Masters CETT-UB

12
>>>>>>>>>> > >>>> >>>>>>>>>> >>>>>>> >> > >> >>>>>>> Màst ers Turisme Hoteleria Gastronomia

description

Official masters in tourism, hotel management and gastronomy of CETT-University of Barcelona. Catalan Version

Transcript of Masters CETT-UB

Page 1: Masters CETT-UB

>

>>

>>

>>

>>

>

>>

> >

>>

> >

>>

>>

>>

>>

> >

>>

>>

>>

>>

>>

>

>>

>>

>>

>

Màst ers

Turisme HoteleriaGastronomia

Page 2: Masters CETT-UB

> El Campus CETT-UB és un espai internacional de formació, recerca i transferència de coneixement en hoteleria, turisme i gastronomia únic, adscrit a la Universitat de Barcelona, que compta amb el centre de formació universitària, l’EUHT CETT-UB (l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB).

Amb una trajectòria de prop de 45 anys, el Grup CETT és un referent internacional d’excel·lència acadèmica i de serveis, compromès amb el desenvolupament respon-sable del sector i la societat, l’aportació de formació, recerca, innovació i conei-xement expert, i l’aposta pel creixement personal i professional de tothom qui en forma part.

Disposa d’un model formatiu propi, pioner i referent en l’aplicació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i ofereix tots els diferents nivells de formació -formació professional, universitària de grau i postgrau, contínua per a professionals en actiu i a mida de les empreses-, mitjançant un model formatiu propi que té com a base:

- Un equip de docents i professionals amb rigor acadèmic i experiència. - El desenvolupament del coneixement especialitzat en hoteleria i turisme, mit-jançant els Àmbits de Coneixement Expert (Turisme, Cultura i Territori, Hoteleria i Gastronomia) i la recerca. - L’aprenentatge i l’experiència que proporcionen les Empreses d’Aplicació del Grup CETT (Campus CETT): Hotel Alimara 4*, Àgora BCN, Residència Universitària Internacional, CETT Consultors, Viatges Century, BAS (Barcelona Academic Servi-ces). - L’estreta vinculació amb les persones i les empreses del sector turístic. El Consell d’Empreses CETT-UB és el primer fòrum Universitat-Empresa turística, presidit pel rector de la Universitat de Barcelona. - Una clara vocació internacional que afavoreix la mobilitat de l’alumnat, tant pel que fa als intercanvis acadèmics com als professionals. Les aules són un punt de trobada d’estudiants de tot el món. - L’alumnat, caracteritzat per un segell distintiu: una sòlida formació i el desenvolu-pament de competències actitudinals. Avui és present en empreses i institucions d’arreu del món i participa activament en diferents iniciatives del CETT.

L’any 2000 es va constituir la Fundació Gaspar Espuña-CETT amb l’objectiu de ser un impuls per a la formació, investigació i coneixement del turisme i l’hoteleria. Entre els principis d’aquesta institució es troben fomentar el coneixement turístic, impulsar la Ciència del Turisme mitjançant la potenciació de la investigació, i estimular la inici-ativa emprenedora. Amb aquesta finalitat, la Fundació convoca i premia un Concurs de Projectes Emprenedors i Innovadors per al Sector Turístic, al qual poden optar els alumnes de màster.

El CETT i la Universitat de Barcelona, posa a disposició dels professionals del sector, diplomats i llicenciats, una àmplia oferta de màsters especialitzats en turisme i ho-teleria de gran aplicabilitat i qualitat, així com cursos d’especialització amb titulació universitària. Els programes de màster tenen com a finalitat incrementar les competències clau dels directius i professionals del sector, i diversificar les opcions professionals i d’es-pecialització dels alumnes, en un sector en continu creixement, en el que Espanya, Catalunya i Barcelona gaudeixen d’una posició de lideratge, sent models de referèn-cia a nivell internacional.

SERVEIS DEL CETT - Espai Estudiant Empresa CETT-UB (E3) - Campus Virtual - Centre de Recursos - Centre de Recerca - Empreses Pròpies d’Aplicació Pràctica de l’Aprenentatge - Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació - Servei WIFI - Aules de Tecnologia Aplicada - Associació d’Antics Alumnes CETT - Serveis de la Universitat de Barcelona

BEQUES I FINANCIACIÓ > El CETT a través de la Fundació Gas-par Espuña-CETT convoca anualment beques i ajuts destinats als alumnes de nou accés. També ha establert acords amb diferents entitats financeres perquè els alumnes de màsters del CETT puguin aconseguir crèdits en règim preferent per a finançar els seus estudis.

El Govern atorgarà préstecs sense inte-rès per a cursar un màster oficial.

Avantatges fiscals i bonificacions: la totalitat o part de l’import d’aquests programes pot ser bonificada segons el Sistema de Formació Contínua (antic FORCEM).

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA INTER-NACIONAL ÀGORA BCN> La Residència d’Estudiants del CETT i adscrita a la Universitat de Barcelona, situada en el propi Campus, ofereix con-dicions especials als alumnes del CETT. www.agorabcn.com

Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB

Page 3: Masters CETT-UB

Direcció Hotelera / Hotel Management(versió en català / english version)

ObjectiusEls objectius principals del màster són: - Preparar professionals que, a partir d’una sòlida base formativa en la gestió d’empreses hoteleres i una experiència laboral prèvia en el sector, puguin aprofundir en els coneixements imprescindibles per garantir l’èxit en la direcció hotelera. - Aportar a l’alumnat els instruments i les tècniques necessàries per a l’anàlisi i el diagònstic dels reptes estratègics actuals i futurs del sector hoteler i la formulació d’estratègies competitives i sostenibles a llarg termini. - Potenciar les competències directives dels estudiants, i contribuir a l’aplicació de models de gestió més efi caços en les empreses del sector. - Fomentar la iniciativa i l’esperit em-prenedor en l’àmbit de l’hoteleria. - Desenvolupar les competències pro-fessionals personals i interpersonals de l’alumnat, necessàries per assumir posi-cions de lideratge en el sector hoteler.

MÀSTER EN DIRECCIÓ HOTELERA I DE RESTAURACIÓ

Raons per cursar aquest màster> És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona amb validesa en tot el ter-ritori europeu. Està considerat el programa d’educació superior en direcció hotelera amb major reconeixement i tradició dins l’oferta universitària espanyola.

El quadre docent i els col·laboradors que participen són reconeguts professionals i directius hotelers de contrastada experiència en empreses líders del sector.

La diversitat cultural de l’alumnat possibilita un enriquidor intercanvi professional i una visió global. La metodologia d’aprenentatge s’orienta envers l’acció i utilitza les tècniques de di-nàmica de grup, el joc de rol i activitats fora de l’aula, que garanteixen una formació amb aplicabilitat immediata a l’empresa. Els coneixements adquirits durant el Màster garanteixen a l’alumnat la promoció professional en l’àmbit laboral, afavorida per l’estreta relació del CETT amb el sector empresarial i institucional del turisme i pel fet que ofereix a l’alumnat una potent borsa de treball.

ProgramaDirecció i gestió d’empreses hoteleres:Direcció de màrqueting - Revenue Management. - Estratègies d’e-màrqueting. - Brand Management. - Gestió de vendes.

Gestió de les persones i les organitzacions - L’excel·lència en recursos humans: la gestió del capital humà i l’orientació al servei.

- Ètica i lideratge. - Gestió del canvi i el comportament organitzatiu.

- Desenvolupament de competències perso-nals i professionals.

Direcció econòmica i fi nancera - Gestió econòmica dels centres d’ingrés i de cost.

- Pressupost i control de la gestió. - Fonaments de l’anàlisi fi nancera. - Valoració d’inversions hoteleres i gestió d’actius.

Direcció estratègica - Disseny i implementació d’estratègies en empreses hoteleres.

- Desenvolupament de models de negoci adaptats a la realitat hotelera actual.

- Iniciativa i esperit emprenedor. - Responsabilitat social corporativa.

Hospitality arts - Disseny i arquitectura d’hotels. - Els creuers com a producte hoteler. - Direcció d’operacions hoteleres.

- Relacions entre la indústria hotelera i els esdeveniments.

Customer experience - L’experiència del client com a tret diferencial. - Anàlisi de la clientela i satisfacció de les necessitats.

- Gestió del luxe en els establiments hotelers. - Eines de millora contínua.

Pràcticum

Metodologia d’Investigació de Mercats

Treball Final de Màster

DURADAPeríode lectiu: d’octubre de 2015 a juny de 2016Lliurament del Treball Final de Màster: fi ns al setembre de 2016

Horari: dilluns, dimarts i dijous, de 18.00 a 21.00 h60 Crèdits Europeus

Entitats que participen en el màster:

Page 4: Masters CETT-UB

Direcció de Restauració

ObjectiusEls objectius principals del màster són: - Desenvolupar competències clau per al directiu del segle XXI, des del lideratge fi ns a la capacitat de prendre decisions complexes, sense oblidar el treball en equip i l’adaptació multicultural. - Dotar l’alumnat de les principals com-petències per a la direcció i la gestió dels departaments d’alimentació i begudes. - Desenvolupar i aplicar solucions estratègiques que donin resposta als reptes de la restauració comercial i de col·lectivitats en l’entorn actual. - Fomentar la iniciativa i l’esperit empre-nedor en l’àmbit de la restauració. - Donar a conèixer les pautes d’una alimentació saludable en les diferents etapes i situacions fi siològiques de la vida, planifi car menús adequats per als diferents col·lectius i aplicar les normes adequades per a la correcta manipula-ció dels aliments.

MÀSTER EN DIRECCIÓ HOTELERA I DE RESTAURACIÓ

Raons per cursar aquest màster> És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona, l’únic a l’Estat espanyol sobre aquesta temàtica, amb validesa en tot el territori europeu. S’ha dissenyat per tal que l’alumnat assoleixi els objectius d’aprenentatge i les competències necessàries per garantir la seva efi ciència en l’àmbit laboral i empresarial.

El quadre docent i els col·laboradors que participen són reconeguts professionals i di-rectius de contrastada experiència en empreses líders del sector. A més, el Màster es realitza en col·laboració amb la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, fet que permet dissenyar un producte pedagògic complet i del més alt nivell.

La diversitat cultural de l’alumnat possibilita un enriquidor intercanvi professional i una visió global. La metodologia d’aprenentatge s’orienta envers l’acció i utilitza les tècniques de di-nàmica de grup, el joc de rol i activitats fora de l’aula, que garanteixen una formació amb aplicabilitat immediata a l’empresa.Els coneixements adquirits durant el Màster garanteixen a l’alumnat la promoció professional en l’àmbit laboral, afavorida per l’estreta relació del CETT amb el sector empresarial i institucional del turisme i pel fet que ofereix a l’alumnat una potent borsa de treball.

ProgramaDirecció i gestió d’empreses de restauració:Direcció de màrqueting - Revenue Management. - Estratègies d’e-màrqueting. - Brand Management. - Gestió de vendes.

Gestió de les persones i les organitzacions - L’excel·lència en recursos humans: la gestió del capital humà i l’orientació al servei.

- Ètica i lideratge. - Gestió del canvi i el comportament orga- nitzatiu.

- Desenvolupament de competències perso-nals i professionals.

Direcció econòmica i fi nancera - Gestió econòmica dels centres d’ingrés i de cost. - Pressupost i control de la gestió. - Fonaments de l’anàlisi fi nancera. - Valoració d’inversions en el sector de la Restauració.

Direcció estratègica - Disseny i implementació d’estratègies en empreses de restauració.

- Desenvolupament de models de negoci adaptats a la realitat del sector de la restau-ració actual.

- Iniciativa i esperit emprenedor. - Responsabilitat social corporativa.

Food service - Direcció d’operacions de restauració. - Càtering i col·lectivitats. - Noves fórmules de restauració.

Customer experience - Màrqueting experiencial. - Anàlisi de la clientela i satisfacció de les necessitats.

- Gestió d’esdeveniments.

Pràcticum

Treball Final de Màster

DURADAPeríode lectiu: d’octubre de 2015 a juny de 2016Lliurament del Treball Final de Màster: fi ns al setembre de 2016

Horari: dilluns, dimarts i dimecres, de 18.00 a 20.00 h60 Crèdits Europeus

Entitats que participen en el màster:

Page 5: Masters CETT-UB

Direcció d’Esdeveniments

ObjectiusDotar als alumnes dels coneixements i habilitats necessaris per a que siguin capaços de: - Desenvolupar una visió integral i in-ternacional del turisme de negocis i de reunions. - Identifi car i utilitzar el potencial dels es-deveniments com a eina de comunicació i de màrqueting. - Aprendre a crear i executar projectes es-tratègics (Strategic Meeting Managment). - Aprendre a mesurar els esdeveniments (ROI/ROO) per planifi car millor. - Aprendre a millorar els continguts (Mee-ting Architecture) per a crear valor. - Generar Engagement entre els assistents. - Discernir les claus per al desenvolpament i la gestió d’esdeveniments d’èxit.

MÀSTER EN DIRECCIÓ D’EMPRESES TURÍSTIQUES

Raons per cursar aquest màster> El màster universitari de Direcció d’Esdeveniments, de clara vocació internacional, permet als participants comprendre les realitats i les particularitats de la indústria dels esdeveniments des d’una perspectiva global, centrada en les noves tendències i necessitats del sector. Així mateix, el programa ofereix, a través d’un mètode funcio-nal, un contingut altament especialitzat, dissenyat per als professionals que desitgin aprofundir el seu coneixement i aconseguir una carrera d’èxit en aquest camp.El quadre docent i els col·laboradors que hi participen són reconeguts professionals amb una contrastada experiència en empreses líders del sector. La diversitat cultural de l’alumnat possibilita un enriquidor intercanvi professional, així com una visió global.

La metodologia d’aprenentatge s’orienta envers l’acció i utilitza tècniques de dinàmi-ca de grup, el joc de rol i activitats fora de l’aula, que garanteixen una formació amb aplicabilitat immediata a l’empresa.Els coneixements adquirits durant el màster garanteixen a l’alumnat la promoció professional en l’àmbit laboral, afavorida per l’estreta relació del CETT amb el sector empresarial i institucional del turisme.

ProgramaDirecció de màrqueting - Gestió i planifi cació de màrqueting - Esdeveniments com a eina de comunicació i màrqueting.

- Brand Management. - Màrqueting 3.0. - Màrqueting mòbil.

Direcció estratègica - Segmentació estratègica del target. - Recaudació de fons i patrocini. - Responsabilitat legal i gestió del risc. - Gestió estratègica d’esdeveniments corpora-tius. Negocis i creativitat. Strategic meeting management (SMM).

- Gestió estratègica d’esdeveniments asso-ciatius. Gestió de candidatures: patrocini i exposició.

- Negoci internacional. - Gestió intercultural. - Negoci i creativitat.

Direcció econòmica i fi nancera - Particularitats en els pressupostos. - Gestió econòmica i fi nancera dels esdeveniments. - Gestió comptable i relacions bancàries. - Finances internacionals.

Gestió de l’experiència - Tipologies d’esdeveniments i particularitats. Nous formats.

- Engagment i millora de l’experiència. - Tendències i nous públics. Meeting Design. - Metodologia ROI.

Direcció d’operacions: organització i planifi -cació - Planifi cació d’un esdeveniment corporatiu. Fases. Sistemes de gestió. Producció. Dis-seny d’espais. Producció tècnica.

- Planifi cació d’esdeveniments associatiu. Funcions de les Secretaries. Protocol. Suport tecnològic.

- Gestió de projectes internacionals. - Outsourcing management.

Direcció d’operacions: logística i control - Esdeveniments fi rals: conceptes bàsics d’ope-racions. Neteja, seguretat, atenció al client, transport, càtering, muntatge d’estands.

- Palaus de Congresos. Espai. Agenda. Indica-dors de realització i mesures de control.

- Esdeveniments en el sector hoteler. Tipus. Negociació. Proveïdors. Nous serveis.

- Nous espais per a esdeveniments. - Esdeveniments ofi cials.

DURADAPeríode lectiu: d’octubre de 2015 a juny de 2016Lliurament del Treball Final de Màster: fi ns al setembre de 2016

Horari: A determinar60 Crèdits Europeus

Entitats que participen en el màster:

- Prevenció de riscos i gestió de la crisi. - Procurement. Controller i tancament.

Gestió d’alt rendiment d’equips - Gestió de recursos humans en la indústria de grans esdeveniments. Gestió del voluntariat.

- Lideratge i ètica. - Gestió del desenvolupament de competèn-cies personals i professionals.

- Habilitats comunicatives. - Intel·ligència emocional i coaching.

Direcció d’esdeveniments especials - Gestió dels macroesdeveniments. - Gestió dels esdeveniments esportius. Manu-als, àrees funcionals, seus, premsa. Estudis de viabilitat i candidatura. Pla Director.

Investigació i metodologia - Metodologia i investigació en els processos de disseny.

- Tècniques d’investigació i selecció. - Desenvolupament dels projectes d’investi-gació en la indústria d’esdeveniments.

Pràcticum

Treball Final de Màster

Page 6: Masters CETT-UB

e-tourism: Estratègies de Màrqueting i Comer-cialització online

ObjectiusDotar als alumnes dels coneixements i habili-tats necessàries per a que siguin capaços de: - Desenvolupar una visió global i estra-tègica de les eines de gestió i comerci-alització que es deriven de la nova era Internet per millorar la competitivitat de les empreses o destinacions turístiques. - Planifi car la incorporació de les noves eines de l’e-Tourism amb l’objectiu de millorar la gestió integral de l’empresa, tant en l’àmbit de la gestió interna com en les relacions amb l’entorn. - Conèixer noves fórmules de comercia-lització i fi delització a través d’Internet i aplicar-les en la venda de productes, serveis i destinacions turístiques. - Liderar projectes i iniciatives empresa-rials, tant en l’àmbit tradicional com en el de l’e-Tourism. - Desenvolupar competències clau per al directiu del segle XXI, des del lideratge fi ns a la capacitat de prendre decisions complexes, gestor de les noves tecnologi-es, a l’entorn empresarial; sense oblidar el treball en equip i l’adaptació multicultural.

MÀSTER EN DIRECCIÓ D’EMPRESES TURÍSTIQUES

Raons per cursar aquest màster> És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona, l’únic a l’Estat espanyol sobre la matèria, amb validesa en tot el territori europeu. Atès que l’e-màrqueting és una activitat en constant expansió, hi ha una creixent demanda de professionals capaços d’aplicar-lo en l’àmbit de les organitzacions turístiques.

El quadre docent i els col·laboradors que participen són professionals líders en el sector turístic en l’àmbit de l’e-Tourism. La diversitat cultural de l’alumnat possibilita un enriquidor intercanvi professional i una visió global de l’aplicació de les eines de l’e-Tourism. La metodologia d’aprenentatge s’orienta envers l’acció i garantitza una formació amb aplicabilitat immediata a l’empresa.

Es realitza un seguiment personalitzat del Projecte Final de Màster de l’alumnat, i es fa èmfasi en els plans d’empresa per a la seva implementació real. L’alumnat compta amb la possibilitat de presentar-lo als Premis als Millors Projectes Emprenedors de la Fundació Gaspar Espuña-CETT. El CETT manté una estreta relació amb el sector em-presarial i institucional del turisme i ofereix a l’alumnat una potent borsa de treball.

ProgramaEstratègies de e-Commerce en turisme - e-Commerce en el sector turístic. - Models de e-Commerce: B2B, B2C, com-pres socials...

Optimització i gestió de la presència a Internet - Estratègia social: Inbound marketing i social comerce.

- Eines social media: Facebook, Twitter, Link-dIn, Flickr, YouTube, Video Màrqueting, Forusquare...

- Control i rendibilitat del social media.

Revenue management - Comercialització online: intermediació, canals, integració amb off.

- Eines d’anticipació i previsió de la demanda (RMS, CRM, BI).

- Eines de gestió i optimització de la deman-da: CRS, PMS...

- Pricing: estratègies de preus en línia, preus dinàmics, compra social, subhastes.

Estratègies de captació i fi delització online de clients - Posicionament en cercadors: SEO, SEM. - Comunicació online: eAdvertising, Relaci-ons Públiques digitals, Mobile MK, eMail MK, MailChimp, Afi liación.

- CRM i Contact Center: Conceptes bàsics, Gestió de clients, Gestió d’operacions.

El disseny web i la seva infl uència en el e-Commerce - Usabilitat i navegabilitat. - Auditoria de la web. - Realitat augmentada.

Analítica Web orientada al ROI en el e-Commerce - Conceptes bàsics d’analítica web. - Indicadors clau (KPI‘s) en l’analítica web.

- Eines de mesura.

Direcció de màrqueting

Direcció econòmica i fi nancera

Direcció estratègica

Investigació i metodologia

Pràcticum

Treball Final de Màster

DURADAPeríode lectiu: d’octubre de 2015 a juny de 2016Lliurament del Treball Final de Màster: fi ns al setembre de 2016

Horari: dilluns, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h60 Crèdits Europeus

Entitats que participen en el màster:

Page 7: Masters CETT-UB

Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat

ObjectiusDotar als alumnes dels coneixements i habilitats necessaris per a que siguin capaços de: - Dissenyar productes i/o serveis turístics amb els paràmetres de l’excel·lència empresarial, tenint en compte les ne-cessitats de la clientela, el seu grau de satisfacció i els canals de comunicació, amb l’objectiu de fi delitzar, retenir i captar nova clientela. - Gestionar la qualitat dels productes i serveis turístics, utilitzant les diferents eines, sistemes i normes de qualitat i medi ambient disponibles. - Establir estratègies de desenvolupa-ment sostenible a les empreses i les destinacions turístiques, amb la incor-poració de les variables ambientals. - Desenvolupar competències clau per al directiu del segle XXI, des del lideratge fi ns a la capacitat de prendre decisions complexes, sense oblidar el treball en equip i l’adaptació multicultural.

MÀSTER EN DIRECCIÓ D’EMPRESES TURÍSTIQUES

Raons per cursar aquest màster> És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona, l’únic a l’Estat espanyol especialitzat en la gestió de la qualitat, el medi ambient i els recursos humans des d’una perspectiva globalitzadora i enfocada cap al sector turístic, el títol té validesa en tot el territori europeu.

El CETT és una empresa pionera en la implantació de sistemes de gestió de la qua-litat i el medi ambient, així com del desenvolupament de tècniques i metodologies per a la gestió dels equips humans, l’aplicació implica tant a les nostres unitats de negoci com a les empreses del sector turístic amb les que col.labora a través de CETT Consultors.

El quadre docent i els col·laboradors que participen són reconeguts professionals en actiu dins el sector turístic.

La diversitat cultural de l’alumnat possibilita un enriquidor intercanvi professional i una visió global.

La metodologia d’aprenentatge s’orienta envers l’acció i utilitza les tècniques de di-nàmica de grup, el joc de rol i activitats fora de l’aula, que garanteixen una formació amb aplicabilitat immediata a l’empresa. El CETT manté una estreta relació amb el sector empresarial i institucional del turis-me i ofereix a l’alumnat una potent borsa de treball.

ProgramaGeneració i mesura d’intangibles en el turisme - Principis bàsics i factors de l’aplicació de la gestió de la qualitat en l’estructura organitzacional.

- Fases i desenvolupament del desplegament de la qualitat en l’entorn empresarial.

- Eines i aplicació de diagnòstic inicial de la qualitat.

- Eines per a la millora contínua.

Gestió de la qualitat i l’excel·lència operativa - Conversió conceptual de les activitats operatives en els processos, avantatges i els factors clau per a les seves aplicacions.

- Desenvolupament i implementació de la norma ISO 9001 en l’estructura de l’empre-sa turística.

- L’auditoria de qualitat: conceptes bàsics i desenvolupament.

- Anàlisi intersectorial de l’aplicació dels siste-mes de gestió de la qualitat.

Gestió i desenvolupament sostenible - Anàlisi i eines de diagnòstic per a l’avaluació d’aspectes i impactes ambientals.

- Indicadors de gestió en destins sostenibles. - Desenvolupament i implementació de la norma ISO 14001 en l’estructura de l’em-presa turística.

- L’auditoria ambiental: conceptes bàsics i desenvolupament.

Gestió dels recursos humans en les empre-ses turístiques - Revisió de les diverses funcions del cicle integral de la gestió dels recursos humans i les seves relacions i interdependències en el marc de la gestió per processos.

DURADAPeríode lectiu: d’octubre de 2015 a juny de 2016Lliurament del Treball Final de Màster: fi ns al setembre de 2016

Horari: Dimarts, dimecres i divendres, de 09.30 a 13.00 h.60 Crèdits Europeus

Entitats que participen en el màster:

- Estudi del rol dels equips humans en la gestió del canvi organitzacional.

- La gestió per competències com a metodo-logia de captació i de creixement professi-onal.

- La creació i el lideratge d’equips d’alt rendiment.

Direcció de màrqueting

Direcció econòmica i fi nancera

Direcció estratègica

Investigació i metodologia

Pràcticum

Treball Final de Màster

Page 8: Masters CETT-UB

Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural (itinerari professional o de recerca)

ObjectiusEl objectius principals del màster són: - Formar professionalment gestors turístics del patrimoni cultural i natural, amb capacitat de coordinar diversos agents turístics (públics i privats) impli-cats en la comercialització i la comuni-cació de les destinacions. - Dotar l’alumnat de competències per a l’organització d’equips de caràcter multiprofessional que desenvolupin projectes dirigits a l’explotació i la pro-moció del patrimoni cultural i natural, des de l’òptica del turisme cultural. - Aportar un perfi l professional que capaciti per a la intervenció en les diferents fases de la mediació didàctica del patrimoni i la seva aplicació en el sector turístic. - Apropar a l’alumnat als coneixements propis de la metodologia científi ca per a la correcta aplicació de les eines d’investigació.

MÀSTER EN INNOVACIÓ DE LA GESTIÓ TURÍSTICA

Raons per cursar aquest màster> És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona amb llarga trajectòria i amb validesa en tot el territori europeu. Amb la fi nalitat de respondre a les deman-des actuals del sector, s’ofereix a l’alumnat dos itineraris possibles: el professional (amb pràctiques en empreses i institucions col·laboradores) i el de recerca (amb un marcat caràcter d’inici en la recerca i com a pas previ per a la realització d’estudis de doctorat que hi estiguin relacionats).

És un programa amb una clara vocació integradora del turisme i del patrimoni que dóna resposta a les noves necessitats i tendències del mercat laboral de comptar amb professionals especialitzats en la gestió turística del patrimoni cultural i natural.

La metodologia docent combina sessions teòriques amb sortides i visites que perme-ten a l’alumnat viure in situ la realitat del sector.

Hi col·laboren i hi participen els organismes i les institucions turístiques i culturals més destacades del sector, així com nombrosos experts i professorat universitari de diversos àmbits i especialitats del sector turísticocultural.

ProgramaInnovació Turística - Innovar per competir. - Co-crear per innovar. - Projectes d’innovació turística. - Lideratge i gestió.

Instruments d’organització i Gestió del turisme - Oci, turisme i patrimoni. - La intervenció de les administracions en matèria turística.

- Aproximació territorial del turisme cultural. - Claus per desenvolupar el patrimoni en projectes de turisme cultural.

- Turisme educatiu.

Màrqueting Estratègic i Operatiu - Anàlisi i diagnòstic DAFO.

- Estratègies de turisme cultural.

Comercialització i Comunicació en Turisme - Tècniques i eines de comunicació. - Generació d’ingressos en espais patrimo-nials.

- Nous models de turisme cultural.

Claus interpretatives del patrimoni cultural i natural - Concepte de patrimoni i diversitat patrimo-nial.

- El patrimoni com eina de formació social i objectiu professional.

- Claus interpretatives del patrimoni cultural. - El patrimoni industrial. - Claus interpretatives del patrimoni natural.

DURADAPeríode lectiu: d’octubre de 2015 a juny de 2016Lliurament del Treball Final de Màster: juny/setembre de 2016

Horari: dimarts, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h60 Crèdits Europeus (ECTS)

Entitats que participen en el màster:

Mediació didàctica del patrimoni - Funcions i dimensió de la didàctica. - Mediació didàctica aplicada al patrimoni cultural i natural.

- Museografi a didàctica. - Estratègies de comunicació i mediació audio-visual en espais patrimonials.

Metodologia i eines de la recerca (1)

Aplicació i transferència de la innovació (2)

Treball Final de Màster

(1) Obligatori en l’orientació de recerca del Màster.(2) Obligatori en l’orientació professional del Màster.

Page 9: Masters CETT-UB

Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic(itinerari professional o de recerca)

ObjectiusEls objectius principals del màster són: - Posar en valor els recursos gastronò-mics per crear i desenvolupar projectes de promoció i gestió turística. - Comprendre els fenòmens relacionats amb la gastronomia des de la perspec-tiva geogràfi ca, històrica, antropològi-ca, sociològica i econòmica, i interpre-tar-los en la seva dimensió més global. - Desenvolupar projectes d’anàlisi i recerca en l’àmbit del patrimoni gas-tronòmic per generar i transferir a la societat coneixement especialitzat. - Apropar a l’alumnat als coneixements propis de la metodologia científi ca per a la correcta aplicació de les eines d’investigació.

MÀSTER EN INNOVACIÓ DE LA GESTIÓ TURÍSTICA

Raons per cursar aquest màster> És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona amb llarga trajectòria i amb validesa en tot el territori europeu. Amb la fi nalitat de respondre a les deman-des actuals del sector, s’ofereix a l’alumnat dos itineraris possibles: el professional (amb pràctiques en empreses i institucions col·laboradores) i el de recerca (amb un marcat caràcter d’inici en la recerca i com a pas previ per a la realització d’estudis de doctorat que hi estiguin relacionats).

Aborda l’estudi del turisme gastronòmic des del coneixement de les pràctiques alimentàries, de la cuina i de la gastronomia amb una perspectiva multidisciplinària, per tal de comprendre els fonaments d’aquests fenòmens en la seva dimensió social i cultural.

El quadre docent està integrat per professors universitaris i per professionals en actiu i responsables d’institucions i empreses involucrades en la gestió i la valorització del patrimoni gastronòmic.

ProgramaInnovació Turística - Innovar per competir. - Co-crear per innovar. - Projectes d’innovació turística. - Lideratge i gestió.

Instruments d’organització i Gestió del turisme - Oci, turisme i patrimoni. - La intervenció de las administracions en matèria turística.

- Aproximació territorial del turisme cultural. - Claus per desenvolupar el patrimoni en projectes de turisme cultural.

- Turisme educatiu.

Màrqueting Estratègic i Operatiu - Anàlisi i diagnòstic DAFO. - Estratègies de turisme cultural.

Comercialització i Comunicació en Turisme - Tècniques i eines de comunicació.

- Generació d’ingressos en espais patrimo-nials.

- Nous models de turisme cultural.

Coneixement i transformació del producte gastronòmic - Coneixement, avaluació sensorial i tast organolèptic del producte alimentari.

- Marques de protecció i qualitat alimentària. - Processos i tècniques de transformació culinària.

Educació nutricional - Principis de nutrició i alimentació saludable. - El sistema europeu de Seguretat Alimen-tària.

- Informació nutricional i mitjans de comu-nicació.

Antropologia i Història de l’Alimentació - L’alimentació com a estratègia d’identifi ca-

DURADAPeríode lectiu: d’octubre de 2015 a juny de 2016Lliurament del Treball Final de Màster: fi ns al setembre de 2016

Horari: Dimarts, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h.60 Crèdits Europeus (ECTS)

Entitats que participen en el màster:

ció social. - Processos de patrimonialització gastronò-mica.

- Història i evolució de les pràctiques culinàries.

Aliments i territori: turisme gastronòmic - Patrimoni gastronòmic i producte turístic. - Turisme gastronòmic i desenvolupament territorial.

- Enoturisme.

Metodologia i eines de la recerca (1)

Aplicació i transferència de la innovació (2)

Treball Final de Màster

(1) Obligatori en l’orientació de recerca del Màster.(2) Obligatori en l’orientació professional del Màster.

Page 10: Masters CETT-UB

Gestió Turística de les Destinacions Urbanes(itinerari professional o de recerca)

ObjectiusEls objectius principals del màster són: - Treballar, amb una visió integral, les competències professionals en la gestió urbanística i turística aplicables a aquelles destinacions amb vocació d’esdevenir referents en el disseny de pràctiques efi caces de la gestió del lleure i del turisme. - Dotar de competències per utilitzar els mètodes i els instruments d’anàlisi, així com les eines de planifi cació i gestió urbanística en les destinacions turísti-ques. - Descriure els models interpretatius del turisme urbà analitzant les seves condicions de localització, fl uxos tu-rístics, impactes que genera el turisme i problemes de mobilitat, entre altres aspectes. - Apropar a l’alumnat als coneixements propis de la metodologia científi ca per a la correcta aplicació de les eines d’investigació.

MÀSTER EN INNOVACIÓ DE LA GESTIÓ TURÍSTICA

Raons per cursar aquest màster> És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona amb llarga trajectòria i amb validesa en tot el territori europeu. Amb la fi nalitat de respondre a les deman-des actuals del sector, s’ofereix a l’alumnat dos itineraris possibles: el professional (amb pràctiques en empreses i institucions col·laboradores) i el de recerca (amb un marcat caràcter d’inici en la recerca i com a pas previ per a la realització d’estudis de doctorat que hi estiguin relacionats).

Aquest programa dóna resposta a la creixent demanda en el mercat laboral en la gestió del territori per a ús turístic, de professionals capaços de crear i desenvolupar projectes de planifi cació i gestió del territori per a ús turístic, amb criteris de sos-tenibilitat social, econòmica i ambiental; i amb les habilitats per integrar-se i dirigir equips de caràcter multidisciplinari orientats envers la gestió del turisme urbà.

El quadre docent està integrat per professors universitaris i per professionals en actiu i responsables d’institucions i empreses involucrades en la gestió turística de les destinacions.

Entitats que participen en el màster:

ProgramaInnovació Turística - Innovar per competir. - Co-crear per innovar. - Projectes d’innovació turística. - Lideratge i gestió.

Instruments d’organització i Gestió del turisme - Oci, turisme i patrimoni. - La intervenció de las administracions en matèria turística.

- Aproximació territorial del turisme cultural. - Claus per desenvolupar el patrimoni en projectes de turisme cultural.

- Turisme educatiu.

Màrqueting Estratègic i Operatiu - Anàlisi i diagnòstic DAFO. - Estratègies de turisme cultural.

Comercialització i Comunicació en Turisme - Tècniques i eines de comunicació. - Generació d’ingressos en espais patrimonials. - Nous models de turisme cultural.

Metròpolis i Turisme. Fonaments i caracte-rístiques del turisme urbà - El binomi turisme i territori. - Noves tendències i nous espais turístics: la ciutat com a escenari.

- Recursos tangibles i intangibles del turisme urbà.

- El comportament, perfi ls i tendències de la demanda en turisme urbà.

Planifi cació territorial i estratègies de desenvo-lupament en destinacions turístiques urbanes - Ordenació del territori i activitat turística.

DURADAPeríode lectiu: d’octubre de 2015 a juny de 2016Lliurament del Treball Final de Màster: fi ns al setembre de 2016

Horari: dimarts, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h60 Crèdits Europeus (ECTS)

- L’administració pública i la gestió del turisme.

- La gestió del fl ux turístic a la ciutat: accessi-bilitat i mobilitat turística.

- Confl ictes, problemàtiques i impactes entre el factor urbà i turístics.

- Claus de l’èxit i de la pervivència de les destinacions turístiques urbanes.

Metodologia i eines de la recerca (1)

Aplicació i transferència de la innovació (2)

Treball fi nal de Màster

(1) Obligatori en l’orientació de recerca del Màster.(2) Obligatori en l’orientació professional del Màster.

Page 11: Masters CETT-UB

Gestió i Dinamització Turística del Patrimoni

ObjectiusEls objectius principals del màster són: - Formar professionalment a tots aquells professionals del sector que vulguin re-ciclar-se i/o adaptar-se als nous models de gestió patrimonial i turística per tal d’obtenir més bons resultats. - Habilitar els participants per a la co-ordinació dels diversos agents turís-tics (públics i privats) implicats en la comercialització i la comunicació dels equipaments patrimonials d’ús turístic. - Aportar un perfi l professional que capaciti per a la intervenció en les diferents fases de la mediació didàctica dels equipaments patrimonials i la seva aplicació en el sector turístic. - Aplicar els principis de la didàctica del patrimoni als projectes i les activitats relacionades amb els equipaments patrimonials turístics.

MÀSTER ONLINE EN

Raons per cursar aquest màster> Màster online de la Universitat de Barcelona que disposa, entre el seu professorat, d’experts de reconegut prestigi en l’àmbit del turisme cultural i natural.La gestió i dinamització turística del patrimoni es canalitza majoritàriament a través de la creació d’equipaments patrimonials oberts al públic, en general, i al turista en parti-cular. Per tant, optimitzant aquests equipaments es podrà millorar el seu rendiment.El programa d’aquest màster dóna resposta a la demanda creixent, en el mercat labo-ral, de perfi ls professionals amb capacitat per gestionar els equipaments turísticopatri-monials des d’una òptica innovadora.

Els equipaments patrimonials d’ús turístic han de respondre a les noves necessitats i formes d’oci de visitants i turistes. La ràpida incorporació de les noves tecnologies en l’exposició del patrimoni fa evident la mancança de professionals que vinculin el coneixement del patrimoni, tangible i intangible, amb el seu potencial turístic. Obtenir una visió global, tant dels equipaments com del seu entorn, i saber utilitzar les eines indispensables per a una gestió efi caç i efi cient, són les claus d’aquesta formació.

El mètode pedagògic del màster online es basa en l’acompanyament personalitzat de l’alumnat per part del professorat i dels experts, mitjançant eines d’interacció sincrò-nica i asincrònica. Els recursos didàctics, el material de suport, les activitats d’avaluació i l’accés a una biblioteca digital especialitzada de qualitat permeten l’adquisició dels coneixements de forma aplicada i ràpida. El màster s’estructura en 8 mòduls. L’alumnat pot cursar el programa en la seva totalitat o bé, si ho desitja, fer un dels dos postgraus. També és possible realitzar els mòduls que més l’interessin de manera individual i fl exible.

ProgramaTurisme cultural i natural - Introducció al turisme. - Tipologies del turisme cultural i natural. - Recursos patrimonials i producte turístic. - Necessitats i recursos per al turista cultural.

Creació i gestió dels equipaments patrimo-nials turístics - Conceptualització i creació dels equipa-ments patrimonials d’ús turístic.

- Management turístic per als equipaments patrimonials.

- Fases de la creació i l’execució dels equipa-ments patrimonials d’ús turístic.

- Claus per generar ingressos. - Estudi de públics.

Interactivitat i innovació - Interactivitat als museus. - El perquè de la museografi a interactiva. - Models i prototips d’interactivitat museogràfi ca. - Elements interactius vinculats a les necessi-tats educatives especials.

- Accesibilitat als equipaments i les activitats didàctiques patrimonials.

Dinamització dels equipaments - Estratègies i tècniques de dinamització. - Creació i disseny de materials per dinamit-zar els equipaments.

- Característiques, usos i funcions d’un mate-rial didàctic interactiu.

- Plantejament d’un material didàctic i interactiu.

DURADAPeríode lectiu: d’octubre de 2015 a juny de 2016Lliurament del Treball Final de Màster: fi ns al setembre de 2017 60 Crèdits Europeus

Informa’t de la formació presencial complementària: Petit Tourwww.cett.cat/elearning

Entitats que participen en el màster:

- Rol del guia, de l’educador i de l’intèrpret del patrimoni turístic.

Màrqueting i comercialització online i offl ine - Màrqueting estratègic i operatiu: online i offl ine. - Comercialització dels equipaments patrimonials. - Estratègies de posicionament al mercat turisticopatrimonial.

Petit Tour, mòdul presencial opcional - Visites i activitats a diferents equipaments patrimonials per posar en pràctica els coneixements del màster amb el guiatge de professionals del sector.

Treball Final de Màster

Page 12: Masters CETT-UB

CampusMundet

Parc delLaberint

Passeig dels Castanyers

ÀGORA BCN

VelòdromMunicipal

Mundet

27-60-73 RONDA DE DALT 27-60-73-76

C. G

erm

ans

Des

valls

V21-27-60-73-76V21

C. de Jorge M

anrique C. Ventura Rodríguez

C. de Berruguete

C. Arquitecte Moragas

MundetV21-27-60-73-76

Hospital dela Vall d’Hebrón

Av. de Can Marcet

27-60-73-76 27-60-73-76

27-60-73-76

Av. del Cardenal Vidal i B

arraquer Pl. deBotticelli

Túnel de la

Rovira

Av. de l’Estatut de Catalunya

HOTELALIMARA

SalidaSortidaExit 5 Salida

SortidaExit 4

www.cett.es/master

Av. Can Marcet 36-38 08035 BarcelonaTel. +34 934 280 777Fax +34 934 286 [email protected]

GPS: 41.4350079,2.1482902

BAS Barcelona Academic Services

Viatges CenturyHotel AlimaraÀgora BCNResidència Universitària Internacional

Escola deFormació ContínuaEscola d’IdiomesCETT E-LearningCETT Consultors

Escola Universitàriad’Hoteleria i TurismeCentre adscrit a la Universitat de Barcelona

Escolad’Hoteleria i Turisme

Grup CETT

Cur

s 20

15/1

6

Segueix-nos: