Literatura - Urtekaria

of 14 /14
iretzat argi baitzegoen borroka armatua- ren kontrako nobela zela, eszeptikoa zen neurrian (…). Baina ez zen horrela ulertu nahi izan”. Adierazpen horiek egin zituen Ramon Saizarbitoriak duela hamar urte, Bost idazle Hasier Etxeberriarekin berbetan elkarrizketa-liburuan. Ez zen kexu Saizarbitoria Ehun metro tesi-nobelatzat irakurri zelako, baizik eta tesia zuen kritikatzen: ETAren aldeko nobela izatea. Tesi-nobelatzat iraku- rria izatea, ez al da hori Ehun metrori egin dakiokeen kalterik handiena? ETAk armak uztea erabaki zuenetik, ETAk litera- turan izan duen presentziaren inguruko eztabaidak ugaritu egin dira. Adibideak, askotxo: aurten oihar- tzun handien izan duten sorkuntza-lanak ( Twist , Martutene…); kritikarien interpretazioak (Asier Ba- randiaranen Gatazka Nafarroako euskal literaturan); Instituzioek bultzaturiko egitasmoak (Etxepare Institutuak, esaterako, Mikel Ayerbek atonduriko Our Wars. Short Fic- tion on Basque Conflicts testu-antologia ba- bestu du, eta han-hemenka ere gaiaren inguruko mahai-inguruak antolatu ditu). Baina liburu eta ekimen hauen inguruan sorturiko diskurtso, iritzi-truke, sola- saldi… guztietan Ehun metro nobelaren eztabaidan hedaturiko parametro ber- tsuak errepikatu dira: alde ala kontra. Testu literario batean ETAk agerraldia egiten duenean, badirudi halabeharrez testu literarioa ETAren aldeko ala kon- trako literaturaren ikur bilakatu behar dela, zokoratu egiten dira testu literario- aren gainerako dimentsio guztiak. 70eko eta 80ko hamarkadako idaz- leek aldarrikatu zuten lehen aldiz litera- turaren autonomia. Jakina, ezin litera- tura zeharo autonomoa izan, eta literaturaren dinamika kanpo-logika eta barne-logika horien arteko tenkak eraikitzen du. Jakina, estetika- ren eta etikaren arteko harremanak, eta politikaren eta poetikaren arteko harremanak ezagun dira, auzia loturaren noranzkoan datza. Etikari diziplina litera- riotik errepara diezaiokegu, eta politikari ere dizi- plina poetikotik errepara diezaiokegu, edo kontrara, diziplina literarioa (poetikoa) diziplina etikoaren eta politikoaren zerbitzura jar dezakegu. Inpresioa dut urte honetan azken joera hori gailendu dela. ETAk armak uzteak ez du literaturan diskurtso politiko-alderdikoia (alde ala kontra) ahuldu, indartu baizik. Ez dugu asmatzen esparru literarioaren dina- mikak logika alderdikoi horietatik nola askatu. Bada euskal literaturan tesi-literatura askotxo, baina, noiz utziko diogu euskal literaturako testu oro tesi-litera- turaren begiradatik irakurtzeari? literatura Iratxe Retolaza literatur kritikaria literatura NAGORE LEGARRETA Lubakiak eta bandak N

Embed Size (px)

description

Literatura - Urtekaria

Transcript of Literatura - Urtekaria

 • iretzat argi baitzegoen borroka armatua-ren kontrako nobela zela, eszeptikoa zenneurrian (). Baina ez zen horrela ulertunahi izan. Adierazpen horiek egin zituen

  Ramon Saizarbitoriak duela hamar urte, Bost idazleHasier Etxeberriarekin berbetan elkarrizketa-liburuan.Ez zen kexu Saizarbitoria Ehun metro tesi-nobelatzatirakurri zelako, baizik eta tesia zuen kritikatzen:ETAren aldeko nobela izatea. Tesi-nobelatzat iraku-rria izatea, ez al da hori Ehun metrori egin dakiokeenkalterik handiena?

  ETAk armak uztea erabaki zuenetik, ETAk litera-turan izan duen presentziaren inguruko eztabaidakugaritu egin dira. Adibideak, askotxo: aurten oihar-tzun handien izan duten sorkuntza-lanak (Twist,Martutene); kritikarien interpretazioak (Asier Ba-randiaranen Gatazka Nafarroako euskal literaturan);Instituzioek bultzaturiko egitasmoak(Etxepare Institutuak, esaterako, MikelAyerbek atonduriko Our Wars. Short Fic-tion on Basque Conflicts testu-antologia ba-bestu du, eta han-hemenka ere gaiareninguruko mahai-inguruak antolatu ditu).Baina liburu eta ekimen hauen inguruansorturiko diskurtso, iritzi-truke, sola-saldi guztietan Ehun metro nobelareneztabaidan hedaturiko parametro ber-tsuak errepikatu dira: alde ala kontra.Testu literario batean ETAk agerraldiaegiten duenean, badirudi halabeharreztestu literarioa ETAren aldeko ala kon-trako literaturaren ikur bilakatu behardela, zokoratu egiten dira testu literario-aren gainerako dimentsio guztiak.

  70eko eta 80ko hamarkadako idaz-leek aldarrikatu zuten lehen aldiz litera-turaren autonomia. Jakina, ezin litera-tura zeharo autonomoa izan, eta

  literaturaren dinamika kanpo-logika eta barne-logikahorien arteko tenkak eraikitzen du. Jakina, estetika-ren eta etikaren arteko harremanak, eta politikareneta poetikaren arteko harremanak ezagun dira, auzialoturaren noranzkoan datza. Etikari diziplina litera-riotik errepara diezaiokegu, eta politikari ere dizi-plina poetikotik errepara diezaiokegu, edo kontrara,diziplina literarioa (poetikoa) diziplina etikoaren etapolitikoaren zerbitzura jar dezakegu. Inpresioa duturte honetan azken joera hori gailendu dela.

  ETAk armak uzteak ez du literaturan diskurtsopolitiko-alderdikoia (alde ala kontra) ahuldu, indartubaizik. Ez dugu asmatzen esparru literarioaren dina-mikak logika alderdikoi horietatik nola askatu. Badaeuskal literaturan tesi-literatura askotxo, baina, noizutziko diogu euskal literaturako testu oro tesi-litera-turaren begiradatik irakurtzeari?

  l iteratura

  Iratxe Retolazali teratur kr i t ikar ia

  liter

  atur

  a

  NAG

  ORE

  LEGAR

  RETA

  Lubakiak eta bandak

  N

 • literatura K R O N O L O G I A

  102

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

  Udaberrikoa eta udazkenekoa. Euskal literaturaren fruituak bi sasoietan ernaltzen dira bereziki:udaberrian eta udazkenean. Uda eta negua lurra jorratzeko garaiak izaki, nonbait. Anartean, fruitu ekarlebatzuk badoaz, Txillardegi berbarako, eta berriak heldu dira. Fruitu ekarle helduek emaitza gero etaumotuagoak plazaratzen dituzte. Harkaitz Canoren Twist eleberria dugu mozkin horien eredua.

  Xabier Lete EuskarazkoNazioarteko I. Poesia Saria2012-02-02. Karlos Linazasorok ira-bazi zuen Gipuzkoako Foru Aldun-diak antolatutako Xabier Lete Euska-razko Nazioarteko I. Poesia Saria, Ezergehiago behar gabe poema-bildumarekin.

  Jose Luis AlvarezEnparantzari omenaldia2012-02-15. Jose Luis Alvarez En-parantza Txillardegi zendu berriariomenaldia egingo zioten DonostiakoVictoria Eugenia Klubean. Idazle etaherrigile antiguotarraren testuak ira-kurri zituzten hemeretzi idazlek. Letu-riaren egunkari ezkutua eleberriko Ba-karrik nago zerubiden lehen esaldiaizan zen ekitaldiaren izenburua.

  Alvaro Rabelli irakasleareneskutiko ipuin-bilduma2012-02-28. Egungo euskal ipuingintza-ren historia zortzigarren alearen aurkez-pena egin zuten Bilbon. EHUren Eus-kal literatura saila bilduma AlvaroRabelli irakasleak zuzendua da. EgileakJoseba Sarrionandiaren Narrazioak li-burua giltzarria dela adierazi zuen.

  Teresa eta Julianen artekoamodio istorioa,itsasertzean 2011-03-04. Josu Munitizek Itsasoaribegira nobelara plazaratu zuen Edicio-nes Beta-ren eskutik. 1911ko Berme-oko giro politiko gatazkatsuaren erdian,Teresa eta Julianen arteko amodio isto-rioa kontatzen du nobelak. Teresa he-rriko talde liberaleko burukide batenalaba da; Julian, berriz, nazionalista. Ga-lerna bortitza agertu da itsasoan. Julia-nek, beste marinel askok bezala, herritikurrun egin beharko dio aurre enbatari.

  Miren Asiain EtxepareSariaren irabazlea2012-03-06. Miren Asiain ilustra-tzaileak irabazi zuen Haurrentzako al-

  bumak sortzeko iazko Etxepare Saria,Hara! izeneko albumarekin. 6.000euro jaso zuen saritzat. Pamiela argita-letxeak argitaratu zuen ekainean. Al-bumeko protagonista haur bat da etaamonarekin dabil batera eta bestera,igerilekura, erosketak egitera... Ala-baina, egunerokoaren eta ametsetakomunduaren artean kulunkatzen dirabiak.

  Ione Gorostarzuren lehen poemak: Des egiten2012-03-07. Ione Gorostarzu plaza-ratu eta ezagutzera eman zen, Des egi-ten poema-bildumaren bitartez.Gizon-emakumeen betiko galdereimolde berriak emanez plazaratu zenidazlea. Ione Gorostarzuren lehe-nengo liburu hau Karmele Igartua I.Bekaren irabazlea izan zen.

  Txillardegi hil zen2012-01-19. Jose Luis Alvarez En-parantza Txillardegi hil zen Donos-tian. Euskararen soziolinguistikanaitzindari, eta euskara batuaren bul-tzatzaile nagusietakoa izan zen.1957an argitaratu zuen Leturiarenegunkari ezkutua eleberria euskal no-belagintza modernoan mugarri izanzen. Txillardegi Donostiako Anti-guoa auzoan jaio zen 1929ko iraila-

  ren 27an. 1904. urtean, bere aitonaTolosatik Antiguoa auzunera joanzen eta han, Txillardegi izeneko ba-serria eta lurrak zeuden inguruaneraiki zuen etxea. Hortik Txillardegigoitizena. Ingeniaritza Industrialaikasi zuen, Bilbon, baita Linguistikaere Parisko Sorbonan. 1983an, tesiaburutu zuen Bartzelonan, EuskalAzentu gaiari buruz.

  Jose Lusi Alvarez Enparantza, Txillardegi. Dani Blancoren argazkian.

 • Sentzazino Champourcin poesia lehiaketarenirabazlea 2012-03-11. Arabako Foru Aldun-diak plazaratutako poema liburu ho-nekin irabazi zuen duela bi urteKanko Ispizuak, Ernestina de Cham-pourcin poesia lehiaketa. Itsas sotoetanur-behera goibel amiltzen doazen hainbatsentsazino bizi izenburuarekin aurkeztuzuen lehiaketara. Sentsaz ino tituluaskoz ere soilarekin plazaratu zenordea, iaz hain zuzen.

  Filosofia eta poesia Jakineko irakurgaietan 2012-03-14. Juan Kruz Igerabide,Javier Agirre, Juan Ramon Makuso,Felipe Juaristi, Maider Etxaniz etaJoxe Auzmendiren lanak bildu zituz-ten Filosofia eta poesia liburuan. Aipatu-tako liburua, Jakin irakurgaiak bildu-maren barruan argitaratu zuten.2010eko Ontologiako NazioartekoKongresuko materialekin batera.

  Kimikako ikasketen harianeraikitako eleberria 2012-03-21. Josu Penadesek Ileakuretan kaleratu zuen Alberdaniareneskutik. Eleberriko protagonistaInasek, 1939an jaioa, ez du bere aitaezagutu. Kimikako ikasketakkarrerako azken azterketa egin, etabiharamunean jakin du hura nola hilzuten Gerra Zibilean.

  Itsaso Martinen Ni, Verakamonarengan duabiapuntu 2012-03-23. Itxaso Martinek Ni,Vera (Elkar) eleberria plazaratu zuen.Bi dira pertsonaia nagusiak: Martinaeta Vera. Vera Itxaso Martin-en birra-monaren alter egoa izan daitekeelaadierazi zuen egileak aurkezpenean,nobela amonari gertatutakoan baitagooinarrituta.

  Iigo Astizen opera prima2012-03-27. Iigo Astizek Baita hon-dakinak ere poesia liburua kaleratuzuen Susa argitaletxearen eskutik.Euskal Herria edota belaunaldien ar-teko harremanei buruzko gogoetekosatuta daude Astizen lehen liburukopoemak.

  Maiatz argitaletxea indartsuSarako Idazleen Biltzarrean 2012-03-28. Sarako Idazleen Biltza-rraren 29. edizioaren kariz. Maiatz ar-gitaletxeak bost liburu aurkeztu zituenazokan: Medearen iratzartzea eta beste po-emak (Itxaro Borda), Kezka bat gutxiago(Urtzi Urkizu), Galerna (PiarresTrounday Xaramendi), Inifife (Peio Jo-rajuria) eta Hormatik hormaraino (EricDitcharry).

  Euskal literaturaBartzelonan2012-04-11. Euskal literaturak Bar-tzelonako Euskal Etxean hartu zuenleku hilabete batez, Literaldia 2012jaialdiaren barnean. Liburu aurkezpe-nak eta irakurketa-kluben jarduerak es-kaintzeaz gain, mahai-inguruak, kon-

  tzertuak, ikuskizunak eta bertso-saioakizan ziren, sortzaile euskaldunak katala-nen artean ezagutzera emanez.

  Harkaitz ZubirirenEtxekalte2012-05-11. Susak Etxekalte argita-ratu zuen. Bizitza gurutzatuak konta-tzen ditu Harkaitz Zubiriren nobelak.Krisi ekonomiko eta sozial garaiankrisi pertsonaletan eta intimoetan tra-batu direnek ihes egin nahi diote po-rrot gordinari, kosta ahala kosta.

  Hiru anaia Pearennobelan2012-05-23. Yoseba Peak Hodeienadorea estreinako eleberria argitaraeman zuen Susaren eskutik. Liburuakhiru anairen tragedia du kontagai.

  K R O N O L O G I A literatura

  103

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

  Ramon Saizarbitoriaren Martutenenobelak argia ikusi zuen

  2012-04-17. Ramon Saizarbitoriak Martutene nobela kaleratu zuen hamar ur-teko idatzialdiaren ondoren. Erein argitaletxeko Iaki Aldekoa editorearen hi-tzetan, Ramon Saizarbitoriaren eleberri onena edo intimoena da. Ez omen dakasualitatea izan, erreferentzia gisa Max Frischen eleberri bat hartu izana.Izenburuan leku-izena darama hark ere: Montauk. Berean, asteburu bat etaazken maitasun-istorio bat kontatzeko aitzakiarekin, bere bizitzaren errepasoaegin zuen Frisch nobelagileak. Saizarbitoriak ere atzera begiratu du, bere pai-saiak dakartza gogora, dagoeneko existitzen ez den Donostia, aro batenamaiera, zorionekoa, indarkeriaren azkenarekin batera etorri delako.

  Ramon Saizarbitoria idazleak apirilean kaleratu zuen Martutene eleberria.

 • Hiru gutun Iruetik idatzizuen Patxi Zubizarretak 2012-05-28. 1939ko uztailaren 25eanabian da nobela: ehundaka preso era-man zituzten Iruetik Erronkari he-rrira, Irati treneko merkantzia bagoie-tan Irunberriraino eta kamioietan gero.Txerrien pare metatuak, herritarrek zerganadu mota ote zekarten galdegin zio-ten elkarri: edota igitariak, txerpolariakedo ijitoak ote ziren? Luze gabe fusil-dunen oihuetara lerrokaturik ikusi zi-tuztenean, gizonilo haiek presoak zirelapentsatu zuten txerriek. Pamielak kale-ratu zuen Hiru gutun Iruetik.

  Miguel Unamuno Joxe Azurmendiren eskutik2012-05-29. Miguel de UnamunorenPaz en la guerra (Bakea gudan) nobelarenirakurketa filosofikoa argitaratu zuenTxalapartak, Joxe Azurmendik idatzia.Honen arabera, Unamuno garrantzihandikoa da XIX. mendeko filosofiapuskatu eta gainditu dutenen artean.Unamuno bere kontraesanetan ulertubeharrra azpimarratu zuen Azurmen-dik, eta horregatik, aipatu nobelaren in-guruan egindako tesi espainolistak fal-tsifikazioak direla adierazi ere.

  Amaia Ezpeldoiren itzulera2012-06-01. Itxaro Bordak Boga Bogaeleberria kaleratu zuen Susaren esku-tik. Eleberria Lapurdiko kostaldeankokatua izaki, bere intentzioetako batIpar Euskal Herria politikoki eta kul-turalki azken 30 urteotan nola aldatuden azaltzea da. Amaia Ezpeldoi de-tektibea berriro aktibatzea plazeraizan dela esan zuen Bordak, pertso-naia sinbolikoa delako eta gaineraEuskal Herriaz idazteko aukera ema-ten diolako.

  Bilbao-New York-Bilbaorekin kritikoizateagatik zentsuratua 2012-06-20. Ibai Atutxak LapikoKritikoa webgunean salatu zuenez, ElCorreok zentsuratu egin zuen Territo-rios gehigarrirako Iraitz Urkulok eginzion elkarrizketa. Kirmen UriberenBilbao-New York-Bilbao liburuarekinkritiko agertu zen Atutxa elkarrizke-tan, baita Jon Kortazarrek nobela ho-rretaz egin duen irakurketarekin ere.Euskal literaturako kanonak nolaeraikitzen diren aztertzen duen Kano-naren gaineko nazioaz (Utriusque Vas-

  coniae) saiakera argitaratu zuen Gal-dakaoko kritikariak. Liburua izan zenAtutxa eta Urkuloren arteko elkarriz-ketaren zioa.

  Literatura Unibertsalarenemariak euskaraz berriz ere2012-08-17. Iazko Literatura Uni-bertsala bilduman kaleratu ziren libu-ruak dira honako hauek, besteakbeste: Jamaica Kincaiden Nire amarenautobiografia (Alberto Martinez de laCuadra itzultzaile), Calderon de laBarcaren Bizitza amets (Xabi Paya),Herman Melvilleren Benito Cereno etaBilly Budd (Jose Ramon Vazquez) etaAlain Fournierren Le grand Meaulnes(Monika Etxebarria).

  Bertol Arrietaren Alter Ero2012-10-03. Minetik abiatuta emo-zioen literatura sotila eragiten duenipuin liburua kaleratu zuen BertolArrietak, Susarekin. Bizi izan ez di-tuen bizitzak imajinatzeko aukeraematen omen dio literaturak BertolArrietari. Bere alter ego ero ilun ho-riek bizi dituzten bizitzak kontatuditu.

  literatura K R O N O L O G I A

  104

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

  2012-11-01. Euskal Herriko1980ko hamarkada hasierako garaigordina izan zen, gerra zikina bate-tik eta atentatu ugari bestetik izanziren orduan. Twist nobelako isto-rioa garai hartan girotuta dago.Euskadi sarietako epaimahaiakadierazi zuenez Harkaitz Canoidazle lasartearrak fikzioa eta erre-alitatea intentsitate handiz landuditu eta liburuak sakontasunadauka. Laneko lehen kapitulua na-barmendu zuen epaimahaiak, eus-kal literaturaren antologian sar-tzeko modukoa dela azpimarratuz.Idazleak 2010eko abenduan aur-keztu zuen liburua. Harkaitz CanokBeterriko Liburua saria eta kritikasaria jaso zituen halaber iaz, Twistnobela dela medio.

  Euskadi saria Harkaitz Canorentzat,Twist nobelagatik

  Harkaitz Canok 2012ko Euskadi Literatura Saria jaso zuen unean. Sari bera jasozuen 2004an ere Belarraren ahoa eleberriarekin.

 • Ladronen azken thrillerrakPiztiaren begiak du izena2012-10-21. Alberto Ladron AranakPiztiaren begiak thrillerra kaleratu zuen.Giro frenetikoa, nortasun nahasteaketa mozorro festa ez dira falta elebe-rrian. Irueko egileak bere lanikonena kontsideratzen duen honetan,suspentsearen hariak mugitzen bada-kiela erakutsi duela esan zuten literatu-raren mintzatokietan. Nobela Elkar-ren eskutik jalgi zen plazara.

  Carmen Gisasolaren Gaur zortzi lehen nobela 2012-10-23. Carmen Gisasola presopolitikoak Gaur zortzi nobela publi-katu zuen. Sufrimenduaren ingurukohausnarketaren ondorioa da liburua.ETAko militante ohiak alaba era-kunde armatu batean militatzera bul-tzatu zuen ama baten gogoetak hartuditu abiapuntutzat narrazioa gara-tzeko. Alberdaniak plazaratu zuen no-bela.

  Mikel Antzaren Atzerrinobela2012-10-31. Mikel Antzak preso po-litikoak Atzerri kaleratu zuen, bere bi-garren nobela. Atzerriaren mikatza etaidaztearen gozoa nahastu ditu berean.Harkaitz Canok esan zuenez, Antzaksentimendu hori orrietan islatu du, li-

  buruak gozamen kutsakorra transmi-titzen duelako. Canok berak aurkeztuzuen liburua, Gorka Arrese Susakoeditorearekin batera, Donostiako Li-burutegi zaharrean.

  Oier Santosen operaprima: Ez zuten erantzun1212-11-10. Oier Santos errenteria-rrak lehenbiziko liburua plazaratuzuen: Ez zuten erantzun eleberria(Erein). Unibertsitate-bizitzan murgil-tzen hasi diren sei gazte dira protago-nistak. Zerbait misteriotsua gertatzenda eta, handik aurrera guztiz aldatukodira haien bizitzak.

  Bertan goxo edota esperpentoa 2012-11-17. Beilategi baten inaugu-razio festa kontatuz, eleberri umore-tsua plazaratu zuen Karlos Linazaso-rok Bertan goxo liburuaren bidez (Elkar).Egoera absurdoak, ironia eta kritika so-ziala uztartu ditu nobelan edo egileakbatailatu zuen esperpentoan.

  Iban Zalduaren Idazten aridela idazten duen idazlea 2012-11-17. Iban Zalduak Idazten aridela idazten duen idazlea (Elkar) argita-ratu zuen. 21 ipuin bildu ditu liburuan,literatura, idazleak, itzultzaileak, ira-kasleak, irakurleak, dendak, irakurle-

  klubak, sariketak eta kritikariak gaitzatharturik. Literaturaren mundua bereosotasunean, hain zuzen ere. Euskalliteraturarekiko dudan maitasuna ezdela baldintza gabea aditzera emanzuen liburuaren aurkezpenean.

  Piztien bidezpentsamenduari leku batzabaldu zion Txilikuk2012-11-20. Bi abezedariotanbanatuta irudimenetik nahiz naturatikjasotako 54 piztia bildu zituenPiztiarioak l iburuan Jesus MariOlaizolak, Txilikuk. A letratik irekieta, batetik, Akelarreetako piztiaazaltzen da, eta bestetik, Arratoi-satorlarrugorria. Ireki l iburua azkenletratik, Ztik, eta beste bi piztiakagurtzen dute irakurlea, Zaldihegalariak eta Zakur-burudunjainkoak. Horixe Txilikuren Piztiarioakl iburu berriaren funtsa. Elkarargitaletxearekin plazaratu zuen .

  Aldamenekoarenaldamenekoa norbera da2012-11-21. Ainara Gorostitzu Mu-jikak hamaika etorkini entzundako is-torioak jaso zituen Aldamenekoa(Elkar) liburuan. Premia pertsonal ba-tetik abiatuta ekin omen zion liburualantzeari eta idazteari; inguruari begi-ratzeko premiatik. Liburua etorkinenbizitza eta munduaren isla da.

  K R O N O L O G I A literatura

  105

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

  2012-02-03. CAF eta Beasaingo Udalaren Igartza beka. Bestenorbaiten zapatak ipuin-bilduma plazaratu zuen GaraziKamiok. Andoaindar kazetariaren opera prima da.

  2012-04-05. Gazteluma beka. Peio Jorajuria Azkainekoidazle gazteak Gazteluma beka irabazi zuen, eta haren la-guntzaz idatzi eta kaleratu zuen Jaun Martin eleberria.

  2012-05-13. Arratiako mitologia. Bizkaiera literarioarenereduari jarraituz, 80 ipuin magiko bildu zituen Arratia ingu-ruko ipuinak liburuan Angel Larreak; Beta-ren eskutik kale-ratua.

  2012-05-23. Askatasunaren zorionarenak. Karlos Linaza-sorok Apenas kaleratu du, errealitatetik fikzioa sortzen duenegunkari poetikoa, sei hilabeteko tartean idatzia.

  2012-06-08. Isildu beharrekoak. Esan ezin direnei edotaesatea komeni ez direnei buruzko Udazkeneko lorea eleberriakaleratu zuen Xabier Etxeberria idazle zarauztarrak.

  2012-09-16. Bizitzaren gozo-mingotsak. Koldo Zubeldiazaldibitarrak seigarren poesia liburua argitaratu zuen: Seiga-rrena sei. Poemak bizitzaren gozo-mingotsen isla dira.

  2012-11-08. Etorkizunaren esker ona. Jesus Mari Lasagabas-terrekin hizketan elkarrizketa liburua argitaratu zuen Utrius-que Vasconiae argitaletxeak, Ibai Iztuetak idatzia.

  2012-11-15. Lehen amodioa. Arantza Ibarra idazle onda-rroarrak liburu berria plazaratu zuen Hiria argitaletxeagaz,Lehen amodioa olerki liburua.

  2012-11-26. Neskato eta maitagarria. Mariasun LandakMaitagarria eta desioa kaleratu zuen Elkarren eskutik. Neskatobaten eta maitagarri baten harremana da istorioaren funtsa.

  2012-11-30. Ilargia Afrikan. Joxe Mari Iturraldek Afrika ipa-rrean kokatu zuen Ilargi horia. Pamielaren eskutik kaleratua.Hyde Parkeko hizlaria nobela plazaratu zuenetik sei urtera.

  Labur-labur

 • Sinplistak poema liburu soziala kaleratu zuenEtxartek2012-11-22 . Hedoi Etxarteren abu-ruz, gaur egun oso zabalduta daudenhainbat jokabide politikoki zuzen, injus-tiziaren eta hobekuntzaren aldeko aha-legina, apustua eta engaiamendua baz-tertzeko aitzakia izaten dira askotan.Argudio sinpleak demagogiarekin na-hastea, adibidez; edo aferak konplika-tuak direla esatea; zuzentasun eta kohe-rentzia erabatekoa bilatzea edo eskatzea,ezer aldarrikatu edo egin aurretik. Ideiahoriek dira Etxarteren Sinplistak poemaliburuan (Susa) nagusiak. Gorka Arreseeditoreak egungo bizimodu arruntarenhainbat alderdi azaldu zituen liburuarenaurkezpenean, haren hitzetan, Etxarte-rena artifiziorik gabeko poesia da, ikus-pegi kritiko batetik idatzia.

  Kirmen Uribek Irueanaurre-estreinatu zuennobela berria2012-11-22. Kirmen Uribek Euska-lerria Irratiaren eskutik aurre-estrei-natu zuen Mussche nobela berria,Iru-eko Tutera karrikako Auzolanliburu-dendan. Susa argitaletxearekinplazaratutako nobela berri horretaz,literaturaz eta bizitzaz mintzatu zen

  idazle ondarroarra. Bigarren MunduGerran, Flandrian, erresistentziarekinbat eginik jardun zuen Robert Muss-cheren historia da Mussche. Heroibaten historia, azalean, alta, mamian,bizitzaz, heriotzaz, munduaz eta adis-kidantzaz ari da idazlea nobelan.

  Bakardadeari buruzkourtebetetze festa liburua2012-11-24. Urtebetetze festa (Elkar)poema liburua aurkeztu zuen CastilloSuarez Altsasuko poetak. 2008anargitaratutako Souvenir liburuaren ildoberetik taiututakoa. Beat Sarasolakritikariak azpimarratu zuenez Souvenirliburuak zehaztasun poetiko mailaaltua zuen eta oraingoan ere sakondudu zehaztasun horretan. Tituluan erebadute antzekotasuna, souvenirrakurtebetetzetan ez eman arren opariakdira, eta biek zeharkako erreferentziaegiten diete iraganari. Liburuarenezaugarrienetako bat gatazka da, motaguztietako gatazka, iraganarekin,egokitu zaigun ingurukoarekin, gizaharremanekin, baita norberarenburuarekin ere.

  Zailena hastea omen da2012-11-28. Karmele Jaiok bizitza-ren erdigunean daudenen kezkak

  agertu zituen Ez naiz ni ipuin libu-ruan. Marga eta Alazne dira besteakbeste, liburu berriko istorio batekoprotagonistak: Bizitzaren erdiguneandaudenak, egilearen hitzetan. 40urte edo 40 paseak dituztenak. Adintarte horretako pertsonaiek gorpuztudituzte Jaiok Elkar argitaletxearekinkaleratutako laneko hamabi istorioak.Denbora aurrera doala ikusita, deneisortu zaie kezka, denek sentitu dutelarritasuna, konturatu direlako gauzabatzuk ezingo dituztela egin, azalduzuen Jaiok.

  Literaturaz, gizarteaz,harremanez eta heriotzaz 2012-11-29. Ipuin, narrazio eta kon-takizun hitzak erabili zituen Anjel Ler-txundik Paper-festa. Minimalia liburukopiezak definitzeko. 2009ko Eskarmen-tuaren paperak ez bezala, testu laburrezosatutakoa baita lana, zatiz zati osota-suna bilatu duela honek hark bezala.Haurrideak dira, baina ez bikiak.Haren ifrentzua da. Lertxundiren hi-tzetan: Narrazioak hausnarraren zer-bitzura zeuden orduko hartan gaierrekurrenteak ditu berriak ere, obse-sio berberak, baina beste ikuspuntuedo begirada batez landuak.

  literatura K R O N O L O G I A

  106

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

  2012-11-01.Itzulpeneko Euskadi Saria Xabier Olarraeta Arantzazu Royorentzat izan zen, AlaaEl Aswaniren Jakobian eraikina elebe-rriaren itzulpenagatik. Argazkian, BlancaUrgell Eusko Jaurlaritzako kultura kon-tseilari ohiarekin agertzen dira biak alabiak. Harkaitz Canoren Twist nobelaz bestera,Xabier Lete (Auto) Biografia bat liburua-rentzat izan zen saiakera saria, InazioMujika Iraolak idatzia.

  Xabier Olarraeta ArantzazuRoyorentzatitzulpenekoEuskadi Saria

 • Weyler Kuban dago, Urrutia Capeuren eskutik2012-11-30. Jose Enrike Urrutia Ca-peauk Weylerren itzala kaleratu zuen.Kubara egindako bidaiak eman zionbide Pamiela-rekin plazaratu zen libu-rua ontzeko.

  Zintzoen saldoan ari denetakide nobelatua 2012-12-04. Jon Alonso idazleakZintzoen saldoan (Txalaparta) nobelaaurkeztu zuen Iruean. EnekoitzRamirez Lanbas etakide ohia, presoohia, arte salerosle ohia eta lapurraorain taldetxo batekin euskal jatetxerikonenetan lapurretan ari da. Bainanegozioa zeharo okertuko da norbaitekeuskal sukaldaritzaren etorkizunahiltzen duenean: Kepa Pedrotegisukaldaria. Enekoitzi egotziko diotehilketa, gau horretan Pedrotegirenjatetxean afaldu baitzuen, eta, salaketahorretaz libratzeko bidean, abokatu,sukaldaritza kritiko, polizia etabestelako jendilajearekin nahastuko da.Baina, haren zoritxarrerako, oraingoanzintzoen aldean.

  Ibilian dabilena ezin dagelditu2012-12-04. Arrazoia ez dago edukitze-rik (Alberdania) saiakera kaleratu zuenIaki Segurolak. Arrazoien talka alda-rrikatu zuen aurkezpenean. Ura, haizeaedo sua bezala, arrazoia dabilen zerbaitdela adierazi zuen saiogileak. Ibilianibili beharko lukeen hori geldituz, men-deratuz edo harrapatuz gero, hor has-ten da okerra; hor hasi hondamendia,eromena esan zuen Segurolak. Balioduena sekula ez dela arrazoi bat. Balioduena, interesa duena da arrazoi batek

  baino gehiagok talka egitea. Orduansortzen da arrazoiketa interesgarria.Arrazoi bakarrak inoiz ez du bete, ezlasai utzi, ez fedeak, ez erlijioak ere

  gehitu zuen azpeitiarrak. Laburrean,bere saikaera arrazoi edukiaren ere-muak desjabetzeari buruzko gogoetalaburren bilduma da.

  K R O N O L O G I A literatura

  107

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

  Dabilen Elea eta Eusko Ikaskuntza sariakirabazi zituen Joxe Azurmendik

  2012-11-08. Euskal liburugintzaren inguruko bost elkartek Euskal Edi-toreen Elkartea, Euskal Idazleen Elkartea, Euskal Irudigileen Elkarte Pro-fesionala, Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea eta Gal-tzagorri Haur eta Gazte Literaturaren Elkartea ematen duten Dabilen Eleasaria jaso zuen Joxe Azurmendik Donostiako Viktoria Eugenia antzokikoKlub aretoan. Halaber, aste berean, Eusko Ikaskuntza-Euskadiko KutxarenHumanitate, Kultura, Arte eta Gizarte Zientzien 2012ko saria eman ziotenDonostiako Miramar Jauregian. Saria ematerakoan Eusko Ikaskuntzaren laneremuko zazpi unibertsitateko ordezkariek parte hartu zuten. Iaz hiru saia-kera liburu plazaratu zituen saiogile zegamarrak.

  Eusko Ikaskuntzak Donostian eman zion saria Joxe Azurmendiri.

  AR

  GA

  ZKIP

  RE

  SS

 • literatura K R O N O L O G I A

  108

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

  2012KO UDABERRIKO LIBURUAKELEBERRIAK

  Arinas, Txema Borreroak baditu milaka aurpegi HiriaBorda, Itxaro Boga boga SusaJorajuria Peio Jaun Martin Elkar Etxeberria, Xabier Udazkeneko lorea ElkarLizarralde, Pello Orbanak EreinMartin, Itxaso Ni, Vera ElkarMunitiz, Josu Itsasoari begira BetaSaizarbitoria, Ramon Martutene EreinPea, Yoseba Hodeien adorea SusaZubiri, Harkaitz Etxekalte SusaPenades, Josu Ileak uretan Alberdania

  POESIA

  Albistur, Aitor Sonetozko taupadak Bermingham Aresti, Gabriel; Brecht, Bertolt Poema hautatuak EuskalemaAstiz, Iigo Baita hondakinak ere SusaBorda, Itxaro Medearen iratzartzea eta beste poemak MaiatzDicharry, Eric Hormatik hormaraino MaiatzJorajuria, Peio Inifife MaiatzGorostarzu, Ione Des egiten ElkarLasa, Jose Inazio Denbora hosto artetik EreinLinazasoro, Karlos Apenas Utriusque VasconiaeSantisteban, Karlos Oroimenaren lorratzak AlberdaniaIspizua, Kanko Sentsazino Arabako Foru AldundiaUrkizu, Urtzi Kezka bat gutxiago Maiatz

  IPUINAK

  Kamio, Garazi Beste norbaiten zapatak ElkarKorta, Gabriel Elurra galtza motzetan Egilearen edizioaLarrea, Angel Arratia inguruko ipuinak BetaRodriguez, Fito Biktimari agurka Utriusque VasconiaeTrounday, Piarres Galerna MaiatzZubeldia, Mikel Marlboro gizona eta beste bi ipuin. AlberdaniaZubiaga, Felix Amarekin topo Erroteta

  NARRAZIOAK/IPUINAK

  Egaa, Arrate Egia AlberdaniaEgaa, Arrate Paradisua ElkarZubizarreta, Patxi Hiru gutun Iruetik Pamiela

  SAIAKERAK eta beste

  Agirreazkuenaga, Joseba Euskal herritarren burujabetza AlberdaniaApodaka, Eduardo Norberaren autonomia krisian PamielaAzurmendi, Joxe Bakea gudan. Unamuno, historia eta karlismoa. TxalapartaAristi, Pako; Markez, Mikel Plazer bat izan duk, Benito! ElkarRodriguez, Fito Txillardegi EreinPerurena, Patziku Saski bete intxaur Alberdania

 • 109

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

  K R O N O L O G I A literatura

  2012KO UDAZKENEKO LIBURUAKELEBERRIAK

  Mikel Antza Atzerri SusaItxaso Araque Damutzen ez direnak ElkarCarmen Gisasola Ihesaren hutsunea AlberdaniaAlberto Ladron Arana Piztiaren begiak ElkarKarlos Linazasoro Bertan goxo ElkarOier Santos Ez zuten erantzun EreinKirmen Uribe Mussche SusaTxomin Peillen Jan Dabrowski Utriusque VasconiaeJon Alonso Zintzoen saldoan Txalaparta

  POESIARikardo Arregi D. de Heredia Beti esan beharrekoak AlberdaniaHedoi Etxarte Sinplistak SusaArantza Ibarra Lehen amodioa HiriaCastillo Suarez Urtebetetze festa ElkarKoldo Zubeldia Seigarrena sei Egilearen edizioa

  IPUINAK

  Bertol Arrieta Alter Ero SusaKarmele Jaio Ez naiz ni ElkarAnjel Lertxundi Paper festa. Minimalia AlberdaniaJ. Mari Olaziola Txiliku Piztiarioak ElkarIban Zaldua Idazten ari dela idazten duen idazlea Elkar

  ANTZERKIA

  Askoren artean Hura ez da lekua TxalapartaKarlos del Olmo Tragedia emeak HiriaLuis Haranburu Altuna Santoa HiriaSamara Velte Eta Karmele? Edo!

  SAIAKERA, KAZETARITZA ETA BESTE

  Xabier Amuriza Zazpi ebidentzia birjaiotzarako LankuBeat Arginzoniz Jai Alai HiriaPako Aristi Independentziaren paperak EreinIbai Atutxa Jesus Maria Lasagabasterrekin solasean Utriusque VasconiaeJoseba Aurkenerena Gureak eta mundu zabalekoak HiriaJoxe Azurmendi Barkamena, kondena, tortura ElkarJean-Louis Davant Antoine DAbbadie, Abbadiaz EuskaltzaindiaManu Gojenola Mariorenak HiriaAinara Gorostitzu Mujika Aldamenekoa ElkarMiel A. Elustondo Zozoen elean Utriusque VasconiaeJoxemari Iturralde Kaleidoskopioa PamielaMario Onaindia Saioak HiriaTxomin Peillen Jon Mirande, olerkaria EuskaltzaindiaGari Udabe / Asier Huegun Kolonbian bahiturik: 74 egun ELNren esku TxalapartaIaki Segurola Arrazoia ez dago edukitzerik AlberdaniaJuan Luis Zabala Maltzeta, soinu bete bihotz Trikitixa ElkarteaKarlos Zurutuza Tripoli-Kabul Gaumin

 • l i t e ra tu ra I R I T Z I A K

  110

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

  Joxemari IturraldeIdazlea

  Poesiaz

  Fernando MorilloIdazle eta editorea

  neon, ez dut esango inoizbaino gehiago, baina nahiko

  ondo idazten duen jende piloa da-goela uste dut. Hala ere, gehienekgaizki idazten dute, batez ere pren-tsan. Prentsako idazkera segituanegiten dena da. Literatura dena da.Burutik lumara, segundo bateanigaro behar den hizkuntza mota da.Literatura alorrean, berriz, patxa-daz idazteko aukera dago eta ezindaiteke esan beste garai batzuetanbaino okerrago idazten denik. Gai-nera, ez da esan behar gaizki idaz-ten denik, horrek jendea kikilduegiten baitu. Baikortasuna izateakomeni da.

  Deia, 2012-05-29

  Idazketaz

  azte asko aurkitu dugu irakur-tzeko irrikan, baina askotan

  gogoz kontra irakurtzen dute. Hauda, istorioa edo formatua edo gaiaedo edizioa ez zaie erakargarria egi-ten. Horregatik saiatzen gara edi-zio ikusgarriak egiten, eta hortikdator audioliburuen kontua ere. Li-buru digitalaren apustua ere egitendugu Gauminen, baina liburu digi-tala oso gutxi saltzen da. Audioli-buruak, ordea, ondo saldu ditugu,agortu egin ditugu.

  Deia, 2012-07-28

  Audioliburuaksaltzen ditugu

  i ergel samarra edo erroman-tikoegi samarra izan naiz,

  pentsatu izan baitut poeta izatekopoeta baten bizimodua eramanbehar dela, baina ni funtzionarioaizan naiz, katedratikoa, eta kontra-esan hori izan dut. Aspaldi joannintzen behin Madrilgo CafGijn-era, eseri nintzen eta hanikusi nuen gizon bat, trajeduna etabiboteduna, poema bat idazten.Folio hura menbreteduna zen, etaba al dakizu zer ipintzen zuen?Ministerio de Marina. Militarrazen!

  El Diario Vasco , 2012-04-15

  Ibon SarasolaHizkuntzalaria

  NG

  U

  ZALD

  IER

  O

  GA

  UM

  IN

  ZALD

  IER

  O

  Martutene nobelaren ondoren

  ste dut Martutene-ren ondoren libreago sentitukonaizela, eta aurrerantzean ez dudala ja sentituko no-

  bela baten bitartez gurean arakatzen jarraitzeko beharrik.Nahiko nuke, gainera, hau mugarri bat izatea, baita ere, gi-zarteak gainditu egingo duelako kontu hori, hau da, hitzar-men bat etorriko dela gure historiaren inguruan, bakeak

  egingo ditugula geure historiarekin eta gutxiago hitz egingodugula horretaz. Nahiko nuke Martutenek denboran bat egi-tea une horrekin, eta, hain zuzen ere, ETAk jarduera arma-tua uztearekin bat egin du.

  Berria, 2012-07-10

  Ramon SaizarbitoriaIdazlea

  U

 • I R I T Z I A K E T A D A T U A K literatura

  111

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

 • spaldiko arazoa da hori gure elkartean. Gu hasieratik saiatu gara gai horri aurre egiten. Plangintzak badauz-kagu, baina ez dugu abagunerik hori modu serioan gauzatzen hasteko. Elkarte honek ez dauka zentzurik parte

  hartzea bultzatzen ez bada, ez baditu idazleak eta irakurleak engaiatzen. Orain hasiko dugu eztabaida estrategiko batgai horri buruz, herrialdez herrialde bazkideak bilduta eta haiei elkarteaz dituzten iritziak galdetuta. Ondorio batzukatera, eta saiatuko gara lan egiteko moduak aldatzen. Une jakin batzuetako desadostasunen ondorioz desatxiki zirenidazleekin berriro harremanak izaten saiatzeko asmoa ere badugu. (...)

  Azken urteetan dinamika interesgarri asko sortu dira, azpi-azpitik, euskal literaturarekin zuzen-zuzenean lotuta:kritika taldeak, irakurle klubak, literaturaren inguruko eskolak, poesiaren inguruko jardunaldiak, Ahotsenea Ustedut gure elkarteak harreman estuagoa izan beharko lukeela horiekin. Horren inguruan ere, beste gai askoren inguruanbezala, berehala pizten dira susmoak geure artean: batzuek uste dute fenomeno hauek beren kabuz garatu behardutela; beste batzuek uste dute elkartea horietaz interesatzen baldin bada horiek bereganatzeko izango dela. Baina ezda hori gure asmoa. Gure asmoa euskal literatura indartzea da, eta euskal literaturarekin lotuta sortzen diren elementuguztiekin harremana izan behar dugu, ahal dugun neurrian laguntzeko.

  Berria, 2012-10-24

  literatura I R I T Z I A K

  112

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

  utore eta argitaletxe bakoitzarekin, harremana maiz horiekin izaten baita, tratuak ezberdinak dira. Badira, gu-txietan bada ere, ilustrazioak aurretik nola izan behar duten zehatz-mehatz dakitenak, edo berak pentsatutakoa

  ikusi arte lasai ez dauden autoreak. Eta badira enkargua eman, jaso, eta hitzik ere esaten ez dutenak ere. Pertsonalkiezagutzen ditudan autoreekin berriz, halako dialogo bat izaten dugu. Marrazkiak egin ahala horiek ikusteko interesaerakusten dutenez, haien komentarioak ere gustura hartzen ditut. Autore horiek dira marrazkiek ematen dizkien ideiakhartzeko eta, beharbada, bere testuak aldatzeko ere prest agertzen direnak.

  Euskonews & Media, 2012-09-14

  Idazleekin harremanaz

  Jokin Mitxelena Ilustratzailea

  A

  EU

  SK

  ON

  EW

  S

  AX

  IER

  LOP

  EZ

  Ander IturriotzEuskal Idazleen Elkarteko lehendakaria

  Idazleak eta irakurleak engaiatuezean, EIEk ez dauka zentzurik

  A

 • I R I T Z I A K literatura

  113

  Eu

  sk

  al

  Ku

  ltu

  ra

  re

  n U

  rte

  ka

  ria

  20

  12

  ontua da idatziak egoten direla. Ene kasuan,hasi nintzen Herria-n agertzeko idazten 17 urte

  nituelarik. Geroztik, beti izkiriatu dut aldizkarietan.Garai horietan, biziki abertzale sutsu horietarik nin-tzen, eta Euskal Herriko kolonizazio hori bizikibortizki jasaten nuen. Horrelako gauzen salatzeko,edo, edertasunari buruz, maitasunari buruz, senti-mendu batzuk agertzeko, batzuetan jalgitzen dituzutestu batzuk. Kazetaritza eta aldizkari mundu horre-tan egonez, beti banuen zerbait izkiriatzeko. Emandezagun torturaren kontra. Ene buruari ari nintzen,zer izkiria nezake horrelako gauza baten sala-tzeko Denborarekin lagunak hiltzen ikusten di-tuzu. Batzuetan horrek ematen dizun minaz ere zer-bait izkiriatzen duzu. Bizitzan min handi batzuenondotik idazteak laguntzen ahal du.

  Berria, 2012-12-11

  Idazteari buruzLuzien Etxezaharreta

  Editorea eta idazlea

  Kro har, idazle profesionalok nahiko noragabetuta ga-biltza eta nahiko lan daukagu geure burua aurrera ate-ratzen egunero. Historiaurre informatikoan gaude, eta ezdakigu geroak zer ekarriko duen. Beti egiten aritu izangaren horren dekadentzia moduko bat sentitzen dut, bainajakin gabe gero zer etorriko den. Primitiboa aro berriarenaurrean bezala sentitzen naiz, eta hori oso motibagarriaizan daiteke, baina oso dezepzionagarria eta nekagarria erebai. Ni oso kritikoa izan naiz euskal argitaletxeekin, ez ditu-dalako ikusi oso irekiak, baina egun errespetu handiagozbegiratzen diet, konturatzen naizelako egoera oso konple-xua dela. Ez dut esaten hori barkagarri moduan, baina baibesteren larruan sartzeko ariketa baten ondorio gisa edo.Konplizitate handiagoak bilatu behar ditugu idazleen, edi-toreen, itzultzaileen eta ilustratzaileen elkarteen artean. Si-nergiak behar ditugu, aurrera egingo badugu.

  Berria, 2012-11-02

  Idazle profesionalez

  Patxi ZubizarretaIdazlea

  O

  DA

  NIB

  LAN

  CO

  DA

  NIB

  LAN

  CO

  Auzolanean aritu gara

  urten azokako gune guztiak antolatu ditugu auzola-nean, propio sortutako koordinazio mahai baten bi-

  tartez. Asmatu egin dugula uste dugu, egitarauan bertanikusi egiten dela. Gustura aritu gara. Diru laguntzak mu-rriztuz doaz urtetik urtera. Zabaldu nahi dugun bide be-rrian oztopo bat da hori. (...) Hala ere, baliabideek aukera

  ematen diguten heinean beste diziplina batzuetara jauziegiten saiatuko gara. Euskal Herriko programatzaileakgonbidatu ditugu, euskarazko nobedadeak Durangon izanditutu.

  Gerediaga. com, 2012-12-05

  Aiert GoenagaDurangoko Azokaren zuzendaria

  A