Memoria 2013 euskaraz

of 58

 • date post

  19-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Memoria 2013 euskaraz

 • 7/23/2019 Memoria 2013 euskaraz

  1/58

  ELKARLANAREN

  FRUITUA

  2 0 1 3T X O S T E N A

 • 7/23/2019 Memoria 2013 euskaraz

  2/58

 • 7/23/2019 Memoria 2013 euskaraz

  3/58

  Sarrera

  06 1.1 Aurrekariak

  1.2 Fundazio Publikoa

  07 1.3 Xedea eta ikuspegia

  1.4 Oinarrizko jarraibideak

  1.5 Erronka nagusiak

  1.6 Hazi proiektuaren oinarriak

  08 1.7 Organigrama

  1.8 Egoitzak, langileak eta aurrekontua

  Gobernu eta kudeaketa organoak

  12 2.1 Patronatua

  2.2 Zuzendaritza batzordea

  2.3 Zuzendaritza Hedatuko Taldea (ZHT)

  13 2.4 Batzorde Iraunkorra 2.5 Profesionalen batzordeak

  2.6 Mendinet

  2.7 Lursail

  2.8 Hazilur

  2.9 Katilu

  Azpimarratzeko lorpenak 2013an

  16 3.1 Zuzendari berria eta barne-gogoeta

  3.2 Mapa estrategiko berria

  17 3.3 IHOBEren Bioaniztasuneko taldea Hazira itzuli da 3.4 Laborantza Ganbararekiko lankidetza

  3.5 Eusko Label produktu berria: Baserriko txerria

  18 3.6 Europako Parlamentuan neskatilei eta saregileei emandako onarpena

  19 3.7 Euskara Batzordearen sorrera eta euskara plana 3.8 Behatoki

  3.9 Nekazaritzako Elikagaigintzako Lehiakortasunaren Plan Estrategikoaren idazkaritza teknikoa

  2013ko laburpena arloen arabera

  22 4.1 Sektoreko Politika, Marketin eta Ziurtapenen Unitatea

  34 4.2 Informazio eta Teknologia Unitatea41 4.3 Ekintzailetza eta Landa-eremu eta Itsasertzaren Garapenerako Unitatea

  52 4.4 Prospektiba, Europako Sareak eta Proiektuen Unitatea54 4.5 Komunikazioa, Publizitatea eta Ekitaldien Arloa

 • 7/23/2019 Memoria 2013 euskaraz

  4/58

  Bittor Oroz

  Asier Arrese

  Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburu ordea

  Hazi zuzendaria

  Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzaren

  lehentasuna da Euskadiko Lehenengo Sektorea berpiztea eta Landa-eremua eta Itsaser-

  tza biziberritzea. Funtsezkoa da Landa-eremu bizia edukitzea, gizarte-ereduaren oinarri

  eta, aldi berean, lehen sektoreko pertsonek betetzen duten zeregina balioestea lehiakor-

  tasuna eta jasangarritasuna ardatz dituen jarduera izanik.

  Finean, landa-eremuaren eta itsasertzaren garapen jasangarria sustatu behar dugu; ne-

  kazaritzak eta arrantzak Euskadiren garapen ekonomiko eta sozialari egiten dioten ekar-

  pena aitortuta, baina bai eta beste zeregin guztiak aitortuta ere: ingurua kontserbatzea

  eta natura zaintzea, lurraldearen ardatz eta oreka izatea, gure kultur ondareari, ondare

  gastronomikoari eta arkitektonikoari eustea, etab.

  Egunez egun, lehen sektore estrategiko, lehiakor eta bizia lortzeko ahalegin berezia egi-

  ten duten pertsonekiko konpromisoa da helburu horien oinarria. Eta erronka horri aurreegitean, oinarrizko zutabe dira Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuor-

  detzaren jarduna, berrikuntza, ikerketa eta lankidetza; Euskadiko nekazaritzako elika-

  gaien eta arrantza sektorearen etorkizunerako giltzarri direlako.

  Horregatik guztiagatik da hain garrantzitsua Sailburuodetzaren mende dauden enpre-

  sen ataza, Hazi Fundazioarena kasu; bai sektoreari laguntzeko bai erakundeekin batera

  jarduteko, helburu horiek erdieste aldera.

  2013 barne berrantolakuntzarako eta berregituraketarako urtea izan zen Hazin. Otsailean,

  enpresaren zuzendaritzara iritsitakoan, lehenengo hilabeteak funtsezkoak izan ziren da-

  tozen urteetan gure jardunaren euskarri izango diren zimenduak eraikitzeko.

  Lehenik eta behin, Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako

  Sailburuordetzaren politika berrietara eta helburuetara egokitu eta lerrokatu behar izan

  zuen erakundeak. Horrez gain, erakundearen benetako fusioa gauzatu behar izan genuen;

  izan ere, fusioa 2012an izan zen arren, egunerokotasunean hainbat eta hainbat arlo zeu-

  den konpontzeke erabateko eraginkortasuna lortzeko. Hortaz, kudeaketa plan eta kontubakarrean lan egin behar izan dugu, eta erakunde-kultura bakarra harmonizatzen ere bai.

  Horrez guztiaz gain, ez dugu ahaztu behar 2013. urtea bereziki nahasia izan zela aurre-

  kontuen jaitsieraren eraginez. Finean, barrura begira, ahalegin guztia egin dugu egoera

  sozio-ekonomiko berriari eta erakundearen beharrizanei aurre egiteko.

  Barne berregituraketa lan hori oso garrantzitsua izan da sektorearen erronkei aurre egi-

  teko ere. Orain lehenengo sektorearen eta elikagaigintzaren lehiakortasuna eta bidera-

  garritasuna sustatzen jarri behar dugu indar guztia, erakundeen ezinbesteko aliatu eta

  sektorerako erreferente bilakatuz.

  2 HAZI Txostena 2013

 • 7/23/2019 Memoria 2013 euskaraz

  5/58

  Elkarlanaren fruitua 3

 • 7/23/2019 Memoria 2013 euskaraz

  6/58

 • 7/23/2019 Memoria 2013 euskaraz

  7/58

  Sarrera

  06 1.1 Aurrekariak

  1.2 Fundazio publikoa

  07 1.3 Xedea eta ikuspegia

  1.4 Oinarrizko jarraibideak

  1.5 Erronka nagusiak

  1.6 Hazi proiektuaren oinarriak

  08 1.7 Organigrama

  1.8 Egoitzak, langileak eta aurrekontua

 • 7/23/2019 Memoria 2013 euskaraz

  8/58

  1.1 Aurrekariak

  1.2 Fundazio publikoa

  Hazi fundazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Pu-blikoko Fundazioa da, Euskadiko Ogasun Nagusia antola-

  tzeko Printzipioei buruzko legea aldarazten duen Euska-

  diko Ondareari buruzko azaroaren 17ko 5/2006 Legearen

  7.4 b) artikuluak xedatzen duenari jarraikiz, eta haren era-

  keta-xedea honako hau da: Lehiakortasuna, jasangarrita-

  suna eta berrikuntza sustatzea, bultzatzea eta garatzea,

  haren jarduera-eremuaren baitan, hau da, SEKTOREA

  (lehenengoa /nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta ba-

  sozaintza), landa-eremuaren eta itsasertzaren eta elika-

  gaien industria; eta hura balioesten eta haren ondare na-

  tural eta kulturalari eusten lagunduko du.

  Xede hori lortzeko kalitateko zerbitzu osoa eskainiko du

  Fundazioak haren jarduera-eremuaren baitan, eta bertan

  inplikaturik dauden eragile edo erakundeekin lankidetzan.

  Hazi, Itsasmendikoi, IKT enpresen eta Kalitatearen arteko aliantzaren emaitza da; horiek

  guztiek indarrak bildu dituzte nekazaritzako eligakaien eta arrantzaren sektorearen me-

  sederako tresna izateko, landa eta itsas inguruen bilakaera jasangarriari, langileen profe-

  sionaltasunari eta produktuen kalitateari babesa emateko. Horren bidez, gainera, Eusko

  Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikarako Sailburuordetzarekin bat

  egin nahi du Hazik. Era berean, erakunde berriak saihestu egin nahi du enpresen jardue-

  ra publikoa estaltzea eta barreiatzea, eta kudeaketa gardenagoa izan dadin lortu nahi du,

  Erantzukizun Sozial Korporatiboaren printzipioei atxikita.

  6 HAZI Txostena 2013 > Sarrera

 • 7/23/2019 Memoria 2013 euskaraz

  9/58

  1.4 Oinarrizko jarraibideak

  Bezeroarenganako zerbitzua, konpromisoa

  eta orientazioa

  Lankidetza eta kooperazioa

  Proaktibitatea eta jarrera berritzailea

  Emaitzei, eraginkortasunari eta kudeaketaren zorroz-

  tasunari begirako orientazioa

  Erakundeen laguntasuna: Eusko Jaurlaritza eta Aldundiak

  Sektoreko eta landa-eremuko eragileekin topaketak

  egiteko foroak eta organoak: lanbide-batzordeak, Lur-

  sail eta Mendinet

  1.5 Erronka nagusiak

  1. Merkaturako eta produktuen estrategia zehaztea.

  Merkaturatzeko bideak

  2. LGP berrien baitako sektore-politiken berrikuspenkritikoa.

  3. Erakunde-marken arkitekturaren gaineko

  gogoeta nekazaritzako eta arrantzako produktuen

  sustapenerako.

  4. Landa-garapenerako eta ekintzailetasunerako

  politiken definizioa eta fokalizazioa.

  5. Ekintzailetasunerako tresnak birdiseinatzea

  errealitate sozio-ekonomikoari egokitzeko

  6. Zuraren plan estrategikoa gauzatzea.

  7. EIPE berriaren segimendua eta inplementazioa,

  industria horrek sektorean eduki dezakeen eragina

  sustatzeko ahaleginean.8. Aplikazio bakarra.

  1.6 Hazi proiektuaren oinarriak

  Gobernuarekiko lerrokatzea

  Sektoreari eta eremuari laguntzea

  Foru aldundien medio propioa

  Sektorearen eta eremuaren biziraupena

  Eraginkortasuna Hierarkia / Zeharkakotasuna

  1.3 Xedea eta ikuspegia

  Xedea

  Lehen sektorearen eta elikadura-sektorearen lehiakorta-suna eta bideragarritasuna eta landa-eremuaren eta itsa-

  sertzaren iraunkortasun jasangarria bultzatzea.

  Ikuspegia

  Erakundearen ezinbesteko aliatua eta SEKTOREko erre-

  ferentea izatea da.

  Elkarlanaren fruitua 7

 • 7/23/2019 Memoria 2013 euskaraz

  10/58

  1.7 Organigrama

  Zuzendari nagusia Komunikazio, Publizitate eta Ekitaldien Arloa

  Administrazio etaBaliabideen Arloa

  Antolamendu Garapeneta Pertsonen Arloa

  Zerbitzu OrokorrenUnitatea

  Prospektiba eta Europako Sareeneta Proiektuen Arloa

  Sektoreko Politika, Marketin eta

  Ziurtapenen Unitatea

  ZiurtapenetaK

  ontrolArloa

  EstatistikaetaSektore

  -analisiarenArloa

  MerkaturatzeetaS

  ustapenArloa

  SektoreKudeaketarenArloa

  SistemaketaInformazioare

  nSegurtasunarenArloa

  SektorekoKonponbideenArloa

  KonponbideTekno

  logikoenArloa

  KonponbideInstitu

  zionalenArloa

  Informazioeta

  Teknologiaren Unitatea

  InformazioGeografikorakoetaLurraldeetaBasoPlangintzarakoSistemenArloa

  EkintzailetzaetaLurraldeDinamizazioarenArloa

  LanerakoPrestakuntza

  LGPrenKudeaketaetaLurrald

  eAntolamendurakoArloa

  ProiektuetarakoFin

  antza-laguntza