Muxikako Hiri-Antolamendurako Plan Orokorraren Ingurumen … · 2018. 3. 13. · 0 500 1.000 M 23....

of 6 /6
48067-00001 48067-00015 48067-00011 48067-00012 48067-00004 48067-00014 48067-00008 48067-00003 48067-00007 48067-00005 48067-00009 48067-00018 48067-00010 48067-00002 48067-00017 48067-00006 ¨ 0 1.000 500 M 22. mapa / Mapa 22 Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net Muxikako Hiri-Antolamendurako Plan Orokorraren Ingurumen-Ebaluaketa Estrategikoa Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Muxika KUTSATUTA EGON DAITEZKEEN LURZORUAK SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS Lurra kutxatu dezaketen jarduerak izan dituzten lurzoruen inbentarioan jasotako lursailak Parcelas incluidas en el inventario de suelos que han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo

Embed Size (px)

Transcript of Muxikako Hiri-Antolamendurako Plan Orokorraren Ingurumen … · 2018. 3. 13. · 0 500 1.000 M 23....

 • 48067-00001

  48067-00015

  48067-00011

  48067-00012

  48067-0000448067-00014

  48067-00008

  48067-00003

  48067-0000748067-00005

  48067-00009

  48067-00018

  48067-00010

  48067-00002

  48067-00017

  48067-00006

  ¨

  0 1.000500M 22. mapa / Mapa 22

  Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net

  Muxikako Hiri-AntolamendurakoPlan OrokorrarenIngurumen-EbaluaketaEstrategikoa Evaluación AmbientalEstratégica del Plan General deOrdenación Urbana de Muxika

  KUTSATUTA EGON DAITEZKEENLURZORUAKSUELOS POTENCIALMENTECONTAMINADOS

  Lurra kutxatu dezaketen jarduerak izandituzten lurzoruen inbentarioan jasotakolursailakParcelas incluidas en el inventario desuelos que han soportado actividadespotencialmente contaminantes del suelo

 • ¨

  0 1.000500M 23. mapa / Mapa 23

  Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net

  Muxikako Hiri-AntolamendurakoPlan OrokorrarenIngurumen-EbaluaketaEstrategikoa Evaluación AmbientalEstratégica del Plan General deOrdenación Urbana de Muxika

  ZONIFIKAZIO AKUSTIKOA

  A mota: Etxebizitza erabilera(garapen berria, - 5dB)Tipo A: Uso Residencial(nuevo desarrollo, -5dB)

  A mota: Etxebizitza erabileraTipo A: Uso Residencial

  B mota: Industria erabilera(garapen berria, - 5dB)Tipo B: Uso Industrial(nuevo desarrollo, -5dB)

  B mota: Industria erabileraTipo B: Uso Industrial

  ZONIFICACIÓN ACÚSTICAEremu akustikoak / Zonas acústicas

  Zortasun akustikoa / Servidumbre acústica

  F mota: AzpiegiturakTipo F: Infraestructuras

  Foru errepide sarekozortasun akustiko eremuaZonas de Servidumbre Acústicade la red foral

 • ¨

  0 1.000 2.000500M 24. mapa / Mapa 24

  Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net

  Muxikako Hiri-AntolamendurakoPlan OrokorrarenIngurumen-EbaluaketaEstrategikoa Evaluación AmbientalEstratégica del Plan General deOrdenación Urbana de Muxika

  NEKAZARITZA ETA BASOAKANTOLATZEKO LAP-APTS AGROFORESTALAntolamendu kategoriakCategorías de Ordenación

  Basoa, ForestalBasoa-Mendi Urria, Forestal-Monte Ralo

  Informazio gehigarriaInformación adicional

  Nekazaritza-abeltzaintza eremua:Balio Estrategiko AltuaAgroganadero: Alto valor estrategicoNekazaritza-abeltzaintza eremua: Trantsiziozko Landa PaisaiaAgroganadera: Paisaje Rural de Transicion

  Artifizializatutako lurzorua. Udalplan 2013Superficie artificializada. Udalplan 2013Urdaibaiko Biosfera ErreserbaReserva de la Biosfera de Urdaibai

 • ¨

  0 1.000 2.000500M 25. mapa / Mapa 25

  Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net

  Muxikako Hiri-AntolamendurakoPlan OrokorrarenIngurumen-EbaluaketaEstrategikoa Evaluación AmbientalEstratégica del Plan General deOrdenación Urbana de Muxika

  ERREKA ETA IBAI ERTZAKANTOLATZEKO LAP-APTS DE ORDENACIÓN DE RÍOS YARROYOSHidraulika alderdiaComponente hidráulica

  C < 1 km1 km < C < 10 km10 km < C < 50 km

  Ingurumen alderdiaComponente medioambientalLehentasunezko interes naturalistikokoguneetan dauden ertzakMáregenes en zonas de interésnaturalístico preferente

 • INGURUMEN KALITATEAREN SINTESIASÍNTESIS DE CALIDAD AMBIENTAL

  ¨

  0 1.000 2.000500M 26. mapa / Mapa 26

  Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net

  INGURUMEN ARAZO ETA ARRISKUAKPROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DE RIESGOS

  NATURA-ALDERDIAKASPECTOS NATURALÍSTICOS

  Uholde arriskua duten eremuakÁreas inundables

  Lehentasunezko Emari EremuakZonas de Flujo Preferente

  Fauna harrapaketa handiko eremuakTramos de concentración de atropellos

  Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruakSuelos potencialmente contaminados

  Bertako baso naturalakBosque natural autóctono

  Batasunaren intereseko habitatakHábitats de interés comunitario

  Onura Publikoko MendiakMontes de Utilidad Pública

  Erreka eta ibaiak / Ríos y arroyos

  Muxikako Hiri-AntolamendurakoPlan OrokorrarenIngurumen-EbaluaketaEstrategikoa Evaluación AmbientalEstratégica del Plan General deOrdenación Urbana de Muxika

  Lotura korridoreen indargetze eremuaÁrea de amortiguación de los corredores

  Lotura korridoreaCorredor de enlace

  Natura 2000 SareaRed Natura 2000

  Urdaibaiko Biosfera ErreservaReserva de la Biosfera de Urdaibai

 • ¨

  0 1.000 2.000500M 27. mapa / Mapa 27

  Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net

  Muxikako Hiri-AntolamendurakoPlan OrokorrarenIngurumen-EbaluaketaEstrategikoa Evaluación AmbientalEstratégica del Plan General deOrdenación Urbana de Muxika

  INGURUMEN ETA PAISAIA IKUSPEGITIK HOMOGENEOAK DIREN UNITATEAK UNIDADES AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE HOMOGÉNEAS

  Hiri eremua eta urbanizagarriaÁrea urbana y urbanizable

  Ibai sarea eta babes eremuaRed fluvial y su área de protección

  Baso sistemaSistema forestal

  Landaguneal eta nekazaritza-abeltzantzasistemaSistema agroganadero y núcleos rurales