ITSAS GARAPEN ELKARTEA, ESTATUTOS DE ITSAS GARAPEN · PDF file 2. artikulua.- Artículo...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ITSAS GARAPEN ELKARTEA, ESTATUTOS DE ITSAS GARAPEN · PDF file 2. artikulua.- Artículo...

 • 1

  “ ITSAS GARAPEN ELKARTEA,

  FLAG”REN ESTATUTUAK

  ESTATUTOS DE “ ITSAS GARAPEN

  ELKARTEA, FLAG”

  LEHENENGO KAPITULUA CAPITULO PRIMERO

  IZENA

  DENOMINACIÓN

  ELKARTEAREN ESTATUTUAK

  ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN

  LEHENENGO KAPITULUA

  CAPÍTULO PRIMERO

  IZENA ETA LEGE-ARAUBIDEA

  DENOMINACIÓN Y REGIMEN LEGAL

  1. artikulua.-

  Artículo 1.-

  Irabazi-asmorik gabeko “ITSAS GARAPEN ELKARTEA, FLAG” izeneko elkartea eratu da, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan eta

  Eusko Legebiltzarrak onartutako Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legean ezarritakoen arabera eta Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 9. eta 10.13 artikuluetan azaltzen denarekin bat etorriz. Elkartea arau hauen mende egongo da: aipatutako elkarteei buruzko legeak, estatutu hauek (legearen aurkakoak ez badira), elkartearen gobernu-organoek behar bezala hartutako erabakiak (legearen edota estatutuen aurkakoak ez badira) eta Eusko Jaurlaritzak onesten dituen erregelamenduzko xedapenak (azken horiek osagarriak izango dira).

  Con el nombre de “ITSAS GARAPEN ELKARTEA, FLAG” se constituye una Asociación sin ánimo de lucro, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22

  de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, aprobada por el Parlamento Vasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10.13 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Dicha Asociación se regirá por los preceptos de las citadas Leyes de Asociaciones, por los presentes Estatutos en cuanto no estén en contradicción con la Ley, por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de gobierno, siempre que no sean contrarios a la Ley y/o a los Estatutos, y por las disposiciones reglamentarias que apruebe el Gobierno Vasco, que solamente tendrán carácter supletorio.

  ELKARTEAREN HELBURUAK

  FINES QUE SE PROPONE

  2. artikulua.-

  Artículo 2.-

  Elkarte honen helburuak honako hauek dira:

  Los fines de esta Asociación son:

  1. Euskal arrantza-sektorearen eta lurraldearen dibertsifikazioa sustatzea eta babestea.

  2. Sektoreko egiturak dinamizatzea, jarduera tradizionalaz gain arrantzaren sektoreak beste era bateko diru-sarrerak eta are diru- sarrera osagarri gehiago izan ditzan.

  3. Arrantza-zonetako goraldi ekonomiko eta sozialari eustea, eta arrantza- produktuei balio erantsia ematea.

  4. Arrantza-zonetan enplegua mantentzea eta sustatzea, zona horien dibertsifikazio nahiz berregituraketa ekonomiko eta soziala babestearen bidez; arrantzaren sektoreak historian izan duen bilakaera dela-eta, zailtasun sozial eta ekonomikoak baitaude arrantza-

  1. Promover y apoyar la diversificación

  del sector y del Territorio pesquero vasco.

  2. Dinamizar las diferentes estructuras sectoriales para el desarrollo de proyectos que conlleven la diversificación y el incremento de ingresos complementarios a la actividad tradicional del sector pesquero.

  3. Mantener la prosperidad social y económica de las zonas pesqueras, y ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.

  4. Mantener y promover el empleo en las zonas pesqueras, a través del apoyo a la diversificación y reestructuración económica y social de estas zonas que se enfrentan a dificultades socioeconómicas debido

 • 2

  zonetan. 5. Arrantza produktuen eta arrantza

  sektorearen nortasuna eta sektorearekiko erakargarritasuna

  bultzatu. 6. Belanauldi berri bat itsasoratu

  sektorearen etorkizuna bermatuz eta arrantza sektorearen formazioa bultzatu.

  7. Gizon eta sektoreko emakumeen arteko aukera berdintasuna sustatzea, baita ere arrantza sektoreko emakumeen lan egoera eta baldintzak hobetu.

  8. Arrantza sektorean eta Arrantza zonaldeetan jarduera ekonomikoak dibersifikatu eta enplegu sortu sektore berriagatik apustua eginez, ahal bada, itsaso bailabidekin loturiko proeiktuak bultzatuz.

  9. Zona gobernatzen laguntzea; erakundeak sortzeko orduan aktiboki parte hartzearen bidez, eta modu integralean nahiz orekatuan zona garatu nahi duten erakundeen nahiz eragile sozioekonomikoen lotune izatearen eta horiek ordezkatzearen bidez.

  10. Zonako arrantza-sektorearen garapen sozioekonomikoa bultzatzen lagunduko duten ekimen guztietan parte hartzea, berdin zonakoak, eskualdekoak, nazionalak ala nazioartekoak izan.

  11. Tokiko nahiz eskualdeko garapen- ekintzei buruzko informazio guztia jasotzea, bideratzea eta elkarteko kide diren erakundeei hura bidaltzea.

  12. Administrazioak, erakunde publikoak, erakunde pribatuak eta Europar Batasuneko erakundeak sentsibilizatzea; zonako baliabide endogenoak ahalik eta ondoen aprobetxa daitezela lortzeko eta baliabide horiek harmonikoki, modu orekatuan, iraunkorrean eta integralean garatzeko.

  13. Zonako garapenaren eta garapen integralaren alorreko esku-hartzeei

  lan-metodologiei nahiz bizipenei buruzko informazioa elkar trukatzeko aukera ematea elkartea osatzen duten erakundeei.

  14. Aurrerantzean ere, herritarrak eta zonetako erakundeak garapenaren protagonista izan daitezela lortzea; asoziazionismoa bultzatzearen bidez, eta emakumeek nahiz gazteek prozesu ekonomikoetan nahiz sozialetan parte har dezatela sustatzearen bidez.

  a la evolución histórica del sector de la pesca.

  5. Fomentar la identidad y el atractivo del sector y del producto pesquero.

  6. Impulsar el relevo generacional y la capacitación del sector pesquero vasco.

  7. Fomentar la igualdad de oportunidades, y la mejora de las condiciones sociolaborales de la mujer del sector pesquero.

  8. Diversificación de la actividad económica y crear nuevas oportunidades de empleo en el sector y en las zonas pesqueras mediante la implantación de actividades económicas relacionadas, preferentemente, con el recurso mar apostando por sectores emergentes.

  9. Colaborar en la gobernanza de la zona, participando activamente en la construcción organizativa y sirviendo de núcleo de convergencia y representación de las entidades y agentes socioeconómicos con intereses en el desarrollo integral y equilibrado de la zona.

  10. Participar en cuantas iniciativas zonales, regionales, nacionales e internacionales que contribuyan a potenciar el desarrollo socioeconómico del sector pesquero de la zona.

  11. Servir a las entidades asociadas de centro receptor, canalizador y distribuidor de toda la información relativa al campo de acción de desarrollo local y regional.

  12. Ser factor de sensibilización de las administraciones, entidades públicas y privadas, así como las instituciones comunitarias europeas con objeto de poder optimizar el aprovechamiento de los recursos endógenos de la zona para su desarrollo armónico, equilibrado, sostenible e integral.

  13. Posibilitar entre las entidades integrantes de la asociación el intercambio de experiencias y

  metodologías de trabajo e intervención en el ámbito del desarrollo zonal e integral.

  14. Mantener el protagonismo del desarrollo en su población y en las entidades de las propias zonas, potenciando el asociacionismo, así como la participación e incorporación de las mujeres y los/as jóvenes a los procesos económicos y sociales.

  Helburu horiek lortzeko, jarduera hauek egingo dira, ezarritako legezko betekizunak bete ondoren:

  Para la consecución de dichos fines se llevarán a cabo, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, las siguientes actividades:

  1. Jarduerak gauzatuko diren zonako

  1. 1. Sensibilizar el tejido social de la zona objeto de actuación sobre la

 • 3

  gizartea sentsibilizatzea, garatzeko beren interesekin lotura duten arazoei, baliabideei, ekintzei eta proiektuei buruz.

  2. Estatuko, Europako edo Euskal Autonomia Erkidegoko ekimenen nahiz programen esparruan, arrantza- zonen garapen integralari nahiz arrantza-garapenari buruzko proiektuak bultzatzea.

  3. Arrantza-zonetako garapen iraunkorrari buruzko programak edo proiektuak egin daitezela eskatzea edo, hala badagokio, horiek betearaztea edozein erakundetan.

  4. Kostaldea eta arrantza garatzeko proiektuetatik, gizarte-garapena nahiz garapen ekonomikoa eta ondorioz, herritarren bizi-kalitatea hobetzea xede duten horiek bultzatzea.

  5. Zonako garapen-arazoei buruzko mintegiak, hitzaldiak, jardunaldiak ikerketak, azterlanak, eta bestelako jarduerak antolatzea, koordinatzea edota gauzatzea; eta, hala badagokio, material berezitua, didaktikoa, prestakuntzakoa edo dibulgaziozkoa argitaratzea euskarri elektromagnetikoan, ikus- entzunezkoan, nahiz idatzizkoan.

  6. Garapenarekin lotura duten taldeek eta, batez ere, elkarteko kideek prestakuntza egokia edukitzeko eta beti egunean izan daitezen beharrezkoak diren ekintza edo jarduera guztien proiektuak egitea, prestatzea eta gauzatzea. Antzerako erakundeekin jarduera-ildo

  7. bateratuak bilatzea eta haiekin bizipenak elkar trukatzea.

  8. Aurreko jarduerekin lotura izan dezaketen eta haien aurreko nahiz ondoko izan daitezkeen jarduera guztiak gauzatzea.

  problemática, recursos, acciones y proyectos que contribuyan a sus intereses de desarrollo.

  2. Impulsar proyectos de desarrollo

  pesquero e integral