INFF E4008 Ekitate azterketa etxebizitza babestuaren ... azterketa etxeb LURRALD ORIKOKA o familien

download INFF E4008 Ekitate azterketa etxebizitza babestuaren ... azterketa etxeb LURRALD ORIKOKA o familien

of 14

 • date post

  11-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INFF E4008 Ekitate azterketa etxebizitza babestuaren ... azterketa etxeb LURRALD ORIKOKA o familien

 • EKITATE

  AZTERKETA

  ETXEBIZITZA

  BABESTUAREN

  ESLEIPENEAN

  EAEn Etxebizitzaren Euskal Behatokia

  2 0 1 4 k o U z t a i l a

 • Orrialdea

  1. EKITATE AZTERKETA ETXEBIZITZA BABESTUAREN

  ESLEIPENEAN ESKARIAREN ETA ESLEIPENAREN

  ARTEKO ALDEA ............................. ¡Error! Marcador no definido.

  2. LURRALDE EKITATEA: ETXEBIZITZAREN ESKARIA

  ETA ESLEIPENA LURRALDE HISTORIKOKA¡Error! Marcador no definido.

  3. EKITATE BERTIKALA ESKARIA ETA ESLEIPENA DIRU

  SARRERA MAILAREN ARABERA ..... ¡Error! Marcador no definido.

  4. JOERAK EKITATEARI DAGOKIONEZ¡Error! Marcador no definido.

 •  

  Ekitate azterketa etxebizitza babestuaren esleipenena EAEn    Etxebizitzaren Euskal Behatokia  2 

  1. EKITATE AZTERKETA ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESLEIPENEAN ESKARIAREN ETA ESLEIPENAREN ARTEKO ALDEA

   

  EAEko etxebizitza babestuaren esleipenaren ekitate‐azterketak, etxebizitza babestuaren eskatzaile diren biztanleen  ezaugarrien eta azkenean mota horretako etxebizitza baten esleipendun  izan diren pertsonen ezaugarrien arteko  alderatzea du oinarrian. Bada, ondoren aipatutako abiapuntu‐hipotesiak gertatzen ote diren baieztatu nahi da: 

  ▪ Etxebizitza babestuaren esleipena ekitatiboa da euskal familien banaketa geografikoaren arabera.  ▪ Etxebizitza babestuaren esleipena ekitatiboa da eskariaren banaketa geografikoaren arabera.  ▪ Etxebizitza babestuaren esleipena ekitatiboa da eskariaren diru‐sarrera mailaren arabera.  ▪ Etxebizitza babestuaren esleipena ekitatiboa da eskariaren diru‐sarrera mailaren eta etxebizitza eskuratzeko 

  erregimenaren arabera. 

   

  Lehenik  eta  behin,  ekitate horizontala  –hau  da,  berdinkideen  tratamendu  berdina‐  aztertu  da,  lurralde‐ikuspegi  batetik  etxebizitza  babestu  baten  onuradun  izateko  aukerak  oinarrian  hartuta.  Lurralde  historiko  bakoitzeko  biztanleria‐pisuaren  eta  eskariak  eta  esleipenak  hiru  euskal  lurraldeetan  izan  duen  banaketaren  arteko  desberdintasunak  islatu dira. Horrez gain, datuei esker, eskari babestuak euskal familien guztizkoarekiko  lortutako  ratioa  zenbatetsi  daiteke  (etxebizitza  babesturen  familia  eskatzaileak  1.000  euskal  familiekiko)  eta  eskariarekiko  izandako esleipenen indize bat zenbatetsi daiteke, halaber, Araba, Bizkai eta Gipuzkoarako (esleipen kopurua 1.000  eskaerarekiko). 

  Eta, bigarrenik, ekitate bertikalaren  ikuspegitik –hau da, biztanleria desberdinen  tratamendu desberdina‐ egin da  hurbilketa, EAE osoko biztanleria eskatzailearen sarrera profila eta etxebizitza babestuaren esleipendunen sarrera‐ profila alderatuz. Euskal biztanleriak oro har, biztanleria eskatzaileak eta biztanleria esleipendunak dituzten diru‐ sarrera  mailak  alderatu  dira.  Bestalde,  zehaztasun  handiz  aztertu  dira  eskatutako  etxebizitza  eskuratzeko  erregimenaren arabera (alokairua edo erosketa) diru‐sarreren artean ikus daitezkeen desberdintasunak. 

  Agiriko emaitzak Etxebidek 2005‐2013 aldirako osatutako datu‐baseetatik atera dira. Fitxategi horietan etxebizitza  babestuaren  eskariari  (jabetzako  etxebizitzen  eskaria  edo  alokairuko  etxebizitzena),  diru‐sarrera mailari  (urteko  diru‐sarrera gordinak), erregistroko egoerari (alta edo baja, alta‐data, baja‐data) eta esleitutako etxebizitza motari  (erosketa, alokairua) buruzko informazioa barne hartzen zen. 

  Amaitzeko,  zehaztapen metodologiko  bat  egitea  komeni  da  sarrerei  buruz  erabilitako  informazioaren  denbora‐ erreferentziari  dagokionez.  Etxebizitza  babestuaren  biztanleria  eskatzailearen  diru‐sarrera  mailak  eskaria  erregistratu  baino  urtebete  lehenagokoak  dira  beti. Hau  da,  2013ko  eskariari  dagokionez,  2012ko  diru‐sarreren  informazioa  erabiliko  da.  Dena  den,  kontu  handiz  hartu  behar  dira  edukitza‐erregimenaren  arabera  biztanle  esleipendunek dituzten diru‐sarrerei buruz aurkeztutako datuak, oso kasu gutxi batzuetan oinarrituta lortu baitira. 

     

 • 0

  20

  40

  60

  80

  100

   azterketa etxeb

  LURRALD ORIKOKA

  o familien eta e

  ik  eta  behin,  e ako  zenbatesp tu baten esleip

  o datuetatik ab zitza babestu b go du esleipena

  euskal  familien  ren  bolumenar aratzen bazaie e

  de, Arabakoak  baino baxuago menagoa da es

  rafikoa  EA era, 2009‐2013

  Familia

  3ko udal‐errold : Enplegu eta G

  2009 2010 20

  14,3 14,5 14

  53,5 53,4 53

  32,4 32,3 32

  Araba Bizkaia

  izitza babestuare

  DE EKITATE

  etxebizitza babe

  euskal  familien ena),  Etxebide endun izan dire

  biatuta, euskal  bat eskatzeko b ari dagokionez:

    artetik  bat  gi ri  erreparatzen ere (esleipenen

    dira  euskal  fa oa da, EAEko et leipenari errep

  AEko familien e 3  ak* 

  ako datuak era Gizarte Politiket

  011 2012 2013

  4,5 14,6 14,6

  3,3 53,2 53,2

  2,4 32,3 32,4

  a Gipuzkoa

  en esleipenena EA

  EA: ETXEBI

  estuaren eskar

  n  (biztanleria  e en  etxebizitza  en biztanleen lu

  familien erdia  bi espedientee : Bizkaiko biztan

  puzkoarra  da  n  bazaio  (esped n % 34 Gipuzkoa

  amilien %  15. A txebizitza babe aratzen bazaio

  eta etxebizitza b

    abili dira familie tako Saila. Eusk

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  2009

  16,8

  49

  34,2

  Ara

  AEn 

  ZITZAREN

  riaren eta esleip

  eta  familiaren  babestuaren  e urralde‐banake

  baino gehiago  en artetik baten nle esleipendun

  (%  32).  Propo dienteen  %  35 an egin dira). 

  Arabako  etxeb stuaren eskaer : 2013ko esleip

  babestuaren es

  Eskaria

  en zenbatespen ko Jaurlaritza. 

  9 2010 2011 2

  8 14,8 11

  51 53,5

  2 34,2 35,5

  aba Bizkaia

  ESKARIA E

  penaren lurrald

  batez  besteko  eskatzaile  dire ta alderatu da.

  (% 53) Bizkaian n  titular diren  f nak EAEko guzt

  rtzio  hori  ez  d 5  Gipuzkoako  e

  izitza  babestua ra‐espedientee penen % 32 Ara

  skariaren eta es

  na egiteko.

  2012 2013

  10 10,4

  56,1 54,7

  33,9 34,9

  Gipuzkoa

  Etxebiz

  ETA ESLEIP

  de‐banaketa 

  tamainari  bur en  biztanleen 

  n bizi da eta Biz familiak; eta, h izkoaren % 34r

  da  aldatzen  etx eskaerak  dira), 

  aren  eskariak  d n % 10 direlari ban egin ziren. 

  sleipenaren lurr

  Es

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  2009 20

  39,2 42

  32,8 31

  28 25

  Araba

  zitzaren Euskal Be

  PENA LURR

  ruzko  datuen  a eta  EAEn  etxe

  zkaikoak dira, h hala ere, Bizkai ra iritsi ziren 20

  xebizitza  babes ,  ezta  esleipen

  duen  pisua  bizt ik. Hala ere, ag  

  ralde‐banaketa

  sleipena 

  010 2011 2012

  2,7 51,9 43

  1,4 24,4 32,4

  5,9 23,7 24,6

  Bizkaia Gipu

  ehatokia

  RALDE

  arabera  ebizitza 

  halaber,  ak pisu  13an. 

  stuaren  n‐kasuei 

  tanleen  gerpena 

  aren 

    2013

  32,1

  34,1

  33,8

  uzkoa

 •  azterketa etxeb

  a egin du Arab

  adierazle  kalku enari dagokiene

  den  erregistrat mena erlazionat l  familiako da.  zitza babestuar

  en  adierazleak  tu bat esleitu z ako esleipeneta enen  pisua  ba endun 1.000tik

  maitzeko, eslei ira EAEko etxe en/1.000 eskae ztuz joan dira d

  rafikoa  Etx ad

  : Enplegu eta G

  0,0

  0,0

  0,0

  Arab

  136,2 11

  0 0 0 0 0 0

  Araba

  14,1 17,5

  0

  0

  0

  0

  0

  Arab

  103,8

  155

  izitza babestuare

  an etxebizitza 

  latzen  dira  lur ez izan daitezke

  tutako  etxebizi zen ditu  lehen  Proportzio hor ren eskaria 70 f

  esleipen‐bolum zaie 1.000  fam an erregistratut axuagoa  da  Gi k). 

  ipenek etxebizi bizitza babestu era), Bizkaiarek enborarekin. 

  xebizitza  babes ierazleen bilaka

  Eskariak f

  Esleipenak fa

  Esleipenak 

  Gizarte Politiket

  ba/Álava

  2,1 65,269,1 69,8

  a/Álava

  5 24,3

  17,9 7,5

  ba/Álava

  5,8

  372,7 258,3

  106,7

  en esleipenena EA

  babestuaren e

  ralde‐ekitatear een lurralde‐de

  itza  babestuare adierazleak. H ri 101  familiako familia/1.000 e

  mena  eta  lurra iliatatik 3ri. Ra tako murrizketa puzkoan  (3,5 

  itza babestuare uaren 1.000 esk kin  (21 esleipen

  stuaren  eskaria aera, lurralde h

  familiengan du

  amiliengan due

  eskarian duen 

  tarako Saila Eus

  Bizka

  1