Manual Catala 01 - UAB Barcelona ... 1. Passiva pronominal Exemple amb construcció de passiva...

Click here to load reader

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Manual Catala 01 - UAB Barcelona ... 1. Passiva pronominal Exemple amb construcció de passiva...

 • EXERCICIS

  1. Passiva pronominal

  2. Altres construccions passives

  3. Gerundi incorrecte

  4. Abús del gerundi

  5. Verb buit

  6. Nominalitzacions

  7. Possessius innecessaris

  8. Ús de mateix/mateixa/mateixos/mateixes

  9. Connectors

  10. Terminologia administrativa

  11. Millora de la redacció

  12. Sinonímia

  13. Traducció de mots i expressions

  14. Abreviacions

  15. Majúscules i minúscules

 • 1. Passiva pronominal

  Exemple amb construcció de passiva inadequada Per part dels serveis tècnics municipals es va emetre un informe sobre les llicències d’obres que ha concedit el consistori gironí en el primer semestre.

  Exemple amb construcció adequada Els serveis tècnics municipals van emetre un informe sobre les llicències d’obres que ha con- cedit el consistori gironí en el primer semestre.

  202

  Les construccions de passiva pronominal amb complement agent són incorrectes, ja que és in- coherent usar el pronom es –que serveix per no esmentar l’agent del procés verbal– i, alhora, indicar-lo.

 • Passiva pronominal

  Redacteu en activa les construccions passives pronominals de les frases següents.

  1. Pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural s’han convocat sis places d’inspec- tors/ores per a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat, i Indústries Agroalimentàries.

  2. Així mateix, us notifico que, durant aquest termini d’informació pública, es podran formular suggeriments i alternatives de planejament per part de corporacions, associacions i particulars.

  3. El 20 de juny de 2006 es va emetre pel Servei d’Inspeccions del Departament de Medi Ambient i Habitatge un informe sobre la inspecció anyal preceptiva a l’empresa Passiflora, SA, de Torre- lles de Foix.

  4. Us comunico que ja s’ha adjudicat per part de l’Autoritat del Transport Metropolità la construc- ció i l’explotació del tramvia que comunicarà diversos barris perifèrics de la ciutat.

  5. S’ha resolt per la Delegació Territorial a Lleida del Departament d’Acció Social i Ciutadania denegar la sol·licitud d’ajut que va presentar l’Associació de Famílies del Segrià el 14 de febrer de 2006.

  6. Us recordo que, d’acord amb la normativa vigent, es poden subscriure tots els contractes que es considerin oportuns per part dels organismes competents.

  7. El 7 d’octubre de 2006 se signà un certificat pel secretari que acreditava l’estat actual de l’ex- pedient 29/2006, corresponent a la sol·licitud que va presentar el senyor Lluís Delgado Oliver en qualitat de gerent de Sobeck, SA.

  203

 • 8. Per la Direcció General de Salut Pública es formulen els criteris generals de planificació sanità- ria i es coordina el disseny del Pla de salut de Catalunya.

  9. Els ajuts per a la normalització lingüística a les universitats i per a l’edició i la difusió de llibres de text en català s’ofereixen per part del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

  10. Per part dels tècnics municipals es va emetre un informe sobre la perillositat que, per als via- nants, pot representar l’estat de l’immoble de la fàbrica tèxtil del carrer dels Til·lers.

  11. L’expedient d’expropiació dels béns necessaris per executar el Pla general d’ordenació urbana del sector de Can Fontcoberta s’ha incoat pel Gabinet de Gestió de Projectes i Expropiacions.

  12. Atès que per part de les persones afectades s’ha acceptat la proposta de l’Ajuntament, resolc enviar-los la documentació corresponent.

  13. Cal que, per part de l’empresa, es comuniqui al Servei d’Informàtica la relació de persones que han d’estar de servei l’1 de gener de 2007.

  14. El 30 de maig de 2006 es va presentar per part de la senyora Adela Camps Solivella la sol·lici- tud d’alta a l’impost d’activitats econòmiques (IAE).

  15. Us trameto, adjunta, la resolució que es va dictar el 7 de desembre de 2006 pel director general d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

  16. S’està estudiant pel Servei de Telecomunicacions la proposta de canviar de proveïdor d’accés a Internet.

  204

 • 17. Empleneu només els espais en blanc. Els espais ombrejats s’han d’emplenar per l’Administra- ció de la Seguretat Social.

  18. Segons la directiva comunitària esmentada, s’ha de fer una avaluació ambiental dels projectes públics o privats que poden tenir repercussions sobre el medi ambient per part de l’Administra- ció.

  19. Us demano que pel Servei de Compres i Material es tramiti l’adquisició de tres ordinadors nous per al Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR).

  20. Es dóna compte, pel secretari, de l’informe de l’enginyer municipal en què proposa modificar el Projecte d’enllumenat del carrer de Bolívia.

  21. L’article 610 de la Llei d’enjudiciament civil i l’article 92 del Codi civil preveuen la possibilitat que per part del jutge es pugui demanar la intervenció d’un professional a fi de facilitar la reso- lució judicial dels litigis civils.

  22. A les oficines de la Regidoria d’Hisenda es facilita, pel Servei d’Atenció al Públic, la informa- ció necessària per poder omplir aquest imprès.

  205

 • 2. Altres construccions passives

  Exemple en passiva perifràstica Els documents que us detallo en la llista annexa han de ser presentats per la persona interes-

  sada al més aviat possible.

  Exemple en activa La persona interessada ha de presentar els documents que us detallo en la llista annexa al més aviat possible.

  Exemple amb participi passiu D’acord amb l’informe emès per la Policia Local, el senyor Jacques Durand resideix a la par- cel·la 77 de la urbanització Cala Piques de Sant Feliu de Guíxols des de l’1 de febrer de 1998.

  Exemple en activa D’acord amb l’informe que ha emès la Policia Local, el senyor Jacques Durand resideix a la parcel·la 77 de la urbanització Cala Piques de Sant Feliu de Guíxols des de l’1 de febrer de 1998.

  206

  Sempre que sigui posssible, és millor redactar en activa, perquè les construcions passives difi- culten la comprensió del text ja que l’agent del procés verbal queda en segon terme.

 • Altres construccions passives

  Redacteu en activa les construccions passives de les frases següents.

  1. El 14 de gener de 2006 va ser notificada per la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat la resolució de l’expedient sancionador 671/2005, relatiu a l’acta d’inspecció del bar Mèxic, del passatge de la Llibertat, 39, de Castelldefels, que havia estat aixecada pels Mossos d’Esquadra.

  2. Us comunico que, a proposta de la Comissió de Subvencions i per Resolució de 15 de juny de 2006, us ha estat concedida pel Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura la subven- ció que vau demanar per poder participar en el Festival de Dansa de Salzburg, en la secció d’ar- tistes novells.

  3. A la sessió ordinària de 14 de maig de 2006, la Comissió de Govern va aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació del Pla parcial de desenvolupament del sòl urbanitzable de la zona de les Fonts, redactat per l’Institut Català del Sòl.

  4. El gerent de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida va ser destituït per l’al- calde dins el marc d’una remodelació de les diferents gerències de l’Ajuntament.

  5. Oberta la sessió pel president, el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de 24 d’octubre de 2006 i la Comissió l’aprova per unanimitat.

  6. Els plecs de clàusules i les condicions tècniques poden ser examinats per les persones interessa- des a la Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

  7. L’Agència Tributària informa que les declaracions amb dret a devolució han de ser presentades pels contribuents abans del 3 de juliol de 2007.

  207

 • 8. Us trameto, adjunta, una fotocòpia de la denúncia presentada a la Delegació Territorial de Tarra- gona per part del senyor Gerard Abella Mateu contra el restaurant Pantagruel, del carrer de la Riera, 22, de Riudecanyes.

  9. Per Aigües Ter Llobregat és convocada la presentació pública d’ofertes per adjudicar les obres esmentades.

  10. Les llistes amb els resultats de la prova número 2 de la Convocatòria 18/2006 podran ser con- sultades pels participants a partir del proper dia 14.

  11. L’empresa Promopaper, SA, de Capellades, continua abocant al riu quantitats de colorant per sobre del percentatge que permet la legislació vigent, segons es desprèn de l’informe emès per l’Agència de Residus de Catalunya.

  12. Disposo estimar el recurs d’apel·lació formulat pel procurador Enric Fargas Pijoan, en represen- tació de la Societat Hotelera de la Costa Brava, contra la interlocutòria 91/2006, de 6 de maig, dictada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Blanes.

  13. Ahir va ser presentat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques el Pla de xoc del sòl industrial de Catalunya 2006-2008, que preveu adquirir i urbanitzar més de 6.000 hectàrees.

  14. Certifico que la plaça de ponent d’Obres de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha estat ocu- pada pel senyor Robert Rovira i Costa fins al 30 de setembre de 2006.

  15. El 16 de juliol de 2006 es publicà al DOGC l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Ca