LINGUA E LITERATURA 2º ESO – SOLUCIONARIOS · PDF fileLINGUA E LITERATURA 2º...

download LINGUA E LITERATURA 2º ESO – SOLUCIONARIOS · PDF fileLINGUA E LITERATURA 2º ESO – SOLUCIONARIOS 8. Actividade de resposta aberta. Nesta actividade, orientada á práctica da

If you can't read please download the document

Transcript of LINGUA E LITERATURA 2º ESO – SOLUCIONARIOS · PDF fileLINGUA E LITERATURA 2º...

 • LINGUA E LITERATURA 2 ESO SOLUCIONARIOS

  SOLUCIONARIO POR UNIDADES

  UNIdAdE 2

  LECTURA E TRABALLO CO TEXTO

  7. Ofrecemosunexemplodentrodasmltiplesposibilidades:

  Luns Martes Mrcores Xoves Venres

  1prato Cremadeverduras LentellasSopade

  pastaEnsalada

  mixtaSopade

  cocidocontropezns

  2prato

  Poloconsalsadetomateepatacascocidas

  Berenxenasrecheas

  Bacallauaofornocon

  arrozbrancoCocido

  Filetedeabadexocon

  prebedechampins

  Sobremesa IogurdesaboresMacedoniadefroitasnaturais

  Queixogalegofrescoconmarmelo

  Compotademaz

  Peraemandarina

  8. Actividadederespostaaberta.Oexerciciotentaconxugar,porunhaparte,acapacidadeparasis-tematizareorganizarideas(atravsdaelaboracindunhalistaxe)e,polaoutra,aexpresinoral,tantoatravsdaexposicinindividualcomododebateengrupo.

  9. Actividadede respostaaberta.Trtasedunexercicioque tratadepoerenprcticaa expresinescritaeacomprensinlectoradocontidodatboaqueaparecenotextodelectura.Paratraballarestasdasdestrezasoalumnadovaiempregar, fundamentalmente, lxicorelacionadoconcleotemticodaunidade:aalimentacin.

  10. Actividadederespostaaberta.Oexercicioconxugaaexpresinoraleacompetencianotratamen-todainformacin.

 • LINGUA E LITERATURA 2 ESO SOLUCIONARIOS

  TIPOS DE TEXTOS

  3. Trtasedunhaactividadederespostaabertanacalsevaipoerenprcticaoestudadoenrelacincoxneroxornalsticodasreportaxes.Oalumnadodebesercapazderedactarunhabrevereportaxequecontea,claramentediferenciadas,astrespartesfundamentaisdestetipodetextos:otitular,aentradaeocorpo.

  O TECIDO DA LINGUA

  3. Vivirnacidade,paramoitaspersoas,tengrandesvantaxes.Nas zonas urbanasondesepode

  visitarmuseos,acudiraoteatro, ir decompras.Avidanestes lugarespresentatamninconve-nientes.Asprsasdiarias,oanonimato,asoidade,sonalgnsdestesproblemas.

  TCNICAS DA ESCRITA

  3. Nesta actividadepretndesequeoalumnadocompareas respostasdaactividade2coesquemasobreotextodaradioactividadequeseofrecenaimaxe.

  4. A variedade climtica en Europa- Variedademotivadapoladiversidadeecontrastedaspaisaxeseuropeas:

  Climacontinental:Europaoccidentalecentral(grandescambiosdetemperatura).Climatemperado-clido:Europamediterrnea(temperaturassuaves).

  - Enxeral:temperaturassuavessengrandescontrastesestacionais.Motivos:

  Proximidaderelativaaomar. InfluenciadacorrenteclidadoGolfo.

  OS NOMES DAS COUSAS

  7.- Acedo:limn,pomelo,vinagre.

  - Balorento:pan,queixo.

  - Crocante:xeado,pantorrado,pizza,chocolate.

  - Eslamiado:caldo,arroz,guiso.

  - Morno:leite,menta,caf.

  - Larpeiro:biscoito,mel,chocolate.

  - Cru:cenoria,tomate,leituga.

  - Mol:queixo,xeado,peixe.

 • LINGUA E LITERATURA 2 ESO SOLUCIONARIOS

  8. Actividadederespostaaberta.Nestaactividade,orientadaprcticadaexpresinoralengrupo,conxgaseacapacidadedesistematizareorganizarasideas(horadepensarnasvantaxeseincon-venientesdecadaunhadasopcinsdadas)eatcnicadodebate.Trabllase,asmesmo,aargumen-tacin.

  LINGUA E SOCIEDADE

  4.- Recoecemento legaldesa lingua:quesexaoficialoucooficialnoseuterritorio.- Nmero de falantes:quesexafaladapolamaioradapoboacin.- Transmisin familiar:queospaisaempreguenparacriarosseusfillos,dicir,quesetransmita

  depaisafillos.- Caractersticas socioeconmicas:queafalentodosossectoressociaisouquesepromovaentre

  aquelesquenonateencomolinguainicial.- Funcin identitaria:quesirvaesexasentidacomolinguadecohesinsocial.- Prestixio social:queesteapresenteentodososmbitos,especialmentenaquelesquegozande

  maiorprestixiosocial,tantopblicoscomoprivados.

  5. Arespostaaestapreguntaaberta;doquesetratadequeoalumnadoreflexionesobreascondutaslingsticasdemaneiracrtica,buscandoasaorixeededucindoasconsecuenciasqueestaspodenter.

  Un rapaz galegofalante que vive no rural abandona a lingua cando vai estudar a un instituto da cidade mis prxima.Motivacin: seraceptadodentrodungrupocastelanfalante,nonsentirseraro,diferente,aldenaosollosdosdemais.Consecuencia: diminucindasaautoestima,vergoadasaorixe,abandonodalinguagalega.

  Unha rapaza castelanfalante dunha cidade comeza a falar galego cos seus amigos e compaeiros da clase.Motivacin: tomadeconscienciarespectodasituacindalinguagalegaeactitudepositivacaraaesta,distinguirsedosdemaisfalandooutralingua.Consecuencias: posibilidadedeserrexeitadapoloscastelanfalantes,burlasaoiniciopolasamu-danza,converterseengalegofalantehabitual.

  Unha rapaza galegofalante dunha vila cambia ao casteln no seu posto de traballo.Motivacin: conservarotraballo,serobrigadaousentirquemellorfaceloasparaconservarotraballo,seraceptada,pensarquemisaxeitadofalarnalinguanaquefalanosseuscompaeiros.Consecuencias: reducirousodogalegoaombitofamiliare,cotempo,posibleabandonodasalinguadeorixe.

  Unha familia galegofalante dunha cidade cambia ao casteln para dirixirse aos seus fillos, anda que entre eles (pai e nai) seguen a empregar o galego.Motivacin: crenzadequeocastelnalinguadoprogresoedoascensosocial,crenzadequeasasafamiliatermisposibilidadeseconmicaseculturais.Consecuencias: fillasefilloscastelanfalantes(queosfillosfalenunhalinguadiferentedosseuspais),autoodio,mermadaautoestima,complexonosseusfillosenassasfillas.

 • LINGUA E LITERATURA 2 ESO SOLUCIONARIOS

  A LINGUA POR DENTRO

  3.ENFERMOEnfermidade (substantivo), enfermio/ia (adxectivo), enfermeiro/eira (substantivo), enfermara(substantivo),enfermizo/iza(adxectivo)

  Enfermidade:alteracinorgnicaoufuncionalqueafectasade.Enfermio/ia:queestenfermo(valorafectivo).Enfermeiro/eira:persoaquetenporoficioasistireatenderosenfermosbaixoadireccindomdico.Enfermara:departamentodestinadoaatenderenfermosouferidos.Enfermizo/iza:quetenpredisposicinacontraerenfermidades.

  LIBROLibrio(substantivo),libreiro/eira(substantivo),librara(substantivo),librazo(substantivo)

  Librio:libromoipequenooudeescasacalidade.Libreiro/eira:persoaquevendelibrosourexentaunhalibrara.Librara:establecementoondesevendenlibros.Librazo:libromoigrandeoudemoitacalidade.

  ANDARandante(adxectivo),andadeiro/eira(adxectivo),andable(adxectivo),andador/dora(adxectivo),an-dador(substantivo)

  Andante:queanda,quevaidunsitioparaoutro.Andadeiro/eira:quedoadodeandar.Queandamoitoouquellegustaandar.Andable:propioparaandaroupercorrer.Andador/dora(adx.):queandamoitoouquellegustaandar.Andador(subs.):aparellombilparaqueosmeniosaprendanaandar.Aparellousadocomoapoioparaaxudarosadultoscondificultadeslocomotoras.

  LETRAS E SIGNOS

  2. Emprego,pracer,soprete,aplicar,pregar,complexo,completo,pleno,plcido,plstico,platino,preamar.

  3. Actividadederespostaaberta.Cmprequeoalumnadosaibaqueofundamentalnonaverosi-militudedahistoriaqueseconte,sennoempregocorrectodostermosqueseofrecen.Unposibleexemploseraoseguinte:AapocalpticahistoriaocorreuhaimoitosanosenExipto.Foinotrans-cursodavodaentreunmozoexipcioeunhaprincesaxordana,aquenraptaraunchuviosomesdesetembro.Odadocasamento,orapazlevouunhagrandecepcinpois,nomesmoinstanteenqueanoivadeberapronunciarosi,quero,acerimoniasufriuunhaapocalpticainterrupcin:

 • LINGUA E LITERATURA 2 ESO SOLUCIONARIOS

  princesacomezouaincharlleacaraesaulleunhaforteerupcincuttea,despoissufriuunhaespeciedeataqueepilpticoeacabouporconvertersenunrptilpequenoeviscosoquebotouacorrerefuxiuentreosconvidados.

  PROBA DE AVALIACIN

  5.- larpeirada:sufixoderivativo- bolsota:sufixoapreciativoaumentativo- alimentacin:sufixoderivativo- torrado:sufixoderivativo- desesperante:prefixo/sufixoderivativo- tristeiro:sufixoderivativo- saborosos:sufixoderivativo

  6.- Larpeiradaselambetadas.- Pantorrado,galletas,arrozeleite.- Paraqueoprotagonistativeseunhaalimentacinmissaudable.- Botouvariosovoscascadosporribadaslambetadasquebotaraaolixo.

  7. Areportaxedebe informarofrecendounhavisinmoiextensaedocumentadasobreunasuntodeterminado.Combinaainformacinpreviasobreotemacondatosobtidosnainvestigacinle-vadaacabo(medianteentrevistas,anlisededocumentacinetc.).Asemade,todaestainformacincmprequeesteaacompaadadeapoiogrfico.