M‹KRO ‹KT‹SAT ... • Denge Analizi •...

Click here to load reader

 • date post

  01-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of M‹KRO ‹KT‹SAT ... • Denge Analizi •...

 • T.C. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2632

  AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1600

  M‹KRO ‹KT‹SAT

  Yazarlar Prof.Dr. Kemal YILDIRIM (Ünite 1, 2, 7, 8)

  Prof.Dr. Cüneyt KOYUNCU (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ayla YAZICI (Ünite 6)

  Yrd.Doç.Dr. Meltem ERDO⁄AN (Ünite 5)

  Editörler Prof.Dr. Kemal YILDIRIM

  Yrd.Doç.Dr. Meltem ERDO⁄AN

  ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹

 • ‹çindekiler Önsöz ............................................................................................................ vii

  Mikroekonomi.......................................................................... 2 G‹R‹fi .............................................................................................................. 3 TEMEL KAVRAMLAR..................................................................................... 4 Mal ve Hizmetler ........................................................................................... 4 Kaynaklar ....................................................................................................... 4 K›tl›k............................................................................................................... 6 Seçim ve F›rsat Maliyeti ................................................................................ 7 Rasyonel Davran›fl ve Bireysel Ç›karlar ....................................................... 8 Mevcut ve Gelecekteki Tüketim .................................................................. 9 Sosyal Bilim Olarak Ekonomi ve ‹lgi Alan› Olarak Sosyal Sonuçlar ......... 10 TEfiV‹KLER, DÜRTÜLER VE EKONOM‹K MODELLER ............................... 11 Sebep-Sonuç ‹liflkisi ...................................................................................... 12 Mikroekonomik Modellerde Kullan›lan Analitik Araçlar ............................ 12 K›s›tl› Optimizasyon ...................................................................................... 13 Marjinal Ç›kar›m ve K›s›tl› Optimizasyon .................................................... 13 Denge Analizi ................................................................................................ 15 Karfl›laflt›rmal› Dura¤an Analiz ..................................................................... 17 POZ‹T‹F VE NORMAT‹F ANAL‹Z................................................................. 19 M‹KROEKONOM‹N‹N KISA B‹R TAR‹HÇES‹ .............................................. 20 KARAMSAR OLMAYAN B‹L‹M VE FARKLI DÜfiÜNEB‹LME TARZI ........... 22 Özet................................................................................................................ 24 Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 25 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 26 S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 26 Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 27

  Tüketici Davran›fllar› Kuram› ve Tüketici Talebi................. 28 G‹R‹fi .............................................................................................................. 29 BÜTÇE KISITI ................................................................................................ 29 Bütçe Do¤rusu............................................................................................... 30 Bütçe Do¤rusundaki De¤iflmeler ................................................................. 31 FAYDA VE TÜKET‹C‹ TERC‹HLER‹ ............................................................. 32 Kardinal Fayda Yaklafl›m› ............................................................................. 32 Ordinal Fayda Yaklafl›m›............................................................................... 34 Tüketici Tercihleri ve Farks›zl›k E¤rileri ...................................................... 35

  Tercihler Üzerine Varsay›mlar ................................................................ 35 Farks›zl›k E¤rilerinin Özellikleri ................................................................... 37 Marjinal ‹kame Oran› .................................................................................... 37 Marjinal ‹kame Oran› ve Marjinal Fayda ..................................................... 38

  Çeflitli Biçimdeki Farks›zl›k E¤rileri ve Fayda Fonksiyonlar›................ 39 OPT‹MAL SEÇ‹MLER VE FAYDA MAKS‹M‹ZASYONU ............................... 41 Cobb-Dougls Türü Tercihlerde Optimal Seçimler ...................................... 41 Tam ‹kame Durumunda Optimal Seçimler ................................................. 43 Mükemmel Tamamlay›c›l›k Durumunda Optimal Seçimler........................ 44 TÜKET‹C‹ TALEB‹ KURAMI ......................................................................... 44 Gelirdeki De¤iflmeler (Gelir-Tüketim E¤risi ve Engel E¤risi)..................... 45 Bir Mal›n Fiyat›ndaki De¤iflmeler (Fiyat-Tüketim E¤risi ve Talep E¤risi) ............................................................................................................. 47 Fiyat De¤ifliminin Etkileri (Gelir ve ‹kame Etkileri: Hicks Yaklafl›m›)....... 49 Düflük Mallarda ‹kame - Gelir Etkisi ve Talep E¤risi fiekli ........................ 51 Çapraz Fiyat Talep Fonksiyonu (‹kame ve Tamamlay›c›l›k)...................... 52

  ‹ ç indek i ler iii

  1. ÜN‹TE

  2. ÜN‹TE

 • Özet ............................................................................................................... 54 Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 55 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 56 S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 56 Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 57

  Üretim Kuram› ........................................................................ 58 G‹R‹fi .............................................................................................................. 59 ÜRET‹M TEKNOLOJ‹S‹ VE FONKS‹YONU.................................................. 59 ÜRET‹MDE KISA VE UZUN DÖNEM........................................................... 61 KISA DÖNEMDE ÜRET‹M ............................................................................ 62 UZUN DÖNEMDE ÜRET‹M.......................................................................... 66 Efi ÜRÜN E⁄R‹LER‹....................................................................................... 66 Marjinal Teknik ‹kame Oran› ....................................................................... 69 Üretimin Ekonomik Bölgesi ......................................................................... 71 Teknolojik Geliflme ....................................................................................... 73 ‹KAME ESNEKL‹⁄‹ ........................................................................................ 74 Özet ............................................................................................................... 78 Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 79 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 80 S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 81 Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 81

  Maliyet Kuram›......................................................................... 82 G‹R‹fi .............................................................................................................. 83 MAL‹YET‹N ÖLÇÜMLENMES‹....................................................................... 83 KISA DÖNEMDE MAL‹YETLER .................................................................... 85 Toplam Maliyetler ........................................................................................ 85 Ortalama ve Marjinal Maliyetler ................................................................... 87 Toplam Maliyet E¤rileri................................................................................. 89 Ortalama Maliyet E¤rileri ve Marjinal Maliyet E¤risi ................................... 90 Toplam, Ortalama ve Marjinal Maliyet E¤rileri............................................ 92 UZUN DÖNEMDE MAL‹YETLER.................................................................. 94 Efl Maliyet Do¤rusu ...................................................................................... 94 Uzun Dönem Maliyet Minimizasyonu.......................................................... 95 Girdi Fiyatlar›nda De¤iflim............................................................................ 97 Uzun Dönem Geniflleme Yolu ..................................................................... 98 Normal ve Baya¤› Girdi ................................................................................ 99 Uzun Dönem Ortalama Maliyet E¤risi ve Ölçek Ekonomileri ................... 100 Uzun Dönem Marjinal Maliyet E¤risi ........................................................... 100 KISA VE UZUN DÖNEM MAL‹YET E⁄R‹LER‹N‹N B‹RL‹KTE ANA