Metodo suzuki

25
MÉTODO SUZUKI COMPONENTS: Fuen Lliteras Sonia Martín Jordi Navas Antònia Salom GRUP: J. Brahms

Transcript of Metodo suzuki

Page 1: Metodo suzuki

MÉTODO SUZUKI

COMPONENTS: Fuen Lliteras

Sonia Martín

Jordi Navas

Antònia Salom

GRUP: J. Brahms

Page 2: Metodo suzuki

SUMARI Biografia del dissenyador del mètode Objectius Característiques Metodologia a l’aula Conclusions

Page 3: Metodo suzuki

BIOGRAFIA DEL DISENYADOR DEL MÈTODE

Shinichi Suzuki 1898-1998• Violinista, educador, filòsof i

humanista

• Talent musical Destreça=aprenentatge de la llengua materna

• Als 17 anys s’interessa per la música formalment

• Alemanya estudia músicaes relaciona amb persones del món cultural

• Després de la guerra desenvolupà les seves idees sobre l’educació dels infants i la formació del talent

Page 4: Metodo suzuki

OBJECTIUS•Dese

nvolupar les seves capacitats

•Enriquir-se espiritualment

•“L'oïda, l’ull, la mà i el cor han de ser educats a la vegada”. Suzuki

Contribuir a l’educació integral

•Treball i esforç

•Entorn que l’animi amb amor i paciència

•Desenvolupi confiança i respecte a sí mateix

Potenciar un ésser humà

complet

•Dependrà de l’entorn i dels estímuls

•Tots els infants aprenen a parlar i escriure i no per això es pretén que esdevinguin literats o grans oradors

Tots els nins i nines posseeixen la

capacitat d’aprendre i desenvolupar totes les

seves potencialitats

Page 5: Metodo suzuki

CARACTERÍSTIQUES

Qualsevol nen pot aprendre a

tocar un instrument si

l’entorn és favorable

• APRENENTATGE COM LA LLENGUA MATERNA

• EL PAPER DELS PARES• L’ENTORN MUSICAL• ESCOLTAR I REPETIR• L’ORGANITZACIÓ

PRÀCTICA

Page 6: Metodo suzuki

CARACTERÍSTIQUES APRENENTATGE DE L’INSTRUMENT COM

LA LLENGUA MATERNA1. Un infant aprèn de forma natural a parlar i

després aprèn a llegir Primer aprenen a tocar i després aprenen a llegir música

2. La repetició constant i l’escolta3. El reforç positiu envers el treball de

l’alumne4. Presentació contínua de recitals5. La construcció d’un repertori6. Cada peça és més fàcil de memoritzar7. La lectura musical ha d’esperar, primer s’ha

de desenvolupar l’oïda i la intuïció musical es comença amb l’instrument

Page 7: Metodo suzuki

CARACTERÍSTIQUES EL PAPER DELS PARES

1. Fomenten l’autoestima de l’infant a través del seu amor incondicional

2. Els pares assistiran de forma activa a les classes pràctiques del seu fill

3. Aprendran les primeres passes que el seu fill donarà amb l’instrument

4. S’encarregaran de la pràctica diària a casa5. Mantindran una actitud positiva i

encoratjadora vers l’aprenentatge del seu fill

Page 8: Metodo suzuki

CARACTERÍSTIQUES L’ENTORN MUSICAL

1. La música ha de formar part de la quotidianitat

2. Una part del material necessari: enregistraments de les peces que van aprenent

3. Escolta diària

Page 9: Metodo suzuki

CARACTERÍSTIQUES ESCOLTAR I REPETIR

1. Tots els nins poden aprendre a tocar un instrument

2. Des de que neixen: imiten i repeteixen

3. Aprenentatge escoltar i repetir4. Repertori musical es segueix un

ordre5. Escoltar, comprendre, assimilar en

passos molt petits, imitar i repetir

Page 10: Metodo suzuki

CARACTERÍSTIQUES L’ORGANITZACIÓ PRÀCTICA

1. A partir dels 3 anys, amb instrument a la seva mida

2. Primeres lliçons destinades als pares3. Els pares coneixeran el recorregut del nin durant el

curs coneixerà les primeres cançons, es familiaritzaran amb l’escriptura i lectura musicals, etc.

4. L’infant passa a ser protagonista de la lliçó individual

5. Classes col·lectives amb altres nins6. Els pares practiquen durant la setmana7. Practicar a casa cada dia8. Regularment concerts, sortides, colònies

musicals, etc.

Page 11: Metodo suzuki

Repercussió en altres àmbits educatius:

1. Disciplina i continuïtat2. Esforç per aconseguir una meta3. Desenvolupament de l’habilitat

motriu4. Desenvolupament del sentit del

ritme5. Educació auditiva6. Autoestima i confiança

CARACTERÍSTIQUES

Page 12: Metodo suzuki

METODOLOGIA

Com dur a terme el mètode?

Page 13: Metodo suzuki

METODOLOGIA A L’AULA Parteix de la “Sonidització”

El professor ha de seguir la tècnica que ajudi a l’alumne a tocar amb naturalitat, soltura i bon so

Prioritats: concentració, presa de l’arc, presa del violí, ritme, arcades i mà esquerra

Page 14: Metodo suzuki

METODOLOGIA A L’AULA L’aprenentatge és acumulatiu CC L’alumne aprén la peça A (“Estrelleta

BBB de Mozart); després inicia l’obra B, però

AAAA segueix tocant la peça A...

Les lliçons han de durar el temps que el nin sigui capaç de mantenir la concentració Potser no més de 5 min.

Page 15: Metodo suzuki

METODOLOGIA A L’AULALa partitura es llegeix en base a: colors i nombresEscoltar i practicarAprenen la cançó de memòria

http://www.youtube.com/watch?v=KYfQnaJkpPc

Page 16: Metodo suzuki

METODOLOGIA A L’AULA

Page 18: Metodo suzuki
Page 19: Metodo suzuki

METODOLOGIA A CASA Escoltar moltes vegades l'audició de

la peça que es pretén aprendre i practicar molt, tant com 6 dies per setmana

Els pares participen activament

Page 20: Metodo suzuki

CONCLUSIONS

Page 21: Metodo suzuki

CONCLUSIONS

Tots els nins poden aprendre a tocar un instrument

S’inicia de forma natural a partir dels 3-6 anys, tot i que mai és massa tard

L’ambient ajuda a l’alumne a tenir confiança i seguretat

Els nins aprenen uns dels altres

L’èxit atreu més èxit

La participació dels pares és essencial

Page 22: Metodo suzuki

CONCLUSIONS

És fonamental alentar els infants

Metodologia molt pautada

Cadasqun al seu ritme

Cooperació i no competència

Repetició

A TRAVÉS DE LA MÚSICA S’EDUCA A LA PERSONA

Page 23: Metodo suzuki

FONTS CONSULTADES Suzuki Piano School Volume 1, Shinichi Suzuki,

1978, Summy-Birchard Inc, Warner Bros Publications. ISBN 0-87487-473-4.

WEBS: Capítol 2 Método Suzuki y su filosofía. Consultat a:

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmu/duran_f_md/capitulo2.pdf

Capítol 4 Método Suzuki y su filosofía. Consultat a: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmu/duran_f_md/capitulo4.pdf

Escuela Anna Magdalena Bach, “Educar a través de la música”. Consultado en: http://www.annambach.com/info.html#cinco

Page 24: Metodo suzuki

Ana María Sebastián, El paso prematuro del método suzuki a la enseñanza tradicional en un conservatorio. Consultat a: http://4cuerdas.com/LECTURA_SUZUK%20el%20paso%20al%20conservatorio.pdf

http://www.violinsuzuki.com/suzuki.html http://www.annambach.com/info.html http://www.metodosuzuki.com/ http://www.centrosuzuki.com.ar/elmetodo-

quees.swf http://www.youtube.com/watch?v=H-

bTolgccwE&feature=player_embedded#

FONTS CONSULTADES

Page 25: Metodo suzuki

VÍDEOS:

http://www.youtube.com/watch?v=KYfQnaJkpP 

http://www.youtube.com/watch?v=ippADi3xwnE

http://www.youtube.com/watch?v=FrvK75jGdjE

http://www.youtube.com/watch?v=0Ho-1tvLyBI

http://www.youtube.com/watch?v=KYfQnaJkpPc

http://www.youtube.com/watch?v=H-bTolgccwE

FONTS CONSULTADES