dute

  zilborra Sakanan duten komuni-

  kabidea direla. Argi dute hori.

  Gustura jartzen dute fokua beste

  hedabideek paratuko ez luketen

  gertaera txikiago horietan. «Gu-

  retzat ez dira txikikeriak, eta jen-

  deak horien inguruko informa-

  zioa behar du», nabarmendu du

  Alvarok.

  Garai latzetan, babes Gertukoa eta gertutik; horrela

  egiten dute lan egunero. «Gaia

  edozein dela ere, tokiko ikuspegi-

  tik lantzen saiatzen gara, gurera

  ekarrita. Gripe epidemiaz ari ba-

  gara, esan dezagun zer eragin izan

  duen gure herrietan». Alfredo Al-

  varok argi du tokiko hedabideak

  bigarren edo hirugarren mailako-

  ak direla askorentzat. «Madrildik

  begiratuta? Guztien azpian gau-

  de!». Ez Sakanan, ordea.

  2012 inguruan, krisi ekonomi-

  koak gogor astindu zuen Sakana,

  eta, era berean, baita hedabidea

  bera ere. Guaixe-k eta Beleixek

  kolpe latza jaso zuten urte horre-

  tan, eta kinka larrian egon ziren

  biak. 2011ko Guaixe-ren azken

  zenbakia berezia izan zen horre-

  gatik: argazkien ordez, zuriuneak

  ikusten ziren astekarian. Protesta

  keinu bat izan zen, hedabideek

  jasaten zuten egoera kezkagarria-

  ren erakusle. Izan ere, Nafarroako

  Gobernuak euskarazko hedabi-

  deei ematen zizkien diru lagun-

  tzak erretiratu zituen, eta Eusko

  Jaurlaritzak ematen zituenak ere

  murriztu egin ziren urte berean.

  Hala ekarri dute gogora Maider

  Beteluk eta Alfredo Alvarok, aho-

  tsa apalduta. Bien begietan mina

  nabaritu daiteke oraindik hain

  garai gogorrak oroitzean.

  «Gurea bezalako komunikabi-

  de bat beti dago nolabaiteko kri-

  sian, baina egon zitezkeen bal-

  dintzarik okerrenek bat egin zu-

  ten orduan», azaldu du Beteluk.

  Astekariak ohi baino orrialde gu-

  txiagoko aleak argitaratu zituen

  denbora batez, eta zuzeneko emi-

  sio orduak gutxitu egin ziren irra-

  tian.

  Okerrena, ordea, lantaldearen

  murriztea izan zen. Horrela diote

  Beteluk eta Alvarok aho batez, za-

  lantzarik egin gabe. Bi izan zirela

  adierazi du erredakzioburuak

  hatz keinu batekin: bi langilek

  galdu zuten beren Guaixe-ko

  lanpostua. «Oso traumatikoa

  izan zen. Bai joan zirenendako,

  bai gelditu ginenendako».

  Egoera lazgarri horretatik ate-

  ratzea lortu zuten, ordea.

  «Bazkideei esker izan

  zen gehienbat», dio Al-

  varok, eta aurpegiera al-

  datu zaie biei berehala.

  Oroitzapen goxoa da

  hori. Herritarrengandik

  jaso zuten administra-

  zioak ematen ez zien ba-

  besa. 2.000 esker izene-

  ko kanpaina abiarazi zu-

  ten bazkidetza sustatzeko eta

  bideragarritasun ekonomikoa

  bermatzeko, eta jendeak erantzu-

  ten jakin zuen. Galerak izan bazi-

  tuzten ere, lortu zuten bidean au-

  rrera egitea. «Herritarrak izan zi-

  ren gure sostengu nagusia, eta

  horrela da oraindik. Gurekin ja-

  rraitzen dute», dio irribarrez Be-

  teluk.

  Mankomunitateak eta atzean

  dauden udalek emandako lagun-

  tza ere ez du ahaztu nahi izan, or-

  dea. Sakandarren babesa ezin-

  bestekoa izan da beti, erredakzio-

  buruaren hitzetan: «Eskerrak

  eman besterik ezin dugu egin».

  Sakana, euskara, ‘Guaixe’ Erredakzioko kartoizko kutxetan

  bilduak dituzten ale horien antze-

  koak urte hasieratik ari dira Saka-

  nan barna, batetik bestera, he-

  rriak bisitatzen. Erakusketa ibil-

  taria antolatu du Guaixe-k

  mende laurdena ospatzeko. Hila-

  betekariaren eta astekariaren ale

  zaharrak ikusgai dira