KOMIKIA PIL PILEAN - · PDF file gaz batera dago.Lehen sektorea,turismoagaz,komertzioagaz eta...

Click here to load reader

 • date post

  08-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KOMIKIA PIL PILEAN - · PDF file gaz batera dago.Lehen sektorea,turismoagaz,komertzioagaz eta...

 • URREMENDi 3

  ZUZENDARIAK: Miren Lourdes Garay,

  Pedro María Garay

  ERREDAKZIO ZZUZENDARIA: Miren Lourdes Garay

  ARTE ZZUZENDARIA: Pedro María Garay

  DOKUMENTAZIOA: Rafael Urien

  ERREDAKZIOA: Lourdes Arroitajauregui, Rafael Urien,

  Miren Lourdes Garay, Laura Perez.

  EUSKERA KKORDINATZAILEA: Esther Korta

  DISEINUA EETA MMAKETAZIOA: Alicia Rojo

  KOMIKIGILEA: Alex Orbe, Egoitz Moreno

  ARGAZKIAK: Pedro Garay, Rafael Urien, Laura

  Pérez, AZTI-Tecnalia, M.U.

  KOLABORATZAILEAK: Antonio Pou, Mikel Unzueta,

  Azti-Tecnalia.

  ADMINISTRAZIOA: 94 625 76 09

  PUBLIZITATEA: 688 61 66 22/ 657 790 836

  KORDINATZAILEA: Nueva Europa Diseño, Imagen y

  Comunicación, S.L

  INPRIMATEGIA: Grafinorte, S.A

  ALE KKOPURUA: 16.000 ale

  ARGITARATZAILEA: URREMENDi, Gernika-Bermeo

  Landagarapen Alkartea. Domingo Alegria Enparantza, z/g. 48300

  Gernika-Lumo (Bizkaia) e-mmail:

  [email protected] web oorria:

  www.urremendi.org e-mmail:

  [email protected] web oorria:

  www.busturialdea-urdaibai.com

  LEGE GGORDAILUA: BI-2675-06

  3 EDITORIALA 4 KOMIKIA 5 PIL PILEAN 6 GAURKOTASUNA

  Busturialdeko industrialdea. B-HERRIAK

  20 AMALUR LUR ABERATS. Del Serrín al Pellet. Erinotza. ITSASGORA. Berdelaren Harrapaketa. Mihi Arraina.

  26 GEURE ALTXORRAK. Foruko Erromatar Herrixkea. 28 ZER EGIN ETA NORA JOAN

  Garaien Ibilbidea. Gastronomia. El Castillo de Arteaga.

  34 MUNDUTIK ZEHAR. Entre reservas: la Palma, Isla Bonita.

  36 ARTISTAK. George L. Steer. 40 PERTSONAIA. Luciano Astiazaran. 42 GEURE KIROLAK. Gizon probak. 46 IRAGARKIAK

  04. zbk • 2007-ko Martia LABUR

  20 LUR ABERATS Del serrin al pelet: un residuo tradicional transformado en material estratégico.

  28 ZER EGIN ETA NORA JOAN Garaien Ibilbidea

  34 MUNDUTIK ZEHAR Entre reservas: La Palma, isla bonita

  36 ARTISTAK George L. Steer: Boombeen kontrako plumea.

  w w w . b u s t u r i a l d e a u r d a i b a i . c o m

  EDITORIALA Gu geuk

  Gernikako piparrak, indabak eta tomateak, Nabarnizeko naboak... Urriko Azkenengo Astelehen bakotxa geure ortuetako produktuen erakusleku bihurtzen da. Euskadi guztiko baserritarrak Gernika-Lumora joaten dira euren ortuetako jenerorik onenak munduari erakuste- ko.Tradizio hau folklorea baino gehiago da. Garrantzitsuena jai usaina daukon erakusleku horren atzean dagoan jarduerea indartzea da. Busturialdean nekazal aberastasuna, baso aberastasunagaz eta arrantza- gaz batera dago. Lehen sektorea, turismoagaz, komertzioagaz eta industriagaz batera dago. Horregaitik, lekua eta proiektuak erdibanatzea posible da eta horixe da hain zuzen be, eskualdeko 20 udalek Urremendi Landa Garapenerako alkartearen bidez aurrera daroena.

  Nekazal eskualdea gara,lurgintza mistoa eta profesionala bateragarriak osagarriak eta beharrezkoak dira gure ekonomia,gure baserriak,gure paisaiak,geure izatea mantentzeko.Baina etorkizunari begira,manten- tzeak,gaur egun,beste esangura bat dauko,planifikatu,asmatu eta garatu esan gura dau.Gizartea aldatu egin da,andrea ez da etxean geratzen eta gazteek urtenbide profesionalak eta beharlekuak behar dabez, etorkizun seguru bat eta gaur egun,egia esan,ez dira asko euren burua baserrian ikusten dabenak.Egoerea lehenera bueltau ahal da.Geure estrategia egin behar dogu,nekazal jarduerea osorik hartzen dauana "balo- re kate osoan,hasi ortuaditik, landu eta potoetan sartzetik eta banaketa eta industrializaziora" .

  Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapen Iraunkorreko Planean agertzen dan lez.Gainera,plan horren sektore planifikazioaren elementuen artean,barrikuntzea indartzea,teknologia besteenganatzea eta presta- kuntzea hartuten dira helburutzat.Eta horixe da Busturialdean behar doguna,ikerketearen ondorioz hazi onak,teknologia barriei esker lurgintza ona,ekoizpen profesionalari esker uzta onak eta prozesu industrial askoz be hobeak merkatua zabaltzeko balore gehigarri baten bila erabilitako barrikuntzeari esker.

  Hau dana lortzeko derrigorrezkoa da bai Erakundeek bai ekimen pribatuak batera jokatzea. Holan, lehen sektore tradizionala, lehen sektore BIO-profesionala egingo dogu eta danak entzuteko moduan azaltzea baino ez da geratuko, Biosferaren Erreserba batean kalitatea dala lehiatzeko bereizgarria.

  ZZEERR EERREEIINN HHOORRIIXXEE HHAARRTTUUNN

 • URREMENDi 54 URREMENDi

  KOMIKIA PIL PILEAN

  DONDE ESTA ELA-STV? Son numerosas las noticias que últimamente inundan los periódicos que versan sobre el desarrollo soste- nible ampliamente propugnado tanto por los principales agentes sociales como por las Administraciones.

  En esta nuestra comarca ha existido una iniciativa que llama a la Administración a realizar un desarrollo socieco- nómico sostenible de la comarca, " Busturialdean Lan eta Bizi". La iniciativa avalada por sindicatos como ELA y LAB y agrupaciones políticas como GAI y Batasuna muestran sin embargo, su posición contraria al desarrollo de espacios rurales para su conversión en suelos urbanos ya sean residenciales o industriales.

  Entiendo que partidos políticos como GAI o Batasuna quieren pescar en las aguas electorales, sin embar- go muestro como joven y ciudadano residente en este espacio natural y afín a ELA mi extrañeza a esta posición.. ¿ Qué actuaciones se han realizado hasta ahora por los sindicatos aludidos y en especial por ELA en esta comarca para la defensa de [email protected] jóvenes que se encuentran en puertas de su primer empleo? ¿ Cómo puede defenderse una posición contraria al desarrollo de un nueva zona industrial cuando al parecer este espacio natural tiene limitado el destino de espacios de vega y otros al uso industrial?

  Son estas las posiciones que ponen en duda mi participación en grupos que entiendo históricamente han mantenido un lugar intachable en el desarrollo de nuestro entorno, pero que actuaciones como la señalada quiebran este recorrido ejemplar. J.L

  TURISMOA GEURE ESKUALDEAN Oraintsu pasa da Aste Santua eta aurten ere azkenengo urteetan gertatzen ari den bezala gure eskualdeko herriak pil-pil-ean egon dira jende kanpotarrez gainezka. Hona eta hara ikusten genituen eta ez da arraroa izan ere gure eskualdeak turismorako dituen erakargarritasun guztiak izanda; paisaia ederrak, kultur ondarea, ondare historikoa, eta abar, harritzekoa da inguru hau turismo aldetik garatuagoa ez izatea. Egia da orain dela gutxirarte industri erako ekonomi batean murgilduta izan garela eta horrek turismoari begira jartzea atzeratu duela, baina ekonomi mota honen beherakada ondoren eta Urdaibai Biosfera Erreserba izendatu eta gero, ekonomi aktibita- te berrien artean argi dago turismoarena dela eskualde honentzat egokiena.

  Honekin ez dut esan nahi hau Benidorm berri batean bilakatu behar denik, itsasertzean ehundaka gela dituzten hotelak jarriz, guztiz kontrakoa, naturgune birjinak mantentzen saiatu behar gara, landa turismoa garatu eta era- bateko eta kalitatezko eskaintza eman. Azken finean eskaintza desberdin eta batez ere kalitatezkoa izateak era- mango du Busturialdean turismoa benetako aktibitate ekonomiko bilakatzera. Eta lan honetan denok daukagu zeregina, guk ere eguneroko jardueretan, gure proiektuetan, gure lanpostuetan, jatetxeetan, alojamenduetan, eta bestelako turismo enpresetan gure aldetik jarri behar dugu turismo iraunkor eta kalitatezko hori lortzeko. Beti ere orain arte egindako lan guztia gutxietzi gabe, izan ere badakigu erakunde publikoetatik gauza asko eta oso onak egin direla, guk geuk turismoaren kontu honetan sinestu ere egiten ez genuenean. Ordua da guztiok elkarlanean aritzeko eta elkar laguntzeko denok nahi ditugun helburu hoiek lortzeko. M.O.

  los lectores opinan

 • URREMENDi 76 URREMENDi

  GAURKOTASUNA GAURKOTASUNA

  BBUUSSTTUURRIIAALLDDEEKKOO IINNDDUUSSTTRRIIAALLDDEEAA SS..AA..,, LLAA AAPPUUEESSTTAA DDEE TTOODDOOSS LLOOSS AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOSS DDEE BBUUSSTTUURRIIAALLDDEEAA PPOORR EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO SSOOSSTTEENNIIBBLLEE

  La decadencia de la industria tradicional en la comarca ha dejado, a los municipios de Busturialdea, en una frágil situación económica. En este contexto, los veinte Ayuntamientos de Busturialdea han creado el Polígono Industrial Comarcal de Muxika, planteado como una alternativa real, viable, y de futuro para el progreso de la comarca.

  En los últimos años la industria de nuestra Comarca ha ido desapareciendo progresivamente. La falta de suelo del tamaño adecuado y las malas condiciones de servicios y accesibilidad, ponga- mos como ejemplo Autzagane, han impedido crear una industria competente. La fuga de empre- sas y la pérdida de empleos, que implica esta situa- ción, ha derivado en una considerable disminu- ción de la población de toda la Comarca. Los 20 ayuntamientos que integran la comarca de Busturialdea junto con Sprilur S.A. y la Diputación Foral de Bizkaia, promotores de Busturialdeko Industrialdea S.A., han elaborado un proyecto para

  la construcción de un modelo industrial sostenible económica y ambientalmente, con la intención de

  frenar la decadencia industrial que amenaza a la economía comarcal, y promover el desarrollo eco- nómico y el empleo en Busturialdea.

  La localización del futuro parque industrial en el barrio de Vista Alegre de Muxika, por su importan- cia, ha sido fruto de un análisis largo, concienzudo y exhaustivo de las distintas variables ambientales, sociales y económicas. Muxika, tanto por su ubica-

  ción comarcal como por su cercanía con las princi- pales redes de carreteras del territorio, y por su dis- ponibilidad de suelo en el que poder construir el polígono industrial