Merkataritza-guneetako Errotuluen Hiztegia · argazkiak (4) es foto; fotografía 88 argi-gauzak (4)...

of 52 /52
Merkataritza-guneetako Errotuluen HIZTEGIA Vitoria-Gasteiz, 2010

Embed Size (px)

Transcript of Merkataritza-guneetako Errotuluen Hiztegia · argazkiak (4) es foto; fotografía 88 argi-gauzak (4)...

 • Merkataritza-guneetako Errotuluen

  Hiztegia

  Vitoria-Gasteiz, 2010

 • Argitaraldia: 1.a, 2010eko

  Ale-kopurua: 1.500 ale

  © argitaraldi honena: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra

  Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

  Internet: www.euskadi.net/euskara21

  Inprimaketa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  ISBN: XXXXXXXXXXXXXX

  Lege gordailua: XXXXXXXXX

  Lan honen bibliografia-erregistroa

  Eusko Jaurlaritzaren Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daiteke:

  http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteka

 • 3

  HITZAURREA

  Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabiliko bada, baliabide eta tresna egokiak beharrezkoak dira, eta eginkizun horretan leku garrantzitsua betetzen dute hiztegiek. Hizkuntzak etengabe aldatzen dira bizirik badaude, garai eta behar berrie-tara egokitzeko, eta, horrenbestez, hizkuntza baten moderniza-zioaren eta eguneratzearen prozesua ez da inoiz amaitzen. Ho-rregatik, hizkuntzaren altxor lexikoa etengabe elikatu behar da, hizkuntza bera normalizatzeko batetik eta erabiltzaileen beharrei erantzuteko bestetik. Horregatik, helburu horri jarraituta argita-ratzen dugu eskuartean duzun hiztegi hau, zalantzarik gabe, eus-kararen erabilera erraztuko duena.

  Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiak, corpus-plangintzari eta euskararen kalitateari dagokienez, Hiztegi Batua amaitu eta argi-taratzea, eta datozen urteotarako terminologia-lanaren plangin-tza egitea agindu zuen (EBPN VI.3.3.a).

  Hori horrela, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS) EBPNk agindutakoa gauzatzeko, hainbat ekimen jarri zuen mar-txan: batetik, “EUSKALTERM Euskal Terminologia Banku Publi-koa” sortu zuen 2001ean; bestetik, Terminologia Batzordea era-tu zuen Euskararen Aholku Batzordearen barruan.

 • 4

  EUSKALTERM erabilera publikoko bankua da, Eusko Jaurlaritzak bideratu eta sustatu nahi duen terminologiaren produkzioaren, ku-deaketaren eta hedapenaren muina. Banku hori metodologia eta irizpide jakin batzuen arabera eguneratu eta elikatzen da, beti ere Terminologia Batzordeak onartutako jarduketa-planak jarraituz.

  Beraz, EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa etengabe elikatzen eta zabaltzen ari gara Hizkuntza Politikarako Sailbu-ruordetzatik IVAPekin lankidetzan, euskal terminologiaren nor-malizazioari eta zabalkundeari ekin eta eusteko. Terminologia Batzordeari dagokio, bestalde, terminologia-alorrean dauden lehentasunak finkatzea, lan-proposamenak egin, terminologia-la-nerako irizpideak ezartzea eta abar.

  Lan horren guztiaren emaitza da eskuartean duzuen hiztegi hau. Hiztegia jorratzen duen eremuko erabiltzaileen premiak asetze-ko baliagarri izatea nahi genuke, bai eta gure hizkuntzaren nor-malizazio eta eguneraketaren bidean urrats garrantzitsua izatea ere. Hiztegi hau eta honekin batera argitaratzen ditugun guztiak eguneroko jardunean erabiltzera animatzen zaituztegu guztiok, euskaldunok lexiko gero eta aberatsagoa izan dezagun gure egu-neroko bizitzan ere.

  Vitoria-Gasteiz, 2010eko maiatzaren 5a

  Lourdes Auzmendi AyerbeHizkuntza Politikarako sailburuordea

 • 5

  HiztegiaRi BURUzKO aRgiBiDeaK

  Hiztegi hau UZEI Terminologia eta Lexikografia Zentroak egin du EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa (www.euskara.euskadi.net/ eus-kalterm) eguneratzeko eta elikatzeko entitate horrek Hizkuntza Politi kara-ko Sailburuordetzarekin (HPS) izenpetutako kontratuen barruan. Kon tra-tuok HPSk eta IVAPek finantzatu dituzte, bi erakunde horiek si natutako hitzarmenen bidez.

  EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa da Terminologia Batzordeak finkatutako terminologia-lana zabaltzeko ardatza. Aldi berean esan behar da Terminologia Batzordeak onartutako jarduketa-planen barruan ezarritako lehentasunen arabera eguneratzen dela Terminologia Banku Publikoa.

  Euskararen Aholku Batzordeko Terminologia Batzordeak1 euskarazko ter-minologia-lanerako finkatu zuen metodologiari jarraituta, hiztegi hau, lehe-nengoz, hizkuntzalariez eta eremuko adituez osatutako batzorde teknikoak aztertu eta landu zuen, Terminologia Batzordeari behin betiko proposamena luzatzeko. Normalizazio-prozesuaren azken urratsa Terminologia Batzordeak onartzea izan da.

  Beraz, hemen duzue eremu honetako terminologiaren erabiltzaileei Termi- nologia Batzordeak gomendatzen dien terminologia.

  1 176/2007 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskararen Aholku Batzordeari buruzkoa

 • 6

  Hiztegian erabilitako ponderazio-markak:

  (4) Termino normalizatua / gomendatua(3) Termino onartua (baina ez lehenetsia, beste bat gomendatzen delako)

  Hiztegian erabilitako laburtzapenak:

  eu euskaraes español

  Sin. sinonimoaIk. ikus

 • 7

  NORmalizaziOa

  Batzorde teknikoa

  Paskual Rekalde (Hizkuntzalari aditua)Mertxe Olaizola (IVAP)Iker Etxebeste (UZEI)Koordinatzailea: Izaskun Osinalde (HPS)

  terminologia Batzordea

  Patxi Baztarrika, Hizkuntza Politikarako sailburuordeaJon Koldobika Urrutia, IVAPeko zuzendari nagusiaErramun Osa, EABko idazkariaAraceli Díaz de Lezana, HPSko ordezkariaMertxe Olaizola, IVAPeko ordezkariaAndoni Sagarna, Euskaltzaindiaren ordezkariaIker Etxebeste, UZEIko ordezkariaXabier Alberdi, EHUko Euskara Institutuko ordezkariaIbon Olaziregi, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

  Sailaren Euskara Zerbitzuaren ordezkariaAlberto Atxabal, adituaJoseba Erkizia, aditua Miel Loinaz, adituaAsier Larrinaga, aditua Alfontso Mujika, aditua

 • 8

  eRemU - zUHaitza

  01. Saltoki-motak02. Merkataritza-guneko saltokiak03. Guztientzako zonak04. Saltokietako atalak05. Zerbitzuak06. Ohar orokorrak07. Ordutegia08. Sarbidea eta irteera09. Segurtasuna10. Produktuak sustatzea11. Arauak12. Ordainketa

 • 9

  aURKiBiDea

  Bokabularioa sailka

  01. Saltoki-motak. . . . . . . . . . . . . . . . 1202. Merkataritza-guneko saltokiak . . . 1303. Guztientzako zonak . . . . . . . . . . . 1604. Saltokietako atalak . . . . . . . . . . . . 1705. Zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2306. Ohar orokorrak . . . . . . . . . . . . . . 2507. Ordutegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2608. Sarbidea eta irteera . . . . . . . . . . . . 2709. Segurtasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . 2810. Produktuak sustatzea . . . . . . . . . . 3011. Arauak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3112. Ordainketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Euskarazko aurkibidea . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Gaztelaniazko aurkibidea . . . . . . . . . . . . . . 43

  Erreferentzia bibliografikoa. . . . . . . . . . . . . 51

 • eUsKaRa – eRDaRaK

 • 12

  01. SALTOKI-MOTAK

  12

  1 azoka tradizionala (4) es mercado tradicional

  2 denda independentea (4) es comercio independiente

  3 denda-katea (4) es cadena de tiendas

  4 denda-sarea (4) es red de tiendas

  5 erostetxe handia (4) es gran almacén

  6 fabrikatzaileen parkea (4) es parque de fabricantes

  7 frankizia (4) es franquicia

  8 hipermerkatua (4) es hipermercado

  lokal komertziala Ik. merkataritza-lokala

  9 merkataritza-gunea (4) Sin. zentro komertziala (3) es centro comercial

  10 merkataritza-lokala (4) Sin. lokal komertziala (3) es local comercial

  11 merkataritza-parkea (4) es parque comercial

  12 saltoki-gunea (4) es galería comercial

  13 supermerkatua (4) es supermercado

  zentro komertziala Ik. merkataritza-gunea

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 13

  24 bidaia-agentzia (4) es agencia de viajes

  25 bitxi-denda (4) es joyería

  botika Ik. farmazia

  26 brikolaje-denda (4) es tienda de bricolaje

  27 burdindegia (4) es ferretería

  28 dekorazioa (4) es decoración

  29 dietetika-zentroa (4) es centro de dietética

  30 drogeria (4) es droguería

  31 ehun-denda (4) es tienda de telas

  14 alkandora-denda (4) es camisería

  15 altzari-denda (4) es tienda de muebles

  16 animalia-denda (4) es tienda de mascotas; tienda de

  animales

  17 argazki-denda (4) es tienda de material fotográfico

  18 argi-denda (4) es tienda de iluminación

  19 arrandegia (4) es pescadería

  20 arropa-denda (4) es tienda de ropa

  21 aseguru-agentzia (4) es agencia de seguros

  22 bazarra (4) es bazar

  23 beirategia (4) es cristalería

  02. MERKATARITZA-GUNEKO SALTOKIAK

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 14

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  41 harategia (4) es carnicería

  42 haurtzaindegia (4) es guardería

  43 higiezinen agentzia (4) es inmobiliaria

  44 ile-apaindegia (4) es peluquería

  45 informatika-denda (4) es tienda de informática

  46 janari-denda (4) es tienda de alimentación

  47 jantziak (4) es confección

  48 jatetxea (4) es restaurante

  49 jostailu-denda (4) es juguetería

  50 kafetegia (4) es cafetería

  51 kioskoa (4) es quiosco

  52 kirol-denda (4) es tienda de deportes

  32 elektrizitate-denda (4) es tienda de electricidad

  33 erloju-denda (4) es relojería

  34 estankoa (4) es estanco

  35 farmazia (4) Sin. botika (4) es farmacia

  36 fruta-denda (4) es frutería

  37 garbitegia (4) es lavandería

  38 gasolina-zerbitzugunea (4) es estación de servicio

  39 gimnasioa (4) es gimnasio

  gozo-denda Ik. gozotegia

  40 gozotegia Sin. gozo-denda es pastelería; confitería

 • 15

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  65 parafarmazia (4) es parafarmacia

  66 taberna (4) es bar

  67 telefonia mugikorreko denda (4) es tienda de telefonía móvil

  68 tindategia (4) es tintorería

  69 urdaitegia (4) Sin. xarkuteria (3) es charcutería

  xarkuteria Ik. urdaitegia

  70 zapata-denda (4) es zapatería

  71 zinema-aretoa (4) es sala de cine

  53 koltxoi-denda (4) es colchonería

  54 larru-denda (4) es peletería

  55 larruki-denda (4) es marroquinería

  56 liburu-denda (4) es librería

  57 likore-denda (4) es licorería

  58 loradenda (4) es floristería

  59 lurrindegia (4) es perfumería

  60 musika-denda (4) es tienda de música

  61 okindegia (4) es panadería

  62 opari-denda (4) es tienda de artículos de regalo

  63 optika (4) es óptica

  64 paper-denda (4) es papelería

 • 16

  72 arrapala mekanikoa (4) es rampa mecánica

  73 beheko solairua (4) es planta baja

  74 bezeroaren arretarako gunea (4) es punto de atención al cliente

  75 elkargunea (4) es punto de encuentro

  76 eskailera mekanikoak (4) es escaleras mecánicas

  77 jolaslekua (4) es zona de juegos

  78 lehen solairua (4) es primera planta

  79 oinezkoentzako gunea (4) es zona peatonal

  03. GUZTIENTZAKO ZONAK

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 17

  91 atletismoko gauzak (4) es artículos para atletismo

  92 audioa (4) es audio

  93 aurpegia zaintzekoak (4) es cuidado facial

  94 autoaren barne-ekipamendua (4) es equipamiento interior del

  automóvil

  95 autoen osagaiak (4) es componentes del automóvil

  96 bainuko altzariak (4) es muebles de baño

  97 bainuko osagarriak (4) es accesorios de baño

  98 barazkiak (4) es hortalizas

  99 bazarra (4) es bazar

  100 beira ebakitzeko zerbitzua (4) es servicio de corte de vidrio

  101 bidaia-agentzia (4) es agencia de viajes

  80 aho-higienea (4) es higiene bucal

  81 airea girotzekoak (4) es climatización

  82 altzariak (4) es muebles

  83 animalientzako gauzak (4) es artículos para animales

  84 antolatzekoak (4) es ordenación

  85 aperitiboak (4) es aperitivos

  86 ardoak (4) es bodega de vinos

  87 argazkiak (4) es foto; fotografía

  88 argi-gauzak (4) es iluminación

  89 arrantzako gauzak (4) es artículos para pesca

  90 aseguruak (4) es seguros

  04. SALTOKIETAKO ATALAK

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 18

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  114 edari alkoholgabeak (4) es bebidas no alcohólicas

  115 ehizako gauzak (4) es artículos para caza

  116 ehunak (4) es textil

  117 elektrizitate-gauzak (4) es electricidad

  118 emakume-oinetakoak (4) es calzado de mujer

  119 emakumeen azpiko arropa (4) es ropa interior de mujer; ropa

  interior de señora

  120 emakumeen moda (4) es moda para mujer

  121 eraikuntza-materialak (4) es materiales de construcción

  122 erremintak (4) es herramientas

  123 eskiko gauzak (4) es artículos para esquí

  124 esnekiak (4) es lácteos

  125 espeziak (4) es especias

  102 bidaiatzeko gauzak (4) es artículos de viaje

  103 biltegiratzekoak (4) es almacenaje

  104 bitxiak (4) es joyería

  105 brikolajea (4) es bricolaje

  106 bulegoko gauzak (4) es artículos de oficina

  107 burdindegia (4) es ferretería

  108 dekorazioa (4) es decoración

  109 depilazioa (4) es depilación

  110 dietetika (4) es dietética

  111 drogeria (4) es droguería

  112 ebakitako zura (4) es madera precortada

  113 edari alkoholdunak (4) es bebidas alcohólicas

 • 19

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  137 gimnastikako gauzak (4) es artículos para gimnasia

  138 gizonezkoen azpiko arropa (4) es ropa interior de caballero

  139 gizonezkoen moda (4) es moda para caballero

  140 gizonezkoen oinetakoak (4) es calzado de hombre; calzado de

  caballero

  141 goi-mailako aukera (4) es alta selección

  142 golfeko gauzak (4) es artículos para golf

  143 gozotegia (4) es pastelería; confitería

  144 harategia (4) es carnicería

  145 haur-higienea (4) es higiene infantil

  146 haur-oinetakoak (4) es calzado de niño; calzado infantil

  147 haurren azpiko arropa (4) es ropa interior de niños

  148 haurren janari-edariak (4) es alimentación infantil

  126 estaldurak (4) es revestimientos

  127 estankoa (4) es estanco

  128 etxeko garbiketakoak (4) es limpieza de hogar

  129 etxeko gauzak (4) Sin. etxeko tresneria (3) es menaje de hogar

  130 etxeko osagarriak (4) es complementos para el hogar

  etxeko tresneria Ik. etxeko gauzak

  131 etxetresna elektriko txikiak (4) es pequeños electrodomésticos;

  electrodomésticos pequeños

  132 etxetresna elektrikoak (4) es electrodomésticos

  133 fitofarmazia (4) es fitofarmacia

  134 frutak (4) es frutería

  135 garbitzeko gauzak (4) es artículos de limpieza

  136 gaztak (4) es quesería

 • 20

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  158 informatika (4) es informática

  159 irudi eta soinuko etxetresna elektrikoak (4) es electrodomésticos de imagen y

  sonido

  160 izoztuak (4) es congelados

  161 janari-edariak (4) es alimentación

  162 jantzi-osagarriak (4) es complementos

  163 jostailuak (4) es juguetes

  164 kanpineko gauzak (4) es artículos de camping

  165 kantxa-kiroletako gauzak (4) es artículos para deportes de cancha

  166 ke-hustea (4) es evacuación de humos

  167 kirol-arropa (4) es ropa deportiva

  168 kirol-oinetakoak (4) es calzado deportivo

  169 kit altzariak (4) es mueble kit

  149 haurren moda (4) es moda para niños; moda infantil

  150 haurtxo-oinetakoak (4) es calzado de bebé

  151 haurtxoen moda (4) es moda para bebé

  152 haurtxoentzako altzariak (4) es muebles para bebé

  153 haurtxoentzako tresneria (4) es accesorios de bebé

  154 higiene intimoa (4) es higiene íntima

  155 higiezinen agentzia (4) es inmobiliaria

  156 igeriketako gauzak (4) es artículos para natación

  157 ilea zaintzekoak (4) es cuidado del cabello

 • 21

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  179 lorategiko gauzak (4) es artículos de jardinería

  180 loreak (4) es floristería

  181 lurrindegia (4) es perfumería

  182 mendiko gauzak (4) es artículos para montaña

  183 musika (4) es música

  184 oheko arropa (4) es ropa de cama

  185 oinetakoak (4) es calzado

  186 okindegia (4) es panadería

  187 ongailuak (4) es condimentos

  188 oparitzeko gauzak (4) es artículos de regalo

  189 opilgintza-produktuak (4) es productos de bollería

  190 optika (4) es óptica

  170 koadroei markoak jartzeko zerbitzua (4) es servicio de enmarcado de cuadros

  171 kontserbak (4) es conservas

  172 kosmetika (4) es cosmética

  173 larrukiak (4) es marroquinería

  174 lekaleak (4) es legumbres

  175 liburuak (4) es librería

  176 likoreak (4) es licorería

  177 linea marroiko etxetresna elektrikoak (4) es electrodomésticos de línea

  marrón

  178 linea zuriko etxetresna elektri-koak (4) es electrodomésticos de línea blanca

 • 22

  203 ur-kiroletako gauzak (4) es artículos para deportes náuticos

  204 ura hornitzekoak (4) es alimentación de aguas

  205 urdaitegia (4) Sin. xarkuteria (3) es charcutería

  206 urpekaritzako gauzak (4) es artículos para submarinismo

  xarkuteria Ik. urdaitegia

  207 zerealak (4) es cereales

  ziklismoko gauzak Ik. txirrindularitzako gauzak

  208 zolak (4) es pavimentos

  209 zura ebakitzeko zerbitzua (4) es servicio de corte de madera

  210 zurgintza (4) es carpintería

  191 paper-gauzak (4) es papelería

  192 parafarmazia (4) es parafarmacia

  193 pastelgintza-produktuak (4) es productos de pastelería

  194 pinturak (4) es pinturas

  195 plater aurrekozinatuak (4) es platos precocinados

  196 sukaldeko altzariak (4) es muebles de cocina

  197 sukaldeko tresneria (4) es menaje de cocina

  198 talde-kiroletako gauzak (4) es artículos para deportes de equipo

  199 telefonia (4) es telefonía

  200 trekking-eko gauzak (4) es artículos para trekking

  201 txirrindularitzako gauzak (4) Sin. ziklismoko gauzak (3) es artículos para ciclismo

  202 ur-hustea (4) es evacuación de aguas

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 23

  220 erosketa etxera eramateko zerbitzua (4) es servicio de entrega a domicilio;

  servicio de reparto a domicilio

  221 erosketa etxera eramateko zonen mapa (4) es mapa de zonas de reparto a

  domicilio de la compra; mapa de zonas de entrega a domicilio de la compra

  222 erosketa etxera eramaten dizugu (4) es le llevamos la compra a casa

  223 erosketa lasterreko sistema (4) es sistema de compra rápida

  224 erosketa-orgak (4) es carros de compra

  225 erosketa-saskiak (4) es cestas de compra

  226 erosketako poltsa (4) es bolsa de compra

  211 aholkularitza teknikoa doan (4) es asesoría técnica gratuita

  212 aparkalekua (4) es aparcamiento

  213 aparkalekua bezeroentzako soilik (4) es parking exclusivo para clientes

  214 aparkalekua doan (4) es parking gratuito

  215 autozerbitzua (4) es autoservicio

  216 barra-kodeen irakurgailua (4) es lector de código de barras

  217 bonbilla-egiaztagailua (4) es comprobador de bombillas

  218 doan jasotzen dugu erabilitako aparatua (4) es retirada gratuita de su aparato

  usado

  219 erosketa etxera 24 ordutan eramateko zerbitzua (4) es servicio de entrega a domicilio en

  24 horas; servicio de reparto a domicilio en 24 horas

  05. ZERBITZUAK

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 24

  236 kontsigna (4) Sin. zaindegia (3) es consigna

  237 mandatuak hartzen dira (4) es se recogen encargos

  238 martxan jartzea doan (4) es puesta en marcha gratuita

  239 ordainketa automatikoa (4) es pago automático

  240 poltsa isotermikoa (4) es bolsa isotérmica

  241 probalekua (4) es probador

  242 produktua oparitarako biltzen dizugu (4) es le envolvemos el producto para

  regalo

  243 saldu ondoko bermea (4) es garantía post-venta

  244 saldu ondoko zerbitzua (4) es servicio post-venta

  245 saski hauek zure eskura dauzka-zu, erosketak errazago egiteko (4) es estas cestas están a su disposición

  para facilitar sus compras

  246 telefono publikoa (4) es teléfono público

  zaindegia Ik. kontsigna

  227 erosketako poltsa ekologikoa (4) es bolsa de compra ecológica

  228 eskabidearen arabera saltzen da (4) es venta sobre pedido

  229 ez bazara gustura geratzen, erosketa tiketa aurkeztu eta dirua itzuliko dizugu (4) es si no queda satisfecho le

  reembolsamos su dinero, presentando su ticket de compra

  230 finantzaketa (4) es financiación

  231 igogailua (4) es ascensor

  232 informazioa (4) es información

  233 interesik gabeko finantzaketa (4) es financiación sin intereses

  234 iradokizun-ontzia (4) es buzón de sugerencias

  235 komunak (4) es aseos

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 25

  257prezio-zerrenda (4) es lista de precios

  258sail hau aldatzen ari gara (4) es estamos cambiando este lineal

  259stockeko gauzak (4) es artículos en stock

  zerbitzuz kanpoIk. ez dabil

  247 aire girotuko lokala (4) es local climatizado

  248 baditugu modelo gehiago ere (4) es disponemos de más modelos

  249 baimendutako banatzailea (4) es distribuidor autorizado

  250 barkatu eragozpenak (4) es disculpen las molestias; perdonen

  las molestias

  251 erakusleihoa aldatzen ari gara (4) es estamos cambiando el escaparate

  252 eskerrik asko etortzeagatik (4) es gracias por su visita

  253ez dabil (4)Sin. zerbitzuz kanpo (3) es fuera de servicio

  254hornigailua ez dago erabilgarri (4) es surtidor no disponible

  255laster arte (4) es hasta pronto

  256laster irekitzekoa (4) es próxima apertura

  06. OHAR OROKORRAK

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 26

  260 eguerdian ez dugu ixten (4) es no cerramos al mediodía

  establezimendu hau irekita egongo da egun hauetan Ik. saltoki hau irekita egongo da egun hauetan

  establezimendu hau itxita egongo da, inbentarioagatik Ik. saltoki hau itxita egongo da, inben-tarioagatik

  261 etenik gabeko ordutegia (4) es horario ininterrumpido

  262 irekita 24 orduetan (4) es abierto 24 horas

  263 itxita inbentarioagatik (4) es cerrado por inventario

  264 kutxako ordutegia (4) es horario de caja

  265 neguko ordutegia (4) es horario de invierno

  266 ordutegia (4) es horario de apertura

  267 saltoki hau irekita egongo da egun hauetan (4) Sin. establezimendu hau irekita egon-go da egun hauetan (3) es les informamos que este

  establecimiento permanecerá abierto los siguientes días

  268 saltoki hau itxita egongo da, inbentarioagatik (4) Sin. establezimendu hau itxita egongo da, inbentarioagatik (3) es este establecimiento permanecerá

  cerrado por inventario

  269 udako ordutegia (4) es horario de verano

  07. ORDUTEGIA

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 27

  277 ongi etorri (4) es bienvenidos

  278 salgaiak jasotzeko gunea (4) es punto de recogida de mercancía

  279 salgaiak sartzeko atea (4) es puerta de entrada para mer-

  cancías

  280 salmenta-aretoko sarrera (4) es acceso a sala de venta

  281 sarrera (4) es entrada

  282 sartzeko, sakatu interfonoaren botoia eta erakutsi merkataritza- guneko langilearen identifikazio- txartela (4) es para acceder pulse el botón del

  interfono y presente la tarjeta de identificación de trabajador del centro comercial

  270 erosketa jasotzeko gunea (4) es punto de recogida de compra

  271 erosketarik gabeko irteera (4) es salida sin compra

  272 ez sartu (4) es prohibido el paso

  273 ez sartu, zerbitzukoa izan ezik (4) es prohibida la entrada a toda

  persona ajena al servicio

  274 irteera (4) es salida

  275 larrialdietako irteera (4) es salida de emergencia

  276 merkataritza-guneko langileak soilik sartzeko atea (4) es puerta de entrada exclusiva para

  personal del centro comercial

  08. SARBIDEA ETA IRTEERA

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 28

  283 24 ordu baino lehen jaso behar dira kontsignan utzitako gauzak (4) Sin. 24 ordu baino lehen jaso behar dira zaindegian utzitako gauzak (3) es los artículos depositados en

  consigna deben ser retirados en 24 horas

  24 ordu baino lehen jaso behar dira zaindegian utzitako gauzak Ik. 24 ordu baino lehen jaso behar dira kontsignan utzitako gauzak

  284 baimendutako langileek soilik erabiltzeko (4) es utilizar sólo por personal

  autorizado

  285 erakutsi poltsa kutxazainari (4) es muestre el bolso a la cajera

  286 eskatu Informazioan beira-ara-sako produktuak (4) es solicite los artículos de la vitrina

  en Información

  287 ez blokeatu, suaren aurkako atea (4) es no bloquear, puerta cortafuegos

  288 ez sartu (4) es prohibido el paso

  289 ez sartu, zerbitzukoa izan ezik (4) es prohibida la entrada a toda

  persona ajena al servicio

  290 gure bezeroen segurtasunerako, txartel bidez ordaintzerakoan nortasun-agiriren bat aurkeztu beharko da (4) es para los pagos con tarjeta se

  deberá mostrar un documento de identidad, para la seguridad de nuestros clientes

  291 ireki sutea dagoenean (4) es ábrase en caso de incendio

  292 irteera (4) es salida

  293 kontuz, zoru bustia (4) es cuidado, piso mojado

  294 larrialdietako irteera (4) es salida de emergencia

  295 larrialdietako telefonoa (4) es teléfono de emergencias

  09. SEGURTASUNA

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 29

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  telebista-zirkuitu itxi bidez zaindutako establezimendua Ik. telebista-zirkuitu itxi bidez zaindu-tako saltokia

  296 telebista-zirkuitu itxi bidez zaindutako saltokia (4) Sin. telebista-zirkuitu itxi bidez zain-dutako establezimendua (3) es establecimiento vigilado por

  circuito cerrado de televisión

  297 tutu lehorra (4) es columna seca

 • 30

  298 %20ko deskontua (4) es descuento del 20 %

  299 %30eko deskontua (4) es descuento del 30 %

  300 %50eko deskontua (4) es descuento del 50 %

  301 azken egunak (4) es últimos días

  302 berria (4) es novedad

  303 bigarren merkealdia (4) es segunda rebaja

  304 denboraldi-aurrerapena (4) es avance de temporada

  305 eskaintza (4) es oferta

  306 likidazioa, ixteagatik (4) es liquidación por cese de negocio

  307 merkealdia (4) es rebajas

  308 saldoa (4) es saldo

  309 sustapen bereziak leialtasunez-ko txartelarekin (4) es promociones exclusivas con

  tarjeta de fidelidad

  310 sustapen honek izakinak ahitu arte balio du (4) es promoción válida hasta fin de

  existencias

  311 sustapena (4) es promoción

  10. PRODUKTUAK SUSTATZEKO ERROTULAZIOA

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 31

  establezimendu honek baditu erreklamazio-orriak, eskatzen dituen edonoren eskura Ik. saltoki honek baditu erreklamazio- orriak, eskatzen dituen edonoren esku-ra

  316 ez erre (4) es prohibido fumar

  317 ez ukitu (4) es no tocar

  318 ezin da erositakoa itzuli, erosketa-egunetik 15 egun igaro badira (4) es no se admitirán devoluciones

  transcurridos 15 días desde la fecha de la compra

  319 ezinbestekoa da erosketa-tiketa edo erosketa-faktura aurkeztea, edozein erreklamazio egiteko, dirua itzultzeko edo garantia zigilatzeko (4) es para cualquier reclamación,

  devolución o sellado de garantía es imprescindible la presentación del ticket de compra o factura

  320 gorde ezazu erosketa-tiketa (4) es conserve su ticket de compra

  321 hartu txanda hemen (4) es coja aquí su turno

  312 16 urtez beherakoei ez zaie edari alkoholdunik saltzen (4) es no se venderán bebidas alcohóli-

  cas a menores de 16 años

  28/2005 Legearen arabera, galarazita dago establezimendu honetan erretzea Ik. 28/2005 Legearen arabera, galarazi-ta dago saltoki honetan erretzea

  313 28/2005 Legearen arabera, galarazita dago saltoki honetan erretzea (4) Sin. 28/2005 Legearen arabera, galara-zita dago establezimendu honetan erretzea (3) es según Ley 28/2005 no esta

  permitido fumar en este establecimiento

  314 debekatuta 18 urtez beherakoei edari alkoholdunak saltzea (4) es prohibida la venta de bebidas

  alcohólicas a menores de 18 años

  315 edozein aldaketa edo itzulketa egiteko, gorde enbalajea eta erosketa-tiketa (4) es para cualquier cambio o

  devolución conserve el embalaje y el ticket de compra

  11. ARAUAK

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • Merkataritza-guneetako errotuluak

  32

  322 higieneagatik, erabili eskula-rruak fruta eta barazkiak aukeratzeko (4) es por higiene utilice los guantes al

  seleccionar las frutas y hortalizas

  323 higieneagatik, ez da onartuko azpiko arropa itzultzerik (4) es por higiene no se admiten

  devoluciones de ropa interior

  324 irteteko, erakutsi kutxazainari aparkalekura sartzeko tiketa, eta eska iezaiozu irteera-txartel bat (4) es para salir solicite una ficha a la

  cajera, presentando el ticket de entrada al parking

  325 saltoki honek baditu erreklama-zio-orriak, eskatzen dituen edonoren eskura (4) Sin. establezimendu honek baditu erreklamazio-orriak, eskatzen dituen edonoren eskura (3) es este establecimiento tiene hojas

  de reclamaciones a disposición de quien las solicite

 • 33

  332 hurrengo bezeroa (4) es cliente siguiente

  333 itxi poltsa pisatu aurretik (4) es cierre la bolsa antes de pesarla

  334 kutxa (4) es caja

  335 kutxa lasterra (4) es caja rápida

  336 kutxa zentrala (4) es caja central

  337 kutxazain automatikoa (4) es cajero automático

  338 kutxazaina (4) es cajera; cajero

  339 tiketa egiten bukatu aurretik eskatu faktura (4) es solicite la factura antes de

  finalizar el ticket

  326 egiaztatu zure tiketa kutxatik irtetean (4) es compruebe su ticket a la salida de

  caja

  327 erosketa-tiketa (4) es ticket de compra

  328 erosketako ordainketa-modu bera erabiliko da dirua itzultze-ko (4) es la devolución se realizará en el

  mismo medio de pago en el que se abonó la compra

  329 eskerrik asko zure erosketagatik (4) es gracias por su compra

  330 gauza handientzako kutxa (4) es caja artículos voluminosos

  331 gehienez 10 produktu (4) es máximo 10 productos

  12. ORDAINKETA

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 34

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  340 txartelak bakarrik (4) es sólo tarjetas

  341 zabalera bereziko kutxa (4) es caja ancho especial

  342 zure segurtasunerako, produk-tuak kutxan ere pisatuko dira (4) es para su seguridad, los productos

  serán pesados también en caja

 • eUsKaRazKO aURKiBiDea

 • %20ko deskontua, 298%30eko deskontua, 299%50eko deskontua, 30016 urtez beherakoei ez zaie edari

  alkoholdunik saltzen, 31224 ordu baino lehen jaso behar dira

  kontsignan utzitako gauzak, 283

  24 ordu baino lehen jaso behar dira zaindegian utzitako gauzak, 283

  28/2005 Legearen arabera, gala-razita dago establezimendu honetan erretzea, 313

  28/2005 Legearen arabera, gala-razita dago saltoki honetan erretzea, 313

  Aaho-higienea, 80aholkularitza teknikoa doan, 211aire girotuko lokala, 247airea girotzekoak, 81alkandora-denda, 14altzariak, 82altzari-denda, 15animalia-denda, 16animalientzako gauzak, 83antolatzekoak, 84aparkalekua, 212aparkalekua bezeroentzako soilik,

  213aparkalekua doan, 214aperitiboak, 85ardoak, 86argazkiak, 87argazki-denda, 17argi-denda, 18argi-gauzak, 88

  arrandegia, 19arrantzako gauzak, 89arrapala mekanikoa, 72arropa-denda, 20aseguruak, 90aseguru-agentzia, 21atletismoko gauzak, 91audioa, 92aurpegia zaintzekoak, 93autoaren barne-ekipamendua, 94autoen osagaiak, 95autozerbitzua, 215azken egunak, 301azoka tradizionala, 1

  Bbaditugu modelo gehiago ere, 248baimendutako banatzailea, 249baimendutako langileek soilik

  erabiltzeko, 284bainuko altzariak, 96bainuko osagarriak, 97barazkiak, 98barkatu eragozpenak, 250barra-kodeen irakurgailua, 216bazarra, 22, 99beheko solairua, 73beira ebakitzeko zerbitzua, 100beirategia, 23berria, 302bezeroaren arretarako gunea, 74bidaia-agentzia, 24, 101bidaiatzeko gauzak, 102bigarren merkealdia, 303biltegiratzekoak, 103bitxiak, 104bitxi-denda, 25bonbilla-egiaztagailua, 217botika, 35

  36

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 37

  eU

  sK

  aR

  az

  KO

  aU

  RK

  iBiD

  ea

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  elkargunea, 75emakume-oinetakoak, 118emakumeen azpiko arropa, 119emakumeen moda, 120eraikuntza-materialak, 121erakusleihoa aldatzen ari gara, 251erakutsi poltsa kutxazainari, 285erloju-denda, 33erosketa etxera 24 ordutan erama-

  teko zerbitzua, 219erosketa etxera eramateko zerbi-

  tzua, 220erosketa etxera eramateko zonen

  mapa, 221erosketa etxera eramaten dizugu,

  222erosketa jasotzeko gunea, 270erosketa lasterreko sistema, 223erosketa-orgak, 224erosketa-saskiak, 225erosketa-tiketa, 327erosketako ordainketa-modu bera

  erabiliko da dirua itzultzeko, 328

  erosketako poltsa, 226erosketako poltsa ekologikoa, 227erosketarik gabeko irteera, 271erostetxe handia, 5erremintak, 122eskabidearen arabera saltzen da,

  228eskailera mekanikoak, 76eskaintza, 305eskatu Informazioan beira-arasako

  produktuak, 286eskerrik asko etortzeagatik, 252eskerrik asko zure erosketagatik,

  329eskiko gauzak, 123esnekiak, 124espeziak, 125

  brikolajea, 105brikolaje-denda, 26bulegoko gauzak, 106burdindegia, 27, 107

  Ddebekatuta 18 urtez beherakoei

  edari alkoholdunak saltzea, 314

  dekorazioa, 28, 108denboraldi-aurrerapena, 304denda independentea, 2denda-katea, 3denda-sarea, 4depilazioa, 109dietetika, 110dietetika-zentroa, 29doan jasotzen dugu erabilitako

  aparatua, 218drogeria, 30, 111

  Eebakitako zura, 112edari alkoholdunak, 113edari alkoholgabeak, 114edozein aldaketa edo itzulketa

  egiteko, gorde enbalajea eta erosketa-tiketa, 315

  egiaztatu zure tiketa kutxatik irte-tean, 326

  eguerdian ez dugu ixten, 260ehizako gauzak, 115ehunak, 116ehun-denda, 31elektrizitate-denda, 32elektrizitate-gauzak, 117

 • 38

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  finantzaketa, 230fitofarmazia, 133frankizia, 7frutak, 134fruta-denda, 36

  Ggarbitegia, 37garbitzeko gauzak, 135gasolina-zerbitzugunea, 38gauza handientzako kutxa, 330gaztak, 136gehienez 10 produktu, 331gimnasioa, 39gimnastikako gauzak, 137gizonezkoen azpiko arropa, 138gizonezkoen moda, 139gizonezkoen oinetakoak, 140goi-mailako aukera, 141golfeko gauzak, 142gorde ezazu erosketa-tiketa, 320gozo-denda, 40gozotegia, 40, 143gure bezeroen segurtasunerako,

  txartel bidez ordaintzerakoan nortasun-agiriren bat aurkez-tu beharko da, 290

  Hharategia, 41, 144hartu txanda hemen, 321haur-higienea, 145haur-oinetakoak, 146haurren azpiko arropa, 147haurren janari-edariak, 148haurren moda, 149

  establezimendu hau irekita egongo da egun hauetan, 267

  establezimendu hau itxita egongo da, inbentarioagatik, 268

  establezimendu honek baditu erreklamazio-orriak, eskatzen dituen edonoren eskura, 325

  estaldurak, 126estankoa, 34, 127etenik gabeko ordutegia, 261etxeko garbiketakoak, 128etxeko gauzak, 129etxeko osagarriak, 130etxeko tresneria, 129etxetresna elektriko txikiak, 131etxetresna elektrikoak, 132ez bazara gustura geratzen, erosketa

  tiketa aurkeztu eta dirua itzuliko dizugu, 229

  ez blokeatu, suaren aurkako atea, 287

  ez dabil, 253ez erre, 316ez sartu, 272, 288ez sartu, zerbitzukoa izan ezik, 273,

  289ez ukitu, 317ezin da erositakoa itzuli, erosketa-e-

  gunetik 15 egun igaro badira, 318

  ezinbestekoa da erosketa-tiketa edo erosketa-faktura aurkeztea, edozein erreklamazio egiteko, dirua itzultzeko edo garantia zigilatzeko, 319

  Ffabrikatzaileen parkea, 6farmazia, 35

 • 39

  eU

  sK

  aR

  az

  KO

  aU

  RK

  iBiD

  ea

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  izoztuak, 160

  Jjanari-denda, 46janari-edariak, 161jantziak, 47jantzi-osagarriak, 162jatetxea, 48jolaslekua, 77jostailuak, 163jostailu-denda, 49

  Kkafetegia, 50kanpineko gauzak, 164kantxa-kiroletako gauzak, 165ke-hustea, 166kioskoa, 51kirol-arropa, 167kirol-denda, 52kirol-oinetakoak, 168kit altzariak, 169koadroei markoak jartzeko zerbi-

  tzua, 170koltxoi-denda, 53komunak, 235kontserbak, 171kontsigna, 236kontuz, zoru bustia, 293kosmetika, 172kutxa, 334kutxa lasterra, 335kutxa zentrala, 336kutxako ordutegia, 264kutxazaina, 338kutxazain automatikoa, 337

  haurtxo-oinetakoak, 150haurtxoen moda, 151haurtxoentzako altzariak, 152haurtxoentzako tresneria, 153haurtzaindegia, 42higiene intimoa, 154higieneagatik, erabili eskularruak

  fruta eta barazkiak aukeratze-ko, 322

  higieneagatik, ez da onartuko azpi-ko arropa itzultzerik, 323

  higiezinen agentzia, 43, 155hipermerkatua, 8hornigailua ez dago erabilgarri, 254hurrengo bezeroa, 332

  Iigeriketako gauzak, 156igogailua, 231ile-apaindegia, 44ilea zaintzekoak, 157informatika, 158informatika-denda, 45informazioa, 232interesik gabeko finantzaketa,

  233iradokizun-ontzia, 234ireki sutea dagoenean, 291irekita 24 orduetan, 262irteera, 274, 292irteteko, erakutsi kutxazainari apar-

  kalekura sartzeko tiketa, eta eska iezaiozu irteera-txartel bat, 324

  irudi eta soinuko etxetresna elektri-koak, 159

  itxi poltsa pisatu aurretik, 333itxita inbentarioagatik, 263

 • 40

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  Nneguko ordutegia, 265

  Ooheko arropa, 184oinetakoak, 185oinezkoentzako gunea, 79okindegia, 61, 186ongailuak, 187ongi etorri, 277opari-denda, 62oparitzeko gauzak, 188opilgintza-produktuak, 189optika, 63, 190ordainketa automatikoa, 239ordutegia, 266

  Ppaper-denda, 64paper-gauzak, 191parafarmazia, 65, 192pastelgintza-produktuak, 193pinturak, 194plater aurrekozinatuak, 195poltsa isotermikoa, 240prezio-zerrenda, 257probalekua, 241produktua oparitarako biltzen

  dizugu, 242

  Ssail hau aldatzen ari gara, 258saldoa, 308

  Llarrialdietako irteera, 275, 294larrialdietako telefonoa, 295larru-denda, 54larrukiak, 173larruki-denda, 55laster arte, 255laster irekitzekoa, 256lehen solairua, 78lekaleak, 174liburuak, 175liburu-denda, 56likidazioa, ixteagatik, 306likoreak, 176likore-denda, 57linea marroiko etxetresna elektri-

  koak, 177linea zuriko etxetresna elektrikoak,

  178lokal komertziala, 10loradenda, 58lorategiko gauzak, 179loreak, 180lurrindegia, 59, 181

  Mmandatuak hartzen dira, 237martxan jartzea doan, 238mendiko gauzak, 182merkataritza-gunea, 9merkataritza-guneko langileak

  soilik sartzeko atea, 276merkataritza-lokala, 10merkataritza-parkea, 11merkealdia, 307musika, 183musika-denda, 60

 • 41

  eU

  sK

  aR

  az

  KO

  aU

  RK

  iBiD

  ea

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  telefonia mugikorreko denda, 67telefono publikoa, 246tiketa egiten bukatu aurretik eskatu

  faktura, 339tindategia, 68trekking-eko gauzak, 200tutu lehorra, 297txartelak bakarrik, 340txirrindularitzako gauzak, 201

  Uudako ordutegia, 269ur-hustea, 202ur-kiroletako gauzak, 203ura hornitzekoak, 204urdaitegia, 69, 205urpekaritzako gauzak, 206

  Xxarkuteria, 69, 205

  Zzabalera bereziko kutxa, 341zaindegia, 236zapata-denda, 70zentro komertziala, 9zerbitzuz kanpo, 253zerealak, 207ziklismoko gauzak, 201zinema-aretoa, 71zolak, 208zura ebakitzeko zerbitzua, 209zure segurtasunerako, produktuak

  kutxan ere pisatuko dira, 342zurgintza, 210

  saldu ondoko bermea, 243saldu ondoko zerbitzua, 244salgaiak jasotzeko gunea, 278salgaiak sartzeko atea, 279salmenta-aretoko sarrera, 280saltoki hau irekita egongo da egun

  hauetan, 267saltoki hau itxita egongo da, inben-

  tarioagatik, 268saltoki honek baditu erreklama-

  zio-orriak, eskatzen dituen edonoren eskura, 325

  saltoki-gunea, 12sarrera, 281sartzeko, sakatu interfonoaren

  botoia eta erakutsi merka-taritza-guneko langilearen identifikazio-txartela, 282

  saski hauek zure eskura dauzkazu, erosketak errazago egiteko, 245

  stockeko gauzak, 259sukaldeko altzariak, 196sukaldeko tresneria, 197supermerkatua, 13sustapen bereziak leialtasunezko

  txartelarekin, 309sustapen honek izakinak ahitu arte

  balio du, 310sustapena, 311

  Ttaberna, 66talde-kiroletako gauzak, 198telebista-zirkuitu itxi bidez zaindu-

  tako establezimendua, 296telebista-zirkuitu itxi bidez zaindu-

  tako saltokia, 296telefonia, 199

 • gaztelaNiazKO aURKiBiDea

 • Aabierto 24 horas, 262ábrase en caso de incendio, 291acceso a sala de venta, 280accesorios de baño, 97accesorios de bebé, 153agencia de seguros, 21agencia de viajes, 24, 101alimentación, 161alimentación de aguas, 204alimentación infantil, 148almacenaje, 103alta selección, 141aparcamiento, 212aperitivos, 85artículos de camping, 164artículos de jardinería, 179artículos de limpieza, 135artículos de oficina, 106artículos de regalo, 188artículos de viaje, 102artículos en stock, 259artículos para animales, 83artículos para atletismo, 91artículos para caza, 115artículos para ciclismo, 201artículos para deportes de cancha,

  165artículos para deportes de equipo,

  198artículos para deportes náuticos,

  203artículos para esquí, 123artículos para gimnasia, 137artículos para golf, 142artículos para montaña, 182artículos para natación, 156artículos para pesca, 89artículos para submarinismo, 206

  artículos para trekking, 200ascensor, 231aseos, 235asesoría técnica gratuita, 211audio, 92autoservicio, 215avance de temporada, 304

  Bbar, 66bazar, 22, 99bebidas alcohólicas, 113bebidas no alcohólicas, 114bienvenidos, 277bodega de vinos, 86bolsa de compra, 226bolsa de compra ecológica, 227bolsa isotérmica, 240bricolaje, 105buzón de sugerencias, 234

  Ccadena de tiendas, 3cafetería, 50caja, 334caja ancho especial, 341caja artículos voluminosos, 330caja central, 336caja rápida, 335cajera, 338cajero, 338cajero automático, 337calzado, 185calzado de bebé, 150calzado de caballero, 140calzado de hombre, 140

  44

  Merkataritza-guneetako errotuluak

 • 45

  ga

  zt

  el

  aN

  iaz

  KO

  aU

  RK

  iBiD

  ea

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  Ddecoración, 28, 108depilación, 109descuento del 20 %, 298descuento del 30 %, 299descuento del 50 %, 300dietética, 110disculpen las molestias, 250disponemos de más modelos, 248distribuidor autorizado, 249droguería, 30, 111

  Eelectricidad, 117electrodomésticos, 132electrodomésticos de imagen y

  sonido, 159electrodomésticos de línea blanca,

  178electrodomésticos de línea marrón,

  177electrodomésticos pequeños, 131entrada, 281equipamiento interior del automó-

  vil, 94escaleras mecánicas, 76especias, 125establecimiento vigilado por circui-

  to cerrado de televisión, 296estación de servicio, 38estamos cambiando el escaparate,

  251estamos cambiando este lineal, 258estanco, 34, 127estas cestas están a su disposición

  para facilitar sus compras, 245

  calzado de mujer, 118calzado de niño, 146calzado deportivo, 168calzado infantil, 146camisería, 14carnicería, 41, 144carpintería, 210carros de compra, 224centro comercial, 9centro de dietética, 29cereales, 207cerrado por inventario, 263cestas de compra, 225charcutería, 69, 205cierre la bolsa antes de pesarla,

  333cliente siguiente, 332climatización, 81coja aquí su turno, 321colchonería, 53columna seca, 297comercio independiente, 2complementos, 162complementos para el hogar, 130componentes del automóvil, 95comprobador de bombillas, 217compruebe su ticket a la salida de

  caja, 326condimentos, 187confección, 47confitería, 40, 143congelados, 160conservas, 171conserve su ticket de compra, 320consigna, 236cosmética, 172cristalería, 23cuidado, piso mojado, 293cuidado del cabello, 157cuidado facial, 93

 • 46

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  higiene infantil, 145higiene íntima, 154hipermercado, 8horario de apertura, 266horario de caja, 264horario de invierno, 265horario de verano, 269horario ininterrumpido, 261hortalizas, 98

  Iiluminación, 88información, 232informática, 158inmobiliaria, 43, 155

  Jjoyería, 25, 104juguetería, 49juguetes, 163

  Lla devolución se realizará en el

  mismo medio de pago en el que se abonó la compra, 328

  lácteos, 124lavandería, 37le envolvemos el producto para

  regalo, 242le llevamos la compra a casa, 222lector de código de barras, 216legumbres, 174

  este establecimiento permanecerá cerrado por inventario, 268

  este establecimiento tiene hojas de reclamaciones a disposición de quien las solicite, 325

  evacuación de aguas, 202evacuación de humos, 166

  Ffarmacia, 35ferretería, 27, 107financiación, 230financiación sin intereses, 233fitofarmacia, 133floristería, 58, 180foto, 87fotografía, 87franquicia, 7frutería, 36, 134fuera de servicio, 253

  Ggalería comercial, 12garantía post-venta, 243gimnasio, 39gracias por su compra, 329gracias por su visita, 252gran almacén, 5guardería, 42

  Hhasta pronto, 255herramientas, 122higiene bucal, 80

 • 47

  ga

  zt

  el

  aN

  iaz

  KO

  aU

  RK

  iBiD

  ea

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  Nno bloquear, puerta cortafuegos,

  287no cerramos al mediodía, 260no se admitirán devoluciones

  transcurridos 15 días desde la fecha de la compra, 318

  no se venderán bebidas alcohólicas a menores de 16 años, 312

  no tocar, 317novedad, 302

  Ooferta, 305óptica, 63, 190ordenación, 84

  Ppago automático, 239panadería, 61, 186papelería, 64, 191para acceder pulse el botón del

  interfono y presente la tarjeta de identificación de trabaja-dor del centro comercial, 282

  para cualquier cambio o devolu-ción conserve el embalaje y el ticket de compra, 315

  para cualquier reclamación, devo-lución o sellado de garantía es imprescindible la presen-tación del ticket de compra o factura, 319

  para los pagos con tarjeta se deberá mostrar un documento de

  les informamos que este estableci-miento permanecerá abierto los siguientes días, 267

  librería, 56, 175licorería, 57, 176limpieza de hogar, 128liquidación por cese de negocio,

  306lista de precios, 257local climatizado, 247local comercial, 10los artículos depositados en consig-

  na deben ser retirados en 24 horas, 283

  Mmadera precortada, 112mapa de zonas de entrega a domici-

  lio de la compra, 221mapa de zonas de reparto a domici-

  lio de la compra, 221marroquinería, 5, 173materiales de construcción, 121máximo 10 productos, 331menaje de cocina, 197menaje de hogar, 129mercado tradicional, 1moda infantil, 149moda para bebé, 151moda para caballero, 139moda para mujer, 120moda para niños, 149mueble kit, 169muebles, 82muebles de baño, 96muebles de cocina, 196muebles para bebé, 152muestre el bolso a la cajera, 285música, 183

 • 48

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  promoción válida hasta fin de existencias, 310

  promociones exclusivas con tarjeta de fidelidad, 309

  próxima apertura, 256puerta de entrada exclusiva para

  personal del centro comercial, 276

  puerta de entrada para mercancías, 279

  puesta en marcha gratuita, 238punto de atención al cliente, 74punto de encuentro, 75punto de recogida de compra, 270punto de recogida de mercancía,

  278

  Qquesería, 136quiosco, 51

  Rrampa mecánica, 72rebajas, 307red de tiendas, 4relojería, 33restaurante, 48retirada gratuita de su aparato

  usado, 218revestimientos, 126ropa de cama, 184ropa deportiva, 167ropa interior de caballero, 138ropa interior de mujer, 119ropa interior de niños, 147ropa interior de señora, 119

  identidad, para la seguridad de nuestros clientes, 290

  para salir solicite una ficha a la cajera, presentando el ticket de entrada al parking, 324

  para su seguridad, los productos serán pesados también en caja, 342

  parafarmacia, 65, 192parking exclusivo para clientes, 213parking gratuito, 214parque comercial, 11parque de fabricantes, 6pastelería, 40, 143pavimentos, 208peletería, 54peluquería, 44pequeños electrodomésticos, 131perdonen las molestias, 250perfumería, 59, 181pescadería, 19pinturas, 194planta baja, 73platos precocinados, 195por higiene no se admiten devolu-

  ciones de ropa interior, 323por higiene utilice los guantes al

  seleccionar las frutas y hortali-zas, 322

  primera planta, 78probador, 241productos de bollería, 189productos de pastelería, 193prohibida la entrada a toda persona

  ajena al servicio, 273, 289prohibida la venta de bebidas

  alcohólicas a menores de 18 años, 314

  prohibido el paso, 272, 288prohibido fumar, 316promoción, 311

 • 49

  ga

  zt

  el

  aN

  iaz

  KO

  aU

  RK

  iBiD

  ea

  Merkataritza-guneetako errotuluak

  teléfono de emergencias, 295teléfono público, 246textil, 116ticket de compra, 327tienda de alimentación, 46tienda de animales, 16tienda de artículos de regalo, 62tienda de bricolaje, 26tienda de deportes, 52tienda de electricidad, 32tienda de iluminación, 18tienda de informática, 45tienda de mascotas, 16tienda de material fotográfico, 17tienda de muebles, 15tienda de música, 60tienda de ropa, 20tienda de telas, 31tienda de telefonía móvil, 67tintorería, 68

  Uúltimos días, 301utilizar sólo por personal autoriza-

  do, 284

  Vventa sobre pedido, 228

  Zzapatería, 70zona de juegos, 77zona peatonal, 79

  Ssala de cine, 71saldo, 308salida, 274, 292salida de emergencia, 275, 294salida sin compra, 271se recogen encargos, 237según Ley 28/2005 no esta permi-

  tido fumar en este estableci-miento, 313

  segunda rebaja, 303seguros, 90servicio de corte de madera, 209servicio de corte de vidrio, 100servicio de enmarcado de cuadros,

  170servicio de entrega a domicilio, 220servicio de entrega a domicilio en

  24 horas, 219servicio de reparto a domicilio, 220servicio de reparto a domicilio en

  24 horas, 219servicio post-venta, 244si no queda satisfecho le reembol-

  samos su dinero, presentando su ticket de compra, 229

  sistema de compra rápida, 223solicite la factura antes de finalizar

  el ticket, 339solicite los artículos de la vitrina en

  Información, 286sólo tarjetas, 340supermercado, 13surtidor no disponible, 254

  Ttelefonía, 199

 • eRRefeReNtzia BiBliOgRafiKOaK

 • 52

  ANDORRA. GOVERN. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Vocabulari bàsic dels grans magatzems = Vocabulario básico de los grandes almacenes = Vocabulaire élémentaire des grands magasins. Andorra: Govern d’Andorra. Servei de Política Lingüística, 1998.

  GOVERN DE LES ILLES BALEARS, DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA: Terminologia de productes del supermercat. [Palma]. 2001. URL [2006-05-29]: http://www.uib.es/secc6/slg/gt/supermercat.pdf

  OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique. (Québec). URL: http://www.granddictionnaire.com/_fs_global_01.htm

  TERMCAT. Terminologi Bankuaren Interneteko kontsulta [CERCATERM]

  Merkataritza-guneetako errotuluak