Ingurumena zaindu gurean - Gurutze Gorriak ezeze herritarrek be parte hartzea gurako leuke....

download Ingurumena zaindu gurean - Gurutze Gorriak ezeze herritarrek be parte hartzea gurako leuke. Mankomunitatea

of 32

 • date post

  07-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ingurumena zaindu gurean - Gurutze Gorriak ezeze herritarrek be parte hartzea gurako leuke....

 • Zamudiorain! iraila2013 septiembre> n°21 zk.

  Ingurumena zaindu gurean

  Udalak, gehien

  birziklatzen daben

  herritarrak

  sarituko ditu

 • Zamudiorain!

  2

  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 2/2004 se informa que, en caso de inscri- birse a cualquier actividad publicitada en la presente agenda, sus Datos Personales serán incorporados y serán tratados en el fi- chero Participantes en actividades cultura- les, cuya finalidad es Gestión y control de las diferentes actividades y programas cul- turales desarrolladas por el Ayuntamiento, inscrito en el Registro de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y no se prevén ce- siones salvo otras administraciones y las previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Zamudio, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Sabino Arana 1, 48170 Zamudio (Bizkaia).

  Argitaratzailea Zamudioko Udala Testuak eta argazkiak Zamudioko Udala, Mª Carmen Noya Lege Gordailua ISSN-11888-6957 BILBAO-1015-08

  AURKIBIDEA

  Zerbitzuak / Birziklatzea eta sariak 3 or.

  Zerbitzuak / Eskolako ate barria 4 or.

  Zerbitzuak / Dirulaguntza soziosanitarioak 5 or.

  Zerbitzuak / Gurutze Gorriagaz hitzarmena 6 or.

  Jarduerak / Kilometroak eta Nafarroa oinez 7 or.

  Zamudioko merkatariak / Bizi Zamudio 8 or.

  Zamudioko merkatariak / Librería Papelería Zamudio 9 or.

  Gazteak / Emanzipagazte 10 or.

  Enplegua / SelekPro Txorierri 11 or.

  Jarduerak / Ibilgailu klasikoak 14 or.

  Jaiak / Santimami, San Bartolome eta Sandoni 15 or.

  AGENDA 18 or.

  El destino elegido para la tradicional salida de otoño es Laguardia, aun- que también se visitarán otros enclaves del sur de Álava como las Salinas de Añana. En Laguardia está previsto detenerse para comer y visitar el pueblo, una bodega y el poblado de La Hoya (uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Euskadi, en la foto). La excursión ten- drá lugar el 21 de septiembre y el autobús saldrá de Zamudio a las 09:00h.

  Salida a Laguardia

  Azaleko minbizia ekiditeko kanpaina Garagarrilaren 17an 46 herritar parajetu ziran, Sabino Arana plazan, Minbiziaren Aurkako Elkarteak jarritako erakustokira. Bertaratuek, azaleko minbiziaren inguruan jakingura erakutsi eben eta eguzkitan jartzerakoan hartu beharreko neurrien barri be jaso eben. Bide batez, zelango azala daukien ezagutzeko eta euren azalarentzako eguzkia- rengatiko babesle aproposena zein dan jakiteko aukerea be izan eben.

  jarduerak

 • iraila 2013 septiembre

  3

  zerbitzuak

  El Ayuntamiento de Zamudio pre- sentó a finales de julio el primer contenedor de residuos orgánicos adaptado al sistema de gestión electrónica, lo que permitirá pre- miar la colaboración de la ciuda- danía en la apuesta por el reciclaje. Gracias a este sistema, vinculado a la tarjeta ciudadana, el Ayunta- miento dispondrá de datos con- cretos sobre el nivel de utilización de los contenedores marrones. En este sentido, de cara a 2014, se está valorando que las personas que más utilicen este tipo de con- tenedor sean premiadas con im- portes económicos abonados en la propia tarjeta ciudadana. Estas cantidades sólo podrán ser utiliza- das en los comercios de la locali- dad. Además de la cerradura electró- nica, los contenedores cuentan con un sensor de control volumé- trico, de manera que si una per- sona abre el contenedor pero no deposita ningún residuo, no ob- tendrá bonificacion.

  Reciclar tendrá premio

  Birziklatzearen inguruan kontzientziatuz

  Ekimen honegaz, borondatezko birziklatzea sustatu gura da, neurri zigorgarriak saihestuz.

  Oraintsu martxan jarritako herritarren txartela izan da, hain zuzen be, administrazio elektronikoagaz erlaziona- tutako hobakuntzak posible egin dituana. Helburua, ad- ministrazio elektronikoa indartzea eta herritarrai Udalarekiko harremana erraztea da, internet bidez aha- lik eta izapide gehien egiteko aukerea emonaz eta Uda- letxera beharrezkoak ez diren joan-etorriak ekidinez. Edukiontzi marroiaren kasuan, borondateko birziklatzea sustatu gura da holango neurriakaz.

  Zerbitzu gehiago herritarren txartelagaz

 • zerbitzuak

  Las familias de Zamudio que hayan incorporado este año a un nuevo miembro, por nacimiento o por adopción, podrán solicitar el Txiki Txeke entre el 1 y el 31 de octubre. Su importe es de 500 euros, que serán entregados en vales para consumir en los comercios de Zamudio. Las personas interesadas pueden obtener más in- formación en el Ayuntamiento.

  Vuelve el Txiki Txeke

  El Ayuntamiento ha instalado una nueva puerta de entrada a la es- cuela que además de impedir al alumnado salir durante el horario lectivo, controlará el acceso de las personas ajenas al centro. Esta puerta cuenta con un timbre cuya llamada llega directamente a un teléfono móvil que puede portar el conserje o personal de la dirección. Desde este aparato se puede abrir a la persona que lo solicita, o acudir a la puerta para pregun- tar por el motivo de la visita.

  Nueva puerta de acceso al recinto escolar

  Zamudiorain!

  4

  El nuevo sistema de entrada per- mitirá también a la ciudadanía hacer uso de las instalaciones exteriores de la escuela, como la cancha deportiva. La puerta dis- pone de un dispositivo que pro- grama su apertura de 10:00h a 22:00h los fines de semana y los

  días que no hay clases lectivas. Entre semana y en horario lectivo la puerta está abierta durante la entrada y salida del alumnado junto con sus madres o padres: de 07:30h a 09:20h, de 12:10h a 12:40h, de 14:20h a 14:40h y de 15:50h a 22:00h.

  Eskolako ate barria Sistema barriak, ikasleak ikastorduetan urtetzea ekiditeaz ganera, eskolagaz zerikusirik ez daukianen sarrera kontrola hobetzen dau.

 • iraila 2013 septiembre

  5

  zerbitzuak

  Udala irailean hasiko da, Zamudioko Emakumeen eta Gizonen ar- teko bigarren Bardintasun Plana prestatzen. Plan honek, 2010ean urte birako onartu eta 2013an be erabilteko luzatu zana, ordez- tuko dau. Aitatu ekimenaren prestakuntza prozesu parte-hartzailean, talde politikoaz ganera, elkarteek eta herritarrek be euren eretxiak eta ideiak emon ahalko ditue. Udalaren asmoa da, plana urte amaie- rako amaituta egotea, Emakundek egiaztatu eta, 2014 hasikeran indarrean egoteko. Bardintasun Planaren bitartez, dagozan aldeak eta bereizketak saihesteko oinarri sendoak jarri gura dira eta gizonek eta emaku- meek bizitzako esparru desbardinetan (ekonomikoetan, politikoe- tan, gizartean, erabakiak hartzean, errekurtso eta ondasunetara heltzean) eta jardueratan (hezkuntzan, enpleguan eta abarrean), baldintza beretan parte hartzea bilatzen da.

  Aurkezpena: irailaren 25ean, 19:30ean, Zamudiotorren

  Las personas interesadas en ac- ceder a las ayudas sociosanitarias corespondientes al año 2013 tie- nen de plazo hasta el 31 de oc- tubre para hacer la solicitud en el Ayuntamiento. Las prestaciones cuentan con la misma partida presupuestaria y condiciones que en el anterior ejercicio. El año pa- sado se cubrieron todas las soli- citudes y en esta ocasión se espera que suceda lo mismo. Existen tres modalidades de ayu- das sociosanitarias. La primera está dirigida a aquellas familias que tengan algún miembro con una discapacidad física, psíquica o sensorial que requiera de algún tipo de asistencia o terapia re- habilitadora (logopeda, orto- pedias, etc). La segunda prestación está pen- sada para familias o unidades convivenciales que acogen de manera temporal a menores extranjeros. La tercera modalidad está desti- nada a ayudar a pagar la guar- dería a aquellos padres y madres que han tenido o adoptado tres o más hijos o hijas.

  Urriaren 31ra arte, holangoetarako dirulaguntzak eskatu leitekez: - Errehabilitzaioa behar dauan, minusbaliaturen bat daukien familiak. - Epe baterako, atzerritar adinbakoak hartzen dituen familiak. - Jaiotzaz ala adopzioz, 3 seme-alaba edo gehiago dituen familiak.

  > Bardintasun Plan barria prestatzen

  Abierto el plazo para solicitar las ayudas sociosanitarias

 • zerbitzuak

  Txorierriko Mankomunitateak eta Uribe Aldea Gurutze Gorriak, Zamu- dio, Larrabetzu, Lezama, Derio Son- dika eta Loiun egoera kaltetuan dagozan herritarrak laguntzeko lanki- detza hitzarmena sinatu dabe. La- guntza berezia emongo jake, familia kide guztiak langabezian dagozan ka- suai, familia kargak daukiezan edade- koai, egoera larrian bizi diran familietako umeai, epe luzeko langa- betuai, etxe bakoai, eta langabezian dagozan gazteai. Aitatu hitzarmenak, proiektu desbar- dinak abian jartzea dakar eta ekimen batzuk dagoaneko martxan dagoz. Holan, umeak daukiezan, krisiak gogor jotako familien artean, etxe- rako garbitasun produktuak, norbe- raren garbitasunerako produktuak eta umeentzako janaria banatuko dira. Aurreikusita dagoan beste programa bat Egaz Txorierrin laguntzagaz bu- rutuko da eta honen helburua, gaz- teai lan mundura sartzea erraztea izango da. Umeakaz be egingo da lan, ikaskuntzan agertu leitekezan zailtasunez ohartarazoteko eta ho- neek ekiditeko. Zamudiok Gurutze Gorriagaz sina- tutako hitzarmena, Txorierri mailan sinatu zan aurrenekoa da. Eskaint- zen diran zerbitzuen artean, Udalak antolatzen dituan jardueretarako an- bulantziak, apirilean burutu zan lehen sorospen ikastaroa eta gure he