Intel·ligències múltiples Emprenedoria Creativitat Comptem · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Intel·ligències múltiples Emprenedoria Creativitat Comptem · PDF file...

 • Comptem (pàg. 14 - 15)

  Comptem del 0 al 9 (pàg. 16 - 17) Construïm sèries (pàg. 18)

  Repartim (pàg. 19) Quant mesura? (pàg. 20 - 21) Comptem i dibuixem (pàg. 22 - 23) Una volta pel món (pàg. 24) Aconsegueix el repte (pàg. 25) Per acabar (pàg. 26 - 27)

  • Resolució de l’activitat Aguditza l’enginy. P • Rutina de pensament: Veig penso em pregunto. P • Els nombres del 0 al 10. Lectura i escriptura. P • Taules de doble entrada C • Identificació i escriptura de sèries numèriques ascendents i descendents de cadència 1 i 2. P

  • Càlcul del repartiment de quantitats P

  • Mesures de longitud no convencionals: El pam, el peu i el pas C

  • Sumes i restes a partir de problemes gràfics P • Resolució de problemes gràfics P • Identificació de quantitats en situacions de la vida quotidiana P

  • Resolució de la tasca integrada: el twister dels nombres

  P Posa en pràctica • Aplicació dels continguts treballats en la unitat d’una manera competencial P Emprèn • Resolució d’una situació sobre com es poden organitzar per jugar. P

  Reflexiona • Reflexió sobre el propi aprenentatge

  Avaluació Recursos per a l’avaluació (MC). Rúbrica d’avaluació de la unitat. Pàg. 91 Fitxes d’avaluació de la unitat Pàg. 138 i 139. Rubriques d’habilitats generals Pàg. 110 - 121. Taula d’observació d’adquisició de continguts

  Una escola per a tots • Adaptació curricular (bàsica) (MC):

  Pàg. 5 a 7 Adaptació curricular (ampliació): Pàg. 8 a 10

  • Ho detectem a temps: Pàg. 15

  Cultura del pensament • Rutina del pensament VPP (LA):

  Pàg. 15

  Aprenentatge 360º • Una volta pel món (LA). Pàg. 24

  Metodologies interactives • Llibre de l’alumne. Aplicar la

  metodologia cooperativa a l’activitat 8. Pàg. 19

  Creativitat • Tasca integrada (LA) Pàg. 25

  Emprenedoria • Emprèn (LA): Pàg. 27

  Competències • Posa en practica les competències

  (LA): Pàg. 26 i 27 • Fitxes de competències (MC):

  Pàg. 178 i 179 • Activitats competencials (POD):

  Pàg. 35 i 36

  Intel·ligències múltiples • Activitats d’IM (LA) I.

  Cinestèsica i corporal Pàg. 20-21 • Activitats d’IM (POD) Pàg. 34, 35

  i 36

  Eines TIC • Recursos digitals per a la PDI: llibre

  digital interactiu, activitats comple- mentàries, etc.

  • Recursos digitals per a l’aula

  1 Comptem

  Recursos per a fomentar el talent a l’aula

  POD: Programació i orientacions didàctiques. MC: Material complementari. LA: llibre de l’alumne

  CONTINGUTS

  30

 • 1. Comptar, llegir i escriure els nombres cardinals del 0 al 9 i utilitzar-los per a comunicar informació numèrica en contex- tos reals. (Matemàtica. Ciència i tecnologia / Intel·ligència lògica i matemàtica)

  2. Iniciar-se en la lectura i comprensió, i en la resolució de problemes gràfics de sumes i restes. (Matemàtica. Ciència i tecnologia / Intel·ligència lògica i matemàtica)

  3. Utilitzar mesures de longitud per a mesurar l’espai (Matemàtica. Ciència i tecnologia / Intel·ligència lògica i mate- màtica)

  4. Accedir a la informació sobre nombres i mesures utilitzant diversos suports segons la necessitat i el context. (Digital / Intel·ligència Lògica i matemàtica – Lingüística i verbal)

  5. Participar d’una manera activa i constructiva en projectes comuns (Socials i cíviques / Intel·ligència interpersonal)

  6. Resoldre problemes comprenent situacions de tipologia diversa. (Lingüística i audiovisual / Intel·ligència lingüística i verbal)

  Objectius en termes de competències / Intel·ligències múltiples

  CRITERIS D’AVALUACIÓ

  • Llegir i escriure els nombres del 0 al 9.

  • Identificar les quantitats del 0 al 9 associant-les a les seves grafies.

  • Representar dades en taules de doble entrada.

  • Identificar i construir sèries de nombres ascen- dents i descendents.

  • Sumar i restar amb suports gràfics.

  • Identificar les dades d’un problema gràfic i selec- cionar l’operació adient.

  • Utilitzar el pam, el pas i el peu per a efectuar mesures i estimacions.

  • Solucionar problemes gràfic senzills.

  ESTÀNDARDS

  • Llegeix i escriu amb correcció els nombres del 0 a 9.l

  • Identifica les quantitats del 0 al 9 associant-les a les seves grafies.

  • Representa dades en taules de doble entrada.

  • Identifica i construeix sèries de nombres ascendents i descendents.

  • Suma i resta, amb suport gràfic.

  • Identifica les dades d’un problema gràfic i selecciona l’operació adient.

  • Utilitza el pam, el pas i el peu per a realitzar mesures i estimacions.

  • Soluciona problemes gràfics senzills de sumes i restes.

  31

 • Unitat 1 Comptem Cl

  a u

  s pe

  r a

  m o

  ti va

  r H

  o d

  et eC

  te m

  a t

  em ps

  Per a prevenir i anticipar-nos a les possibles dificultats que poden sorgir respecte del contingut i la metodolo- gia de la unitat, podem utilitzar les propostes següents:

  – Per a millorar la comprensió del nombre 0 i consolidar la numeració fins al 9:

  • Construcció d’un mural: Construir un mural i/o fitxes amb els alumnes, en què apareguin els nombres del 0 al 9, i situar-los en algun lloc de fàcil visibilitat per a tots els alumnes. En aquestes fitxes hauria d’aparèixer la grafia del nombre, l’escriptura i un objecte que els representi.

  • Adaptació curricular: propostes amb activitats visuals per a treballar el nombre 0 i consolidar la nume- ració fins al nombre 9 (pàg. 5).

  – Per a entendre millor les taules de doble entrada i la codificació de la informació

  • Mitjançant fitxes o fotografies senzilles, crear taules de doble entrada a la pissarra de manera que els alumnes puguin fer recomptes a l’aula i vagin introduint progressivament aquest tipus de codificació.

  • Adaptació curricular: activitats amb suport visual per a treballar les taules de doble entrada (pàg. 6 -7).

  – Per a afavorir el treball en grup i el treball cooperatiu

  • El repartiment de quantitats pot afavorir el treball en grup i cooperatiu. Activitats com la nombre 8 de repartiments, i les activitats de mesurament es poden fer en grups, la qual cosa afavoreix la participació activa de cadascun dels seus membres.

  Abans de començar pròpiament la unitat ens fixem en el requadre Per co- mençar i formulem als alumnes la reflexió que hi apareix. Comptem en veu alta diverses parts del cos.

  Després podem plantejar que facin l’activitat 1 d’aguditza l’enginy i pregun- tar quin nombre han encerclat.

  Seguidament, podem introduir la unitat fent una reflexió sobre la importància dels nombres, explicant-los que no tan sols comptem a l’escola, també ho fem a fora; a casa, quan juguem amb els amics, etc. En els partits de futbol comptem els gols; en els de bàsquet, les encistellades, etc.

  A continuació, convidar-los a exposar altres situacions de la vida quotidiana en les quals utilitzen els nombres per a comptar. Per a acabar la presentació, podem comptar objectes de l’aula, en grup o d’una manera indivi- dual, mentre treballem l’escriptura a la pissarra dels nombres que utilitzem.

  Transmetre que els nombres també ens serveixen per a comptar el temps: els anys que tenim, les hores que té el dia, l’hora de dinar, etc.

  I parlant de comptar, no podem oblidar les mesures. Podem preguntar als nens com podem mesurar sense metres ni regles algun objecte de l’aula.

  Pàgines 14 i 15

  32

  Unitat 1

  Solucionari

 • Aquesta rutina permet explorar tot allò que es consideri d’interès, realitzar observacions acurades i interpretar d’una manera reflexiva el que apareix en la imatge.

  L’observació de la imatge pot estimular la curiositat dels alumnes sobre el tema que s’hi tracta i fins i tot fomen- tar la investigació de noves idees a partir dels seus pensaments.

  • Pas 1: Demanar als alumnes que observin la imatge seleccionada.

  • Pas 2: Preguntar als alumnes: Què veieu en la imatge? A continuació, els alumnes hauran d’escriure un o més elements que vegin d’una manera objectiva en la imatge.

  • Pas 3: Preguntar als alumnes: Què en penseu? Hauran d’escriure el que pensen a partir de l’observació de la imatge.

  • Pas 4: Preguntar als alumnes: Què et preguntes? Hauran d’escriure quines preguntes o dubtes els sorgeixen a partir del que han vist i pensat sobre la imatge.

  • Pas 5: Posada en comú del que cada alumne ha escrit. És recomanable que els alumnes, en compartir el que han escrit, comencin amb la frase Jo veig…, Jo penso…, Jo em pregunto…

  Mou el pensament

  Com dinamitzo l’aula?

  Unitat 1 Pàgina

  15

  Veig, penso, em pregunto.

  Solucionari

  — Resposta oberta (dos mans, dos peus, dos braços, cinc dits en cada mà...).

  1. Resposta oberta (6-7 anys).

  2. Quatre nens/nenes vesits amb equipació es- portiva. Quatre números. / Resposta oberta / Resposta oberta.

  33

  – El professor ha de posar especial cura en el fet que els alumnes diferenciïn entre el que es veu en la imatge i el que la imatge expressa. Per a això,