Informe sectorial Catalu±a 2011

download Informe sectorial Catalu±a 2011

of 57

 • date post

  26-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  72
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Informe sectorial Catalu±a 2011

1 1

Empreses collaboradores COLLECCI INFORMES SECTORIALS

INFORME SECTORIAL

2011 CATALUNYA

www.apcebcn.cat

NDEXPgina TRETS REMARCABLES DE LA SITUACI ECONMICA GENERAL ANY 2011 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6 7.7. 7.8. 7.9. 8. 8.1. 8.2. PRODUCCI EvOLUCI hABITATGES INICIATS I ACABATS A CATALUNYA I ESPANYA EvOLUCI DELS hABITATGES INICIATS PER TIPOLOGIES EvOLUCI hABITATGES INICIATS I ACABATS SEGONS TIPOLOGIA EDIFICATRIA (2007-2011) PREU DE LhABITATGE EvOLUCI DEL PREU MITj PER METRE qUADRAT CONSTRUT DELS hABITATGES DE NOvA CONSTRUCCI A CATALUNYA (2008-2011) EvOLUCI DEL PREU MITj DE LhABITATGE DE NOvA CONSTRUCCI A LES COMUNITATS AUTNOMES DESPANYA (2007-2011) EL LLOGUER DhABITATGES EvOLUCI TRIMESTRAL DEL MERCAT DE LLOGUER A CATALUNYA EvOLUCI TRIMESTRAL DEL MERCAT DE LLOGUER A CATALUNYA RENDES MITGES CONTRACTUALS PER COMARqUES DE CATALUNYA RENDES MITGES PER DEMARCACIONS TERRITORIALS. MITj qUART TRIMESTRE DE LANY COSTOS DE CONSTRUCCI NDEX MATERIALS DE CONSTRUCCI A CATALUNYA EvOLUCI NDEX MATERIALS DE CONSTRUCCI A CATALUNYA (2004-2011) COST LABORAL A CATALUNYA EvOLUCI COST LABORAL A CATALUNYA (1998-2011) CONSUM APARENT DE CIMENT CONSUM APARENT DE CIMENT A CATALUNYA I ESPANYA A LANY 2011 EvOLUCI DEL CONSUM APARENT DE CIMENT A CATALUNYA I ESPANYA (1996-2011) MERCAT LABORAL TOTAL POBLACI OCUPADA OCUPACI DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCI TAXA OCUPACI TOTAL SECTORS TAXA ATUR TOTAL SECTORS TAXA ATUR SECTOR CONSTRUCCI EvOLUCI DEL MERCAT LABORAL (2004-2011) SINISTRALITAT LABORAL ACCIDENTS EN jORNADA DE TREBALL AMB BAIXA, SEGONS SECTOR, A CATALUNYA EvOLUCI ACCIDENTS EN jORNADA DE TREBALL AMB BAIXA A CATALUNYA (1998-2011) IPC, MERCAT FINANCER I COMPRAvENDES NDEX DE PREUS DE CONSUM TIPUS DINTERS DE REFERNCIA EvOLUCI DELS TIPUS DE REFERNCIA (1997-2011) hIPOTEqUES URBANES NOMBRE DhIPOTEqUES URBANES EvOLUCI DEL NOMBRE DhIPOTEqUES URBANES (2003-2011) CAPITAL CONSTITUT EN hIPOTEqUES URBANES EvOLUCI CAPITAL CONSTITUT EN hIPOTEqUES URBANES (2003-2011) COMPRAvENDES FACTORS DEMOGRFICS POBLACI ESTRUCTURA DEDATS 5 58 10 13 15 18 19 20 22 23 24 24 25 26 27 27 28 28 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 55 57INFORME SECTORIAL DE CATALUNYA 2011

FITXA TCNICA

NDICEPgina RASGOS DESTACABLES DE LA SITUACIN ECONMICA GENERAL AO 2011 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 8. 8.1. 8.2. PRODUCCIN EvOLUCIN vIvIENDAS INICIADAS Y ACABADOS EN CATALUA Y ESPAA EvOLUCIN DE LAS vIvIENDAS INICIADAS POR TIPOLOGAS EvOLUCIN vIvIENDAS INICIADAS Y ACABADAS SEGN TIPOLOGA EDIFICATORIA (2007-2011) PRECIO DE LA vIvIENDA 5 8 10 13 15 18

EvOLUCIN DEL PRECIO MEDIO POR METRO CUADRADO CONSTRUIDO DE LAS vIvIENDAS DE NUEvA CONSTRUCCIN EN CATALUA (2008-2011) 19 EvOLUCIN DEL PRECIO MEDIO DE LA vIvIENDA DE NUEvA CONSTRUCCIN EN LAS COMUNIDADES AUTNOMAS DE ESPAA (2007-2011) 20 ALqUILER DE vIvIENDAS EvOLUCIN TRIMESTRAL DEL MERCADO DE ALqUILER EN CATALUA EvOLUCIN TRIMESTRAL DEL MERCADO DE ALqUILER EN CATALUA RENTAS MEDIAS CONTRACTUALES POR COMARCAS DE CATALUA RENTAS MEDIAS POR DEMARCACIONES TERRITORIALES. MEDIA CUARTO TRIMESTRE DEL AO COSTES DE CONSTRUCCIN NDICE MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN CATALUA EvOLUCIN NDICE MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN CATALUA (2004-2011) COSTE LABORAL EN CATALUA EvOLUCIN COSTE LABORAL EN CATALUA (1998-2011) CONSUMO APARENTE DE CEMENTO CONSUMO APARENTE DE CEMENTO EN CATALUA Y ESPAA AL AO 2011 EvOLUCIN DEL CONSUMO APARENTE DE CEMENTO EN CATALUA Y ESPAA (1996-2011) MERCADO LABORAL TOTAL POBLACIN OCUPADA OCUPACIN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIN TASA DE OCUPACIN TOTAL SECTORES TASA DE PARO TOTAL SECTORES TASA DE PARO SECTOR CONSTRUCCIN EvOLUCIN DEL MERCADO LABORAL (2004-2011) SINIESTRALIDAD LABORAL ACCIDENTES EN jORNADA DE TRABAjO CON BAjA, SEGN SECTOR, EN CATALUA EvOLUCIN ACCIDENTES EN jORNADA DE TRABAjO CON BAjA EN CATALUA (1998-2011) IPC, MERCADO FINANCIERO Y COMPRAvENTAS NDICE DE PRECIOS DE CONSUMO TIPO DE INTERS DE REFERENCIA EvOLUCIN DE LOS TIPOS DE REFERENCIA (1997-2011) hIPOTECAS URBANAS NMERO DE hIPOTECAS URBANAS EvOLUCIN DEL NMERO DE hIPOTECAS URBANAS (2003-2011) CAPITAL CONSTITUIDO EN hIPOTECAS URBANAS EvOLUCIN DEL CAPITAL CONSTITUIDO EN hIPOTECAS URBANAS (2003-2011) COMPRAvENTAS FACTORES DEMOGRFICOS POBLACIN ESTRUCTURA DE EDADES 22 23 24 24 25 26 27 27 28 28 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 55 57INFORME SECTORIAL DE CATALUA 2011

FIChA TCNICA

TRETS REMARCABLES DE LA SITUACI ECONMICA GENERAL

ANY 2011

RASGOS DESTACABLES DE LA SITUACIN ECONMICA GENERAL

AO 2011

Desprs dun any de recuperaci frgil i desigual, el creixement econmic mundial es va comenar a desaccelerar a mitjan de 2010 i el 2011 va continuar pel mateix cam. Les deficincies en les principals economies desenvolupades van continuar constituint un llast per a la recuperaci global, fins al punt de plantejar inconvenients per a lestabilitat econmica mundial dels propers anys. Les mesures poltiques de gran magnitud adoptades pels governs durant la primera etapa de la crisi van ajudar a estabilitzar els mercats financers i a engegar una molt incipient recuperaci. No obstant aix, la resposta poltica es va anar afeblint i, durant lexercici, va ser molt menys conduent al creixement a curt termini, sobretot perqu lampliaci del dficit pressupostari i laugment del deute pblic van soscavar el suport per a ms estmuls fiscals, i es va obrir una important bretxa en el creixement econmic mundial que ha obligat molts pasos a inclinar-se a aplicar criteris de mxima austeritat. Els Estats Units, que semblava que sortien de la recessi ms llarga i profunda des de la Segona Guerra Mundial, van experimentar el ritme de recuperaci ms feble de la seva histria. De la mateixa manera, el creixement en molts pasos europeus va continuar sent baix. De fet, alguns poden seguir en recessi a causa de les drstiques retallades fiscals. A laltra banda del mn, el creixement del Jap es va desaccelerar fortament. Els pasos en desenvolupament i les economies en transici van continuar impulsant la recuperaci mundial, per el creixement de la producci es va desaccelerar en 2011 i es preveu que segueixi aix en 2012. Concretament, els pasos asitics daquest grup van mostrar un fort creixement. De fet, el vigors creixement de les principals economies en desenvolupament, especialment la xinesa, va ser un factor clau en la recuperaci del comer mundial i molt beneficis per al creixement en els pasos de lAmrica Central i del Sud, la Comunitat dEstats Independents i una part dels africans. Aix i tot, la recupe-

Tras un ao de recuperacin frgil y desigual, el crecimiento econmico mundial empez a desacelerarse a mediados de 2010 y, en 2011, continu por el mismo camino. Las deficiencias en las principales economas desarrolladas siguieron constituyendo un lastre para la recuperacin global, hasta el punto de plantear inconvenientes para la estabilidad econmica mundial de los prximos aos. Las medidas polticas de gran magnitud adoptadas por los gobiernos durante la primera etapa de la crisis ayudaron a estabilizar los mercados financieros y a iniciar una recuperacin muy incipiente. Sin embargo, la respuesta poltica fue debilitndose y, durante el ejercicio, fue mucho menos conducente al crecimiento a corto plazo, sobre todo porque la ampliacin del dficit presupuestario y el aumento de la deuda pblica socavaron el apoyo de ms estmulos fiscales, y se abri una importante brecha en el crecimiento econmico mundial que ha obligado a muchos pases a inclinarse por criterios de mxima austeridad. Estados Unidos, que pareca que sala de la recesin ms larga y profunda desde la Segunda Guerra Mundial, experiment el ritmo de recuperacin ms dbil de su historia. Del mismo modo, en muchos pases europeos, el crecimiento sigui siendo bajo. De hecho, es posible que algunos continen en recesin a causa de los drsticos recortes fiscales. Al otro lado del mundo, en Japn, el crecimiento sufri una fuerte desaceleracin. Los pases en vas de desarrollo y las economas en transicin siguieron impulsando la recuperacin mundial, pero el crecimiento de la produccin perdi fuerza en 2011 y se prev que siga as en 2012. Concretamente, los pases asiticos de este grupo mostraron un fuerte crecimiento. De hecho, este vigoroso avance de las principales economas en vas de desarrollo, especialmente la china, fue un factor clave en la recuperacin del comercio mundial y muy beneficioso para el crecimiento en los pases de Amrica Central y del Sur, la Comunidad de Estados Independientes y una parte de los africanos.INFORME SECTORIAL DE CATALUA 2011

5

raci econmica es va mantenir per sota del seu potencial a les tres zones. Les economies exportadores de petroli dsia occidental no van aconseguir estabilitzar la seva producci desprs de les retallades realitzades en resposta a la recessi mundial, per la qual cosa la recuperaci al tancament de lexercici es trobava encara per sota dels nivells assolits abans de la crisi. A Europa, les tensions derivades de la crisi del deute sobir a la UE es van accentuar lestiu de 2011, quan la desconfiana dels inversors envers la solvncia dels pasos amb programes de suport financer (Grcia, Irlanda i Portugal) es va estendre amb rapidesa a pasos de major envergadura econmica com Itlia i Espanya, la qual cosa va fer que el Banc Central Europeu reactivs, a principis dagost, el seu programa de compra de deute. Tanmateix, la tardana en el desenvolupament i aplicaci dels acords assolits en les cimeres europees sobre aspectes com el disseny dun segon programa dassistncia a Grcia i la flexibilitzaci de la Facilitat Europea dEstabilitat Financera va donar lloc, a la tardor, en un context dalentiment del cre