#Les Persones

Click here to load reader

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of #Les Persones

 • #PERSONESExtracte del programa.Captol V: Les persones, lesperit de la Universitat

 • V. LES

  PERSON

  ES,

  LESPER

  IT DE L

  A UNI-

  VERSIT

  AT

 • V. LES PERSONES, LESPERIT DE LA UNIVERSITAT I 35

  Durant aquests quatre anys, i en un context normatiu clarament restrictiu, hem mantingut un comproms amb les persones, que sha concretat en una poltica activa de beques prpies, en poltiques de convoca-tria de places, en la regularitzaci del personal inter, i en el manteniment de contractes.

  Som conscients que en els prxims anys, si no canvien les dinmiques de finanament en sentit favorable i eliminar les poltiques restrictives, es generaran situa-cions difcils per a la instituci.

  La nostra candidatura coneix b tota aquesta problemti-ca i per aix posem al servei de la comunitat universi-tria aquest coneixement i lexperincia adquirida durant aquests anys per fer front a les adversitats i penries que patim; per aix, s tamb una candidatura de cohesi.

  Un dels problemes ms importants que comena a fer-se evident ja en aquest moment per que ens mostrar de forma ms crua el seu impacte sobre la universitat s el relatiu a la renovaci de les plantilles com a conseqncia de la creixent maduraci demo-grfica de les mateixes i la impossibilitat legal de la seua renovaci.

  La combinaci de maduraci demogrfica (amb la consegent jubilaci) i la impossibilitat de reposici defectius, pot suposar una reducci significativa del personal de la Universitat (tant en PAS com en PDI) dunes dimensions i taxes preocupants.

  Per aix, considerem que aquests sn els principals aspectes a abordar i que ser necessari fer-ho en un marc de dileg, debat i negociaci amb la Mesa Nego-ciadora i dinformaci i debat amb la comunitat univer-sitria en el seu conjunt.

  En conseqncia, les mesures que es proposen es basen en lanlisi de la realitat i en la recerca de les possibilitats i marges de maniobra que ofereix la si-tuaci actual.

  V.1. LES ESTUDIANTES I ELS ESTUDIANTS

  On ms necessriament es mostra el carcter pblic duna Universitat s en el grau de democratitzaci de la seua matrcula. No cal confondre aquesta amb la simple ampliaci o extensi del nombre de places, ja que noms es pot parlar de democratitzaci quan les portes de la formaci superior estan obertes a to-tes i tots per igual. Aquest s un principi que ha de reafirmar-se ms que mai en un moment en qu les poltiques de finanament tendeixen a descarregar els costos doblement sobre les famlies (mitjanant els impostos i mitjanant les taxes).

  En la nostra candidatura, quan diem que els estudiants i les estudiantes constitueixen la principal ra de ser de la Universitat ens referim tant al fet que sn mem-bres de la comunitat acadmica i que sn els princi-

  V. LES

  PERSON

  ES,

  LESPER

  IT DE L

  A UNI-

  VERSIT

  AT

 • 36 I MS I MILLOR UNIVERSITAT PBLICA I PROGRAMA 2014

  pals destinataris de lactivitat docent, com al fet que la nostra preocupaci ha de centrar-se a garantir una igualtat doportunitats irreprotxable.

  Objectiu:

  Centrar lactivitat docent i altres activitats comple-mentries en lassoliment duna equitat participativa en laccs, en la trajectria i en els resultats, aix com aconseguir lacompanyament de lalumnat des de linstitut fins a les nostres aules.

  Claus del programa:

  Clau econmica: mesures contra la bretxa socioeducativa.

  Les conseqncies de la situaci econmica que viu la nostra societat estan afectant el estudiantat i les seues famlies, provocant situacions de desigualtat tant en laccs com en la continutat dels estudis universitaris. En els ltims anys, la bretxa social que sha generat ha posat en perill els xits aconseguits per lestat social, i les institucions pbliques tenen lobligaci de minimitzar els greus efectes econmics i socials que pateix la societat i, en concret, els estudiants i estudiantes universitaris.

  La Universitat de Valncia, com a instituci pblica, ha de treballar per a crear i potenciar els instruments que garantisquen que els problemes econmics no siguen una causa dexclusi i suposen una major desigualtat. La defensa dels valors de la universitat pblica i de lestat social aix com la posada en marxa i consolida-ci de mesures que afavorisquen la cohesi social, sn un pilar fonamental daquesta candidatura.

  Clau relacional: Proximitat i formaci complementria en valors.

  Les estudiantes i els estudiants demanden cada ve-gada ms espais per a estudiar en grup i interaccionar; espais on poder realitzar les seues prpies activitats socioculturals, aix com llocs de trobada entre parells per a compartir vivncies i processos creatius. Poten-ciar la vida en el campus s un dels eixos del nostre programa: Crear ms espais de trobada i reflexi, mi-llorar la formaci complementria, consolidar els r-gans dinterlocuci i potenciar lautonomia en la ges-ti dels propis projectes i iniciatives sn mesures que contribueixen a millorar la participaci.

  Clau poltica: la construcci de la ciutadania.

  La formaci universitria t una indubtable compo-nent poltica mentre que el seu objectiu s preparar professionals amb qualificaci per a millorar la quali-tat de vida duna societat democrtica avanada. I no es pot parlar prpiament de societat avanada si no es consoliden els valors de justcia, equitat i respecte a la diversitat.

  Els nostres Estatuts i tamb la nostra candidatura aposten per una Universitat amb membres que tin-guen la capacitat dintervenir en la vida pblica i as-sumeixen la responsabilitat de millorar les condicions de vida de totes les persones. Ara b, els valors que es prediquen per a la societat, han de ser practicats pri-mer en la mateixa universitat. Per aix, ens comprome-tem amb plans, programes i actuacions en solidaritat i cooperaci, en sostenibilitat, en igualtat i tolerncia, en definitiva, cap a la inclusi social i la qualitat de vida com a bns pblics.

  Iniciatives:

  1. Ampliar les convocatries i la dotaci de beques i ajudes, tenint en compte els diferents perfils de ne-cessitat dels estudiants, perqu ning quede fra de la Universitat per qestions econmiques.

  2. Generar nous espais integrals de referencia en cada campus que com a de llocs de trobada de les estu-diantes i els estudiants i per a la realitzaci dactivitats socioculturals prpies, proporcionant una millor expe-rincia de vida al campus.

  3. Crear lObservatori de la vida estudiantil, amb la fi-nalitat de millorar les poltiques adreades a les estu-diantes i els estudiants de la Universitat.

  4. Potenciar i afavorir la participaci en el Programa En-treiguales de Tutoria entre estudiants.

  5. Promocionar les assessories personals en els dife-rents mbits: sexolgica, psicoeducativa, psicolgica, jurdica, dorientaci laboral i per a les persones amb diversitat funcional.

  6. Adaptar i reforar la Formaci complementria de carcter prctic i aplicada en les dimensions acadmi-ca, personal i ciutadana.

  7. Potenciar ls de metodologies daprenentatge en xarxa aix com loferta de MOOC.

  8. Incrementar les borses de viatge per a activitats de formaci.

 • V. LES PERSONES, LESPERIT DE LA UNIVERSITAT I 37

  9. Reforar les accions per afavorir de manera efectiva la igualtat entre dona i home, implementant, entre al-tres accions, les que sestableixen en el pla digualtat aprovat per la Universitat.

  10. Reforar les accions per a afavorir de manera efecti-va el respecte a la diversitat sexual, potenciant relacions amb la xarxa de collectius en defensa dels drets LGTB.

  11. Potenciar els processos de comunicaci i de coor-dinaci per a la millora dels Serveis per a estudiants i estudiantes i els Espais SeDI com a serveis integrals.

  12. Continuar propiciant els recursos necessaris i els programes de formaci per a afavorir la participa-ci estudiantil en els rgans de govern, aix com en lactivitat social i cultural

  13. Potenciar la dinamitzaci i els tallers de forma-ci per a afavorir la participaci social en Voluntariat dorganitzacions socials.

  14. Seguir impulsant la implicaci dels estudiants i les estudiantes i dels seus collectius i associacions en programes de Cooperaci, Solidaritat i Educaci per al Desenvolupament en el marc Una Nau de Solidaritat.

  15. Facilitar laccs digital a continguts bibliogrfics i a les publicacions de PUV necessries per a preparar matries de curs.

  16. Continuar impulsant ladministraci digital per els tramites de la gesti administrativa, aix com per a laccs als serveis que ofereix la universitat, en el marc duna aposta per el software lliure.

  17. Potenciar les activitats dacolliment en els centres i del Festival de Benvinguda per a afavorir la relaci entre lestudiantat, el coneixement de la universitat i la dinamitzaci sociocultural en el principi de curs.

  18. Millorar els instruments de comunicaci per a es-tudiants i estudiantes, especialment els canals digitals de rdio i TV i lagenda destudiants.

  19. Reforar les accions amb lestudiantat de Secun-dria i de Formaci Professional per a facilitar el seu accs a la Universitat.

  20. Establir mecanismes per al reconeixement i la cer-tificaci de les activitats de participaci universitria no acadmiques i de formaci no formal.

  21. Encetar un programa de nous formats daccions culturals en facultats i centres i de tallers de crea-ci cultural.

  22. Potenciar una mobilitat ms sostenible i accessible en els campus amb ls de la bicicleta, del transport pblic i del cotxe compartit. Aix com esforar-nos en una comunicaci ms fluda amb el Campus de Bur-jassot i en la ciutat de Valncia mitjanant unes tarifes ms barates.

  23. Augmentar ls i visibilitat de la Borsa dHabitatge com a eina de recerca dallotjament i lassessoria jur-dica com a servei de suport.

  24. Potenciar les diferents ajudes per a allotjament en el collegi major