LEHEN HEZKUNTZA...edukiak dituzte: Osasun hezkuntza, kontsumo hezkuntza, ingurugiroa, Hezkidetza,...

of 41 /41
LEHEN HEZKUNTZA PROGRAMAZIO OROKORRA 1.MAILA

Embed Size (px)

Transcript of LEHEN HEZKUNTZA...edukiak dituzte: Osasun hezkuntza, kontsumo hezkuntza, ingurugiroa, Hezkidetza,...

 • LEHEN HEZKUNTZA

  PROGRAMAZIO OROKORRA

  1.MAILA

 • LEHEN HEZKUNTZAREN

  HELBURU OROKORRAK

  Etapan zehar, ematen diren ikaskuntzen bitartez, ikasleak honako gaitasun hauek

  landuko dituzte:

  a.) Norberaren gorputza ezagutzea eta beronetaz arduratzea, osasun eta

  ongizaterako ohiturak hartuz eta zenbait jokabidek osasunean eta bizi -

  kalitatean duten eragina baloratzea.

  b.) Ohizko ihardueretan nahiz talde harremanetan autonomiaz jokatzea,

  iniziatibak hartzeko eta harreman afektiboak finkatzeko aukerak emanez.

  c.) Talde ihardueren plangintza eta ekintzetan kolaboratzea, demokratikoki

  ezartzen diren arauak onartzea, norberaren interes eta helburuak besteei

  egokitzea, ikuspuntu desberdinak errespetatuz, eta dagozkion

  erantzunkizunak bere gain hartzea.

  d.) Pertsonekin, egoera sozial ezagunetan, harreman orekatu eta emankorrak

  finkatzea, elkartasunezko jokabide batez, sexu, gizarte maila, sinesmen,

  arraza edo bestelako ezaugarri indibidual edo bestelako ezaugarri indibidual

  edo sozialengatiko bazterkeria oro errefusatuz.

  e.) Ingurune natural eta sozialeko gertaera eta fenomenoak ulertzea eta hauen

  arteko erlazioak ikustea eta ahal den neurrian ingurugiroaren defentsa,

  zainketa eta hobekuntzan parte hartzea.

 • f.) Kultur ondarea ezagutzea eta gozatzea, bere zainketa eta hobekuntzan parte

  hartzea eta hizkuntz eta kultur aniztasuna errespetatzea, herri eta

  gizabanakoen eskubide gisa, eskubide honekiko interes eta errespetuzko

  jarrera landuz.

  g.) Euskaraz eta erdarazko ahozko nahiz idatzizko mezuak ulertu eta ematea,

  asmo eta komunikazio testuinguru desberdinetan; halaber, hizkuntza atzerritar

  batean, testuinguru jakin bateko ahozko eta idatzizko mezu errazak ulertu eta

  ematea.

  h.) Ahozko, gorputz, ikusmen, plastika, musika eta matematika espresio - bideen

  bitartez komunikatzea, sentsibilitate estetikoa, sormena eta arte lan eta

  adierazpenez gozatzeko gaitasuna landuz.

  i.) Galderak eta problemak eguneroko esperientzian oinarrituz antzeman eta

  planteatzea, norberak duen ezagupena eta baliabide materialak nahiz besteen

  laguntza erabiliz, arazoak modu sortzaile eta autonomoan konponduz.

  j.) Problema errazen konponbiderako informazioa jasotzeko prozedura egokiak erabili

  eta kodigoen bidez adieraztea, soluziobiderako beharrezkoak diren baldintza material

  eta denborazkoak kontutan hartuz.

  k.) Giza bizitza eta elkarbizitza gidatzen duten oinarrizko balioez konturatzea, eta

  berauek oinarritzat hartuz jokatzea.

 • ETAPAREN EGITURA

  LEHEN ZIKLOA: 1 ETA 2. MAILAK

  Bere zeregin nagusia oinarrizko ikaskuntza instrumentalari hasiera ematea da;

  honek ez du Haur Hezkuntzarekiko lotura hautsi behar, hemen landutako gaitasunetan

  oinarritu behar du aitzitik. Funtsezkoa da ikaslearen hizkuntza egoera abiapuntutzat

  hartzea. Ziklo honetan ikasleak irakaslearekiko duen dependentzia oraindik handia da.

 • METODOLOGIA

  Jakitun egongo zaretenez Erreforma aplikatzen ari gara eta Hezkuntza

  Erreformaren helburua ez da bakarrik egitura aldatzea, baizik eta gehien bat ikasleei

  zuzentzen zaien hezkuntza eskaintza berrikustea. Programa bat baino gehiago da,

  Curriculuma egitea.

  Curriculum hauen barruan egin behar dugun galdera garrantzitsu bat hau da:

  Zelan irakatsi?

  Kontutan izan behar ditugu:

  Arloko irizpide metodologikoak.

  Prozeduren ikaskuntza.

  Ikaskuntza eta talde elkarrekintza.

  Ikuspegi globalizatzailea.

  Aniztasunaren tratamendua.

  Antolaketa.

 • PROZEDUREN IKASKUNTZA

  Lehen Hezkuntzan, irakaskuntza - ikaskuntza iharduerek sekuentzia bat

  jarraitzen dute, ikasleek praktikan jarri beharreko prozedurei lotua:

  PROZESUA PROZEDURAK

  manipulazioa aztertu: behatu, antzeman, sailkatu,

  ordenatu, erlazionatu, ondorioa atera,…

  eskemak eraiki / berreraiki,

  hipotesiak eman, egiaztatu.

  ahoz adierazi esan, komunikatu.

  adierazi sinbolizatu

  Eduki kontzeptualei beti eman zaien garrantziaren ordez, prozedurazko edukiak

  azpimarratu nahi dira hemen, irakaskuntza - ikaskuntza prozesuaren ardatz antolatzaile

  gisa.

  Prozedurazko ikaskuntzek modu autonomo eta eraginkor batez ikasteko

  gaitasuna ematen diote ikaslegoari. Eduki kontzeptualak prozesuaren abiapuntua (aldez

  aurretiko kontzeptuak) eta bukaera (ikasitako ezagupen berriak edota ezagupenen

  aplikazio berriak) dira, jarrerazko edukiak prozeduren aplikazioan jaso eta finkatzen

  diren artean.

 • IKASKUNTZA ETA TALDE ELKARREKINTZA

  Ikaskuntza iharduera soziala da. Beraz, taldeari garrantzi berezia eman behar

  zaio, hemen ikasi, harremanak eraiki, kausitu, problemak konpondu … egiten baitira.

  Ikasgelan, taldelana ikaskuntzarako oso modu aberatsa izango da.

  IKUSPEGI GLOBALIZATZAILEA

  Lehen Hezkuntzan arloen araberako antolaketa da nagusi. Baina, ikaslegoaren

  ezaugarri psikologikoak kontutan hartzen baditugu komenigarriena ikuspegi

  globalizatzailea izango da. Honela, bide honetan jarraitzea komenigarria litzateke,

  jakintzagaien araberako eskemak nolabait gaindituz.

  Irakaskuntza globalizatu baten abiapuntua ikaskuntza egoera bat da, hau da,

  taldeak denbora jakin batean burutuko duen lan proposamena. Egoera hau ikaslegoaren

  esperientziatik hurbil egon eta interes kolektiboei erantzuten dien neurrian izango dute

  bertan emango diren ikaskuntzek garrantzia eta funtzionalitatea. Ikaskuntza egoeren

  iturri nagusia, beraz, ikasleak mugitzen diren ingurunea bere izango da.

  ANTOLAKETA

  Bereziki kontutan hartu beharrekoak dira honako hauek: Denbora

  Espazioa

  Ikaslegoaren taldekatzea

  Irakaslegoa

 • ANIZTASUNAREN TRATAMENDUA

  Ikasleek aniztasun handia erakusten dute gaitasun pertsonal, garapen

  ebolutiboaren momentu, afektibitate eta harreman jokabideei dagokienez, eta guzti hau

  ikaskuntza estilo eta erritmo desberdin, harreman modu, interes, … diferenteetan ikus

  dezakegu.

  Heterogeneitate honen tratamendu integratzaile batek zera suposatzen du, alde

  batetik aniztasun hau onartzea, aberastasun kolektibo denez duen esanahiarengatik;

  bestetik, diferentziak jasotzea ikasle guztiengan norberaren gaitasun eta trebetasunak

  lantzeko, bakoitzaren egoera pertsonala eta erreferentzia soziokultural zehatzak

  abiapuntutzat hartuz, eta baita bere ikaskuntza erritmo desberdinak ere, emaitzen

  aniztasuna onartuz eta beharrezko balitz, konpentsatuz.

  CURRICULUMAREN ZEHAR LERROAK

  Curriculumaren edukiek, etapa honetako irakaskuntza - ikaskuntzan helburu,

  arloetan ematen zaien ikuspegia ez ezik, askotan ikuspegi berria eduki ditzakete. Zehar

  lerroak izenez ezagutzen direnak. Gaurko gizartearentzat oso garrantzitsuak diren

  edukiak dituzte: Osasun hezkuntza, kontsumo hezkuntza, ingurugiroa, Hezkidetza, giza

  - eskubideak eta bakerako, komunikabideak,…

 • EUSKARA

  IRAKURKETA

  1- Hizkiak ezagutu, identifikatu eta bereizi.

  2- Ahoskatze garbi eta zuzen baten bidez irakurri.

  3- Irakurketa laburrak irakurri eta ulertzeko gai izan.

  4- Irakurketarako ohitura bide bat zabaldu.

  IDAZKETA

  1- Zeinu grafikoak zuzen ikasi, loturak, aldenketak eta paperarekiko jarrera egokia

  erabiliz.

  2- Hizkien idazkera menperatu.

  ORTOGRAFIA ETA PUNTUAZIO ARAUAK

  1- Grafikoki hizkiak, silabak eta hitzak idazten ikasi.

  2- Erabiltzen diren hitzak eta esaldiak idazteko gai izan.

  3- Esaldi amaieran puntua erabili.

  4- Hizki nagusien erabilera menperatu: idazketa baten hasieran, pertsonen izenetan eta

  puntu ostean.

 • IDATZIZKO ADIERAZMENA

  1- Gai jakinez esaldiak asmatu.

  2- Ipuin edo testu berriak asmatzeko gai izan.

  ULERMENA

  1- Narrazio, deskripzio eta azalpen errazak entzun eta ulertu.

  2- Ahozko aginduak ulertu eta betetzea.

  3- Euskararen hotsak bereiztu eta hitzak ondo ebakitzea.

  4- Gai baten mamia ulertzeko gaitasuna garatu.

  AHOZKO ADIERAZMENA

  1- Entonazio, joskera eta ahoskatze egokiz hitz egin.

  2- Mailari dagokion hiztegi zehatz eta aberatsa erabili.

  3- Bere esperientzia eta pentsaera zuzen adierazteko gai izan.

  4- Gai bati buruzko elkarrizketa jarraitzea.

  5- Emandako hitzekin esaldiak osotu.

  6- Ipuin edo testu berriak asmatzeko gai izan.

  7- Euren arteko harremanetan erabiltzen den hizkuntza zaindu.

 • METODOLOGIA (IRAKURKETA - IDAZKETA)

  Haur hezkuntzan irakurketa-idazketa prozesuan sartu dira, dena dela lehenengo

  mailan errepasoa eginez hasten gara.

  1- Hitzak ahoskatu eta idatzi.

  2- Hitz hauekin esaldiak ahoskatu eta idatzi.

  3- Diktaketak egin gelan erabili eta landu diren hitz eta esaldiekin.

  4- Irudiak emanez testu bat asmatu eta idatzi.

  IRAKURGAIAK

  Liburuetako ipuin edo testu bat irakurri egunero, lehenengo irakasleak irakurtzen

  du, ondoren beraiek, bakoitzak esaldi bat irakurriz ozenean, bitartean besteak isilean

  jarraitzen dute. Hasieran fonema batzuek ez dituzte ezagutzen landu gabe daudelako

  baina apurka - apurka identifikatzen dituzte.

 • MATEMATIKA

  ZENBAKI EDUKIAK

  1.- 100 erainoko zenbakien ezagupena ahoz eta idatziz.

  2.- Zenbaki kardinalak eta ordinalak.

  3.- 100 erainoko kalkulua (batuketak eta kenketak).

  4.- Batuketak eta kenketak eramanarekin.

  5.- 10 nakako zenbakien multzoketa.

  6.- Zenbakien deskonposaketa.

  7.- Buruketak.

  EDUKI GEOMETRIKOAK

  1.- KONTZEPTUAK: aurrean

  atzean / tartean

  gainean

  azpian / tartean

  eskuma / ezkerra

  eskumarantz / ezkerrerantz

  2.- OINARRIZKO MARRAK ETA IRUDIAK

 • EDUKI MAGNITUDINALAK

  1.- KONTZEPTUAK: tresnen luzeera, zabalera eta garaiera.

  2.- MAGNITUDEEN OINARRIZKO HIZTEGIA: gehiago / gutxiago

  luzea / laburra

  zabala / mehea edo eztua

  handia / txikia

  lodia / argala

  3.- KALKULO MENTALA

  4. ERAGIKETAK: Batuketak, eta kenketak eramanik gabe eta eramanekin bi zifraz.

 • GIZARTE ETA

  NATURA ZIENTZIAK

  EDUKIAK

  1.IUPI, LEHENENGO MAILAN GAUDE!.

  Nire aurkezpena · Elkarrekin gauzak egiten ditugu · Urtebetetze trena · Nolakoa da gure

  gela

  2.SORPRESA!

  Fermin eta Maddalen ezagutu · Denboraren makina! ·

  3.DINOSAUROEN GARAIAN

  Nola dakigu existitu zirela? · Zer jaten zuten? · Nolakoak ziren? · Zergatik desagertu

  ziren?

  4.LEHEN GIZAKIAK

  Zein ote da lehen gizakiaren asmakizun nagusietako bat? · Non bizi ziren? · Zer tresna

  erabiltzen zituzten? · Zer jaten zuten? · Nola janzten ziren? ·

  5.GORPUTZA ZAIN DEZAGUN!

  Nolakoa da gure gorputza barnetik? · Nola jan behar dugu osasuntsu egoteko? · Gure

  gorputza: makina perfektua

  6.GREZIATIK ERROMARA

  Non eta nola bizi ziren antzinako greziarrak · Greziako kondairak · Erromatarrek nola

  egin zuten beren konkista inperioa osatzeko? · Non eta nola bizi ziren erromatarrak? ·

  Erromatarren garaiko hiriak gure inguruan

  7.NATURAREN SEKRETUAK

  Bizidunak: landareak eta animaliak · Bizigabeak · Gure parkea

 • HEZIKETA ARTISTIKOA

  PLASTIKA

  Inguruneko gai bakoitzari lotuta eta teknika ezberdinak erabiliz lan hauek egingo

  dira:

  1.- MARRAZKETA: librea

  gaiarekin lotuta: paisaia, pertsonaiak, fruituak, animaliak,…

  kopiak

  MATERIALA: zerazko margoak

  tenperak (pintzela)

  2.- EBAKETA: papera

  kartulina

  3.- KONPOSAKETAK: mosaikoak

  4.- TOLESKETAK

  5.- MODELAKETA: buztina

  plastilina

 • MUSIKA

  1.- ABESTIAK: Urtean zehar garaiari dagozkion abestiak ikasi eta abestu: gabon

  kantak, urtaroen kantak,…

  2.- ERRITMOA: Abesti batzuekin erritmoa landu hatzamarrekin, kaskabela joaz,

  txaloekin,…

  3.- TRESNAK: Musika tresnak erabili abestien erritmoa jarraitzeko.

  4.- SOLFEO HASTAPENAK: Noten izenak ezagutu

 • GORPUTZ HEZKUNTZA

  Gorputz hezkuntza arloan landuko ditugun puntuak honek dira:

  1.- Norbere gorputzaren zatiak ezagutu eta mugimenduan erabili. Jolasaren garrantziaz

  heziketa fisikoan ohartu.

  2.- Jarduera fisikoan jarrera egokiaren eta higiene eta osasunaren aldeko ohiturak

  sendotu.

  3.- Jarduera fisikoaz gozatu, zailtasunak gainditzeko ahaleginak alboratu gabe.

  4.- Oinarrizko mugimendu ereduak egoera ezberdinetan esperimentatu, distantziak,

  abiadura eta norabideen garrantzia kontutan hartuz eta entzumenezko zein ikusmenezko

  estimuluak tartekatuz.

  5.- Mugimendua egoera ezagunetara egokitu.

  6.- Mota ezberdinetako joko eta jolasetan parte hartu: harreman pertsonal orekatuak

  ezarriz, diskriminazioa saihestuz eta aniztasuna onartuz. Baita arauak errespetatuz ere.

  7.- Jarduera fisikoa egiteko ohiko espazioez aparte, espazio berriak erabili eta moldatu

  jarduerara (zelai berdeak, patio ezberdinak, espazio irekiak eraikuntza ezberdinen

  tarteetan…)

  8.- Espontaneoki eta naturaltasunez erritmo ezberdinetan mugitu eta dantzatu,

  gorputzaren baliabide adierazkorrak esplotatuz eta gorputzaren mugimenduak erritmo

  soiletara egokituz.

 • BIZIKIDETZA

  HELBURUAK

  1. Norberaren nortasuna, ezaugarriak eta esperientzia pertsonalak ezagutu eta

  onartzea. Gainerakoekiko desberdintasunak errespetatzea eta autoestimua

  indartzea, bizitzako hainbat alderdiri era positiboan aurre egiteko.

  2. Afektibitatea lantzea eta sentimenduak eta emozioak adieraztea; gela,

  ikastetxean eta ingurune hurbilean autonomiaz eta arduraz jokatzeko.

  3. Bizikidetza-arauak proposatzea, ezartzea eta betetzea, guztien artean bizikidetza

  osasuntsua eraikitzeko.

  4. Inguruko erreferentzia-taldeetan lankidetza eta erantzukizunezko jarreraz

  laguntzea, gainerakoei laguntzeko, lankidetzan aritzen ikasteko eta herritar gisa

  antolatzeko.

  5. Gizartearen aniztasuna onartzea eta horrek bizikidetza aberasten duela onartzea.

  6. Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalean eta haurren eskubideei buruzko

  Itunean jasotako eskubide eta betebeharrak ezagutzea eta balioestea.

  7. Komunitate bateko kide sentitzea, horren dinamikak aztertzea eta norberaren eta

  gainerakoen ekarpenak aintzat hartzea, elkarren artean ulertzeko eta solidaritate

  eta kohesio soziala errazteko.

  8. Bidegabekeria bereizkeria egoerak antzematea eta aztertzea. Hala nola honako

  arrazoi hauengatik gertatzen direnak: generoagatik, jatorriagatik, etniagatik,

  sinesmenagatik, desberdintasun sozialengatik edo beste edozein arrazoirengatik.

  9. Pertsona guztiek eskubide eta aukera berdinak izan behar dituztela ulertzea eta

  defendatzea, eta berdintasunezko jarrerak bultzatzea pertsonaren garapen

  integrala bermatzeko.

  10. Ingurumenaren egoeraz ohartzea eta kontsumo osasungarriko eta ingurune

  hurbila zaintzeko eta errespetatzeko jarrera arduratsuak indartzea, ingurunea

  erantzukizunez kudeatzen parte hartzeko.

 • INGELESA HELBURUAK

  Larramendi ikastolan, urte honetan adin hauetan erabiltzen den metodoa istorio edota

  errepresentazioetan oinarrituta dago.

  Bereziki, jarraian aipatuko ditudan ataletan lan egiten da:

  A. Istorioen antzezpena.

  B. Ipuin liburuak.

  C. Abestiak eta errimak.

  D. Istorioaren eszenarioa.

  E. Ekintza osagarriak: jolasak, flash-cards… .

  Beraz, ekintza bakoitzeko hurrengo helburuak aukeratuko dira:

  A. Istorioaren antzezpena:

  1) Istorioaren zentzu orokorraz jabetu, testuinguruaz laguntzen

  direlarik.

  2) Gidoiaren elkarrizketa ekoiztu.

  3) Norbera ulertarazteko ahozko ulermena erabili.

  B. Ipuin liburuak:

  1) Istorioaren zentzu orokorraz jabetu liburuaren irudien laguntzaz.

  2) Bai irakaslearen kontaketarekin baita liburuaren irudien

  laguntzarekin ere, gidoiaren elkarrizketa ekoiztu.

  C. Abestiak eta errimak:

  1) Abestiak eta errimak ikasi eta ekoiztu.

  2) Patroi fonologikoak ekoiztu: ahoskatu, entonatu, azentua.

  3) Abesten ondo pasatzea.

  D. Eszenarioa:

  1) Eszenarioaren elementuen laguntzarekin ( txotxongiloak…)

  indibidualki istorioaren kontaketa egin.

  E. Ekintza osagarriak:

  1) Hizkuntza berriarekin jolasten ondo pasatzea.

  2) Ahozko aginduen interpretazio zehatza egitea.

 • 3) Istorio bakoitzaren oinarrizko hiztegia erabiltzen jakitea.

  Orokorki, eta ahozko ulermenari eta jarrerei dagokienez hurrengo helburuak aipatuko

  dira:

  AHOZKO ULERMENA

  1) Bai talde handian, baita banaka ere ematen diren aginduak ulertzeko eta aurrera

  ateratzeko gai izatea.

  2) Istorioaren zentzu orokorra ulertzeko gai izatea.

  3) Istorioaren aspektu zehatzak ulertzeko gai izatea.

  EDUKIAK

  Landuko diren istorio guztiak “ Hocus eta Lotus” pertsonaien inguruan izango dira.

  1) Are You My Mummy?

  2) Fire.

  3) The Giant.

  4) Rat’s Treasure.

  5) Hocus’ Birthday.

  6) The Photograph.

  JARRERAK

  1) Ingelesarekiko jarrera baikorra azaldu.

  2) Klasearen ekintza desberdinetan aktiboki parte hartu.

  3) Txandak errespetatu.

  4) Behar den doinua erabili.

  5) Guztia ulertzeko gai ez garela onartu.

  6) Lan egiten jakitea, bai banaka, bai bikoteka, baita taldean ere.

  7) Kontrolatutako egoeratan, dakiten ingelesa erabiltzen jakin.

  8) Lanak ondo bukatuak eta garbi entregatzeko interesa azaldu.

  9) Lagunen ahoskera errespetatu.

  AHOZKO ADIERAZMENA

  1) Istorioaren elkarrizketak errepikatzeko gai izatea.

  2) Abestiak abestu.

 • 3) Errimak esatea.

  4) Norberaren hizkuntza, egokia den ahoskerarekin adieraztea

 • EDUCACIÓN PRIMARIA

  PROGRAMACIÓN GENERAL

  PRIMER CURSO

 • OBJETIVOS GENERALES DE

  LA EDUCACIÓN PRIMARIA

  A lo largo de la etapa, mediante los aprendizajes que se vayan

  adquiriendo, los alumnos y alumnas irán desarrollando las siguientes capacidades:

  a.) Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando

  hábitos de salud y bienestar y valorando las repercusiones de determinadas

  conductas sobre la salud y la calidad de vida.

  b.) Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de

  grupo, desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y de establecer

  relaciones afectivas.

  c.) Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo, aceptar

  las normas y reglas que democráticamente se establezcan, articular los

  objetivos e intereses propios con los otros mienbros del grupo, respetando

  puntos de vista distintos y asumir las responsabilidades que correspondan.

  d.) Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas en

  situaciones sociales conocidas, comportarse de manera solidaria, rechazando

  discriminaciones basadas en diferencias de sexo, clase social, creencias, raza

  y otras características individuales y sociales.

  e.) Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno

  natural y social, y contribuir activamente, en lo posible, a la defensa,

  conservación y mejora del medio ambiente.

 • f.) Conocer y disfrutar el patrimonio cultural, participar en su conservación y

  mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los

  pueblos e individuos, desarrollando una actitud de interés y respeto hacia el

  ejercicio de ese derecho.

  g.) Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano y en euskera,

  atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comunicación, así como

  comprender y producir mensajes orales y escritos sencillos y contextualizados

  en una lengua extranjera.

  h.) comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual,

  plástica, musical y matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la

  creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones

  artísticas.

  i.) Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia

  diaria, utilizando tanto los conocimientos y los recursos materiales

  disponibles como la colaboración o la ayuda de otras personas para

  resolverlos de forma creativa y autónoma.

  j.) Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos

  para obtener la información pertinente y representarla mediante códigos,

  teniendo en cuenta las condiciones materiales y temporales necesarias para su

  solución.

  k.) Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la

  convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos.

 • ESTRUCTURA DE LA ETAPA

  PRIMER CICLO: 1 Y 2 CURSOS

  Su cometido principal es iniciar en los aprendizajes instrumentales básicos, que

  no debe implicar una ruptura con la Educación infantil, sino asentarse sobre las

  capacidades desarrolladas en ellas. Es fundamental partir de la situación lingüística del

  alumnado. En este ciclo la dependencia del alumnado respecto a su profesor o profesora

  es aún importante.

 • METODOLOGÍA

  Como bien sabeis la Reforma educativa está en marcha y tiene por objeto, sobre

  todo, revisar la oferta educativa que se hace a los alumnos y alumnas. Es más que un

  programa y se compendia en la noción de Currículo.

  El Currículo debe recoger las intenciones educativas. Dentro de este Curriculum

  una de las preguntas más importantes es el ¿Cómo enseñar?.

  Cuestiones a tener en cuenta:

  Criterios metodológicos

  Aprendizaje de procedimientos

  Interacción grupal

  Enfoque globalizador

  Tratamiento de la diversidad

  Organización

 • APRENDIZAJE DE PROCEDIMIENTOS

  Las actividades de enseñanza - aprendizaje, durante la Educación Primaria,

  siguen una secuencia, ligada a procedimientos que el alumno y la alumna deben poner

  en práctica:

  PROCESO PROCEDIMIENTOS

  manipulación indagar: observar, identificar,

  clasificar, ordenar, relacionar, inferir,…

  construir / reconstruir esquemas,

  establecer hipótesis, verificar,…

  verbalización expresar, comunicar

  representación simbolizar

  Frente a la importancia que siempre se ha dado a los contenidos conceptuales, se

  quiere resaltar el papel de los contenidos procedimentales, como ejes organizadores del

  proceso enseñanza - aprendizaje.

  Los aprendizajes procedimentales proporcionan al alumnado la capacidad para

  aprender de una manera autónoma y constructiva. Los contenidos conceptuales son el

  punto de partida (conceptos previos) y el final del proceso (nuevos conocimientos

  aprendidos o nuevas aplicaciones de los conocimientos), mientras que los contenidos

  actitudinales que se adquieren y afianzan en la actividad de aplicación de los

  procedimientos.

 • APRENDIZAJE E INTERACCIÓN GRUPAL

  El aprendizaje es una actividad social. De ahí la importancia que debe darse al

  grupo, como lugar donde se aprende, construye relaciones, descubre, resuelve

  problemas,… La principal función docente es ayudar a la construcción del grupo.

  ENFOQUE GLOBALIZADOR

  En la Educación Primaria prevalece la organización de área. Pero si se atiende a

  las características psicológicas de su alumnado, la más conveniente será el enfoque

  globalizador.

  El punto de partida de la enseñanza globalizada es una situación de aprendizaje,

  esto es, la propuesta de trabajo que el grupo va a desarrollar en un tiempo determinado.

  En la medida en que esta situación esté cercana a la experiencia del alumnado, responda

  a los intereses colectivos, tendrán significatividad y funcionalidad los aprendizajes que

  se van a producir en ella. La principal fuente de donde extraer situaciones de aprendizaje

  será, por tanto, el propio medio en el que se desenvuelven los alumnos y alumnas.

  ORGANIZACIÓN

  Son especialmente dignos de tener el cuenta: Tiempo

  Espacio

  Agrupamiento del alumnado

  Equipo docente

 • TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

  El alumnado tiene una gran diversidad de capacidades personales, de momentos de

  desarrollo evolutivo, de pautas de afectividad y de relación,… que se traduce en una gran

  variedad de estilos y ritmos de aprendizaje, de formas de relación, de intereses,…

  Un tratamiento integrador de esta heterogeneidad supone, por una parte, aceptar la

  diversidad para favorecerla en lo que representan de riqueza colectiva; por otro lado, asumir las

  diferencias para desarrollar en todos los alumnos y alumnas unas capacidades y habilidades

  partiendo de una situación personal y referencias socioculturales concretas, de su variedad de

  procesos y ritmos de aprendizaje, admitiendo la disparidad de resultados y compensando donde

  fuera necesario.

  LÍNEAS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO

  Los contenidos curriculares, objeto de la enseñanza - aprendizaje de esta etapa, además

  del enfoque que se les da en las áreas, en muchas ocasiones pueden tener enfoques nuevos que

  se presentan como Líneas Transversales. Son contenidos educativos en los que la sociedad

  actual es muy sensible: educación para la salud, para el consumo, medio ambiente,

  coeducación, en los derechos humanos y para la paz, en los medios de comunicación,…

 • EUSKARA

  LECTURA:

  1- Conocer, identificar y reconocer las letras.

  2- Leer con una pronunciación clara y correcta.

  3- Ser capaz de leer textos cortos y comprenderlos.

  4- Crear un hábito de lectura.

  ESCRITURA

  1- Aprender los signos gráficos, las unidades, las separaciones utilizando bien el papel.

  2- Asimilar la escritura de las mayúsculas.

  ORTOGRAFÍA Y NORMAS DE PUNTUACIÓN

  1- Saber escribir gráficamente las letras, sílabas y palabras.

  2- Ser capaz de escribir palabras y frases que se utilizan habitualmente.

  3- utilizar el punto final de la frase.

  4- Asimilar la utilización de las mayúsculas: al comienzo de un texto, después de un

  punto y en nombres de personas.

 • EXPRESIÓN ESCRITA

  1- Construir frases sobre temas conocidos.

  2- Ser capaz de construir un cuento o un texto nuevo.

  COMPRENSIÓN

  1- Comprender narraciones, descripciones y explicaciones simples orales.

  2- Comprender y cumplir órdenes orales.

  3- Identificar sonidos del Euskara.

  4- Desarrollar la capacidad de comprender lo básico en un texto.

  EXPRESIÓN ORAL

  1- Hablar con una entonación y pronunciación adecuadas.

  2- Utilizar el vocabulario adecuado al nivel.

  3- Desarrollar la capacidad de expresar sus experiencias y pensamientos.

  4- Saber seguir el hilo de una conversación.

  5- Completar frases con palabras dadas.

  6- Ser capaces de construir textos o cuentos nuevos.

  7- Cuidar el vocabulario que utilizan en sus conversaciones diarias.

 • METODOLOGÍA (LECTURA Y ESCRITURA)

  En educación infantil se han iniciado en el proceso lecto – escritor.

  1- Pronunciar y escribir palabras con las sílabas dadas.

  2- Pronunciar y escribir oraciones con las palabras.

  3- Hacer dictados con las palabras y oracioneses que se han utilizado en clase.

  4- Construir un texto basándose en un dibujo.

  LECTURAS

  Basándonos sobre todo en estos dos libros, todos los días se hace una pequeña

  lectura. Primero es la profesora la que lo lee; seguidamente cada alumno lee una frase o

  una parte del texto en voz alta, mientras el resto de los compañeros lo hacen en silencio.

  Aunque al principio no conocen todos los fonemas porque no los han trabajado, poco a

  poco los van identificando.

 • MATEMÁTICAS

  CONTENIDOS NUMÉRICOS

  1- Conocimiento oral y escrito de los números hasta el 100.

  2- Números cardinales y ordinales.

  3- Cálculo aditivo y sustractivo hasta el 20.

  4- Sumas y restas con llevadas.

  5- Agrupamiento de números de 10 en 10.

  6- Descomposición de números.

  7- Problemas.

  CONTENIDOS GEOMÉTRICOS

  1- CONCEPTOS: delante de

  detrás de / entre

  encima de

  debajo de / entre

  derecha / izquierda

  hacia la derecha / hacia la izquierda

  2- LÍNEAS Y FIGURAS FUNDAMENTALES

 • CONTENIDOS MAGNITUDINALES

  1- CONCEPTOS: largo, ancho y alto de los objetos.

  2- VOCABULARIO BASE DE MAGNITUDES: más / menos

  largo / corto

  ancho / estrecho

  alto / bajo

  gordo / flaco

  3- CALCULO MENTAL

  4- OPERACIONES: sumas, y restas sin llevada y con llevada de dos cifras.

 • CIENCIAS SOCIALES Y

  NATURALES

  CONTENIDOS

  1.IUPI, ESTAMOS EN PRIMERO!.

  Mi presentación · Hacemos cosas juntos · Tren de cumpleaños · Conocemos nuestra

  clase

  2.SORPRESA!

  Conocemos a Fermin y a Maddalen · La máquina del tiempo!

  3.EPOCA DE LOS DINOSAURIOS

  ¿Cómo sabemos de su existencia? · ¿Qué comían? · ¿Cómo eran? · ¿Por qué

  desaparecieron?

  4.EL HOMBRE PRIMITIVO

  Decubrimiento principal del hombre primitivo · ¿Dónde vivían? · ¿Qué utensilios

  utilizaba? · ¿Qué comían? · ¿Cómo se vestían?

  5.CUIDEMOS NUESTRO CUERPO

  ¿Cómo es nuestro cuerpo por dentro? · ¿Cómo debemos comer para estar sanos? ·

  Nuestro cuerpo: máquina perfecta

  6.GRECIA ROMA

  Donde vivían los helenos · Leyendas griegas · ¿Cómo lograron su imperio los romanos?

  · ¿Dónde y cómo vivían los romanos? · Ciudades romanas de nuestro entorno

  7.LOS SECRETOS DE LA NATURALEZA

  Seres vivos: fauna y flora · inertes · Nuestro parque

 • EDUCACIÓN ARTÍSTICA

  PLÁSTICA

  Paralelos a los temas del conocimiento del medio y utilizando distintas técnicas

  se realizarán los siguientes trabajos:

  1- DIBUJO: libre

  relacionados con los temas: paisajes, personas, frutas, animales,…

  copiar dibujos

  MATERIAL: papel

  cartulina

  2- RECORTAR: papel

  cartulina

  3- COMPOSICIONES: mosaicos

  4- MODELACIÓN: barro

  plastilina

  5- PAPIROFLEXIA

 • MÚSICA

  1- CANCIONES: Cantar y aprender canciones relacionadas con la distintas épocas

  del año: canciones de Navidad, de las estaciones, de carnaval,…

  2- RITMO: Trabajan el ritmo de algunas canciones utilizando los dedos,

  palmas, chasquidos,…

  3- INSTRUMENTOS: Seguir el ritmo de algunas canciones con distintos

  instrumentos.

  4- INICIACIÓN AL SOLFEO: Conocer las notas del pentagrama.

 • EDUCACIÓN FÍSICA

  1. Conocer el propio cuerpo y utilizarlo en movimiento. Dar importancia al juego

  en la educación física.

  2. Dar importancia a la correcta postura y las buenas costumbres de higiene en la

  educación física.

  3. Disfrutar del ejercicio físico, sin dejar de lado las ganas por superar dificultades.

  4. Experimentar los modelos básicos de movimiento en diferentes situaciones,

  teniendo en cuenta la distancia, la velocidad y la dirección. Intercalar estímulos

  tanto auditivos como visuales.

  5. Adaptar el movimiento a las situaciones que nos resultan familiares.

  6. Tomar parte en diferentes juegos: dando pie a relaciones personales equilibradas,

  evitando la discriminación y admitiendo la diversidad.

  7. Aparte de los espacios habituales, utilizar nuevos espacios o adaptarlos a la

  educación física (jardines, espacios abiertos…).

  8. Moverse de forma espontánea, bailar al son de diferentes ritmos, explotando los

  recursos expresivos del cuerpo y adaptando el mismo a ritmos concretos.

 • INGLES

  OBJETIVOS

  El método de ingles aplicado en la ikastola en estas edades, funciona mediante la

  representación de cuentos adecuados a los alumnos de este primer ciclo de primaria.

  Se trabaja básicamente los siguientes aspectos:

  A. Dramatización de la historias.

  B. Libro ilustrado de las historias.

  C. Canciones y rimas.

  D. Escenario de la historia.

  E. Actividades suplementarias: juegos, flash-cards, etc.

  Así pues, por cada una de las actividades, se plantearan los siguientes objetivos:

  A. Dramatización de las historias:

  1) Interpretar el sentido general de historia apoyándose en el contexto.

  2) Reproducir los diálogos del guión.

  3) Utilizar la expresión oral para hacerse entender.

  B. Libro de cuentos:

  1) Interpretar el sentido general de la historia, ayudándose de las

  ilustraciones.

  2) Reproducir diálogos del guión con la ayuda de las ilustraciones y la

  narración del profesor.

  C. Canciones y rimas:

  1) Memorizar y reproducir las canciones y rimas.

  2) Reproducir patrones fonológicos: pronunciación, entonación, acento…

  3) Divertirse cantando.

  D. Escenario:

  1) Narrar la historia de manera individual con ayuda de los elementos del

  escenario.

  E. Actividades suplementaria:

  1) Divertirse jugando con la nueva lengua.

  2) Hacer una precisa interpretación de las instrucciones orales.

  3) Aprender y usar el vocabulario principal de cada historia.

  A nivel de comprensión oral y actitudes se plantearan los siguientes objetivos:

  COMPRENSIÓN ORAL

  1. Ser capaz de entender y ejecutar las instrucciones que se dan en el gran grupo e

  individualmente.

 • 2. Ser capaz de entender el sentido general de la historia.

  3. Ser capaz de entender aspectos concretos de la historia.

  CONTENIDOS

  Todas las historias que vamos a trabajar giran entorno a los personajes “Hocus& Lotus”.

  1) Are You My Mummy?

  2) Fire.

  3) The Giant.

  4) Rat’s Treasure.

  5) Hocus’ Birthday.

  6) The Photograph.

  EXPRESIÓN ORAL

  1. Ser capaz de repetir diálogos de las historias.

  2. Cantar canciones.

  3. Recitar rimas.

  4. Tratar de expresarse con la pronunciación adecuada.

  ACTITUDES

  1) Mostrar una actitud positiva hacia el ingles.

  2) Tomar parte activamente en las diferentes actividades de la clase.

  3) Respetar los turnos.

  4) Utilizar el tono adecuado.

  5) Aceptar que no somos capaces de entender todo.

  6) Saber trabajar tanto individualmente como en parejas y grupos.

  7) Utilizar el ingles que saben en situaciones controladas.

  8) Demostrar interés por entregar los trabajos acabados y limpios.

  9) Respetar la pronunciación de los demás compañeros.

 • CONVIVENCIA

  OBJETIVOS

  1. Conocer y aceptar la propia identidad, las características y experiencias personales.

  Respetar las diferencias con los otros y desarrollar la autoestima, para afrontar

  positivamente numerosos aspectos de su vida personal.

  2. Desarrollar la afectividad y expresar los sentimientos y las emociones para actuar

  con autonomía y responsabilidad en la vida cotidiana en el aula y en el entorno

  próximo.

  3. Proponer, elaborar y respetar las normas de convivencia, para entre todos construir

  una vida saludable en común.

  4. Colaborar con actitud cooperativa y responsable en la vida de los grupos de

  referencia próximos, para aprender a ayudar, a compartir y a cooperar con los demás

  y para conocer diversas formas de organización.

  5. Reconocer la diversidad de la sociedad como enriquecedora de la convivencia.

  6. Conocer y valorar los derechos y obligaciones que se derivan de las Declaración

  Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los derechos del niño.

  7. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas y valorando las

  aportaciones propias y ajenas, para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad

  y la cohesión social.

  8. Identificar y analizar las situaciones de injusticia y discriminación existentes por

  razón de género, origen, etnia, creencias, diferencias sociales o de cualquier otro

  tipo.

  9. Defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas,

  promoviendo una actitud igualitaria para garantizar el desarrollo integral de la

  persona.

  10. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de

  consumo saludable y responsable, y de respeto y cuidado del entorno próximo.