Lotura Kimikoa Iker

download Lotura Kimikoa Iker

of 16

 • date post

  19-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lotura Kimikoa Iker

 • 7/14/2019 Lotura Kimikoa Iker

  1/16

  Egilea: Iker

  Teres

  Gela: 1G

  batx

  Irakaslea:

  Xabier

  Gutierrez

  AURKIBIDEA: Zergatik konbinatzen dira eleentu ezberdinak! "otura kiikoaren ikus#egi

  energetikoa $ eta ondorioz egonkortasuna%

  "otura otak ezberdindu: lotura intraolekularrak eta interolekularrak%

  "otura intraolekular otak:

  o Ionikoa

 • 7/14/2019 Lotura Kimikoa Iker

  2/16

  "otura ota &au deskribatu 'odu sin#le batean($ nola sortzen

  den eta zein eleentu oten artean gertatzen den )usti*ikatuz%

  "otura &onen ondorioz sortzen diren egiturak deskribatu: sareak'otak EZ(%

  +ustantzia ionikoen #ro#ietateak enuntziatu eta )usti*ikatu%

  o Kobalentea

  "otura ota &au deskribatu "e,isen ereduan oinarrituz$ nola

  sortzen den eta zein eleentu oten artean gertatzen den)usti*ikatuz%

  "otura &onen ondorioz sortzen diren egiturak ai#atu: olekulak$

  sareak-

  .olekula &auen "e,is egitura ean eta #olarrak diren edo ez

  arrazoitu: /0$ 2

  +ustantzia kobalenteen #ro#ietateak enuntziatu eta )usti*ikatu%

  o Metalikoa

  "otura ota &au deskribatu &odei elektronikoaren teorian

  oinarrituz%

  +ustantzia etalikoen #ro#ietateak enuntziatu eta )usti*ikatu%

  '1% o&arra: atal &onekin bukatzeko ondo legoke 3 lotura hauen ezberdintasuna

  labur3labur ze&aztuko bazenute(

  Indar interolekular otak deskribatu$ adibideren baten laguntzaz baliatuz:

  o 4an de ,aals

  Di#olo3di#olo$ di#olo 5 di#olo induzitu$ "ondon indarrak%

  o idrogeno zubiak

 • 7/14/2019 Lotura Kimikoa Iker

  3/16

  '0% o&arra: errazagoa izan daiteke lotura kobalentea eratzen duten olekulen

  #ro#ietateak$ indar interolekularrrak deskribatu eta gero azaltzea(%

  1. ona &een atooak zergatik elkartzen diren azaltzeko azal#en

  orokorra%

  .ultzoak sortzeko elkartzen dira6 &auek bere aldetik baino

  egonkortasun &andiagoa eta energia txikiagoa baitituzte% Beraz$

  esango genuke eleentu ezberdinak konbinatzean ultzoak

  sortzen direla$ egonkortasun &andiagoa eta energia txikiagoa

  dituztenak%

  Egonkortasunari eta energiari buruz &itz egin dugu$ baina azaldu ez%

  Bi eleentuen artean lotura bat sortzean bi atoo &orien energian

  aldaketa bat egoten da% 7rozesu &au gertatzen den bitartean$ bi

  &auen artean energia askatzen ari da6 lotura3energia deritzona%

  .olekula berria sortu eta gero$ berriro ere banandu na&i bagenu$

  askatu duen energia kantitate bera ean be&arko genioke%

  Energi kantitate &au lotuta dago egonkortasunarekin6 lotura bat

  eratzean zenbat eta energia kantitate &andiagoa askatu orduan eta

  lotura &ori egonkorragoa izango da%

  Atooak bananduta edo guztiz elkartuta daudenean energia

  kantitate ezberdina daraate% asteko$ bata bestetik bananduta

  daudenean bakoitzaren energia zero dela esaten da% 8arraian$

  atooak elkartzen )oaten direnean indar erakarleak dira nagusi6

  bitartean energia askatzen da% Atooen arteko distantzia lotura3distantzia olekularra denean$ energiaren balioa inioa da6 aldiz

  sistearen egonkortasuna axioa% Bukatzean$ atooak ge&iago

  &urbiltzean$ indar aldaratzaileak indar erakarleei gaindituko dio$

  energia xurgatuz%

  Bi atooen arteko loturei buruz ari gara &itz egiten denbora osoan$

  baina ze lotura ota daude! 9olakoak dira bakoitzak!% au da lan

  &onen bitartez azalduko duguna%

 • 7/14/2019 Lotura Kimikoa Iker

  4/16

  2. 8arraitzeko lotura intraolekular eta interolekularren arteko

  ezberdintasunak ai#atuko ditut% "otura intraolekurrarak atooen

  artean sortzen diren loturak dira$ olekulak sortzeko% auenbarruan lotura ionikoa$ kobalentea eta etalikoak daude% Indar

  &auek olekula baten egonkortasuna adierazten dute% Aldiz$ lotura

  interolekularrak$ olekulen artean sortzen diren loturak dira$

  substantzia desberdinak sortzeko% Gauza askoren artean

  substantziaren egoera *isikoa adierazten dute 'solido$ likido$ gas($

  baina substantzia bat bestearekin duen na&askortasuna% auen

  barruan ezagunenak 4an der ,aals$ Di#olo3di#olo eta idrogeno

  loturak dira%

  3."otura Intraolekularrak:

  3.1. Ionikoa:

  Dakigunez &ainbat substantzia ez daude atooz osatuta$ ioi

  #ositiboz eta negatiboz baizik% Beraz$ lotura ionikoa ioiak elkartzean

  sortzen den lotura da%

 • 7/14/2019 Lotura Kimikoa Iker

  5/16

  "e&enik eta be&in goazen ioiak zer diren azaltzera% Esan dudanez

  badaude ioi #ositibo eta negatiboak:

  3ioi #ositiboak 'katioi(: Eleentu batek elektronegatibotasun

  gutxi badu elektroi #are bat galtzeko )oera du% Beraz$ elektroiakgaldu 'azken ailako guztiak( eta gero eleentu &ori #ositiboki

  kargatuta gelditzen da$ &orregatik deritzo &oni ioi #ositiboa% Beti

  elektroi adina #gelditzeko% orrela guztiz betea gelditzen dela esan

  daiteke ez s edota s; # gelditzen badira%

  3ioi negatiboak 'anioi(: Katioien kontrakoa$ eleentu batek

  elektronegatibotasun &andia badu elektroi bat$ bi edo ge&iago

  &artzeko )oera du 'azken aila osatu &arte(% Baina le&en esan

  bezala beti elektroi ko#uru be&arra &artzen du #bete arte% Beraz$

  elektroiak &artzen dituenez eleentu &ori #ositiboki kargatuta

  gelditzen da$ &ortik dator &onek daukan izena%

  Eleentu etalikoak eta ez3etalikoak elkartzean sortzen da lotura

  ota &au% .etalak azken ailako elektroiak galtzen ditu eta ez3etalak elektroi &auek artzen ditu$ azken aila osatu arte% Beraz$

  &een zortziko erregela betetze da$ gas noblea ez den atoo batek

  beste atoo batzuekin konbinatzeko )oera duelako balentzi geruzan

  zortzi elektroi lortu arte%

  ona &een kloro eta sodioaren arteko lotura nola gertatzen diren:

  +odioak elektroi bat galtzen du$ eta &onek galdutako elektroiak

  kloroak artzen du% Ioi #ositiboa eta ioi negatiboa elkartu egiten dira

  aurkako karga elektrikoak erakarri egiten direlako%

 • 7/14/2019 Lotura Kimikoa Iker

  6/16

  "otura ionikoak osatzean karga elektrikoak sortzen direnez$ eta

  substantzietan atoo asko daudenez$ ez dira atoo gutxiko

  olekulak sortzen$ egitura erraldoiak baizik% .ilioika anioi eta

  katioien arteko lotura sortuko da$ sare ionikoa izenekoa% +are

  aaigabe &auetan #artikulak bata bestearekin itsatsita daude$

  es#azio gutxiekin beraien artean6 beraz$ solido egoeran daude%

  Eleentuak elektroiak eateko edo &artzeko duten )oera zerikusia

  du eleentu &orien koka#ena taula #eriodikoan% Eleentuen

  atooek ioi bi&urtzean duten karga eleentuaren balentzia ionikoa

  deitzen zaio% ona &een taula #eriodiko erreala eta eleentuenbalentziekin nik egindako beste taula bat6 antzekoak ezta!

 • 7/14/2019 Lotura Kimikoa Iker

  7/16

  "otura ionikoekin bukatzeko bere ezaugarria ai#atu be&ar ditut%

  asteko solidoak dira$ *usio #untu altua baititu% Beraz ez da erraz

  likido eta gas egoerara #asatuko6 loturak oso gogorrak direlako eta

  ten#eratura oso &andia be&ar da a#urtarazteko%

 • 7/14/2019 Lotura Kimikoa Iker

  8/16

  Baita uretan disolbagarriak dira% Erraz disolbatzen da uretan$ ura

  #olarizatua baitago$ &orrela sare ionikoa erraz a#urtzen du$ katioiak

  eta anioiak bereiztuz% Baita urak solidotik ioiak kentzen ditu$ *ase

  likidora #asarazten%

  Ez dira eroaleak solido egoeran$ aldiz uretan disolbaturik bai% +olido

  egoeran daudenean ez dira gai zirkuituko kargak eroateko6 egoera

  &onetan ez daudelako elektroi askerik% Uretan disolbaturik aldiz

  elektroi aske batzuk geratzen dira$ eroalea izaten utziz%

 • 7/14/2019 Lotura Kimikoa Iker

  9/16

  Bukatzeko$ esan be&arra dago$ na&iko &auskorrak direla baina oso

  gogorrak% .arrazkian ikus daitekeen bezala$ kargak bata

  bestearekiko itsatsita daude: #ositibo3negatibo3#ositibo3negatibo -

  orregatik kol#e batekin geruza bat des#lazatzean karga berdineko

  ioiak geldituko dira #arean% Karga berdinekoak aldentzeko )oera

  dutenez bereizi egingo dira eta ondorioz sarea a#urtuko da%

  3.2.Kobalentea:

  Atoo ez etalen arteko lotura da$ &au

  da$ ez3etal bat beste ez3etal

  batekin% Kasu &onetan$ atooak

  elkartzen dira elektroi #are bat

  kon#artituz$ kargarik sortu gabe% "otura

  ota &au deskribatzeko "e,isenereduan oinarritzea be&arrezkoa da%

  onek zioen bi atoo lotura kobalentez

  elkartzeko$ kounean izan be&ar

  zituztela elektroi bikote bat edo ge&iago% .odu &onetan gas nobleen

  egitura lortzen dute$ &au da$ azken geruzan zortzi elektroi egotea%

  onen &elburua da kon*igurazio elektroniko egonkor bat lortzea%

  Beraz lotura kobalente guztiak "e,isen ereduarekin arraztu

  daitezke$ eta &orrela esan daiteke #artikulak beraien arteanlaguntzen direla$ elektroiak kon#artituz6 ez galtzen%

 • 7/14/2019 Lotura Kimikoa Iker

  10/16

  ona &een "e,isen ereduaren adibide bat%

  "e,isen notazioan gertatzen

  dena &au da$ &idrogenoak

  elektroi bakarra be&ar dutenez

  egonkor egoteko bata bestearen elektroiak kon#artitzen dute6

  &orrela bakoitzak bi elektroi balitu bezala daude%

  Eredu &au &orrela adieraztea

  erabaki zuten6 elektroi #are

  bakoitzeko arra bat%

  Kon#artitzen diren elektroiak des#arekatuak daudenak dira$ &orrela

  beste batekin elkartzean bikoteak sortzeko% Goiko kasuan